Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Οι αποσβέσεις και οι αλλαγές που επήλθαν από την 1/1/2013 - Τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Άρθρα
Οι αποσβέσεις και οι αλλαγές που επήλθαν από την 1/1/2013 - Τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις


Άρθρα Οι αποσβέσεις και οι αλλαγές που επήλθαν από την 1/1/2013 - Τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα TaxHeaven
Τελευταία τροποποίηση 20.8.2013

Με την παράγραφο 22 του άρθρου 3 του νόμου 4110/2013, αντικαταστάθηκε η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. (νόμος 2238/1994). Με τη νέα ρύθμιση απλοποιείται γενικότερα η διαδικασία απόσβεσης των παγίων στοιχείων των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, περιορίζονται οι συντελεστές απόσβεσης σε λιγότερες κατηγορίες, καταργείται ο ανώτερος και κατώτερος συντελεστής απόσβεσης, καθώς και η φθίνουσα μέθοδος απόσβεσης.

Να τονίσουμε ότι στο άρθρο 28 παρ. 1 περίπτωση ζ' του νόμου 4110/2013, όριζε ότι η σχετική διάταξη θα ισχύσει για πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά. Η διατύπωση αυτή θα υποχρέωνε τις επιχειρήσεις να διενεργούν τις αποσβέσεις τους με δύο διαφορετικές διατάξεις. Τα πάγια που θα είχαν αποκτηθεί από 1/1/2013 θα αποσβένονταν με τους νέους συντελεστές ενώ τα πάγια που θα είχαν αποκτηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 θα αποσβένονταν με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 299/2003.

Το Υπουργείο Οικονομικών στη συνέχεια με τον νόμο 4141/2013 (5.4.2013), τροποποίησε την ισχύ της διάταξης της περίπτωσης ζ' του άρθρου 28 του νόμου 4110/2013 και αντικατέστησε τη φράση "για πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά" με την φράση "για δαπάνες που πραγματοποιούνται από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά,".

Συνεπώς, από 1/1/2013 και μετά οι αποσβέσεις όλων των παγίων θα διενεργούνται με τους νέους συντελεστές όπως αυτοί ορίζονται πλέον στην περίπτωση στ' του άρθρου 31 του ν.2238/1994, χωρίς να εξετάζεται η ημερομηνία απόκτησής τους.


Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Παγίων και αποσβέσεων


Αποσβέσιμο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι το λειτουργικό ή μη λειτουργικό, ενσώματο ή άυλο στοιχείο, που αποκτάται από την οικονομική μονάδα και έχει ωφέλιμη διάρκεια ζωής περιορισμένη, αλλά μεγαλύτερη από ένα έτος.(Υποπερίπτωση αα) περίπτωσης στ' άρθρου 31 ΚΦΕ.)

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.102 του ΕΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980):

-> Απόσβεση είναι η χρονική κατανομή της αποσβεστέας αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, που υπολογίζεται με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του και, συνακόλουθα, η λογιστική απεικόνιση και ο καταλογισμός της σε καθεμία χρήση. Οι αποσβέσεις κάθε χρήσεως βαρύνουν το λειτουργικό κόστος, ή απευθείας τα αποτελέσματα χρήσεως όταν πρόκειται για αποσβέσεις που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος. Το ποσό της ετήσιας αποσβέσεως αντιπροσωπεύει τη μείωση της αξίας του πάγιου στοιχείου, που επέρχεται λόγω της χρήσεώς του, της παρόδου του χρόνου και της οικονομικής του απαξιώσεως.

-> Ωφέλιμη διάρκεια ζωής είναι, είτε η χρονική περίοδος κατά την οποία υπολογίζεται ότι το αποσβέσιμο πάγιο στοιχείο θα χρησιμοποιείται παραγωγικά από την οικονομική μονάδα, είτε η ολική ποσότητα παραγωγής ή το ολικό έργο το οποίο αναμένεται να επιτύχει η οικονομική μονάδα από το πάγιο αυτό στοιχείο (π.χ. ωφέλιμη διάρκεια ζωής μηχανήματος μετρημένη σε παραγωγικές ώρες).

-> Αποσβεστέα αξία ενός αποσβέσιμου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι το ιστορικό κόστος του ή άλλο ποσό που αντικατέστησε νομότυπα το ιστορικό κόστος (π.χ. αξία αναπροσαρμογής που επιβλήθηκε από το νόμο ή αξία που έχει προκύψει από εκτίμηση λόγω συγχωνεύσεως), μειωμένο κατά την υπολειμματική αξία του, εφόσον αυτή είναι αξιόλογη. Αν η υπολειμματική αξία δεν είναι αξιόλογη, δε λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της αποσβεστέας αξίας. Η κρίση για την αξιολόγηση αυτή αφήνεται στην οικονομική μονάδα.

-> Υπολειμματική αξία ενός αποσβέσιμου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία του, που υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί κατά το τέλος της ωφέλιμης διάρκειας της ζωής του.

Υποχρεωτικότητα αποσβέσεων

Η διενέργεια των αποσβέσεων είναι υποχρεωτική. Υπόχρεες είναι οικονομικές μονάδες, οι οποίες έχουν στην κυριότητά τους πάγια περιουσιακά στοιχεία, ανεξαρτήτως αν τα χρησιμοποιούν, τα εκμισθώνουν ή τα εκμεταλλεύονται με οποιοδήποτε τρόπο.(Υποπερίπτωση αα' περίπτωσης στ' άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.).

Αυτό ορίζεται και στην παράγραφο 2.2.102 του ΕΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980):

-Η διενέργεια αποσβέσεων για κάθε έτος με τους θεσπισμένους ελάχιστους συντελεστές είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κερδών. Η διενέργεια αποσβέσεων διακόπτεται από τη στιγμή που το σύνολο των διενεργημένων αποσβέσεων για κάθε αποσβέσιμο στοιχείο γίνει ίσο με την αποσβεστέα αξία αυτού του στοιχείου (μείον μιας μονάδας), ανεξάρτητα από το αν εξακολουθεί η παραγωγική χρησιμοποίησή του.

Μέθοδος αποσβέσεων - Αξία κτήσης παγίων

Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης επί της αξίας κτήσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, προσαυξημένης με τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων.(Υποπερίπτωση γγ) περίπτωσης στ' άρθρου 31 Κ.Φ.Ε.).

Για τις προσθήκες και βελτιώσεις η παρ. 2.2.101 του ΕΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980) προβλέπει:
2.2.101 Επέκταση, προσθήκη, βελτίωση, συντήρηση και επισκευή ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

-> Επέκταση ή προσθήκη κτιρίου, κτιριακής εγκαταστάσεως και τεχνικού έργου είναι οποιαδήποτε μόνιμη αύξηση του όγκου, του μεγέθους ή της ωφελιμότητάς του, που γίνεται με τη χρησιμοποίηση κατά κανόνα δομικών υλικών.
-Επέκταση ή προσθήκη μηχανήματος, τεχνικής εγκαταστάσεως και μηχανολογικού εξοπλισμού είναι κάθε προσθήκη ή εργασία που γίνεται σ' αυτά και αυξάνει το μέγεθος και κατά κανόνα την παραγωγική τους δυναμικότητα.

-> Βελτίωση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι κάθε μεταβολή που γίνεται σ' αυτό μετά από τεχνολογική επέμβαση και που έχει ως αποτέλεσμα, είτε την αύξηση του χρόνου της ωφέλιμης ζωής του, είτε την αύξηση της παραγωγικότητάς του, είτε τη μείωση του κόστους λειτουργίας του ή τη βελτίωση των συνθηκών χρησιμοποιήσεώς του.

-> Συντήρηση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η τεχνολογική επέμβαση που γίνεται σ' αυτό με σκοπό να διατηρείται στην αρχική του παραγωγική ικανότητα για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

-> Επισκευή ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση μερών αυτού, που έχουν καταστραφεί ή υποστεί βλάβη, με σκοπό την επαναφορά της παραγωγικής του ικανότητας ή των συνθηκών λειτουργίας του στο επίπεδο που ήταν πριν από την καταστροφή ή τη βλάβη.

-> Το κόστος των επεκτάσεων, προσθηκών και βελτιώσεων προσαυξάνει την αξία κτήσεως των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και καταχωρείται στους σχετικούς λογαριασμούς των στοιχείων αυτών.

Η αξία κτήσης ορίζεται από τις διατάξεις του ΕΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980) αλλά και από τον ΚΒΣ όπως ίσχυσε πρίν την αντικατάσταση του με τον ΚΦΑΣ.

Ειδικότερα, ως τιμή κτήσης θεωρείται η τιμολογιακή αξία αγοράς αυξημένη με τα ειδικά έξοδα αγοράς και μειωμένη με τις εκπτώσεις (άμεσο κόστος αγοράς).

Επίσης ενσωματώνονται στο κόστος των παγίων (με εξαίρεση τα ακίνητα) ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) κατά το μέρος που δεν μπορεί να εκπέσει με το φόρο εισροών. (1013931/15009/Γ0012)

Συντελεστές

Οι συντελεστές απόσβεσης που θα ισχύσουν από 1/1/2013 (μετά και την τροποποίηση του νόμου 4152/2013 κει του νόμου 4170/2013) ανά πάγιο περιουσιακό στοιχείο και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE rev2, έχουν ως εξής:ΤομέαςΤομέαςΤομέαςΤομέας
Για όλους τους κλάδους:(Β) πλην του Β.09*N77.11 Ο85*Ν77.12*Η49.1
Η49.2
Η50
Η51*
Εδαφικές εκτάσεις: 0%5%
Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, οικίες, βιομηχανοστάσια, αποθήκες σταθμοί, μη κτιριακές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις, κατασκευές, εξοπλισμός και ειδικά οχήματα φορτοεκφόρτωσης: 4%
Μηχανήματα, εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού), 10%
Εξοπλισμός Η/Υ (κύριος και περιφερειακός) και λογισμικό:20%
Μέσα μεταφοράς ατόμων: 10%20%
Μέσα μεταφοράς φορτίων: 12%20%
Λοιπά μέσα μεταφοράς:(Για τρένα, πλοία και πλωτά μέσα και αεροσκάφη)-5%
Λοιπά πάγια στοιχεία10%
υλα στοιχεία, δικαιώματα, έξοδα πολυετούς απόσβεσης10%

* Για αναλυτική περιγραφή των τομέων βλέπε παράρτημα


Υπολογισμός αποσβέσεων

Ο υπολογισμός των αποσβέσεων γίνεται σε ετήσια βάση. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά αποσβενόμενων ποσών μεταξύ οικονομικών χρήσεων. Για τα νέα πάγια περιουσιακά στοιχεία η απόσβεση αρχίζει από το μήνα κατά τον οποίο αυτά άρχισαν να χρησιμοποιούνται ή τέθηκαν σε λειτουργία και υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα, όσοι και οι μήνες μέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσης.(Υποπερίπτωση δδ' περίπτωσης στ' άρθρου 31 ΚΦΕ.)

Αυτό ορίζεται και στην παράγραφο 2.2.102 του ΕΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980) :

-> Ο υπολογισμός των αποσβέσεων γίνεται από τη στιγμή που το πάγιο στοιχείο αρχίζει να χρησιμοποιείται ή να λειτουργεί. Αν ο χρόνος αυτός δε συμπίπτει με την έναρξη της λογιστικής χρήσεως, η απόσβεση υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα της ετήσιας αποσβέσεως, όσοι είναι οι μήνες μέχρι το τέλος της χρήσεως, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μήνας μέσα στον οποίο το πάγιο στοιχείο αρχίζει να χρησιμοποιείται ή να λειτουργεί.

Επομένως, οι αποσβέσεις που υπολογίζονται με τον προβλεπόμενο συντελεστή είναι αποσβέσεις ενός έτους ή με άλλα λόγια δώδεκα (12) μηνών, οπότε αν κάποιο πάγιο κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης χρησιμοποιηθεί ή λειτουργήσει για χρονικό διάστημα μικρότερο από δώδεκα (12) μήνες (π.χ. επειδή αγοράστηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον 5ο μήνα της 12μηνης διαχειριστικής χρήσης ή επειδή πουλήθηκε το 9ο μήνα της 12μηνης διαχειριστικής χρήσης), οι αποσβέσεις που θα υπολογιστούν γι' αυτό με τον προβλεπόμενο συντελεστή θα περιοριστούν στα 9/12 αυτών. Σημειώνεται ότι στο χρονικό διάστημα χρησιμοποίησης ή λειτουργίας του παγίου περιλαμβάνεται και ο μήνας που αυτό άρχισε να χρησιμοποιείται ή να λειτουργεί, χωρίς να ενδιαφέρει ο αριθμός των ημερών που χρησιμοποιήθηκε ή λειτούργησε το μήνα αυτό. Για παράδειγμα εάν το πάγιο αγορασθεί είτε την 1η του μηνός είτε την 5η του μηνός είτε την 20η είτε ακόμα και την τελευταία ημέρα του μήνα θα υπολογισθούν αποσβέσεις για όλο τον μήνα.(ΠΟΛ.1122/19.11.2003)
Κατά την ίδια έννοια αν κάποιο πάγιο κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης χρησιμοποιηθεί ή λειτουργήσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, έστω για δεκαπέντε (15) μήνες, όπως συμβαίνει π.χ. στην περίπτωση της υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης, οι αποσβέσεις που θα υπολογιστούν γι' αυτό με τον προβλεπόμενο συντελεστή θα προσαυξηθούν κατά τα 3/12 αυτών, δηλαδή θα ανέλθουν στα 15/12 των ετήσιων αποσβέσεων.

Εξ ολοκλήρου απόσβεση παγίων


Οι αποσβέσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. δεν δύνανται να υπερβούν την αξία κτήσης ή την αναπροσαρμοσμένη αξία του αποσβεστέου πάγιου περιουσιακού στοιχείου. Πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης του καθενός είναι μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, μπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία. Η ως άνω αξία δύναται να αναπροσαρμόζεται ανά πενταετία από την έναρξη ισχύος της παρούσης διάταξης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει την αντίστοιχη για την ίδια περίοδο μεταβολή του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (Κλάδος 055 «Ενδιάμεσα και Κεφαλαιουχικά Αγαθά»), όπως ανακοινώνεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ..(Υποπερίπτωση εε' περίπτωσης στ' άρθρου 31 ΚΦΕ.)

Με την περίπτωση εε' ορίζεται ότι πάγια περιουσιακά στοιχεία η αξία κτήσης εκάστου των οποίων είναι μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00) δύνανται να αποσβένονται εξ' ολοκλήρου, δηλαδή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), μέσα στη διαχειριστική χρήση κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία για πρώτη φορά. Δηλαδή η εφάπαξ απόσβεση των εν λόγω παγίων δεν είναι υποχρεωτική, αλλά δυνητική. Συνεπώς, κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο του οποίου η αξία κτήσης είναι μέχρι αυτό το όριο μπορεί να αποσβεστεί είτε εφάπαξ στη εν λόγω διαχειριστική χρήση είτε με βάση τους συντελεστές της περίπτωσης στ' και πάντα βέβαια με την σταθερή μέθοδο. Σημειώνεται ότι η επιλογή της εφάπαξ ή τμηματικής απόσβεσης αφορά κάθε πάγιο της κάθε κατηγορίας ξεχωριστά, πράγμα που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα ορισμένα από τα πάγια (αξίας κτήσης το καθένα μέχρι 1500,00 ευρώ) να τα αποσβένουν εφάπαξ στη συγκεκριμένη διαχειριστική χρήση και άλλα να τα αποσβένουν με βάση τους συντελεστές. Επιπλέον σημειώνεται ότι το μοναδικό κριτήριο για την εφάπαξ απόσβεση κάθε τέτοιου παγίου είναι η αξία κτήσης του και μόνο. Άρα, η απόκτηση πολλών τέτοιων παγίων με ένα στοιχείο, π.χ. με ένα Τ.Π. - Δ.Α., δεν επηρεάζει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αποσβέσουν το καθένα από αυτά είτε εφάπαξ είτε τμηματικά.

Κατάργηση φθίνουσας μεθόδου και προσαρμογή στην σταθερή μέθοδο

Ειδικά οι επιχειρήσεις που μέχρι 31.12.2012 χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο φθίνουσας απόσβεσης, όπως αυτή ορίζεται στο Π.Δ. 299/2003 (Α' 255) και κατά την ως άνω ημερομηνία είχαν αποσβέσει περισσότερο από 50% της αρχικής αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, υποχρεούνται να μεταβούν στο νέο σύστημα που ορίζεται πλέον στις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις δύνανται να επιλέξουν τη διατήρηση του τρέχοντος καθεστώτος, μέχρι τη χρήση που η απόσβεση θα υπερβεί το 50% της αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, οπότε και αυτές μεταβαίνουν στη μέθοδο του εδαφίου (iii). Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής αυτής περιόδου, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τους συντελεστές απόσβεσης του εδαφίου (iii), πολλαπλασιαζόμενους με συντελεστή δύο (2) (Υποπερίπτωση στστ' περίπτωσης στ' άρθρου 31 Κ.Φ.Ε.).

Μη διενέργεια αποσβέσεων για τις τρεις πρώτες διαχειριστικές χρήσεις.

Οι νέες επιχειρήσεις, δύνανται για τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές περιόδους να διενεργούν αποσβέσεις με μηδενικό συντελεστή για όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και για τη δαπάνη που καταβάλλει επιχείρηση, για την κατασκευή μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθμού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η..(Υποπερίπτωση στστ' περίπτωσης στ' άρθρου 31 Κ.Φ.Ε.).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζζ', οι νέες επιχειρήσεις για τις τρεις πρώτες διαχειριστικές χρήσεις, έχουν τη δυνατότητα να μην πραγματοποιήσουν καθόλου αποσβέσεις για όλα τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία.

Τη δυνατότητα δε την οποία θα επιλέξουν υποχρεούνται να την ακολουθήσουν σε όλες τις ως άνω διαχειριστικές χρήσεις τους.

Την ανωτέρω επιλογή την οποία θα προκρίνουν οι επιχειρήσεις, υποχρεούνται να την ακολουθήσουν για όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τους και δεν μπορούν να τη μεταβάλλουν κατά τις ως άνω διαχειριστικές χρήσεις τους. Δηλαδή, στην περίπτωση κατά την οποία επιλέξουν, έστω, τη μη διενέργεια αποσβέσεων επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων τους, δεν θα διενεργούν αποσβέσεις επί όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων τους και κατά τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές χρήσεις τους.

Αποσβέσεις κτιρίου που έχει ανεγερθεί σε έδαφός τρίτου αποκλειστικά με δαπάνες του μισθωτή

Ειδικά οι επιχειρήσεις που εκμισθώνουν κτίριο που έχει ανεγερθεί σε έδαφός τους αποκλειστικά με δαπάνες του μισθωτή εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους τις αποσβέσεις που προβλέπονται στην περίπτωση αυτή. (Υποπερίπτωση ηη' περίπτωσης στ' άρθρου 31 Κ.Φ.Ε.).

Όπως έχει γίνει δεκτό το κόστος ανέγερσης της οικοδομής που ανεγείρεται σε οικόπεδο τρίτου αποσβένεται από τη μισθώτρια επιχείρηση που το ανήγειρε ισόποσα στις υπόλοιπες χρήσεις που διαρκεί η μίσθωση από την αποπεράτωση της ανεγειρόμενης οικοδομής μέχρι τη λήξη της μίσθωσης (1139081/11011π.ε./Β0012/30.05.1995).


Παράρτημα Ι


Τι ισχύει για τους λογαριασμούς και τις αποσβέσεις της ομάδας 16

2.2.110 Λογαριασμός 16 «Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως»

Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις (άυλα πάγια στοιχεία)

1. Άυλα πάγια στοιχεία (ασώματες ακινητοποιήσεις) είναι τα ασώματα εκείνα οικονομικά αγαθά τα οποία είναι δεκτικά χρηματικής αποτιμήσεως και είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, είτε αυτά μόνα, είτε μαζί με την οικονομική μονάδα. Τα άυλα πάγια στοιχεία αποκτούνται με σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος, διακρίνονται δε στις εξής δύο κατηγορίες:

α. δικαιώματα, όπως π.χ. διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμποροβιομηχανικά σήματα ή πνευματική ιδιοκτησία.

β. πραγματικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις, όπως π.χ. η πελατεία, η φήμη, η πίστη, η καλή οργάνωση της οικονομικής μονάδας ή η ειδίκευση στην παραγωγή ορισμένων αγαθών. Στη δεύτερη αυτή κατηγορία ανήκουν τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν, κατά κύριο λόγο, την έννοια του γνωστού όρου της «υπεραξίας» ή «φήμης και πελατείας» (Goodwill, Fonds de Commerce) της οικονομικής μονάδας και τα οποία προσδίνουν στη μονάδα που λειτουργεί παραγωγικά συνολική αξία μεγαλύτερη από εκείνη που προκύπτει από την αποτίμηση των επιμέρους περιουσιακών της στοιχείων.

2. Τα άυλα πάγια στοιχεία που αποκτούνται από τρίτους καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 16 με την αξία κτήσεώς τους, ενώ εκείνα που δημιουργούνται από την οικονομική μονάδα απεικονίζονται λογιστικά, μόνο όταν για τη δημιουργία τους πραγματοποιούνται έξοδα και εφόσον τα έξοδα αυτά αποσβένονται τμηματικά και όχι εφάπαξ μέσα σε ένα χρόνο.

3. Στο λογαριασμό 16.00 «υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)» παρακολουθείται η υπεραξία που δημιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης οικονομικής μονάδας και που είναι ίση με τη διαφορά μεταξύ του ολικού τιμήματος αγοράς και της πραγματικής αξίας των επιμέρους περιουσιακών της στοιχείων. Στην περίπτωση συγχωνεύσεως η πραγματική αξία της οικονομικής μονάδας προσδιορίζεται κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 9 του Ν. 2190/1920.

Η υπεραξία της οικονομικής μονάδας στηρίζεται στην εκτίμηση για την ικανότητά της να πραγματοποιεί υψηλά κέρδη λόγω κυρίως της καλής φήμης, της εκτεταμένης πελατείας, της μεγάλης πίστεως στην αγορά, της καλής οργανώσεως, της ιδιαίτερής της εξειδικεύσεως στην παραγωγή ορισμένων αγαθών, της καλής προοπτικής αναπτύξεως του κλάδου στον οποίο ανήκει, των εξαιρετικών πλεονεκτημάτων της θέσεως όπου είναι εγκαταστημένη, της υψηλής στάθμης των στελεχών που απασχολεί (επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία) και του κύρους, δυναμισμού και αποτελεσματικότητας του διοικητικού και διευθυντικού της μηχανισμού.

Η υπεραξία της οικονομικής μονάδας αποσβένεται, είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά και ισόποσα σε περισσότερες από μία χρήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα πέντε έτη.

4. Στο λογαριασμό 16.01 «δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» παρακολουθούνται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποκτούνται με αντάλλαγμα, είτε λόγω αγοράς, είτε λόγω παραγωγής από την ίδια την οικονομική μονάδα. Με την κατοχή και αξιοποίηση των στοιχείων αυτών η μονάδα αποκτάει πλεονεκτήματα μονοπωλιακής ή εξειδικευμένης δράσεως στην αγορά, για το χρονικό διάστημα που διαρκεί π.χ. η προστασία του σχετικού δικαιώματος ή η γνώση του τρόπου παραγωγής ενός προϊόντος ή της μεθόδου κατεργασίας υλικών.

Για την καταχώριση εξόδων αγοράς ή παραγωγής στο λογαριασμό 16.01 αποτελεί προϋπόθεση η προσδοκία ότι τα δικαιώματα για τα οποία γίνονται έξοδα θα αποδώσουν αποτελέσματα στην οικονομική μονάδα. Απαγορεύεται η αποθεματοποίηση εξόδων στους υπολογαριασμούς του 16, όταν είναι βέβαιο ότι δεν προσδοκάται οποιοδήποτε αποτέλεσμα από την πραγματοποίηση των εξόδων αυτών.

Η αξία κτήσεως των άυλων περιουσιακών στοιχείων του λογαριασμού 16.01 αποσβένεται με ισόποση ετήσια απόσβεση μέσα στο χρόνο της παραγωγικής χρησιμότητας κάθε άυλου στοιχείου και, σε περίπτωση που το άυλο δικαίωμα έχει από το νόμο προστασία περιορισμένης διάρκειας, μέσα στο χρόνο της περιορισμένης αυτής διάρκειας.

5. Στους λογαριασμούς 16.02 «δικαιώματα (π.χ. παραχωρήσεις) εκμεταλλεύσεως ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων» και 16.03 «λοιπές παραχωρήσεις» παρακολουθείται η αξία, π.χ. κτήσεως, των δικαιωμάτων αυτών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. 5 της παρ. 2.2.104.

6. Στο λογαριασμό 16.04 «δικαιώματα χρήσεως ενσώματων πάγιων στοιχείων» παρακολουθείται η αξία της εισφοράς κατά χρήση, στην οικονομική μονάδα, ενσώματων πάγιων στοιχείων, για ορισμένο χρόνο, η οποία καθορίζεται με νόμιμη διαδικασία εκτιμήσεως.

Η παραπάνω αξία εισφοράς κατά χρήση αποσβένεται με ισόποσες δόσεις μέσα στο χρόνο που καθορίζεται συμβατικά για τη χρησιμοποίηση κάθε άυλου πάγιου στοιχείου.

7. Στο λογαριασμό 16.05 «λοιπά δικαιώματα» παρακολουθούνται τα άυλα εκείνα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν εντάσσονται σε μία από τις προηγούμενες κατηγορίες των λογαριασμών 16.00-16.04, όπως είναι π.χ. τα μισθωτικά δικαιώματα.

Στην περίπτωση μισθωτικών δικαιωμάτων (δηλαδή μεταβιβάσεως από μισθωτή ακινήτου στην οικονομική μονάδα των μισθωτικών του δικαιωμάτων σε ορισμένο ακίνητο) που απορρέουν από σχετική σύμβαση μισθώσεως και το νόμο που ισχύει κάθε φορά, η αξία που καταβάλλεται στο μισθωτή αυτό ως αποζημίωση για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων του καταχωρείται στη χρέωση οικείου υπολογαριασμού του 16.05 και αποσβένεται σε ισόποσες δόσεις μέσα στο χρόνο ισχύος του μισθωτικού δικαιώματος.

8. Σε περίπτωση ολοκληρώσεως της αποσβέσεως της αξίας κτήσεως άυλων περιουσιακών στοιχείων, μεταφέρονται από τους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του 16.99 στους οικείους λογαριασμούς του 16 οι αποσβέσεις και έτσι οι λογαριασμοί αυτοί εξισώνονται.

9. Σε περίπτωση οριστικής παύσεως της χρησιμοποιήσεως άυλου περιουσιακού στοιχείου, πριν ολοκληρωθεί η απόσβεση της αξίας κτήσεώς του, το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτής μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 81.02.99 «λοιπές έκτακτες ζημίες».

10. Σε περίπτωση πωλήσεως άυλου πάγιου περιουσιακού στοιχείου ισχύουν ανάλογα όσα ορίζονται στην περίπτ. 12 της παρ. 2.2.106 για το λογαριασμό 12.

ΙΙ. Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως

11. Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως είναι εκείνα που γίνονται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση της οικονομικής μονάδας, την απόκτηση διαρκών μέσων εκμεταλλεύσεως, καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωσή της. Τα έξοδα αυτά εξυπηρετούν την οικονομική μονάδα για μεγάλη χρονική περίοδο - οπωσδήποτε μεγαλύτερη από ένα έτος - και για το λόγο αυτό αποσβένονται τμηματικά.

12. Στο λογαριασμό 16.10 «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως» παρακολουθούνται τα έξοδα καταρτίσεως και δημοσιεύσεως του καταστατικού των οικονομικών μονάδων εταιρικής μορφής, τα έξοδα δημόσιας προβολής της ιδρύσεως, της καλύψεως του εταιρικού κεφαλαίου, της εκπονήσεως τεχνικών, εμπορικών και οργανωτικών μελετών, καθώς και τα έξοδα διοικήσεως που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της εκμεταλλεύσεως. Στον ίδιο λογαριασμό παρακολουθούνται και τα μεταγενέστερα (δηλαδή μετά την έναρξη της παραγωγικής δράσεως) έξοδα που δημιουργούνται για την επέκταση της δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας.

Ειδικά, προκειμένου για έξοδα τεχνικών μελετών, αν το έργο για το οποίο πραγματοποιούνται κατασκευαστεί, τα έξοδα μελέτης του δεν καταχωρούνται στο λογαριασμό 16.10, αλλά ενσωματώνονται στο κόστος του έργου και αποσβένονται όπως αυτό.

13. Στο λογαριασμό 16.11 «έξοδα ερευνών ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων» παρακολουθείται η αξία, π.χ., κτήσεως, των εξόδων αυτών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. 6 της παρ. 2.2.104.

14. Στο λογαριασμό 16.12 «έξοδα λοιπών ερευνών» παρακολουθούνται τα έξοδα που γίνονται για έρευνες σε άλλους κλάδους και τομείς δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας, εκτός από τα ορυχεία - μεταλλεία - λατομεία.

15. Στο λογαριασμό 16.13 «έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων» παρακολουθούνται έξοδα, όπως π.χ. εκείνα που γίνονται για εκτυπώσεις ή ανακοινώσεις, όταν αυξάνεται το κεφάλαιο της οικονομικής μονάδας ή εκδίδεται από αυτή ομολογιακό δάνειο.

16. Στο λογαριασμό 16.14 «έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων» παρακολουθούνται όλα τα έξοδα που γίνονται για την απόκτηση των ενσώματων ή ασώματων ακινητοποιήσεων, όπως π.χ. είναι ο φόρος μεταβιβάσεως, τα συμβολαιογραφικά έξοδα, τα μεσιτικά και οι αμοιβές μελετητών ή δικηγόρων, τα οποία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους οικείους λογαριασμούς των ακινητοποιήσεων, δεν προσαυξάνουν το κόστος κτήσεώς τους.

17. Στο λογαριασμό 16.15 «συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων» παρακολουθούνται σε υπολογαριασμούς κατά πίστωση ή δάνειο, οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την πληρωμή ή την αποτίμηση σε δραχμές των πιστώσεων ή δανείων σε ξένο νόμισμα, που συνάπτονται ειδικά και μόνο για την αγορά, κατασκευή ή εγκατάσταση πάγιων στοιχείων της οικονομικής μονάδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρακάτω περίπτωση 23.

18. Στο λογαριασμό 16.16 «διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών» παρακολουθούνται οι διαφορές από τη διάθεση ομολογιών σε τιμή μικρότερη από την ονομαστική τους, καθώς και οι διαφορές από την εξόφληση ομολογιών σε τιμή μεγαλύτερη από την ονομαστική τους.

19. Στο λογαριασμό 16.17 «έξοδα αναδιοργανώσεως» παρακολουθούνται τα έξοδα μελετών οικονομικής, εμπορικής, τεχνικής και διοικητικής αναδιοργανώσεως ριζικού χαρακτήρα, με τα οποία επιδιώκεται η κάλυψη νέων αναγκών που προκύπτουν από το μεγάλωμα της οικονομικής μονάδας σαν αποτέλεσμα σημαντικών επεκτάσεων του παραγωγικού της δυναμικού ή αλλαγών στην οργανωτική της δομή ή ριζικών μεταβολών στην εμπορική της δραστηριότητα.

20. Στο λογαριασμό 16.18 «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» παρακολουθούνται οι τόκοι, μόνο της κατασκευαστικής περιόδου, πιστώσεων ή δανείων τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

21. Στο λογαριασμό 16.19 «λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως» παρακολουθούνται τα έξοδα εκείνα που δεν εντάσσονται σε μία από τις προηγούμενες κατηγορίες των λογαριασμών 16.10-16.18, όπως π.χ. η αναπόσβεστη αξία κτιρίου σε περίπτωση κατεδαφίσεώς του (βλ. περίπτ. 10 παρ. 2.2.105).

22. Στο λογαριασμό 16.98 «προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων» παρακολουθούνται οι προκαταβολές που δίνονται για το λόγο αυτό, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην περίπτ. 5 της παρ. 2.2.109 για το λογαριασμό 15.09.

23. Τα έξοδα των λογαριασμών 16.10, 16.12, 16.13, 16.14, 16.17, 16.18 και 16.19, αποσβένονται, είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποιήσεώς τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μια πενταετία.

Οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές του λογαριασμού 16.15, κατά πίστωση ή δάνειο, έπειτα από συμψηφισμό τυχόν πιστωτικών που μεταφέρονται από τον οικείο υπολογαριασμό του 44.15 «προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων», αποσβένονται τμηματικά ανάλογα με την υπόλοιπη κανονική χρονική διάρκεια της πιστώσεως ή του δανείου ως εξής:

- Στο τέλος της κλειόμενης χρήσεως μεταφέρεται από τον οικείο κατά πίστωση ή δάνειο υπολογαριασμό του 16.15 στο λογαριασμό 81.00.04 «συναλλαγματικές διαφορές» ποσό ίσο με το πηλίκον της διαιρέσεως του χρεωστικού υπολοίπου του οικείου υπολογαριασμού του 16.15 με τον αριθμό των ετών από τη λήξη της χρήσεως αυτής μέχρι τη λήξη της αντίστοιχης πιστώσεως ή του αντίστοιχου δανείου. Για τον προσδιορισμό του πηλίκου της παραγράφου αυτής χρονική περίοδος μικρότερη από δώδεκα μήνες λογίζεται ως περίοδος ενός έτους.

- Σε περίπτωση που από την ημερομηνία χορηγήσεως της πιστώσεως ή του δανείου μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως της παραγωγικής λειτουργίας των χρηματοδοτούμενων πάγιων στοιχείων μεσολαβεί κατασκευαστική περίοδος, η τμηματική μεταφορά του χρεωστικού υπολοίπου του οικείου υπολογαριασμού του 16.15 αρχίζει από τη χρήση μέσα στην οποία λήγει η κατασκευαστική περίοδος ή διακόπτεται, για οποιοδήποτε λόγο, η κατασκευή του έργου.

- Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων πιστώσεων ή δανείων, κατά το όλο ή μέρος αυτών, τα χρεωστικά υπόλοιπα των οικείων υπολογαριασμών του 16.15, που αντιστοιχούν στο ληξιπρόθεσμο μέρος, μεταφέρονται στο λογαριασμό 81.00.04 στο τέλος της χρήσεως μέσα στην οποία οι αντίστοιχες πιστώσεις ή τα αντίστοιχα δάνεια έγιναν ληξιπρόθεσμα.

Οι πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές του λογαριασμού 16.15, κατά πίστωση ή δάνειο, στο τέλος της χρήσεως, μειώνουν τις χρεωστικές ή, στο μέτρο που δεν υπάρχουν χρεωστικές, μεταφέρονται σε αντίστοιχο κατά πίστωση ή δάνειο υπολογαριασμό του 44.15. Από τον τελευταίο αυτό λογαριασμό, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, μεταφέρεται στο λογαριασμό 81.01.04 «συναλλαγματικές διαφορές» το μέρος εκείνο που αντιστοιχεί στο ποσό των πιστώσεων ή δανείων που πληρώθηκε μέσα στην κλειόμενη χρήση.

Οι διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών του λογαριασμού 16.16 αποσβένονται με τμηματικές ισόποσες δόσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εξοφλήσεως του ομολογιακού δανείου.

24. Σε περίπτωση ολοκληρώσεως της αποσβέσεως της αξίας κτήσεως εξόδων πολυετούς αποσβέσεως, μεταφέρονται από τους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του 16.99 στους οικείους λογαριασμούς του 16 οι αποσβέσεις και έτσι οι λογαριασμοί αυτοί εξισώνονται.

Παράρτημα II

Κωδικοί NACE rev2 και αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στον πίνακα των αποσβέσεων


Τομέας Ν.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
77.1 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων
77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων


Περιλαμβάνεται στην τάξη αυτή:

- ενοικίαση και λειτουργική (επιχειρησιακή) εκμίσθωση (leasing) των ακόλουθων τύπων οχημάτων:
§ επιβατηγά αυτοκίνητα και άλλα ελαφρά μηχανοκίνητα οχήματα (με βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους) χωρίς οδηγό

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:

- ενοικίαση ή μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων ή ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων με οδηγό, βλέπε 49.32, 49.39
77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών

Περιλαμβάνεται στην τάξη αυτή:

- ενοικίαση και λειτουργική (επιχειρησιακή) μίσθωση (leasing) των ακόλουθων τύπων οχημάτων:
§ φορτηγά, ρυμουλκούμενα οχήματα δημόσιας χρήσης (κοινής ωφελείας) και βαρέα μηχανοκίνητα οχήματα (των οποίων το βάρος υπερβαίνει τους 3,5 τόνους)
§ οχήματα αναψυχής

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:

- ενοικίαση ή μίσθωση (leasing) βαρέων οχημάτων μεταφοράς αγαθών-εμπορευμάτων ή φορτηγών, με οδηγό, βλέπε 49.41
77.2 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσηςΣτην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται η ενοικίαση αγαθών προσωπικής και οικιακής χρήσης, καθώς και η ενοικίαση εξοπλισμού αναψυχής, αθλητικού εξοπλισμού και βιντεοταινιών. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν, γενικά, τη βραχυπρόθεσμη ενοικίαση των αγαθών, παρόλο που, σε μερικές περιπτώσεις, τα αγαθά μπορεί να εκμισθώνονται (leasing) για περισσότερο μακροχρόνιες περιόδους.
77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδώνΣτην τάξη αυτή περιλαμβάνεται η ενοικίαση εξοπλισμού αναψυχής και αθλητικού εξοπλισμού:
§ σκάφη αναψυχής, κωπηλατικές λέμβοι (κανό), ιστιοφόρα
§ ποδήλατα
§ καρέκλες και ομπρέλες θαλάσσης
§ άλλος αθλητικός εξοπλισμός
§ χιονοπέδιλα (σκι)

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:

- ενοικίαση σκαφών αναψυχής και ιστιοφόρων με πλήρωμα, βλέπε 50.10, 50.30
- ενοικίαση βιντεοταινιών και κασετών, βλέπε 77.22
- ενοικίαση άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης π.δ.κ.α., βλέπε 77.29
- ενοικίαση εξοπλισμού απασχόλησης ελεύθερου χρόνου και αναψυχής, ως αναπόσπαστου τμήματος των εγκαταστάσεων αναψυχής, βλέπε 93.29
77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκωνΠεριλαμβάνεται στην τάξη αυτή:

- ενοικίαση βιντεοκασετών, δίσκων, σύμπυκνων δίσκων (CD), δίσκων DVD κλπ.
77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης Περιλαμβάνεται στην τάξη αυτή:

- ενοικίαση (εκμίσθωση) όλων των τύπων αγαθών οικιακής ή προσωπικής χρήσης, σε νοικοκυριά ή επιχειρήσεις, εκτός της ενοικίασης του εξοπλισμού ειδών αναψυχής και του αθλητικού εξοπλισμού:
§ υφαντουργικά προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης
§ έπιπλα, κεραμικά είδη και γυαλικά, κουζινικά και επιτραπέζια σκεύη, ηλεκτρικές συσκευές και σκεύη οικιακής χρήσης
§ κοσμήματα, μουσικά όργανα, σκηνικά και κοστούμια
§ βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά
§ μηχανήματα και εξοπλισμοί που χρησιμοποιούνται από ερασιτέχνες ή για δραστηριότητες απασχόλησης ελεύθερου χρόνου (hobby-χόμπι), π.χ. εργαλεία για επισκευές σπιτιού
§ λουλούδια και φυτά
§ ηλεκτρονικός εξοπλισμός για οικιακή χρήση

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:

- ενοικίαση (εκμίσθωση) αυτοκινήτων, φορτηγών, ρυμουλκούμενων οχημάτων και οχημάτων αναψυχής χωρίς οδηγό, βλέπε 77.1
- ενοικίαση (εκμίσθωση) ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, βλέπε 77.21
- ενοικίαση (εκμίσθωση) βιντεοταινιών και κασετών, βλέπε 77.22
- ενοικίαση (εκμίσθωση) επίπλων γραφείου, βλέπε 77.33
- ενοικίαση (εκμίσθωση) μοτοσικλετών και τροχόσπιτων χωρίς οδηγό, βλέπε 77.39
- παροχή λινών ειδών, ενδυμάτων εργασίας (φόρμες) και συναφών ειδών από πλυντήρια, βλέπε 96.01
77.3 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών

77.31 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
Περιλαμβάνεται στην τάξη αυτή:

- ενοικίαση και λειτουργική (επιχειρησιακή) εκμίσθωση (leasing) γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων και εξοπλισμού χωρίς χειριστή:
§ ενοικίαση (εκμίσθωση) προϊόντων που υπάγονται στην τάξη 28.30, όπως γεωργικοί ελκυστήρες (τρακτέρ) κλπ.

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:

- ενοικίαση (εκμίσθωση) γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων ή εξοπλισμού με χειριστή, βλέπε 01.61, 02.40
77.32 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικούΠεριλαμβάνεται στην τάξη αυτή:

- ενοικίαση και λειτουργική (επιχειρησιακή) εκμίσθωση (leasing) μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού χωρίς χειριστή:
§ ανυψωτικά (γερανοφόρα) φορτηγά
§ ικριώματα (σκαλωσιές) και εξέδρες (πλατφόρμες) εργασίας, χωρίς την ανέγερση (στήσιμο) και τη διάλυσή τους (αποσυναρμολόγηση)

Εξαιρείται από την τάξη αυτή:

- ενοικίαση (εκμίσθωση) μηχανημάτων ή εξοπλισμού για κατασκευές και για έργα πολιτικού μηχανικού, με χειριστή, βλέπε κλάδο 43
77.33 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)Περιλαμβάνεται στην τάξη αυτή:

- ενοικίαση και λειτουργική (επιχειρησιακή) εκμίσθωση (leasing) μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου, χωρίς χειριστή:
§ ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακός εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
§ φωτοαντιγραφικές μηχανές και πολύγραφοι, γραφομηχανές και μηχανές επεξεργασίας κειμένου
§ υπολογιστικές μηχανές και εξοπλισμός: ταμειακές μηχανές, ηλεκτρονικές αριθμομηχανές κλπ.
§ έπιπλα γραφείου
77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
Περιλαμβάνεται στην τάξη αυτή:

- ενοικίαση και λειτουργική (επιχειρησιακή) εκμίσθωση (leasing) εξοπλισμού πλωτών μεταφορών, χωρίς χειριστή:
§ εμπορικά πλοία και σκάφη

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:

- ενοικίαση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών με χειριστή, βλέπε κλάδο 50
- ενοικίαση σκαφών αναψυχής, βλέπε 77.21
77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορώνΠεριλαμβάνεται στην τάξη αυτή:

- ενοικίαση και λειτουργική (επιχειρησιακή) εκμίσθωση (leasing) εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών, χωρίς χειριστή:
§ αεροπλάνα
§ αερόστατα

Εξαιρείται από την τάξη αυτή:

- ενοικίαση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών με χειριστή, βλέπε κλάδο 51
77.39 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:

- ενοικίαση και λειτουργική (επιχειρησιακή) εκμίσθωση (leasing), χωρίς χειριστή, άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού, τα οποία, γενικά, χρησιμοποιούνται ως κεφαλαιουχικά αγαθά από επιχειρήσεις:
§ κινητήρες και στρόβιλοι (τουρμπίνες)
§ εργαλειομηχανές
§ εξοπλισμός ορυχείων (εξορύξεων) και πετρελαιοπηγών
§ επαγγελματικός εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών
§ εξοπλισμός παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών
§ εξοπλισμός μετρήσεων και ελέγχου
§ άλλα επιστημονικά, εμπορικά και βιομηχανικά μηχανήματα
- ενοικίαση και λειτουργική (επιχειρησιακή) εκμίσθωση (leasing) εξοπλισμού χερσαίων μεταφορών (με εξαίρεση τα μηχανοκίνητα οχήματα), χωρίς οδηγούς:
§ μοτοσυκλέτες, τροχόσπιτα, οχήματα κατασκήνωσης «camper» (δηλ. οχήματα-τροχόσπιτα) κλπ.
§ σιδηροδρομικά οχήματα

Περιλαμβάνονται, επίσης, στην τάξη αυτή:

- ενοικίαση υποδοχέων «container» (κοντέινερ) για χρήση ως καταλύματα ή γραφεία
- ενοικίαση ζώων (π.χ. κοπαδιών, αλόγων ιπποδρομιών)
- ενοικίαση εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ)
- ενοικίαση παλετών (πλαίσια για στοίβαγμα υλικών, προϊόντων κλπ.)

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:

- ενοικίαση (εκμίσθωση) ποδηλάτων, βλέπε 77.21
- ενοικίαση (εκμίσθωση) γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, βλέπε 77.31
- ενοικίαση (εκμίσθωση) μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού, βλέπε 77.32
- ενοικίαση (εκμίσθωση) μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων, περιλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, βλέπε 77.33
Τομέας ΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
85 Εκπαίδευση

85.1 Προσχολική εκπαίδευση

85.10 Προσχολική εκπαίδευση
Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:
- προσχολική εκπαίδευση (εκπαίδευση πριν την πρωτοβάθμια). Η προσχολική εκπαίδευση ορίζεται ως το πρωταρχικό στάδιο της οργανωμένης διδασκαλίας, η οποία αποσκοπεί, πρωτίστως, στο να εισάγει τα πολύ μικρά παιδιά στο περιβάλλον του σχολείου και να αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ του σπιτιού και της ατμόσφαιρας του σχολείου (δηλ. να προετοιμάζει τη μετάβαση από το σπίτι στο σχολείο).

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:
- δραστηριότητες ημερησίας φροντίδας για παιδιά, βλέπε 88.91
85.2 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Στην τάξη αυτή περιλαμβάνεται η πρωτοβάθμια εκπαίδευση: παροχή μιας σειράς ακαδημαϊκών μαθημάτων και σχετικών εργασιών εκμάθησης/εξάσκησης σε αυτά, με τα οποία αποκτούν οι μαθητές έγκυρη και βασική εκπαίδευση σε ανάγνωση, γραφή και μαθηματικά, καθώς και στοιχειώδη γνώση-αντίληψη άλλων τομέων, όπως η ιστορία, η γεωγραφία, η φυσική, η κοινωνιολογία, οι τέχνες και η μουσική.

Αυτού του είδους η εκπαίδευση παρέχεται, γενικά, σε παιδιά. Σε αυτή την τάξη, ωστόσο, περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση μέσω προγραμμάτων εκμάθησης στοιχειώδους ανάγνωσης και γραφής (για αναλφάβητους), εντός ή εκτός του σχολικού συστήματος, με περιεχόμενο παρόμοιο με αυτό των προγραμμάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία απευθύνεται σε εκείνους που λόγω ηλικίας δεν μπορούν να εισαχθούν σε σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης (π.χ. προγράμματα στοιχειώδους ανάγνωσης και γραφής για ενήλικες - προγράμματα κατά του αναλφαβητισμού).

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:
- εκπαίδευση ενηλίκων, όπως ορίζεται στην ομάδα 85.5
- δραστηριότητες ημεήσιας φροντίδας παιδιών, περιλαμβανομένων και των ημερήσιων βρεφονηπιακών σταθμών και σταθμών εξωσχολικών δραστηριοτήτων για μαθητές, βλέπε 88.91
85.3 Δευτεροβάθμια εκπαίδευσηΣτην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται η παροχή δευτεροβάθμιας γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:
- εκπαίδευση ενηλίκων, όπως ορίζεται στην ομάδα 85.5
85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευσηΣτην τάξη αυτή περιλαμβάνεται η παροχή ενός τύπου εκπαίδευσης, η οποία θέτει τα θεμέλια της δια βίου μάθησης, της ανθρώπινης ανάπτυξης και παρέχει τις δυνατότητες μελλοντικής, περαιτέρω εκπαίδευσης. Τα σχετικά ιδρύματα παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνουν διάφορους θεματικούς τομείς (γνωστικά αντικείμενα) με τη συμμετοχή πιο εξειδικευμένων διδασκόντων, που παραδίδουν μαθήματα της ειδικότητάς τους.

Η εξειδίκευση των σπουδών στο επίπεδο αυτό συχνά καθορίζει το μελλοντικό εκπαιδευτικό προσανατολισμό των μαθητών, ακόμη και εκείνων που ακολουθούν ένα γενικό πρόγραμμα. Μέσω αυτών των προγραμμάτων σπουδών οι μαθητές φτάνουν σε ένα επίπεδο εκπαίδευσης, το οποίο τους επιτρέπει να ακολουθήσουν είτε τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση είτε να έχουν πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση χωρίς την προϋπόθεση οποιασδήποτε εξειδίκευσης σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο (και χωρίς να τους δεσμεύει στην επιλογή κάποιου συγκεκριμένου γνωστικού αμντικειμένου).

Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:
- ο πρώτος κύκλος δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης, ο οποίος αντιστοιχεί στην υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση
- ο δεύτερος κύκλος δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης, ο οποίος παρέχει, κατ’ αρχήν, πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση
85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευσηΣτην τάξη αυτή περιλαμβάνεται η παροχή εκπαίδευσης, η οποία, γενικά, δίνει έμφαση στην ειδίκευση κατά θέμα και στη διδασκαλία τόσο του θεωρητικού υπόβαθρου όσο και των πρακτικών γνώσεων και ικανοτήτων που συνδέονται, γενικά, με την παρούσα ή τη μελλοντική απασχόληση. Ο στόχος ενός τέτοιου εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να ποικίλλει από την προετοιμασία για ένα γενικό τομέα απασχόλησης μέχρι την απασχόληση σε ένα πολύ συγκεκριμένο επάγγελμα.

Περιλαμβάνεται στην τάξη αυτή:
- τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση σε επίπεδο χαμηλότερο από αυτό της ανώτερης εκπαίδευσης όπως ορίζεται στην ομάδα 85.4

Περιλαμβάνονται, επίσης, στην τάξη αυτή:
- εκπαίδευση τουριστικών οδηγών (ξεναγών, tourist guide)
- εκπαίδευση μαγείρων, ξενοδόχων και εστιάτορων
- σχολές αισθητικής και κομμωτικής
- εκπαίδευση τεχνικών (για επισκευές) ηλεκτρονικών υπολογιστών
- σχολές οδηγών για επαγγελματίες οδηγούς, π.χ. φορτηγών, λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν), σχολές για επαγγελματίες πιλότους.

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:
- ανώτερη τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, βλέπε ομάδα 85.4
- εκπαίδευση σε τέχνες ζωντανών θεαμάτων με σκοπό την ψυχαγωγία, την απασχόληση κατά τον ελεύθερο χρόνο (χόμπι-hobby) ή για σκοπούς ατομικής, προσωπικής εξέλιξης, βλέπε 85.52
- σχολές οδηγών αυτοκίνητων που δεν εκπαιδεύουν επαγγελματίες οδηγούς, βλέπε 85.53
- επαγγελματική εκπαίδευση που περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κοινωνικής μέριμνας χωρίς την παροχή καταλύματος, βλέπε 88.10, 88.99
85.4 Ανώτερη εκπαίδευσηΣτην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται η παροχή μεταδευτεροβάθμιας, μη τριτοβάθμιας, ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και η χορήγηση τίτλων σπουδών (baccalaureate) σε επίπεδο πτυχίου ή διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου. Η προϋπόθεση για την εισαγωγή σε αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης είναι η κατοχή τίτλου σπουδών, τουλάχιστον, του ανωτέρου επιπέδου (δηλ. του δεύτερου κύκλου) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Από την ομάδα αυτή εξαιρείται:
- εκπαίδευση ενηλίκων, όπως ορίζεται στην ομάδα 85.5
85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευσηΣτην τάξη αυτή περιλαμβάνεται η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί τριτοβάθμια. Για παράδειγμα, η παροχή συμπληρωματικής μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την προετοιμασία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή για μεταδευτεροβάθμια, μη τριτοβάθμια, επαγγελματική εκπαίδευση.
85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευσηΠεριλαμβάνονται στην τάξη αυτή:
- το πρώτο, δεύτερο και τρίτο στάδιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Περιλαμβάνονται, επίσης, στην τάξη αυτή:
- καλλιτεχνικές σχολές που παρέχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση
85.5 Άλλη εκπαίδευσηΣτην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται η διαρκής γενική και διαρκής επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς και η εκπαίδευση για οποιοδήποτε επάγγελμα και ενασχόληση (χόμπι-hobby) ή για την ατομική εξέλιξη.

Εξαιρούνται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως αυτές περιγράφονται στις ομάδες 85.1 85.4, δηλαδή προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή ανώτερη εκπαίδευση. Περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις και σχολές που παρέχουν, σε ομάδες ή μεμονωμένα άτομα, μαθήματα για αθλητικές δραστηριότητες, διδασκαλία ξένων γλωσσών, μαθήματα τέχνης, υποκριτικής ή μουσικής ή άλλη διδασκαλία ή εξειδικευμένη εκπαίδευση, η οποία δε συγκρίνεται με την εκπαίδευση που αναφέρεται στις ομάδες 85.1–85.4.
85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση Στην τάξη αυτή περιλαμβάνεται η εκπαίδευση για αθλητικές δραστηριότητες, η οποία παρέχεται σε ομάδες ή μεμονωμένα άτομα, σε ειδικές εγκαταστάσεις και σχολές. Περιλαμβάνονται, επίσης, ειδικές εγκαταστάσεις, οι οποίες παρέχουν αθλητική εκπαίδευση με ημερήσια ή νυχτερινά μαθήματα (με παροχή προσωρινού καταλύματος διανυκτέρευσης). Δεν περιλαμβάνονται ακαδημαϊκές σχολές, ιδρύματα ή κολέγια και πανεπιστήμια. Η διδασκαλία μπορεί να παρέχεται σε διαφορετικούς χώρους, όπως οι εγκαταστάσεις εκπαίδευσης της μονάδας ή του πελάτη, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή με άλλα μέσα. Σε αυτή την τάξη της ταξινόμησης, η παρεχόμενη διδασκαλία είναι επίσημα οργανωμένη.

Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:
- διδασκαλία αθλημάτων (μπέιζμπολ, καλαθοσφαίριση, κρίκετ, ποδόσφαιρο κλπ.)
- ειδικές εγκαταστάσεις και κατασκηνώσεις, οι οποίες παρέχουν αθλητική εκπαίδευση
- μαθήματα γυμναστικής
- μαθήματα ιππασίας, τα οποία παρέχονται σε ακαδημίες ή σχολές
- μαθήματα κολύμβησης
- επαγγελματίες εκπαιδευτές, δασκάλοι και προπονητές αθλημάτων
- διδασκαλία πολεμικών τεχνών
- διδασκαλία παιχνιδιών με τράπουλα, όπως το μπριτζ
- μαθήματα γιόγκα

Εξαιρείται από την τάξη αυτή:
- πολιτιστική εκπαίδευση, βλέπε 85.52
85.52 Πολιτιστική εκπαίδευσηΣτην τάξη αυτή περιλαμβάνεται η εκπαίδευση στις τέχνες (arts), την υποκριτική και τη μουσική. Οι μονάδες, οι οποίες παρέχουν αυτού του τύπου την εκπαίδευση, μπορεί να ονομάζονται «σχολές», «εργαστήρια» ή «στούντιο», «τάξεις» κλπ. Παρέχουν επίσημα οργανωμένη διδασκαλία, κυρίως για ενασχόληση (χόμπι), ψυχαγωγία ή για σκοπούς προσωπικής εξέλιξης. Κατά συνέπεια, τέτοιου είδους εκπαίδευση δεν οδηγεί στην απόκτηση επαγγελματικού διπλώματος, τίτλου σπουδών (baccalaureate) ή πτυχίου.

Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:
- δασκάλοι πιάνου και άλλων μουσικών μαθημάτων
- μαθήματα τέχνης (art)
- μαθήματα χορού και σχολές (ή στούντιο) χορού
- σχολές υποκριτικής (εκτός των ακαδημαϊκών-πανεπιστημιακών σχολών)
- σχολές καλών τεχνών (εκτός των ακαδημαϊκών-πανεπιστημιακών σχολών)
- σχολές τεχνών του θεάματος, εκτός των ακαδημαϊκών-πανεπιστημιακών σχολών
- σχολές φωτογραφίας, εκτός των εμπορικών

Εξαιρείται από την τάξη αυτή:
- διδασκαλία ξένων γλωσσών, βλέπε 85.59
85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγώνΠεριλαμβάνονται, επίσης, στην τάξη αυτή:
- σχολές αεροπλοΐας, ιστιοπλοΐας, ναυσιπλοΐας, οι οποίες δεν εκδίδουν επαγγελματικά (εμπορικά) πιστοποιητικά και άδειες

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:
- σχολές οδηγών για επαγγελματίες οδηγούς, βλέπε 85.32
85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:
- εκπαίδευση, η οποία δεν μπορεί να ταξινομηθεί βάσει επιπέδου
- παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων από εξειδικευμένους, επαγγελματίες δασκάλους (προγυμναστές, εκπαιδευτές) σε ένα μαθητή ή σε πολύ μικρή ομάδα μαθητών
- κέντρα εκμάθησης, τα οποία παρέχουν μαθήματα με ειδικές διδακτικές μεθόδους σε άτομα με υστέρηση, προκειμένου να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στην ανάγνωση, γραφή ή/και τα μαθηματικά (remedial courses)
- παράδοση μαθημάτων επανάληψης ήδη αποκτημένων γνώσεων εν όψει επαγγελματικών εξετάσεων
- διδασκαλία γλώσσας και μεθόδων ανάπτυξης της διαλεκτικής ικανότητας
- εκπαίδευση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (πληροφορική)
- διδασκαλία θρησκευτικών μαθημάτων

Περιλαμβάνονται, επίσης, στην τάξη αυτή:
- εκπαίδευση ναυαγοσωστών
- εκπαίδευση επιβίωσης (διάσωσης)
- εκπαίδευση στη ρητορική τέχνη (εκπαίδευση στην τέχνη της δημόσιας ομιλίας)
- διδασκαλία ταχείας ανάγνωσης

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:
- προγράμματα εκμάθησης ανάγνωσης και γραφής για ενήλικες, βλέπε 85.20
- δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση, βλέπε 85.31
- δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, βλέπε 85.32
- ανώτερη εκπαίδευση, βλέπε 85.4
85.6 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:
- μη παιδαγωγικές δραστηριότητες (δηλ. παροχή υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνουν διδασκαλία), οι οποίες υποστηρίζουν εκπαιδευτικές μεθόδους ή συστήματα:
παροχή συμβουλών στον τομέα της εκπαίδευσης
δραστηριότητες παροχής συμβουλών εκπαιδευτικού/επαγγελματικού προσανατολισμού (συμβουλευτικές υπηρεσίες εκπαιδευτικής καθοδήγησης)
υπηρεσίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών διαγωνισμάτων (αξιολόγηση διαγωνισμάτων γνώσεων και δοκιμασιών-τεστ γνώσεων)
υπηρεσίες εκπαιδευτικών διαγωνισμών και εξετάσεων γνώσεων (διενέργεια εξετάσεων, διαγωνισμάτων, δοκιμασιών-τεστ)
οργάνωση προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:
- έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, βλέπε 72.20
Τομέας ΗΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
49.1 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:

- σιδηροδρομική μεταφορά επιβατών μέσω τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού που κινείται σε εκτεταμένα δίκτυα, τα οποία καλύπτουν μεγάλη γεωγραφική περιοχή
- μεταφορά επιβατών μέσω υπεραστικών σιδηροδρομικών γραμμών
- λειτουργία κλιναμαξών ή εστιατορίων σε σιδηροδρομικές άμαξες (βαγόνια-εστιατόρια) ως μέρος της ολοκληρωμένης λειτουργίας των σιδηροδρομικών εταιρειών

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:

- μεταφορά επιβατών μέσω αστικών και προαστιακών συστημάτων διαμετακόμισης, βλέπε 49.31
- δραστηριότητες σταθμών επιβατών, βλέπε 52.21
- λειτουργία σιδηροδρομικής υποδομής και σχετικές δραστηριότητες, όπως η εκτροπή του συρμού σε άλλη γραμμή και η αλλαγή διακλαδώσεων σιδηροτροχιών, βλέπε 52.21
- λειτουργία κλιναμαξών ή εστιατορίων σε σιδηροδρομικές άμαξες (βαγόνια-εστιατόρια), όταν διευθύνονται από ξεχωριστές μονάδες, δηλ. από μονάδες εκτός των σιδηροδρομικών εταιρειών, βλέπε 55.90, 56.10
49.2 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.20 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων
Περιλαμβάνεται στην τάξη αυτή:

- μεταφορά εμπορευμάτων μέσω εκτεταμένων σιδηροδρομικών δικτύων, καθώς και μικρότερων σιδηροδρομικών γραμμών μεταφοράς φορτίων

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:

- συσσώρευση και αποθήκευση φορτίων, βλέπε 52.10
- δραστηριότητες τερματικών σταθμών φορτίων, βλέπε 52.21
- λειτουργία σιδηροδρομικής υποδομής και σχετικές δραστηριότητες, όπως η εκτροπή του συρμού σε άλλη γραμμή και η αλλαγή διακλαδώσεων σιδηροτροχιών, βλέπε 52.21
- διακίνηση φορτίων, βλέπε 52.24
51 Αεροπορικές μεταφορέςΣτον κλάδο αυτό περιλαμβάνεται η εναέρια ή διαστημική μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων.

Από τον κλάδο αυτό εξαιρούνται:

- ψεκασμοί καλλιεργειών, βλέπε 01.61
- γενική επισκευή αεροσκαφών ή κινητήρων αεροσκαφών, βλέπε 33.16
- λειτουργία αερολιμένων, βλέπε 52.23
- εναέριες διαφημίσεις (επιγραφές στον ουρανό που σύρονται από αεροπλάνο), βλέπε 73.11
- αεροφωτογραφήσεις, βλέπε 74.20
51.1 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:

- αεροπορική μεταφορά επιβατών βάσει τακτικών δρομολογίων και ωραρίων
- πτήσεις ναυλωμένων αεροσκαφών (πτήσεις τσαρτερ) για επιβάτες
- πτήσεις για θέαση και περιήγηση

Περιλαμβάνεται, επίσης, στην τάξη αυτή:

- ενοικίαση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών με χειριστή, με σκοπό τη μεταφορά επιβατών
- γενικές δραστηριότητες αεροπλοΐας, όπως:
§ μεταφορά επιβατών από αερολέσχες για εκπαίδευση ή αναψυχή

Εξαιρείται από την τάξη αυτή:

- ενοικίαση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών χωρίς χειριστή, βλέπε 77.35
51.2 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και διαστημικές μεταφορές

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:

- αεροπορική μεταφορά εμπορευμάτων βάσει τακτικών δρομολογίων και ωραρίων
- μη προγραμματισμένες αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

Περιλαμβάνεται, επίσης, στην τάξη αυτή:

- ενοικίαση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών με χειριστή, με σκοπό τη μεταφορά εμπορευμάτων
51.22 Διαστημικές μεταφορές Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:

- εκτόξευση δορυφόρων και διαστημικών οχημάτων
- διαστημική μεταφορά φορτίων και επιβατών
ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
59.1 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτωνΣτην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται η παραγωγή κάθε είδους (θεατρικών και μη-θεατρικών) κινηματογραφικών ταινιών, είτε σε ρολό ταινίας κινηματογράφησης (κινηματογραφικό φιλμ) είτε σε ταινία βίντεο, σε DVD ή σε άλλο μέσο, περιλαμβανομένης και της ψηφιακής διανομής, για άμεση προβολή σε αίθουσες ή για εκπομπή στην τηλεόραση. Περιλαμβάνει, επίσης, τις υποστηρικτικές δραστηριότητες της παραγωγής, όπως η ένωση, το δέσιμο των σκηνών της ταινίας (μοντάζ), η κοπή, η μεταγλώττιση (ντουμπλάρισμα) κλπ., τη διανομή κινηματογραφικών ταινιών ή άλλων κινηματογραφικών παραγωγών (βιντεοταινίες, DVD κλπ) σε άλλους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και την προβολή τους.

Περιλαμβάνεται, επίσης, εδώ η αγορά και η πώληση των δικαιωμάτων διανομής κινηματογραφικών ταινιών ή οποιωνδήποτε άλλων παραγωγών.
59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτωνΠεριλαμβάνεται στην τάξη αυτή:

- παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο, τηλεοπτικών προγραμμάτων (τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ κλπ.) ή τηλεοπτικών διαφημίσεων.

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:

- αντιγραφή ταινιών (εκτός της αναπαραγωγής κινηματογραφικών ταινιών για διανομή σε αίθουσες), καθώς και η αναπαραγωγή μαγνητοφωνημένων και μαγνητοσκοπημένων ταινιών (βιντεοταινίες), CD ή DVD από πρωτότυπα, βλέπε 18.20
- χονδρικό εμπόριο προεγγεγραμμένων μαγνητοταινιών (βιντεοκασέτες), σύμπυκνων δίσκων (CD), δίσκων DVD, βλέπε 46.43
- χονδρικό εμπόριο κενών μαγνητοταινιών (βιντεοκασέτες), σύμπυκνων δίσκων (CD), βλέπε 46.52
- λιανικό εμπόριο μαγνητοταινιών (βιντεοκασέτες), σύμπυκνων δίσκων (CD), δίσκων DVD, βλέπε 47.63
- οι μετά την παραγωγή δραστηριότητες (post production), δηλαδή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται αφού ολοκληρωθεί η παραγωγή, βλέπε 59.12
- εγγραφές ήχου και ηχογραφήσεις βιβλίων σε μαγνητοταινίες (κασέτες κλπ.), βλέπε 59.20
- τηλεοπτικές εκπομπές, βλέπε 60.2
- δημιουργία πλήρους προγράμματος τηλεοπτικού σταθμού (τηλεοπτικού καναλιού), βλέπε 60.2
- επεξεργασία ταινιών, εκτός αυτής που αφορά τη βιομηχανία του κινηματογράφου, βλέπε 74.20
- δραστηριότητες ατομικών θεατρικών (θεατρώνες, ιμπρεσάριοι) ή καλλιτεχνικών πρακτόρων ή πρακτορείων, βλέπε 74.90
- ενοικίαση μαγνητοταινιών (βιντεοκασέτες), δίσκων DVD στο ευρύ κοινό, βλέπε 77.22
- ο κλειστός υποτιτλισμός σε πραγματικό χρόνο (δηλαδή ο ταυτόχρονος υποτιτλισμός) «ζωντανών» τηλεοπτικών παρουσιάσεων, διασκέψεων, συνεδριάσεων κλπ., βλέπε 82.99
- δραστηριότητες ηθοποιών, σκιτσογράφων (καρτουνίστες) και παραγωγών κινουμένων σχεδίων, σκηνοθετών, σκηνογράφων (σχεδιαστών σκηνικών) και εξειδικευμένων τεχνικών, όταν εργάζονται για ίδιο λογαριασμό, βλέπε 90.0
59.12 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτωνΣτην τάξη αυτή περιλαμβάνονται δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής (post production, δηλ. δραστηριότητες που πραγματοποιούνται αφού ολοκληρωθεί η παραγωγή), όπως η ένωση, το δέσιμο των σκηνών της ταινίας (μοντάζ), η μεταφορά των ταινιών από ρολό κινηματογραφικής ταινίας (φιλμ) σε κασέτα ή αντιστρόφως, η τιτλοδότηση (δηλ. ο τίτλος της ταινίας), ο υποτιτλισμός, η δημιουργία καταλόγου των συντελεστών της παραγωγής (ενδυματολόγοι, φωτογράφοι, ηχολήπτες κλπ), ο οποίος, συνήθως, περιλαμβάνεται στους τίτλους του τέλους της ταινίας, ο κλειστός υποτιτλισμός*[1], δηλ. οι τίτλοι στην αρχή, το τέλος και το ενδιάμεσο (επεξηγήσεις-λεζάντες) της ταινίας, η παραγωγή γραφικών, κινουμένων σχεδίων και ειδικών εφαρμογών (εφέ) μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, η εμφάνιση και επεξεργασία του φιλμ των φωτογραφιών της ταινίας, καθώς και δραστηριότητες εξειδικευμένων εργαστηρίων για τα φωτογραφικά φιλμ των κινουμένων σχεδίων.

Περιλαμβάνονται, επίσης, στην τάξη αυτή:

- δραστηριότητες ταινιοθηκών, οι οποίες αποθηκεύουν ταινίες, αποσπάσματα ταινιών, μαγνητοσκοπημένα γεγονότα κλπ.

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:

- η αντιγραφή ταινιών (εκτός της αναπαραγωγής κινηματογραφικών ταινιών για διανομή σε αίθουσες), καθώς και η αναπαραγωγή μαγνητοφωνημένων και μαγνητοσκοπημένων ταινιών (βιντεοταινίες), CD ή DVD από πρωτότυπα, βλέπε 18.20
- χονδρικό εμπόριο προεγγεγραμμένων μαγνητοταινιών (βιντεοκασέτες), σύμπυκνων δίσκων (CD), δίσκων DVD, βλέπε 46.43
- χονδρικό εμπόριο κενών μαγνητοταινιών (βιντεοκασέτες), σύμπυκνων δίσκων (CD), βλέπε 46.52
- λιανικό εμπόριο μαγνητοταινιών (βιντεοκασέτες), σύμπυκνων δίσκων (CD), δίσκων DVD, βλέπε 47.63
- επεξεργασία ταινιών, εκτός αυτής που αφορά τη βιομηχανία του κινηματογράφου, βλέπε 74.20
- ενοικίαση μαγνητοταινιών (βιντεοκασέτες), δίσκων DVD, στο ευρύ κοινό, βλέπε 77.22
- δραστηριότητες ηθοποιών, σκιτσογράφων (καρτουνίστες) και παραγωγών κινουμένων σχεδίων, σκηνοθετών, σκηνογράφων (σχεδιαστών σκηνικών) και εξειδικευμένων τεχνικών, όταν εργάζονται για ίδιο λογαριασμό, βλέπε 90.0
59.13 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτωνΠεριλαμβάνεται στην τάξη αυτή:

- διανομή κινηματογραφικών ταινιών, βιντεοταινιών, παραγωγών σε DVD και παρόμοιων παραγωγών, σε αίθουσες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (κινηματογράφους), τηλεοπτικά δίκτυα και σταθμούς, καθώς και σε εκθέτες.

Περιλαμβάνεται, επίσης, στην τάξη αυτή:

- απόκτηση δικαιωμάτων διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βιντεοταινιών και ταινιών σε DVD

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:

- αντιγραφή ταινιών, καθώς και η αναπαραγωγή μαγνητοφωνημένων και μαγνητοσκοπημένων ταινιών (βιντεοταινίες), CD ή DVD από πρωτότυπα, βλέπε 18.20
- χονδρικό εμπόριο προεγγεγραμμένων μαγνητοταινιών (βιντεοκασέτες) και δίσκων DVD, βλέπε 46.43
- λιανικό εμπόριο προεγγεγραμμένων μαγνητοταινιών (βιντεοκασέτες) και δίσκων DVD, βλέπε 47.63
59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:

- δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών ή βιντεοταινιών σε κινηματογράφους, σε ανοικτούς χώρους ή άλλες εγκαταστάσεις προβολής
- δραστηριότητες κινηματογραφικών λεσχών
50 Πλωτές μεταφορέςΣτον κλάδο αυτό περιλαμβάνεται η μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων μέσω πλωτών οδών, είτε είναι προγραμματισμένη είτε όχι. Περιλαμβάνονται, επίσης, οι δραστηριότητες ρυμούλκησης ή ώθησης σκαφών, η λειτουργία σκαφών εκδρομών, σκαφών για κρουαζιέρες ή περιηγήσεις, σκαφών πορθμείων (ferry boat-φεριμπότ), πλωτών ταξί κλπ. Παρόλο που η τοποθεσία όπου ασκείται η δραστηριότητα αποτελεί ένδειξη για το διαχωρισμό μεταξύ των θαλάσσιων μεταφορών και των μεταφορών μέσω εσωτερικών υδάτων, καθοριστικός παράγοντας είναι ο τύπος του σκάφους που χρησιμοποιείται. Η μεταφορά με σκάφη θαλάσσης ταξινομείται στις ομάδες 50.1 και 50.2, ενώ η μεταφορά με χρήση άλλων σκαφών ταξινομείται στις ομάδες 50.3 και 50.4.

Από αυτόν τον κλάδο εξαιρούνται οι δραστηριότητες εστιατορίων και μπαρ μέσα σε πλοία (βλέπε τάξεις 56.10, 56.30), εφόσον διενεργούνται από ξεχωριστές μονάδες (δηλ. μονάδες εκτός των ναυτιλιακών εταιριών).
50.1 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται η μεταφορά επιβατών με σκάφη που είναι σχεδιασμένα να πλέουν σε θαλάσσια ή παράκτια ύδατα. Περιλαμβάνεται, επίσης, η μεταφορά επιβατών σε μεγάλες λίμνες κλπ., όταν χρησιμοποιούνται παρόμοιοι τύποι σκαφών.
50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατώνΠεριλαμβάνεται στην τάξη αυτή:

- μεταφορά επιβατών μέσω θαλάσσιων και παράκτιων υδάτινων οδών, είτε είναι προγραμματισμένη είτε όχι:
§ δραστηριότητες σκαφών για εκδρομές, κρουαζιέρες ή περιηγήσεις
§ λειτουργία σκαφών πορθμείων (φεριμπότ), πλωτών ταξί κλπ.

Περιλαμβάνεται, επίσης, στην τάξη αυτή:

- ενοικίαση σκαφών αναψυχής με πλήρωμα για θαλάσσιες ή παράκτιες υδάτινες μεταφορές (π.χ. για κρουαζιέρες ψαρέματος)

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:

- δραστηριότητες εστιατορίων και μπαρ μέσα σε πλοία, εφόσον διενεργούνται από ξεχωριστές μονάδες (δηλ. μονάδες εκτός των ναυτιλιακών εταιριών), βλέπε 56.10, 56.30
- ενοικίαση σκαφών αναψυχής και θαλαμηγών χωρίς πλήρωμα, βλέπε 77.21
- ενοικίαση εμπορικών σκαφών ή λέμβων χωρίς πλήρωμα, βλέπε 77.34
- λειτουργία πλωτών καζίνο (πλωτές λέσχες), βλέπε 92.00
50.2 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτωνΣτην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται η μεταφορά εμπορευμάτων με σκάφη που είναι σχεδιασμένα να πλέουν σε θαλάσσια ή παράκτια ύδατα. Περιλαμβάνεται, επίσης, η μεταφορά εμπορευμάτων σε μεγάλες λίμνες κλπ., όταν χρησιμοποιούνται παρόμοιοι τύποι σκαφών.
50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτωνΠεριλαμβάνονται στην τάξη αυτή:

- μεταφορά εμπορευμάτων μέσω θαλάσσιων και παράκτιων υδάτινων οδών, είτε είναι προγραμματισμένη είτε όχι
- μεταφορά με ρυμούλκηση ή ώθηση φορτηγίδων, εξέδρες γεώτρησης πετρελαίου κλπ.

Περιλαμβάνεται, επίσης, στην τάξη αυτή:

- ενοικίαση σκαφών με πλήρωμα για θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:

- αποθήκευση φορτίων, βλέπε 52.10
- λειτουργία λιμένων και άλλες βοηθητικές δραστηριότητες, όπως ο ελλιμενισμός σε νεωδόχους, η πλοήγηση, η εκφόρτωση μέσω φορτηγίδων, η ναυαγιαίρεση, βλέπε 52.22
- διακίνηση φορτίων, βλέπε 52.24
- ενοικίαση εμπορικών σκαφών ή λέμβων χωρίς πλήρωμα, βλέπε 77.34
50.3 Μεταφορές επιβατών μέσω εσωτερικών πλωτών οδών Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται η μεταφορά επιβατών μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών με σκάφη, τα οποία δεν είναι κατάλληλα για θαλάσσιες μεταφορές.
50.30 Μεταφορές επιβατών μέσω εσωτερικών πλωτών οδώνΠεριλαμβάνεται στην τάξη αυτή:

- μεταφορά επιβατών μέσω ποταμών, διωρύγων (καναλιών), λιμνών και άλλων εσωτερικών υδάτινων οδών, περιλαμβανομένης και της μεταφοράς εντός των λιμένων και των προβλητών (αποβάθρες)

Περιλαμβάνεται, επίσης, στην τάξη αυτή:

- ενοικίαση σκαφών αναψυχής με πλήρωμα, για μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών

Εξαιρείται από την τάξη αυτή:

- ενοικίαση σκαφών αναψυχής και θαλαμηγών χωρίς πλήρωμα, βλέπε 77.21
50.4 Μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδώνΣτην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται η μεταφορά εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών με σκάφη, τα οποία δεν είναι κατάλληλα για θαλάσσιες μεταφορές.
50.40 Μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών
Περιλαμβάνεται στην τάξη αυτή:

- μεταφορά εμπορευμάτων μέσω ποταμών, διωρύγων (καναλιών), λιμνών και άλλων εσωτερικών υδάτινων οδών, περιλαμβανομένης και της μεταφοράς εντός των λιμένων και των προβλητών (αποβάθρες)

Περιλαμβάνεται, επίσης, στην τάξη αυτή:

- ενοικίαση σκαφών με πλήρωμα, για μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:

- διακίνηση φορτίων, βλέπε 52.24
- ενοικίαση εμπορικών σκαφών ή λέμβων χωρίς πλήρωμα, βλέπε 77.34
ΤΟΜΕΑΣ Ρ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που ικανοποιούν ποικίλα πολιτιστικά, ψυχαγωγικά και δημιουργικά ενδιαφέροντα για το ευρύ κοινό, περιλαμβανομένων των ζωντανών παραστάσεων, της λειτουργίας μουσειακών χώρων, τυχερών παιχνιδιών, αθλημάτων και δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου.
90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
Στον κλάδο αυτό περιλαμβάνεται η λειτουργία εγκαταστάσεων και η παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην ικανοποίηση των πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ενδιαφερόντων των πελατών τους. Περιλαμβάνεται η παραγωγή και προώθηση, καθώς και η συμμετοχή σε ζωντανές παραστάσεις, εκδηλώσεις ή εκθέσεις που προορίζονται για κοινή θέαση, η παροχή καλλιτεχνικών, δημιουργικών ή τεχνικών δεξιοτήτων για την παραγωγή καλλιτεχνικών προϊόντων και ζωντανών παραστάσεων.

Από τον κλάδο αυτό εξαιρούνται:
- λειτουργία μουσείων όλων των τύπων, βοτανικών και ζωολογικών κήπων, συντήρηση ιστορικών χώρων και δραστηριότητες προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, βλέπε κλάδο 91
- δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, βλέπε κλάδο 92
- δραστηριότητες αθλητισμού, διασκέδασης και ψυχαγωγίας, βλέπε κλάδο 93

Ορισμένες μονάδες, οι οποίες παρέχουν εγκαταστάσεις και υπηρεσίες πολιτιστικού και ψυχαγωγικού τομέα ή δημιουργικής απασχόλησης, ταξινομούνται σε άλλους κλάδους, όπως:
- παραγωγή και διανομή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών, βλέπε 59.11, 59.12, 59.13
- προβολή κινηματογραφικών ταινιών, βλέπε 59.14
- ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, βλέπε 60.1, 60.2
90.0 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται δραστηριότητες καλλιτεχνικής δημιουργίας και τεχνών του θεάματος, καθώς και συναφείς δραστηριότητες.
90.01 Τέχνες του θεάματος
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει:
- παραγωγή ζωντανών θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών και έργων μελοδράματος (όπερας) ή χορού και άλλων παραστάσεων (παραγωγών ή έργων επί σκηνής):
δραστηριότητες ομάδων, τσίρκο ή θιάσων, ορχηστρών ή συγκροτημάτων
δραστηριότητες μεμονωμένων καλλιτεχνών, όπως ηθοποιοί, χορευτές, μουσικοί, αφηγητές ή ομιλητές

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:
- δραστηριότητες προσωπικών θεατρικών ή καλλιτεχνικών πρακτόρων ή πρακτορείων, βλέπε 74.90
- δραστηριότητες διανομής ρόλων έργων (διανομή ρόλων θεατρικών, κινηματογραφικών και λοιπών έργων και παραστάσεων), βλέπε 78.10
90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:
- δραστηριότητες υποστήριξης των τεχνών του θεάματος για την παραγωγή ζωντανών θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών και έργων μελοδράματος (όπερας) ή χορού και άλλων παραστάσεων (παραγωγών ή έργων επί σκηνής):
δραστηριότητες σκηνοθετών, παραγωγών, σκηνογράφων (σχεδιαστών σκηνικών) και κατασκευαστών σκηνικών, μηχανικών σκηνής (μακινίστες[1]) και ηλεκτρολόγων-μηχανικών φωτισμού (χειριστές φωτιστικών σωμάτων, φωτιστές, υπεύθυνοι φωτισμού) κλπ.

Περιλαμβάνονται, επίσης, στην τάξη αυτή:
- δραστηριότητες παραγωγών ή επιχειρηματιών διοργάνωσης (θεατρώνες, οργανωτές) ζωντανών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, με ή χωρίς την παροχή των κατάλληλων εγκαταστάσεων

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:
- δραστηριότητες προσωπικού θεατρικών ή καλλιτεχνικών πρακτόρων ή πρακτορείων, βλέπε 74.90
- δραστηριότητες διανομής ρόλων θεατρικών, κινηματογραφικών και λοιπών έργων και παραστάσεων, βλέπε 78.10
90.03 Καλλιτεχνική δημιουργίαΠεριλαμβάνονται στην τάξη αυτή:
- δραστηριότητες μεμονωμένων καλλιτεχνών, όπως γλύπτες, ζωγράφοι, σκιτσογράφοι-καρτουνιστες, χαράκτες, καλλιτέχνες της χαρακτικής με οξύ-ακουαφορτίστες (π.χ. χαλκογράφοι, χαράκτες γυαλιού) κλπ.
- δραστηριότητες μεμονωμένων συγγραφέων όλων των θεμάτων, περιλαμβανομένης της συγγραφής βιβλίων μυθοπλασίας, τεχνικών βιβλίων κλπ.
- δραστηριότητες ανεξάρτητων δημοσιογράφων
- αποκατάσταση έργων τέχνης, όπως οι πίνακες ζωγραφικής κλπ.

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:
- κατασκευή αγαλμάτων, εκτός των αυθεντικών καλλιτεχνικών αγαλμάτων, βλέπε 23.70
- αποκατάσταση εκκλησιαστικών οργάνων και άλλων ιστορικών μουσικών οργάνων, βλέπε 33.19
- παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών, βλέπε 59.11, 59.12
- αναπαλαίωση επίπλων (εκτός της μουσειακού τύπου αποκατάστασης), βλέπε 95.24
90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:
- λειτουργία συναυλιακών και θεατρικών αιθουσών και άλλων εγκαταστάσεων και αιθουσών τέχνης

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:
- λειτουργία-εκμετάλλευση κινηματογράφων, βλέπε 59.14
- δραστηριότητες πρακτορείων πώλησης εισιτηρίων, βλέπε 79.90
- λειτουργία μουσείων κάθε είδους, βλέπε 91.02


[1] Μακινίστας: τεχνικός του κλάδου της φωτογραφίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση, τη σταθεροποίηση και τη μετακίνηση της κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής μηχανής λήψης ή άλλων μηχανημάτων και εργαλείων (τρίποδα, γερανοί, τράβελιvγ, κ.α.) εκτελώντας γι’ αυτό τις απαραίτητες κατασκευές και εφαρμογές. Κινεί τη μηχανή λήψης πάνω σε γερανούς ή άλλα κινητά μέσα, σύμφωνα με τις εντολές του σκηνοθέτη. Επίσης, επιμελείται ειδικών κατασκευών για την τοποθέτηση και σταθεροποίηση των προβολέων κατά τη διάρκεια της κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής παραγωγής
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Ο όρος «ορυχεία και λατομεία» περιλαμβάνει την εξόρυξη ορυκτών που εμφανίζονται στη φύση ως στερεά (άνθρακας και μεταλλεύματα), υγρά (πετρέλαιο) ή αέρια (φυσικό αέριο). Η εξόρυξη μπορεί να επιτευχθεί με διαφορετικές μεθόδους, όπως υπόγεια ή επιφανειακή εξόρυξη, λειτουργία φρεάτων/φρεατίων, υποθαλάσσια εξόρυξη κλπ.

Στον παρόντα τομέα περιλαμβάνονται και συμπληρωματικές δραστηριότητες, οι οποίες αποσκοπούν στην προετοιμασία των ακατέργαστων υλικών για την εμπορική προώθησή τους στην αγορά, όπως για παράδειγμα, η θραύση, η λειοτρίβηση, ο καθαρισμός, η ξήρανση, η διαλογή/διαβάθμιση, ο εμπλουτισμός των μεταλλευμάτων, η υγροποίηση του φυσικού αερίου και η συσσωμάτωση των στερεών καυσίμων. Οι λειτουργίες αυτές πραγματοποιούνται συχνά από τις μονάδες, οι οποίες εξορύσσουν τα ορυκτά από τους φυσικούς πόρους ή/και από άλλες μονάδες εγκατεστημένες κοντά στον τόπο της εξόρυξης.

Οι εξορυκτικές δραστηριότητες ταξινομούνται σε κλάδους, ομάδες και τάξεις (διψήφιους, τριψήφιους και τετραψήφιους κωδικούς, αντίστοιχα) με βάση το κυριότερο παραγόμενο ορυκτό. Οι κλάδοι 05 και 06 αφορούν την εξόρυξη και λατόμηση ορυκτών καυσίμων (άνθρακας, λιγνίτης, πετρέλαιο, φυσικό αέριο), οι κλάδοι 07 και 08 αφορούν τα (μεταλλούχα) μεταλλεύματα, διάφορα ορυκτά και προϊόντα λατομείων (μη ενεργειακά υλικά).

Μερικές από τις τεχνικές λειτουργίες του παρόντος τομέα, ιδιαίτερα όσον αφορά στην εξόρυξη υδρογονανθράκων, μπορούν, επίσης, να πραγματοποιηθούν για λογαριασμό τρίτων από ειδικευμένες μονάδες, ως παροχή βιομηχανικής υπηρεσίας, η οποία απεικονίζεται στον κλάδο 09.

Εξαιρούνται από τον τομέα αυτό:
- επεξεργασία εξορυσσόμενων υλικών, βλέπε Τομέα Γ (Μεταποίηση)
- χρήση εξορυσσόμενων υλικών, χωρίς την περαιτέρω μετατροπή τους, για κατασκευαστικούς σκοπούς, βλέπε Τομέα ΣΤ (Κατασκευές)
- εμφιάλωση νερού φυσικών πηγών και μεταλλικού νερού σε πηγές και πηγάδια, βλέπε 11.07
- θραύση, λειοτρίβηση ή άλλη κατεργασία ορισμένων γαιών, πετρωμάτων και ορυκτών, όταν δεν
πραγματοποιείται σε συνδυασμό με εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες, βλέπε 23.9.
05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτηΣτον κλάδο αυτό περιλαμβάνεται η εξόρυξη στερεών ορυκτών καυσίμων μέσω υπόγειων ή επιφανειακών εκμεταλλεύσεων (ορυχείων και μεταλλείων) και περιλαμβάνει λειτουργίες (π.χ. ταξινόμηση, καθαρισμό, συμπίεση και άλλες ενέργειες απαραίτητες για τη μεταφορά τους κλπ.), οι οποίες οδηγούν σ’ ένα εμπορεύσιμο προϊόν.

Δεν περιλαμβάνεται στον κλάδο αυτό η οπτανθρακοποίηση (κωκοποίηση) (βλέπε 19.10), υπηρεσίες συναφείς με την εξόρυξη άνθρακα ή λιγνίτη (βλέπε 09.90) ή η παραγωγή ανθρακόπλινθων (μπρικέτες) (βλέπε 19.20).
05.1 Εξόρυξη λιθάνθρακα
05.10 Εξόρυξη λιθάνθρακα
Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:
- εξόρυξη λιθάνθρακα: υπόγεια ή επιφανειακή εξόρυξη, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης με
μεθόδους υγροποίησης
- καθαρισμός, ταξινόμηση κατά μέγεθος (sizing), διαλογή/διαβάθμιση, κονιοποίηση,
συμπίεση κλπ., του άνθρακα με σκοπό την κατηγοριοποίηση, τη βελτίωση της ποιότητας ή τη
διευκόλυνση της μεταφοράς ή της αποθήκευσής του.
Περιλαμβάνεται, επίσης, στην τάξη αυτή:
- ανάκτηση λιθάνθρακα από στρώματα θρυμμάτων άνθρακα (αναχώματα καρβουνόσκονης)

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:
- εξόρυξη λιγνίτη, βλέπε 05.20
- εξόρυξη τύρφης, βλέπε 08.92
- υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης λιθάνθρακα, βλέπε 09.90
- δοκιμαστικές γεωτρήσεις για την εξόρυξη άνθρακα, βλέπε 09.90
- κλίβανοι οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης), οι οποίοι παράγουν στερεά καύσιμα, βλέπε 19.10
- παραγωγή πλίνθων (μπρικέτες) από λιθάνθρακα, βλέπε 19.20
- εργασίες που διενεργούνται με σκοπό την αναζήτηση ή την προετοιμασία των περιοχών για την εξόρυξη του άνθρακα (προετοιμασία εργοταξίου), βλέπε 43.12
05.2 Εξόρυξη λιγνίτη
05.20 Εξόρυξη λιγνίτη
Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:
- εξόρυξη λιγνίτη (φαιάνθρακα): υπόγεια ή επιφανειακή εξόρυξη, συμπεριλαμβανομένης της
εξόρυξης με μεθόδους υγροποίησης
- πλύση, αφυδάτωση, κονιοποίηση, συμπίεση του λιγνίτη με σκοπό τη βελτίωση της
ποιότητας, τη διευκόλυνση της μεταφοράς ή της αποθήκευσή του.

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:
- εξόρυξη λιθάνθρακα, βλέπε 05.10
- εξόρυξη τύρφης, βλέπε 08.92
- υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη, βλέπε 09.90
- δοκιμαστικές γεωτρήσεις για την εξόρυξη άνθρακα, βλέπε 09.90
- παραγωγή καύσιμων πλίνθων (καύσιμες μπρικέτες) από λιγνίτη, βλέπε 19.20
- εργασίες που διενεργούνται με σκοπό την αναζήτηση ή την προετοιμασία περιοχών για την εξόρυξη του άνθρακα (προετοιμασία εργοταξίου), βλέπε 43.12
06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου
Στον κλάδο αυτό περιλαμβάνεται η παραγωγή αργού πετρελαίου, η εξόρυξη και άντληση του πετρελαίου από πετρελαιούχους σχιστόλιθους και από πετρελαιούχο άμμο, η παραγωγή φυσικού αερίου και η ανάκτηση υγρών υδρογονανθράκων. Στον κλάδο αυτό περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες λειτουργίας ή/και ανάπτυξης πετρελαιοφόρων περιοχών και περιοχών φυσικού αερίου. Οι εν λόγω δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν γεώτρηση, ολοκλήρωση και εξοπλισμό φρεάτων, λειτουργία διαχωριστών, θραυστήρες (μέσα διάλυσης) γαλακτωμάτων, εξοπλισμό αφαλάτωσης και γραμμές συλλογής πεδίου (δίκτυο γραμμών συλλογής) για το αργό πετρέλαιο, καθώς και όλες τις άλλες δραστηριότητες προετοιμασίας του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μέχρι του σημείου της φόρτωσής τους από την περιοχή παραγωγής.

Εξαιρούνται από τον κλάδο αυτό:
- υπηρεσίες στους χώρους άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες παρέχονται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, βλέπε 09.10
- εξερεύνηση φρεάτων για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, βλέπε 09.10
- δοκιμαστικές γεωτρήσεις, βλέπε 09.10
- διύλιση προϊόντων πετρελαίου, βλέπε 19.20
- γεωφυσικές, γεωλογικές και σεισμικές έρευνες, βλέπε 71.12
06.1 Άντληση αργού πετρελαίου

06.10 Άντληση αργού πετρελαίου
Περιλαμβάνεται στην τάξη αυτή:
- άντληση αργού πετρελαίου

Περιλαμβάνονται, επίσης, στην τάξη αυτή:
- εξόρυξη βιτουμενιούχων ή πετρελαιούχων σχιστόλιθων και πισσούχου άμμου
- παραγωγή αργού πετρελαίου από βιτουμενιούχους σχιστόλιθους και άμμο
- διαδικασίες λήψης αργού πετρελαίου: μετάγγιση, αφαλάτωση, αφύγρανση, σταθεροποίηση
κλπ

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:
- υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, βλέπε 09.10
- αναζήτηση (έρευνα για περιοχές με κοιτάσματα) πετρελαίου και φυσικού αερίου, βλέπε 09.10
- παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, βλέπε 19.20
- ανάκτηση αερίων υγρού πετρελαίου που προέρχονται από τη διύλιση του πετρελαίου, βλέπε 19.20
- λειτουργία αεριαγωγών και πετρελαιαγωγών, βλέπε 49.50

06.2 Άντληση φυσικού αερίου

06.20 Άντληση φυσικού αερίου
Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:
- παραγωγή αερίων υδρογονανθράκων σε φυσική κατάσταση (φυσικό αέριο)
- άντληση συμπυκνωμάτων
- αφυδάτωση και διαχωρισμός των υγρών κλασμάτων των υδρογονανθράκων
- αποθείωση φυσικού αερίου (απομάκρυνση του θείου από το φυσικό αέριο)

Περιλαμβάνεται, επίσης, στην τάξη αυτή:
- εξόρυξη υγρών υδρογονανθράκων, η οποία πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας της υγροποίησης ή της πυρόλυσης

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:
- υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, βλέπε 09.10
- αναζήτηση (έρευνα για περιοχές με κοιτάσματα)) πετρελαίου και φυσικού αερίου, βλέπε 09.10
- ανάκτηση αερίων υγρού πετρελαίου που προέρχονται από τη διύλιση του πετρελαίου, βλέπε 19.20
- παραγωγή βιομηχανικών αερίων, βλέπε 20.11
- λειτουργία αεριαγωγών και πετρελαιαγωγών, βλέπε 49.50
07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων
Στον κλάδο αυτό περιλαμβάνεται η εξόρυξη μεταλλικών ορυκτών (μεταλλευμάτων), η οποία πραγματοποιείται μέσω υπόγειας ή επιφανειακής εξόρυξης, υποθαλάσσιας εξόρυξης κλπ. Επίσης, περιλαμβάνονται διαδικασίες επεξεργασίας και εμπλουτισμού (βελτίωσης) των μεταλλευμάτων, όπως θραύση, λειοτρίβηση, πλύση (καθαρισμός), ξήρανση, ιζηματοποίηση (συγκέντρωση κατακαθιών), πύρωση μεταλλευμάτων ή διαχωρισμός των προσμίξεών τους με πλύση (στράγγισμα), διαχωρισμός μεταλλευμάτων με βάση τη βαρύτητα (βαρυμετρικός διαχωρισμός) ή με διαδικασίες επίπλευσης.

Εξαιρούνται από τον κλάδο αυτό:
- φρύξη σιδηροπυριτών, βλέπε 20.13
- παραγωγή οξειδίου του αργιλίου (αλουμίνας), βλέπε 24.42
- λειτουργία υψικάμινων, βλέπε κλάδο 24
07.1 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος

07.10 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:
- εξόρυξη μεταλλευμάτων που προορίζονται κυρίως για την εξαγωγή του σιδήρου που
περιέχουν
- εμπλουτισμός και συσσωμάτωση των σιδηρομεταλλευμάτων

Εξαιρείται από την τάξη αυτή:
- εξαγωγή και επεξεργασία του σιδηροπυρίτη και πυρροτίτη (μαγνητοπυρίτη) (εξαιρείται η διαδικασία της φρύξης αυτών), βλέπε 08.91
07.2 Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται η εξόρυξη των μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων (μη σιδηρούχα μεταλλικά ορυκτά).
07.21 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου
Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:
- εξόρυξη μεταλλευμάτων που προορίζονται, κυρίως, για την εξαγωγή του ουρανίου και του
θορίου που περιέχουν: πισσουρανίτης (ορυκτό ουρανίου) κλπ.
- εμπλουτισμός των μεταλλευμάτων αυτών
- παραγωγή (εμπλουτισμένου) οξειδίου του ουρανίου “yellow cake”

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:
- εμπλουτισμός μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου, βλέπε 20.13
- παραγωγή μετάλλου ουρανίου (μεταλλικό ουράνιο) από πισσουρανίτη ή άλλα μεταλλεύματα, βλέπε 24.46
- τήξη και εξευγενισμός του ουρανίου, βλέπε 24.46
07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
Περιλαμβάνεται στην τάξη αυτή:
- εξόρυξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων που προορίζονται κυρίως για την εξαγωγή
των μη σιδηρούχων μετάλλων που περιέχονται σε αυτά:
αργίλιο (βωξίτης), χαλκός, μόλυβδος, ψευδάργυρος, κασσίτερος, μαγγάνιο, χρώμιο, νικέλιο, κοβάλτιο, μολυβδαίνιο, ταντάλιο, βανάδιο κλπ.
πολύτιμα μέταλλα: χρυσός, ασήμι, λευκόχρυσος

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:
- εξόρυξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου, βλέπε 07.21
- παραγωγή οξειδίου του αργιλίου (αλουμίνας), βλέπε 24.42
- παραγωγή συσσωματωμάτων (mattes) χαλκού ή νικελίου, βλέπε 24.44, 24.45
08 Λοιπά ορυχεία και λατομείαΣτον κλάδο αυτό περιλαμβάνεται η εξόρυξη από ορυχεία ή λατομεία, καθώς, επίσης, και η εκσκαφή αλλουβιακών (προσχωματικών) αποθέσεων, η θραύση βράχων και η χρήση αλατούχων εδαφών (αλιπέδων). Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται, κατά κύριο λόγο, στις κατασκευές (π.χ. άμμος, λίθοι κλπ.), στην παραγωγή υλικών (π.χ. αργιλίου, γύψου, ασβεστίου κλπ.), στην παραγωγή χημικών ουσιών κλπ.

Δεν περιλαμβάνεται στον κλάδο αυτό η επεξεργασία (εκτός από θραύση, λειοτρίβηση, κοπή, καθαρισμό, ξήρανση, διαλογή –διαβάθμιση- και ανάμειξη) των εξορυσσόμενων ορυκτών.
08.1 Εξόρυξη λίθων, άμμου και αργίλου

08.11 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου
Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:
- εξόρυξη, χονδρολάξευση και κοπή λίθων για μνημεία και κτήρια, όπως μαρμάρου, γρανίτη, ψαμμίτη κλπ.
- τεμαχισμός και θραύση διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων
- εξόρυξη, θραύση και τεμαχισμός ασβεστόλιθου
- εξόρυξη γύψου και ανυδρίτη (άνυδρου θειικού ασβεστίου)
- εξόρυξη κιμωλίας και μη φρυγμένου δολομίτη

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:
- εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων, βλέπε 08.91
- παραγωγή φρυγμένου δολομίτη, βλέπε 23.52
- κοπή, μορφοποίηση και τελειοποίηση (τελική κατεργασία) λίθων εκτός του λατομείου, βλέπε 23.70
08.12 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου, εξόρυξη αργίλου και καολίνης
Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:
- εξόρυξη και εξαγωγή βιομηχανικής άμμου, άμμου για οικοδομικές χρήσεις και αμμοχάλικου
- τεμαχισμός και θραύση αμμοχάλικου
- εξόρυξη άμμου
- εξόρυξη αργίλου, πυρίμαχης αργίλου και καολίνη

Εξαιρείται από την τάξη αυτή:
- εξόρυξη βιτουμενιούχου (πισσώδους) άμμου, βλέπε 06.10
08.9 Ορυχεία και λατομεία π.δ.κ.α.

08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων
Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:
- εξόρυξη φυσικών φωσφορικών αλάτων και φυσικών αλάτων καλίου (ποτάσας)
- εξόρυξη φυσικού (αυτοφυούς) θείου
- εξόρυξη και επεξεργασία σιδηροπυρίτη και πυρροτίτη (μαγνητοπυρίτη), εκτός της φρύξης τους
- εξόρυξη φυσικού θειικού βαρίου και ανθρακικού βαρίου (βαριτίνη και βιθερίτης), φυσικών
βορικών αλάτων, φυσικού θειικού μαγνησίου (κιζερίτης)
- εξόρυξη ορυκτών χρωμάτων, φθορίτη και άλλων ορυκτών, τα οποία προορίζονται, κυρίως, για τη χρήση τους ως πηγή χημικών ουσιών

Περιλαμβάνεται, επίσης, στην τάξη αυτή:
- εξόρυξη γκουανό (guano[1]-συσσώρευση περιττωμάτων θαλάσσιων πτηνών)

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:
- εξόρυξη αλατιού, βλέπε 08.93
- φρύξη σιδηροπυρίτη, βλέπε 20.13
- παραγωγή συνθετικών λιπασμάτων και ενώσεων του αζώτου, βλέπε 20.15
08.92 Εξόρυξη τύρφης
Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:
- εξόρυξη τύρφης
- επεξεργασία τύρφης για τη βελτίωση της ποιότητάς της ή τη διευκόλυνση της
μεταφοράς ή της αποθήκευσής της

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:
- δραστηριότητες υπηρεσιών συναφείς με την εξόρυξη τύρφης, βλέπε 09.90
- παραγωγή πλίνθων (μπρικέτες) τύρφης, βλέπε 19.20
- παραγωγή μιγμάτων χώματος με βάση την τύρφη για φυτά σε γλάστρες, παραγωγή φυσικού
χώματος, άμμου, αργίλου, ανόργανων (ορυκτών) λιπασμάτων κλπ, βλέπε 20.15
- παραγωγή ειδών από τύρφη, βλέπε 23.99
08.93 Εξόρυξη αλατιού
Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:
- εξόρυξη αλατιού από υπόγεια αλατωρυχεία, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης με
διάλυση και άντληση
- παραγωγή αλατιού με εξάτμιση θαλάσσιου ύδατος ή άλλων αλμυρών υδάτων
- θραύση, καθαρισμός και εξευγενισμός του αλατιού από τον παραγωγό

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:
- επεξεργασία αλατιού ώστε να καταστεί βρώσιμο (δηλ. κατάλληλο για κατανάλωση και για τη χρήση του στα τρόφιμα) π.χ. ιωδιούχο αλάτι, βλέπε 10.84
- παραγωγή πόσιμου ύδατος δια της εξάτμισης του αλμυρού ύδατος, βλέπε 36.00
08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Περιλαμβάνεται στην τάξη αυτή:
- εξόρυξη και λατόμηση διαφόρων ορυκτών και υλών:
§ λειαντικών υλικών, αμιάντου, γης διατόμων (κόκκων πυριτιούχων απολιθωμάτων), φυσικού γραφίτη, στεατίτη (τάλκη), αστρίου κλπ.
§ φυσικής ασφάλτου, ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων, στερεού φυσικού βιτουμενίου/βιτουμίου (ορυκτής πίσσας)
§ πολύτιμων λίθων, χαλαζία, μαρμαρυγία κλπ.
09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξηςΣτον κλάδο αυτό περιλαμβάνονται εξειδικευμένες υποστηρικτικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι συναφείς με την εξόρυξη και παρέχονται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. Περιλαμβάνονται εξερευνητικές δραστηριότητες μέσω των παραδοσιακών μεθόδων εντοπισμού κοιτασμάτων, όπως λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων και διενέργεια γεωλογικών παρατηρήσεων, καθώς, επίσης, και γεωτρήσεις, δοκιμαστικές γεωτρήσεις ή επαναληπτικές γεωτρήσεις για πετρελαιοπηγές, μεταλλικά και μη μεταλλικά ορυκτά. Άλλες τυπικές δραστηριότητες καλύπτουν την κατασκευή θεμελιώσεων φρεάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, τσιμεντοεπένδυση τοιχωμάτων των φρεάτων άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθαρισμό, άδειασμα και σφούγγισμα (καθαρισμός με χρήση απορροφητικών μάκτρων και υλικών) των φρεατίων πετρελαίου και φυσικού αερίου, αποστράγγιση και απάντληση (υδάτων ή άλων υγρών) από ορυχεία, δραστηριότητες απομάκρυνσης υπολειμμάτων εκσκαφών (μπάζα) στα ορυχεία κλπ.
09.1 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου
09.10 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου
Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:
- βοηθητικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου που παρέχονται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης:
§ εξερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της άντλησης πετρελαίου ή φυσικού αερίου, π.χ. παραδοσιακές μέθοδοι εντοπισμού κοιτασμάτων, όπως η διενέργεια γεωλογικών παρατηρήσεων σε περιοχές με πιθανή ύπαρξη κοιτασμάτων
§ διερευνητικές και επαναληπτικές γεωτρήσεις, εκκίνηση γεώτρησης (διάνοιξη πετρελαιοπηγής), επιτόπια ανέγερση πύργων γεώτρησης πετρελαιοπηγής (ντέρικ), επισκευή και αποσυναρμολόγηση, τσιμεντοεπένδυση των τοιχωμάτων των φρεάτων άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, απάντληση (απομάκρυνση ύδατος) φρεάτων, σφράγισμα (απόφραξη) και εγκατάλειψη των φρεάτων κλπ.
§ υγροποίηση και επαναεριοποίηση του φυσικού αερίου με σκοπό τη μεταφορά του, η οποία πραγματοποιείται στο χώρο της άντλησης
§ υπηρεσίες αποστράγγισης και απάντλησης (απομάκρυνσης ύδατος ή άλλων υγρών), έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
§ δοκιμαστικές γεωτρήσεις σε σχέση με την άντληση πετρελαίου ή φυσικού αερίου

Περιλαμβάνονται, επίσης, στην τάξη αυτή:
- υπηρεσίες πυρόσβεσης στις περιοχές άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:
- δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από τους διαχειριστές των περιοχών άντλησης πετρελαίου ή φυσικού αερίου, βλέπε 06.10, 06.20
- εξειδικευμένη επισκευή μηχανημάτων εξόρυξης, βλέπε 33.12
- υγροποίηση και επαναεριοποίηση του φυσικού αερίου με σκοπό τη μεταφορά του, η οποία πραγματοποιείται εκτός του χώρου της άντλησης (ορυχείου), βλέπε 52.21
- γεωφυσικές, γεωλογικές και σεισμογραφικές έρευνες, βλέπε 71.12
09.9 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες
09.90 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες

Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή:
- υποστηρικτικές δραστηριότητες, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, οι οποίες απαιτούνται για τις
δραστηριότητες εξόρυξης των κλάδων 05, 07 και 08
§ εξερευνητικές δραστηριότητες, π.χ. παραδοσιακές μέθοδοι εντοπισμού κοιτασμάτων, όπως η λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων και η διενέργεια γεωλογικών παρατηρήσεων σε περιοχές με πιθανή ύπαρξη κοιτασμάτων
§ υπηρεσίες αποστράγγισης και απάντλησης (απομάκρυνσης ύδατος ή άλλων υγρών), έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
§ δοκιμαστικές γεωτρήσεις και διάνοιξη οπών με γεωτρύπανο

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή:
- λειτουργία ορυχείων ή λατομείων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, βλέπε κλάδους 05, 07 ή 08
- εξειδικευμένη επισκευή μηχανημάτων εξόρυξης, βλέπε 33.12
- δραστηριότητες γεωφυσικών ερευνών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, βλέπε 71.12

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης