ΠΟΛ.1067/24.2.1998

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων έτους 1998Σχόλια:


24 Φεβ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1027052/125/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)-TMHMA B'

ΠΟΛ.: 1067

ΘΕΜΑ: Προθεσμία υποβολής δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων έτους 1998.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α'), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α'/17.2.1998), οι οποίες καθορίζουν τις προθεσμίες υποβολής της δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.
2. Τη διάταξη του άρθρου 22, παρ. 5 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α'), με την οποία ο Υπουργός των Οικονομικών εξουσιοδοτείται να παρατείνει με αποφάσεις του προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων.
3. Την υπ' αριθ. 1027053/128/Β0013/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων έτους 1998 και δικαιολογητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται μ' αυτή".
4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών (ΦΕΚ 922 Β'), με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Τον υπερβολικό φόρτο εργασίας που αντιμετωπίζουν το χρονικό αυτό διάστημα οι ασχολούμενοι με τη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων.
6. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Για το έτος 1998 και για τις περιπτώσεις των παρακάτω προσώπων, αποδεσμεύεται η προθεσμία υποβολής της δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 και οι σχετικές δηλώσεις θα υποβληθούν ως ακολούθως:

1) Των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α') μέχρι τις 15 Μαϊου 1998.

2) Των φυσικών προσώπων ανάλογα με το γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου από το οποίο αρχίζει το επώνυμο του υπόχρεου και συγκεκριμένα:

α) Μέχρι 26 Μαϊου 1998, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από το γράμμα Α.
β) Μέχρι 27 Μαϊου 1998, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από τα γράμματα Β ή Γ.
γ) Μέχρι 28 Μαϊου 1998, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από τα γράμματα Δ ή Ε.
δ) Μέχρι 29 Μαϊου 1998, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από τα γράμματα Ζ έως Ι.
ε) Μέχρι 1 Ιουνίου 1998, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από το γράμμα Κ.
στ) Μέχρι 2 Ιουνίου 1998, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από τα γράμματα Λ ή Μ.
ζ) Μέχρι 3 Ιουνίου 1998, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από τα γράμματα Ν έως Π.
η) Μέχρι 4 Ιουνίου 1998, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από τα γράμματα Ρ ή Σ.
θ) Μέχρι 5 Ιουνίου 1998, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από τα γράμματα Τ έως και Ω.

Για τους λοιπούς υπόχρεους οι δηλώσεις θα υποβληθούν μέχρι και τις 15 Απριλίου 1998.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr