Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1053/19.2.1998 Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 1997 και αποστολή τους στο ΚΕΠΥΟ


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-02-1998 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1053/19.2.1998
Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 1997 και αποστολή τους στο ΚΕΠΥΟ
Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 1997 και αποστολή τους στο ΚΕΠΥΟ 1022632/759/245/0014/ΠΟΛ.1053/19.2.1998

Ι. Γενικά

Στο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 1997 (009/1997) δεν επήλθαν ουσιαστικές αλλαγές.

1. Στην ενότητα β' του Πίνακα Ζ' στο τίτλο των στηλών 3, 4 και 5 προστέθηκε η λέξη "πλήθος", προκειμένου να εναρμονισθούν με τις αντίστοιχες στήλες 5, 6 και 7 της ενότητας Ε' του Πίνακα Δ' της περιοδικής δήλωσης.

2. Καταργήθηκε ο Κωδικός 908 του Πίνακα ΙΒ' που αφορούσε στα πρόστιμα και στις προσαυξήσεις που καταβλήθηκαν μέσα στη χρήση.

3. Στον ίδιο πίνακα προστέθηκε ο Κωδικός 911, στον οποίο αναγράφεται το άθροισμα των ποσών που έχουν αναγραφεί στους Κωδικούς 901 έως και 910. Ο Κωδικός αυτός αφορά στη μηχανογραφική επεξεργασία των δηλώσεων (λογικός έλεγχος ορθής πληκτρολόγησης).
Επισημαίνεται ότι η παραλαβή των εκκαθαριστικών δηλώσεων θα πρέπει να γίνεται με πολλή προσοχή και από έμπειρο προσωπικό, λόγω του ότι τα δεδομένα των εκκαθαριστικών δηλώσεων θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ενημερωθεί η βάση δεδομένων του συστήματος ESCORT.
Δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέσα στο έτος 1997 σε έντυπο έτους 1996 Οι εκκαθαριστικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέσα στο έτος 1997, με το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης του έτους 1996, λόγω λήξης της διαχειριστικής περιόδου πριν από την 31.12.1997, π.χ. 30.6.1997 ή λόγω διακοπής δραστηριότητας ή από άλλη αιτία, θα διαχωριστούν από αυτές που θα υποβληθούν μέσα στο έτος 1998 με έντυπο του έτους 1997.
Μετά το διαχωρισμό αυτό θα στέλνονται στο ΚΕΠΥΟ σε ξεχωριστά δέματα, στα οποία θα αναγράφεται με μαρκαδόρο η ένδειξη "Εκκαθαριστικές Δηλώσεις ΦΠΑ έτους 1997 σε παλαιό (μπλε) Εντυπο ΦΠΑ 009/96" (Ομάδα Β').
Οι ΔΟΥ που σταδιακά εντάσσονται στο μηχανογραφικό σύστημα TAXIS θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις έτους 1997 εκτός συστήματος και θα τις αποστέλλουν με τον ίδιο τρόπο στο ΚΕΠΥΟ.
Οσον αφορά στην παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων 1997, ισχύουν οι οδηγίες που παρασχέθηκαν με την υπ' αριθ. 1015543/270/99/0014/ΕΔΥΟ για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 1996. Επισημαίνεται η συχνή περίπτωση του διαπιστωθέντος λάθους: το άθροισμα των Κωδ. 805 + Κωδ. 806 να μην ισούται με τον Κωδικό 804.

ΙΙ. Προετοιμασία των δηλώσεων για την αποστολή τους στο ΚΕΠΥΟ

Μετά την παραλαβή και επεξεργασία των δηλώσεων θα επακολουθήσει η ταξινόμηση των πρωτοτύπων των δηλώσεων και η συσκευασία τούτων για αποστολή τους στο ΚΕΠΥΟ, τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο της επεξεργασίας. Η αποστολή στο ΚΕΠΥΟ πρέπει να αρχίσει αμέσως και να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο:


α) Προκειμένου για επιχειρήσεις με βιβλία Α' και Β' κατηγορίας μέχρι 30 Απριλίου 1998.
β) Προκειμένου για επιχειρήσεις με βιβλία Γ' κατηγορίας μέχρι 30 Μαϊου 1998.

1. Ταξινόμηση των δηλώσεων

Οι εκκαθαριστικές δηλώσεις μετά την κωδικοποίησή τους, δηλαδή τη συμπλήρωση των κατάλληλων κωδικών αριθμών στα τετραγωνίδια, θα ταξινομηθούν (διαχωριστούν) στις ακόλουθες δύο ομάδες.

α) Πρώτη Ομάδα (Ομάδα Α') - πράσινο έντυπο

Στην Ομάδα αυτή θα περιλαμβάνονται όλες οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις που αφορούν το έτος 1997 και έχουν υποβληθεί με το νέο έντυπο (009/97 - ΦΠΑ).

β) Δεύτερη Ομάδα (Ομάδα Β') - μπλε έντυπο

Στην Ομάδα αυτή θα περιλαμβάνονται όλες οι δηλώσεις των υποκειμένων που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους μέσα στο 1997 ή που η λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου ήταν 30.6.1997 ή άλλη ημερομηνία του 1997 και εφόσον συμπληρώθηκαν στο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 1996 (μπλε έντυπο), που στο κάτω δεξιό άκρο φέρει την ένδειξη 009/96 - ΦΠΑ. Ολες οι δηλώσεις που θα σταλούν στο ΚΕΠΥΟ θα πρέπει να έχουν έτος λήξης της διαχειριστικής περιόδου το έτος 1997. Κρίσιμος, δηλαδή, παράγοντας διαχωρισμού είναι το είδος του συμπληρωθέντος εντύπου (009/96 ή 009/97 ΦΠΑ, μπλε ή πράσινο).

Προσοχήα) Οι δηλώσεις όλων των κατηγοριών, που αφορούν τα έτη 1987 - 1996, καθώς και οι τροποποιητικές και ανακλητικές, ανεξάρτητα από το έτος τους, δεν θα στέλνονται στο ΚΕΠΥΟ.
Επίσης, δεν θα στέλνονται οι δηλώσεις που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του έτους 1998 και δεν έχουν έτος λήξης διαχειριστικής περιόδου το 1998. Αυτές θα κρατούνται στις ΔΟΥ και θα αποσταλούν στο ΚΕΠΥΟ το επόμενο έτος μαζί με τις υπόλοιπες δηλώσεις του 1998.
Ειδικά, προκειμένου για τις ΔΟΥ που σταδιακά εντάσσονται στο μηχανογραφικό σύστημα TAXIS, τις δηλώσεις έτους 1998 θα τις παραλαμβάνουν μέσω του συστήματος, σύμφωνα με οδηγίες που θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιό μας.

β) Οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε υποφακέλους των εκατό (100) δηλώσεων, οι οποίες θα αριθμούνται (πάντοτε από 1 μέχρι 100), αν είναι δυνατό με μηχανικό αριθμητήρια ή με μαρκαδόρο, ευανάγνωστα στο άνω αριστερό μέρος της πρώτης σελίδας της δήλωσης. Μη αριθμημένες δηλώσεις δεν θα παραλαμβάνονται, αλλά θα επιστρέφονται από το ΚΕΠΥΟ στις ΔΟΥ.

γ) Οι δηλώσεις με διαγραμμισμένο τον Κωδικό 010 (τροποποιητικές ή ανακλητικές) δεν θα αποστέλλονται στο ΚΕΠΥΟ, σε κάθε περίπτωση, ενώ οι δηλώσεις με διαγραμμισμένο τον Κωδικό 011 (με επιφύλαξη) θα αποστέλλονται ενιαία, μαζί με τις άλλες δηλώσεις (κανονικές) στο ΚΕΠΥΟ, διαφοροποιούμενης στο σημείο αυτό της εγκυκλίου ΠΟΛ.1047/1997, σχετικά με την ταξινόμηση των δηλώσεων - συμπλήρωση κωδικών.

2. Συσκευασία των δηλώσεων

Μετά τις ανωτέρω εργασίες θα δημιουργούνται φάκελοι (χωριστά για κάθε ομάδα), που θα περιέχουν τους αντίστοιχους υποφακέλους. Στο εξωτερικό του φακέλου θα αναγράφεται η ομάδα και ο αριθμός των περιεχομένων δηλώσεων. Οι φάκελοι στη συνέχεια θα συσκευάζονται σε δέμα ή δέματα, ανάλογα με τον αριθμό και τον όγκο των δηλώσεων. Σε κάθε δέμα θα γράφεται με κεφαλαία γράμματα το περιεχόμενο αυτού, π.χ. ΟΜΑΔΑ Α' (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 1997 ΣΕ ΝΕΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 009/97 ΦΠΑ) 3000 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ή ΟΜΑΔΑ Β' (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 1997 ΣΕ ΠΑΛΑΙΟ ΜΠΛΕ ΕΝΤΥΠΟ 009/96 ΦΠΑ) 200 ΔΗΛΩΣΕΙΣ.
Μετά τη δεματοποίησή τους, οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε σάκους ή κιβώτια κ.λπ.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει τα δέματα ή οι σάκοι ή τα κιβώτια των δηλώσεων να περιέχουν άλλα φορολογικά στοιχεία.
Εξω από τα κιβώτια ή τους σάκους να αναγράφεται η ταχυδρομική διεύθυνση του ΚΕΠΥΟ, Αριστογείτονος 19, Τ.Κ. 176 81, Καλλιθέα, Γραφείο ΦΠΑ (υπόψη: κ. Ε. Καλαμάτα) και η ένδειξη "ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ", ώστε να μη συγχέονται με κιβώτια εμπορευμάτων.
Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο "ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ", που θα είναι μέσα στο σάκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού.

Παράδειγμα
Σας στέλνουμε τις παρακάτω εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 1995 για επεξεργασία.

- Ενα (1) δέμα με 940 δηλώσεις της πρώτης ομάδας.
- Ενα (1) δέμα με 50 δηλώσεις της δεύτερης ομάδας.
---
Σύνολο 990 δηλώσεις

3. Αποστολή δηλώσεων στο ΚΕΠΥΟ

Μετά τη συσκευασία των δηλώσεων, η αποστολή αυτών θα γίνει ως ακολούθως:

α) Από τις ΔΟΥ της περιοχής ΤΔΠ
Οι ΔΟΥ που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας θα στέλνουν τις δηλώσεις στο ΚΕΠΥΟ με επιμελητή της ΔΟΥ ή υπάλληλο αυτής και ΟΧΙ ταχυδρομικά.

β) Από τις ΔΟΥ εκτός ΤΔΠ
Η αποστολή των δηλώσεων από τις ΔΟΥ εκτός τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο. Οι αποστολές δηλώσεων, που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα, εκτός των ΕΛ-ΤΑ, θα ανακοινώνονται τηλεγραφικά στο ΚΕΠΥΟ, για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους. Το τηλεγράφημα
θα απευθύνεται προς τη Διεύθυνση 32η - Γραφείο ΦΠΑ - υπόψη Ε. Καλαμάτα και θα αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση Αριστογείτονος 19, Τ.Κ. 176 81, Καλλιθέα. Στο τηλεγράφημα αυτό θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της αποστολής τους.
Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων στο ΚΕΠΥΟ κάθε ΔΟΥ θα στέλνει και μία κατάσταση, που θα περιέχει αναλυτικά τις επί μέρους αποστολές. Η κατάσταση, δηλαδή, θα περιέχει τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τα μέσα αποστολής, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το
τελικό σύνολο αυτών, προκειμένου να γίνει συμφωνία με τα πρωτόκολλα του ΚΕΠΥΟ και να αναζητηθούν απωλεσθείσες δηλώσεις, σε περίπτωση ασυμφωνίας.

Παράδειγμα

ΔΟΥ .....................
Εγιναν προς το ΚΕΠΥΟ οι παρακάτω αποστολές εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ.

  1. Την ... .4.1998 με αρ. πρωτ. με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κ.λπ. 1.000 δηλώσεις
  2. Την ... .4.1998 με αρ. πρωτ. με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κ.λπ. 3.000 δηλώσεις
  3. Την ... .5.1998 με αρ. πρωτ. με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κ.λπ. 2.000 δηλώσεις
  4. ................................................... 5.000 δηλώσεις
  5. ................................................... 4.000 δηλώσεις


Σύνολο 15.000 δηλώσεις

4. Επεξεργασία των δηλώσεων από το ΚΕΠΥΟ

Το ΚΕΠΥΟ πρέπει να προβεί άμεσα στη μηχανογραφική επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων έτους 1997 και τα σχετικά ολικά αποτελέσματα να τα έχει κοινοποιήσει στη Διεύθυνση Δ.14 ΦΠΑ το αργότερο μέχρι 28.6.1998:

α) Για την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας έκθεσης ιδίων πόρων ΦΠΑ στην Κοινότητα.
β) Για τον εντοπισμό των περιπτώσεων που πρέπει να ελεγχθούν.

Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή στο σημείο αυτό, τόσο των ΔΟΥ, για την έγκαιρη αποστολή των δηλώσεων στο ΚΕΠΥΟ, χωρίς τέτοια λάθη που να καθιστούν τη μηχανογραφική τους επεξεργασία αδύνατη, όσο και του ΚΕΠΥΟ, για την ταχεία επεξεργασία τους και την έγκαιρη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στη Δ.14 ΦΠΑ. Δεν παραλείπεται να τονισθεί η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουμε στην εργασία αυτή, που μας καθιστά και συνεπείς έναντι της Κοινότητας, αλλά και ικανούς για ελεγκτικές επαληθεύσεις, με τις δέουσες μηχανογραφικές διασταυρώσεις. Επισημαίνεται ότι ο ΦΠΑ είναι η σημαντικότερη φορολογία και πρέπει να εφαρμόζεται κατά τον πλέον απλό και υποδειγματικό τρόπο.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης