1027319/677/0006Β/16.3.1998

Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων στο Υποσύστημα "Μητρώου" του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)Σχόλια: Σύμφωνα με την Α.1221/2021, με την έναρξή της, παύουν να ισχύουν τα έντυπα Μ1 έως και Μ11 όπως αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.16 Μάρ 1998

Taxheaven.gr


Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων στο Υποσύστημα "Μητρώου" του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS) 1027319/677/0006Β/1998 (ΦΕΚ 194/Β'/3.3.1998)

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ.284/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών" (128 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Του άρθρου 29 του Ν.1642/1986 (125 Α').
γ) Του άρθρου 31 του Ν.2515/1997 (154 Α').
δ) Του άρθρου 49, παρ. 2 του Ν.1591/1986 (50 Α') και
ε) Του άρθρου 29 του Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" (137 Α'), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (154 Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν.2469/1997 (38 Α').

2. Την ανάγκη προσαρμογής των χρησιμοποιουμένων από τις ΔΟΥ εντύπων, στις απαιτήσεις πιλοτικής εφαρμογής του TAXIS στη ΔΟΥ Μοσχάτου.

3. Το υπ' αριθ. 88/13.2.1998 έγγραφο της Ομάδας Εργου Ανάπτυξης Εφαρμογών του TAXIS και τα επισυναπτόμενα σ' αυτό σχέδια μηχανογραφικών εντύπων, που προτείνονται από την παραπάνω Ομάδα, για χρήση στη ΔΟΥ Μοσχάτου.

4. Το γεγονός ότι το έργο αυτό έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ" (με στοιχείο 3.1.2 TAXIS - ESCORD) και η προκαλούμενη με την παρούσα απόφαση δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του παραπάνω προγράμματος.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε την υποχρεωτική τήρηση από τη ΔΟΥ Μοσχάτου, μηχανογραφικά, στο εφαρμοζόμενο σ' αυτήν πρόγραμμα Υποσυστήματος Μητρώου του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος (TAXIS), των παρακάτω εντύπων:

----T


¦Α/Α¦ Ονομασία Εντύπου ¦ Κωδ.Αριθ.¦
¦ ¦ ¦ Εντύπου ¦
+---+


¦ 1.¦ Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ/Μεταβολής ¦ ¦
¦ ¦ ατομικών στοιχείων ¦ Μ1 ¦
¦ 2.¦ Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών ¦ ¦
¦ ¦ φυσικού προσώπου ¦ Μ2 ¦
¦ 3.¦ Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών ¦ ¦
¦ ¦ μη φυσικού προσώπου (νομικά πρόσωπα ¦ ¦
¦ ¦ ή ενώσεις προσώπων) ¦ Μ3 ¦
¦ 4.¦ Δήλωση διακοπής εργασιών ¦ Μ4 ¦
¦ 5.¦ Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης ¦ Μ5 ¦
¦ 6.¦ Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης ¦ Μ6 ¦
¦ 7.¦ Δήλωση σχέσεων φορολογούμενου ¦ Μ7 ¦
¦ 8.¦ Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου ¦ ¦
¦ ¦ (νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) ¦ Μ8 ¦
¦ 9.¦ Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής ¦ ¦
¦ ¦ επιχείρησης ¦ Μ9 ¦
¦10.¦ Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού ¦ Μ10 ¦
¦11.¦ Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού ¦ Μ11 ¦
¦12.¦ Δήλωση πωλήσεων από απόσταση ¦ Μ12 ¦
¦13.¦ Δήλωση απενεργοποίησης ΑΦΜ ¦ Μ13 ¦
¦14.¦ Αίτηση ¦ ΜO ¦
¦15.¦ Αποδεικτικό παραλαβής δηλώσεων ¦ ¦
¦ ¦ μητρώου και δικαιολογητικών ¦ Μ ¦
L---+2. Καθορίζουμε τον τύπο, το χρώμα και το περιεχόμενο των εντύπων της προηγούμενης παραγράφου, ως τα επισυναπτόμενα στην παρούσα απόφαση αντίστοιχα υποδείγματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

3. Τα αναφερόμενα στην παρ. 1 της παρούσας έντυπα επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 του υπόχρεου και υποβάλλονται εις απλούν, εκτός του εντύπου "Αποδεικτικό παραλαβής δηλώσεων μητρώου και δικαιολογητικών", που υποβάλλεται εις διπλούν. Τα έντυπα αυτά εκτυπώνονται ως ακολούθως:

α) Η "Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ/Μεταβολής ατομικών στοιχείων" (Μ1), η "Δήλωση διακοπής εργασιών" (Μ4), η "Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης" (Μ5), η "Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης" (Μ6), η "Δήλωση σχέσεων φορολογούμενου" (Μ7), η "Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου" (Μ8), η "Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής
επιχείρησης" (Μ9), η "Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού" (Μ11), η "Δήλωση πωλήσεων από απόσταση" (Μ12) και η "Δήλωση απενεργοποίησης ΑΦΜ" (Μ13), σε απλό χαρτί, με οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής στο πίσω μέρος αυτών.

β) Η "Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου" (Μ2), η "Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου" (Μ3), η "Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού" (Μ10), σε δύο φύλλα εμπρός και πίσω, με οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής στο πίσω μέρος του δεύτερου φύλλου αυτών.

γ) Το "Αποδεικτικό παραλαβής δηλώσεων μητρώου και δικαιολογητικών" (Μ), σε δύο αντίτυπα, εκ των οποίων το πρώτο αντίτυπο φέρει την ένδειξη "Για τη ΔΟΥ" και το δεύτερο την ένδειξη "Για το φορολογούμενο" σε αυτογραφικό χαρτί, με οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής στο πίσω μέρος αυτού.

δ) Η "Αίτηση" (Μο) σε απλό χαρτί, σ' ένα αντίτυπο.

4. Ως χρόνο έναρξης χρήσης των παραπάνω εντύπων ορίζουμε την Τρίτη, 3.3.1998.

5. Από την έναρξη τήρησης των οριζόμενων στην παρούσα απόφαση εντύπων, θα παύσει η τήρηση από τη ΔΟΥ Μοσχάτου όλων των χρησιμοποιούμενων εντύπων για το ίδιο θέμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr