Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Ο.Ε.Ε. από λογιστές – φοροτεχνικούς (updated - υποδείγματα)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-2013 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Άρθρα
Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Ο.Ε.Ε. από λογιστές – φοροτεχνικούς (updated - υποδείγματα)

Ανανέωση 20.4.2013

Επικαιροποίηση στοιχείων σχετικά με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από λογιστή Φοροτεχνικό στο OEE

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Η5.παραγράφου του Ν 4093/2012 οι λογιστές φοροτεχνικοί υποχρεούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο ΟΕΕ με την οποία θα δηλώνουν ότι ασκούν το επάγγελμα του λογιστή -φοροτεχνικού, ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 340/1998, ότι δεν έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών, ότι έχουν παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής τους κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε.

Οι λογιστές φοροτεχνικοί πρέπει να τακτοποιήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους μέχρι και το έτος 2012 προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να καταθέσουν την ΥΔ που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν 4093/2012 (ΠΑΡ Η) και του άρθρου 20 του Ν 4111/2013 (ΦΕΚ18/Α/25-1-2013) .

Για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης η οποία υποβάλλεται στο Ο.Ε.Ε. εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους όπως προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 4 τουΠ.Δ. 340/1998, όπως ισχύει, απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ Ο.Ε.Ε. ύψους δεκαπέντε (15) €. (49447/ ΔΙΟΕ−1178/19.11.2012)


Η πληρωμή των οφειλών μπορεί να γίνει:

1. Μέσω ΕΤΕ (ΑΡ ΛΟΓ 040/546004-26)
α.Σε οποιoδήποτε υποκατάστημα της (ο κωδικός που ζητείται από την Ε.Τ.Ε. είναι ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου).
β. Μέσω e-banking της ΕΤΕ

2. Μέσω ΕΛΤΑ με ταχυδρομική Επιταγή προς την Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Ε.Ε

3.Στα γραφεία του Ο.Ε.Ε.:
Στην Κεντρική Υπηρεσία: Μητροπόλεως 12-14, 10563 Αθήνα
Στις έδρες των 16 Περιφερειακών Τμημάτων

Ενημερωθείτε για τις οφειλές σας των προηγούμενων ετών (μέχρι 2012) καθώς και για να παραλάβετε τα έντυπα της Υπεύθυνης Δήλωσης και του Εντύπου Επικαιροποίησης των Στοιχείων σας εδώ

Αν δεν είναι δυνατή η ανάγνωση τις παραπάνω παραπομπής θα πρέπει να κάνετε μία από τις παρακάτω ενένργειες:

Αν έχετε Mozilla Firefox: Πατάτε  Προβολή (στο πάνω μέρος της οθόνης) -> Κωδικοποίηση Χαρακτήρων -> ΕΛΛΗΝΙΚΑ WINDOWS
Αν έχετε Ιnternet Εxplorer: Kάνετε δεξί κλικ στο κενό -> Κωδικοποίηση Ελληνικά Windows
Αντίστοιχα υπάρχει η συγκεκριμένη επιλογή κωδικοποίησης σε όλους τους διαθέσιμους Browsers.

---


Υποβολή δήλωσης

Οι λογιστές φοροτεχνικοί, οι οποίοι έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012, πρέπει μέχρι 29-5-2013 να υποβάλουν την Υπεύθυνη Δήλωση. (παράταση με ανακοίνωση ΟΕΕ)


Σημείωση
Τα έντυπα είναι αναρτημένα σε επεξεργάσιμη μορφή και παρακαλούμε προς αποφυγή λαθών να συμπληρώνονται σε κειμενογράφο(word).

Προσοχή!
Πρέπει να συμπληρωθεί η αντίστοιχη ΥΔ ανά κατηγορία εργαζομένου. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων της ΥΔ.

Για την υποβολή της ΥΔ, υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες:

1.Με ταχυδρομική αποστολή της ΥΔ με το γνήσιο της υπογραφής στην ΥΔ και επισυναπτόμενο το παραστατικό πληρωμής των 15€ στην Κεντρική Υπηρεσία: Μητροπόλεως 12-14, 10563 Αθήνα και στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων εκτός των Περιφερειακών τμημάτων Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικού Αιγαίου και Ιονίων Νήσων οι οποίες θα αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία (για τα παραπάνω Περιφερειακά τμήματα δεν θα παραλαμβάνονται οι ΥΔ αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση).

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή (Αστυνομικά τμήματα, Δημόσιες Υπηρεσίες) ή τα Κ.Ε.Π .

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος θα φέρει την σήμανση «υποβολή ΥΔ»

2.Αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση:

Στην Κεντρική Υπηρεσία: Μητροπόλεως 12-14, 10563 Αθήνα και στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων εκτός των Περιφερειακών τμημάτων Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικού Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.


Στην περίπτωση εξουσιοδότησης θα πρέπει η ΥΔ και η εξουσιοδότηση να φέρουν την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του λογιστή φοροτεχνικού.


Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή (Αστυνομικά τμήματα, Δημόσιες Υπηρεσίες) ή τα Κ.Ε.Π

Για την διευκόλυνση σας προτείνεται η ταχυδρομική αποστολή για την υποβολή της ΥΔ


Περιεχόμενο δήλωσης (παρ. 7 του άρθρου 4 τουΠ.Δ. 340/1998,)

Ο λογιστής - φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του π.δ. 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών - φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε.. Αν ο λογιστής - φοροτεχνικός δεν καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση εντός του πρώτου διμήνου, δεν εντάσσεται στο Μητρώο λογιστών - φοροτεχνικών του Ο.Ε.Ε. του άρθρου 11. Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο αρχείο θα αποκαθίσταται με την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το Ο. Ε. Ε. ελέγχει το περιεχόμενο της εν λόγω δήλωσης, ενημερώνει αυτόματα το Μητρώο Λογιστών - Φοροτεχνικών και εκδίδει ειδική πράξη σε όσους αυτοδίκαια έχουν εκπέσει λόγω της μη τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας.Υποδείγματα:

-Υπόδειγμα ΥΔ Ελεύθερου Επαγγελματία
-Υπόδειγμα ΥΔ Μισθωτού
-Υπόδειγμα ΥΔ εταίρου/μετόχου
-Υπόδειγμα ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΑπαντήσεις - Διευκρινίσεις σε Ερωτήσεις για την Υποβολή της Υ.Δ


-    Εταίρος σε εταιρία παροχής λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών με παράλληλη άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού θα υποβάλει την ΥΔ του ελευθέρου επαγγελματία στην οποία θα δηλώνει και τις δύο επαγγελματικές ιδιότητές του.

-    Μισθωτός λογιστής φοροτεχνικός  με παράλληλη άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού θα υποβάλει την ΥΔ του ελευθέρου  επαγγέλματος  στην οποία θα δηλώνει  και τις δύο επαγγελματικές ιδιότητές του.

-    Δηλώνεται στην ΥΔ ο ΑΦΜ του λογιστή  ως φυσικό πρόσωπο.

-    Σε κατάθεση ΥΔ αυτοπροσώπως δεν απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

-    Δεν προβλέπεται από το 2013 με το νέο θεσμικό πλαίσιο η ανανέωση της επαγγελματικής ταυτότητας.

-    Οι άνεργοι δεν υποχρεούνται στην υποβολή της ΥΔ. Σε περίπτωση επανέναρξης της δραστηριότητας του λογιστή φοροτεχνικού  η πρόσβαση τους στο αρχείο των λογιστών  φοροτεχνικών που διασυνδέεται  με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών θα αποκαθίσταται με την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης