Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1078/24.2.1998 Καθορισμός διαδικασίας θεώρησης βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ για τις ΔΟΥ που εντάσσονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-02-1998 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1078/24.2.1998
Καθορισμός διαδικασίας θεώρησης βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ για τις ΔΟΥ που εντάσσονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS)


Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1027421/680/0006Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
α) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ.: 1078
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 6η ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
β) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασίας θεώρησης βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ., για τις Δ.Ο.Υ. που εντάσσονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας
(TAXIS).


Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου 19 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α').
β) Tου άρθρου 180 του Π.Δ.16/1989 (ΦΕΚ 6/Α').
γ) Tου άρθρου 49, παρ. 2 του Ν.1591/1986 (ΦΕΚ 50/Α').
δ) Tου άρθρου 29 του Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α'), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α' του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α').
2. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας θεώρησης των βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) μηχανογραφικά, από τις ΔΟΥ, στις οποίες θα εγκαθίσταται και θα λειτουργεί το Υποσύστημα ΚΒΣ του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (TAXIS).
3. Το γεγονός ότι, από την έκδοση της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ποσού 50.000.000 δρχ. για το έτος 1998 και ποσού 120.000.000 δρχ. για καθένα από τα επόμενα έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδικό Φορέα 23620 και ΚΑΕ 1111).

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τη διαδικασία της πράξης θεώρησης και ακύρωσης των βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) από τις ΔΟΥ, στις οποίες θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί το Υποσύστημα ΚΒΣ του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (TAXIS), ως ακολούθως:

1. Στη θέση της πράξης θεώρησης που τίθετο με σφραγίδα στην τελευταία σελίδα κάθε βιβλίου και του τελευταίου φύλλου κάθε στελέχους στοιχείων του ΚΒΣ, θα επικολλάται αυτοκόλλητη ετικέτα, η οποία θα εκτυπώνεται μηχανογραφικά από το Υποσύστημα του ΚΒΣ του TAXIS και θα περιέχει:

* Τη ΔΟΥ θεώρησης των βιβλίων ή στοιχείων.
* Τον ΑΦΜ του επιτηδευματία - επιχείρησης.
* Το ονοματεπώνυμο/επωνυμία του επιτηδευματία - επιχείρησης.
* Την εγκατάσταση για την οποία θεωρήθηκε το είδος (βιβλίο ή στοιχείο).
* Την κατηγορία βιβλίων.
* Τον αριθμό πράξης θεώρησης.
* Το είδος του βιβλίου ή στοιχείου που θεωρείται.
* Το πλήθος των στελεχών αυτών.
* Την ένδειξη της σειράς (αν υπάρχει).
* Τη χρήση της σειράς (εντός ή εκτός επιχείρησης).
* Τον αριθμό της πρώτης και τελευταίας σελίδας του θεωρούμενου είδους.
* Το πλήθος των αντιτύπων του θεωρούμενου είδους.
* Την ημερομηνία θεώρησης.
* Το ίχνος (στοιχείο) της μηχανής διάτρησης της ΔΟΥ.
* Την απόφαση θεώρησης του Προϊσταμένου ΔΟΥ στις περιπτώσεις που γίνεται θεώρηση με απόφαση Προϊσταμένου.

Επί της ετικέτας θα τίθεται η υπηρεσιακή σφραγίδα της ΔΟΥ και θα υπογράφει ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ που ενεργεί τη θεώρηση ή ο εξουσιοδοτημένος απ' αυτόν προς τούτο υπάλληλος της ΔΟΥ.

2. Για κάθε θεώρηση θα εκτυπώνεται από το Υποσύστημα ΚΒΣ του TAXIS αποδεικτικό θεώρησης, το οποίο θα χορηγείται στον επιτηδευματία και θα διαφυλάσσεται απ' αυτόν για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο για τα βιβλία και στοιχεία που αναφέρονται σ' αυτό.

3. Κατά την ακύρωση των βιβλίων (όταν η ακύρωση αυτών ζητηθεί από τον επιτηδευματία) και των στοιχείων, καθώς επίσης και στην περίπτωση δήλωσης απώλειας αυτών, θα αποδίδεται από το Υποσύστημα ΚΒΣ αριθμός πράξης ακύρωσης, ο οποίος θα συσχετίζεται με την αντίστοιχη πράξη θεώρησης. Το σύστημα θα εκτυπώνει σχετικό αποδεικτικό, το οποίο θα χορηγείται στο φορολογούμενο.

4. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του Υποσυστήματος ΚΒΣ του TAXIS, η πράξη θεώρησης ή ακύρωσης κατά περίπτωση, θα τίθεται χειρόγραφα, με βάση το σημείωμα θεώρησης ή ακύρωσης, αντίστοιχα. Η πράξη αυτή θα υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ ή από εξουσιοδοτημένο απ' αυτόν προς τούτο υπάλληλο της ΔΟΥ
και θα σφραγίζεται με την υπηρεσιακή σφραγίδα της ΔΟΥ.
Για το σκοπό αυτό, θα τηρείται ιδιαίτερο χειρόγραφο βιβλίο καταχώρισης και απόδοσης αριθμού των πράξεων θεώρησης και ακύρωσης.
Οταν το σύστημα τεθεί σε λειτουργία θα ενημερώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο με τις πράξεις θεώρησης ή ακύρωσης που έγιναν χειρόγραφα. Το σύστημα θα αποδίδει νέο αριθμό πράξης θεώρησης ή ακύρωσης, κατά περίπτωση, ο οποίος θα συσχετίζεται με τον αριθμό που δόθηκε χειρόγραφα και θα καταχωρείται σε ιδιαίτερη στήλη του παραπάνω βιβλίου.
Η αυτοκόλλητη ετικέτα που θα εκτυπώνεται από το Υποσύστημα ΚΒΣ για τη θεώρηση, θα επικολλάται στο αντίστοιχο σημείωμα θεώρησης και το αποδεικτικό θεώρησης - ακύρωσης, που επίσης εκτυπώνεται από το Υποσύστημα ΚΒΣ, θα τίθεται στον οικείο φάκελο και θα αποδίδεται στον επιτηδευματία, όταν ζητηθεί απ' αυτόν.

5. Ως χρόνος έναρξης εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης ορίζεται: α) για τη ΔΟΥ Μοσχάτου η Τρίτη 3 Μαρτίου 1998 και β) για τις λοιπές ΔΟΥ η ημερομηνία ένταξής τους στο Υποσύστημα ΚΒΣ του TAXIS.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης