Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθ. 1187/38812/28.3.2013 Τροποποίηση της αριθμ. 132480/386/10−03−2011 (ΦΕΚ 850/Β΄/16−05−2011) σχετικά με τον «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2007−2013 καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-04-2013 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Κ.Υ.Α. αριθ. 1187/38812/28.3.2013
Τροποποίηση της αριθμ. 132480/386/10−03−2011 (ΦΕΚ 850/Β΄/16−05−2011) σχετικά με τον «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2007−2013 καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους»

Αριθ. 1187/38812

(ΦΕΚ Β' 731/29-03-2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄/1999), «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Το άρθρο 22 παρ.3 του Ν. 992/1979 «περί οργανώσεως των διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ 280/Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013 (ΦΕΚ 267/Α΄) και ιδίως του άρθρου 37 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 παρ. 22 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α΄).

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

5. Τα άρθρα 13−29 του Ν. 2637/98 περί Σύστασης … Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ...», όπως τροποποιημένος ισχύει.

6. Τον Καν. (Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ης Σεπτεμβρίου 2005 για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως τροποποιημένος ισχύει.

7. Τον Καν. (Ε.Κ.) 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 «για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)», όπως τροποποιήθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 679/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2011 «σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» και ισχύει.

8. Τον Καν. (Ε.Κ.) αριθμ. 1975/2006 της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2006 «για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με τα μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης».

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 2011 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης».

10. Τον Καν. (Ε.Κ.) 1320/2006 για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Κανονισμό 1698/2005 του Συμβουλίου.

11. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.

12. Τον Καν. (Ε.Κ.) 885/2006 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 1290/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την τήρηση των λογαριασμών των Οργανισμών Πληρωμών, τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 375/2012 της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2012 «περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 885/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ» και ισχύει.

13. Τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων,

14. Τον Καν. (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 1782/2003, (ΕΕ L 265 της 26.9.2006, σ. 1).

15. Την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985 για την τροποποίηση της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ (Ελλάδα) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 94/516/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1994 που τροποποιεί τα όρια των μειονεκτικών περιοχών στην Ελληνική Δημοκρατία στα πλαίσια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.

16. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού 2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

17. Το Μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

18. Το Π.Δ. 344/29−12−2000 για άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού (ΦΕΚ 297/Α΄), όπως τροποποιημένο ισχύει.

19. Το Π.Δ. 402/88 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα.
 
20. Τις διατάξεις του Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α΄/2.10.2008) «περί ρυθμίσεων θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 35 αυτού.

21. Το Π.Δ. 79/2007 (ΦΕΚ 95/Α΄/3−5−2007) με θέμα «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

22. Την αριθ. 15523/30−08−06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1187/31−08−06 τ. Β΄) με θέμα «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

23. Την υπ’ αριθ. 282966/9−7−2007 (ΦΕΚ 1205/Β/2007) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ», όπως αυτή ισχύει.

24. Την υπ’ αριθ. 37501/4−3−2009 (ΦΕΚ 485/Β/2009) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) περιόδου 2007−2013 από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του»

25. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7−6−10 τ. Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 186 παράγραφος ΙΙ κεφάλαιο Α/αριθ. 5 και κεφάλαιο Β, υποτομέας α καθώς και την παράγραφο ΙΧ.

26. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία τους σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 213),

27. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α/5.11.2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/15.4.2010) και το Π.Δ. 28/2010 (ΦΕΚ 64/τ.Α/6.5.2010).

28. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).

29. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

30. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/27.6.2011) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια− κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

31. Την αριθ. Υ48/09−07−2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄) απόφαση Πρωθυπουργού περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

32. Την υπ’ αριθμ. 10293/24−07−2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία τοποθετήθηκε ο Μόσχος Κορασίδης στη θέση του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 348/ΥΟΔΔ/25−07−2012).

33. Τα άρθρα 7 και 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α/15−03−2010) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

34. Τον Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/A/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015 και ιδιαίτερα το άρθρο 21 αυτού.

35. Το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ειδικότερα την Σ.Α.Ε. 082/8.

36. Την αριθμ. Πρωτ. 132480/386/10.3.2011 (τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 292313/2622/3−7−2009 ΚΥΑ), Κοινή απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υφυπουργού Οικονομικών, Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυσης Μεταποίησης και Εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2007−2013 καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους» και ιδιαίτερα τα άρθρα 13 και 24 παρ. 2 αυτής (ΦΕΚ 850/16.5.2011 τ.Β΄).

37. Την αριθμ. Πρωτ. 165386/1386/28−07−11 (ΦΕΚ 1858/22−08−11/τ.Β) Υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής και άλλες διατάξεις του Μέτρου 123Α “Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων” του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007−2013 “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”».

38. Την με Α.Π. 1941/45325 /11/04/12 «Αξιολογητές Αιτήσεων Ενίσχυσης Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων του Μέτρου 123 Α του Π.Α.Α. “Αλέξανδρος Μπαλτατζής” 2007−2013» (ΦΕΚ 210/ΥΟΔΔ/27−04−2012).

39. Την αριθμ. Πρωτ. 2/83461/0022/02−01−2013 (ΦΕΚ 22/ΥΟΔΔ/21−01−2013) κοινή απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Καθορισμoύ αποζημιώσεων του Προέδρου, των Μελών, Εισηγητών − Αξιολογητών και της Γραμματειακής υποστήριξης − διαχείρισης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του Μέτρου 123Α και του Μέτρου 2.1, των αξιολογητών του άρθρου 13 της 132480/386/10.3.2011 κοινής υπουργικής απόφασης, των εισηγητών των καθέτων Δ/νσεων και των Μελών των Επιτροπών Παρακολούθησης στα πλαίσια του Π.Α.Α. 2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και του Μέτρου 2.1 του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη − Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000−2006».

40. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 132480/386/10.3.2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 850/Β΄/16−05−2011) σχετικά με τον «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2007−2013 καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους», ως εξής:

Άρθρο 1

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13/Αρμόδιες Αρχές για αξιολόγηση − βαθμολόγηση των αιτήσεων, αντικαθίσταται ως εξής:

Αρμόδια − συντονίστρια υπηρεσία για την αξιολόγηση – βαθμολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης είναι η Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων.
Η αξιολόγηση γίνεται από αξιολογητές − υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε. του Υπ.Α.Α.Τ. ή των εποπτευομένων από αυτό οργανισμών αντίστοιχης κατηγορίας−οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το σκοπό αυτό.
Λεπτομέρειες − διοικητικοί κανόνες καθορίζονται με απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13/Αρμόδιες Αρχές για αξιολόγηση − βαθμολόγηση των αιτήσεων, αντικαθίσταται ως εξής:

α) Οι υπηρεσίες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή και της Κ.Υ. του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι υποχρεωμένες να απαντήσουν εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της πληρότητας των αιτήσεων ενίσχυσης από το φορέα εφαρμογής, επί των θεμάτων που τους τίθενται, σύμφωνα με τα υποδείγματα που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
β) Οι κάθετες ή οριζόντιες καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να εκφέρουν την άποψη τους το αργότερο εντός 15 ημερολογιακών ημερών για όλα τα θέματα ανεξαιρέτως, που καθορίζονται στο ανάλογο υπόδειγμα και οποιαδήποτε περικοπή δαπάνης στην αίτηση ενίσχυσης, θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς.
Σε περίπτωση παρέλευσης των 15 ημερών η απάντηση θεωρείται θετική.
Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται για τις αιτήσεις ενίσχυσης με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 500.000 ευρώ. Για τις αιτήσεις ενίσχυσης με προϋπολογισμό μικρότερο ή ίσο των 500.000 ευρώ οι υπηρεσίες των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας και των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή και των Κ.Υ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα εκφέρουν άποψη μόνο στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η παροχή διευκρινήσεων εκ μέρους των για τα διαλαμβανόμενα στην αίτηση ενίσχυσης, μετά από επικοινωνία του Φορέως Εφαρμογής.

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13/Αρμόδιες Αρχές για αξιολόγηση − βαθμολόγηση των αιτήσεων καταργείται.

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13/Αρμόδιες Αρχές για αξιολόγηση − βαθμολόγηση των αιτήσεων, αντικαθίσταται ως εξής:

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ. μεριμνά για τη σύνταξη της τελικής αιτιολογημένης εισήγησης, σύμφωνα με Υπόδειγμα που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικούς υπολογισμούς και εκτιμήσεις για κάθε αίτηση ενίσχυσης, συνεκτιμώντας και τις απόψεις των άλλων συναρμοδίων Υπηρεσιών, όπου απαιτείται. Οι προτάσεις – εισηγήσεις τίθενται υπόψη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφέροντας την κατηγορία και αιτιολογώντας την βαθμολογία.
Η Δ/νση Προγραμματισμού και Γ.Δ. τηρεί φάκελο για κάθε αίτηση ενίσχυσης, που περιλαμβάνει όλες τις εισηγήσεις και τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών.

Άρθρο 2

1. Στο άρθρο 28 η παράγραφος Β1 διαμορφώνεται ως ακολούθως: Η ενίσχυση – επιχορήγηση, καταβάλλεται απευθείας στο φορέα της επένδυσης.

Η παράγραφος Β2 καταργείται.

2. Στο άρθρο 32, η παράγραφος 3, τέταρτο και τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Στην περίπτωση που από τον έλεγχο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, διαπιστώνεται παρατυπία που οδηγεί σε καταλογισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 4941/2011: Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και οι διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007−2013».

3. Στο άρθρο 34 περί Μεταβατικών Διατάξεων διαγράφεται: «Η Κ.Υ.Α. 393393/5188/29−8−2001 ισχύει μόνο για την αίτηση ενίσχυσης στον Τομέα Κρέατος (Ο.Κ.Α.Α.) το οποίο εγκρίθηκε στα πλαίσια του Καν. 1257/99 και θα ολοκληρωθεί μέσα στη Δ΄ Προγραμματική περίοδο (2007−2013), συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 4.025.000 ΕΥΡΩ.», και αντικαθίσταται από «Η Κ.Υ.Α. 393393/5188/29−8−2001, όπως έχει τροποποιηθεί, ισχύει μόνο για τις υποχρεώσεις των ενισχυόμενων επιχειρήσεων−συνέπειες μη τήρησης−κυρώσεις.».

4. Στο άρθρο 35 περί εξουσιοδοτήσεων η παράγραφος 5 διαμορφώνεται ως ακολούθως: Καθορίζει τις λεπτομέρειες και διοικητικούς κανόνες που αφορούν τους αξιολογητές των αιτήσεων ενίσχυσης.

5. Στο άρθρο 36 παράγραφος 3, διαμορφώνεται ως ακολούθως: Για καταβολή αποζημιώσεων στα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, των Εισηγητών − Αξιολογητών και της Γραμματειακής υποστήριξης − διαχείρισης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του Μέτρου 123Α και του Μέτρου 2.1, των αξιολογητών του άρθρου 13, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της παρούσας, των εισηγητών των καθέτων Δ/νσεων και των Μελών των Επιτροπών Παρακολούθησης στα πλαίσια του Π.Α.Α. 2007−2013 και του Μέτρου 2.1 του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη − Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000−2006», κατά τα στάδια πιστοποίησης και λειτουργίας των Επενδύσεων, θα απαιτηθεί Δαπάνη εκτιμώμενου ύψους 4,5 εκατομμύρια ευρώ η οποία θα καλυφθεί μέσω των προβλεπόμενων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων πιστώσεων. Νομική βάση για την ανάληψη αυτή αποτελεί ο Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/A/27−10−2011).

6. Στο παράρτημα Α διαγράφεται η δράση 1.7.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. πρωτ. 132480/386/10.3.2011 Κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 850/Β΄/16−05−2011).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης