Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1080/10.3.1998 Πίστωση δόσεων και αντιμετώπιση λοιπών θεμάτων πτωχευτικών και εξωπτωχευτικών συμβιβασμών με την εφαρμογή του συστήματος TAXIS

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1080/10.3.1998
Πίστωση δόσεων και αντιμετώπιση λοιπών θεμάτων πτωχευτικών και εξωπτωχευτικών συμβιβασμών με την εφαρμογή του συστήματος TAXIS

ΠΟΛ.1080/10.3.1998 Πίστωση δόσεων και αντιμετώπιση λοιπών θεμάτων πτωχευτικών και εξωπτωχευτικών συμβιβασμών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα 10 Μαρτίου 1998
Αριθ.Πρωτ.: 1034119/1514/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.12/03/1998/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η
2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΟ: TAXIS
ΠΟΛ.: 1080

ΘΕΜΑ: Πίστωση δόσεων και αντιμετώπιση λοιπών θεμάτων πτωχευτικών και εξωπτωχευτικών συμβιβασμών με την εφαρμογή του συστήματος TAXIS.

Σας γνωρίζουμε ότι από την ημέρα εφαρμογής του συστήματος TAXIS, στις διαδικασίες είσπραξης θα ακολουθούνται τα παρακάτω, ως προς τα αντικείμενα του θέματος της παρούσας εγκυκλίου:

Α. Εξωπτωχευτικοί συμβιβασμοί

Οπως είναι γνωστό, όλα τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων με τα οποία γίνονται δεκτές αιτήσεις για εξωπτωχευτικούς συμβιβασμούς, περιέχουν όρο, σύμφωνα με τον οποίο αν ο οφειλέτης διακόψει την καταβολή των δόσεων του συμβιβασμού, το ήδη καταβληθέν υπό μορφή δόσεων ποσό καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου ως ποινική ρήτρα
και το χρέος που είχε αποτελέσει αντικείμενο του συμβιβασμού αναβιώνει εξ υπαρχής με όλες τις προσαυξήσεις του κ.λπ.
Επειδή, για λόγους ασφαλείας του συστήματος, δεν θα υπάρχει δυνατότητα, στις περιπτώσεις αυτές, μεταφοράς των πιστώσεων, ώστε να ακολουθείται η διαδικασία της μέχρι τώρα ισχύουσας εγκυκλίου υπ' αριθ. Α.Π.5785/36643/30.5.1979, για τους συμβιβασμούς που θα υπογράφονται από την εφαρμογή του συστήματος TAXIS και στο εξής θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Κατά την ημέρα της υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού, ολόκληρο το ποσό του συμβιβασμού (κεφάλαιο και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής) θα βεβαιώνεται εκ νέου επ' ονόματι του συμβιβασθέντος κατά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και ως "είδος χρέους" Συμβατική Υποχρέωση από Εξωπτωχευτικό Συμβιβασμό χωρίς υποχρέωση
καταβολής περαιτέρω προσαυξήσεων.
Στη σχετική πράξη που θα συντάσσεται για τη βεβαίωση, θα αναφέρεται ότι αυτή γίνεται για την εξυπηρέτηση και την εφαρμογή του συμβιβασμού. Η νέα βεβαίωση θα καταχωρείται στο σύστημα και στην εγγραφή αυτή θα πιστώνονται στη συνέχεια και μέχρις εξοφλήσεως, όλα τα ποσά που θα καταβάλλονται ως δόσεις του συμβιβασμού. Στο διάστημα αυτό, οι υφιστάμενες εγγραφές βάσει των αρχικών βεβαιώσεων θα παραμένουν ανενεργές και δεν θα λαμβάνονται υπόψη για λήψη μέτρων κατά του συμβιβασθέντος, χορήγηση Α.Φ.Ε. κ.λπ. Με την καταβολή και της τελευταίας δόσης (οπότε η εγγραφή της νέας βεβαίωσης θα μηδενίζεται) και εφ' όσον δεν υπάρχουν συνυπόχρεοι, οι βάσει των αρχικών βεβαιώσεων εγγραφές θα διαγράφονται με έκδοση σχετικής πράξης διαγραφής και ενός ΑΦΕΚ.
Σε τυχόν περίπτωση που ο συμβιβασθείς διακόψει την καταβολή των δόσεων, οι βάσει των αρχικών βεβαιώσεων εγγραφές θα παραμείνουν ως έχουν. Για την τακτοποίηση του υπολοίπου της μοναδικής εγγραφής που προέκυψε από τη νέα βεβαίωση των χρεών λόγω του συμβιβασμού, θα συντάσσεται πράξη διαγραφής και ΑΦΕΚ με το οποίο θα διαγράφεται το υπόλοιπο της εγγραφής αυτής. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι το σύνολο των καταβληθέντων ποσών αποτελεί ποινική ρήτρα που κατέπεσε υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται.

Β. Πτωχευτικοί συμβιβασμοί

Οπως είναι γνωστό, στις περιπτώσεις αυτές και για τα χρέη που υπόκεινται στους όρους του συμβιβασμού (αυτά δηλαδή που δεν καλύπτονται από ειδικό ή από το γενικό προνόμιο του Δημοσίου), οφείλονται προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μόνο "μέχρι της κηρύξεως της πτωχεύσεως" (Εγκύκλιος ΓΔΠ υπ' αριθ. 8/24.3.1973).
Επειδή όμως έχει αλλάξει στο μεταξύ το κριτήριο, με βάση το οποίο διακρίνονται τα πτωχευτικά χρέη σε προνομιακά και μη (Εγκύκλιος ) και με δεδομένο πλέον ότι μη προνομιακά (στις περιπτώσεις πτωχευτικών συμβιβασμών) είναι μόνο τα χρέη που δεν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι την κατάρτιση του
συμβιβασμού, δεν θα υπάρχουν περιπτώσεις που να οφείλονται προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, αφού τα τυχόν μη προνομιακά χρέη θα έχουν βεβαιωθεί μετά την πτώχευση.
Επειδή ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν συνυπόχρεοι καταβολής του ποσού που υπόκειται στους όρους του συμβιβασμού (οι οποίοι και δεν ωφελούνται από αυτόν), η πίστωση θα γίνεται με κανονικό υπολογισμό προσαυξήσεων (μέχρι την ημερομηνία καταβολής, όπως γινόταν και μέχρι τώρα, βάσει της Εγκυκλίου ΓΔΠ υπ' αριθ. 8/24.3.1973). Το υπόλοιπο οφειλόμενο, εάν μεν υπάρχει συνυπόχρεος καταβολής του, θα παραμένει ως έχει, προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξή του από αυτόν, εάν δε δεν υπάρχει, θα διαγράφεται σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΓΔΠ υπ' αριθ. 2/17.1.1978.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης