Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1041/10.2.1998 Κοινοποίηση των διατάξεων του N.2496/1997 και της Κ3-11658/30.12.1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης - Ασφαλιστικές υποχρεώσεις κατόχων αυτοκινήτων


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-02-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1041/10.2.1998
Κοινοποίηση των διατάξεων του N.2496/1997 και της Κ3-11658/30.12.1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης - Ασφαλιστικές υποχρεώσεις κατόχων αυτοκινήτων


Αθήνα 10 Φεβρουαρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1003322/73/Τ & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛ.
ΤΜΗΜΑ Β'
2. Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1041

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 2496/1997 και της Κ3 - 11658/30.12.97 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 87/Α'/1997) "Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις" και της Κ3-11658/30.12.1997 (ΦΕΚ 25/Β'/23.1.1998) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης - Δημόσιας Τάξης και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της, αναφορικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας.

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 37 του ανωτέρω νόμου, προστέθηκε παρ. 4 στο άρθρο 5 του Ν.489/1976. Με τη νέα αυτή παράγραφο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι σε περίπτωση κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος χωρίς το ειδικό σήμα ασφαλιστικής κάλυψης, απαγορεύεται η μεταβίβαση του οχήματος ή η αλλαγή του
κινητήρα του, καθώς και η χορήγηση του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας.
Με την ίδια παράγραφο παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών - Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης, με κοινή απόφασή τους, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να ρυθμίζουν κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
Βάσει της εξουσιοδοτικής αυτής διάταξης εκδόθηκε η κοινοποιούμενη υπουργική απόφαση, με τα άρθρα 3 και 4 της οποίας καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τα ανωτέρω θέματα:

Ειδικότερα:

α) Στο άρθρο 3 της απόφασης ορίζεται ότι απαγορεύεται η μεταβίβαση αυτοκινήτου οχήματος ή η αλλαγή του κινητήρα του, αν δεν προσκομισθεί στην αρμόδια ΔΟΥ βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας με την οποία θα βεβαιώνεται ότι το συγκεκριμένο όχημα είναι ασφαλισμένο. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο η βεβαίωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που προσκομίζεται στην αρμόδια ΔΟΥ και θα παραμείνει σ' αυτή ως αποδεικτικό στοιχείο.
Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν η βεβαίωση προσκομισθεί στη ΔΟΥ στις 30 Απριλίου 1998 πρέπει να έχει εκδοθεί από 20 Απριλίου και μετά. Διευκρινίζεται ότι η βεβαίωση θα φυλάσσεται στον οικείο φάκελο του αυτοκινήτου. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι η ρύθμιση αυτή αφορά όλα τα αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής των τελών κυκλοφορίας.

β) Με το άρθρο 4 της ως άνω απόφασης προβλέπεται ότι απαγορεύεται η χορήγηση του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 1999 και εφεξής, τόσο από τις ΔΟΥ, όσο και από τις Τράπεζες, στις οποίες το Υπουργείο Οικονομικών αναθέτει κάθε φορά με απόφασή του την είσπραξη των τελών κυκλοφορίας που καταβάλλονται με
ειδικό σήμα, αν δεν προσκομισθεί από τους ενδιαφερόμενους ένα αντίγραφο της προβλεπόμενης από την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.489/1976, βεβαίωσης ασφαλιστικής κάλυψης του αυτοκινήτου οχήματος, η οποία θα παραμένει ως αποδεικτικό στοιχείο. Αναλυτικότερες οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού θα σας δοθούν με νεότερη διαταγή μας.

γ) Στο άρθρο 2 της κοινοποιούμενης απόφασης ορίζεται ο τρόπος καταβολής του προστίμου εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της πράξης επιβολής προστίμου ο υπόχρεος μπορεί να καταβάλει αυτό "οίκοθεν" σε οποιαδήποτε ΔΟΥ. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας η Αστυνομική Αρχή που το επέβαλε, συντάσσει χρηματικό κατάλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ.16/1989 και τον αποστέλλει στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος ΔΟΥ του οφειλέτη. Η μετατροπή του ΕCU σε δραχμές στην περίπτωση της "οίκοθεν" καταβολής γίνεται από τη ΔΟΥ, ενώ στον χρηματικό κατάλογο, από τη βεβαιούσα Οικονομική Αρχή. Η μετατροπή του ECU σε δραχμές θα υπολογίζεται με βάση την συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ δραχμών και ECU, κατά την 31η Οκτωβρίου του προηγούμενου της επιβολής του προστίμου χρόνου.
Τα εισπραττόμενα ποσά θα αποδίδονται στο επικουρικό κεφάλαιο. Το ποσοστό συμμετοχής του καθορίζεται σε 10% το ποσοστό αυτό θα κατατίθεται στον ειδικό ενιαίο λογαριασμό - ΔΙΒΕΕΤ.


Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις
Ν.2496/1997 (ΦΕΚ 87/Α'/16.5.1997)

Αρθρο 37

Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Κ.Ν.489/1976 (ΦΕΚ 331/Α') "Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ' ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης", όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ.237/1986 (ΦΕΚ 110/Α') και τροποποιήθηκε με το Ν.1867/1989 (ΦΕΚ 227/Α'), τα Π.Δ.264/1991 (ΦΕΚ 98/Α') και 314/1993 (ΦΕΚ 134/Α') και το
Ν.2170/1993 (ΦΕΚ 150/Α') και το Π.Δ.252/1996 (ΦΕΚ 86/Α').

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κ.Ν.489/1976, όπως ισχύει, προστίθεται παρ. 4, που έχει ως εξής:

"4. Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος χωρίς το παραπάνω ειδικό σήμα επιβάλλονται, πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 12 ποινών και οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Αφαίρεση των πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, η οποία δεν τις επιστρέφει, αν ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει το σχετικό σήμα.

β) Απαγόρευση μεταβίβασης του οχήματος ή αλλαγής του κινητήρα του.

γ) Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του Κ.Ν.489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με το σε δραχμές ισόποσο των 500 ECU για τα λεωφορεία και τα φορτηγά Δημόσιας Χρήσης, των 250 ECU για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και των 100 ECU για τα
δίκυκλα. Το ως άνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

δ) Απαγόρευση χορήγησης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου".


Καθορισμός της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων, που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 5 του Κ.Ν.489/1976 "περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ' ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης" όπως ισχύει, σε
περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος χωρίς το ειδικό σήμα ασφάλισης Κ3-11658/1997 (ΦΕΚ 25/Β'/23.1.1998)

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα".
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.397/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου", όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.27/1996 "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης".
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.59/1996 "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης".
5. Την υπ' αριθ. 114/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης".
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 106 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α'/1995) "περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις".
7. Τις διατάξεις του Π.Δ.356/1974 "περί Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)".
8. Την υπ' αριθ. 11074147/1239-0064/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/1996) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, "Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".
9. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Κ.Ν.489/1976 "περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ' ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης", η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν.2496/1997, καθώς και του άρθρου 12 του ίδιου Νόμου όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν.2170/1993.
10. Την υπ' αριθ. Κ3-7853/7.10.1997 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης "περί σύστασης και συγκρότησης επιτροπής".
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

1. Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της κυκλοφορίας οχήματος χωρίς το ειδικό σήμα ασφάλισης, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 5 του Κ.Ν.489/1976, όπως ισχύει, διενεργείται από τις Αστυνομικές Αρχές.

2. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι το όχημα δεν φέρει το προαναφερόμενο σήμα, αφαιρούνται, επί τόπου, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες, από τον διενεργούντα τον σχετικό έλεγχο αστυνομικό.

3. Για την αφαίρεση των παραπάνω στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, συντάσσεται από τον αρμόδιο αστυνομικό, σχετική έκθεση και πράξη επιβολής διοικητικού προστίμου σε ενιαίο έντυπο και σε τρία (3) αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα (1) επιδίδεται στον παραβάτη.

4. Κύριος, κάτοχος ή οδηγός του οχήματος, του οποίου αφαιρέθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας, δύναται να το κινήσει χωρίς αυτά από τον τόπο ελέγχου μέχρι τον τόπο της συνήθους στάθμευσής του δια της συντομοτέρας οδού, γεγονός που μνημονεύεται στην σχετική έκθεση, στην οποία καθορίζεται και συγκεκριμένος (σύντομος) χρόνος.

5. Οι κρατικές πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας κρατούνται, από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, υποχρεωτικά επί δέκα (10) ημέρες μετά την παρέλευση των δέκα (10) ημερών από την αφαίρεση, αποδίδονται στο δικαιούχο, μόνο αφού προσκομισθεί το ειδικό σήμα ασφάλισης του οχήματος.

6. Ο παραβάτης δικαιούται, εάν επιθυμεί, να προσέλθει εντός "ανατρεπτικής προθεσμίας" τριών (3) ημερών, από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης, στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, για να εκθέσει τις αντιρρήσεις του.

7. Η Αστυνομική Αρχή μετά παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την αφαίρεση και εφόσον ο δικαιούχος δεν εμφανισθεί για την παραλαβή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών, που τις εξέδωσε.

Αρθρο 2

1. Η Αστυνομική Αρχή με την ενιαία έκθεση αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος και πράξη επιβολής προστίμου, που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσης, επιβάλλει το σχετικό χρηματικό - διοικητικό πρόστιμο υπέρ του κατά το άρθρο 16 του Κ.Ν.489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου, σε ECU, ως κατωτέρω:

α) για τα λεωφορεία και φορτηγά Δημόσιας Χρήσης 500 ECU,
β) για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης 250 ECU και
γ) για τα δίκυκλα 100 ECU.

Η μετατροπή του ECU σε δραχμές θα υπολογίζεται με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ δραχμής και ECU κατά την 31 Οκτωβρίου του προηγουμένου του ελέγχου χρόνου.

2. Ο υπόχρεος θα προσέρχεται και θα καταβάλει το πρόστιμο σε οποιαδήποτε ΔΟΥ εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της πράξης επιβολής προστίμου και στη συνέχεια θα προσκομίζει τη σχετική απόδειξη καταβολής του προστίμου στην Αστυνομική Αρχή, που το επέβαλε.
Η μετατροπή του ECU σε δραχμές θα γίνεται από τη ΔΟΥ και τα εισπραττόμενα ποσά θα αποδίδονται στο Επικουρικό Κεφάλαιο.

3. Σε περίπτωση που το πρόστιμο δεν καταβληθεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία, θα εισπράττεται από την αρμόδια για την φορολογία εισοδήματος ΔΟΥ του οφειλέτη. Προς τούτο η Αστυνομική Αρχή θα συντάσσει χρηματικό κατάλογο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ.16/1989 μετατρέποντας τα ECU σε δραχμές κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και θα τον αποστέλει για είσπραξη στην ως άνω αρμόδια ΔΟΥ.

4. Το ποσοστό συμμετοχής του Επικουρικού Κεφαλαίου στη δαπάνη είσπραξης των εσόδων, που εισπράττονται για λογαριασμό του, καθορίζεται σε 10% επ' αυτών. Το ανωτέρω ποσοστό κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία "Ενιαίος Λογαριασμός - Δικαιώματα Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων υπέρ τρίτων".

Αρθρο 3

Απαγορεύεται η, καθ' οιονδήποτε τρόπο, μεταβίβαση αυτοκινήτου οχήματος ή η αλλαγή του κινητήρα του, αν δεν προσκομισθεί στην αρμόδια ΔΟΥ, βεβαίωση ασφαλιστικής εταιρίας με την οποία θα βεβαιώνεται ότι το συγκεκριμένο όχημα είναι ασφαλισμένο.
Η παραπάνω βεβαίωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που προσκομίζεται στην αρμόδια ΔΟΥ και θα παραμένει ως αποδεικτικό στοιχείο.

Αρθρο 4

Απαγορεύεται η χορήγηση του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 1999 και εφεξής αν δεν προσκομισθεί, από τους ενδιαφερομένους, στις αρμόδιες ΔΟΥ και στις Τράπεζες, στις οποίες το Υπουργείο Οικονομικών αναθέτει κάθε φορά με απόφασή του την είσπραξη των τελών κυκλοφορίας, που καταβάλλονται με την προμήθεια του ειδικού σήματος, ένα αντίγραφο της προβλεπόμενης από την παρ. 2 του άρθρου 5 του Κ.Ν.489/1976, βεβαίωσης ασφαλιστικής κάλυψης, η οποία θα παραμένει ως αποδεικτικό στοιχείο και εφεξής θα χορηγείται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε δύο (2) αντίγραφα.

Αρθρο 5

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης