Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1056/20.2.1998 Αύξηση τιμής Υπευθύνων Δηλώσεων - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 13,Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/17.2.1998) και της υπ αριθ. 1023196/296/1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-02-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1056/20.2.1998
Αύξηση τιμής Υπευθύνων Δηλώσεων - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 13,Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/17.2.1998) και της υπ αριθ. 1023196/296/1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών


Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1024750/319/Δ.Τ. &Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ: ΤΕΛΩΝ. & ΕΙΔ. ΦΟΡ/ΓΙΩΝ
16η ΕΙΣΠ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Δ'

ΠΟΛ.: 1056

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 13 Ν 2579/1998 (ΦΕΚ 31/17.2.1998) και της απόφασης 1023196/296/1998 του Υπουργού Οικονομικών.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2579/1998 "Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 31/Α'/17.2.1998) και την υπ' αριθ. 1023196/296/18.2.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 143/Β'/19.2.1998) και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Γενικά

Με τις κοινοποιημένες διατάξεις:
α) Αυξάνεται από 1.3.1998 από 100 δρχ. σε 300 δρχ. η αξία του ειδικού σφραγιστού χάρτη, στον οποίο συντάσσεται η υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 και τίθενται σε κυκλοφορία τα νέα Εντυπα με την αυξημένη αξία.
β) Από την ίδια ημερομηνία καταργούνται τα πάγια τέλη χαρτοσήμου που επιβάλλονταν σε ορισμένες βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και αποδεικτικά έγγραφα και στα αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών.

Ειδικά

Για κάθε μία από τις κοινοποιημένες διατάξεις σας πληροφορούμε, ειδικότερα, τα εξής:

Παράγραφος 1, άρθρου 13

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 "Σχέσεις Κράτους Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις", καθιερώθηκε η χρήση υπεύθυνης δήλωσης, η οποία συντάσσεται σε ειδικό σφραγιστό χαρτί αξίας εκατό (100) δρχ., για την απόδειξη ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας του δημόσιου τομέα, γεγονότων ή στοιχείων που δεν αποδεικνύονται με το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα έγγραφα του άρθρου 6 του νόμου αυτού.
2. Με τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 1 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α'/17.2.1998), από 1.3.1998 αυξήθηκε η αξία του ειδικού σφραγιστού χάρτη, στον οποίο συντάσσονται οι υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 από εκατό (100) δρχ. σε τριακόσιες (300) δρχ.


Με την κοινοποιούμενη υπ' αριθ. 1023196/296/18.2.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού σφραγιστού χάρτη, στον οποίο θα συντάσσεται υποχρεωτικά η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση και ορίστηκε ως ημερομηνία θέσης σε κυκλοφορία της δήλωσης αυτής η 1.3.1998.

3. Διαχείριση των υπεύθυνων δηλώσεων Ν.1599/1986

Η διαχείριση των υπεύθυνων δηλώσεων του Ν.1599/1986 ανατίθεται στην Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και αξιών του Δημοσίου (ΥΔΕΑΔ) από την οποία θα εφοδιάζονται οι ΔΟΥ για την περαιτέρω διάθεση στους ενδιαφερόμενους (παρ. 5 Υπουργικής Απόφασης).

4. Πώληση Υπεύθυνων Δηλώσεων Ν.1599/1986

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη Υπουργική Απόφαση (παρ. 6) οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 θα πωλούνται:
α) Από τις ΔΟΥ.
β) Από τα πρόσωπα που είναι εφοδιασμένα με ειδική άδεια λιανικής πώλησης χαρτοσήμου.
γ) Από τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία μπορούν να συστήσουν πάγια προκαταβολή, με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α'/27.11.1995).

5. Αρση από την κυκλοφορία των υπεύθυνων δηλώσεων του Ν.1599/1986 αξίας εκατό (100) δρχ. Προθεσμία προς ανταλλαγή υπεύθυνων δηλώσεων αξίας εκατό (100) δρχ. με τις νέες υπεύθυνες δηλώσεις αξίας τριακοσίων (300) δρχ.

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1023196/296/18.2.1998 Υπουργική Απόφαση από την ημερομηνία θέσης σε κυκλοφορία των νέων υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, δηλαδή από 1.3.1998, αίρεται η ισχύς των δηλώσεων του Ν.1599/1986 αξίας εκατό (100) δρχ. Αυτοί που κατέχουν δηλώσεις του Ν.1599/1986 αξίας εκατό (100) δρχ. που αίρονται από την κυκλοφορία, θα πρέπει να προσκομίσουν αυτές στις ΔΟΥ μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη θέση σε κυκλοφορία των νέων υπεύθυνων δηλώσεων (αξίας 300 δρχ.) του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, δηλαδή από 1.3.1998 μέχρι και 1.6.1998 και να τις ανταλλάξουν με ίσης αξίας υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 αξίας τριακοσίων (300) δρχ. Σε περίπτωση που η αξία των προσκομιζόμενων προς ανταλλαγή δηλώσεων του Ν.1599/1986 αξίας εκατό (100) δρχ. δεν διαιρείται ακριβώς δια τρία, θα καταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στη ΔΟΥ το ανάλογο για τη συμπλήρωση ποσό.


Εάν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω τρίμηνη προθεσμία η αξίωση για ανταλλαγή των κατεχόμενων δηλώσεων αξίας εκατό (100) δρχ. παραγράφεται υπέρ του Δημοσίου. Σημειώνεται ότι η τρίμηνη αυτή προθεσμία είναι ανατρεπτική.

6. Ενέργειες ΔΟΥ μετά την πάροδο της τρίμηνης προθεσμίας προς ανταλλαγή των
δηλώσεων αξίας εκατό (100) δρχ. που αίρονται από την κυκλοφορία. Τακτοποίηση
διαχείρισης των ΔΟΥ

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση, οι ΔΟΥ μέχρι τη λήξη της ως άνω τρίμηνης ανατρεπτικής προθεσμίας για την ανταλλαγή των δηλώσεων αξίας εκατό (100) δρχ. που αίρονται από την κυκλοφορίας, δηλαδή μέχρι και την 1.6.1998, θα δέχονται τις δηλώσεις αυτές που θα προσκομίσουν προς ανταλλαγή οι ενδιαφερόμενοι. Μετά
την πάροδο της προθεσμίας αυτής, οι πιο πάνω υπηρεσίες θα επιστρέψουν τις δηλώσεις αξίας εκατό (100) δρχ. που θα έχουν παραλάβει, στην ΥΔΕΑΔ για την καταστροφή τους από την υπηρεσία αυτή κατά τα γνωστά. Τονίζεται και πάλι, ότι μετά την 1.6.1998 δεν θα γίνονται δεκτές προς ανταλλαγή οι αιρόμενες από την κυκλοφορία ως άνω δηλώσεις αξίας εκατό (100) δρχ.
Η Επιστροφή των δηλώσεων των εκατό (100) δρχ. στην ΥΔΕΑΔ, θα γίνει με δύο πρωτόκολλα σε μία αποστολή.
Με το ένα πρωτόκολλο θα επιστραφεί το υπόλοιπο των δηλώσεων των εκατό (100) δρχ. που θα υπάρχει στις 27.2.1998, προκειμένου με τη σχετική απόδειξη της ΥΔΕΑΔ να μηδενίσετε την αποθήκη σας με ότι αφορά τις παλιές δηλώσεις.
Με το δεύτερο πρωτόκολλο στο τέλος του τριμήνου θα επιστραφούν (χωρίς να γίνει εισαγωγή τους στο βιβλίο αποθήκης) οι δηλώσεις των εκατό (100) δρχ. οι οποίες θα ανταλλαγούν με νέες δηλώσεις των τριακοσίων (300) δρχ. Την απόδειξη της ΥΔΕΑΔ θα την καταχωρήσετε ως "Εξαγωγή" στο Βιβλίο αποθήκης στις στήλες των νέων
δηλώσεων, προκειμένου να τακτοποιηθεί το άνοιγμα μεταξύ των πραγματικά εισπραχθέντων (μετρητών) και των ποσών που αντιστοιχούν στις συνολικά διατεθείσες ποσότητες των δηλώσεων των τριακοσίων (300) δρχ.

Παράδειγμα
Εστω ότι στο τρίμηνο 1.3/31.5.1998 διατέθηκαν 1.000 δηλώσεις των εκατό (100) δρχ. αξίας 300.000 δρχ. Θεωρούμε ότι: α) εισπράξατε 180.000 δρχ. σε μετρητά (που αναλογούν σε 600 δηλώσεις των τριακοσίων (300) δρχ.) και β) ότι έγινε ανταλλαγή 1.200 δηλώσεων των εκατό (100) δρχ. αξίας 120.000 δρχ. (που αναλογούν
σε 400 δηλώσεις των τριακοσίων (300) δρχ.).
Στο βιβλίο αποθήκης εμφανίζεται εξαγωγή 1.000 δηλώσεων (τριακόσιες (300) δρχ.), είσπραξη 180.000 δρχ. ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 120.000 δρχ. γίνεται η ακόλουθη παρατήρηση:
"Το ποσό των 120.000 δρχ. αφορά επιστροφή δηλώσεων των εκατό (100) δρχ. στην ΥΔΕΑΔ που έγινε με το πρωτόκολλο υπ' αριθ. ............. προερχόμενες από την ανταλλαγή με νέες δηλώσεις σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1024750/319/20.2.1998 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών. Απόδειξη ΥΔΕΑΔ υπ' αριθ. ............".
Ως πραγματική πώληση στα διπλότυπα είσπραξης ή τα γραμμάτια, εμφανίζεται μόνο στο ποσό που εισπράχθηκε σε μετρητά. Ητοι στο παράδειγμά μας, το ποσό των 180.000 δρχ.
Επειδή το ποσό αυτό πιθανότατα να μην αναλογεί σε ακριβή αριθμό δηλώσεων (δεν συμβαίνει στο εν λόγω παράδειγμα), για το τρίμηνο αυτό, κατ' εξαίρεση, στα διπλότυπα ή τα γραμμάτια δεν θα γίνεται αναφορά στον ακριβή αριθμό των δηλώσεων, που πωλούνται, αλλά θα αναφέρεται η ένδειξη "από πώληση δηλώσεων ποσό
................".
Οι αποδείξεις της ΥΔΕΑΔ εννοείται ότι υποβάλλονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, συνοδευόμενες από αντίγραφο της παρούσας.

7. Παρατηρήσεις επί των νέων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν.1599/1986

Επί των νέων υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 παρατηρούμε τα εξής:

α) Η αξία των τριακοσίων (300) δραχμών, που είναι ενσωματωμένη στα Εντυπα των δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, δεν είναι χαρτόσημο οπουδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό και αν χρησιμοποιείται η δήλωση αυτή, με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο των δηλώσεων αυτών περιορίζεται, σύμφωνα με τη
διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην απόδειξη γεγονότων ή στοιχείων που δεν ποδεικνύονται με το δελτίο ταυτότητας ή με τα αντίστοιχα έγγραφα του άρθρου 6 του Νόμου αυτού. Συνέπεια του ότι, η πιο πάνω αξία των τριακοσίων (300) δρχ. δεν είναι χαρτόσημο, είναι ότι η αξία αυτή δεν
προσαυξάνεται με εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ κ.λπ.

β) Οι υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 θα πωλούνται από τους ιδιώτες που είναι εφοδιασμένοι με άδεια λιανικής πώλησης χαρτοσήμου (περιπτεριούχοι κ.λπ.) στην τιμή των τριακοσίων τριάντα (330) δρχ. (300 δρχ. η αξία Εντύπου + 30 δρχ. προμήθειά τους 10%). Είσπραξη ποσού μεγαλύτερου από τριακόσιες τριάντα (330) δρχ. είναι παράνομη. Αντίθετα, η πώληση των δηλώσεων αυτών από τις ΔΟΥ και από τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στα οποία έχει συσταθεί πάγια προκαταβολή με τη διαδικασία του άρθρου
50 του Ν.2362/1995, θα γίνεται στην αναγραφόμενη στις δηλώσεις αυτές αξία τριακοσίων (300) δρχ., χωρίς καμία προσαύξηση ή προμήθεια.

γ) Οι υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, που συντάσσονται σε φωτοαντίγραφο αυτών ή σε κοινό χαρτί, δεν θεωρούνται και δεν ισχύουν ως δηλώσεις του νόμου αυτού και συνεπώς αυτές δεν είναι νόμιμες και δεν παράγουν τα έννομα αποτελέσματα, που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου, έστω και αν σ' αυτές επικολλάται ισόποσης αξίας χαρτόσημο των τριακοσίων (300) δρχ. και τούτο γιατί η υπ' αριθ. 1023196/1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει, ότι για την ισχύ των δηλώσεων αυτών θα πρέπει αυτές πέρα από την αξία, να έχουν υποχρεωτικά και όλα τα στοιχεία, που ορίζονται στην απόφαση αυτή, όπως είναι π.χ. ο σφραγιστός χάρτης, οι διαστάσεις, ο χρωματισμός του κάτω μέρους αυτών, ο χρωματισμός της κυκλικής σφραγίδας κ.λπ., στοιχεία που δεν υπάρχουν στις φωτοτυπημένες δηλώσεις (φωτοαντίγραφα των δηλώσεων) ή στο κοινό χαρτί.

δ) Οι υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ενόψει του σκοπού στον οποίο απέβλεψε ο Νόμος αυτός, θα πρέπει να υποβάλονται και να χρησιμοποιούνται από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, απαγορευόμενης της υποβολής και της χρήσης του ίδιου Εντύπου από δύο ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, έστω και αν τα πρόσωπα αυτά εκπροσωπούν το ίδιο νομικό πρόσωπο.
Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα (α'-δ') είχαν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση και υπό το καθεστώς της ισχύος των υπεύθυνων δηλώσεων αξίας εκατό (100) δρχ.

Παράγραφοι 2 & 3, άρθρου 13

Στην προσπάθεια απλοποίησης της φορολογίας χαρτοσήμου καταργούνται από 1.3.1998 τα πάγια τέλη χαρτοσήμου που επιβάλλονται στα πιο κάτω έγγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. της 28.7.1931 (Κώδικα Χαρτοσήμου). Τα έγγραφα για τα οποία καταργούνται τα πάγια τέλη χαρτοσήμου είναι τα εξής:

α) Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά εν γένει έγγραφα που προβλέπονται από τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 17 του Κώδικα Χαρτοσήμου και στα αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών, δηλαδή στις βεβαιώσεις, στα πιστοποιητικά και αποδεικτικά έγγραφα τα οποία μέχρι τώρα χαρτοσημαίνονταν με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ή απαλλάσσονταν, καθώς και στα αντίγραφα των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και αποδεικτικών αυτών.

β) Στα πιστοποιητικά που προβλέπονται από την παρ. 6 του άρθρου 20 του Κώδικα Χαρτοσήμου, δηλαδή στα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης και στα εν γένει πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα στρατολογικά γραφεία, καθώς και στα αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών.

γ) Στα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που προβλέπονται από την παρ. 5 του Κεφαλαίου Β' του άρθρου 26 του Κώδικα Χαρτοσήμου, δηλαδή στα πιστοποιητικά καιβεβαιώσεις από τα ληξιαρχικά βιβλία, καθώς και στα αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών.
Τονίζεται ότι, η κατάργηση δεν αφορά τέλη χαρτοσήμου πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αποδεικτικών, των οποίων η χαρτοσήμανση προβλέπεται από άλλες διατάξεις του Κώδικα Χαρτοσήμου (π.χ. πιστοποιητικά που εμπίπτουν στην διάταξη του Κεφαλαίου Β' του άρθρου 18 του Κώδικα Χαρτοσήμου, πιστοποιητικά πλοϊμότητας Ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών, αποδεικτικά ναυτικής ή αεροναυτικής ικανότητας πληρωμάτων, αποδεικτικά τεχνικής ικανότητας, πιστοποιητικά ικανότητας εργολάβων).
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η κατάργηση των τελών χαρτοσήμου των αντιγράφων και των αποσπασμάτων, αφορά μόνο τα αντίγραφα και αποσπάσματα από τις ανωτέρω βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και αποδεικτικά και όχι τα αντίγραφα ή αποσπάσματα άλλων εγγράφων, έστω και αν η χαρτοσήμανση γίνεται με βάση τη διάταξη της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 17 του Κώδικα Χαρτοσήμου.

Εφόσον, όμως, πρόκειται για αντίγραφο ή απόσπασμα από έγγραφο που εμπίπτει στην ανωτέρω απαλλαγή απαλλάσσεται και το αντίγραφο ή απόσπασμα, έστω και αν η χαρτοσήμανση του αντιγράφου ή αποσπάσματος προβλέπεται από άλλες διατάξεις π.χ. αντίγραφο, που εκδίδεται από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο, βεβαίωσης
πιστοποιητικού ή αποδεικτικού που εμπίπτει στην απαλλαγή.
Οπως προαναφέρθηκε η κατάργηση των παγίων τελών χαρτοσήμου ισχύει από 1.3.1998. Επομένως, αφορά τα ανωτέρω έγγραφα, εφόσον εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή. Τονίζεται επίσης, ότι οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις και τα εξ' αυτών αντίγραφα ή αποσπάσματα, απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου, έστω και αν οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά εκδίδονται κατά την οριζόμενη στις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.2539/1997 διαδικασία (δηλαδή χωρίς αίτηση ή ύστερα από τηλεφωνική αίτηση).

Διευκρινίζεται ότι η κατάργηση των παγίων τελών αφορά και τα αντίγραφα των
ανωτέρω βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και αποδεικτικών έστω και εάν οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά και τα αποδεικτικά εκδόθηκαν από την 1.3.1998, σε χρόνο δηλαδή που δεν προβλεπόταν απαλλαγή αυτών.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης