Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ 79/13.10.200 A.Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α. των δικηγόρων, νομικών ή δικαστικών συμβούλων, που παρέχουν ή παρείχαν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ., σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα και έχουν προσληφθεί πριν την 7/10/92.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-10-2003 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ 79/13.10.200
A.Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α. των δικηγόρων, νομικών ή δικαστικών συμβούλων, που παρέχουν ή παρείχαν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ., σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα και έχουν προσληφθεί πριν την 7/10/92.


A.Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α. των δικηγόρων, νομικών ή δικαστικών συμβούλων, που παρέχουν ή παρείχαν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ., σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα και έχουν προσληφθεί πριν την 7/10/92.

Β. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας των ανωτέρω προσώπων, ως χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3075/2002 (ΦΕΚ 297 - τεύχος Α') "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις", που αναφέρονται στο παραπάνω θέμα και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους, αφού πρώτα επιχειρήσουμε μία σύντομη αναφορά στο γενικό καθεστώς ασφάλισης των δικηγόρων:

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ Ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.

Σχετ. Εγκ. : 132/84, 173/86, 48/87, 84/90, 91/95

Α. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 63 του Ν.Δ. 3026/1954 (ΦΕΚ 235 - τεύχος Α') "Περί κώδικος των Δικηγόρων", ο δικηγόρος ασκεί δημόσιο λειτούργημα, προς το οποίο είναι ασυμβίβαστη η έμμισθη υπηρεσία σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε εξαίρεση της αρχής αυτής επιτρέπεται στο δικηγόρο αφενός η παροχή καθαρά νομικών εργασιών, είτε ως δικαστικού ή νομικού συμβούλου, είτε ως δικηγόρου, με πάγια ετήσια ή μηνιαία αμοιβή και αφετέρου η διδασκαλία μαθημάτων νομικών ή πολιτικών επιστημών.

Η κατά τα παραπάνω επιτρεπόμενη, εξαιρετικά, παροχή νομικών υπηρεσιών με πάγια ετήσια ή μηνιαία αντιμισθία, δεν μπορεί ν' αποτελέσει αντικείμενο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, ούτε επιφέρει απώλεια της δικηγορικής ιδιότητας.

Γι' αυτές τις εργασίες που επιτρέπονται από τον κώδικα περί Δικηγόρων, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ιδιωτικοί υπάλληλοι, γιατί η σύμβαση που καταρτίζουν χαρακτηρίζεται από το νόμο και είναι αυτή της έμμισθης εντολής.

Με βάση τα παραπάνω, έχουμε δεχθεί ότι, οι διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 2 και 5 παρ. 1 του Α.Ν. 1846/1951 δεν έχουν εφαρμογή στους δικηγόρους που παρέχουν την εργασία τους με σχέση έμμισθης εντολής, είτε ως δικαστικοί ή νομικοί σύμβουλοι, είτε ως δικηγόροι, αφού για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων απαιτείται σχέση εξαρτημένης εργασίας. (εγκ. 48/87).

Επιπλέον, έχουμε δεχθεί (εγκ. 84/90), ότι και η διδασκαλία μαθημάτων νομικών και πολιτικών επιστημών από δικηγόρους, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αλλά έμμισθης εντολής.

Β. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.

Αντίθετα, με όσα αναφέρονται στο προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας, στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. υπάγονται:
α) οι δικηγόροι των οποίων η σχέση ορίζεται ρητά, από διάταξη νόμου, ότι είναι αυτή της εξαρτημένης εργασίας

β) οι δικηγόροι οι οποίοι παρέχουν παράλληλα και άλλη, δεύτερη, μη συναφή με τη δικηγορική τους ιδιότητα εργασία, που πληρεί τις προϋποθέσεις ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. και ταυτόχρονα δεν υπάγεται στην ασφάλιση άλλου Ειδικού Ταμείου.

Τα πρόσωπα της πρώτης περίπτωσης ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. για όσους κλάδους δεν καλύπτει το Ταμείο Νομικών (δηλ. για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε χρήμα και τους Οργανισμούς Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.), διότι κατά τεκμήριο δεχόμαστε ότι η εργασία που παρέχουν ως εξαρτημένη στη θέση που διορίστηκαν με διάταξη νόμου, είναι συναφής με το δικηγορικό τους επάγγελμα. Αν όμως είναι μη συναφής, τότε υπάγονται, όπως και τα πρόσωπα της δεύτερης περίπτωσης, στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. για το σύνολο των κλάδων αυτού (δηλ. για τους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης, παροχών ασθένειας σε είδος και σε χρήμα καθώς και για τους συνεισπραττόμενους κλάδους των Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.), με μόνο δικαίωμα επιλογής του κλάδου ασθένειας σε είδος (άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.Δ. 4277/1962) αν είναι παλαιοί ασφαλισμένοι, ενώ αν είναι νέοι ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα επιλογής ενός μόνο φορέα κύριας ασφάλισης, υποχρεούνται όμως ασφάλισης στους ελλείποντες από τον φορέα επιλογής κλάδους (άρθρο 39 του Ν. 2084/1992).

2. ΝΕΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ Ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3075/5-12-02)

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στα παρακάτω πρόσωπα να υπαχθούν από 5/12/02 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου) στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται το τακτικό διοικητικό προσωπικό της υπηρεσίας που υπηρετούν, το οποίο (καθεστώς) μπορεί να είναι:

- Το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ι.Κ.Α. (Ν.3163/1955 - Ν.Δ. 4277/1962)

- Το κοινό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ι.Κ.Α. (Α.Ν. 1846/1951)

1.1. Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις:

Δικαιούχοι είναι οι δικηγόροι, νομικοί ή δικαστικοί σύμβουλοι που πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις :

α) Παρέχουν ή παρείχαν τις νομικές υπηρεσίες τους:

- στο Δημόσιο

- σε Ν.Π.Δ.Δ.

- σε Δημόσιες Επιχειρήσεις που στο παρελθόν ήταν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ.

- σε Νομικά Πρόσωπα που εξομοιούνται κατά νόμο προς το Δημόσιο

- σε Δημόσιες Επιχειρήσεις με οποιαδήποτε μορφή που ανήκαν ή ανήκουν στο δημόσιο τομέα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 1232/1982, όπως ισχύει κάθε φορά.

Ειδικότερα:

- σε δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρήσεις που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ. ή οποιασδήποτε μορφής εταιρείας,

- σε Ν.Π.Ι.Δ. που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κράτος,

- στον Αυτόνομο Σταφιδικό Οργανισμό (Α.Σ.Ο.),

- στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.),

- στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (Α.Τ.Ε.),

- σε άλλες Τράπεζες που η πλειοψηφία των μετοχών τους ανήκει στο Δημόσιο και σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Κοινωφελή Ιδρύματα του Δημοσίου,

- σε ελεγχόμενες, άμεσα ή έμμεσα, από το Δημόσιο ή από Ν.Π.Δ.Δ., Ανώνυμες Εταιρείες.

β) Παρέχουν ή παρείχαν τις νομικές υπηρεσίες τους με πάγια μηνιαία ή περιοδική αμοιβή.

γ) Έχουν προσληφθεί πριν από την ισχύ του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 - τεύχος Α') δηλ. πριν την 7/10/92. Συνεπώς, οι κοινοποιούμενες διατάξεις αφορούν μόνο τους παλαιούς ασφαλισμένους.

δ) Δεν έχουν ασφαλισθεί με την ιδιότητά τους αυτή σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, πλην του Ταμείου Νομικών.

ε) Υπέβαλαν ή θα υποβάλλουν μέχρι 31/12/03 υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία τους, με την οποία να ζητούν την αναδρομική ασφάλισή τους στο Ι.Κ.Α. (οι διατάξεις του Ν.3075/2002 προέβλεπαν εξάμηνη προθεσμία από τη δημοσίευσή του για την υποβολή της αίτησης, πλην όμως για λόγους χρηστής διοίκησης κρίνεται αναγκαίο ότι, η προθεσμία αυτή πρέπει να παραταθεί μέχρι 31/12/03). "

1.2. Ποσοστά εισφορών:

Υπενθυμίζουμε ότι, σχετικά με την ασφάλιση των τακτικών υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που έχουν διορισθεί πριν την 1/1/93, έχουν δοθεί οδηγίες με την υπ' αριθμ. 117/92 εγκύκλιο της Διεύθυνσή μας.

Συγκεκριμένα:

- Στην περίπτωση ασφάλισης με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ν.3163/1955 και του Ν.Δ.4277/1962, το ποσοστό ασφάλισης για τον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. ανέρχεται συνολικά σε 32% (εργοδότη : 25,33% - ασφ/νου: 6,67%), αντιστοιχεί δε σε πακέτο κάλυψης 507 με κωδικό ειδικότητας 344310.

- Στην περίπτωση ασφάλισης με τις κοινές διατάξεις του Α.Ν. 1846/1951, το ποσοστό ασφάλισης του κλάδου σύνταξης ανέρχεται συνολικά σε 20% (εργοδότη: 13,33% ασφ/νου: 6,67%), αντιστοιχεί δε σε πακέτο κάλυψης 152 με κωδικό ειδικότητας 261040.

Παρατήρηση: Στην περίπτωση του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Αεροπλοΐας, καθώς και της OLYMPIC CATERING, (εφόσον οι ενδιαφερόμενοι κατόπιν δήλωσής τους κάνουν χρήση του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος) θα πρέπει να καταβληθεί και η ειδική εισφορά του κλάδου σύνταξης η οποία ανέρχεται συνολικά σε 8,72% (εργοδότη: 6,59% - ασφ/νου : 2,13%). Συνεπώς στην περίπτωση αυτή το ποσοστό ασφάλισης του κλάδου σύνταξης διαμορφώνεται συνολικά σε 28,72% (εργοδότη: 19,92% - ασφ/νου: 8,80%). Σχετ. Εγκ. 80/99 και το E00/3/22-4-88 Έγγραφο της Δινσής μας.

1.3. Δήλωση ασφαλιστικών στοιχείων (Υποβολή Α.Π.Δ.) Τα ασφαλιστικά στοιχεία (αποδοχές, ημέρες ασφάλισης, εισφορές κ.λ.π.), που αφορούν την αναδρομική ασφάλιση των εν λόγω προσώπων τη χρονική περίοδο από 5/12/02 μέχρι 31/12/03, πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 30/4/04 με Κανονικές (01) Α.Π.Δ., εάν δεν έχουν υποβληθεί Α.Π.Δ. (διότι στις υπηρεσίες τους δεν υπάρχουν άλλοι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α.) ή με Συμπληρωματικές (04) Α.Π.Δ. των αντίστοιχων ημερολογιακών τριμήνων (Δ'/2002 Α', Β', Γ' και Δ' / 2003) για τα οποία έχουν προηγουμένως υποβληθεί οι αντίστοιχες Κανονικές (01) Α.Π.Δ..

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας (30/4/04), θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2972/2001. Για μισθολογικές περιόδους από 1/1/04 και μετά η ασφάλιση θα γίνεται μέσω των αντίστοιχων Κανονικών (01) Α.Π.Δ..

1.4. Προθεσμία καταβολής εισφορών: Οι εισφορές που αντιστοιχούν στην αναδρομική ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων για τη χρονική περίοδο από 5/12/02 μέχρι 31/12/03, πρέπει να καταβληθούν εφάπαξ μέχρι 27/2/04.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας επιβαρύνονται με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2972/01 πρόσθετα τέλη (Εγκ. 12/02 της Δ/νσής μας).

Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του κοινοποιούμενου νόμου, παρέχεται το δικαίωμα στα ανωτέρω πρόσωπα, να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο το χρόνο παροχής των νομικών τους υπηρεσιών, από το διορισμό τους μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3075/5-12-02, δηλαδή μέχρι 4/12/02,

- είτε τα πρόσωπα αυτά υπαχθούν στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ι.Κ.Α. (Ν.3163/1955 - Ν.Δ. 4277/62),

- είτε υπαχθούν στο κοινό καθεστώς αυτού (ΑΝ.1846/1951).

Υπενθυμίζουμε ότι, η ανωτέρω υπαγωγή γίνεται, σε κάθε περίπτωση, με βάση το καθεστώς στο οποίο υπάγεται το τακτικό διοικητικό προσωπικό της υπηρεσίας, στην οποία παρέχουν ή παρείχαν τις νομικές υπηρεσίες τους.

Είναι προφανές ότι, από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης, δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου έχουν, όχι μόνο τα πρόσωπα εκείνα που συνεχίζουν απασχολούμενα σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., κ.λ.π., αλλά και όσα έχουν ήδη αποχωρήσει και πιθανόν έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί.

Η αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου, στην ασφάλιση του κλάδου (κύριας) σύνταξης του Ι.Κ.Α., γίνεται σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις του Ιδρύματος για το θέμα αυτό.

1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. (Ν. 3163/1955 - Ν.Δ. 4277/62)

Όσον αφορά την αναγνώριση χρόνου ως συντάξιμου στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ι.Κ.Α., οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη Δ/νση Συντάξεων Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. (Λεωφ. Κηφισίας 178 - 15231 Χαλάνδρι - τηλ. 210 6779820), προκειμένου να αντιμετωπισθούν κατά περίπτωση τα σχετικά αιτήματά τους.

Επίσης, στην περίπτωση που τα Υποκ/τά μας έχουν ήδη δεχθεί αιτήσεις δικηγόρων, που υπάγονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ι.Κ.Α., αυτές θα πρέπει άμεσα να διαβιβασθούν στην ανωτέρω αρμόδια Δ/νση.

2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. (Α.Ν. 1846/1951)

2.1. Αναγνωριζόμενος χρόνος

Ο χρόνος που μπορεί να αναγνωρισθεί είναι αυτός που αντιστοιχεί στην περίοδο από τον διορισμό των δικαιούχων δικηγόρων, νομικών ή δικαστικών συμβούλων, σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κλπ., μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3075/2002, δηλαδή μέχρι 4/12/02, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τους ενδιαφερόμενους. Το δικαίωμα των ενδιαφερομένων να υποβάλλουν αίτημα αναγνώρισης χρόνου είναι απρόθεσμο.

Η αναγνώριση μπορεί να αφορά το σύνολο του ανωτέρω χρόνου υπηρεσίας ή τμήμα αυτού.

2.2. Τρόπος αναγνώρισης - Αρμόδιο Υποκ/μα

Η ασφάλιση στον κλάδο κύριας σύνταξης του Ι.Κ.Α. των ανωτέρω προσώπων πραγματοποιείται με έκδοση αναγνωριστικής απόφασης και με καταβολή των αντίστοιχων εισφορών.

Οι εισφορές του εργοδότη καταβάλλονται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κλπ. και του ασφαλισμένου από τους ίδιους.

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που στο παρελθόν ανήκαν στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και δεν λειτουργούν σήμερα ή λειτουργούν με μορφή που δεν ανήκει σε επιχ/σεις της περίπτωσης α' της παρ. 1.1. της παρούσας εγκυκλίου, οι σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να παραμείνουν σε εκκρεμότητα καθώς αναμένεται σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Αρμόδιο Υποκ/μα για την έκδοση της αναγνωριστικής απόφασης είναι εκείνο του τόπου κατοικίας των ενδιαφερόμενων, στο Τμήμα Εσόδων του οποίου πρέπει να απευθυνθούν για να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Τονίζουμε ότι η αίτηση μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, χωρίς χρονικό περιορισμό, αφού δεν θέτει προθεσμία ο νόμος.

Το Υποκ/μα του τόπου κατοικίας είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της εξόφλησης των εισφορών (δόσεις) και την συνακόλουθη - μετά την εξόφληση - ενεργοποίηση του χρόνου ασφάλισης.

Είναι αυτονόητο ότι, στις περιπτώσεις που υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί φορείς του Δημοσίου στους οποίους απασχολήθηκε κατά καιρούς ο ενδιαφερόμενος, θα εκδοθεί μία κοινή αναγνωριστική απόφαση από το Υποκ/μα του τόπου κατοικίας.

2.3. Δικαιολογητικά

- Αίτηση για αναγνώριση χρόνου σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, στην οποία να δηλώνεται υπεύθυνα ότι, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ο ενδιαφερόμενος αιτείται αναγνώρισης, δεν έχει ασφαλιστεί (με την ιδιότητά του αυτή) σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, πλην του Ταμείου Νομικών. Στην περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί αίτηση (χωρίς την ανωτέρω αναφορά) θα πρέπει συμπληρωματικά να δηλωθούν υπεύθυνα τα ανωτέρω.

- Βεβαίωση της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ή είχε υπηρετήσει ο ενδιαφερόμενος, ώστε να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία πρόσληψής του ως δικηγόρου, νομικού ή δικαστικού συμβούλου, ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας και το σύνολο των πάσης φύσεως ακαθάριστων αποδοχών (αν πρόκειται για εν ενεργεία υπάλληλο) του μήνα υποβολής της αίτησης.

- Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου Ι.Κ.Α. (Α.Μ.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν διαθέτουν Α.Μ.Α. Ι.Κ.Α. θα πρέπει να απευθυνθούν στις Υπηρεσίες Μητρώου των Υποκ/των του τόπου κατοικίας τους, ώστε να απογραφούν και να εκδοθεί ο προσωπικός τους Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου Ι.Κ.Α.

2.4. Υπολογισμός Εισφορών Ειδικά για την αναγνώριση ως συντάξιμου του παραπάνω χρόνου στο κοινό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ι.Κ.Α. (Α.Ν. 1846/1951) το ποσό της εξαγοράς για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα (μηνιαίες απαιτητές εισφορές) υπολογίζεται με βάση:

α) Το σύνολο των πάσης φύσεως ακαθάριστων αποδοχών του μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης, εάν πρόκειται για εν ενεργεία υπάλληλο και μέχρι του ανωτάτου ποσού αποδοχών που ορίζει ρητά η κοινοποιούμενη διάταξη δηλ. μέχρι το 25πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της 8ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση συνταξιούχου ή μη εν ενεργεία υπαλλήλου, οι αποδοχές βάσει των οποίων θα υπολογιστεί το ποσό εξαγοράς θα είναι οι ανωτέρω τεκμαρτές.

β) Το ποσοστό ασφάλισης κλάδου Συντάξεως του Ι.Κ.Α. (εργοδότη και ασφαλισμένου), όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 20% συνολικά. (εργοδότη: 13,33% - ασφ/νου : 6,67%).

Υπενθυμίζουμε ότι: στην περίπτωση δικηγόρων της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Αεροπλοΐας, καθώς και της OLYMPIC CATERING, θα πρέπει να καταβληθεί επιπλέον η ειδική εισφορά (επασφάλιστρο) του κλάδου σύνταξης 8,72% συνολικά (εργοδότη: 6,59% - ασφ/νου: 2,13%). Συνεπώς στην περίπτωση αυτή το ποσοστό ασφάλισης κλάδου σύνταξης που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του ποσού εξαγοράς διαμορφώνεται συνολικά σε 28,72% (εργοδότη : 19,92% - ασφ/νου : 8,80%).

2.5. Τρόπος και προθεσμία καταβολής των εισφορών. Το προκύπτον, βάσει του ανωτέρω υπολογισμού, ποσό εισφορών καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο και τον εργοδότη (Δημόσια Υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., κλπ).

- είτε εφάπαξ εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης,

- είτε σε δόσεις ισάριθμες με τους μήνες που αναγνωρίζονται, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 160. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, οι δε υπόλοιπες ανά μήνα και μέχρι την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα.

Εξυπακούεται ότι για τον έλεγχο των ανωτέρω προθεσμιών, η αναγνωριστική απόφαση πρέπει να κοινοποιείται με απόδειξη παραλαβής, τόσο στον ενδιαφερόμενο όσο και στον εργοδότη (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., κ.λ.π.).

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατά τα ανωτέρω καταβολής των δόσεων το ποσό επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα για τις καθυστερούμενες εισφορές πρόσθετα τέλη (άρθρο 14 του Ν. 2972/2001).

2.6. Έναρξη αποτελεσμάτων αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης.

Η ενεργοποίηση της ασφάλισης, (δηλ. τα αποτελέσματά της στο δικαίωμα για καταβολή σύνταξης), αρχίζει μετά την εξόφληση από τον ασφαλισμένο των οφειλόμενων εισφορών.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης