ΠΟΛ.1065/24.2.1998

Ανακοίνωση - γνωστοποίηση των νέων Eντύπων για τις ανάγκες της μηχανογραφικής εφαρμογής του υποσυστήματος "Κώδικα βιβλίων - στοιχείων" του ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος (TAXIS)Σχόλια:


24 Φεβ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 1998
Αρ. Πρωτ.:1026521/172/0015Β'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β'

ΠΟΛ.: 1065

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - γνωστοποίηση των νέων εντύπων για τις ανάγκες της μηχανογραφικής εφαρμογής του υποσυστήματος "Κώδικα βιβλίων & στοιχείων" του ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος (TAXIS).

Ενόψει της έναρξης εφαρμογής του ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος φορολογίας TAXIS (μηχανοργάνωση των ΔΟΥ), της πρώτης εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος αυτού από την 3η Μαρτίου 1998 στη ΔΟΥ Μοσχάτου και για την πληροφόρηση των επιτηδευματιών, χρηστών και κατόχων φ.τ.μ. και την εύρυθμη λειτουργία του πιλοτικού προγράμματος του υποσυστήματος ΚΒΣ, γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

1. Καθιερώνεται νέος τύπος και περιεχόμενο Εντύπων

1.1. Η ονομασία των εντύπων και ο αντίστοιχος κωδικός τους είναι:

α) Σημείωμα ΚΒΣ Β1
β) Δήλωση έναρξης - Μεταβολής
- Παύσης λειτουργίας φ.τ.μ. Β2

1.2. Ο τύπος, το χρώμα και το περιεχόμενο αυτών είναι:

α) Σημείωμα ΚΒΣ - Β1

Το έντυπο αυτό είναι χρώματος λαδί και αποτελείται από δύο (2) φύλλα.

Το πρώτο φύλλο εμπρός και πίσω θα χρησιμοποιείται για τους παρακάτω σκοπούς.

- Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων (γνωστοποίηση σειρών - επέκταση - μεταβολή θεωρημένου μηχανογραφικού χαρτιού και Εντύπου πολλαπλής χρήσης).
- Ακύρωση - Δήλωση Απώλειας Βιβλίων και Στοιχείων.
- Γνωστοποίηση τόπου τήρησης - ενημέρωσης βιβλίων.
- Διάφορες αιτήσεις - γνωστοποιήσεις και παρατηρήσεις κατά την κρίση των επιτηδευματιών που αφορούν τον ΚΒΣ.

Το δεύτερο φύλλο περιλαμβάνει εμπρός και πίσω πλήρεις και εμπεριστατωμένες οδηγίες για τη διευκόλυνση των επιτηδευματιών κατά τη συμπλήρωσή του.

β) Δήλωση έναρξης - Μεταβολή - Παύσης λειτουργίας φ.τ.μ. - Β2

Το Εντυπο αυτό είναι χρώματος λαδί και αποτελείται από ένα (1) φύλλο.
Το εμπρός μέρος αυτού χρησιμοποιείται για δήλωση έναρξης λειτουργίας φ.τ.μ.
Το πίσω μέρος αυτού χρησιμοποιείται για:

- Δήλωση μεταβολής - Παύσης λειτουργίας φ.τ.μ. (μεταβίβαση φ.τ.μ., αλλαγή τόπου λειτουργίας, παύση λειτουργίας κ.λπ.).
- Ακόμη για παρατηρήσεις κατά την κρίση του χρήστη ή κατόχου φ.τ.μ.
- Επίσης, το μέσο του πίσω μέρους αυτού περιλαμβάνει πλήρεις οδηγίες και γενικές πληροφορίες για διευκόλυνση της ορθής συμπλήρωσής του.

2. Τα προαναφερόμενα Εντυπα θα χρησιμοποιούνται από τους επιτηδευματίες, τους χρήστες ή κατόχους φ.τ.μ. που υπάγονται στην αρμοδιότητα ΔΟΥ, η οποία θα έχει ενταχθεί στο σύστημα TAXIS και θα διατίθενται από το τμήμα ΚΒΣ αυτής.

3. Στις ΔΟΥ που δεν θα έχουν μηχανογραφηθεί και μέχρι να ενταχθούν στο σύστημα μηχανοργάνωσης των ΔΟΥ (TAXIS), θα χρησιμοποιούνται για τους ανωτέρω σκοπούς τα παλαιά Εντυπα κατά περίπτωση, εφόσον υπάρχουν ή απλές αιτήσεις - γνωστοποιήσεις.

4. Τονίζεται ακόμη ότι, τα γνωστοποιούμενα με την παρούσα Εντυπα, θα χρησιμοποιηθούν αρχικά από την 3η Μαρτίου 1998 από τους επιτηδευματίες, χρήστες ή κατόχους φ.τ.μ. που υπάγονται στη ΔΟΥ Μοσχάτου, η οποία επιλέχθηκε ως πρώτη ΔΟΥ για την πιλοτική εφαρμογή του Υποσυστήματος "ΚΒΣ" του ολοκληρωμένου
πληροφορικού συστήματος φορολογίας (TAXIS).

5. Οι υπάλληλοι του τμήματος ΚΒΣ της ΔΟΥ Μοσχάτου και κάθε άλλης ΔΟΥ που θα ενταχθεί στο σύστημα TAXIS, να μεριμνούν για την ύπαρξη αποθεμάτων των υπόψη Εντύπων στο Τμήμα, ώστε να μην παρουσιάζονται κρούσματα έλλειψής τους και να διευκολύνουν τους υπόχρεους για την ορθή συμπλήρωση αυτών.


Taxheaven.gr