Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 2/23416/ΔΠΓΚ/1.3.2013 Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Μηχανισμός παρακολούθησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών για τις ΔΕΚΟ, τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005 και για τα ΝΠΙΔ φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 2/23416/ΔΠΓΚ/1.3.2013
Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Μηχανισμός παρακολούθησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών για τις ΔΕΚΟ, τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005 και για τα ΝΠΙΔ φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Αριθμ. 2/23416/ΔΠΓΚ/1.3.2013 Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Μηχανισμός παρακολούθησης των εγκεκριμένων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 2/23416/ΔΠΓΚ

(ΦΕΚ Β' 607/15-03-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί» (ΦΕΚ 314/Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222/Α΄).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4095/2012 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2013» (ΦΕΚ 226/Α΄).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου κ.λπ.» (ΦΕΚ 18/Α΄).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α) και του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 144/Α΄).

8. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου του Ν. 4079/2012 περί κατάργησης της Ε.Γ.Δ.Ε.Κ.Ο..

9. Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−12 (ΦΕΚ 2105/Β) απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

10. Την υπ’ αριθ. 2/22717/0094/9−3−2011 (Β.474) απόφαση με Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρνησης, στο Υπουργείο Οικονομικών.

11. Την αναγκαιότητα εξασφάλισης αυστηρότερου έλεγχου στα αποτελέσματα των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄), εξειδικεύουμε τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των φορέων της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου, την επιβολή των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, καθώς και τα υποβαλλόμενα από αυτούς στοιχεία ως εξής:

i. Οι διοικήσεις, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή οι κατά νόμο εκπρόσωποι των φορέων, καταρτίζουν τα σχέδια των ετήσιων προϋπολογισμών τους, μετά από συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων που παρακολουθούν και κατευθύνουν τους φορείς που εποπτεύουν για την κατάρτιση του προϋπολογισμού τους και την ορθή εκτέλεσή τους, εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως ισχύει και τροποποιείται κάθε φορά.

ii. Οι διοικήσεις, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή οι κατά νόμο εκπρόσωποι των φορέων, υποβάλλουν στη συνέχεια τα σχέδια των ετήσιων προϋπολογισμών τους και ειδικότερα συμπληρωμένη την αντίστοιχη στήλη των πινάκων του παραρτήματος της παρούσης απόφασης στη Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής με κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών των εποπτευόντων Υπουργείων και εάν πρόκειται για φορείς Γενικής Κυβέρνησης ή φορείς που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, και στη Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και στη Δ/νση Προγραμματισμού Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

iii. Πέραν των όσων ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 3429/2005, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και αφού έχει προηγηθεί η έγκρισή τους από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.) του άρθρου 10 του Ν. 3429/2005, οι φορείς υποχρεούνται, σε συνεργασία με τα εποπτεύοντα Υπουργεία, να εξειδικεύσουν τον εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση σύμφωνα με τις αντίστοιχες στήλες των επισυναπτόμενων πινάκων. Οι διοικήσεις, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή οι κατά νόμο εκπρόσωποι των φορέων, υποχρεούνται να αποστείλουν την εν λόγω εξειδίκευση στη Διεύθυνση Δ.Ε.Κ.Ο., με κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών των εποπτευόντων Υπουργείων και εάν πρόκειται για φορείς Γενικής Κυβέρνησης ή φορείς που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, και στη Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και στη Δ/νση Προγραμματισμού Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

iv. Οι διοικήσεις, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή οι κατά νόμο εκπρόσωποι των φορέων, υποχρεούνται να αποστέλλουν εντός 20 ημερών από την λήξη κάθε περιόδου τα μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια στοιχεία της εκτέλεσης των προϋπολογισμών στη Διεύθυνση Δ.Ε.Κ.Ο. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, με κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών των εποπτευόντων Υπουργείων και εάν πρόκειται για φορείς Γενικής Κυβέρνησης ή φορείς που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, και στη Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και στη Δ/νση Προγραμματισμού Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σε περίπτωση που παρατηρείται υπέρβαση μεγαλύτερη από 10% στο τριμηνιαίο οικονομικό αποτέλεσμα (όπως αυτό περιγράφεται στο εδάφιο vi), τα υποβαλλόμενα οικονομικά στοιχεία θα πρέπει να συνοδεύονται από Έκθεση Αξιολόγησης − Αιτιολόγησης της απόκλισης στην οποία θα περιλαμβάνεται εξειδίκευση των αντικειμενικών λόγων και εξωγενών παραγόντων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του εν λόγω αποτελέσματος και τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί ή σχεδιάζεται να ληφθούν για τη διόρθωση της απόκλισης. Εντός 30 ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε Υπουργείου υποβάλει συγκεντρωτική Έκθεση Αξιολόγησης − Αιτιολόγησης για τις αποκλίσεις και τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις που προτείνουν/υλοποιούν οι φορείς εποπτείας της, στη Δ/νση ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών. Η Δ/νση ΔΕΚΟ αξιολογεί ή/ και συνεκτιμά τις πιο πάνω εκθέσεις και αποστέλλει τη συνολική της πρόταση, εντός 45 ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου, στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και στη Διεύθυνση Προγραμματισμού Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

v. Οι διοικήσεις των φορέων πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις και να λαμβάνουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτόν.

vi. Ο όρος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ» επί του οποίου θα υπολογίζονται οι πάσης φύσεως τυχόν αρνητικές αποκλίσεις, αντιστοιχεί στο οικονομικό μέγεθος «ΙΣΟΖΥΓΙΟ» σύμφωνα με τις έννοιες και ταξινομήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών του 1995 (ESA 95).

vii. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται τριμηνιαίες αρνητικές αποκλίσεις σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% επί του ως άνω οικονομικού αποτελέσματος−ισοζυγίου προβλέπονται τα εξής:

α) Για τους φορείς γενικής κυβέρνησης καθώς και για αυτούς που λαμβάνουν επιχορηγήσεις ή ενισχύσεις οποιασδήποτε μορφής από τον κρατικό προϋπολογισμό εφαρμόζονται οι κυρώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4111/2013, καθώς και οι κυρώσεις της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 4111/2013.

β) Για τους φορείς που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση και δεν λαμβάνουν επιχορηγήσεις ή ενισχύσεις οποιασδήποτε μορφής από τον κρατικό προϋπολογισμό, εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 4111/2013.

2. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση από τους τριμηνιαίους/ετήσιους στόχους στο ως άνω οριζόμενο αποτέλεσμα σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10% σε σχέση με το εγκεκριμένο τριμηνιαίο/ετήσιο, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 4111/2013. Για την τήρηση των διατάξεων περί αναστολής της καταβολής των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπεύθυνος είναι ο Οικονομικός Διευθυντής και ο εκκαθαριστής μισθοδοσίας ή ο κατά το νόμο υπόχρεος κάθε φορέα. Με την αυτοδίκαιη λήξη του διοικητικού συμβουλίου κάθε φορέα, το εποπτεύον Υπουργείο θα πρέπει να ετοιμάζει και να προωθεί στη Διεύθυνση Δ.Ε.Κ.Ο. σχέδιο Κ.Υ.Α. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 3429/2005, ή να προβαίνει σε όλες τις κατά νόμο σχετικές ενέργειες για τον ορισμό νέου διοικητικού συμβουλίου.

3. Σχετικά με τη διαδικασία αναθεώρησης των προϋπολογισμών, ισχύουν όσα προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 4111/2013, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 10 του Ν. 3429/2005.

4. Οι ανεξάρτητοι εσωτερικοί ελεγκτές όπου έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3429/2005, είναι υπεύθυνοι για την παροχή και την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας τους ζητηθεί από τη Διεύθυνση Δ.Ε.Κ.Ο. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής και διευκολύνουν με κάθε πρόσφορο μέσο το έργο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4111/2013 και εξειδικεύονται με την παρούσα απόφαση.

5. Οι 12 επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΣΥ, ΕΡΤ, ΚτΠ, ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ) θα συμπληρώνουν τους πίνακες του παραρτήματος A3 και A4 (A3 Στόχοι, A4 Πραγματοποιήσεις) και τον πίνακα Α7 του παραρτήματος, Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία Προϋπολογισμού έτους 2013. Οι λοιποί φορείς (ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ) θα συμπληρώνουν τους πίνακες παραρτήματος, Α5 και Α6 (Α5 Στόχοι, Α6 Πραγματοποιήσεις) καθώς και τον Πίνακα Α7, Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία Προϋπολογισμού έτους 2013.

6. Για τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, εφαρμόζονται αναλογικά τα διαλαμβανόμενα στην υπ' αριθμ. 2/91674/ΔΠΓΚ/20.12.2012 (ΦΕΚ 3409 Β΄) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Τα εν λόγω νομικά πρόσωπα συμπληρώνουν τους επισυναπτόμενους στην παρούσα απόφαση πίνακες Α8 και Α9.

7. Εφόσον πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συμπληρώνονται οι πίνακες Α2 του παραρτήματος της υπ’ αριθμ. 2/91674/ΔΠΓΚ/20.12.2012 (ΦΕΚ 3409 Α΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης