Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1031/30.1.1998 Οδηγίες για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1998


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-01-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1031/30.1.1998
Οδηγίες για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1998


Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 1998
Αρ. Πρωτ.:1012377/197/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1031
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1998.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1998.
Οδηγίες για την κωδικογράφηση αυτών, καθώς και για τη διαδικασία αποστολής τους στο ΚΕΠΥΟ, θα επακολουθήσουν με νεότερη διαταγή μας.

Πρώτο Κεφάλαιο
Παραλαβή-καταχώριση των δηλώσεων-Ελεγχος και συμπλήρωση μερικών ενδείξεων των Εντύπων Ε10 και Ε11

1. Παραλαβή δηλώσεων

Οι υπάλληλοι που θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις πρέπει να προβαίνουν σε ένα προκαταρκτικό έλεγχο, για να εξακριβώσουν αν οι ενδείξεις κάθε δήλωσης έχουν συμπληρωθεί σωστά και αν έχουν επισυναφθεί τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στα δηλωθέντα εισοδήματα, στις εκπιπτόμενες δαπάνες, καθώς και στις
ιδιότητες ή καταστάσεις που επικαλείται ο φορολογούμενος για να έχει φορολογική ελάφρυνση κ.λπ. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δικαιολογητικά αυτά, που αναφέρονται στις ιδιότητες ή καταστάσεις του φορολογουμένου, έχουν ήδη συνυποβληθεί με δηλώσεις προηγούμενων ετών στην ίδια ΔΟΥ, δεν απαιτείται να συνυποβληθούν και πάλι τα πρωτότυπα. Αρκεί να υποβληθεί απλό φωτοαντίγραφό τους και συγχρόνως να γίνει σημείωση ότι το πρωτότυπο υποβλήθηκε με δήλωση προηγούμενου οικονομικού έτους.
Ειδικότερα θα προσέχουν:

α) Αν τα στοιχεία του υποχρέου του Πίνακα 1 είναι πλήρη και έχουν συμπληρωθεί σωστά και ιδιαίτερα όταν υποβάλλονται χειρόγραφες δηλώσεις στις οποίες τα στοιχεία αυτά δεν είναι προεκτυπωμένα.

β) Αν τα ποσά των εισοδημάτων που δηλώνονται είναι γραμμένα στις στήλες των οικείων ενδείξεων της δήλωσης και βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα αναλυτικά στοιχεία που, τυχόν, συνυποβάλλονται μ' αυτή (Εντυπο Ε2, Ε3 κ.λπ.).

γ) Αν με τα ποσά των δαπανών που επικαλείται ο φορολογούμενος για να αφαιρεθούν από το συνολικό εισόδημά του έχουν συμπληρωθεί οι οικείοι κωδικοί της δήλωσης (Εντυπο Ε1).

δ) Αν η δήλωση φέρει την υπογραφή του υποχρέου και της συζύγου του, στην περίπτωση που δηλώνονται και δικά της εισοδήματα ή δαπάνες. Για το θέμα της υπογραφής των δηλώσεων από το λογιστή κ.λπ., σας θυμίζουμε τα ακόλουθα:

Υπογραφή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου ή, επί παραλείψεως υπογραφής του, η συμπλήρωση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 από το φορολογούμενο, απαιτείται μόνο εφόσον στη δήλωση συμπεριλαμβάνονται εισοδήματα:

αα) Του Πίνακα 8 (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).
ββ) Του Πίνακα 9 (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις).
γγ) Του Πίνακα 10 (εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα). Δεν απαιτείται υπογραφή της δήλωσης από το λογιστή ή υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, όταν δηλώνονται εισοδήματα των Κωδικών 503-504, 505-506, 507-508.

δδ) Του Πίνακα 11 μόνο για ποσά φόρων που συναρτώνται με εισοδήματα των Πινάκων 8, 9 και 10, για τα οποία συντρέχει τέτοια υποχρέωση, όπως αναφέρεται παραπάνω.

ε) Εφιστάται η προσοχή σας ότι μαζί με τη δήλωση πρέπει να συνυποβληθεί από το φορολογούμενο και το Εντυπο Ε9 συμπληρωμένο με τα ακίνητα που του ανήκουν την 1.1.1998, αν το έντυπο αυτό υποβάλλεται για πρώτη φορά.

Αν το Εντυπο Ε9 υποβλήθηκε με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1997, θα υποβληθεί μόνο αν μεταβλήθηκε η περιουσιακή ή οικογενειακή κατάσταση του φορολογουμένου με τις τυχόν μεταβολές.
Προσοχή: Για τη συμπλήρωση του εντύπου αυτού θα σας παρασχεθούν επίσης λεπτομερείς οδηγίες από τη Διεύθυνση Κεφαλαίου, η οποία είναι αρμόδια για τη φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

στ) Ειδικά για φέτος, προκειμένου για δηλώσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής του Εντύπου Ε3 από λογιστή - ελεύθερο επαγγελματία (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), μαζί με τα ίδια έντυπα άλλων φορολογουμένων (πακέτο), χωριστά από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, με βάση ονομαστική κατάσταση που θα συνοδεύει τα έντυπα αυτά και θα υποβάλλεται μέχρι 30.4.1998 στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία του εισοδήματος των φορολογουμένων ΔΟΥ (μία κατάσταση για κάθε ΔΟΥ).
Η κατάσταση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τον ΑΦΜ του φορολογουμένου και υπογράφεται από το λογιστή του οποίου φέρει τα στοιχεία εντύπως ή ευκρινώς τη σφραγίδα του. Η ευχέρεια αυτή παρέχεται μόνο για φυσικά πρόσωπα και υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994. Τα υπόχρεα αυτά πρόσωπα, κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματός τους (είτε από τους ίδιους, είτε από τον υπεύθυνο λογιστή) στις προθεσμίες που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 62
και 64 του πιο πάνω νόμου, θα συνυποβάλουν γνωστοποίηση του λογιστή - ελεύθερου επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για την υποβολή του Εντύπου Ε3, η οποία θα φέρει τα στοιχεία του λογιστή εντύπως ή ευκρινώς τη σφραγίδα του και η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986.

ζ) Τέλος, εφιστάται η προσοχή σας ώστε να μην παρουσιαστούν περιπτώσεις παραλαβής δηλώσεων από αναρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ, καθόσον δεν παρέχεται τέτοια ευχέρεια από τις οικείες διατάξεις.
Σε περίπτωση που, για λόγους ανώτερης βίας ή από παραδρομή, κατά παρέκλιση των πιο πάνω, παραληφθεί κάποια δήλωση από αναρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ, θα πρέπει, το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή της, να διαβιβαστεί στην αρμόδια ΔΟΥ, με κοινοποίηση του διαβιβαστικού στην οικονομική σας επιθεώρηση.

2. Διόρθωση λαθών ή παραλείψεων

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται λάθη ή παραλείψεις, πρέπει αυτά να διορθωθούν από τον ίδιο το φορολογούμενο κατά την παραλαβή της δήλωσης. Οταν η δήλωση υποβλήθηκε ταχυδρομικά ή από τρίτο πρόσωπο ή τα λάθη και οι παραλείψεις διαπιστωθούν μετά από την απομάκρυνση του φορολογουμένου από τη
ΔΟΥ, πρέπει να προσκληθεί (με κάθε πρόσφορο μέσο) ο φορολογούμενος για τη διόρθωση των λαθών ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων που υπάρχουν στη δήλωση. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ κατά τον υπολογισμό και την εκκαθάριση του φόρου δεν λαμβάνει υπόψη λέξεις, ποσά και αριθμούς που έχουν αναγραφεί στις ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης του υποχρέου και συνεπάγονται τη διενέργεια μειώσεων ή εκπτώσεων του εισοδήματος ή του φόρου ή διαμορφώνουν την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από τον υπόχρεο τα νόμιμα στοιχεία που αποδεικνύουν άμεσα τη συνδρομή των προϋποθέσεων, με βάση όσα ορίζονται στις κείμενες διατάξεις. Αριθμητικά λάθη στις αθροίσεις και στις μεταφορές, καθώς και αναριθμητισμοί, που αφορούν στην ορθή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης του
υποχρέου, διορθώνονται οίκοθεν από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.

Παράδειγμα

Εστω ότι τα καθαρά κέρδη από ατομική επιχείρηση με βιβλία Γ' κατηγορίας ή οι καθαρές αμοιβές από την παροχή ατομικώς υπηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος, με βάση τα συμπληρωματικά στοιχεία, είναι 2.150.000 δρχ. και στις ενδείξεις 401-402 ή 461- 462 ή 501-502 αντίστοιχα της δήλωσης, αναγράφονται εσφαλμένα κέρδη ή αμοιβές 1.250.000 δρχ. ή 2.510.000 δρχ. ή οποιοδήποτε άλλο ποσό ή δεν αναγράφεται σχετικό ποσό. Σ' αυτή την περίπτωση θα γίνει η διόρθωση ή η εγγραφή στο σωστό ποσό των 2.150.000 δρχ., αφού προηγουμένως βεβαιωθείτε ότι η εγγραφή ή η παράλειψη αυτή του φορολογουμένου δεν οφείλεται σε συνεκτίμηση άλλων διατάξεων, που δικαιολογούν την ενέργεια ή την παράλειψή του αυτή, επικοινωνώντας με τον ίδιο για να διευκρινισθεί η περίπτωση αυτή. Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση του φορολογουμένου, πριν από τις οποιεσδήποτε διορθώσεις - εγγραφές στη δήλωση κρίνεται απαραίτητη στις σοβαρές περιπτώσεις και όπου
υπάρχουν αμφιβολίες για την ισχύ των διατάξεων των οικείων νόμων και των σχετικών διαταγών.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την ετήσια δήλωση των φορολογουμένων, οι δηλώσεις που υποβάλλονται χωρίς την υπογραφή των υποχρέων (ιδίου και της συζύγου αν δηλώνονται εισοδήματα και
αυτής), θεωρούνται ότι δεν έχουν υποβληθεί. Οι δηλώσεις αυτές θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί νομίμως, εφόσον τις υπογράφει ο φορολογούμενος ή τα πρόσωπα που έχουν τη σχετική εξουσιοδότηση μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την πρόσκλησή τους με έγγραφο του αρμόδιου υπαλλήλου, το οποίο τους αποστέλλεται με απόδειξη.
Μετά τις εργασίες αυτές θα υπογραφεί η δήλωση από τον υπάλληλο που την παρέλαβε και στην οικεία ένδειξη θα τεθεί η σφραγίδα του.
Τονίζεται ότι, εφόσον συνυποβληθεί από το φορολογούμενο και τρίτο αντίτυπο της δήλωσης, ο υπάλληλος της ΔΟΥ που την παραλαμβάνει, το θεωρεί στην οικεία ένδειξη της τελευταίας σελίδας και το επιστρέφει στο φορολογούμενο.
Με τη θεώρηση το αντίτυπο αυτό αποτελεί για το φορολογούμενο αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης και σε καμιά περίπτωση ακριβές αντίγραφο αυτής.

3. Καταχώριση δηλώσεων

Αμέσως, μετά την παραλαβή όλες οι δηλώσεις θα καταχωρούνται στο προσωρινό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.2238/1994 για να λάβουν αύξοντα αριθμό, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θετικές και αρνητικές.

Ο αριθμός του προσωρινού βιβλίου μεταγραφής δηλώσεων, θα μεταφερθεί και θα γραφεί στην ένδειξη "Αριθμός δήλωσης" που βρίσκεται στο άνω δεξιό μέρος της πρώτης σελίδας της δήλωσης.
Ο αριθμός που θα γραφεί στη δήλωση, για λόγους τεχνικούς, πρέπει να αποτελείται από έξι (6) ψηφία και θα συμπληρώνεται ως εξής:

Στο τετραγωνίδιο της οικείας ένδειξης θα γραφεί, ως πρώτο ψηφίο, ο αριθμός που χαρακτηρίζει το γραφείο εισοδήματος κάθε ΔΟΥ, δηλαδή 1 αν στην Υπηρεσία τηρείται ένα βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων για όλα τα γραφεία ή λειτουργεί μόνο ένα γραφείο. Τα υπόλοιπα πέντε (5) ψηφία θα είναι ο αριθμός του προσωρινού βιβλίου μεταγραφής των δηλώσεων και τόσα μηδενικά πριν από αυτόν, ώστε μαζί με τον αριθμό του γραφείου να είναι έξι (6) ψηφία.

Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

α) Εστω ότι στη ΔΟΥ τηρείται ένα βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων (που σημαίνει ότι λειτουργεί ένα γραφείο εισοδήματος ή περισσότερα, αλλά τηρείται ένα μόνο βιβλίο) και ότι η δήλωση έχει λάβει στο βιβλίο μεταγραφής αύξοντα αριθμό 83, τότε ο αριθμός που θα αναγραφεί στην οικεία ένδειξη της δήλωσης θα είναι 100083. Δηλαδή αποτελείται από τον αριθμό ένα (1) του γραφείου, τον αριθμό που έχει λάβει η δήλωση στο βιβλίο μεταγραφής και τόσα μηδενικά πριν απ' αυτόν, ώστε μαζί με το πρώτο ψηφίο του γραφείου να είναι συνολικά έξι (6) ψηφία. Αν η
δήλωση έχει λάβει στο βιβλίο μεταγραφής αύξοντα αριθμό 145, στην οικεία ένδειξη θα γραφεί ο αριθμός 100145. Αν η δήλωση στο βιβλίο μεταγραφής έχει αύξοντα αριθμό 3657, στην οικεία ένδειξη θα γραφεί ο αριθμός 103657 κ.λπ.

β) Αν στη ΔΟΥ λειτουργούν περισσότερα από ένα γραφεία φορολογίας εισοδήματος και κάθε ένα από αυτά τηρεί ιδιαίτερο προσωρινό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων, πράγμα που πρέπει να αποφεύγεται, τότε ως πρώτο ψηφίο της οικείας ένδειξης θα γράφεται ο αριθμός του γραφείου, δηλαδή (1) για το Α' γραφείο, (2) για το Β' γραφείο κ.λπ. και τα υπόλοιπα ψηφία του αριθμού της δήλωσης θα συμπληρώνονται όπως και ανωτέρω, στην περίπτωση που τηρείται ένα μόνο βιβλίο. Η αναγραφή του ως άνω ενδεικτικού αριθμού του γραφείου έχει βασική σημασία, γιατί μ' αυτόν επιτυγχάνεται η κατάρτιση ξεχωριστών για κάθε γραφείο χρηματικών καταλόγων, βιβλίων μεταγραφής δηλώσεων κ.λπ.
Στις ΔΟΥ που λειτουργεί μηχανογραφικό σύστημα, η καταχώριση των δηλώσεων δεν θα γίνεται χειρόγραφα στο βιβλίο μεταγραφής, αλλά με το μηχανογραφικό σύστημα, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που ήδη έχετε λάβει από προηγούμενες χρήσεις.

4. Ελεγχος - συμπλήρωση μερικών ενδείξεων των εντύπων Ε10 και Ε11

Μετά την καταχώριση των δηλώσεων σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες,θα ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες αναφορικά με τον έλεγχο και τη συμπλήρωση των ενδείξεων των Κωδικών 329-330, 339-340 (στο παραλληλόγραμμο πριν από τους κωδικούς αυτούς αριθμούς) και 367-368 του Πίνακα 2, 529-530, 539-540 (στο
παραλληλόγραμμο πριν από τους κωδικούς αυτούς αριθμούς) και 567-568 του Πίνακα 3 και 629-630, 639-640 (στο παραλληλόγραμμο πριν από τους κωδικούς αυτούς αριθμούς) και 667-668 του Πίνακα 4 του Εντύπου Ε10 "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για εμπορικές επιχειρήσεις", καθώς και των Κωδικών 823-824, 829-830 του Πίνακα 2 και 923-924, 929-930 του Πίνακα 3 του Εντύπου Ε11 "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για ατομική ή εταιρική άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων".

Ειδικότερα:

α) Για τις μηχανογραφημένες ΔΟΥ

αα) Να ελεγχθεί η σωστή συμπλήρωση των παραπάνω κωδικών αριθμών σε όσες περιπτώσεις οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτούς είναι συμπληρωμένες από το φορολογούμενο.

Οι παραπάνω ενδείξεις που αναγράφονται στο Εντυπο Ε10 αφορούν την τιμή ζώνης της επαγγελματικής εγκατάστασης (της έδρας, των αποθηκευτικών χώρων και των υποκαταστημάτων) και το συντελεστή εμπορικότητας της οδού που βρίσκεται η επαγγελματική εγκατάσταση της έδρας ή του υποκαταστήματος. Οι ενδείξεις που αναγράφονται στο Εντυπο Ε11 αφορούν την τιμή ζώνης της πρώτης και δεύτερης επαγγελματικής εγκατάστασης του πρώτου και δεύτερου ατομικού ελευθέριου επαγγέλματος.

Προσοχή: Για τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 1998 (χρήση 1997), θα ληφθούν υπόψη οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων, που ίσχυαν στις 1.1.1995, τόσο για τις εμπορικές επιχειρήσεις, όσο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Συνεπώς, ο υπολογισμός της μισθωτικής αξίας θα γίνει με τις ίδιες αξίες που λήφθηκαν υπόψη και κατά το οικονομικό έτος 1996 (χρήση 1995) και όχι με τις νέες αντικειμενικές αξίες.
Επίσης, διευκρινίζουμε ότι ο συντελεστής εμπορικότητας που θα ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων για τη χρήση 1997 (οικονομικού έτους 1998), θα είναι ο ίδιος που χρησιμοποιήθηκε στο οικονομικό έτος 1996 (χρήση 1995).
Ειδικά, όπως προβλέπεται από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση, για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων του Νομού Δράμας για τη διαχειριστική περίοδο 1997, τα τρία τελευταία κλιμάκια της κλίμακας του συντελεστή εμπορικότητας της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 αντικαταστάθηκαν ως εξής:
"2,1-3 1,30
3,1-4 1,40
πάνω από 4 1,50"

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση λανθασμένης συμπλήρωσης από το φορολογούμενο κάποιας από τις ανωτέρω ενδείξεις, θα διαγράφεται το ποσό της τιμής ζώνης ή ο συντελεστής εμπορικότητας, κατά περίπτωση, από τον υπάλληλο της ΔΟΥ που κάνει τον έλεγχο και θα αναγράφεται το σωστό ποσό ή συντελεστής, με ερυθρά μελάνη.

αβ) Να συμπληρωθούν οι ανωτέρω ενδείξεις από τον υπάλληλο της ΔΟΥ που κάνει τον έλεγχο, στις περιπτώσεις εκείνες που δεν είναι συμπληρωμένες από το φορολογούμενο.

Προσοχή: Η συμπλήρωση των Κωδικών των Εντύπων Ε10 και Ε11 πρέπει να γίνεται και στα δύο υποβαλλόμενα έντυπα.

Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι ο έλεγχος και η συμπλήρωση των παραπάνω ενδείξεων από τις μηχανογραφημένες ΔΟΥ θα γίνεται μέσω των κομπιούτερ, με βάση πρόγραμμα το οποίο έχει εγκατασταθεί από το ΚΕΠΥΟ, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι τιμές ζώνης και οι συντελεστές εμπορικότητας όλων των οδών της ελληνικής επικράτειας,
προκειμένου για τις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Για τις περιοχές που δεν έχουν ενταχθεί στο αντικειμενικό σύστημα, ως τιμή ζώνης θα συμπληρώνεται από τους υπαλλήλους της ΔΟΥ η κατώτερη τιμή ζώνης που ισχύει για την πρωτεύουσα του Νομού που εδρεύει η εμπορική επιχείρηση και ως συντελεστής εμπορικότητας η μονάδα (1), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην 1122241/2246/Α0012/ διαταγή μας. Για τη διαδικασία αυτή λάβατε ήδη ειδικές οδηγίες.

β) Για τις ΔΟΥ που θα εγκατασταθούν Η/Υ και προγράμματα ειδικά για τον υπολογισμό τιμής ζώνης και συντελεστή εμπορικότητας
Για όσες ΔΟΥ κριθεί σκόπιμο, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, όπως φόρτος εργασίας, ιδιαιτερότητες κ.λπ., ο έλεγχος της ορθής συμπλήρωσης των ανωτέρω ενδείξεων που έχουν γραφεί από το φορολογούμενο ή της συμπλήρωσης αυτών απευθείας από τον υπάλληλο της ΔΟΥ, όπου αυτές δεν έχουν συμπληρωθεί, θα γίνει
με εγκατάσταση εξοπλισμού και προγραμμάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν ήδη σταλεί για τη διαδικασία της εγκατάστασης κ.λπ.

γ) Για τις λοιπές ΔΟΥ που δεν θα εγκατασταθούν Η/Υ και προγράμματα, ο έλεγχος και η συμπλήρωση των παραπάνω ενδείξεων που δεν έχουν συμπληρωθεί από το φορολογούμενο θα γίνεται από τους υπαλλήλους της ΔΟΥ.
Τονίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία θα ακολουθείται για τον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης από το φορολογούμενο ή της συμπλήρωσης από τον υπάλληλο της ΔΟΥ των Κωδικών 823-824 απέναντι από την ένδειξη 3α' του Πίνακα 2 του Εντύπου Ε11, που αφορά την τιμή ζώνης της επαγγελματικής εγκατάστασης των ελεύθερων
επαγγελματιών.
Ομοίως θα ελέγχεται η συμπλήρωση των Κωδικών 829-830 του ίδιου Πίνακα 2, καθώς και των Κωδικών 923-924 και 929-930 του Πίνακα 3 του Εντύπου Ε11. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, εφιστάται η προσοχή σας αναφορικά με τη συμπλήρωση του ΑΦΜ του υποχρέου επί των Εντύπων Ε10 και Ε11, η αναγραφή του οποίου κρίνεται όλως απαραίτητη.
Επίσης, στους Κωδικούς 331-332, 333-334 και 369-370 του Πίνακα 2, στους Κωδικούς 531-532, 533-534 και 569-570 του Πίνακα 3 και στους Κωδικούς 631-632, 633-634 και 669-670 του Πίνακα 4 του Εντύπου Ε10,καθώς και στους Κωδικούς 825-826 και 831-832 του Πίνακα 2 και στους Κωδικούς 925-926 και 931-932 του Πίνακα 3 του Εντύπου Ε11, θα πρέπει η επιφάνεια να γράφεται με ακέραιο αριθμό (χωρίς δεκαδικά). Συνεπώς, εάν τα δεκαδικά είναι μέχρι και 4 θα στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό, εάν είναι από 5 και πάνω
στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό.
Μετά τον ανωτέρω έλεγχο και την τυχόν συμπλήρωση των ενδείξεων που προαναφέραμε, θα συνεχίζονται οι ενέργειες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και αποστολής τους στο ΚΕΠΥΟ για την εκκαθάριση του φόρου.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω διαδικασία θα εφαρμόζεται μόνο για φορολογουμένους φυσικά πρόσωπα και όχι για τις εταιρίες και τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, για τις οποίες το συνυποβαλλόμενο, με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, Εντυπο Ε10 πρέπει να συμπληρώνεται από την ίδια την εταιρία και τα λοιπά πρόσωπα σε όλες του τις ενδείξεις, για τις οποίες θα γίνεται ο ίδιος έλεγχος από τους υπαλλήλους της αρμόδιας ΔΟΥ κατά την παραλαβή της δήλωσης Ε5.

Δεύτερο Κεφάλαιο
Ελεγχος και συμπλήρωση των δηλωθέντων εισοδημάτων και στοιχείων των πινάκων της δήλωσης

Μετά την παραλαβή των δηλώσεων και την αριθμητική καταχώρισή τους στο βιβλίο μεταγραφής, τον έλεγχο - συμπλήρωση των ενδείξεων των Εντύπων Ε10 και Ε11 που αναφέρουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι δηλώσεις θα δοθούν σε υπαλλήλους για να τις ελέγξουν και να επιμεληθούν την κανονική συμπλήρωσή τους. Δηλαδή, για το αν έχουν μεταφερθεί σωστά στις οικείες ενδείξεις τα ποσά που προκύπτουν από τα έγγραφα που επισυνάπτονται στη δήλωση και, ταυτόχρονα, για να συμπληρώσουν και τους κωδικούς αριθμούς στα οικεία τετραγωνίδια. Παράλληλα, θα παρατηρήσουν τυχόν ελλείψεις ή λάθη και θα επιμεληθούν τη διόρθωσή τους με τη διαδικασία που
σημειώνεται στην παρ. 2 του Πρώτου Κεφαλαίου.
Ιδιαίτερα, τονίζεται ότι ο έλεγχος αυτός έχει ουσιαστικό χαρακτήρα και θα πρέπει να γίνεται συστηματικά και με προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η λανθασμένη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων και λοιπών ενδείξεων της δήλωσης, γιατί πάνω στα στοιχεία αυτά στηρίζεται το μηχανογραφικό πρόγραμμα εκκαθάριστης των δηλώσεων.
Μετά τον έλεγχο οι υπάλληλοι θα υπογράφουν τις δηλώσεις και θα θέτουν τη σφραγίδα τους στις σχετικές ενδείξεις και στα δύο αντίγραφα της δήλωσης. Για τον έλεγχο και τη συμπλήρωση των ενδείξεων της δήλωσης, όπως και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν αυτή, παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες στο φυλλάδιο οδηγιών, τις οποίες πρέπει να συμβουλεύονται τόσο οι φορολογούμενοι, όσο και οι αρμόδιοι υπάλληλοι.
Σχετικά, παρέχουμε συμπληρωματικά και τις ακόλουθες οδηγίες.

1. Ενδείξεις Πίνακα 1 (στοιχεία φορολογουμένων)

Τα στοιχεία των ενδείξεων του πίνακα αυτού πρέπει να είναι πλήρη, καθαρογραμμένα, με κεφαλαία γράμματα και συμπληρωμένα σωστά, ιδιαίτερα στις χειρόγραφες δηλώσεις, ως και σ' αυτές των οποίων τα προεκτυπωμένα στοιχεία μεταβλήθηκαν ή συμπληρώθηκαν.
Ο έλεγχος για την κανονική συμπλήρωση των στοιχείων αυτών, πρέπει να γίνεται αρχικά από τους υπαλλήλους που θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις από τους φορολογουμένους.
Ιδιαίτερα τονίζονται τα εξής, για τις χειρόγραφες δηλώσεις και εκείνες που έχουν διορθώσεις στα προεκτυπωμένα στοιχεία:

α) Το Επώνυμο του φορολογουμένου (υποχρέου και της συζύγου του) πρέπει να είναι γραμμένο ολόκληρο. Το όνομά του πρέπει να είναι γραμμένο με 6 τουλάχιστον γράμματα, ενώ το πατρώνυμο ή το όνομα του συζύγου τουλάχιστον με 3 γράμματα, π.χ. ο φορολογούμενος Βυζάντιος Αλέξανδρος του Περικλή, πρέπει να γράψει στις
σχετικές ενδείξεις, τουλάχιστον, ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ. ΠΕΡ.
Στις περιπτώσεις φορολογουμένων γυναικών που βρίσκονται σε χηρεία ή σε διάσταση, εφόσον δεν έχουν απωλέσει το επώνυμο του πρώην ή σε διάσταση συζύγου τους, πρέπει να αναφέρεται πρώτα το πατρικό τους επώνυμο και να ακολουθεί μετά μία παύλα (-) το επώνυμο του συζύγου τους.

β) Ο αριθμός του Ταχ. Κωδ. είναι απαραίτητος και, σε περίπτωση που δεν είναι γνωστός, πρέπει οι φορολογούμενοι να τον αναζητούν από τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

γ) Ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας να γράφεται πλήρης (γράμματα και αριθμός).

δ) Η συμπλήρωση των στοιχείων της συζύγου πρέπει να έχει γίνει με προσοχή και σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις της δήλωσης. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η συμπλήρωση του πατρικού επωνύμου, που πρέπει να γράφεται όπως χρησιμοποιείται από τη σύζυγο και όχι όπως χρησιμοποιείται από τον πατέρα της, π.χ. ο υπόχρεος
ονομάζεται Ιωακειμίδης Αθανάσιος, η σύζυγός του Αγγελική και ο πατέρας της Αθανασιάδης Αριστείδης. Στην ένδειξη (Πατρικό Επώνυμο) πρέπει να γραφεί "ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ", όπως δηλαδή το χρησιμοποιεί η σύζυγος και όχι "ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ", όπως το χρησιμοποιεί ο πατέρας της. Αν κατά την προσφώνησή της εκαλείτο ως "ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ", τότε θα γράψει αυτό στη δήλωσή της, δηλαδή "ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ".
Εφιστάται η προσοχή σας στην ορθή συμπλήρωση των παραλληλογράμμων που βρίσκονται δεξιά από τον Πίνακα 1 με τον ΑΦΜ του φορολογούμενου, της συζύγου και του εκπροσώπου. Τα στοιχεία αυτά πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρωθεί κατά την παραλαβή της δήλωσης.
Το παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "Αριθμός Μητρώου Συζύγου" αφορά τον ΑΦΜ της συζύγου που της έχει χορηγηθεί λόγω έναρξης επαγγέλματος (εμπορική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα) ή λόγω υποβολής χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που είχε υποχρέωση να υποβάλει μόνη της στο παρελθόν, πριν από τη σύναψη γάμου. Σε καμιά περίπτωση, προκειμένου για έγγαμη, δεν θα γράφεται στο τετραγωνίδιο αυτό ο ΑΦΜ του συζύγου της.
Το παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "Αριθμός Μητρώου Εκπροσώπου" αφορά τον ΑΦΜ του εκπροσώπου και συμπληρώνεται απαραίτητα, εφόσον βέβαια αναγράφονται στοιχεία εκπροσώπου στο σώμα της δήλωσης. Σε περίπτωση που εκπρόσωπος είναι γυναίκα και δεν έχει δικό της ΑΦΜ, δεν θα συμπληρώσει τυχόν ΑΦΜ του συζύγου της, αν υπάρχει. Το παραλληλόγραμμο αυτό τότε θα παραμείνει κενό. Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις πιο πάνω οδηγίες, θα αναγράφονται σε όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (είτε η δήλωση συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον ίδιο το φορολογούμενο, είτε από τον εκπρόσωπό του), εκτός από τις δηλώσεις που υποβάλλονται για τις περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομίας.

2. Ενδείξεις Πίνακα 2 (στοιχεία προσώπων που συνοικούν με τους φορολογουμένους και τους βαρύνουν)

Τα στοιχεία των ενδείξεων του πίνακα αυτού θα συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, ανάλογα με τα πρόσωπα που συνοικούν και βαρύνουν το φορολογούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2238/1994.
Προκειμένου για πρόσωπα που γράφονται στον πίνακα αυτό για πρώτη φορά, απαιτείται συνυποβολή της οικείας ληξιαρχικής πράξης ή βεβαίωσης, κατά περίπτωση ή υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 ότι εντός ευλόγου χρόνου θα υποβληθεί η απαραίτητη πράξη ή βεβαίωση.

3. Ενδείξεις Πίνακα 3 (Αφαίρεση ποσού λόγω αναπηρίας κ.λπ. - μείωση φόρου)

Οι ενδείξεις του Πίνακα 3 της δήλωσης έχουν κοινές ερωτήσεις που απευθύνονται στον υπόχρεο και στη σύζυγό του και η ορθή συμπλήρωσή τους απαιτεί την αναγραφή της λέξης ΝΑΙ ή ΟΧΙ ή ενός αριθμού, ανάλογα με την ύπαρξη ή μη σχετικού δικαιώματος στην αντίστοιχη στήλη.
Την έκπτωση της δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά του ποσού των 500.000 δρχ. δικαιούνται όχι μόνο όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση ή είναι τυφλοί, αλλά και:

α) Νεφροπαθείς που τελούν υπό αιμοκάθαρση ή πρόσωπο που πάσχει από μεσογειακή αναιμία και κάνει μεταγγίσεις αίματος. Σ' αυτή την περίπτωση, συνυποβάλλεται βεβαίωση νοσοκομείου ή κλινικής που νοσηλεύεται, από την οποία να προκύπτει η κατάσταση αυτή.

β) Ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο Ταμείο για την αιτία αυτή, ανεξάρτητα αν η αναπηρία προήλθε από πολεμική αιτία ή σε ειρηνική περίοδο.

γ) Αξιωματικοί που έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας.

δ) Αξιωματικοί που τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου λόγω πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο.

ε) Αξιωματικοί ή οπλίτες των Σωμάτων Ασφαλείας που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.Δ.1579/1950 και Ν.Δ.330/1947.

στ) Ανάπηροι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που δικαιούνται αναπηρική σύνταξη και δεν την παίρνουν γιατί διορίστηκαν σε έμμισθη δημόσια θέση και παίρνουν μισθό.

ζ) Στρατιωτικοί συνταξιούχοι που δικαιούνται αναπηρική σύνταξη και παραιτήθηκαν από αυτή γιατί επέλεξαν τη σύνταξη με βάση τα χρόνια υπηρεσίας.

η) Θύματα πολέμου που παίρνουν σύνταξη από πολεμική αιτία.

θ) Μέλη οικογένειας αξιωματικού που έπαθε στον πόλεμο και ο οποίος από το λόγο αυτό τέθηκε σε διαθεσιμότητα ή αποστρατεία και μεταγενέστερα απεβίωσε και παίρνουν πολεμική σύνταξη. Επίσης, μέλη οικογένειας ανάπηρου οπλίτη που απεβίωσε και παίρνουν πολεμική σύνταξη.

ι) Θύματα από τον άμαχο πληθυσμό που συνταξιοδοτούνται λόγω πολεμικής αιτίας. ια) Μέλη οικογένειας αξιωματικού ή οπλίτη, ο οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση διαταγμένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο και δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο για την αιτία αυτή.

ιβ) Οσοι παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφύλιου πολέμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1543/1985 (ΦΕΚ 73 Α') και Ν.1863/1985 (ΦΕΚ 204 Α'), όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.1976/1991 (ΦΕΚ 184 Α').
Διευκρινίζεται ότι στους Κωδικούς 003-004 θα γραφεί ο συνολικός αριθμός των τέκνων που βαρύνουν το φορολογούμενο και τη σύζυγό του αντίστοιχα, ανεξάρτητα από το αν είναι ανάπηρα ή όχι.
Στους Κωδικούς 005-006 θα γραφεί ο αριθμός όλων των ανάπηρων προστατευόμενων μελών του φορολογουμένου και της συζύγου του.
Ο Κωδικός 007 θα συμπληρωθεί απ' όσους κατοικούν μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Σ' αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνυποβάλλετε βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ότι είναι γραμμένοι στα οικεία δημοτολόγια και κατοικούν μόνιμα στην Περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας η οποία βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.

4. Ενδείξεις Πίνακα 4 (Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα)

Στις ενδείξεις του πίνακα αυτού αναγράφονται τα ποσά των δαπανών που έχουν καταβληθεί μέσα στο έτος 1997, τα οποία εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημα. Ειδικότερα παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

α) Στην ένδειξη 4/1 και απέναντι από τους Κωδικούς 051-052 γράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 1997 για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

β) Στην ένδειξη 4/2 και απέναντι από τους Κωδικούς 053-054 γράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 1997, στα Ασφαλιστικά Ταμεία, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και τα ποσά των καταβαλλόμενων εισφορών για "προαιρετική ασφάλιση" σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο. Τονίζεται ότι στους Κωδικούς δεν γράφονται οι εισφορές που παρακρατούνται από τους μισθωτούς κατά την καταβολή των αποδοχών τους από τους εργοδότες τους, οι οποίες έχουν αφαιρεθεί από τις ετήσιες αποδοχές τους, σύμφωνα με τη βεβαίωση αποδοχών που τους έχει χορηγηθεί.

γ) Στην ένδειξη 4/3 και απέναντι από τους Κωδικούς 055-056 γράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν το έτος 1997 για δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης οικιακών συσκευών ή συστημάτων χρήσης φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών ενεργείας. Από τη δαπάνη αυτή, που θα γραφεί στο σύνολό της στους Κωδικούς 055-056, θα
αναγνωρισθεί από το ΚΕΠΥΟ κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2364/1995, ποσοστό 75% της δαπάνης αυτής. Στις ανωτέρω συσκευές και συστήματα περιλαμβάνονται και οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις πολυκατοικιών πολλαπλής ιδιοκτησίας, τις απαλλαγές υπολογιζόμενες με βάση τα ποσοστά συνιδιοκτησίας των ιδιοκτητών. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνεται η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια, η μικροϋδραυλική ενέργεια, η ενέργεια από βιομάζα, καθώς και η μηχανική ενέργεια κυμάτων και παλίρροιας.

δ) Στην ένδειξη 4/4 και απέναντι από τους Κωδικούς 057-058 γράφεται η αξία των ακινήτων που δωρήθηκαν, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 ή ύστερα από εκτίμηση του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού
της αξίας των ακινήτων, μέσα στο έτος 1997, στο Ελληνικό Δημόσιο, στους Δήμους και Κοινότητες του Κράτους, στους Ιερούς Ναούς, στις Ιερές Μονές του Αγίου Ορους, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία, που αποτελούν ΝΠΙΔ και επιχορηγούνται από τον κρατικό
προϋπολογισμό, καθώς και στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Για την απόδειξη της δωρεάς των ακινήτων απαιτείται η υποβολή:

α) αντιγράφου του συμβολαίου δωρεάς και

β) πιστοποιητικού του οικείου Υποθηκοφυλακείου για τη μεταγραφή της υπόψη πράξης. Επίσης, στους κωδικούς αυτούς αναγράφεται και η αξία των ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων που μεταβιβάσθηκαν λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν ΝΠΙΔ και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Για την απόδειξη της δωρεάς αυτών απαιτείται η υποβολή:

α) Βεβαίωσης του δωρεοδόχου ότι έγινε αποδεκτή η δωρεά.

β) Αντιγράφου πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής.

γ) Σε περίπτωση αγοράς και άμεσης παράδοσης των δωρούμενων αντικειμένων, το νόμιμο στοιχείο που προβλέπεται από τον ΚΒΣ, από το οποίο προκύπτει η αξία τους. δ) Σε περίπτωση που ο δωρητής κατείχε από πριν τα δωρηθέντα αντικείμενα, η αξία τους προσδιορίζεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ.

ε) Στην ένδειξη 4/5 και απέναντι από τους Κωδικούς 059-060 γράφονται τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 1997, λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, στους Δήμους και Κοινότητες του Κράτους, στους Ιερούς Ναούς, στις Ιερές Μονές του Αγίου Ορους, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία που αποτελούν ΝΠΙΔ και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, σε κοινωφελή ιδρύματα, σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, σε ημεδαπά ΝΠΔΔ, σε ημεδαπά ΝΠΙΔ, που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς και, τέλος, σε οποιοδήποτε αθλητικό σωματείο που έχει συσταθεί νόμιμα και είναι αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον οι δωρεές προορίζονται για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους τμημάτων.

στ) Στην ένδειξη 4/6 και απέναντι από τους Κωδικούς 061-062 γράφονται τα χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί μέσα στο έτος 1997 για χορηγίες σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ΝΠΙΔ, που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς. Από το ποσό αυτό των χορηγιών θα εκπεσθεί (από το ΚΕΠΥΟ) ποσό ίσο με το 15% του
συνολικού φορολογούμενου πραγματικού εισοδήματος.
Το ποσό των Κωδικών 059-060 και 061-062, που προέρχεται από δωρεές και χορηγίες χρηματικών ποσών, θα περιορισθεί από το ΚΕΠΥΟ στο 10% του εισοδήματος που προκύπτει σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν.2238/1994.
Σημειώνεται ότι για τα χρηματικά ποσά των χορηγιών των Κωδικών 061-062 και των δωρεών των Κωδικών 059-060 σε κοινωφελή ιδρύματα, σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, σε ημεδαπά ΝΠΔΔ και σε ημεδαπά ΝΠΙΔ που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, απαιτείται κατάθεσή τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα, εφόσον τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τις 80.000 δρχ. ετησίως. Ειδικώς, τα χρηματικά ποσά, που καταβάλλονται λόγω δωρεάς σε αθλητικά σωματεία, λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον κατατίθενται σε λογαριασμό τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το αν το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών του φορολογουμένου (Κωδικοί 059-062) υπερβαίνει τις 80.000 δρχ.
Το οικείο γραμμάτιο είσπραξης της Τράπεζας που εκδόθηκε πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή ή χορηγού και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς ή της χορηγίας αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσής του και την υπογραφή του δωρητή ή χορηγού, κατά περίπτωση.
Δαπάνη τέτοιων δωρεών και χορηγιών ποσού άνω των 80.000 δρχ. απορρίπτεται ολόκληρη, εφόσον δεν έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα. Δεν αναγνωρίζεται, δηλαδή, ούτε το μέρος αυτής που αντιστοιχεί στο ποσό των 80.000 δρχ.
Επίσης, τα χρηματικά ποσά των δωρεών γενικά και χορηγιών δεν πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη για έκπτωση με βάση άλλη διάταξη νόμου.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι τα ποσά των δωρεών και χορηγιών που καταβλήθηκαν από 18.2.1997 και μετά, σε περίπτωση που υπερβαίνουν αθροιστικά για κάθε δωρεοδόχο τις 100.000 δρχ. ετησίως, για να αφαιρεθούν από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου, ο δωρητής οφείλει να παρακρατήσει φόρο με συντελεστή 20% στο
πάνω από 100.000 δρχ. ποσό της δωρεάς ή χορηγίας, να τον αποδώσει σε οποιαδήποτε ΔΟΥ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και να υποβάλει το πρωτότυπο του παραστατικού καταβολής του φόρου με τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματός του.

ζ) Στην ένδειξη 4/7α και απέναντι από τους Κωδικούς 063-064 γράφεται το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκαν το έτος 1997 για:

αα) Στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγήθηκαν με υποθήκη ή προσημείωση από Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από το φορολογούμενο και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν. Εάν για την εξόφληση του δανείου αυτού χορηγήθηκε νέο δάνειο από την ίδια Τράπεζα ή άλλη, γράφεται το ποσό των δεδουλευμένων τόκων του νέου δανείου, εφόσον και σ' αυτό το δάνειο γράφηκε υποθήκη ή προσημείωση με τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλιό δάνειο και εφόσον οι τόκοι αφορούν χρονικό διάστημα από τη χορήγηση του νέου δανείου μέχρι τη λήξη του παλιού δανείου.

ββ) Στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους, εφόσον οφείλονται από αυτούς και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό τους ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν.

γγ) Προκαταβολές που χορηγήθηκαν από τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας Στρατού κ.λπ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.Δ.398/1974 για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

δδ) Δάνεια που χορηγήθηκαν στο φορολογούμενο από Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν, για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων, καθώς και κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές
που χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακά τμήματα πόλεων ή ως παραδοσιακοί οικισμοί.

η) Στην ένδειξη 4/7β και απέναντι από τους Κωδικούς 065-066 γράφεται το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκαν το έτος 1997 για χρέη προς το Δημόσιο, από φόρο κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό που αφαιρείται για τόκους των Κωδικών 065-066 δεν μπορεί να υπερβεί, σε ποσοστό, το 25% του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που δηλώθηκε με την εμπρόθεσμη αρχική δήλωση (ο περιορισμός αυτός θα γίνει από το ΚΕΠΥΟ).

Προσοχή: Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων έκπτωσης των τόκων, ουδεμία άλλη περίπτωση έκπτωσης τόκων συγχωρείται και συνεπώς οι τόκοι που καταβάλλονται για τόκους δανείων αγοράς δευτερεύουσας κ.λπ. κατοικίας, δεν θα αναγνωρίζονται προς έκπτωση από το εισόδημα του φορολογουμένου.

θ) Στην ένδειξη 4/8 και απέναντι από τους Κωδικούς 071-072 γράφεται το ποσό που καταβλήθηκε μέσα στο 1997, για την έκτακτη εισφορά του Ν.1870/1989. Το ποσό γράφεται αφού περιορισθεί κατά 50%.

ι) Στην ένδειξη 4/9 και απέναντι από τους Κωδικούς 073-074 γράφεται το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβλήθηκε για ασφάλιστρα συμβάσεων ασφάλισης ζωής ή θανάτου ή συμβάσεων ασφάλισης προσωπικών ατυχημάτων ή συμβάσεων ασφάλισης από ασθένεια, που αφορούν το φορολογούμενο ή τον άλλο σύζυγο ή τα τέκνα τους τα οποία τους βαρύνουν. Το ποσό της έκπτωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό 4% του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που δηλώνεται με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση του υποχρέου, μέχρι το ποσό των 200.000 δρχ., αθροιστικά υπολογιζόμενο και για τους δύο συζύγους (ο περιορισμός αυτός θα γίνει από το ΚΕΠΥΟ).

ια) Στην ένδειξη 4/10 και απέναντι από τον Κωδικό 075 γράφεται το ποσό των οικογενειακών δαπανών για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών. Ειδικότερα, στην έννοια των οικογενειακών δαπανών περιλαμβάνονται δαπάνες
αγοράς, για την κατοικία του φορολογουμένου, ηλεκτρικών συσκευών ή μικροσυσκευών, συσκευών υγραερίου, ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, φωτιστικών, υαλικών, ειδών οικιακής χρήσης κ.λπ. εγκατάστασης, σύνδεσης, επισκευής και συντήρησης των πιο πάνω συσκευών, αγοράς έτοιμων ενδυμάτων, υποδημάτων, τσαντών, ειδών ταξιδίου, δερμάτινων ειδών, αθλητικών ειδών, καλλυντικών, κοσμημάτων, αγοράς υφασμάτων, λευκών ειδών, κουβερτών, ραφής ενδυμάτων, αγοράς βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, σχολικών ειδών, γραφικών και ειδών ζωγραφικής, χαρτικών, απορρυπαντικών, φαρμάκων, αγοράς ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, επισκευής και συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών, ενοικίου θερινής κατοικίας, ξενοδοχείων, κάμπινγκ, διδάκτρων τεχνικών και επαγγελματικών σχολών, εργαστηρίων ελεύθερων σπουδών, ωδείων, μπαλέτων, γυμναστηρίων, νηπιαγωγείων, παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών, δαπανών
σε εστιατόρια, καφενεία, μπαρ, κέντρα διασκέδασης, πιτσαρίες, σουβλατζίδικα, τουριστικά γραφεία, κουρεία, κομμωτήρια, καθαριστήρια, κέντρα αδυνατίσματος, λογοθεραπείας, ψυχολογίας. Οι πιο πάνω δαπάνες είναι ενδεικτικές. Δεν περιλαμβάνονται στις οικογενειακές δαπάνες:

1) Τα ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων του φορολογουμένου, τα έξοδα επισκευής και συντήρησης, η αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος και των κοινόχρηστων χώρων προκειμένου για οικοδομές που εκμισθώνονται.
Οι δαπάνες αυτές, που αφορούν την απαλλασσόμενη κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, αναγνωρίζονται ως οικογενειακές δαπάνες.

2) Η αγορά αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, Jeep, σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών, κινητών πραγμάτων, αξίας πάνω από 1.000.000 δρχ., κτηματικών ομολόγων του Δημοσίου, ομολόγων του Δημοσίου ή τίτλων εταιριών που μετέχει το Δημόσιο κατά 50%, αγορά μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο κ.λπ.

3) Οι δαπάνες της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.2238/1994, όπως ενοίκιο κύριας κατοικίας, ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου, δίδακτρα φροντιστηρίων, ιδιαίτερων μαθημάτων ή ξένων γλωσσών, εισφορές σε ταμεία ασφάλισης, ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, αμοιβή δικηγόρων.

4) Δαπάνες αγοράς τροφίμων και ποτών, καυσίμων, ύδρευσης, αποχέτευσης, συγκοινωνιών, παροχών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ασφαλίστρων γενικά, τελών κυκλοφορίας και διδάκτρων ιδιωτικών σχολείων. Προϋπόθεση έκπτωσης των οικογενειακών δαπανών είναι η αναγραφή τους στην αρχική εμπρόθεσμη δήλωση και η υποβολή των πρωτότυπων νόμιμων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τον ΚΒΣ με αυτή τη δήλωση. Οικογενειακές δαπάνες για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών που γίνονται στην αλλοδαπή δεν αφαιρούνται. Για δαπάνες πάνω από 10.000 δρχ. που έχουν εκδοθεί με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής γίνονται δεκτές οι αποδείξεις
αν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αγοραστή και τίθεται η σφραγίδα του πωλητή. Από το συνολικό ετήσιο ποσό των πιο πάνω δαπανών αναγνωρίζεται για έκπτωση ποσοστό 30% που δεν μπορεί να υπερβεί τις 300.000 δρχ. και για τους δύο συζύγους. Το ποσό αυτό επιμερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του φορολογούμενου εισοδήματος του καθενός, που δηλώνεται με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωσή τους και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.

ιβ) Οι ενδείξεις 4/11 και 4/12 δεν παρουσιάζουν δυσκολίες συμπλήρωσης, απλώς θα πρέπει να ελέγχετε εάν έχουν γραφεί όλα τα ζητούμενα στοιχεία.
Για τον υπολογισμό του ποσού του καταβαλλόμενου ενοικίου κύριας κατοικίας ή κατοικίας των τέκνων που σπουδάζουν στο εσωτερικό, το οποίο θα εκπεσθεί, είναι απαραίτητη η αναγραφή, στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, του ΑΦΜ του εκμισθωτή. Ο αριθμός ταυτότητας του εκμισθωτή δεν αναπληρώνει τον
ΑΦΜ του, αλλά θα αναγράφεται μόνο στην περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί ΑΦΜ σ' αυτόν (π.χ. όταν πρόκειται για νέο φορολογούμενο). Σε περίπτωση που εκμισθωτής είναι η σύζυγος, θα γραφεί ο ΑΦΜ του συζύγου της, είτε η σύζυγος έχει δικό της ΑΦΜ, είτε όχι.
Προκειμένου για εκμισθωτές που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν στην Ελλάδα, αντί για τον πιο πάνω αριθμό μπορεί να αναγράφεται, από το δικαιούχο της έκπτωσης, ο ΑΦΜ ή ο αριθμός ταυτότητας του πληρεξούσιου ή νόμιμου εκπροσώπου του εκμισθωτή. Για τους ανήλικους εκμισθωτές, οι οποίοι δεν έχουν ΑΦΜ ή αριθμό δελτίου
ταυτότητας, αναγράφονται τα αντίστοιχα στοιχεία του προσώπου που έχει την επιμέλειά τους.
Σε περίπτωση που καταβάλλεται ενοίκιο για τα παιδιά του φορολογούμενου σε περισσότερους από 2 εκμισθωτές, στην πρώτη σειρά της ένδειξης 4/12 γράφονται τα στοιχεία του εκμισθωτή στον οποίο καταβάλλεται το μεγαλύτερο ποσό μέσα στο 1997 και στη δεύτερη σειρά γράφεται το ποσό που καταβλήθηκε μέσα στο 1997 συνολικά στους υπόλοιπους εκμισθωτές, χωρίς να γράφεται το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ τους.

ιγ) Στην ένδειξη 4/13 και απέναντι από τους Κωδικούς 079-080 γράφεται το ποσό που καταβλήθηκε, μέσα στο έτος 1997, για δίδακτρα παράδοσης κατ' οίκον ιδιαίτερων μαθημάτων ή για την παρακολούθηση φροντιστηρίων ξένων γλωσσών ή φροντιστηριακών μαθημάτων οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας, που αφορούν τον ίδιο το φορολογούμενο ή τη σύζυγό του. Στους Κωδικούς 081-083-085-087-089 τα αντίστοιχα ποσά που αφορούν τα τέκνα του φορολογουμένου που τον βαρύνουν και στους Κωδικούς 082-084-086-088-090 τα ποσά που αφορούν τα τέκνα της συζύγου από προηγούμενο γάμο.

Προσοχή: Κατά τη συμπλήρωση των Κωδικών 079 έως 090 πρέπει να καταβάλλετε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί από την εμπειρία των δηλώσεων προηγούμενων χρόνων διαπιστώθηκε ότι οι Κωδικοί 079-080 συμπληρώνονταν με ποσά που είχαν ήδη συμπληρωθεί οι Κωδικοί 081 έως 090 και συνεπώς ο φορολογούμενος απολάμβανε διπλής έκπτωσης.

5. Ενδείξεις του Πίνακα 5 (Εισοδήματα από Ακίνητα)

(Α' - Β' κατηγορία εισοδήματος)

Στις ενδείξεις του πίνακα αυτού πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, αν τα στοιχεία των Αναλυτικών Καταστάσεων για τα Μισθώματα Ακινήτων ,οι οποίες θα υποβληθούν σε ένα αντίτυπο, έχουν μεταφερθεί σωστά στις οικείες ενδείξεις.

Προσοχή: Σημειώνεται ότι για εισοδήματα από ακίνητα που αποκτώνται από ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, κοινοπραξίες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς, τα κέρδη των οποίων έχουν φορολογηθεί με τα άρθρα 10 και 109 του Ν.2238/1994, η αναλυτική κατάσταση
για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2) συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά αυτά πρόσωπα και συνυποβάλλεται με τη δήλωση των προσώπων αυτών και όχι από τα μέλη των νομικών αυτών προσώπων.
Επίσης, σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης, νομέας, επικαρπωτής ή εκείνος που έχει δικαίωμα χρήσης ή επιφάνειας ή εμφύτευσης αγροτικής έκτασης, που αποκτά εισόδημα από την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρησή της, πρέπει στη στήλη 2 του Εντύπου Ε2 "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" να
αναγράφει, σε παρένθεση, εκτός από την τοποθεσία και το είδος της έκτασης (πεδινή, ημιορεινή ή ορεινή, αρδευόμενη ή μη αρδευόμενη).
Ευνόητο θεωρείται ότι, σε περίπτωση που κάποιο από τα πρόσωπα που αναφέρονται προηγούμενα εξαιρείται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 64 του Ν.2238/1994, από τη φορολογία 35% που επιβάλλεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, η αναλυτική κατάσταση των μισθωμάτων των ακινήτων που
ανήκουν στην εταιρία, κοινωνία κ.λπ. θα υποβάλλεται από τα μέλη των νομικών αυτών προσώπων.
Τονίζεται ακόμα ότι για το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας ή και πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας (μη εξοχικής ή εξοχικής), δεν χρειάζεται η συμπλήρωση της Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων. Ειδικότερα πρέπει να ελεγχθεί αν:

α) Στην ένδειξη 3α του πίνακα αυτού έχουν συμπληρωθεί τα "στοιχεία του ακινήτου", που είναι η διεύθυνση και οι υπόλοιπες τρεις οδοί που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο της κύριας κατοικίας.
Οταν η κύρια κατοικία βρίσκεται σε περιοχή εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, δεν είναι αναγκαία η αναγραφή των οδών που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο, αλλά γράφεται μόνο ο Νομός και ο Δήμος ή Κοινότητα. Η ένδειξη της δεύτερης στήλης "Κατοικία ή Μονοκατοικία" συμπληρώνεται μόνο αν η κατοικία είναι σε περιοχή που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας. Σε περίπτωση συμπλήρωσής της, γράφεται το γράμμα Κ αν είναι κατοικία ή το γράμμα Μ αν είναι μονοκατοικία.
Στην ένδειξη θέση - όροφος, γράφεται ο όροφος που βρίσκεται η κύρια κατοικία, π.χ. ισόγειο, 1ος κ.λπ.

Στον Κωδικό 211 γράφεται η συνολική επιφάνεια της κύριας κατοικίας. Στην επιφάνεια αυτή περιλαμβάνεται η επιφάνεια του κύριου χώρου της κατοικίας, καθώς και η τυχόν επιφάνεια των βοηθητικών χώρων του λεβητοστασίου και του κλιμακοστασίου, όταν αυτοί οι χώροι δεν είναι κοινόχρηστοι (π.χ. δεν έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας).
Τούτο ισχύει σε κάθε περίπτωση, είτε η κύρια κατοικία βρίσκεται σε περιοχή αντικειμενικού προσδιορισμού, είτε σε περιοχή εκτός αντικειμενικού.

Στον Κωδικό 212 γράφεται η συνολική επιφάνεια των ιδιόκτητων χώρων του γκαράζ και της αποθήκης (που είναι ανεξάρτητοι, π.χ. στο υπόγειο ή στον ακάλυπτο) αθροιστικά.
Οι επιφάνειες των κύριων χώρων και της αποθήκης - γκαράζ (Κωδικοί 211 και 212) στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα.

Στους Κωδικούς 213-214 γράφεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας του υπόχρεου ή της συζύγου μόνο σε ακέραιο ποσοστό. Δηλαδή τυχόν δεκαδικά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα, π.χ. 39,5% σε 40% ή 35,2% σε 35%.
Αν το ποσοστό συνιδιοκτησίας έχει μεταβληθεί από οποιαδήποτε αιτία μέσα στο έτος, στους κωδικούς αυτούς δεν γράφεται κανένα ποσοστό, αλλά επισυνάπτεται σημείωμα, στο οποίο γράφεται το αρχικό ποσοστό συνιδιοκτησίας με τον αντίστοιχο χρόνο διάρκειας, καθώς και αυτό που προέκυψε από τη μεταβολή με τον αντίστοιχο χρόνο διάρκειας. Οι δηλώσεις της περίπτωσης αυτής δεν θα σταλούν στο ΚΕΠΥΟ για μηχανογραφική εκκαθάριση, αλλά η εκκαθάρισή τους θα γίνεται χειρόγραφα από τη ΔΟΥ.
Στην ένδειξη τεκμαρτό μηνιαίο μίσθωμα γράφεται το τεκμαρτό μηνιαίο μίσθωμα της κύριας κατοικίας, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την επιφάνεια της ιδιοκατοικούμενης οικοδομής, χωρίς όμως να απαιτείται ο ακριβής υπολογισμός του από το φορολογούμενο.

Στον Κωδικό 215 γράφονται οι μήνες ιδιοκατοίκησης μέσα στο 1997. Οταν κατά το έτος 1997 η κύρια και η δευτερεύουσα κατοικία, που οι επιφάνειές τους αθροιζόμενες υπερβαίνουν τα 150 τ.μ., ιδιοκατοικούνται για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών η καθεμία, η εκκαθάριση θα γίνεται χειρόγραφα από τη ΔΟΥ και δεν θα αποστέλλεται στο ΚΕΠΥΟ.

Στον Κωδικό 216 γράφεται η τιμή ζώνης που ισχύει την 1.1.1997 αν η κατοικία βρίσκεται σε περιοχή που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας ακινήτων ή η τιμή εκκίνησης αν η κατοικία βρίσκεται σε περιοχή που δεν ισχύει το αντικειμενικό αυτό σύστημα.

Προσοχή: Οταν υπάρχει μόνο αυτή η κατοικία και έχει επιφάνεια κάτω από 150 τ.μ., δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί αυτός ο κωδικός. Επίσης, όταν το άθροισμα της επιφάνειας της κύριας κατοικίας και της τυχόν πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας (εξοχικής ή μη) είναι κάτω από 150 τ.μ., δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί αυτός ο κωδικός.

Σε περίπτωση που, εκτός από την κύρια κατοικία, υπάρχουν και μη εξοχική και εξοχική δευτερεύουσες κατοικίες, για το όριο των 150 τ.μ. λαμβάνεται αθροιστικά η επιφάνεια της κύριας κατοικίας και της μη εξοχικής δευτερεύουσας κατοικίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, χρειάζεται να συμπληρωθεί ο κωδικός αυτός. Για τον υπολογισμό της επιφάνειας, αν δηλαδή είναι πάνω ή κάτω από 150 τ.μ., λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των κύριων χώρων και τυχόν βοηθητικών χώρων, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η αποθήκη και το γκαράζ κατά τα ποσοστά συνιδιοκτησίας που αναλογούν στον υπόχρεο και τη σύζυγό του, καθώς και σε περίπτωση συνιδιοκτησίας με τρίτο.

Στον Κωδικό 217 γράφεται το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή της τελευταίας αναθεώρησής της, εφόσον το χρονικό διάστημα μέσα στο έτος αυτό που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί η άδεια είναι μεγαλύτερο του εξαμήνου, αλλιώς γράφεται το επόμενο έτος. Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, η παλαιότητα υπολογίζεται από τη χρονολογία κατασκευής, η οποία προκύπτει από κάποιο δημόσιο έγγραφο (π.χ. προγενέστερος τίτλος απόκτησης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου, έναρξη ηλεκτροδότησης, μισθωτήριο συμβόλαιο). Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται μόνο αν συμπληρωθεί ο Κωδικός 216.

Στον Κωδικό 115 γράφεται το ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που η κατοικία αποτελεί συνιδιοκτησία των συζύγων, γράφεται το σύνολο του εισοδήματος και των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που μέσα στο 1997 άλλαξε η ιδιόκτητη κύρια κατοικία, στις ενδείξεις αυτές θα γράφεται η τελευταία κύρια κατοικία και η προηγούμενη θα γράφεται σε όμοιο πίνακα με ίδια γραμμογράφηση, που θα επισυνάπτεται στη δήλωση (Εντυπο Ε1). Οι δηλώσεις της περίπτωσης αυτής δεν θα σταλούν στο ΚΕΠΥΟ για μηχανογραφική
εκκαθάριση αν το άθροισμα της επιφάνειας κύριας και πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας υπερβαίνει τα 150 τ.μ. Η εκκαθάρισή τους θα γίνει χειρόγραφα από τη ΔΟΥ. Αντίθετα, αν κύρια και πρώτη δευτερεύουσα κατοικία δεν υπερβαίνουν αθροιστικά τα 150 τ.μ., οι δηλώσεις αυτές θα στέλνονται στο ΚΕΠΥΟ για εκκαθάριση.

β) Στην ένδειξη 3β του πίνακα αυτού συμπληρώνονται τα στοιχεία της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας η οποία δεν είναι εξοχική. Ολα τα στοιχεία της ένδειξης αυτής συμπληρώνονται κατά τον ίδιο τρόπο και με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω για την κύρια κατοικία.
Οταν η μη εξοχική δευτερεύουσα μαζί με την κύρια κατοικία (αθροιστικά) ή η μη εξοχική κατοικία μόνη της, εφόσον δεν υπάρχει κύρια κατοικία, είναι κάτω από 150 τ.μ., δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν οι Κωδικοί 223-224, διαφορετικά συμπληρώνονται υποχρεωτικά.

γ) Στην ένδειξη 3γ του πίνακα αυτού συμπληρώνονται τα στοιχεία της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας η οποία είναι εξοχική και συμπληρώνονται όπως και οι παραπάνω ενδείξεις. Στην περίπτωση αυτή, ως μήνες ιδιοκατοίκησης λαμβάνονται 3 μήνες.
Σε περίπτωση που: αα) η εξοχική δευτερεύουσα κατοικία μόνη της (εφόσον δεν υπάρχει κύρια και μη εξοχική) είναι κάτω από 150 τ.μ. και ββ) η εξοχική δευτερεύουσα μαζί με την κύρια κατοικία (αθροιστικά) και εφόσον δεν υπάρχει δευτερεύουσα μη εξοχική, είναι κάτω από 150 τ.μ., τότε συμπληρώνονται για την εξοχική κατοικία όλα τα στοιχεία εκτός από την τιμή ζώνης ή εκκίνησης και το έτος άδειας (Κωδικοί 230-231). Σε κάθε άλλη περίπτωση, συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία της εξοχικής κατοικίας.

δ) Στην ένδειξη 3δ και απέναντι από τους Κωδικούς 121-122 γράφεται το συνολικό ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από τυχόν άλλες (εκτός των παραπάνω) ιδιοκατοικούμενες δευτερεύουσες κατοικίες. Το εισόδημα και τα λοιπά στοιχεία αυτών των ακινήτων θα αναλύονται στο Εντυπο Ε2.

ε) Για τη συμπλήρωση των Κωδικών 151-158, σημειώνεται ότι, για οικοδομές που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, κλινικές και σανατόρια εκπίπτει: α) για αποσβέσεις ποσοστό 10%, χωρίς δικαιολογητικά, και β) ποσοστό μέχρι 15% για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για έξοδα επισκευής και συντήρησης, καθώς και για την αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος, με δικαιολογητικά. Για οικοδομές που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις, τα παραπάνω ποσοστά περιορίζονται σε 5% και 5%, αντίστοιχα.

Για τη συμπλήρωση των Κωδικών 151-152 και 157-158 και ειδικότερα για δαπάνες που αφορούν ακίνητα από τα οποία προκύπτει εισόδημα και αποτελούν πάγια στοιχεία επιχείρησης ή επαγγέλματος, επειδή τα σχετικά δικαιολογητικά των δαπανών αυτών αποτελούν και τα δικαιολογητικά των εγγραφών στα τηρούμενα βιβλία
του ΚΒΣ, θα επισυναφθούν στη δήλωση απλά φωτοαντίγραφα αυτών.

στ) Στην ένδειξη 6α του Πίνακα 5 της δήλωσης και απέναντι από τους Κωδικούς 163-164 γράφεται το ποσό της αποζημίωσης που κατέβαλε ο εκμισθωτής το έτος 1997 με βάση νόμο (Ν.813/1978, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2041/1992) στο μισθωτή ακινήτου, σε περίπτωση λύσης επαγγελματικής μίσθωσης.

ζ) Στην ένδειξη 6β του Πίνακα 5 της δήλωσης και απέναντι από τους Κωδικούς 165-166 γράφεται το ακαθάριστο εισόδημα που απόκτησε ο ιδιοκτήτης, νομέας, επικαρπωτής κ.λπ. το 1997 από την εκμίσθωση του ακινήτου που αφορά η αποζημίωση των Κωδικών 163-164.

η) Στην ένδειξη 10 του Πίνακα 5 της δήλωσης και απέναντι από τους Κωδικούς 175-176 γράφεται το ακαθάριστο εισόδημα όσων κατοικιών εκμισθώνονται, υπεκμισθώνονται, ιδιοκατοικούνται ως λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες και παραχωρούνται δωρεάν, που έχουν επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. Το εισόδημα αυτό πρέπει να έχει επίσης γραφεί στους Κωδικούς 103-104, 111-112, 121-122, 129-130 και 171-172 του ίδιου πίνακα.
Στους κωδικούς αυτούς δεν γράφεται το ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και δωρεάν παραχώρηση κατοικιών με επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. των εταιριών, κοινωνιών, κοινοπραξιών κ.λπ. που φορολογούνται με το άρθρο 10 του Ν.2238/1994.

6. Ενδείξεις Πίνακα 6 (Εισοδήματα από Κινητές Αξίες)
(Γ' Κατηγορία Εισοδήματος)

Απέναντι από τους Κωδικούς 391-392 γράφεται το συνολικό καθαρό ποσό εισοδήματος ημεδαπής προέλευσης από κινητές αξίες των παρακάτω περιπτώσεων:

α) Τόκοι από ομολογίες και χρεόγραφα, που η χρονολογία εξαργύρωσής τους ορίσθηκε στο έτος 1997.

β) Τόκοι από κάθε έντοκο τίτλο κατάθεσης ή εγγύησης και κάθε τίτλο χρεωστικό, που έγιναν ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί στο έτος 1997. Επίσης, οι τόκοι που επιδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση και καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στο έτος 1997, με εξαίρεση τους τόκους που επιδικάζονται και θεωρούνται εισόδημα από εμπορικές
επιχειρήσεις, κατά την παρ. 4 του άρθρου 25 ή εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, κατά την παρ. 4 του άρθρου 48 του N.2238/1994. Απέναντι από τους Κωδικούς 395-396 γράφεται το συνολικό καθαρό ποσό εισοδήματος από κινητές αξίες, αλλοδαπής προέλευσης, γενικά.

Απέναντι από τους Κωδικούς 389-390 γράφεται το συνολικό ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα, κατά την εξαργύρωση ή την καταβολή των εισοδημάτων από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης που δηλώθηκαν στους παραπάνω Κωδικούς 395-396, όπως αυτό προκύπτει από τις συνημμένες στη δήλωση σχετικές βεβαιώσεις, τις οποίες χορηγεί στο δικαιούχο των εισοδημάτων αυτών, εκείνος που ενεργεί στην Ελλάδα την καταβολή τους. Ο φόρος αυτός δεν πρέπει να συγχέεται με το φόρο που τυχόν καταβλήθηκε στο εξωτερικό για τα εισοδήματα αυτά, ο οποίος, ως γνωστόν, αναγράφεται στους Κωδικούς 651-652 του Πίνακα 11.

7. Ενδείξεις Πίνακα 7 (Εισόδημα από Μισθωτές Υπηρεσίες)
(ΣΤ' Κατηγορία Εισοδήματος)

Οι ενδείξεις του πίνακα αυτού συμπληρώνονται με τα δεδομένα των σχετικών βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις, που συνυποβάλλονται με τη φορολογική δήλωση.
Ειδικότερα, για την ορθή συμπλήρωση των ενδείξεων του πίνακα αυτού, πρέπει να ελέγχονται και τα ακόλουθα:

α) Στην ένδειξη 1 και απέναντι από τους Κωδικούς 301- 302 πρέπει να γράφεται μόνο το καθαρό εισόδημα από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, το ετήσιο εισόδημα από πάγια αντιμισθία που αποκτούν οι δικηγόροι για την παροχή νομικών υπηρεσιών, το ετήσιο εισόδημα που αποκτούν οι ξεναγοί που υπάγονται
στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.1545/1985 κ.λπ.
Στην ένδειξη αυτή δεν πρέπει να συμπεριληφθεί σε καμιά περίπτωση τυχόν εισόδημα που θα γραφεί στις ενδείξεις 2, 3, 4 και 11 του ίδιου πίνακα.
Διευκρινίζεται ότι στους κωδικούς αυτούς μπορούν να αναγραφούν και τα επιδόματα (μόνο) που καταβλήθηκαν σε πολύτεκνη μητέρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.1892/1990, καθώς και τα ποσά των ειδικών επιδομάτων που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.1892/1990 από τον ΟΑΕΔ σε απολυόμενους μισθωτούς προβληματικών επιχειρήσεων, εφόσον θέλουν να φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις.
Στους κωδικούς αυτούς θα γράφονται επίσης και οι καθαρές αποδοχές συντακτών ή δημοσιογράφων, καθώς και του ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικών πλοίων.

β) Στην ένδειξη 2 και απέναντι από τους Κωδικούς 303- 304 πρέπει να γράφεται το άθροισμα των καθαρών ποσών των συντάξεων (κύριων και επικουρικών), των μερισμάτων ή βοηθημάτων που καταβλήθηκαν στο συνταξιούχο από Ταμεία Μετοχικά, Αρωγής, Αλληλοβοήθειας και Επικουρικών. Στους κωδικούς αυτούς θα γραφούν επίσης
και τα καθαρά ποσά κύριας σύνταξης και επικουρικών συντάξεων, μερισμάτων ή βοηθημάτων συντακτών.
Στους κωδικούς αυτούς δεν θα γραφεί το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) το οποίο θα γραφεί στους Κωδικούς 305-306.
Στην ένδειξη αυτή δεν πρέπει να συμπεριληφθεί σε καμιά περίπτωση τυχόν εισόδημα που θα γραφεί στις ενδείξεις 1, 3, 4 και 11 του ίδιου πίνακα.
Σημειώνεται ότι η σύνταξη που καταβάλλεται σε πολύτεκνη μητέρα με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990, απαλλάσσεται του φόρου και επομένως δεν αναγράφεται στους κωδικούς αυτούς, αλλά στους Κωδικούς 657-658 της δήλωσης.

γ) Στην ένδειξη 3 και απέναντι από τους Κωδικούς 305-306 γράφεται το καθαρό ποσό του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ).

δ) Στην ένδειξη 4 και απέναντι από τους Κωδικούς 307-308 γράφεται το άθροισμα των καθαρών ποσών των εισοδημάτων που φορολογούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' ψηφίσματος του έτους 1975, όπως ισχύει σήμερα. Υστερα από την κατάργηση των σχετικών φορολογικών απαλλαγών με το Ν.2459/1997,
φορολογούνται ολόκληρα τα ποσά αυτά και όχι μόνο το 50% όπως ίσχυε για ορισμένα από αυτά.
Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις αυτές φορολογούνται, μεταξύ των άλλων , η χορηγία και τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας, τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της Βουλής, η βουλευτική αποζημίωση, οι αποζημιώσεις των Ελλήνων αντιπροσώπων στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι αποζημιώσεις και τα έξοδα παράστασης των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, τα έξοδα παράστασης του Αρχηγού της Μείζονος (Αξιωματικής) Αντιπολίτευσης, οι συντάξεις που αποκτούν οι συνταξιούχοι βουλευτές λόγω της ιδιότητάς τους αυτής, κ.λπ.

ε) Στην ένδειξη 5 και απέναντι από τους Κωδικούς 309-310 γράφεται η λέξη "ΝΑΙ" αν οι εκπτώσεις του άρθρου 8 του Ν.2238/1994 (έκπτωση ποσών αφενός λόγω αναπηρίας 67% και πάνω του ιδίου, της συζύγου του και των τέκνων τους που τους βαρύνουν και αφετέρου λόγω των δαπανών του βουλευτή κ.λπ. που αναφέρονται στον
Πίνακα 4 της δήλωσης) θα γίνουν από το καθαρό εισόδημα που αναγράφεται στους Κωδικούς 307-308 ή τη λέξη "ΟΧΙ" αν οι παραπάνω εκπτώσεις γίνουν από τα λοιπά εισοδήματα.

Προσοχή: Οι Κωδικοί 309-310 θα συμπληρωθούν μόνο εφόσον έχει αναγραφεί κάποιο ποσό στους Κωδικούς 307-308.

στ) Στην ένδειξη 6 και απέναντι από τους Κωδικούς 313-314 γράφεται το ποσό του φόρου που αναλογεί στους μισθούς και συντάξεις των πιο πάνω περ. 1, 2, 3 και 4.

ζ) Στην ένδειξη 7 και απέναντι από τους Κωδικούς 315-316 γράφεται ο φόρος που παρακρατήθηκε από μισθούς και συντάξεις των περ. 1, 2, 3 και 4.

η) Στην ένδειξη 11 και απέναντι από τους Κωδικούς 321-322 γράφεται το καθαρό ποσό από μισθούς, συντάξεις κ.λπ. που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, ανεξάρτητα αν για τα ποσά αυτά έχει καταβληθεί φόρος στο εξωτερικό ή όχι.

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση σύνταξης αλλοδαπής προέλευσης, θα πρέπει να ερευνάται αν μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας προέλευσης της σύνταξης έχει υπογραφεί και είναι σε ισχύ Σύμβαση Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος. Σε καταφατική περίπτωση, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της οικείας σύμβασης,
τόσο για τη φορολογία της σύνταξης, όσο και για την πίστωση του φόρου που τυχόν έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή.

Ειδικότερα θα ερευνάται εάν η συγκεκριμένη σύνταξη:

α) φορολογείται μόνο στην αλλοδαπή ή
β) φορολογείται και στις δύο χώρες ή
γ) φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

Στην περίπτωση (α), το ποσό της σύνταξης θα αναγράφεται μόνο στον Πίνακα 12, Κωδικοί 657, 658, με αναφορά στην οικεία σύμβαση και ο φόρος που έχει τυχόν καταβληθεί στο εξωτερικό, δεν θα αναγράφεται σε κανένα κωδικό. Στην περίπτωση (β), το ποσό της σύνταξης θα αναγράφεται στον Πίνακα 7, Κωδικοί 321-322, και ο φόρος που έχει τυχόν καταβληθεί στο εξωτερικό θα αναγράφεται στον Πίνακα 11, Κωδικοί 651-652.
Στην περίπτωση (γ), το ποσό της σύνταξης θα αναγράφεται στον Πίνακα 7, Κωδικοί 321-322 και ο φόρος που τυχόν έχει καταβληθεί στο εξωτερικό, κατά παράβαση των διατάξεων της σχετικής σύμβασης, δεν θα λαμβάνεται υπόψη, έστω και αν έχει αναγραφεί στον Πίνακα 11, Κωδικοί 651-652 και θα διαγράφεται.

8. Ενδείξεις Πίνακα 8 (Εισόδημα από Εμπορικές Επιχειρήσεις)
(Δ' Κατηγορία Εισοδήματος)

Ο έλεγχος για την ορθή συμπλήρωση των ενδείξεων του πίνακα αυτού πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή και με βάση τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων που γράφονται στο Εντυπο Ε3 "Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών" και περιέχει περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα κάθε επιχείρησης ή επιτηδευματία. Τα σχετικά ποσά καθαρών κερδών που προκύπτουν από το Εντυπο Ε3 μεταφέρονται, κατά περίπτωση, στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς του Πίνακα 8. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη μεταφορά των ποσών από το Εντυπο του "Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών" στο σώμα της κύριας δήλωσης, προς αποφυγή λαθών, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, με όλες τις συνέπειες για την υπηρεσία.
Σημειώνεται ότι τα κέρδη από εμπορικές επιχειρήσεις προσδιορίζονται, εκτός από τις περιπτώσεις που προκύπτουν λογιστικώς (βιβλία Γ' κατηγορίας ΚΒΣ ή βιβλία Β' κατηγορίας ΚΒΣ για επιχειρήσεις παροχής αποκλειστικά υπηρεσιών που στερούνται αξιόλογων αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης), με την υποχρεωτική εφαρμογή Μοναδικού Συντελεστή Καθαρού Κέρδους επί των αγορών ή των ακαθάριστων εσόδων, κατά περίπτωση, εκτός αν δικαιολογείται από το νόμο μειωμένος συντελεστής. Τονίζεται ότι τα μέλη των ΟΕ, ΕΕ, κοινοπραξιών ή κοινωνιών κ.λπ. δεν θα συμπληρώσουν το παραπάνω Εντυπο (Ε3).
Διευκρινίζεται ότι με τις δηλώσεις του οικονομικού έτους 1998 (χρήση 1997) θα υποβληθεί τόσο από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχείρηση, όσο και από τα υπόχρεα σε φορολογία πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του ΚΒΣ ή προκειμένου για
επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και όταν τηρεί προαιρετικά βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ και το Εντυπο Ε10 "Αναλυτικά Στοιχεία Προσδιορισμού Καθαρού Εισοδήματος με βάση τα Αντικειμενικά Κριτήρια για εμπορικές επιχειρήσεις". Το έντυπο αυτό υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα. Σε περίπτωση εγγάμων και εφόσον συντρέχει
περίπτωση υποβάλλεται χωριστό έντυπο από κάθε σύζυγο.
Για τη σωστή συμπλήρωση του εντύπου αυτού έχουν παρασχεθεί λεπτομερείς οδηγίες με σχετική διαταγή μας, την οποία και θα πρέπει να συμβουλευτείτε.
Διευκρινίζεται ότι με βάση το έντυπο αυτό θα προσδιορισθεί από το ΚΕΠΥΟ, όπου συντρέχει περίπτωση, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος της ατομικής εμπορικής επιχείρησης του φορολογουμένου με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια που θεσπίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2214/1994(άρθρο 33, Ν.2238/1994).
Ειδικότερα για την ορθή συμπλήρωση ορισμένων ενδείξεων του Πίνακα 8 της δήλωσης (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις), πρέπει να ελέγχονται και τα ακόλουθα:

α) Επιχειρήσεις με κέρδη

Η σωστή μεταφορά στους Κωδικούς 401-402 των καθαρών κερδών από την άσκηση ατομικής επιχείρησης που μεταφέρονται από το Εντυπο "Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών". Στο ποσό των καθαρών κερδών από ατομική επιχείρηση δεν πρέπει να συναθροιστεί το ποσό της υπεραξίας από την πώληση αυτοκινήτων της.
Αντίθετα, στους κωδικούς αυτούς συναθροίζεται το υπερτίμημα από την πώληση άλλου πάγιου περιουσιακού στοιχείου ατομικής επιχείρησης.
Το υπερτίμημα από την πώληση αυτοκινήτου ως εμπορεύματος γράφεται στους Κωδικούς 407-408.
Απέναντι από τους Κωδικούς 403-404 θα γραφεί το ποσό της επιχειρηματικής αμοιβής ομόρρυθμου εταίρου ΟΕ ή ΕΕ ή κοινωνού κοινωνίας κληρονομικού δικαίου, εφόσον μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι ή εταίρου - διαχειριστή ΕΠΕ.
Απέναντι από τους Κωδικούς 405-406 θα γραφούν τα συνολικά κέρδη που αναλογούν από συμμετοχή σε:

αα) Κοινωνίες αστικού δικαίου για τα μέχρι και 2 αυτοκίνητα Δ.Χ. (ταξί, λεωφορεία, φορτηγά, τρίκυκλα) που εκμεταλλεύονται.

ββ) ΟΕ, ΕΕ, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς, κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ, εφόσον αυτές εκμεταλλεύονται μόνο ένα αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης.
γγ) Εταιρίες συστεγαζόμενων φαρμακείων στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο φαρμακοποιοί.

Σε περίπτωση που απέναντι από τους Κωδικούς 403-404 και 405-406 έχουν αναγραφεί ποσά, θα πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρωθεί και οι ενδείξεις των πινάκων αυτών με την επωνυμία - νομική μορφή, διαχειριστική περίοδο ή έγκριση ισολογισμού, ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ αντίστοιχα και αν ο χώρος τους δεν επαρκεί
πρέπει να συμπληρωθεί και συνυποβληθεί πίνακας με όμοια γραμμογράφηση. Απέναντι από τους Κωδικούς 407-408 θα γραφεί το υπερτίμημα από την πώληση αυτοκινήτου ως εμπορεύματος, που αποτελεί πάγιο στοιχείο ατομικής επιχείρησης. Το ποσό αυτό της υπεραξίας, μεταφέρεται στους κωδικούς αυτούς όπως αυτό αναγράφεται στη σχετική δήλωση φόρου υπεραξίας (υπερτιμήματος) που έχει υποβάλει ο φορολογούμενος κατά την ημερομηνία μεταβίβασης του αυτοκινήτου οχήματος και εφόσον ο φορολογούμενος επιθυμεί να φορολογηθεί για την υπεραξία αυτή με τις γενικές διατάξεις. Ο φόρος που έχει καταλογιστεί (καταβληθείς και βεβαιωθείς) με τη δήλωση αυτή, πρέπει να γραφεί απέναντι από τους Κωδικούς 607-608 του Πίνακα 11 της δήλωσης.
Επισημαίνεται ότι η αναγραφή του ποσού του φόρου που καταλογίστηκε στους Κωδικούς 607-608, προϋποθέτει την αναγραφή στους Κωδικούς 407-408 του ποσού της υπεραξίας από την πώληση του αυτοκινήτου.
Απαραίτητο στοιχείο που πρέπει να συνυποβάλλεται για τη δικαιολόγηση του ποσού του φόρου που έχει αναγραφεί στην ένδειξη 4 του Πίνακα 11, είναι το αντίγραφο της δήλωσης φόρου υπεραξίας ή του τριπλότυπου καταβολής του φόρου ή σχετική βεβαίωση της ΔΟΥ στην οποία έχει υποβληθεί η οικεία φορολογική δήλωση. Απέναντι από τους Κωδικούς 411-412 θα γραφούν τα συνολικά καθαρά κέρδη από την άσκηση ατομικής επιχείρησης στην αλλοδαπή ή από συμμετοχή σε αλλοδαπές εταιρίες παντός τύπου.
Σε περίπτωση που απέναντι από τους Κωδικούς 411-412 έχουν αναγραφεί ποσά, θα πρέπει απαραίτητα να έχει συνυποβληθεί αναλυτική κατάσταση σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο 1 που αναφέρεται στο φυλλάδιο με τις οδηγίες στον Πίνακα 8 για τη συμπλήρωση της δήλωσης.

β) Επιχειρήσεις με ζημία

Για το συμψηφισμό της ζημίας του ίδιου ή των προηγούμενων ετών με θετικά εισοδήματα, προϋπόθεση είναι:

αα) Η ζημία να προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ ή Β' κατηγορίας του ΚΒΣ που τηρήθηκαν από επιχείρηση που δεν υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια, παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες και στερείται αξιόλογων αποθεμάτων κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

ββ) Η τήρηση των ίδιων βιβλίων του ΚΒΣ και ο χαρακτηρισμός τους ως επαρκών και ακριβών κατά τα έτη συμψηφισμού της ζημιάς των προηγούμενων ετών και
γγ) Η εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή της μέχρι τέλους του οικείου οικονομικού έτους.
Διευκρινίζεται ότι, όπως έγινε δεκτό με την 1122241/2246/ΠΟΛ.1238/1994 διαταγή μας, όπου ο προσδιορισμός του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος γίνεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, η τυχόν ζημία της τρέχουσας χρήσης που προκύπτει από δραστηριότητες υπαγόμενες στα αντικειμενικά κριτήρια δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από το ελάχιστο ποσό εισοδήματος που προσδιορίζεται κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου.

Απέναντι από τους Κωδικούς 413-414 θα γραφεί η ζημία του ίδιου οικονομικού έτους ημεδαπής ατομικής επιχείρησης ή ημεδαπών ΟΕ, ΕΕ, κοινοπραξιών, κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικών κερδοσκοπικών ή μη εταιριών και συμμετοχικών ή αφανών εμπορικών εταιριών που δεν υπάγονται στις
διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2238/1994. Στη ζημία δεν θα συμψηφίζεται τυχόν υπερτίμημα από πώληση αυτοκινήτου της επιχείρησης. Απέναντι από τους Κωδικούς 415-416 θα γραφεί το υπόλοιπο της ζημίας
προηγούμενων οικονομικών ετών ημεδαπής ατομικής επιχείρησης ή ημεδαπών ΟΕ, ΕΕ, κοινοπραξιών, κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικών κερδοσκοπικών ή μη εταιριών και συμμετοχικών ή αφανών εμπορικών εταιριών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2238/1994. Απέναντι από τους Κωδικούς 421-422 αναγράφεται η ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους από ατομική επιχείρηση στην αλλοδαπή ή από συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρία παντός τύπου. Τυχόν ζημία από πηγή εισοδήματος που βρίσκεται στην αλλοδαπή συμψηφίζεται μόνο με θετικά εισοδήματα του φορολογουμένου που προκύπτουν στην αλλοδαπή, διαφορετικά διαγράφεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει απαραίτητα να έχει συνυποβληθεί αναλυτική κατάσταση, σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο 2 που αναφέρεται στο φυλλάδιο με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης.
Απέναντι από τους Κωδικούς 423-424 αναγράφεται το ποσό των κάθε είδους αγροτικών ενισχύσεων (επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις κ.λπ.) που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 1997.
Απέναντι από τους Κωδικούς 425-426 αναγράφονται τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση εμπορικής επιχείρησης στην ημεδαπή.

9. Eνδείξεις Πίνακα 9 (Εισόδημα από Γεωργικές Επιχειρήσεις)
(Ε' Κατηγορία Εισοδήματος)

Στις ενδείξεις του πίνακα αυτού πρέπει να γραφούν τα ποσά καθαρών κερδών που προσδιορίζονται στους Πίνακες ΙΔ' και ΙΕ' του Εντύπου Ε3 "Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών".
Τονίζεται ότι για τις δηλώσεις του οικονομικού έτους 1998 (χρήση 1997) οι ενδείξεις του Πίνακα ΙΔ' του Εντύπου Ε3 θα συμπληρωθούν προαιρετικά από αυτούς που δεν τηρούν βιβλία του ΚΒΣ.
Αν δεν συμπληρωθεί ο Πίνακας ΙΔ' του Εντύπου Ε3, δεν θα συμπληρώνονται οι Κωδικοί 461-462.
Αν όμως συμπληρωθεί ο πίνακας αυτός, τότε στους Κωδικούς 461-462 θα μεταφερθεί το καθαρό γεωργικό εισόδημα από την ατομική άσκηση της γεωργικής επιχείρησης που αναφέρεται στον Κωδικό 632 του Πίνακα ΙΔ' του Εντύπου Ε3 "Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών", χωρίς τον
υπολογισμό των σχετικών μειώσεων ή απαλλαγών που προβλέπονται για τους γεωργούς.
Τα παραλληλόγραμμα μετά τους Κωδικούς 915-916 του πίνακα αυτού θα συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση από τους υπαλλήλους της ΔΟΥ με τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την άσκηση ατομικής γεωργικής επιχείρησης με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, δηλαδή θα συμπληρώνονται με τα ποσά του Κωδικού 635 του
Πίνακα ΙΕ' του Εντύπου Ε3.
Τέλος, τα ποσά των Κωδικών 639 και 640 του Πίνακα ΙΕ' του Εντύπου Ε3 θα αθροίζονται και θα μεταφέρονται στους Κωδικούς 703-704 του Πίνακα 15 του Εντύπου Ε1 της τελευταίας σελίδας της δήλωσης.
Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται ότι εξαιτίας ζημιών από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόμενα σε ανώτερη βία, δεν αποκτήθηκε εισόδημα ή αυτό που αποκτήθηκε είναι μικρότερο του προσδιοριζόμενου με την αντικειμενική μέθοδο, μπορεί να ζητήσει από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος, να λάβει υπόψη του τα παραπάνω στοιχεία. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ, μετά την εξέταση των πραγματικών περιστατικών,
αποφαίνεται για τη μείωση ή μη, κατά περίπτωση, του προκύπτοντος με βάση την αντικειμενική μέθοδο καθαρού γεωργικού εισοδήματος. Για τη συμπλήρωση των υπόλοιπων κωδικών του πίνακα αυτού ισχύουν αναλόγως όσα
αναφέρονται για το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Διευκρινίζεται ότι για όσους φορολογούμενους ασκούν γεωργική επιχείρηση, δεν απαιτείται η υποβολή του Εντύπου Ε10 που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο
για τη συμπλήρωση του Πίνακα 8.

10. Ενδείξεις Πίνακα 10 (Εισόδημα από Ελευθέρια Επαγγέλματα)
(Ζ' Κατηγορία Εισοδήματος)

Ο έλεγχος των ενδείξεων του Πίνακα 10 πρέπει να γίνει και αυτός με προσοχή, σε συνδυασμό με το συμπληρωμένο ανάλογο Εντυπο Ε3 "Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών" και σύμφωνα με όσα προαναφέραμε για τον έλεγχο του Πίνακα 8.
Από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομικά ελευθέριο επάγγελμα ή συμμετέχουν σε εταιρίες ελευθέριων επαγγελμάτων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, που δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, υποβάλλεται επιπλέον, αντί του Εντύπου Ε10, το Εντυπο Ε11 "Αναλυτικά Στοιχεία Προσδιορισμού Καθαρού Εισοδήματος με βάση τα Αντικειμενικά Κριτήρια για Ατομική ή Εταιρική Ασκηση Ελευθέριων Επαγγελμάτων". Το έντυπο αυτό υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα. Σε περίπτωση εγγάμων, εφόσον
συντρέχει περίπτωση, υποβάλλεται χωριστό έντυπο για κάθε σύζυγο. Επισημαίνεται ότι το εισόδημα από πάγια αντιμισθία δικηγόρων και το εισόδημα των ξεναγών, που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.1545/1985, δεν αποτελεί εισόδημα αυτής της κατηγορίας, αλλά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Επίσης, επισημαίνεται ότι για την απόδειξη των κατ' αποκοπή παραστάσεων των δικηγόρων που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα για λογαριασμό του Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Δημόσιων Οργανισμών και επιχειρήσεων, ασφαλιστικών εταιριών και τραπεζών, προκειμένου να προσδιορισθεί το ελάχιστο ποσό του καθαρού τους εισοδήματος, πρέπει να προσκομίζονται σχετικές βεβαιώσεις από τις πιο πάνω Υπηρεσίες.
Σημειώνεται ότι στις ενδείξεις των Κωδικών 517-518 δεν χρειάζεται να αναγραφούν οι ακαθάριστες αμοιβές των προσώπων που αποκτούν εισόδημα της παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994, δηλαδή ελεγκτών ΑΕ, εκτελεστών διαθήκης κ.λπ.

11. Ενδείξεις Πίνακα 11
(Φόροι για τα εισοδήματα των Πινάκων 5-10)

Στις ενδείξεις του πίνακα αυτού πρέπει να γράφονται τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν ή προκαταβλήθηκαν ή καταβλήθηκαν για τα εισοδήματα που περιλαμβάνονται στους Πίνακες 5 - ένδειξη 8, 6 - ένδειξη 3, 7 - ένδειξη 11, καθώς και στους Πίνακες 8, 9 και 10 της δήλωσης. Τονίζεται ότι πρέπει να
αθροίζονται τα αναγραφόμενα ποσά και να ελέγχεται η μεταφορά του ορθού ποσού των φόρων αυτών, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που συνυποβάλλει ο υπόχρεος, καθόσον οι βεβαιώσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της δήλωσης και τυχόν λάθη συνεπάγονται καθυστέρηση στη βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου.
Στους Κωδικούς 603-604 θα αναγράφονται τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν με βάση τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του Ν.2238/1994.
Προκειμένου για την παρακράτηση του φόρου στις επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις επί της παραγωγής, θα συνεξετάζεται αν για τα αναγραφόμενα ποσά επιδοτήσεων έχουν αναγραφεί στον Πίνακα 9 της δήλωσης αντίστοιχα, θετικά ή αρνητικά ποσά εισοδήματος από γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Στην ένδειξη 5, απέναντι από τους Κωδικούς 609-610, γράφεται το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες χωρίς τη διενέργεια έκπτωσης 5%, εφόσον θέλουν τα εισοδήματά τους αυτά να φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις. Πρόκειται για το φόρο που παρακρατείται: α) για χρηματικά
ποσά που καταβλήθηκαν σε ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές και άλλους αμειβόμενους αθλητές από ποδοσφαιρικές ΑΕ ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταγραφής ή την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας, β) για αμοιβές των πάνω από 2 μέρες ενεργού εφημερίας
κατά μήνα γιατρών του ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών γιατρών που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και των ειδικευμένων γιατρών που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1397/1983, γ) τα επιδόματα των πολύτεκνων μητέρων των παρ. 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990, δ) το επίδομα ανέργων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 33 του Ν.1892/1990 που χορηγείται από τον ΟΑΕΔ. Προκειμένου να εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση με την παρακράτηση, πρέπει να γραφούν τα εισοδήματα στους Κωδικούς 691-692 και ο φόρος δεν θα γραφεί σε κανένα κωδικό. Τέλος, στους Κωδικούς 651-652 αναγράφεται ο φόρος που καταβλήθηκε στο εξωτερικό για τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης, που έχουν δηλωθεί στους Πίνακες 5-10 της δήλωσης.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, στην περίπτωση εισοδήματος από χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει και είναι σε ισχύ Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (π.χ. μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα), θα πρέπει να ερευνάται αν ο φόρος αυτός έχει υπολογισθεί στην αλλοδαπή με τους συντελεστές που αναφέρει η οικεία σύμβαση. Ο αλλοδαπός φόρος που έχει τυχόν καταβληθεί πέρα των όσων ορίζουν οι διατάξεις της οικείας σύμβασης, δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη σχετική πίστωση αυτού έναντι του ελληνικού φόρου για το ίδιο εισόδημα.
Σημειώνεται ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται με τη φορολογική δήλωση, πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. Συνεπώς, οι βεβαιώσεις των αλλοδαπών φορολογικών Αρχών πρέπει να υποβάλλονται στο πρωτότυπό τους και σε μετάφραση.

12. Ενδείξεις Πίνακα 12
(Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία)

α) Στην ένδειξη 1 και απέναντι από τους Κωδικούς 655- 656 θα γραφούν τα εισοδήματα τα οποία έχουν δηλωθεί στους Πίνακες 5-10 της δήλωσης, τα οποία όμως δεν υπάρχουν την 1.1.1998, π.χ. γιατί μεταβιβάστηκε η οικοδομή, γιατί διακόπηκε η άσκηση επαγγέλματος κ.λπ.

Σ' αυτή την περίπτωση, το καθαρό ποσό του εισοδήματος που δεν υπάρχει την 1.1.1998, πρέπει να γραφεί μειωμένο κατά τις εκπτώσεις (π.χ.10% για απόσβεση και μέχρι 15% για λοιπές δαπάνες, για εισόδημα από εκμίσθωση κατοικίας που μεταβιβάστηκε).
Επίσης, στους κωδικούς αυτούς θα γραφεί και το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος, που προσδιορίζεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, για τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, μετά από υπολογισμό του από το φορολογούμενο, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο από τα κέρδη που προκύπτουν με βάση τα βιβλία και στοιχεία, σε περίπτωση που την 1.1.1998 δεν υπάρχει εισόδημα από επιχείρηση ή επάγγελμα λόγω διακοπής μέσα στο 1997 της άσκησης αυτού.

β) Στην ένδειξη 2 και απέναντι από τους Κωδικούς 693-694 θα γραφεί το ποσό της ετήσιας δαπάνης που δεν υπάρχει την 1.1.1998, π.χ. γιατί πουλήθηκε το επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης ή το αεροσκάφος ιδιωτικής χρήσης κ.λπ.

γ) Στην ένδειξη 3α και απέναντι από τους Κωδικούς 657-658, εκτός των άλλων απαλλασσόμενων του φόρου ποσών, θα γραφεί και το ποσό των μισθών, συντάξεων, καθώς και η πάγια αντιμισθία που έχουν χορηγηθεί σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί ή παρουσιάζουν τετραπληγία σε ποσοστό πάνω από 80% κ.λπ. Διευκρινίζεται ότι, αν από το εξωϊδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη, που καταβάλλεται σε τυφλούς και γενικά σε πρόσωπα που βρίσκονται σε απόλυτη αναπηρία, καθώς και από τους μισθούς, τις συντάξεις και την πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί ή παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80%, έχει παρακρατηθεί φόρος, τα απαλλασσόμενα αυτά ποσά θα γραφούν στους Κωδικούς 657-658 και ο τυχόν φόρος που αναλογεί και έχει παρακρατηθεί για τα υπόψη ποσά
στους Κωδικούς 313-316 του Πίνακα 7.

δ) Στην ένδειξη 3β και απέναντι από τους Κωδικούς 659-660 θα γραφούν τα χρηματικά ποσά ή τα έσοδα που αποκτήθηκαν το 1997 και φορολογούνται με ειδικό τρόπο, όπως π.χ. τόκοι τραπεζικών καταθέσεων, τόκοι έντοκων γραμματίων και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αποζημίωση Ν.2112/1920, μερίσματα από ημεδαπές
ΑΕ, συνεταιρισμούς κ.λπ., μετά την αφαίρεση του φόρου που έχει παρακρατηθεί. Επίσης, στους κωδικούς αυτούς θα γραφούν και τα καθαρά κέρδη ατομικής επιχείρησης αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών, καθώς και αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές, για τα οποία επιβάλλεται ο φόρος των παρ. 14 και 15 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, ενώ ο φόρος αυτός δεν θα γραφεί σε κανένα κωδικό.
Τα ποσά αυτά των καθαρών κερδών για το έτος 1997, ανάλογα με το φόρο που κατέβαλε ο λιανοπωλητής, είναι τα εξής:


¦ Φόρος λιανοπωλητών ¦ Αντίστοιχα καθαρά κέρδη ¦
+


¦ 30.000 δρχ. ¦ 1.600.000 δρχ. ¦
¦ 60.000 δρχ. ¦ 2.200.000 δρχ. ¦
¦ 75.000 δρχ. ¦ 2.500.000 δρχ. ¦
¦ 90.000 δρχ. ¦ 2.600.000 δρχ. ¦
¦ 120.000 δρχ. ¦ 2.800.000 δρχ. ¦
¦ 150.000 δρχ. ¦ 3.000.000 δρχ. ¦
LΤα παραπάνω ποσά καθαρών κερδών προσαυξάνονται κατά 150.000 δρχ. για κάθε παιδί που μένει μαζί του και τον βαρύνει. Τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακού στοιχείου (π.χ. πώληση ακινήτου κ.λπ.), από δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές κ.λπ., δεν θα γραφούν σ' αυτές τις ενδείξεις, αλλά στις ενδείξεις του Πίνακα 14.

ε) Στην ένδειξη 4 και μπροστά από τον Κωδικό 617 γράφεται η λέξη "ΝΑΙ", στην περίπτωση που κατά την 1.1.1998 έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβλήθηκε το οικονομικό έτος 1997, λόγω αλλαγής της οικογενειακής ή περιουσιακής κατάστασης του φορολογούμενου (αγορά, πώληση, δωρεά, ανέγερση περιουσιακών στοιχείων, γάμου, διαζυγίου, θανάτου, ενηλικίωσης ανήλικων τέκνων κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται, με τη δήλωση οικονομικού έτους 1998, δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και δηλώνονται μόνο οι μεταβολές. Ομοίως, στον κωδικό αυτό γράφεται η λέξη "ΝΑΙ", όταν πρόκειται για νέους φορολογούμενους που υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην
οποία συνυποβάλλεται και αρχική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), συμπεριλαμβάνοντας όλα τα ακίνητα ιδιοκτησίας τους. Αντίθετα, γράφεται η λέξη "ΟΧΙ", στην περίπτωση που την 1.1.1998 δεν έχει γίνει καμία μεταβολή στα στοιχεία του Ε9 που υποβλήθηκε το οικονομικό έτος 1997 και δεν συνυποβάλλεται άλλο Εντυπο Ε9 μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998.

Προσοχή: Δεν θα δηλωθούν σαν μεταβολές ακίνητα που περιήλθαν στην ιδιοκτησία του φορολογούμενου το 1997 και μέσα στο ίδιο έτος μεταβιβάστηκαν εκ νέου ώστε να μην περιλαμβάνονται στην ιδιοκτησία του την 1.1.1998.

στ) Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή σας κατά την παραλαβή και τον έλεγχο της δήλωσης που υποβάλλεται από τους γιατρούς του ΕΣΥ ή πανεπιστημιακούς γιατρούς που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ή ειδικευόμενους γιατρούς που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1397/1983 σχετικά με την αναγραφή του ποσού και του φόρου
των πάνω από 2 το μήνα υπηρεσίες ενεργού εφημερίας. Συγκεκριμένα στην ένδειξη 5 και απέναντι από τους Κωδικούς 691-692 πρέπει να γραφεί το ποσό των καθαρών αμοιβών για τις πάνω από δύο (2) το μήνα υπηρεσίες ενεργού εφημερίας των γιατρών αυτών, που φορολογήθηκαν αυτοτελώς για τις αμοιβές αυτές. Ο φόρος που
παρακρατήθηκε σ' αυτές τις αμοιβές δεν θα γραφεί σε κανένα κωδικό. Αν θέλουν να φορολογηθούν για τις αμοιβές αυτές με τις γενικές διατάξεις, τότε αυτές πρέπει να συναθροιστούν με τις άλλες αποδοχές τους από μισθωτές υπηρεσίες και να γραφούν στους Κωδικούς 301-302 του Πίνακα 7 και το ποσό του φόρου στους Κωδικούς 609-610 του Πίνακα 11.
Το ίδιο ισχύει και για τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές ή άλλους αθλητές από τις ποδοσφαιρικές ΑΕ ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κατά την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας, καθώς και για
τα επιδόματα πολύτεκνης μητέρας και ανέργων του Ν.1892/1990.

ζ) Στην ένδειξη 6 και απέναντι από τους Κωδικούς 431-434 θα γραφούν τα συνολικά καθαρά κέρδη που έχουν υπαχθεί σε φορολογία (βιβλίων και στοιχείων ή βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, κατά περίπτωση) που αναλογούν από τη συμμετοχή του φορολογουμένου σε ημεδαπή ΟΕ, ΕΕ, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση ή αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες ή συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες ή κοινοπραξίες που φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2238/1994, αφού συμπληρωθούν προηγούμενα οι ενδείξεις του πίνακα των κωδικών αυτών. Αν ο χώρος του δεν επαρκεί, πρέπει να συμπληρωθεί και επισυναφθεί όμοια γραμμογραφημένος πίνακας. Σημειώνεται ότι στους ίδιους κωδικούς θα γραφούν και τα κέρδη που αναλογούν στο
φορολογούμενο από συμμετοχή του σε ΕΠΕ, που φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν.2238/1994.
Τα κέρδη αυτά θα γραφούν αφού προηγούμενα αφαιρεθεί από αυτά ο φόρος της εταιρίας κ.λπ. που αναλογεί σ' αυτά.
Διευκρινίζεται ότι τα εισοδήματα ή κέρδη της εταιρίας κ.λπ. που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, που αναλογούν στο φορολογούμενο, δεν θα γραφούν στους κωδικούς αυτούς, αλλά στους Κωδικούς 657-658 ή 659-660 του ίδιου πίνακα.

η) Στην ένδειξη 7 και απέναντι από τους Κωδικούς 793-794 και 615-616 θα γραφεί το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε ή οφείλεται το 1997 για τη μίσθωση επαγγελματικού χώρου, εφόσον ασκείται ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και συμπληρωθούν οι ενδείξεις του πίνακα των κωδικών αυτών. Για τις επιπλέον των δύο μισθώσεις θα συνυποβληθούν όμοια γραμμογραφημένοι πίνακες. Επισημαίνεται ότι στους Κωδικούς 790-791 θα γραφεί ο ΑΦΜ του εκμισθωτή.
Αν εκμισθωτής είναι η σύζυγος, ακόμα κι αν έχει ΑΦΜ δικό της, θα γραφεί ο ΑΦΜ του συζύγου της.
Στην ένδειξη 8 απέναντι από τους Κωδικούς 419-420 και 469-470 γράφεται το ενοίκιο που καταβάλλεται ή οφείλεται μέσα στο έτος 1997 για τη μίσθωση οποιουδήποτε ακινήτου, εκτός από το ενοίκιο της κύριας κατοικίας της οικογένειας ή κατοικίας των παιδιών του φορολογουμένου που σπουδάζουν σε άλλη πόλη (811-814 και 815-818) και της επαγγελματικής εγκατάστασης που γράφεται στους Κωδικούς 793-794 και 615-616. Ενδεικτικά αναφέρεται η αναγραφή στους κωδικούς αυτούς του ενοικίου της δευτερεύουσας εξοχικής κατοικίας κ.λπ.
Για περισσότερες των δύο τέτοιων μισθώσεων συμπληρώνεται και συνυποβάλλεται πίνακας.
Για τη συμπλήρωση των Κωδικών 417-418 ισχύουν όσα αναφέρονται πιο πάνω για τη συμπλήρωση των Κωδικών 790-791.

13. Ενδείξεις Πίνακα 13
(Προσδιορισμός ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης)

Στον πίνακα αυτό γράφονται τα στοιχεία προσδιορισμού του εισοδήματος με βάση τα τεκμήρια δαπανών από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και από τις τεκμαρτές ετήσιες δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν με αυτούς και τους βαρύνουν.
Ο έλεγχος των στοιχείων προσδιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος του υπόχρεου και της συζύγου του πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή, ώστε να αποκλείεται η δημιουργία λαθών κατά την εκκαθάριση του φόρου από λαθεμένη συμπλήρωση των σχετικών ενδείξεων των Πινάκων 13 και 14.
Οι ενδείξεις των Πινάκων 13 και 14 που αναφέρονται στον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος δεν παρουσιάζουν καμιά δυσκολία στη συμπλήρωσή τους, γιατί δεν γίνεται κανένας υπολογισμός, αλλά απλή αναγραφή ορισμένων στοιχείων και ποσών. Για τον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης των ενδείξεων των Πινάκων 13 και 14 του εντύπου της δήλωσης, θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά οι υπ' αριθ.
1089583/2131/Α0012/ΠΟΛ.1207/9.10.1991, 1122241/2246/Α0012/
και 1036149/632/Α0012/διαταγές, καθώς και το φυλλάδιο με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης.
Απέναντι από τους Κωδικούς 707-708 γράφεται το ακαθάριστο ποσό της ετήσιας δαπάνης (πραγματικής ή τεκμαρτής) για δευτερεύουσα κατοικία που έχει επιφάνεια πάνω από 100 τ.μ. Αν ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν, έχουν στην κατοχή ή στην κυριότητά τους περισσότερα
ακίνητα με συνολική επιφάνεια τουλάχιστον 100 τ.μ., που χρησιμοποιούνται ως δευτερεύουσα κατοικία, γράφεται το ακαθάριστο πραγματικό ή τεκμαρτό μίσθωμα, που προέκυψε μέσα στο 1997 συνολικά για όλες τις δευτερεύουσες κατοικίες, αφού συμπληρωθεί ειδική κατάσταση. Δεν λαμβάνεται υπόψη η τεκμαρτή δαπάνη από
ιδιοκατοίκηση δευτερεύουσας κατοικίας μέχρι 100 τ.μ. που βρίσκεται σε χωριό ή πόλη με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους και δεν χαρακτηρίζεται ως τουριστικός τόπος, που περιήλθε στο φορολογούμενο ή τη σύζυγό του από κληρονομιά, προίκα ή γονική παροχή.
Σε περίπτωση που στους Κωδικούς 709-710 αναγράφεται ποσό ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης, με βάση το επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, από την πέμπτη στήλη του πίνακα της τελευταίας σελίδας του φυλλαδίου οδηγιών, προκειμένου για την περ. γ' που αναφέρεται σε συνταξιούχο ηλικίας πάνω από 60 ετών με κυριότητα του οχήματος πάνω από 10 έτη, θα πρέπει, για τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών, να επισυνάπτουν επίσης κατά την υποβολή της δήλωσής τους και τα εξής δικαιολογητικά:

α) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η ηλικία τους και

β) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος που ήταν στην κατοχή τους το επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης.

Επίσης, σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή, στην δεκαετή κυριότητα του οχήματος υπολογίζεται και ο χρόνος αγοράς του. Συνεπώς, για να μειωθεί η τεκμαρτή δαπάνη κατά ποσοστό 40%, πρέπει ο συνταξιούχος ηλικίας πάνω από 60 ετών να έχει αποκτήσει την κυριότητα του αυτοκινήτου του μέχρι 31.12.1987. Σε περίπτωση ακινησίας αυτοκινήτου, δίτροχου ή τρίτροχου, απαιτείται να συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κάθε έτους και σχετική βεβαίωση ακινησίας από την αρμόδια ΔΟΥ.
Σημειώνεται ότι στους Κωδικούς 731-732 πρέπει να γραφεί το ποσό της αμοιβής που καταβλήθηκε στο ναυτολογημένο πλήρωμα σκάφους αναψυχής. Ο διπλασιασμός του ποσού θα γίνει από το ΚΕΠΥΟ.
Απέναντι από τους Κωδικούς 719-720 γράφεται το ποσό που κατέβαλε ο φορολογούμενος σε μετρητά το 1997 για την αγορά αυτοκινήτων Ι.Χ., δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων κ.λπ., εκτός από αυτά που αποτελούν άμεσο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας. Επισυνάπτεται σχετική κατάσταση και τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Απέναντι από τους Κωδικούς 721-722 γράφεται το ποσό που κατέβαλε ο φορολογούμενος σε μετρητά το 1997 για αγορά πλοίων αναψυχής, λοιπών σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών, εκτός από αυτά που αποτελούν το άμεσο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας. Επισυνάπτεται σχετική κατάσταση και τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Απέναντι από τους Κωδικούς 723-724 γράφεται το ποσό που κατέβαλε ο φορολογούμενος σε μετρητά μέσα το 1997 για την αγορά κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας (πάνω από 1.000.000 δρχ.), εκτός από αυτά που αποτελούν αρδευτικό εξοπλισμό γεωργικής επιχείρησης, καθώς και αυτά που αποτελούν το άμεσο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας. Επισυνάπτεται σχετική κατάσταση και τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Απέναντι από τους Κωδικούς 733-734 γράφεται το συνολικό ποσό που κατέβαλε ο φορολογούμενος το 1997 για αγορά επιχειρήσεων ή για τη σύσταση ή για την αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή για την αγορά εταιρικών μερίδων
και χρεογράφων γενικώς.
Εξαιρείται η αγορά ομολόγων του Δημοσίου ή τίτλων εταιριών στις οποίες μετέχει το Δημόσιο κατά ποσοστό τουλάχιστον 50%, καθώς και η αγορά μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο ή μετοχών που έχει εγκριθεί η εισαγωγή τους σε αυτό, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αγορά εντόκων γραμματίων του
Δημοσίου ή γενικά τίτλων του Δημοσίου, η αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, η αγορά REPOS και κάθε άλλου τίτλου που είναι διαπραγματεύσιμος στο Χρηματιστήριο, των οποίων η δαπάνη δεν συμπεριλαμβάνεται στους υπόψη κωδικούς. Απέναντι από τους Κωδικούς 735-736 γράφεται το συνολικό ποσό που κατέβαλε ο φορολογούμενος το 1997 για αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων. Εξαιρείται η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, με δικαίωμα πλήρους κυριότητας, οικοδομής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα 120 τ.μ.
Αν η επιφάνεια της οικοδομής υπερβαίνει τα 120 τ.μ., η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα 120 τ.μ. θα συμπεριληφθεί στους υπόψη κωδικούς.
Στα ποσά των κωδικών αυτών θα συμπεριληφθεί το άθροισμα του τιμήματος, του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, των συμβολαιογραφικών κ.λπ. εξόδων που καταβλήθηκαν το 1997 για την αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση των ακινήτων. Επίσης, θα επισυναφθούν είτε επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών συμβολαίων, είτε βεβαίωση (ή περίληψη του οικείου συμβολαίου) του συμβολαιογράφου, με την οποία θα περιγράφεται αναλυτικά το ακίνητο, η επιφάνειά του, η τοποθεσία και τα όριά του, η αντικειμενική αξία και η αξία που δηλώνουν οι αντισυμβαλλόμενοι ότι συμφωνήθηκε, ο φόρος για τη μεταβίβαση αυτή που καταβλήθηκε, ο τρόπος καταβολής του τιμήματος, τα συμβολαιογραφικά έξοδα, καθώς και τα λοιπά έξοδα, τα στοιχεία των αντισυμβαλλόμενων και τέλος θα επισυναφθεί σχετική κατάσταση με τα πιο πάνω στοιχεία για κάθε αγορά ακινήτου. Σημειώνεται ότι αν υπάρχει διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής αξίας ή της προσωρινής αξίας που προσδιορίζεται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ και της αξίας που γράφεται στο συμβόλαιο, θα γραφεί το
μεγαλύτερο ποσό.
Ανάλογα συμφωνητικά ή βεβαιώσεις και καταστάσεις θα επισυναφθούν στην περίπτωση χρονομεριστικής ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων, από τις οποίες, εκτός των πιο πάνω, πρέπει να προκύπτουν και οι όροι των υπόψη μισθώσεων.

Προσοχή: Στους Κωδικούς της ένδειξης 3 του Πίνακα 13 και στις σχετικές καταστάσεις θα συμπεριληφθούν και τα ποσά των δόσεων που καταβλήθηκαν μέσα στο 1997 (π.χ. για αγορά αυτοκινήτου, για αγορά ακινήτου) που προέρχονται από αντίστοιχες συναλλαγές που έγιναν σε προηγούμενα έτη.
Απέναντι από τους Κωδικούς 737-738 γράφεται το συνολικό ποσό που κατέβαλε ο φορολογούμενος το 1997 για ανέγερση οικοδομών, καθώς και για κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής.
Εξαιρείται η δαπάνη για ανέγερση από ενήλικο οικοδομής ως πρώτης κατοικίας του, στην οποία πρώτη κατοικία θα έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας, εφόσον η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα 120 τ.μ.. Αν η επιφάνεια της οικοδομής υπερβαίνει τα 120 τ.μ., λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα 120 τ.μ., η οποία και θα συμπεριληφθεί στους υπόψη κωδικούς.
Επίσης, εξαιρείται η δαπάνη για ανέγερση οικοδομής από επιχείρηση που αναλαμβάνει κατά κύριο επάγγελμα την ανέγερση οικοδομών, η οποία φυσικά δεν θα συμπεριληφθεί στους υπόψη κωδικούς.
Προκειμένου για ανέγερση οικοδομών των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά τις 31.12.1994, το ποσό της δαπάνης ανέγερσής τους δεν μπορεί να είναι μικρότερο εκείνου που προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.2238/1994.
Για τη δαπάνη ανέγερσης κάθε οικοδομής θα συνταχθεί κατάσταση, η οποία θα περιέχει ανάλογα στοιχεία με εκείνα που αναφέρονται για την αγορά οικοδομών. Απέναντι από τους Κωδικούς 739-740 γράφεται το συνολικό ποσό που κατέβαλε ο φορολογούμενος το 1997 για χορήγηση δανείων ή προσωρινών διευκολύνσεων στις
εταιρίες που μετέχει ως εταίρος ή και προς την ατομική του επιχείρηση με τη μορφή προσωρινών καταθέσεων και συμπληρώνεται σχετική κατάσταση με την επωνυμία και τον ΑΦΜ της επιχείρησης και τα ποσά που καταβλήθηκαν σε κάθε επιχείρηση για την πιο πάνω αιτία.
Απέναντι από τους Κωδικούς 725-726 γράφεται το συνολικό ποσό της ετήσιας δαπάνης που κατέβαλε ο φορολογούμενος το 1997 για δωρεές ή χορηγίες χρηματικών ποσών που υπερβαίνουν συνολικά τις 100.000 δρχ. ετησίως, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, τους Δήμους και Κοινότητες του Κράτους, τα ΑΕΙ, τα κρατικά και
δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν ΝΠΙΔ και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Κρατικά ΝΠΔΔ) και τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου, των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον
κατά 70% με επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Επισυνάπτεται κατάσταση με τα στοιχεία του δωρητή, δωρολήπτη, το ποσό για κάθε δωρεά ή χορηγία, καθώς και φωτοαντίγραφο τυχόν δήλωσης άτυπης δωρεάς. Απέναντι από τους Κωδικούς 727-728 γράφεται το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβλήθηκε το έτος 1997 για την τοκοχρεολυτικοί απόσβεση δανείων (στεγαστικών
- καταναλωτικών - προσωπικών) και πιστώσεων γενικά. Προκειμένου για στεγαστικά δάνεια που συνάφθηκαν για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, για την τοκοχρεολυτικοί εξόφληση του τμήματος του δανείου που αναλογεί για το μέχρι των 120 τ.μ. εμβαδόν της κατοικίας, θα γραφούν μόνο οι τόκοι, ενώ για την τοκοχρεολυτικοί απόσβεση του τμήματος του δανείου που αναλογεί για το πέραν των 120 τ.μ. εμβαδόν της, θα γραφεί ολόκληρο το ποσό των τοκοχρεολυτικών δόσεων για την απόσβεσή του.
Επίσης, γράφεται το ποσό που καταβλήθηκε για την εξόφληση υποχρεώσεων από τη χρήση πιστωτικής κάρτας ή κάρτας πληρωμών (DINERS κ.λπ.), εφόσον το ποσό αυτό αφορά αγορά περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στους Κωδικούς 719-724 και 733-736 (αγορά αυτοκινήτου, μηχανήματος, πινάκων ζωγραφικής και λοιπών περιουσιακών στοιχείων).

Προσοχή: Στους Κωδικούς 727-728 γράφεται για τις αγορές των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στους Κωδικούς 719-724 και 733-736 ότι εξοφλήθηκε μέσω πιστωτικών κρατών, ενώ τα ποσά που καταβλήθηκαν για τα ίδια περιουσιακά στοιχεία σε μετρητά γράφονται στους Κωδικούς 719-724 και 733-736.

Απέναντι από τους Κωδικούς 729-730 γράφεται το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβλήθηκε το 1997 για την εξόφληση υποχρεώσεων από τη χρήση πιστωτικών καρτών ή καρτών πληρωμών, απόσβεση των χρεώσεων των πιστωτικών καρτών, εφόσον το ποσό αυτό αφορά αγορές καταναλωτικών αγαθών, που έγιναν μέσω των πιστωτικών αυτών καρτών, καθώς και των καρτών των πληρωμών (DINERS κ.λπ.). Στην περίπτωση αναγραφής ποσού σε ένα ή σε περισσότερους από τους Κωδικούς 727-728, 729-730, θα συμπεριληφθεί στα ποσά αυτά και το ποσό των τυχόν τόκων υπερημερίας.
Με τις ισχύουσες διατάξεις ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αμφισβητήσει το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης, αλλά υποχρεώνεται να προσκομίσει στοιχεία και να αποδείξει ότι η δαπάνη διαβίωσής του ήταν μικρότερη από εκείνη που προσδιορίζεται με βάση τα τεκμήρια των δαπανών διαβίωσης του άρθρου 16 του Ν.2238/1994.
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε δαπάνες μικρότερες από εκείνες που προσδιορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν.2238/1994 και εφόσον δεν δηλώνει εισοδήματα από εμφανείς πηγές, απαιτείται να προσκομίσει τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. πιστοποιητικά στρατολογίας, κυρωμένα φωτοαντίγραφα σελίδων διαβατηρίων, πιστοποιητικά νοσοκομείων ή κλινικής κ.λπ.).
Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να υποβληθούν από το φορολογούμενο μαζί με την ετήσια φορολογική του δήλωση. Σ' αυτή την περίπτωση, στις οικείες ενδείξεις της φορολογικής του δήλωσης θα γραφεί το ποσό της πραγματικής δαπάνης που ισχυρίζεται ότι έκανε ο φορολογούμενος και όχι το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης
που ορίζεται στο νόμο.

14. Ενδείξεις Πίνακα 14
(Μειώσεις της ετήσιας δαπάνης)

Οι ενδείξεις του πίνακα αυτού αναφέρονται σε εισοδήματα και χρηματικά ποσά, με τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η προκύπτουσα διαφορά από τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος βάσει αγοράς περιουσιακών στοιχείων ή δαπανών διαβίωσης.

Ειδικότερα:

α) Κωδικοί 781-782: Γράφονται τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. πώληση ακινήτου, αυτοκινήτου κ.λπ.). Για τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από την πώληση περιουσιακών στοιχείων απαιτείται κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου, από
τα οποία προκύπτουν αυτά τα χρηματικά ποσά. Για την πώληση κινητών πραγμάτων, θεωρημένη απόδειξη αγοράς από επιτηδευματία. Επίσης, για την πώληση αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί υπεύθυνη δήλωση από τον αγοραστή και πωλητή.

β) Κωδικοί 783-784: Γράφεται το χρηματικό ποσό που προέρχεται από εισαγωγή ελεύθερου συναλλάγματος (που δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέο στην Τράπεζα της Ελλάδος). Για το ποσό αυτό απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Τράπεζας ή των ΕΛΤΑ ή του γραφείου προστασίας εθνικού νομίσματος (σε περίπτωση που ο ίδιος ο φορολογούμενος εισήγαγε το συνάλλαγμα), μέσω των οποίων έχει εισαχθεί αυτό το συνάλλαγμα στην Ελλάδα, καθώς και επίσημα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η απόκτησή του στο εξωτερικό.
Δεν απαιτείται δικαιολόγηση απόκτησης αυτού του συναλλάγματος για τα πρόσωπα:

αα) που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό, ββ) που έχουν διαμείνει τουλάχιστον 3 έτη στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγματος γίνεται μέσα σε 2 χρόνια από τη μετοικεσία τους, γγ) που είχαν διαμείνει 5 τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομά τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε Τράπεζα της Ελλάδας ή σε υποκατάστημα Ελληνικής Τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους μέσα σε 1 χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα, χωρίς το συνάλλαγμα αυτό να έχει επανεξέλθει στην αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της μη επανεξαγωγής του συναλλάγματος δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο του συναλλάγματος που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 17, εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή των άρθρων 17 ή 19 (δηλαδή έχει ληφθεί υπόψη προκειμένου να κριθεί εάν θα φορολογηθεί με βάση τη συνολική δαπάνη τεκμηρίων).

γ) Κωδικοί 785-786: Γράφονται τα ποσά από δάνεια, κέρδη από λαχεία, δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών που έγιναν στο φορολογούμενο και τη σύζυγό του κ.λπ., για τις οποίες (δωρεές ή γονικές παροχές) έχει υποβληθεί η οικεία φορολογική δήλωση μέχρι 31.12.1997.
Για τα χρηματικά ποσά από δωρεές προς το φορολογούμενο απαιτείται σχετικό πιστοποιητικό του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ, από το οποίο να προκύπτει και η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου δωρεάς ή κυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης αυτής.

δ) Κωδικοί 787-788: Γράφεται το ποσό του κεφαλαίου που σχηματίστηκε από οικονομίες προηγούμενων χρόνων, τις οποίες ξόδεψε ο φορολογούμενος το 1997, εφόσον αποδεικνύεται ότι γι' αυτές φορολογήθηκε ή απαλλάχτηκε από το φόρο νόμιμα. Για τα εισοδήματα ή ποσά που ήδη φορολογήθηκαν ή απαλλάχτηκαν από το φόρο νόμιμα, απαιτούνται βεβαιώσεις των επιχειρήσεων γενικά ή των αρμόδιων Υπηρεσιών, από τις οποίες να προκύπτουν τα ποσά αυτά. Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2019/1992,σχετικά με την υποβολή του Εντύπου Ε6 που επισυνάφθηκε στις δηλώσεις οικονομικού έτους 1992, δεν έχουν εφαρμογή για τα ποσά των πραγματικών και τεκμαρτών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.1994 και μετά. Τα χρηματικά ποσά που είχαν επικληθεί
από την ανάλωση ή την πώληση των στοιχείων αυτών, κατά τα ποσά που λήφθηκαν υπόψη για μείωση της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίου οικονομικών ετών 1992 μέχρι και 1994, μειώνουν τα ποσά του κεφαλαίου των αντίστοιχων ετών που επικαλείται ο φορολογούμενος για τη μείωση του τεκμηρίου του. Σημειώνεται ότι πρέπει να ελέγχεται αν:

α) Τα ποσά μεταφέρθηκαν σωστά στις οικείες ενδείξεις από τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στη δήλωση και

β) Για τα ποσά που έχουν σημειωθεί στους Κωδικούς 781-786 συνυποβάλλονται από τον υπόχρεο τα στοιχεία που αποδεικνύουν άμεσα τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων με βάση τις κείμενες διατάξεις και τούτο γιατί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994, αν δεν συνυποβάλλονται τα στοιχεία αυτά, τα ποσά που σημειώνονται στους κωδικούς αυτούς δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό και την εκκαθάριση του φόρου.

15. Ενδείξεις Πίνακα 16
(Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος)

Η επιστροφή τυχόν πιστωτικού υπολοίπου της δήλωσης γίνεται είτε με κατάθεσή του σε λογαριασμό καταθέσεων, είτε με καταβολή μετρητών στους δικαιούχους από τις Τράπεζες. Για την επιστροφή με τον πρώτο τρόπο, ο φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει όλες τις ενδείξεις του Πίνακα 16, ενώ για την επιστροφή με το
δεύτερο τρόπο δεν χρειάζεται να συμπληρώσει τον αριθμό του λογαριασμού. Αναλυτικότερες οδηγίες για τη συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 16, δίνονται και στο φυλλάδιο οδηγιών για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998.
Κατά συνέπεια, κατά την παραλαβή των δηλώσεων, θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά αν έχουν συμπληρωθεί υποχρεωτικά τουλάχιστον ο λευκός χώρος κάτω από την ένδειξη "ΤΡΑΠΕΖΑ" με την επωνυμία της Τράπεζας, τα διπλανά δύο τετραγωνίδια με τον κωδικό αριθμό της τράπεζας, ο λευκός χώρος κάτω από την ένδειξη "ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ" με το υποκατάστημα που επιθυμεί ο φορολογούμενος και τα διπλανά τέσσερα τετραγωνίδια με τον κωδικό αριθμό του υποκαταστήματος. Οπως είναι γνωστό, στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου καταθέσεων αναγράφεται, συνήθως, ο κωδικός αριθμός του υποκαταστήματος από το οποίο εκδόθηκε το βιβλιάριο αυτό. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επιλέξει το συγκεκριμένο υποκατάστημα για την επιστροφή του φόρου, ανεξάρτητα από τον τρόπο επιστροφής, αν δεν αναγράφεται ο κωδικός αριθμός αυτού του υποκαταστήματος στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου καταθέσεων, θα πρέπει να αναζητά ο ίδιος την πληροφορία αυτή από το συγκεκριμένο υποκατάστημα. Ομοια πληροφορία θα αναζητά και σε περίπτωση που επιλέξει για την επιστροφή του φόρου οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα συγκεκριμένης Τράπεζας.
Σημειώνεται ότι τα τετραγωνίδια των ενδείξεων "ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ" και "ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ" της τελευταίας σελίδας της δήλωσης θα συμπληρώνονται με τα στοιχεία, όπως αυτά ακριβώς αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου καταθέσεων του δικαιούχου, π.χ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Βουλής 022, ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 003475268.

Οι κ.κ. Επιθεωρητές ΔΟΥ, στους οποίους κοινοποιείται η εγκύκλιος αυτή, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των ΔΟΥ, ενόψει της σοβαρότητας του έργου, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την υλοποίηση της παρούσας με βάση τις ειδικότερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε ΔΟΥ, κατά το στάδιο της παραλαβής και του ελέγχου των δηλώσεων.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης