Αρ. πρωτ.: Δ14A 1151609 ΕΞ 2.11.2012

Εκπτώσεις λόγω τζίρου

2 Νοέ 2012

Taxheaven.gr
Αθήνα, 2-11-2012
Αρ. Πρωτ: Δ14A 1151609 ΕΞ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Κουρβετάρη
Τηλέφωνο : 210- 3645378
Fax : 210- 3645413
e-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: «Εκπτώσεις λόγω τζίρου».

ΣΧΕΤ: «Το με αρ. πρωτ. 1091795/18.6.2012 ερώτημά σας».

Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματός σας, που μας διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού σχετικά με την εφαρμογή της ΠΟΛ.1212/22.7.1996 και συγκεκριμένα αναφορικά με την υποχρέωση επιχείρησης που διενεργεί εκπτώσεις λόγω τζίρου να αναφέρει ή όχι στη γνωστοποίηση προς την αρμόδια ΔΟΥ τα κλιμάκια τζίρου βάσει των οποίων θα υπολογίζεται η έκπτωση αυτή, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 5 περίπτωση α΄ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), δεν περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία οι χορηγούμενες στον αγοραστή ή το λήπτη εκπτώσεις, εφόσον αποδεικνύονται από στοιχεία, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις. Ειδικότερα, προκειμένου για εκπτώσεις που χορηγούνται λόγω κύκλου εργασιών, λαμβάνονται υπόψη, εφόσον τα παρεχόμενα ποσοστά γνωστοποιούνται στη ΔΟΥ του πωλητή ή του παρέχοντος υπηρεσίες, τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την πραγματοποίησή τους.

2. Με τις οδηγίες που εδόθησαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1212/22.7.1996, διευκρινίστηκε ότι τα χορηγούμενα ποσοστά έκπτωσης θα πρέπει να γνωστοποιούνται στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ είτε με απλή δήλωση είτε με κατάθεση της οικείας συμφωνίας και η δήλωση που δεν θα είναι λεπτομερειακή ούτε ονομαστική κατά πελάτη, θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου προμηθευτή, καθώς και το ποσοστό έκπτωσης που χορηγείται κατά κλιμάκιο τζίρου, ανεξάρτητα αν αυτό είναι δραχμικό ή σε ποσότητα. Περαιτέρω, διευκρινίζεται με την ανωτέρω εγκύκλιο ότι η χορηγούμενη έκπτωση δεν θα μπορεί να υπερβεί το δηλωθέν ποσοστό του οικείου κλιμακίου.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 16 του ν. 1882/1990 και την ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000, οι συμφωνίες μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων δεν κατατίθενται στη ΔΟΥ αλλά καταχωρούνται σε κατάσταση που υποβάλλεται στη ΔΟΥ. Στην παραπάνω κατάσταση αναγράφονται τα στοιχεία κάθε συμφωνητικού, μεταξύ των οποίων, το αντικείμενο του συμφωνητικού και το ποσό. Επομένως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται το κλιμάκιο τζίρου επί του οποίου χορηγείται η έκπτωση, το οποίο αποτελεί και αντικείμενο του συμφωνητικού δεν εκπληρώνεται ο σκοπός του νόμου περί γνωστοποίησης της παρεχόμενης έκπτωσης.

4. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να γίνει δεκτή έκπτωση λόγω τζίρου και να μην περιληφθεί το αντίστοιχο ποσό στη φορολογητέα αξία, όταν δεν αναφέρονται τα ποσοστά έκπτωσης κατά κλιμάκιο τζίρου.

5. Για το ζήτημα της δεσμευτικότητας της νομολογίας του ΣτΕ, έχετε ήδη λάβει την υπ’ αριθ. Δ12Β 1120192/31.8.2012 απάντηση της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Β. ΤΑΤΣΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Taxheaven.gr