Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1060/23.2.1998 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α) που έχουν άμεση εφαρμογή και διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-02-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1060/23.2.1998
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α) που έχουν άμεση εφαρμογή και διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους


Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 1998
Αρ. πρωτ.: 1025535/374/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' και Β'

ΠΟΛ.: 1060

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α') που έχουν άμεση εφαρμογή και διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους.

Σας κοινοποιούμε ορισμένες διατάξεις του Ν.2579/1998 "Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις", που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 31/Α'/17.2.1998, οι οποίες είναι άμεσης εφαρμογής και σας παρέχουμε διευκρινίσεις απαραίτητες για την εφαρμογή τους.

Αρθρο 3
Υπολογισμός, προκαταβολή και παρακράτηση του φόρου

1. Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού τιμαριθμοποιούνται τα κλιμάκια της φορολογικής κλίμακας με το μέσο πληθωρισμό του έτους 1997, δηλαδή με συντελεστή 5,5%. Η νέα κλίμακα ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.1997 (δηλώσεις οικονομικού έτους 1998 και μετά) και έχει ως εξής:


¦ Κλιμάκιο ¦ Φορολογικός ¦ Φόρος ¦ Σύνολο ¦ Σύνολο ¦
¦ εισοδήματος ¦ συντελεστής ¦ κλιμακίου ¦ εισοδήματος ¦ φόρου ¦
+


¦ 1.055.000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1.055.000 ¦ 0 ¦
¦ 1.582.500 ¦ 5 ¦ 79.125 ¦ 2.637.500 ¦ 79.125 ¦
¦ 1.582.500 ¦ 15 ¦ 237.375 ¦ 4.220.000 ¦ 316.500 ¦
¦ 3.165.000 ¦ 30 ¦ 949.500 ¦ 7.385.000 ¦ 1.266.000 ¦
¦ 8.440.000 ¦ 40 ¦ 3.376.000 ¦ 15.825.000 ¦ 4.642.000 ¦
¦ Υπερβάλλον ¦ 45 ¦ ¦ ¦ ¦
LΗ ως άνω φορολογική κλίμακα εφαρμόζεται και στις αποζημιώσεις απολυομένων που καταβάλλονται από 1.1.1998 και μετά.

2. Με την παρ. 2 του άρθρου αυτού αυξάνονται τα ποσά των μειώσεων του φόρου της κλίμακας, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.1998.

Ετσι αυξάνεται:

α) Από 20.000 δρχ. σε 25.000 δρχ. το ποσό της μείωσης, για κάθε παιδί μέχρι δύο (2) παιδιά.
β) Από 30.000 δρχ. σε 35.000 δρχ. για κάθε παιδί, όταν ο φορολογούμενος έχει τρία (3) παιδιά.
γ) Από 40.000 δρχ. σε 45.000 δρχ. για κάθε παιδί, όταν ο φορολογούμενος έχει τέσσερα (4) παιδιά και πάνω.

3. Με τις παρ. 3, 4 και 5 αυτού του άρθρου, για τις δηλώσεις οικονομικού έτους 1998 και μετά, μειώνεται η έκπτωση από 5% σε 2,5% στο συνολικό οφειλόμενο με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φόρο φυσικών και νομικών προσώπων, όταν ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης και προκειμένου για
φυσικά πρόσωπα όταν οι δόσεις ορίζονται σε τρεις (3).

4. Με την παρ. 6 του άρθρου αυτού αυξάνεται από 1.000.000 σε 1.055.000 δρχ. το τμήμα του εισοδήματος των κατοίκων της αλλοδαπής που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα και το οποίο φορολογείται με συντελεστή 5%, λόγω τιμαριθμοποίησης του πρώτου κλιμακίου. Η διάταξη αυτή ισχύει για τα εισοδήματα οικονομικού έτους 1998 και μετά.

5. Με την παρ. 7 αυξάνεται από 35% σε 40% ο συντελεστής φορολογίας των ημεδαπών ΑΕ, των οποίων οι μετοχές είναι ονομαστικές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μετά την τροποποίηση αυτή με συντελεστή 35% φορολογούνται μόνο τα κέρδη των ΑΕ, των οποίων οι μετοχές - ονομαστικές ή ανώνυμες - είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με εξαίρεση τις εισηγμένες τραπεζικές που φορολογούνται με 40%. Με τον αυξημένο συντελεστή 40% φορολογούνται τα κέρδη των ισολογισμών που κλείνουν 31.12.1997 και μετά.

6. Με την παρ. 8 του άρθρου αυτού παρέχεται η δυνατότητα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να αφαιρέσουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους τις απαιτήσεις που δεν εισέπραξαν λόγω αποδεδειγμένης πτώχευσης των αλλοδαπών ξενοδοχειακών πρακτόρων, μέσα στο έτος 1997, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ.13 του άρθρου 14 του Ν.2459/1997.

7. Με την παρ. 9 του άρθρου αυτού αυξάνεται το ποσοστό της προκαταβολής επί του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση και λοιπούς τίτλους βεβαίωσης από 50% σε 55% για τα φυσικά πρόσωπα και τους υπόχρεους του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν.2238/1994 (ΟΕ, ΕΕ, κοινωνίες αστικού δικαίου, κοινοπραξίες κ.λπ.). Η αυξημένη προκαταβολή φόρου ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο έτος 1997.

8. Με την παρ. 10 του άρθρου αυτού αυξάνεται από 50% σε 55% η προκαταβολή φόρου εισοδήματος που βεβαιώνεται σε βάρος των λοιπών νομικών προσώπων (για τις τράπεζες εξακολουθεί να ισχύει ποσοστό 60%). Η αυξημένη προκαταβολή φόρου ισχύει επί των κερδών που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν 31.12.1997 και μετά.

9. Με την παρ. 11 αυξάνεται από 10% σε 15% ο φόρος που πρέπει να παρακρατούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην υπεραπόδοση των μαθηματικών αποθεματικών που σχηματίζονται με τις διατάξεις του Ν.Δ.400/1970 για ασφαλίσεις ζωής. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων. Ο νέος συντελεστής εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.1998 και μετά.

10. Με την παρ. 12 διαμορφώνονται ως ακολούθως οι συντελεστές παρακράτησης φόρου στα εισοδήματα (μελών Δ.Σ., τόκων προνομιούχων μετοχών, αμοιβών διαχειριστών, διευθυντών κ.λπ. ΑΕ) που προέρχονται από ημεδαπές ΑΕ και με την προϋπόθεση ότι έχουν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα έσοδά τους.

α) Με συντελεστή 35% όταν οι μετοχές της ΑΕ είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
β) Με συντελεστή 40% όταν οι μετοχές της ΑΕ δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και όταν η καταβάλλουσα ΑΕ είναι τραπεζική, ανεξάρτητα αν οι μετοχές της είναι εισηγμένες ή όχι στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι ανωτέρω αυξημένοι συντελεστές παρακράτησης ισχύουν για τα εισοδήματα που καταβάλλονται στους δικαιούχους από την 1.1.1998 και μετά.

11. Με την παρ. 13 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι το αναφερόμενο στην προηγούμενη παράγραφο καθεστώς παρακράτησης θα εφαρμόζεται και για τους μισθούς που καταβάλλουν οι ΑΕ στα μέλη του Δ.Σ., λόγω εξαρτημένης εργασίας και με την προϋπόθεση ότι τα εισοδήματα αυτά αποτελούν για τους δικαιούχους εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
Οι αυξημένοι συντελεστές παρακράτησης ισχύουν για τους μισθούς που καταβάλλονται στα μέλη του Δ.Σ. από 1.1.1998 και μετά.

12. Με την παρ. 14 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι, σε περίπτωση που η προμήθεια αντιπροσώπου κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στην αλλοδαπή, ο παρακρατούμενος φόρος επ' αυτής αποδίδεται με δήλωση του δικαιούχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του Ν.2238/1994.

13. Με την παρ. 15 του άρθρου αυτού αυξάνεται από 15% σε 20% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα κατωτέρω εισοδήματα:

α) Στην επιχειρηματική αμοιβή που καταβάλλεται στους διαχειριστές εταίρους των ΕΠΕ (περ. δ', παρ.1, άρθρου 55).

β) Στους μισθούς και λοιπές αμοιβές που καταβάλλει η ΕΠΕ στους διαχειριστές εταίρους (περ. η', παρ. 1, άρθρου 55).

γ) Στις προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές, ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων κ.λπ. που καταβάλλονται από ΔΥ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας κ.λπ.(περ. ε', παρ.1, άρθρου 55).

δ) Στις αμοιβές ή προμήθειες, λόγω διαμεσολάβησης για πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (περ. ζ', παρ.1, άρθρου 55).
Ο αυξημένος συντελεστής παρακράτησης εφαρμόζεται για τα εισοδήματα που καταβάλλονται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (17.2.1998).

14. Με την παρ. 16 του άρθρου αυτού μεταβάλλεται ο τρόπος παρακράτησης του φόρου στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Λεπτομερείς οδηγίες για το θέμα αυτό δόθηκαν με την υπ' αριθ. 1132830/2276/Α0012/διαταγή μας.

15. Με την παρ. 17 του άρθρου αυτού αυξάνεται ο συντελεστής παρακράτησης από 15% σε 20% στα εισοδήματα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος.
Η αυξημένη παρακράτηση ισχύει για αμοιβές που καταβάλλονται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

16. Με την παρ. 18 του άρθρου αυτού ο φόρος που παρακρατείται, αποδίδεται στο Δημόσιο κάθε δύο μήνες και όχι κάθε τρεις μήνες που ισχύει σήμερα.

Αρθρο 5
Αντικειμενικά κριτήρια

1. Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, για τη διαχειριστική περίοδο 1997, το ποσοστό για τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας αυξάνεται από 6,75% που ίσχυε τη χρήση 1996, σε 7,25% και ως τιμή ζώνης για τον προσδιορισμό της μισθωτικής αξίας της ίδιας διαχείρισης λαμβάνεται αυτή που ίσχυε την 1.1.1995 και όχι την 1.1.1997.

2. Με την παρ. 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων διαχειριστικής περιόδου 1997, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής εμπορικότητας που ίσχυσε την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.

3. Με την παρ. 3 του άρθρου αυτού μειώνεται ο συντελεστής εμπορικότητας για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων του Νομού Δράμας, για τη διαχειριστική περίοδο 1997 κι έτσι για τις επιχειρήσεις θα ισχύσουν οι κατωτέρω συντελεστές εμπορικότητας:


¦ Για επιχειρήσεις σε περιοχές ¦ Συντελεστής ¦
¦ με συντελεστή εμπορικότητας ¦ εμπορικότητας ¦
+


¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ 1,1 - 2 ¦ 1,20 ¦
¦ 2,1 - 3 ¦ 1,30 ¦
¦ 3,1 - 4 ¦ 1,40 ¦
¦ Πάνω από 4 ¦ 1,50 ¦
L4. Με την παρ. 4 του άρθρου αυτού εξαιρούνται από τα αντικειμενικά κριτήρια για τη διαχειριστική περίοδο 1997 οι επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων ή διαμερισμάτων, εφόσον αυτές υπέβαλαν εμπρόθεσμα όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο σχετικές περιοδικές δηλώσεις απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας του έτους αυτού και του αμέσως προηγούμενου και από αυτές προκύπτει ότι δεν πραγματοποιήθηκαν ακαθάριστα έσοδα από τις εκμεταλλεύσεις αυτές και στις ίδιες χρήσεις δεν έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις του ΚΒΣ.

5. Με τις παρ. 5 και 6 αυτού του άρθρου αυξάνεται για τα εισοδήματα του έτους 1998 το ποσό του καταβαλλόμενου φόρου για τις επιχειρήσεις αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές. Σχετικές οδηγίες δόθηκαν με την υπ' αριθ. 1004101/31/Α0012/διαταγή μας.

6. Με την παρ. 7 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι δεν υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις που ασκούνται από αποφυλακισθέντες, κατά το έτος αποφυλάκισής τους και το αμέσως επόμενο, με ορισμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο αυτή. Η εξαίρεση αυτή εφαρμόζεται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.1997 και μετά.

7. Με την παρ. 9 του άρθρου αυτού προβλέπεται για τους παλιννοστούντες ομογενείς που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, μείωση του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για τα τρία πρώτα έτη άσκησης του επαγγέλματος στην Ελλάδα, ως εξής:

Κατά το πρώτο έτος άσκησης του επαγγέλματος στην Ελλάδα, μείωση κατά ποσοστό 30%, κατά το δεύτερο έτος κατά ποσοστό 20% και κατά το τρίτο έτος κατά ποσοστό 10%.

Η μείωση αυτή εφαρμόζεται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.1997 και μετά.

Αρθρο 6
Αυτοτελής φορολόγηση εισοδημάτων

1. Με τις παρ. 1, 2 και 3, προβλέπεται ότι από 1.1.1998 καταργείται η απαλλαγή από το φόρο των τόκων καταθέσεων - μη κατοίκων Ελλάδας - σε δραχμές, σε δραχμές μετατρέψιμες σε συνάλλαγμα, καθώς και σε δραχμές που προέρχονται από εισαγωγή συναλλάγματος. Ετσι, παραμένει η απαλλαγή μόνο για τις καταθέσεις σε συνάλλαγμα των μη κατοίκων Ελλάδας.

2. Με την παρ. 4 του άρθρου αυτού επιβάλλεται αυτοτελής φορολογία με συντελεστή 20% στα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σε όσους συμμετέχουν σε διαγωνισμούς (τηλεοπτικών σταθμών κ.λπ.) που διενεργούνται με οποιαδήποτε μορφή, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το ποσό των 500.000 δρχ., με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων για τα ποσά αυτά. Επίσης, καθορίζεται η διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης του φόρου αυτού. Η ισχύς αυτής της διάταξης αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου (17.2.1998).

3. Με τις παρ. 5 και 6 αυξάνεται από 2 τοις χιλίοις σε 3 τοις χιλίοις ο φόρος εισοδήματος των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων. Ο νέος συντελεστής φορολογίας ισχύει από την 1.1.1998 και μετά.

4. Με την παρ. 8 αυξάνεται από 2 τοις χιλίοις σε 3 τοις χιλίοις ο φόρος εισοδήματος που επιβάλλεται στις εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαία κεφάλαια για τις αποδόσεις που προκύπτουν από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Ισχύει για εισοδήματα που κτώνται από 1.1.1998 και μετά.

Αρθρο 7
Φορολογητέα κέρδη τεχνικών επιχειρήσεων

Με το άρθρο αυτό μεταβάλλεται, από τη χρήση 1997 και μετά, ο τρόπος υπολογισμού των φορολογητέων κερδών των τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων, οι οποίες τηρούν - υποχρεωτικά ή μη - βιβλία και στοιχεία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ. Με βάση τις νέες αυτές διατάξεις, προκειμένου να εξευρεθούν τα προς φορολογία κέρδη των επιχειρήσεων αυτών, στα κέρδη που προσδιορίζονται τεκμαρτά με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Ν.2238/1994, θα προστίθεται και ποσοστό 40% της διαφοράς μεταξύ των τεκμαρτώς προσδιοριζόμενων κερδών και των δηλούμενων κερδών που προκύπτουν από τα βιβλία. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για κέρδη ισολογισμού που κλείνουν οι επιχειρήσεις με 31.12.1997 και μετά.

Αρθρο 8
Αυτοτελής φορολογία αφορολόγητων αποθεματικών

Με τις διατάξεις αυτού του άρθρου προβλέπεται η αυτοτελής φορολόγηση του 40% ορισμένων αποθεματικών που έχουν σχηματίσει οι εταιρίες μέχρι 31.12.1996 και τα οποία προέρχονται από κέρδη τα οποία είχαν απαλλαγεί από το φόρο εισοδήματος κατά το χρόνο που είχαν προκύψει.

Για την απόδοση του φόρου θα υποβληθεί δήλωση μέχρι 17.4.1998 και ο φόρος θα καταβληθεί σε 5 ίσες δίμηνες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της δήλωσης.

Αρθρο 9
Φορολογία έντοκων τίτλων και χρηματιστηριακών συναλλαγών

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού αυξάνεται από 7,50% σε 10% η αυτοτελής φορολόγηση των τόκων που προκύπτουν από έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται από την 3.1.1998 και μετά. Με τον ίδιο συντελεστή φορολογούνται και οι τόκοι που προκύπτουν από ανανεώσεις εκδοθέντων εντόκων γραμματίων, εφόσον η ανανέωση αυτών γίνεται μετά την 2.1.1998.

Επίσης, καθορίζεται ενιαίος τρόπος απόδοσης στο Δημόσιο του παρακρατούμενου φόρου στα έντοκα και ομόλογα με πίστωση του τηρούμενου λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2. Με τις παρ. 2 και 3 επιβάλλεται φόρος 3 τοις χιλίοις στην αξία των πωλουμένων, από 19.2.1998 και μετά, μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αρθρο 10
Φορολογία μεταβίβασης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης

Με τις διατάξεις αυτού του άρθρου επιβάλλεται εφάπαξ ποσό φόρου κατά τις μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, με παράλληλη απαλλαγή των ιδιοκτητών τους από το φόρο ή την εισφορά που επιβάλλεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις στο κέρδος (υπεραξία) που προκύπτει από τη μεταβίβαση, τόσο της άδειας των αυτοκινήτων αυτών, όσο και από τη μεταβίβαση ως εμπορεύματος του οχήματος (που αποτελεί πάγιο στοιχείο για τους ιδιοκτήτες του) των υπόψη αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης.

Αρθρο 11
Αύξηση κεφαλαίου εταιριών

1. Με τις διατάξεις των παρ. 1-5 αυξάνεται από 10.000.000 δρχ. σε 20.000.000 δρχ. το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου που πρέπει να έχουν οι ημεδαπές ΑΕ και από 3.000.000 δρχ. σε 6.000.000 δρχ. το ελάχιστο ύψος εταιρικού κεφαλαίου που πρέπει να έχουν οι ημεδαπές ΕΠΕ.
Τα πιο πάνω αυξημένα ελάχιστα όρια κεφαλαίου ισχύουν από 17.2.1998.

2. Με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 αυξάνεται σε 100.000.000 δρχ. και 50.000.000 δρχ. αντίστοιχα, το ελάχιστο ύψος κεφαλαίου των ημεδαπών ΑΕ και ΕΠΕ που προέρχονται από μετασχηματισμό επιχειρήσεων, από 17.2.1998 και μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 ή του Ν.2166/1993.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης