Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Δ6Α 1028842ΕΞ 19.2.2013 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ6Α 1153411 ΕΞ2011/09.11.2011 (Β' 2656) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, περί καθορισμού του αριθμού των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και των υπηρεσιακών μονάδων στις οποίες κατανέμονται, των προσόντων, των συντελεστών βαρύτητας, του τρόπου και της διαδικασίας της αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις αυτές, καθώς και των όρων του Συμβολαίου Αποδοτικότητας των ιδίων και των Προϊσταμένων αυτών, όπως ισχύει


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-03-2013 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Δ6Α 1028842ΕΞ 19.2.2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ6Α 1153411 ΕΞ2011/09.11.2011 (Β' 2656) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, περί καθορισμού του αριθμού των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και των υπηρεσιακών μονάδων στις οποίες κατανέμονται, των προσόντων, των συντελεστών βαρύτητας, του τρόπου και της διαδικασίας της αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις αυτές, καθώς και των όρων του Συμβολαίου Αποδοτικότητας των ιδίων και των Προϊσταμένων αυτών, όπως ισχύει


Αριθμ. Δ6Α 1028842ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β' 486/01-03-2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των παραγράφων 3, 6 και 16 του άρθρου 4 του Ν. 3943/2011 (Α'66) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων ε' και στ' της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α' 222).

β) της υποπαραγράφου β' της παραγράφου 8 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου  Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση  Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α' 180)» και της παραγράφου 21 του ίδιου άρθρου, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων α' έως δ' της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.

γ) του Π.Δ. 284/1988 (Α'128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», του Π.Δ. 551/1988 (Α' 259) «Οργανισμός Νομαρχιών(Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)».

δ) του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (Α' 213) και του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α' 221).

ε) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016  Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

στ) του άρθρου 1 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης....» (Α' 147).

ζ) του Π.Δ. 86/21.06.2012 (Α' 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

η) του Π.Δ. 90/5.7.2012 (144 Α') «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

θ) του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

ι) της υπ' αριθμ. Δ6Α1133106ΕΞ2011/21.9.2011 (Β' 2187) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισμός καθ' ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α' και Β' Τάξεως», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ια) των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών υπ' αριθμ. Δ6Α 1131253 ΕΞ2011/20.9.2011 (Β' 2111), Δ6Α 1133062 ΕΞ2011/21.9.2011 (Β' 2241), Δ6Α 1159129ΕΞ2011/21.11.2011 (Β' 2739), Δ6Α 1133220 ΕΞ2012/24.2.2012 (Β' 465), Δ6Α 1130258 ΕΞ2012/20.9.2012 (Β' 2552), Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19.10.2012 (Β' 2828), Δ6Α 1144680 ΕΞ2012/19.10.2012 (Β' 2828) και Δ6Α 1004645 ΕΞ2013/23.1.2013 (Β' 22) περί αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ.

2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, για την ύπαρξη εξειδικευμένων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, για την εντατικοποίηση των ελέγχων και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. Δ6Α1153411 ΕΞ 9.11.2011 (Β'2656) απόφασή μας «Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και των υπηρεσιακών μονάδων στις οποίες κατανέμονται, των προσόντων, των συντελεστών βαρύτητας, του τρόπου και της διαδικασίας της αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις αυτές, καθώς και των όρων του Συμβολαίου Αποδοτικότητας των ιδίων και των Προϊσταμένων αυτών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Δ6Α 1010592 ΕΞ 19.1.2012 (Β' 62 και 390) ομοία, ως εξής:

Α. Αντικαθιστούμε το άρθρο 2, ως κατωτέρω:

«Άρθρο 2
Καθορισμός των θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και κατανομή αυτών ανά Περιφέρεια.

1. Ο αριθμός των θέσεων των Ελεγκτών καθορίζεται συνολικά σε τέσσερις χιλιάδες ενενήντα ένα (4.091). Οι θέσεις κατανέμονται ανά Περιφέρεια για την κάλυψη των οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων, κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), ως εξής:


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1.

ΑΤΤΙΚΗΣ

2060

2.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

675

3.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

145

4.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

87

5.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

170

6.

ΗΠΕΙΡΟΥ

90

7.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

110

8.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

204

9.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

150

10.

ΚΡΗΤΗΣ

154

11.

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

69

12.

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

63

13.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

114

ΣΥΝΟΛΟ

4.0912. Η κατανομή των θέσεων των Ελεγκτών στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Β. Προσθέτουμε άρθρο 6 και αναριθμούμε τα άρθρα 6 και 7, σε άρθρα 7 και 8, ως κατωτέρω:

«Άρθρο 6
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους του άρθρου 4 του Ν. 3943/2011, κατά το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την υποπερίπτωση στ' της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α' 222), καθορίζονται, ως εξής:
α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ. Αν, κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3943/2011, προβλεφθεί με την προκήρυξη δικαίωμα συμμετοχής ποσοστού υπαλλήλων ΔΕ κατηγορίας, που δεν θα υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων, μειώνεται αντίστοιχος αριθμός θέσεων της ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται στην προκήρυξη.
β) Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι που:
αα) έχουν τιμωρηθεί ή έχει ασκηθεί και εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη, για οποιοδήποτε παράπτωμα ή ποινική δίωξη (παρ. 5 άρθρου 4) ή
ββ) συμπληρώνουν το όριο ηλικίας ή το χρόνο υπηρεσίας για συνταξιοδότηση μέσα στην επόμενη τριετία από την ημερομηνία επιλογής.
γ) Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων των Ελεγκτών, που προκηρύσσονται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του Ν. 4093/2012, απαιτείται να υποβάλλουν σχετική αίτηση, μέσα στο χρόνο που ορίζεται στην οικεία προκήρυξη, συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τις κατωτέρω δηλώσεις:
αα) Ειδική Αναλυτική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες), το περιεχόμενο της οποίας, κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3943/2011, όπως ισχύει, ορίζεται με την προκήρυξη. Ειδική Αναλυτική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης υποβάλλεται και σε κάθε μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων των Ελεγκτών. Αν, κατά τον έλεγχο των προαναφερθέντων δηλώσεων από την αρμόδια υπηρεσία, προκύψει ότι αυτές είναι ανακριβείς ή δεν τεκμηριώνεται η απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων του επιλεγέντος ή συμπεριλαμβανομένου στον πίνακα κατάταξης (παρ. 3 του άρθρου 4) υποψηφίου ή δεν έχει υποβληθεί δήλωση, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της αρχικής, ο υπάλληλος απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 4, ή παραλείπεται από τον προαναφερθέντα πίνακα κατάταξης.
ββ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α' 75) ότι δεν θα ασκούν οποιοδήποτε ιδιωτικό έργο με αμοιβή, έστω και αν τους έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης αυτού από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007 (Α' 26), εφόσον επιλεγούν και για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν σε θέσεις Ελεγκτών.
γγ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται η ύπαρξη της κατωτέρω διετούς εμπειρίας:
i) στην άσκηση ελεγκτικών καθηκόντων σε τακτικό και προσωρινό έλεγχο, εξαιρουμένων των προληπτικών ελέγχων, των περαιώσεων, των διασταυρωτικών ελέγχων και των επαναλείψεων της διαδικασίας ή
ii) σε δικαστικό τμήμα, στην λήψη αναγκαστικών μέτρων και στην αντίκρουση προσφυγών.
δ) Οι υποψήφιοι με την παραπάνω αίτησή τους μπορούν να δηλώσουν την προτίμησή τους για μία ή περισσότερες υπηρεσιακές μονάδες, καθώς και τη σειρά προτίμησης αυτών. Η δήλωση προτίμησης δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.
ε) Η εξέταση των αιτήσεων και η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 4 του Ν. 3943/2011.
Η Ειδική Επιτροπή προβαίνει σε προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, που δεν διαθέτουν διετή εμπειρία στην άσκηση των απαιτούμενων ελεγκτικών καθηκόντων, προκειμένου να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα και την ουσιαστική ικανότητα άσκησης των ειδικών καθηκόντων της θέσης (όπως, ενδεικτικά κύρος, οξυδέρκεια, ευφυΐα, υπηρεσιακός ζήλος.).
στ) Με την προκήρυξη καθορίζεται το ποσοστό κάλυψης των θέσεων που προκηρύσσονται, από υπαλλήλους με προηγούμενη εμπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα, του οποίου δεν επιτρέπεται η υπέρβαση. Ως προηγούμενη εμπειρία νοείται η άσκηση των απαιτούμενων ελεγκτικών καθηκόντων, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. Για την κατάταξη των υποψηφίων με εμπειρία, τη μοριοδότησή τους και την επιλογή συντάσσεται ξεχωριστός πίνακας.
ζ) Η Ειδική Επιτροπή καταρτίζει πίνακες επιτυχόντων, κατατάσσοντας τους υποψηφίους σε σειρά επιτυχίας, με βάση το βαθμό επιτυχίας τους στη συνέντευξη, καθώς και τη μοριοδότησή των οριζομένων στην υποπαράγραφο β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον αντίστοιχο πίνακα επιτυχόντων, γίνεται με φθίνουσα κλίμακα βαθμολογίας.
Ο πίνακας κατάταξης των Ελεγκτών, ανά κατηγορία υποψηφίων (με εμπειρία ή χωρίς εμπειρία), ισχύει για μία τριετία από τη δημοσιοποίηση αυτού και οι θέσεις που κενώνονται, κατά τη διάρκεια της τριετίας καλύπτονται από αυτόν.».
η) Με την προκήρυξη ορίζεται ο τόπος και ο χώρος διεξαγωγής της συνέντευξης των υποψηφίων από την Ειδική Επιτροπή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής αυτών. Η προκήρυξη των θέσεων μπορεί να γίνεται ενιαία για όλες τις υπηρεσιακές μονάδες ή και ξεχωριστά για όλες ή μερικές υπηρεσιακές μονάδες νομού ή νομών ή περιφερειών.

2. Κριτήρια Αξιολόγησης, βαθμολόγηση (μόρια) - συνέντευξη.
α) Για την επιλογή των ελεγκτών αξιολογούνται και συνεκτιμώνται:
αα) Η κατοχή τίτλου σπουδών συναφούς με το αντικείμενο του ελέγχου και της είσπραξης, καθώς και η κατοχή μη συναφούς τίτλου σπουδών με το αντικείμενο, που αξιολογείται με συντελεστή μειωμένο κατά 50%. Οι τίτλοι σπουδών που θεωρούνται συναφείς καθορίζονται με την προκήρυξη.
ββ) Η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος συναφούς με το αντικείμενο.
γγ) Η άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και μίας (1) δεύτερης ξένης γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001 (Α' 39), όπως ισχύει.
δδ) Η αποδεδειγμένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων μηχανογραφικών εφαρμογών, που χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται στο Υπουργείο Οικονομικών ή είναι χρήσιμα για την άσκηση του έργου των Ελεγκτών, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό πληροφορικής ή γνώσης Η/Υ, που έχει εκδοθεί από φορείς που πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), καθώς και η επιμόρφωση μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή άλλης δημόσιας σχολής, ελεγκτικού περιεχομένου, ολικά ή μερικά, διάρκειας τουλάχιστον τριών εβδομάδων, τα οποία θα πιστοποιούνται από σχετική βεβαίωση των προαναφερθεισών σχολών, από την οποία θα προκύπτει η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών.
εε) Η αποδεδειγμένη διετής εμπειρία στην άσκηση των καθηκόντων που καθορίζονται στην περίπτωση γγ' της υποπαραγράφου γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για όσους διαθέτουν αυτήν.
στστ) Η προσωπικότητα των υποψηφίων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη διετή εμπειρία και η ουσιαστική ικανότητα άσκησης των ειδικών καθηκόντων της θέσης, ύστερα από συνέντευξη, που παρέχεται ενώπιον των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού.
β) Η βαθμολογία και τα μόρια για κάθε ένα από τα κριτήρια και τη συνέντευξη, καθώς και το ανώτατο όριο βαθμολογίας ή μοριοδότησης ορίζονται ως εξής: 


αα) Υποψήφιοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΡΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1.

Προσωπικότητα και ουσιαστική ικανότητα άσκησης των ειδικών καθηκόντων της θέσης

50

50

2

Τίτλοι σπουδών

 

75

 

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. συναφές

40

 

 

β) Πτυχίο Α.Ε.Ι. μη συναφές

20

 

 

γ) Πτυχίο Τ.Ε.Ι. συναφές

30

 

 

δ) Πτυχίο Τ.Ε.Ι. μη συναφές

15

 

 

ε) Διδακτορικό στα λογιστικά ή στην ελεγκτική ή σε συναφές αντικείμενο ή στα νομικά

35

 

 

στ) Μεταπτυχιακό στα λογιστικά ή στην ελεγκτική ή σε συναφές αντικείμενο ή στα νομικά

20

 

3

Γνώση ξένης γλώσσας

 

30

 

α) Για την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

20

 

 

β) Για την πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

12,5

 

 

γ) Για την άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

10

 

 

δ) Για την πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

7,5

 

4.

Γνώση χρήσης Η/Υ και προγραμμάτων μηχανογραφικών εφαρμογών

 

 

 

α) με πιστοποιητικό γνώσης υπολογιστών από φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ.

20

20

 

β) με λοιπά πιστοποιητικά

15

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

175ββ) Υποψήφιοι κατηγορίας ΔΕ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ/ ΜΟΡΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1.

Προσωπικότητα και ουσιαστική ικανότητα άσκησης των ειδικών καθηκόντων της θέσης

50

50

2.

Βαθμός απολυτηρίου λυκείου ή μέση σχολής

X1

20

3.

Γνώση ξένης γλώσσας

 

30

 

α) Για την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

20

 

 

β) Για την πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

12,5

 

 

γ) Για την άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

10

 

 

δ) Για την πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

7,5

 

4.

Γνώση χρήσης Η/Υ και προγραμμάτων μηχανογραφικών εφαρμογών

 

 

 

α) με πιστοποιητικό γνώσης υπολογιστών από φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ.

20

20

 

β) με λοιπά πιστοποιητικά

15

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

1203. Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας

α) Η απαιτούμενη διετής εμπειρία αποδεικνύεται από βεβαίωση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας, στην οποία την έχει αποκτήσει ή από άλλα αποδεικτικά στοιχεία, όπως από τις πράξεις, από τις οποίες προκύπτει η τοποθέτηση του υπαλλήλου στην συγκεκριμένη θέση και αποδεικνύεται η πραγματική άσκηση των καθηκόντων αυτών. Συνολική εμπειρία στον έλεγχο μικρότερη των δύο (2) ετών δεν λαμβάνεται υπόψη.

β) Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου ΤΕΚ ή ΠΕΚ, ή ΕΘΕΚ ή ΔΕΚ ή Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης ή Υποδιευθυντή ή Προϊσταμένου Εποπτείας Ελεγκτικού Κέντρου και Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. ή Υποδιεύθυνσης Ελέγχου ή Τμήματος Ελέγχου Δ.Ο.Υ., υπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων ελεγκτή, κατά τα ανωτέρω.

γ) Τα δικαιολογητικά απόδειξης της απαιτούμενης διετούς εμπειρίας θα υποβληθούν πριν την ημερομηνία σύνταξης των πινάκων επιτυχόντων.»

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. Δ6Α1153411 ΕΞ 9.11.2011 (Β'2656) απόφαση μας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Δ6Α 1010592 ΕΞ 19.1.2012 (Β' 62) ομοία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης