ΠΟΛ.1058/20.2.1998

Δυνατότητα έκδοσης Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών αντί φορτωτικής από μεταφορικό γραφείο ή διαμεταφορέα. Υποχρεώσεις του λήπτη των υπηρεσιών όταν δεν εκδοθεί το προσήκον στοιχείο

20 Φεβ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1015303/119/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1058

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα έκδοσης Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών αντί φορτωτικής από μεταφορικό γραφείο ή διαμεταφορέα. Υποχρεώσεις του λήπτη των υπηρεσιών όταν δεν εκδοθεί το προσήκον στοιχείο.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα υπηρεσιών και επιτηδευματιών, σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 16 του ΚΒΣ, το μεταφορικό γραφείο εκδίδει κατά την παραλαβή των αγαθών φορτωτική, κατ' αποστολέα και παραλήπτη, σε τέσσερα αντίτυπα.

2. Ο μεταφορέας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 7 του άρθρου 16 του ΚΒΣ, εκδίδει κατά την παραλαβή των αγαθών φορτωτική κατά φορτωτή και παραλήπτη σε τέσσερα αντίτυπα. Στη φορτωτική εκτός των άλλων, αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα και η διεύθυνση του αποστολέα ή φορτωτή και του παραλήπτη των αγαθών, καθώς και ο ΑΦΜ του καταβάλλοντος τα κόμιστρα, όταν δε η μεταφορά ενεργείται απευθείας από τον αποστολέα στον παραλήπτη κατ' εντολή μεταφορικού γραφείου ή άλλου τρίτου, στη φορτωτική αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία του εντολέα.

Κατόπιν των ανωτέρω:

α) Οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τη μεταφορά και μόνο αγαθών, πρέπει να εκδίδουν, σε κάθε περίπτωση φορτωτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΒΣ.

β) Στις περιπτώσεις που αναλαμβάνουν τη μεταφορά αγαθών επιχειρήσεις που δεν είναι μεταφορείς ή μεταφορικά γραφεία, αλλά ενεργούν ως αντιπρόσωποι ή παραγγελιοδόχοι μεταφορείς και λαμβάνουν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αμοιβή με τη μορφή προμήθειας ή πρακτορειακού δικαιώματος, υποχρεούνται στην έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών όταν παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο επιτηδευματία (Σχετ. Εγκύκλιος Π7832/4485/ΠΟΛ.326/27.11.1987).

γ) Οταν αναλαμβάνεται από μεταφορικές ή διαμεταφορικές επιχειρήσεις, διακίνηση αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων, για τις οποίες, πέραν της απλής μεταφοράς, παρέχονται και άλλες υπηρεσίες (φορτοεκφόρτωση, ασφάλιση, οργάνωση διανομής αποθήκευση κ.λπ.), εκδίδονται (θεωρημένα) τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, όπως έχει γίνει δεκτό με την παρ. 12.4.3ε' της ερμηνευτικής υπ' αριθ. 3/24.11.1992 εγκυκλίου του ΚΒΣ.

3. Στην περίπτωση που σύμφωνα με τα προαναφερόμενα πρέπει να εκδοθεί θεωρημένη φορτωτική και αντί αυτής εκδίδεται θεωρημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, δεν πρέπει να καταλογίζεται παράβαση σε βάρος του λήπτη των στοιχείων, με την προϋπόθεση βέβαια ότι καταχώρησε στα τηρούμενα βιβλία το στοιχείο το οποίο εκδόθηκε για τη συγκεκριμένη επαγγελματική συναλλαγή, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση διατάξεις του ΚΒΣ (άρθρο 18, παρ. 2, 6, 7, 17). Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι ο επιτηδευματίας, ο οποίος αγοράζει αγαθά ή δέχεται υπηρεσίες, έχει υποχρέωση να εκδώσει δικό του τιμολόγιο αγοράς όταν ο πωλητής των αγαθών ή ο προσφέρων τις υπηρεσίες αρνηθεί να εκδώσει τιμολόγιο ή εκδώσει ανακριβές τιμολόγιο (άρθρο 12, παρ.5, ΚΒΣ). Αντίθετα, δεν προβλέπεται
από τις διατάξεις του ΚΒΣ υποχρέωση του λήπτη να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια όταν λάβει ακριβές στοιχείο το οποίο αποκεικονίζει την πραγματοποιηθείσα επαγγελματική συναλλαγή, αλλά αυτό δεν ήταν το προσήκον, π.χ.
Τ.Π.Υ. αντί φορτωτικής Τ.Π.Υ. αντί τιμολογίου πώλησης, τιμολόγιο πώλησης αντί Τ.Π.Υ.

4. Από τα προαναφερόμενα, καθίσταται φανερό ότι δεν προβλέπονται κυρώσεις σε βάρος των επιτηδευματιών που έλαβαν ακριβή φορολογικά στοιχεία στα οποία απεικονίζεται η επαγγελματική συναλλαγή, έστω και αν αυτά δεν ήταν τα προσήκοντα κατά τις διατάξεις του ΚΒΣ, με την προϋπόθεση όμως ότι καταχωρήθηκαν κανονικά στα τηρούμενα απ' αυτούς βιβλία.


Taxheaven.gr