ΠΟΛ.1073/5.3.1998

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματοςΣχόλια:


5 Μάρ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 5 Μαρτίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1030797/471/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1073

ΘΕΜΑ: Προθεσμία υποβολής δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος.

1. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α'/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 14, παρ. 4, 5, 6 και 7, 55, παρ. 1, περ. α', ε' και η', 56, 57, 58 και 59, παρ. 1, 2 και 8 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α').

3. Την ανάγκη μηχανοργάνωσης της απόδοσης του φόρου εισοδήματος που παρακρατείται από τους υποχρέους και αποδίδεται στο Δημόσιο, με σκοπό τη βελτίωση της σχετικής διαδικασίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

4. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε, ότι οι διμηνιαίες δηλώσεις απόδοσης του φόρου εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, παρ. 4, 5, 6 και 7, 55, παρ. 1, περ. α', ε' και η', 56, 57, 58 του Ν.2238/1994, υποβάλλονται μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες κάθε έτους, ανάλογα με το γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου από το οποίο αρχίζει το επώνυμο ή η επωνυμία, κατά περίπτωση, ως εξής:
α) Μέχρι τις 15 των μηνών Μαρτίου, Μαϊου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους, για τα ποσά του φόρου που παρακρατήθηκαν στο αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο, από τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Α' έως και Δ'.
β) Μέχρι τις 16 των μηνών Μαρτίου, Μαϊου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους, για τα ποσά του φόρου που παρακρατήθηκαν στο αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο, από τους υποχρέους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Ε' έως και Κ'.
γ) Μέχρι τις 17 των μηνών Μαρτίου, Μαϊου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους, για τα ποσά του φόρου που παρακρατήθηκαν στο αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο, από τους υποχρέους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Λ' έως και Π'.
δ) Μέχρι τις 18 των μηνών Μαρτίου, Μαϊου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους, για τα ποσά του φόρου που παρακρατήθηκαν στο αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο, από τους υποχρέους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Ρ' έως και Ω'.

2. Προκειμένου για τις μηνιαίες δηλώσεις απόδοσης του φόρου εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.2238/1994, θα υποβάλλονται κάθε μήνα στις ίδιες, όπως στην προηγούμενη παράγραφο, ημέρες, ανάλογα με το γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου από το οποίο αρχίζει το επώνυμο ή
η επωνυμία, κατά περίπτωση.

3. Αν η ημέρα στην οποία λήγει μία από τις πιο πάνω προθεσμίες είναι εξαιρέσιμη ή αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες, τότε η προθεσμία αυτή μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα και οι τυχόν επόμενες αυτής μεταφέρονται διαδοχικά στις κατά σειρά αντίστοιχες επόμενες εργάσιμες ημέρες.

4. Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει για την απόδοση του φόρου από μισθωτές υπηρεσίες, ελευθέρια επαγγέλματα, εμπορικές επιχειρήσεις και γεωργικές επιχειρήσεις, που παρακρατείται κατά την καταβολή αμοιβών στους δικαιούχους από 1 Ιανουαρίου 1998 και μετά, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr