Αποτελέσματα live αναζήτησης

1065408/5575-5/0016/10.10.2003 Ανάθεση είσπραξης του Ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και Μοτοσικλετών έτους 2004 σε Τράπεζες


Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-10-2003 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

1065408/5575-5/0016/10.10.2003
Ανάθεση είσπραξης του Ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και Μοτοσικλετών έτους 2004 σε Τράπεζες


Ανάθεση είσπραξης του Ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και Μοτοσικλετών έτους 2004 σε Τράπεζες

Ανάθεση είσπραξης του Ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και Μοτοσικλετών έτους 2004 σε Τράπεζες

1065408

Εχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ.356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν.599/1977, με τις οποίες προβλέπεται ότι μπορεί να ανατεθεί κατ' εξαίρεση η είσπραξη δημοσίων εσόδων στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφελείας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή σε άλλες δημόσιες αρχές και ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών.
β. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/Α').
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2093/1992, όπως ισχύει, των άρθρων 28 και 31 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α') του άρθρου 20 του Ν.2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α') και των παρ.7, 8 άρθρου 12 του Ν.3052/2002 (ΦΕΚ 221/Α').
δ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 «Περί Κανονισμού Λειτουργίας των ΔΟΥ και Τοπικών Γραφείων».
ε. Τις διατάξεις του άρθρου 24, Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α') σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
στ. Την ανάγκη καθορισμού των Τραπεζών που θα διαθέσουν τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2004 και θα εισπράξουν για λογαριασμό του Δημοσίου τα αναλογούντα ποσά, προς άμεση εξυπηρέτηση του όγκου των συναλλασσομένων.
ζ. Την υπ' αριθ. 1065956/863/0006Α/2003 (ΦΕΚ 985/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
η. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας θα προκληθεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, η οποία προβλέπεται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 5.100.000 ευρώ ήτοι 3.900.000 σήματα επί 1,10 ευρώ ανά σήμα πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

Αναθέτουμε την είσπραξη των εσόδων από τη διάθεση του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών έτους 2004 στις Τράπεζες:

α. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
β. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
γ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
δ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
στ. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ζ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
η. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
θ. ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ι. NOVA BANK
ια. ASPIS BANK
ιβ. ΩΜΕΓΑ ΒΑΝΚ
ιγ. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK
ιδ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ιε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ιστ. ALPHA BANK

Ειδικότερα:
Η ανάθεση αυτή αφορά ειδικά σήματα που η προμήθειά τους γίνεται εμπρόθεσμα και μόνον εφόσον προσκομίζονται τα σχετικά προεκτυπωμένα ειδοποιητήρια του ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Τα σήματα αυτά θα χορηγούνται ακόμα και αν τα αναγραφόμενα, στα προεκτυπωμένα ειδοποιητήρια στοιχεία, έχουν διορθωθεί ή συμπληρωθεί από τους φορολογούμενους.
Εξαιρετικά, δε θα χορηγούνται ειδικά σήματα, έστω και αν προσκομίζονται ειδοποιητήρια, εφόσον σ' αυτά έχουν γίνει διορθώσεις για τα στοιχεία που αφορούν:
- στον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος
- στο ποσό των τελών κυκλοφορίας
Επίσης, δε θα χορηγούνται ειδικά σήματα όταν στα προεκτυπωμένα ειδοποιητήρια έχει εκτυπωθεί η ένδειξη «ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟΝ Α.Φ.Μ.» και δεν έχει συμπληρωθεί ο Α.Φ.Μ. του κατόχου.

2. Οι παραπάνω Τράπεζες εκτός του ανωτέρω τρόπου διάθεσης των Ε.Σ.Τ.Κ. που είναι υποχρεωτικός για όλες, μπορούν να διαθέτουν αυτά στο ίδιο χρονικό διάστημα και μέσω του διαδικτύου (internet) ή του Call center. Η παράδοση των σημάτων θα γίνεται με ευθύνη της Τράπεζας. Ως εκ τούτου οι Τράπεζες θα πρέπει να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες με τον προσφορότερο τρόπο που θα επιλέξουν οι ίδιες και για τον τρόπο αυτό διάθεσης του Ε.Σ.Τ.Κ. ως και τη σχετική επιπλέον επιβάρυνση.
Μαζί με το σήμα απαραίτητα θα παραδίδεται και σχετική βεβαίωση είσπραξης λόγω διάθεσης του Ε.Σ.Τ.Κ. στην οποία πέρα από τα πλήρη στοιχεία της Τράπεζας θ' αναγράφονται:
α. ο αριθμός ειδοποιητηρίου
β. ο αριθμός συναλλαγής
γ. η ημερομηνία και
δ. το ποσό της καταβολής αριθμητικώς και ολογράφως,

3. Ο εφοδιασμός των κατά τόπους καταστημάτων των παραπάνω τραπεζών με τα ειδικά σήματα προς διάθεση, θα γίνει από την Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΔΕΑΔ) για όλα τα καταστήματα που έχουν τεθεί σε λειτουργία έως 6.10.2003, προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση σημάτων για όλα τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.
Κάθε μία από τις προαναφερθείσες τράπεζες θα εφοδιάζεται από την ΥΔΕΑΔ, με ειδικά σήματα και μέχρι του αριθμού που θα καθορίσει η ΥΔΕΑΔ με βάση και τα στοιχεία διάθεσης των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2003.
Για επιπλέον ανεφοδιασμό σημάτων και εφόσον υπάρχουν ελλείψεις τα καταστήματα των Τραπεζών θα επικοινωνούν τηλεφωνικά με την ΥΔΕΑΔ (τηλ. 2105140436, 2105152183) για τον άμεσο εφοδιασμό τους.
Για τα ελλείμματα ειδικών σημάτων που τυχόν θα παρουσιαστούν κατά την παραλαβή τους, θα συντάσσεται αμέσως από το κατάστημα, στο οποίο έγινε η διαπίστωση, πρακτικό εις διπλούν, το ένα εκ των οποίων θα αποστέλλεται στην ΥΔΕΑΔ την ίδια μέρα. Στο πρακτικό αυτό θα αναγράφεται ο αριθμός των σημάτων που λείπουν και οι αύξοντες αριθμοί αυτών.

4. Η διάθεση των ειδικών σημάτων από τις Τράπεζες στους κατόχους όλων των Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών θα γίνει στο χρονικό διάστημα από 3 Νοεμβρίου 2003 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2003. Στη συνέχεια η διάθεσή τους θα γίνει από τις ΔΟΥ.
Η διάθεση του σήματος στους δικαιούχους θα γίνεται από τις Τράπεζες, αφού προσκομισθεί σ' αυτές το προεκτυπωμένο ειδοποιητήριο - απόδειξη πληρωμής.

5. Τα εισπραττόμενα από τις Τράπεζες ποσά θα αποδίδονται στο Δημόσιο το αργότερο μετά την παρέλευση πέντε (5) εργασίμων ημερών. Η προθεσμία των πέντε (5) ημερών αρχίζει από την επόμενη ημερομηνία της είσπραξης. Η κατάθεση των εισπράξεων γίνεται το αργότερο την επόμενη ημέρα της λήξεως του 5νθημέρου.
Η απόδοση των χρημάτων αυτών από τα Κεντρικά καταστήματα των Τραπεζών θα γίνεται στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου που θα συνοδεύεται με κατάσταση σε τρία (3) αντίγραφα, στην οποία θα φαίνεται αναλυτικά, κατά ημερομηνία είσπραξης, ο αριθμός και η αξία των διατεθέντων σημάτων ανά κλιμάκιο τελών κυκλοφορίας και στο σύνολο.
Η μία κατάσταση θα παραμένει στη ΔΟΥ και οι άλλες δύο θα θεωρούνται και θα παραδίδονται στην Τράπεζα εκ των οποίων η μία θα υποβάλλεται στην Δ.5 για την πληρωμή της αμοιβής.
Το γενικό σύνολο της κατάστασης πρέπει να συμφωνεί με το ποσό της επιταγής.
Η ανωτέρω ΔΟΥ, με την παραλαβή της επιταγής, θα εκδίδει ισόποσο αποδεικτικό είσπραξης τύπου «Α» στο όνομα της Τράπεζας που καταθέτει, για την εισαγωγή των εσόδων αυτών, στον Κρατικό Προϋπολογισμό [ΚΑΕ 1363 για όλα τα σήματα πλην αυτών που αφορούν απαλλασσόμενα οχήματα, με αιτιολογία «τέλη κυκλοφορίας κάθε είδους οχημάτων που καταβάλλονται με τη χορήγηση ειδικού σήματος» και ΚΑΕ 2415 για τα σήματα των απαλλασσομένων οχημάτων με αιτιολογία «έσοδο από τη χορήγηση ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας και κάρτας ελέγχου καυσαερίων (Ν.2052/92, άρθρο 3, παρ.4)].
Οι Τράπεζες που θα καθυστερήσουν να αποδώσουν στο Δημόσιο τα χρηματικά ποσά που έχουν εισπράξει από τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας πέραν του ανωτέρω οριζομένου χρόνου των πέντε (5) ημερών, καταλογίζονται με τον οφειλόμενο τόκο υπερημερίας με καταλογιστική πράξη του αρμοδίου επιθεωρητή, ο οποίος θα ερευνήσει την υπόθεση.
Η πληροφόρηση τέτοιων καθυστερήσεων στη Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης για ορισμό Επιθεωρητή θα γίνεται από τη Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ.16) με βάση τα στοιχεία που θέτουν στη διάθεσή της η ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και το ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Επιπλέον στις τράπεζες που θα διαθέσουν το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας έτους 2004 θα καταβληθεί αμοιβή που ορίζεται σε ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10) ανά διατιθέμενο σήμα.
Η αμοιβή των Τραπεζών θα καταβληθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του χρόνου της διάθεσης των ειδικών σημάτων Ι.Χ. αυτοκινήτων οχημάτων τηρουμένων ως προς την έκδοση των τιμολογίων των διατάξεων της παρ.15 του άρθρου 12 Π.Δ.186/1992 με έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ανά κεντρικό Κατάστημα Τράπεζας.
Για το λόγο αυτό το Κεντρικό Κατάστημα κάθε Τράπεζας πρέπει να υποβάλει στη Διεύθυνση Οικονομικού (Δ.5) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, την ανωτέρω αναλυτική κατάσταση διάθεσης θεωρημένη από τη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, από την οποία να προκύπτει ο ακριβής αριθμός των διατεθέντων σημάτων, μαζί με το τιμολόγιο που προβλέπεται από τον ΚΒΣ.
Κατά την πληρωμή της αμοιβής θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις δηλ. 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., 2% χαρτόσημο επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. και 20% Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου. Επίσης 8% παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το Ν.2198/1994.
Η δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 0874 Ειδ. Φορέα 23-110.

6. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του χρόνου διάθεσης των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων οχημάτων από τις Τράπεζες, τα αδιάθετα σήματα θα παραδοθούν από κάθε κατάστημα Τράπεζας στη ΔΟΥ, στην οποία ανήκει χωρικά το κατάστημα που παραδίδει, με πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής, αντίγραφα των οποίων θα στέλνονται στην ΥΔΕΑΔ.
Για την εξέταση τυχόν διαφορών που θα ανακύψουν κατά την παράδοση των σημάτων, θα οριστεί ύστερα από πρόταση της ΥΔΕΑΔ από τη Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης αρμόδιος Επιθεωρητής.
Στην περίπτωση που από τον ως άνω έλεγχο προκύψει ευθύνη Τράπεζας για παράδοση λιγότερων σημάτων, αυτή υποχρεούται στην καταβολή της αξίας των μη παραδοθέντων σημάτων, που υπολογίζεται με βάση το ποσό των ογδόντα ενός (81) ευρώ.

7. Κάθε Τράπεζα αναλαμβάνει κάθε δεύτερη Δευτέρα:
α) Να δημιουργεί μαγνητικό μέσο, που θα περιέχει για κάθε κατάστημα, το πλήθος των σημάτων, που διέθεσε τις δύο προηγούμενες εβδομάδες. Η δισκέτα θα συνοδεύεται από κατάσταση με το περιεχόμενο αυτής και το γενικό σύνολο.
β) Να καταχωρεί στα μαγνητικά της αρχεία, κατά τη στιγμή διάθεσης του ειδικού σήματος, τα αναλυτικά στοιχεία πληρωμής και να στέλνει στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. σε μαγνητικό μέσο τις αναλυτικές εγγραφές των καταστημάτων στο τέλος της διαδικασίας διάθεσης και εντός 5 (πέντε) εργασίμων ημερών.
Τα μαγνητικά μέσα θα συνοδεύονται από κατάσταση με τα περιεχόμενα αυτών και θα αποστέλλονται από κάθε Τράπεζα στην ΓΓΠΣ στη διεύθυνση Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1 - 183 10 Μοσχάτο.
γ) Σε όσες περιπτώσεις απαιτηθεί περαιτέρω έλεγχος, τα αρμόδια καταστήματα των Τραπεζών πρέπει να διαβιβάζουν στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. τα στελέχη των αποδείξεων πληρωμής σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν.

8. Διευκρινιστικές οδηγίες επί των ανωτέρω θεμάτων, θα παρασχεθούν στις Τράπεζες από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης