ΠΟΛ.1042/12.2.1998

Αναπροσαρμογή του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, που θα ισχύσει για τη χρήση 1997Σχόλια:


12 Φεβ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 12 Φεβρουαρίου 1998
Αριθμ. Πρωτ.: 1020504/288/Α'0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1042

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που θα ισχύει για τη χρήση 1997.

Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των παρ. 13 και 24, άρθρου 33, Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α').
  2. Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, κατά την τελευταία τριετία έχουν ιδιαίτερα αυξημένες δαπάνες λειτουργικότητας.
  3. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
  4. Οτι με τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


Αποφασίζουμε

1. Τροποποιούμε την υπ' αριθ. 1004219/33/Α0012/απόφαση και αναπροσαρμόζουμε για τη χρήση 1997, κατά ποσοστό τέσσερα και ένα δέκατο τοις εκατό (4,1%), δηλαδή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της μεταβολής του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους 1996, τα ποσά του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος, που ίσχυσαν για τη χρήση 1996 για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης. Τα μετά την αναπροσαρμογή ποσά ελάχιστου καθαρού εισοδήματος διαμορφώνονται, στρογγυλοποιούμενα, ως εξής:


¦Ωφέλιμο φορτίο (τόνοι) ¦Με οδηγό τον ιδιοκτήτη¦Με οδηγό τρίτο πρόσωπο¦
+


¦μέχρι 5 ¦ 2.733.000 ¦ 1.868.000 ¦
¦πάνω από 5 μέχρι 11 ¦ 3.487.000 ¦ 2.475.000 ¦
¦πάνω από 11 μέχρι 16,5¦ 4.231.000 ¦ 2.993.000 ¦
¦πάνω από 16,5 ¦ 4.984.000 ¦ 3.241.000 ¦
L2. Τα ως άνω αναπροσαρμοσμένα ποσά ελάχιστου καθαρού εισοδήματος ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.1997 μέχρι 31.12.1997.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr