ΠΟΛ.1030/27.1.1998

Τύπος και περιεχόμενο της πράξης προσδιορισμού αποτελεσμάτων και επιβολής φόρου εισοδήματος και τελών χαρτοσήμουΣχόλια:


27 Ιαν 1998

Taxheaven.gr


Τύπος και περιεχόμενο της πράξης προσδιορισμού αποτελεσμάτων και επιβολής φόρου εισοδήματος και τελών χαρτοσήμου 1011187/161/Α0012/ΠΟΛ.1030/27.1.1998

Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 64 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α').
  2. Τις διατάξεις της παρ. 2γ' του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.
  3. Τις διατάξεις της παρ. 5γ' του άρθρου 15 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.
  4. Τις διατάξεις του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α').
  5. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
  6. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, πέραν από εκείνη που έχει προϋπολογισθεί για την εκτύπωση αυτού του εντύπου.


Αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου της πράξης προσδιορισμού αποτελεσμάτων και επιβολής φόρου εισοδήματος και τελών χαρτοσήμου των ΟΕ, ΕΕ, αφανών ή συμμετοχικών εταιριών, κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικών - κερδοσκοπικών ή μη εταιριών και κοινοπραξιών, όπως αυτό
έχει στο σχετικό υπόδειγμα, το οποίο θεωρείται παράρτημα της παρούσας.

2. Στο ίδιο έντυπο της ανωτέρω πράξης και στην τελευταία σελίδα αυτού, αναγράφονται τα στοιχεία της πράξης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr