Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1045/12.2.1998 Αποδεικτικό ενημερότητας για οφειλές προς Δήμους, Κοινότητες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-02-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1045/12.2.1998
Αποδεικτικό ενημερότητας για οφειλές προς Δήμους, Κοινότητες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις


Αθήνα 12 Φεβρουαρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1020803/30-25/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
Γραφείο: Ε.Β.Ε.Τ.

ΠΟΛ.: 1045

ΘΕΜΑ: Αποδεικτικό ενημερότητας για οφειλές προς δήμους, κοινότητες και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.

Στο ΦΕΚ 1029/Β'/24.11.1997 δημοσιεύθηκε η υπ' αριθ. 45081/1997 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, που αφορά τη μη χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ), για οφειλές προς Δήμους, Κοινότητες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
Για τη χορήγηση ΑΦΕ λαμβάνονται υπόψη, από την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος ΔΟΥ του οφειλέτη, κάθε φύσης βασικές οφειλές (κεφάλαιο) προς Δήμους, Κοινότητες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, με την προϋπόθεση ότι αυτές στο σύνολό τους υπερβαίνουν το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) δρχ. Βασική προϋπόθεση της ανωτέρω πράξης είναι να γίνει σχετική ενημέρωση της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος ΔΟΥ του οφειλέτη, για την οποία αποκλειστική ευθύνη έχουν οι δικαιούχοι ΟΤΑ 1ου και 2ου βαθμού, που έχουν ίδια ταμειακή υπηρεσία ή οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ για τους ΟΤΑ, που η ταμειακή τους υπηρεσία ασκείται από τα Γραφεία Παρακαταθηκών και Δανείων των ΔΟΥ.
Για την εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ, σας παρέχουμε τις κατωτέρω οδηγίες:

1. Η ενημέρωση των ΔΟΥ με σύνταξη εγγράφου, για μεν τους ΟΤΑ που έχουν ίδια ταμειακή υπηρεσία θα γίνεται με ευθύνη αυτής, για δε τους ΟΤΑ που η ταμειακή τους υπηρεσία ασκείται από τα Γραφεία Παρακαταθηκών και Δανείων των ΔΟΥ από τους ελεγκτές εσόδων - εξόδων ΟΤΑ, με ευθύνη των Προϊσταμένων των ΔΟΥ. Η ενημέρωση της ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του οφειλέτη, πρέπει να γίνεται στο πρώτο δεκαήμερο κάθε ημερολογιακού διμήνου. Στο έγγραφο της ενημέρωσης αναγράφονται υποχρεωτικά και ευκρινώς κατά σειρά και με κεφαλαία, τα κατωτέρω στοιχεία:

* Το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του οφειλέτη.
* Η διεύθυνση επαγγέλματος και κατοικίας του.
* Ο ΑΦΜ (πλην των έγγαμων γυναικών ή των αγροτών που στερούνται ΑΦΜ).
* Ο αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας υποχρεωτικά.

2. Σε περίπτωση που δεν περιέχονται τα ανωτέρω στοιχεία, οι ΔΟΥ δε θα προβαίνουν σε καμία ενέργεια, αλλά θα επιστρέφουν τις καταστάσεις ως ελλιπείς στους οικείους ΟΤΑ ή τις ΔΟΥ. Στις περιπτώσεις που τα στοιχεία είναι επαρκή η αρμόδια ΔΟΥ καταχωρεί τη δέσμευση της χορήγησης ΑΦΕ, στη μερίδα του οφειλέτη και δεν χορηγεί ΑΦΕ σε αυτόν χωρίς έγγραφη βεβαίωση της αρχής που έκανε τη δέσμευση. Στη συνέχεια ενημερώνει για αυτές τις καταχωρίσεις τον αρμόδιο ΟΤΑ ή τη ΔΟΥ. Εννοείται ότι οι βεβαιώσεις οφειλών από Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που
εισπράττονται κατόπιν ανάθεσης στις ΔΟΥ, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, θα λαμβάνονται υπόψη στη χορήγηση του ΑΦΕ, από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΟΥ. Οι αρμόδιοι ΟΤΑ ή οι αρμόδιες ΔΟΥ υποχρεούνται να ενημερώνουν αυθημερόν την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος ΔΟΥ του οφειλέτη, που υπάρχει δέσμευση
χορήγησης ΑΦΕ, για κάθε μεταβολή που γίνεται στην μερίδα του.

3. Η ανωτέρω διαδικασία δε θα τηρείται εφόσον η ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος είναι η ίδια με αυτή που ασκεί την ταμειακή υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ. Σε αυτήν την περίπτωση ο φορολογούμενος πριν την έκδοση του ΑΦΕ, θα μεταβαίνει τόσο στον αρμόδιο υπάλληλο εσόδων της ΔΟΥ, όσο και στον δημοτικό ή κοινοτικό εισπράκτορα έδρας της ΔΟΥ. Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ με ημερήσια διαταγή του θα ορίσει τον ή τους εισπράκτορες έδρας. Επί της αίτησης οι ανωτέρω υπάλληλοι θα πιστοποιούν θέτοντας ημερομηνία, υπογραφή και την υπηρεσιακή τους σφραγίδα, ότι ο φορολογούμενος είναι ενήμερος. Σε περίπτωση οφειλής θα αναγράφεται το ύψος αυτής στην αίτηση, ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής.

4. Η διαδικασία πληρωμής της οφειλής και η άρση της δέσμευσης χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας, γίνεται με ενέργειες και ευθύνη του οφειλέτη και όχι της ΔΟΥ. Μόνο στην περίπτωση που το έγγραφο της δέσμευσης χορήγησης του ΑΦΕ προέρχεται από άλλη ΔΟΥ, η ΔΟΥ από την οποία ζητείται το αποδεικτικό, ενημερώνει τη ΔΟΥ που έχει δεσμεύσει τη χορήγησή του, για την καταβολή του ποσού. Στην περίπτωση αυτή, το ΑΦΕ χορηγείται στον αιτούντα μετά τη λήψη εγγράφου για άρση της δέσμευσης χορήγησης. Οι οφειλέτες της παραπάνω κατηγορίας που θα ζητήσουν ενημέρωση μέσω ΔΟΥ, με Fax, για την τακτοποίηση της οφειλής τους, καταβάλλουν παράβολο 2.000 δρχ. σε διπλότυπο τύπου Α', που κατανέμεται ως εξής: 1.200 δρχ. υπέρ Ελληνικού Δημοσίου στον ΚΑΕ 3741 και 800 δρχ. υπέρ του Ενιαίου λογαριασμού "Δικαιώματα Βεβαίωσης και Είσπραξης Τρίτων".

5. Σε όσες περιπτώσεις έχει δεσμευθεί η χορήγηση ΑΦΕ με έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας ΔΟΥ του υποχρέου, η δέσμευση αυτή αίρεται μόνο στις κατωτέρω περιπτώσεις:

* Ολική εξόφληση της οφειλής. (Δεν παρέχεται η δυνατότητα για εξόφληση τόσου ποσού, ώστε αυτό να περιορίσει την οφειλή σε ποσό μικρότερο των 100.000 δρχ.).
* Χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα (Προϊστάμενος Ταμειακής Υπηρεσίας ΟΤΑ, για δήμους που έχουν ίδια ταμειακή υπηρεσία ή ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ για ΟΤΑ που η ταμειακή τους υπηρεσία γίνεται μέσω του Γραφείου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων της ΔΟΥ) και η συμμόρφωση του οφειλέτη με αυτή.
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης οφείλει τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον οικείο ΟΤΑ, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ σε περίπτωση χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, θα κάνει δύο χωριστές πράξεις (μία για το Δημόσιο και μία για τον ΟΤΑ) διευκόλυνσης.
* Αναστολή πληρωμής που χορηγείται από τα δικαστήρια.
* Διαγραφή με οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία της οφειλής.

6. Οι ΟΤΑ και οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις που εξυπηρετούνται με την ανωτέρω διαδικασία χορήγησης ΑΦΕ, στην περίπτωση ευδοκίμησης του μέτρου, οφείλουν να αποδίδουν ποσοστό 1% (ένα τοις εκατό) στο Δημόσιο, μέσω της ΔΟΥ που ζήτησαν τη δέσμευση χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας για οφειλέτες τους, στο τέλος κάθε μήνα. Το ανωτέρω ποσό (1% υπέρ του Δημοσίου) θα αποδίδεται στον ενιαίο λογαριασμό "Δικαιώματα Βεβαίωσης και Είσπραξης".

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης