Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.54/23.2.1987 Τρόπος έκδοσης δελτίων αποστολής σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.54/23.2.1987
Τρόπος έκδοσης δελτίων αποστολής σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών

ΠΟΛ.54/23.2.1987 Τρόπος έκδοσης δελτίων αποστολής σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Υπ. Οικ. Σ.682/1987, ΠΟΛ 54
    
ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης δελτίων αποστολής σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών.

Με αφορμή προφορικά και γραπτά αιτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία για την αντιμετώπιση ορισμένων περιπτώσεων συναλλαγών, σε ότι αφορά στη διακίνηση των αγαθών μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 356/1986, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 23 του Π.Δ. 99/77, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 356/86 (παράγρ. 11 άρθρου 9), σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ίδιου κώδικα, από τον επιτηδευματία και τα πρόσωπα των παραγρ. 4 και 5 του άρθρου 1 του Κ.Φ.Σ., εκδίδεται θεωρημένο δελτίο αποστολής, ανεξάρτητα από το αν για την πώληση εκδίδεται συγχρόνως τιμολόγιο πώλησης.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παραγρ. 1 του Π.Δ. 99/77, όπως ισχύει, αντί τιμολογίου πώλησης μπορεί να εκδίδεται το νέο στοιχείο με τον τίτλο «Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο Αποστολής», κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.

Στις περιπτώσεις που εκδίδεται το πιο πάνω στοιχείο, που αποτελεί συνοδευτικό στοιχείο αγαθών, δεν εκδίδεται δελτίο αποστολής για την ίδια συναλλαγή.

3. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφοι 1, 5, 7, 25 παρ. 1, και 28 παρ. 1, σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα, προκύπτει ότι κατ΄ αρχήν αποκλειστικό συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο είναι το δελτίο αποστολής (και το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής) και στη συνέχεια το «Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο Αποστολής». Στα στοιχεία αυτά αναγράφεται πάντα μεταξύ των άλλων το είδος και η ποσότητα των διακινούμενων αγαθών.

4. Επειδή η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών, δημιούργησε προβλήματα και δυσχέρειες, χωρίς ουσιαστικά να εξυπηρετείται στις περιπτώσεις αυτές κάποιος ιδιαίτερος σκοπός, εκτιμώντας και τους λόγους που επικαλούνται οι ενδιαφερόμενοι και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της περίπτωσης ιστ του άρθρου 49 του Π.Δ. 99/77, όπως η περίπτωση αυτή αριθμήθηκε με την παράγρ. 2 του άρθρου 14 του Π.Δ. 356/86, καθορίζουμε τις υποχρεώσεις των επιτηδευματιών τις σχετικές με την έκδοση των στοιχείων διακίνησης αγαθών για ορισμένες συναλλαγές τους, ακολούθως, κατά περίπτωση:

α) Δεν εκδίδεται δελτίο αποστολής στις περιπτώσεις:

1) Πώλησης ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που τοποθετούνται από τους πωλητές - επισκευαστές σε αυτοκίνητα, γεωργικούς ελκυστήρες και λοιπά μηχανήματα.

2) Χονδρικής πώλησης υγρών καυσίμων (βενζίνης, πετρελαίου), υγραερίου και λιπαντικών από τους πρατηριούχους, τα οποία τοποθετούνται σε αυτοκίνητα, γεωργικούς ελκυστήρες και λοιπά μηχανήματα, εκτός των περιπτώσεων επαναλαμβανομένων πωλήσεων στον ίδιο αγοραστή, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 20 του Κ.Φ.Σ. όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 9 του Π.Δ. 356/1986.

3) Πώλησης φαγητών και ποτών από εστιατόρια και λοιπά καταστήματα, τα οποία καταναλώνονται επί τόπου από επιτηδευματίες για επαγγελματικούς σκοπούς (γεύματα σε συνεργάτες κ.λπ.).

Στις πιο πάνω περιπτώσεις είναι φανερό ότι δεν λαμβάνει χώρα αποστολή συγκεκριμένων αγαθών και συνεπώς εκδίδονται μόνο τα στοιχεία αξίας για κάθε συναλλαγή. Δηλαδή, θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στην πρώτη περίπτωση και τιμολόγιο πώλησης στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση, χωρίς να αποκλείεται στις δύο αυτές περιπτώσεις η έκδοση, αντί τιμολογίου πώλησης, τιμολογίου πώλησης - δελτίου αποστολής, στο οποίο δεν είναι απαραίτητο να αναγραφεί η ώρα παράδοσης.

β) Ομοίως, δελτία αποστολής μπορεί να μην εκδίδονται (ή στα εκδιδόμενα τιμολόγια πώλησης - δελτία αποστολής να μη αναγράφεται η ώρα παράδοσης ή έναρξης αποστολής) στις περιπτώσεις μεταβίβασης (πώλησης) αγαθών πριν από τον τελωνισμό τους από τον αρχικό εισαγωγέα σε τρίτο με οπισθογράφηση φορτωτικών εγγράφων ή τελωνειακή αναγνώριση.

γ) Στις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων χρονικών πωλήσεων φαρμάκων, οπτικών και λοιπών ειδών στο Δημόσιο, ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.λπ.), όταν τα πωλούμενα είδη παραδίδονται σε ασφαλισμένους τους, δεν εκδίδονται δελτία αποστολής, αλλά τιμολόγια πώλησης, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στις διαταγές Σ. 535/52/ΠΟΛ.125/23.4.1969 και Σ. 4339/1082/ΠΟΛ.178/6.6.1969, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.

δ) Για τη διακίνηση εφημερίδων και περιοδικών από τους εφημεριδοπώλες (υποπράκτορες) προς τα περίπτωση ή άλλα καταστήματα λιανικής διάθεσης αυτών προς το κοινό και αντίστροφα μπορεί να μην εκδίδονται δελτία αποστολής.

ε) Για τα διακινούμενα από τα γραφεία τελετών είδη, που έχουν σχέση με το αντικείμενο εργασιών τους, με τα ειδικά διασκευασμένα αυτοκίνητά τους (νεκροφόρες), μπορεί να μην εκδίδονται δελτία αποστολής.

στ) Ομοίως, για τις διακινούμενες φωτογραφίες (φωτορεπορτάζ) από τους φωτοειδησεογράφους προς τις επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων, περιοδικών και άλλων εντύπων, μπορεί να μην εκδίδονται δελτία αποστολής.

ζ) Για τη διακίνηση (μεταφορά) κενών φιαλών, και κιβωτίων αναψυκτικών, μπύρας και κρασιών, κενών φιαλών υγραερίου και οξυγόνου, καθώς και κενών υλικών συσκευασίας ειδών ζαχαροπλαστικής και τροφίμων, που αποτελούν πάγια στοιχεία των επιχειρήσεων παραγωγής των πιο πάνω αγαθών, από τα σπίτια ιδιωτών και τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προς στις επιχειρήσεις διάθεσης αναψυκτικών, μπύρας, κρασιών, υγραερίου και οξυγόνου, γλυκών και τροφίμων και από τις επιχειρήσεις αυτές στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή τους, μπορεί να μην εκδίδεται δελτίο αποστολής, εφόσον τα είδη αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορίας.

Η πιο πάνω ρύθμιση δεν ισχύει για τις μεταφορές που διενεργούνται με μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης.

η) Για τη διακίνηση των ποσοτήτων των κάθε μέρα επαναλαμβανόμενων αγορών γάλακτος από τους τόπους παραλαβής στο κατάστημα του αγοραστή, μπορεί να εκδίδεται απ' αυτόν (αγοραστή):

1. Ένα δελτίο αποστολής για ολόκληρη την ποσότητα γάλακτος που παραλαμβάνεται από όλους τους παραγωγούς της ίδιας κοινότητας ή οικισμού, γιατί ο φορολογικός έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί ευχερώς από τα στοιχεία ή το βιβλίο της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 19, όπως αυτή αριθμήθηκε με την παραγρ. 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 356/1986, που εκδίδονται για τις πιο πάνω αγορές, ή

2. Δελτίο αποστολής, ως το συνημμένο υπόδειγμα, που θα περιλαμβάνει διακεκριμένα κατά παραγωγό - πωλητή όλα τα δεδομένα του δελτίου αποστολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1, 5 και 7 του άρθρου 23 του Π.Δ. 99/77. Στο δελτίο αποστολής της περίπτωσης αυτής παρέλκει η αναγραφή και του αθροίσματος των ποσοτήτων αριθμητικώς και ολογράφως της συνολικής ποσότητας γάλακτος που παραλήφθηκε από όλους τους παραγωγούς - πωλητές.

Δελτίο αποστολής αναλόγου με την πιο πάνω περίπτωση (2) περιεχομένου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις περιπτώσεις μεταφοράς όλων των αγροτικών προϊόντων που αγοράσθηκαν από περισσότερους του ενός παραγωγούς την ίδια μέρα και από την ίδια περιοχή και μεταφέρονται ταυτόχρονα με το ίδιο μεταφορικά μέσο.

θ) Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον καθαρισμό ή τη φύλαξη ταπήτων ή μοκετών, κατά τη μεταφορά τους από τον τόπο παραλαβής στο κατάστημά τους και κατά τη μεταφορά τους από το κατάστημα στον τόπο παράδοσης, στα δελτία αποστολής που υποχρεούνται να εκδίδουν, αναγράφουν την ποσότητα των ειδών στην μεν πρώτη περίπτωση (παραλαβή) σε τεμάχια, στη δε δεύτερη (παράδοση) σε τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) ή σε άλλη μονάδα μέτρησης, ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής τους.

ι) Για τη διακίνηση χονδρικώς πωληθέντων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών από τις εγκαταστάσεις του πωλητή στον αγοραστή, μπορεί να μην εκδίδεται και δελτίο αποστολής, εφόσον αυτά δεν μεταφέρονται με οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό μέσο αλλά διακινούνται με τις δικές τους δυνάμεις.

Εξάλλου, στις περιπτώσεις αποστολής αυτοκινήτων ή γεωργικών μηχανημάτων από το κατάστημα τρίτου (αντιπροσώπου) που βρίσκονται αυτά για φύλαξη ή επίδειξη, σε άλλο πρόσωπο κατ' εντολή και για λογαριασμό του επιτηδευματία που έχει την κυριότητά τους, μπορεί να εκδίδεται δελτίο αποστολής από τον τρίτο, στον οποίο θα αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία του κυρίου (αντιπροσωπευόμενου) κατ' εντολή του οποίου γίνεται η αποστολή, ως και ο αριθμός του δελτίου αποστολής που εκδόθηκε από τον κύριο αυτών κατά την αποστολή τους στον τρίτο (αντιπρόσωπο). Ένα αντίτυπο του πιο πάνω δελτίου αποστολής του τρίτου (αντιπρόσωπο). Ένα αντίτυπο του πιο πάνω δελτίου αποστολής του τρίτου να αποστέλλεται στον εντολέα (αντιπροσωπευόμενο).

ια) Για τη διακίνηση αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή, από το κατάστημα του εξαγωγέα στον τόπο φόρτωσης, ως και για τη διακίνηση αγαθών που έχουν εισαχθεί, από το τελωνείο εισαγωγής στις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα, στα εκδιδόμενα κατά περίπτωση δελτία αποστολής από τον υπόχρεο (επιτηδευματία - εξαγωγέα ή εκτελωνιστή), αντί της αναλυτικής αναγραφής του είδους και της ποσότητας των αγαθών, μπορεί να αναγράφεται το είδος και η ποσότητα της συσκευασίας (π.χ. βιβλία πέντε (5) χαρτοκιβώτια κ.λπ.) και κατά περίπτωση ο αριθμός και η ημερομηνία της δήλωσης εξαγωγής, του τιμολογίου εξαγωγής, της άδειας παράδοσης της τελωνειακής αρχής ή οποιουδήποτε άλλου παραστατικού στοιχείου, που προβλέπεται από τις τελωνειακές ή τραπεζικές διατυπώσεις, εφόσον τα παραστατικά αυτά ή αντίγραφα αυτών συνοδεύουν τα διακινούμενα αγαθά και αναγράφουν το είδος και την ποσότητα τους, κατά την έννοια των διατάξεων του Κ.Φ.Σ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης