Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.78/08.10.200 Ασφαλιστικά στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη νομιμοποίηση των αλλοδαπών εργαζομένων - ασφαλισμένων του ΙΚΑ. Σχετικά τα άρθρα 19, 21, 22 και 23 του ν. 2910/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον 3013/2002.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-10-2003 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.78/08.10.200
Ασφαλιστικά στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη νομιμοποίηση των αλλοδαπών εργαζομένων - ασφαλισμένων του ΙΚΑ. Σχετικά τα άρθρα 19, 21, 22 και 23 του ν. 2910/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον 3013/2002.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ 78 Ασφαλιστικά στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη νομιμοποίηση των αλλοδαπών εργαζομένων - ασφαλισμένων του ΙΚΑ.
Σχετικά τα άρθρα 19, 21, 22 και 23 του ν. 2910/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον 3013/2002.Με το ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91/ 2-5-2002, τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/1-5-2002, τεύχος Α'), θεσπίζονται οι κανόνες εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στη χώρα. Στα άρθρα 19, 21, 22 και 23 ρυθμίζονται τα ζητήματα έκδοσης και ανανέωσης αδειών εργασίας και παραμονής για την παροχή εξαρτημένης εργασίας.

Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων δημιουργήθηκαν προβλήματα σχετικά με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων ασφάλισης και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε περίπτωση. Για την εξομάλυνση των προβλημάτων αυτών, το ΙΚΑ σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, καθόρισε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκπλήρωση των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος για κάθε περίπτωση.

Κατόπιν των ανωτέρω για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών εργασίας και παραμονής στους αλλοδαπούς (υπηκόους χωρών που δεν ανήκουν στην Ε.Ε.) απαιτείται η κατάθεση ανά περίπτωση των παρακάτω δικαιολογητικών ασφάλισης.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (παρ. 1 και 2, άρθρο 21, ν.2910/2001)

Στον αλλοδαπό που εισέρχεται στη χώρα με τη διαδικασία της μετάκλησης βάσει των διατάξεων του ν. 2910/2001, χορηγείται αρχική άδεια παραμονής για εξαρτημένη εργασία, εφόσον μεταξύ άλλων προσκομίσει: «Αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι ασφαλισμένος για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και για την κάλυψη εργατικού ατυχήματος ή ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση».

Επειδή για την κάλυψη της προϋπόθεσης αυτής αρκεί και η υποβολή σχετικής αιτήσεως, ο αλλοδαπός μπορεί να προσκομίσει:

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Απογραφικού Δελτίου του ΙΚΑ ή της Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΜΑ ή του ασφαλιστικoύ του βιβλιαρίου (ΔΑΤΕ κλπ) εφόσον υπάρχει.

2. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ Ή ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (παρ.8, άρθ.19, ν.2910/2001)

Για την ανανέωση της άδειας εργασίας των αλλοδαπών που εισήλθαν στη χώρα με τη διαδικασία της μετάκλησης ή νομιμοποιήθηκαν με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.2910/01, απαιτείται μεταξύ άλλων και η «εκπλήρωση ασφαλιστικών υποχρεώσεων εκ μέρους του αλλοδαπού».

Για την κάλυψη της προϋπόθεσης αυτής, ο αλλοδαπός πρέπει να αποδείξει ότι εργάσθηκε και ασφαλίσθηκε το χρονικό διάστημα, του οποίου αιτείται την ανανέωση, εφόσον για το διάστημα αυτό ήταν εκπληρώσιμες οι ασφαλιστικές υπoχρεώσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο αλλοδαπός δεν είναι υποχρεωμένος να αποδείξει ασφάλιση για χρονικές περιόδους, για τις οποίες ο εργοδότης νομίμως δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις ( Π.χ. νομίμως δεν έχει υποβληθεί Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, ή νομίμως δεν έχουν προσκομισθεί αποδείξεις πληρωμής, αν πρόκειται για αποκλειστικές αδελφές, κατ' οίκον εργαζόμενους σε πολλούς εργοδότες).

Για την απόδειξη της ασφάλισής του, ο αλλοδαπός μπορεί να προσκομίσει:

- Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των ασφαλιστικών του βιβλιαρίων (Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, ή ΔΑΤΕ), που αφορούν τη χρονική περίοδο της άδειας που ζητούν την ανανέωσή της ή αν δεν υπάρχουν Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (Α.Α.Λ.Α.)

- Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα Βεβαιώσεων Εργοδότη ή Βεβαιώσεις Απασχόλησης για τους απασχολούμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα (που αφορούν τη χρονική περίοδο της άδειας που ζητούν την ανανέωσή της, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί οι αντίστοιχες ΑΠΔ).

Σύμφωνα με οδηγίες του Υπ. Εργασίας, αν ο αλλοδαπός έχει απασχοληθεί μικρότερο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της άδειας παραμονής του θα πρέπει να αποδείξει στις αρμόδιες υπηρεσίες, απολύτως τεκμηριωμένα, τον λόγο για τον οποίο δεν εργάσθηκε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (περιπτώσεις δικαιολογημένης αποχής από την εργασία και δικαιολογητικά είναι: α) Ανεργία - Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, β) Ασθένεια - Γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο για το χρονικό διάστημα της ασθενείας, γ) ταξίδι στο εξωτερικό - αντίγραφο διαβατηρίου).

Στην περίπτωση, αυτή ζητούνται μόνο τα πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια της απασχόλησής του.

Παράδειγμα: Εργοδότης φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει την ΑΠΔ μέσω διαδικτύου και απασχολεί αλλοδαπό που έχει άδεια εργασίας από 1/7/2003 έως 30/6/2004.
 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης