Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1166636 ΕΞ 3.12.2012 Συντελεστής Φ.Π.Α. στη συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-2012 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1166636 ΕΞ 3.12.2012
Συντελεστής Φ.Π.Α. στη συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών

Αθήνα, 03.12.2012
Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1166636 ΕΞ2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Γκότση
Τηλέφωνο : 210- 3647202-5
Fax : 210- 3645413
e-mail : [email protected]

Θέμα: Συντελεστής Φ.Π.Α. στη συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.

Σχετ.: Το με αριθμό πρωτ. ……………….. έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας, η εταιρεία σας αναλαμβάνει σύμφωνα με την άδεια λειτουργία της, την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, από τα σημεία παραγωγής τους σε ειδικά αδειοδοτημένες από την Περιφέρεια Αττικής για το σκοπό αυτό επιχειρήσεις. Ζητάτε να σας πληροφορήσουμε αναφορικά με την εφαρμογή του συντελεστή Φ.Π.Α. στην ανωτέρω δραστηριότητα.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε 23% στη φορολογητέα αξία, εκτός από τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του ιδίου Κώδικα, για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε 13%.

3. Στο Κεφάλαιο Β΄ Υπηρεσίες του εν λόγω Παραρτήματος περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες οδοκαθαρισμού, αποκομιδής, ταφής και ανακύκλωσης απορριμμάτων, καθώς και επεξεργασίας αποβλήτων, εκτός από αυτές που παρέχονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 (περίπτωση 11).

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. Ε1β/301/64 «Περί συλλογής, αποκομιδής και διάθεσης απορριμμάτων» (ΦΕΚ63/Β/14-2-64) η «αποκομιδή απορριμμάτων» περιλαμβάνει την περισυλλογή των απορριμμάτων, την μεταφορά και την εναπόθεση αυτών στους τόπους διάθεσης.

4. Η εταιρεία, σύμφωνα με το έγγραφό σας, έχει αδειοδοτηθεί από την αρμόδια Δ/νση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στα πλαίσια του συστήματος Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909). Η άδεια ισχύει με την προϋπόθεση ότι είναι σε ισχύ Συμβάσεις της εταιρείας με τα αντίστοιχα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης για μεταφορά των συλλεγομένων από αυτήν στερεών αποβλήτων στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, όπως ορίζονται από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Η εταιρεία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας και την σύμβαση που μας προσκομίσατε, τιμολογεί τους πελάτες της για τις υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων σε νομίμως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής, ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων με τις οποίες έχει συμβληθεί.

5. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω οι υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και εναπόθεσης στερεών απορριμμάτων που παρέχει η εταιρεία σας σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων οι οποίες έχουν αδειοδοτηθεί αρμοδίως και με τις οποίες έχετε συμβληθεί, υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή σύμφωνα με την περίπτωση 11, του Κεφαλαίου Β΄ «Υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α..

6. Το παρόν κοινοποιείται στη Δ.Ο.Υ. ……………… για τον έλεγχο των πραγματικών περιστατικών και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων.Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Βασιλική Τάτση

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης