ΠΟΛ.1027/28.1.1998

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,οικονομικού έτους 1998, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται μ αυτήΣχόλια:


28 Ιαν 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1010563/174/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ. : 1027

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 1998, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν.

Εχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
β) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 62 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α').
γ) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν.2238/1994.
δ) Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν.2238/1994.
ε) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.2238/1994.
στ) Τις διατάξεις της 1035166/400/Α0012/(ΦΕΚ 198 Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
ζ) Τις διατάξεις της παρ. 24 του άρθρου 33, της παρ. 2 του άρθρου 43, της παρ. 2 του άρθρου 44 και της παρ. 13 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994.
η) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.Δ.3323/1955, όπως ισχύουν.
θ) Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α').
ι) Οτι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα, για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υποχρέους, οι οποίοι αναφέρονται στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, γι' αυτό από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
Αρθρο 1

Ορίζουμε ότι, για το οικονομικό έτος 1998, ο τύπος και το περιεχόμενο:

α) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1),

β) της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Φ.01.002) - (Ε2),

γ) του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Φ.01.003) - (Ε3), για εισόδημα από ατομική, εταιρική ή κοινοπρακτική άσκηση εμπορικού (βιομηχανικού, βιοτεχνικού κ.λπ.), γεωργικού
ή ελευθέριου επαγγέλματος,

δ) της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Φ-01.042),

ε) της δήλωσης στοιχείων ακινήτων που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 1998 (Ε9),

στ) των αναλυτικών στοιχείων προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για εμπορικές επιχειρήσεις (Ε10),

ζ) των αναλυτικών στοιχείων προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για ατομική ή εταιρική άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων (Ε11), έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα, ως παραρτήματά της Α', Β', Γ', Δ', Ε', ΣΤ' και Ζ' αντιστοίχως.

Αρθρο 2

1. Τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3), της βεβαίωσης αποδοχών και συντάξεων, της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), καθώς και των αναλυτικών στοιχείων προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με
βάση τα αντικειμενικά κριτήρια (Ε10 και Ε11), συνοδεύουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμενων εισοδημάτων και, εφόσον υποβάλλονται ταυτόχρονα, αποτελούν αδιαίρετη ενότητα μ' αυτή και πρέπει να συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις τους, με εξαίρεση τις
ενδείξεις "τιμή ζώνης της επαγγελματικής εγκατάστασης" και "Συντελεστής εμπορικότητας της οδού..." που αναφέρονται στο έντυπο Ε10, η συμπλήρωση των οποίων, προκειμένου για τις ατομικές επιχειρήσεις, είναι προαιρετική (διαφορετικά συμπληρώνονται από την υπηρεσία). Ομοίως, προαιρετικά συμπληρώνεται από τους ελεύθερους επαγγελματίες η ένδειξη "τιμή ζώνης επαγγελματικής εγκατάστασης" που αναφέρεται στο Εντυπο Ε1 (διαφορετικά συμπληρώνεται από την υπηρεσία). Ειδικά για το Εντυπο Ε9, διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του έτους 1997 δεν έγινε καμία μεταβολή στην περιουσιακή ή οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενου, η οποία να επιδρά σε οποιαδήποτε ένδειξη της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) που είχε υποβληθεί κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 1997, τότε δεν υπάρχει υποχρέωση να υποβληθεί μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998 και δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).

2. Η δήλωση φόρου εισοδήματος οποιουδήποτε επιτηδευματία, υπογράφεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.2065/1992 και από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου ή από τον υπεύθυνο λογιστή που τηρεί τα βιβλία αυτού ή, αν δεν απασχολείται λογιστής, από το πρόσωπο που συμπράττει στη σύνταξη της δήλωσης, οι οποίοι βεβαιώνουν ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στη δήλωση, συμφωνούν με τα δεδομένα των βιβλίων και ότι το εισόδημα που δηλώνεται έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Κάτω από την υπογραφή του προσώπου που υπογράφει τη δήλωση, αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αυτού και ο αριθμός της ταυτότητάς του. Ο προϊστάμενος του λογιστηρίου του επιτηδευματία ή άλλο πρόσωπο, που υπογράφει τη δήλωση, έχει όλες τις ευθύνες που προβλέπονται από το Ν.1599/1986. Η παράλειψη
της υπογραφής του λογιστή πρέπει να αιτιολογείται από το φορολογούμενο με δήλωση του Ν.1599/1986.

3. Η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3), η βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων, η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), τα αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για εμπορικές επιχειρήσεις (Ε10) και τα αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για ατομική ή εταιρική άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων (Ε11), μπορεί να υποβληθούν σε προεκτυπωμένα έντυπα από τους υποχρέους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσής τους με μηχανογραφικά μέσα, τα οποία όμως πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και να αναφέρουν τα στοιχεία που περιέχονται στα αντίστοιχα έντυπα που επισυνάπτονται στην απόφαση αυτή (σχετική 1120810/2760/Α0012/ΠΟΛ. 1295/16.11.1995 απόφαση Υπ. Οικονομικών).

Αρθρο 3

Οι φορολογούμενοι που ακούν ατομική επιχείρηση με τη δήλωση εισοδήματος, υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, εφόσον συντρέχει περίπτωση:

α) Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, αντίγραφο ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού "κέρδη και ζημίες", νόμιμα υπογεγραμμένο, καθώς και αντίγραφο του λογαριασμού εκμετάλλευσης.
β) Τρία (3) αντίτυπα των πραγματοποιούμενων σε κάθε διαχειριστική χρήση επενδύσεων και αφορολόγητων εκπτώσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (Ν.Δ.4002/1959, Ν.289/1976, Ν.1262/1982, Ν.1892/1990).
γ) Κατάσταση σε δύο (2) αντίτυπα, στην οποία θα εμφανίζεται το είδος των δαπανών, κατά κατηγορία, καθώς και το ποσό που διατέθηκε μέσα στη χρήση 1997 για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων του άρθρου 1 του Ν.1892/1990, προκειμένου να καλυφθούν τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων με βάση το άρθρο 22 του Ν.1828/1989, που έχουν σχηματισθεί από τα αδιανέμητα κέρδη των οικονομικών ετών 1995, 1996 και 1997.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία της πιο πάνω περ. γ' προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, για το ειδικό αποθεματικό επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν.1828/1989, που έχει σχηματίσει η επιχείρηση από τα αδιανέμητα κέρδη της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
αα) Το ποσό των καθαρών κερδών της χρήσης και
ββ) Το ποσό των καθαρών κερδών που διατέθηκε για το σχηματισμό του ειδικού αυτού αποθεματικού επενδύσεων.

Αρθρο 4

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων συνοδεύεται κατά περίπτωση και από τις εξής βεβαιώσεις:

α) Βεβαίωση για τα έσοδα από μερίσματα, τόκους και λοιπά εισοδήματα από κινητές αξίες, από μερίσματα συνεταιρισμών, αγροτικές επιδοτήσεις, για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα κ.λπ., που καταβλήθηκαν στο δικαιούχο και για τους φόρους που έχουν παρακρατηθεί για τα έσοδα αυτά.

β) Βεβαίωση με το ποσό της διατροφής που επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε συμβολαιογραφικά, η οποία εκδίδεται από τον υπόχρεο σε καταβολή σύζυγο, για το συνολικό ποσό της διατροφής που κατέβαλε ετησίως και θα συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος από το δικαιούχο σύζυγο, προκειμένου να αποδείξει
αυτός το ποσό της διατροφής που εισέπραξε.

γ) Βεβαιώσεις των φόρων που έχουν παρακρατηθεί.

δ) Βεβαιώσεις για τα ποσά κερδών από τη συμμετοχή σε εταιρίες, κοινωνίες ή κοινοπραξίες της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 ή σε ΕΠΕ. Επίσης, θα επισυνάπτεται βεβαίωση για τα ποσά επιχειρηματικής αμοιβής προς ομόρρυθμους εταίρους ή κοινωνούς ή εταίρους - διαχειριστές ΕΠΕ από ΟΕ ή ΕΕ ή κοινωνία κληρονομικού δικαίου ή ΕΠΕ.

Αρθρο 5

Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, τα παρακάτω νόμιμα στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την αναγνώριση δικαιωμάτων (απαλλαγών, εξαιρέσεων κ.λπ.):

α) Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των μισθών, των συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό πάνω από 80%, η γνωμάτευση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της
οικείας Νομαρχίας ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Στρατού, από την οποία να προκύπτει ότι τα πρόσωπα αυτά είναι τυφλά ή παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, σε ποσοστό πάνω από 80% ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης, από την οποία να προκύπτει ότι τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτήθηκαν λόγω ολικής τύφλωσης ή αναπηρίας σε ποσοστό πάνω από 80% από βαριές κινητικές αναπηρίες. Δεν αναγνωρίζεται η τυχόν προσαύξηση του ποσοστού. Ειδικά για τους ολικώς τυφλούς, αντί για γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, μπορεί να υποβληθεί βεβαίωση της αρμόδιας Νομαρχίας ότι είναι γραμμένοι στα γενικά μητρώα τυφλών. Τα δικαιολογητικά αυτά ορίζονται με την 1035166/400/ /Α0012/(ΦΕΚ 198/Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου, γέννησης ή διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επικαλείται ως προστατευόμενα μέλη του τέκνα, αδελφούς και ανήλικους συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού.

γ) Βεβαίωση αναγνωρισμένης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού, από την οποία να προκύπτει ότι τα ενήλικα τέκνα του φορολογουμένου σπουδάζουν σ' αυτή, εφόσον έχουν ηλικία μέχρι 25 ετών και θεωρείται ότι αυτά βαρύνουν το φορολογούμενο. Στη βεβαίωση αναγνωρισμένης ιδιωτικής σχολής εσωτερικού, πρέπει
να αναγράφεται ο αριθμός της άδειας που χορήγησε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΦΕΚ όπου δημοσιεύθηκε αυτή.

δ) Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ηλικία και το βαθμό συγγένειας των προσώπων, τα οποία ο φορολογούμενος επικαλείται ότι τον βαρύνουν, ότι τα πρόσωπα αυτά συνοικούν μ' αυτόν και ότι τα εισοδήματα καθενός από αυτά δεν υπερβαίνουν το ποσό των 300.000 δρχ. το χρόνο ή, εφόσον έχουν αναπηρία 67% και πάνω, ότι τα εισοδήματά τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 600.000 δρχ. το χρόνο, ανεξάρτητα από το αν τα εισοδήματα αυτά απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με τις διατάξεις του Ν.2238/1994 ή με ειδικό τρόπο. Στη δεύτερη περίπτωση, των ανάπηρων μελών, απαιτείται και γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας όπου έχει την κατοικία του ο φορολογούμενος, από την οποία να προκύπτει η ύπαρξη αναπηρίας 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.

ε) Στοιχεία που αποδεικνύουν το ποσό του υπερτιμήματος από πώληση αυτοκινήτου (παρ. 3, άρθρου 7, Ν.1160/1981 - ΦΕΚ 147/Α') και τον καταλογισμό φόρου στο φορολογούμενο.

στ) Κατάσταση στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στον υπόχρεο ως οικιακοί βοηθοί, οδηγοί, δάσκαλοι, κηπουροί και λοιπό υπηρετικό προσωπικό, καθώς και το ποσό των ετήσιων αμοιβών που καταβλήθηκαν σε κάθε ένα από αυτά τα πρόσωπα.

ζ) Κατάσταση, στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες λόγω ναυτολόγησής τους σε σκάφη αναψυχής του υποχρέου, καθώς και το ποσό των ετήσιων αμοιβών που καταβλήθηκαν σε κάθε ένα από αυτά τα πρόσωπα.

η) Για την απόδειξη της διάστασης των συζύγων, απαιτείται αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο, σε περίπτωση υποβολής χωριστών δηλώσεων αυτών.

θ) Επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας δικαστικής απόφασης, από την οποία να προκύπτει ότι ο γονέας που απόκτησε το μεγαλύτερο ποσό συνολικού εισοδήματος έχει χάσει τη γονική μέριμνα, σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.2238/1994 και του όγδοου εδαφίου της περ. β' της παρ. 1 του
άρθρου 16 του ίδιου νόμου και της αναλογικής εφαρμογής στις περ. γ', ε' και στ' της ίδιας παραγράφου.

ι) Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης σχολάζουσας κληρονομίας ή επιδικίας ή μεσεγγύησης από τον κηδεμόνα, τον προσωρινό διαχειριστή ή το μεσεγγυούχο, κατά περίπτωση, καθώς και σε περίπτωση υποβολής δήλωσης για λογαριασμό ανηλίκων ή δικαστικώς ή νομίμως απαγορευμένων ή αυτών που βρίσκονται υπό δικαστική αντίληψη από τον επίτροπο ή τον κηδεμόνα ή τον αντιλήπτορα, κατά περίπτωση, το νόμιμο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ο ορισμός των πιο πάνω προσώπων.

ια) Φωτοαντίγραφο τιμολογίου αγοράς ταμειακής μηχανής.

ιβ) Εάν ο φορολογούμενος δηλώνει ότι κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, προκειμένου να τύχει μείωση του φόρου με βάση το άρθρο 118 του Ν.2238/1994, η βεβαίωση που ορίζεται από την 1040801/750/ΠΟΛ.1123/0012Α/ /8.4.1997 (ΦΕΚ 328/Β'/21.4.1997) απόφαση του Υπ. Οικονομικών.

ιγ) Σε περίπτωση κατοίκου χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης που αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού του εισοδήματος, προκειμένου να τύχει αυτός απαλλαγή του φόρου του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας, καθώς και τις μειώσεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής Αρχής για το συνολικό εισόδημά του.

Αρθρο 6

Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων συνυποβάλλονται κατά περίπτωση και τα εξής δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται η πραγματοποίηση από το φορολογούμενο των δαπανών των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 8 του Ν.2238/1994, τις οποίες αυτός επικαλείται για έκπτωση από το εισόδημά του.

Α. Δαπάνη ενοικίου

1. Για την απόδειξη της δαπάνης που καταβλήθηκε για ενοίκιο κύριας κατοικίας, καθώς και κατοικίας για την ικανοποίηση στεγαστικών αναγκών των τέκνων που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού, απαιτούνται οι αποδείξεις που έχουν εκδοθεί από τον εκμισθωτή ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, από
τις οποίες προκύπτει το συνολικό ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε από το φορολογούμενο κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο, που χρησιμοποίησε το ακίνητο.

2. Σε περίπτωση απώλειας μιας ή περισσότερων αποδείξεων, εφόσον από αυτές που υπάρχουν σχηματίζεται πλήρης πεποίθηση ότι έχει καταβληθεί το ενοίκιο της οικείας χρονικής περιόδου, το συνολικό ποσό του ενοικίου υπολογίζεται με βάση αυτές τις αποδείξεις.

3. Αντί των οικείων αποδείξεων καταβολής του ενοικίου, ο φορολογούμενος δικαιούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, από την οποία να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε από αυτόν ως και τα στοιχεία των δικαιούχων στους οποίους το κατέβαλε και τον ΑΦΜ του εκμισθωτή ή τον αριθμό της ταυτότητάς του, όταν δεν του έχει χορηγηθεί ΑΦΜ. Ομοια υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υποβάλλεται από το φορολογούμενο σε περίπτωση που συνυποβάλλει, με την οικεία δήλωσή του, απλά φωτοαντίγραφα των αποδείξεων καταβολής του ενοικίου.

Β. Δαπάνη ασφαλίστρων ζωής ή θανάτου

Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλίστρων, με βάση τις οικείες ασφαλιστικές συμβάσεις, απαιτείται απόδειξη είσπραξης του ποσού των ασφαλίστρων ή σχετική βεβαίωση, από τις οποίες προκύπτει το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης και το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, χωριστά από τυχόν οποιαδήποτε άλλη σχετική επιβάρυνση του ασφαλισμένου. Επίσης, τα στοιχεία του συμβαλλομένου και των ασφαλιζόμενων προσώπων.

Γ. Δαπάνη διδάκτρων

Για την απόδειξη της καταβολής των διδάκτρων για ιδιαίτερα, κατ' οίκον, μαθήματα και για φροντιστήρια απαιτείται απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ποσό της αμοιβής, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Δ. Δαπάνη ασφαλιστικών εισφορών

Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών σε ταμεία ασφάλισης του υποχρέου, απαιτείται η σχετική βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία προκύπτει το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο, χωριστά από τυχόν άλλα ποσά για εκπρόθεσμη κ.λπ καταβολή των εισφορών.

Ε. Δαπάνη ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης

1. Εξοδα για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις

Διπλότυπη απόδειξη, η οποία εκδίδεται από τον ιατρό κατά την είσπραξη της αμοιβής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΚΒΣ, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

2. Εξοδα νοσηλείας

α) Προκειμένου για νοσήλεια σε ιδιωτικές κλινικές:

αα) Διπλότυπη απόδειξη της κλινικής, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης για τη νοσηλεία του ασθενή. Για την έκδοση αυτής της απόδειξης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ΚΒΣ, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

αβ) Βεβαίωση του διευθυντή της κλινικής για το χρόνο νοσηλείας του ασθενή και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου.

β) Προκειμένου για νοσήλεια σε κρατικά και λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα:

βα) Διπλότυπη απόδειξη είσπραξης του νοσηλευτικού ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης για τη νοσηλεία του ασθενή.

ββ) Βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύματος, για το χρόνο νοσηλείας του ασθενή και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου.
Στις πιο πάνω υποπεριπτώσεις, όταν στην οικεία απόδειξη είσπραξης αναγράφεται ο χρόνος της νοσηλείας και αναλυτικά τα έξοδά της κατά είδος εξόδου, δεν απαιτείται η πιο άνω ιδιαίτερη βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύματος, νοσοκομείου ή κλινικής.

3. Εξοδα για την απασχόληση νοσοκόμου

α) Βεβαίωση του θεράποντα ιατρού, με την οποία να βεβαιώνεται το είδος της νόσου από την οποία πάσχει ο ασθενής, η διάρκειά της, καθώς και η ανάγκη απασχόλησης νοσοκόμου, λόγω της σοβαρότητας της νόσου.

β) Απόδειξη είσπραξης της αμοιβής από το πρόσωπο που πρόσφερε υπηρεσίες ως νοσοκόμος, στην οποία πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμό του, το όνομα του πατέρα του, ο ΑΦΜ ή ο αριθμός ταυτότητας, η διεύθυνση της κατοικίας του και η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του, νόμιμα χαρτοσημασμένη και υπογεγραμμένη.

4. Εξοδα σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων και προσώπων που πάσχουν από κινητική αναπηρία, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα

α) Διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, η οποία εκδίδεται από την επιχείρηση που εισπράττει την αμοιβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

β) Βεβαίωση του διευθυντή ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης για τον ακριβή χρόνο της περίθαλψης του προσώπου που κατέβαλε ή για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη, καθώς και το ποσό αυτής κατά κατηγορία δαπάνης.

5. Εξοδα αγοράς και τοποθέτησης οργάνων στο σώμα του ασθενή και αντικατάστασης μελών του σώματός του με τεχνητά

Σε περίπτωση που η σχετική δαπάνη αποτελεί μέρος των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προαναφέρθηκαν στην πιο πάνω περ. 2.

Σε περίπτωση που ο ίδιος ο ασθενής προμηθεύεται τα όργανα ή τα τεχνητά μέλη από το ελεύθερο εμπόριο, απαιτείται απόδειξη λιανικής πώλησης. Η απόδειξη αυτή, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΚΒΣ, πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που ορίζουν αυτές οι διατάξεις και το ονοματεπώνυμο του αγοραστή, καθώς και το είδος του πωλούμενου πράγματος.
Σε περίπτωση αγοράς γυαλιών όρασης ή φακών επαφής ή ακουστικών βαρυκοϊας, εκτός από την απόδειξη που προβλέπει ο ΚΒΣ, απαιτείται και βεβαίωση γιατρού, η οποία παραμένει στο φάκελο του φορολογουμένου και ισχύει ως δικαιολογητικό αγοράς γυαλιών όρασης, φακών επαφής και ακουστικών βαρυκοϊας (για μια πενταετία).

6. Ειδικές δαπάνες περίθαλψης ανάπηρων παιδιών

α) Διπλότυπη απόδειξη είσπραξης, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

β) Βεβαίωση του διευθυντή της σχολής ή του θεραπευτηρίου, από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο του υποχρέου πάσχει από ανίατο νόσημα ή είναι τυφλό ή κωφάλαλο ή έχει διανοητική καθυστέρηση, ο ακριβής χρόνος της φοίτησης ή της περίθαλψης, γενικά, του ανάπηρου τέκνου, για το οποίο καταβλήθηκε η αμοιβή, καθώς και το ποσό της, αναλυτικά, κατά κατηγορία δαπάνης.

γ) Στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα τέκνα είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας και ότι το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 600.000 δρχ.

7. Νοσήλεια που καταβάλλονται στην αλλοδαπή

Προκειμένου για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που καταβάλλονται στην αλλοδαπή απαιτούνται οι σχετικές βεβαιώσεις των αλλοδαπών ιατρών ή νοσοκομείων, οι οποίες πρέπει να είναι θεωρημένες από τον αρμόδιο Ελληνα πρόξενο και μεταφρασμένες νόμιμα. Αν δεν υπάρχει Ελληνικό Προξενείο, η θεώρηση αυτών των αποδείξεων πρέπει να γίνεται από την τοπική αρχή του ξένου κράτους, η οποία έχει τη σχετική εξουσιοδότηση.

ΣΤ. Δαπάνη δωρεών

1. Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των δωρεών ή χορηγιών, απαιτούνται τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:

α) Προκειμένου για δωρεά ακινήτου:
αα) Αντίγραφο του συμβολαίου δωρεάς.
αβ) Πιστοποιητικό του οικείου Υποθηκοφυλακείου για τη μεταγραφή του ακινήτου.
β) Προκειμένου για δωρεά ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων:
βα) Βεβαίωση του δωρεοδόχου ότι έγινε αποδεκτή η δωρεά.
ββ) Αντίγραφο του πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής.
βγ) Σε περίπτωση αγοράς και άμεσης παράδοσης των δωρούμενων αντικειμένων, το νόμιμο στοιχείο που προβλέπεται από τον ΚΒΣ, από το οποίο προκύπτει η αξία τους.

Σε περίπτωση που ο δωρητής κατείχε από πριν τα δωρηθέντα αντικείμενα, η αξία τους προσδιορίζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ.

γ) Προκειμένου για χρηματικά ποσά:

γα) Διπλότυπη απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς ή χορηγίας, η οποία εκδίδεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του δωρεοδόχου.
γβ) Βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου, από την οποία να προκύπτει η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώριση του ποσού αυτής στα επίσημα βιβλία του δωρεοδόχου.

2. Σε περίπτωση δωρεάς ακινήτου ή χρηματικών ποσών με όρο, βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου, από την οποία να προκύπτει το ύψος του καθαρού προϊόντος που περιέρχεται στο δωρεοδόχο.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία το ποσό της δωρεάς ή χορηγίας κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό του δωρεοδόχου ή του αποδέκτη της χορηγίας, που έχει ανοιχθεί σε Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, απαιτείται και το οικείο γραμμάτιο είσπραξης της Τράπεζας ή
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2238/1994.
Αν το πρωτότυπο έχει δοθεί στο δωρεοδόχο, για την είσπραξη του ποσού που δωρήθηκε, υποβάλλεται αντίγραφο του γραμματίου, κυρωμένο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

4. Τα δικαιολογητικά για την έκπτωση των δωρεών χρηματικών ποσών προς αθλητικά σωματεία ορίζονται στην οικεία διάταξη.
5. Πέρα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά, σε περίπτωση που τα χρηματικά ποσά των δωρεών και χορηγιών, που καταβλήθηκαν από 18.2.1997 και μετά, υπερβαίνουν αθροιστικά για κάθε δωρεοδόχο τις 100.000 δρχ. ετησίως, απαιτείται και το πρωτότυπο του παραστατικού καταβολής του φόρου 20%.

Ζ. Δαπάνη τόκων

Για την απόδειξη της καταβολής των τόκων απαιτείται, προκειμένου για:

α) Στεγαστικά δάνεια, σχετική βεβαίωση της Τράπεζας ή του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή άλλου πιστωτικού οργανισμού, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για στεγαστικό δάνειο για απόκτηση πρώτης κατοικίας (αγορά ή ανέγερση), ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογουμένου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους
που τους βαρύνουν, το ποσό μόνο των δεδουλευμένων τόκων (ληξιπρόθεσμων και απαιτητών) που όφειλε και κατέβαλε αυτός μέσα στο έτος 1997. Εάν δεν αναγράφεται στη βεβαίωση αυτή σε ποιον ανήκει το ακίνητο, στο οποίο έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση, πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να βεβαιώνεται ότι το ακίνητο ανήκει στο φορολογούμενο ή στη σύζυγο ή στα τέκνα τους που τους βαρύνουν και ο αριθμός εγγραφής στο βιβλίο μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου (στην ίδια υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται ότι πρόκειται για δάνειο για αγορά πρώτης κατοικίας, αν αυτό δεν βεβαιώνεται στην οικεία βεβαίωση της Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ.).

β) Νέα δάνεια που λαμβάνονται για εξόφληση παλιών στεγαστικών δανείων που είχαν ληφθεί για αγορά πρώτης κατοικίας, βεβαίωση της τράπεζας ή γενικά του φορέα που χορήγησε το νέο δάνειο, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για νέο δάνειο για εξόφληση παλιού στεγαστικού δανείου, που είχε ληφθεί για αγορά πρώτης κατοικίας με υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογουμένου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βάρυναν, το ανεξόφλητο ποσό του παλιού δανείου και ο χρόνος λήξης του, ότι οι δεδουλευμένοι τόκοι που καταβλήθηκαν στο έτος 1997 αφορούν το τμήμα του νέου δανείου που καταβλήθηκε για εξόφληση του
υπόλοιπου ποσού του παλιού δανείου που δεν είχε εξοφληθεί μέχρι τη σύναψη του νέου δανείου, καθώς και ότι έχει εγγραφεί και για το νέο δάνειο υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογουμένου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν.

γ) Στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους, βεβαίωση αυτής που να περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη περ. α'.
δ) Προκαταβολές που έχουν χορηγηθεί από τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, σχετική βεβαίωση αυτών, από την οποία να προκύπτει ότι ο φορολογούμενος είναι βοηθηματούχος του αντίστοιχου Ταμείου, ότι η προκαταβολή χορηγήθηκε σ' αυτόν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.Δ.398/1974 (ΦΕΚ
116/Α') για απόκτηση πρώτης κατοικίας, το ποσό των τόκων, καθώς και ότι οι τόκοι αυτοί είναι δεδουλευμένοι και καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 1997.

ε) Δάνεια που έχουν χορηγηθεί από Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς στο φορολογούμενο, για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων, καθώς και κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως
παραδοσιακά τμήματα πόλεων ή ως παραδοσιακοί οικισμοί, βεβαίωση αυτών που να περιλαμβάνει το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 1997.

στ) Χρέη προς το Δημόσιο, σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χρέος από φόρο κληρονομίας ή δωρεάς ή γονικής παροχής που οφείλει ο φορολογούμενος, το ποσό των τόκων, καθώς και ότι αυτοί είναι δεδουλευμένοι και καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 1997.
Στις πιο πάνω περιπτώσεις αν, εκτός από τους τόκους που είναι δεδουλευμένοι, καταβλήθηκαν τόκοι υπερημερίας, τα ποσά αυτών των τόκων πρέπει να αναφέρονται χωριστά στην οικεία βεβαίωση, δεδομένου ότι τα ποσά αυτά δεν εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα.

Η. Δαπάνη για αγορά και εγκατάσταση οικιακών συσκευών ή συστημάτων χρήσης φυσικού αερίου

Για την απόδειξη της καταβολής της δαπάνης για αγορά και εγκατάσταση οικιακών συσκευών ή συστημάτων χρήσης φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτούνται τα νόμιμα δικαιολογητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Θ. Εφάπαξ δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά, λόγω αναπηρίας

Για την αναγνώριση της δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά των 500.000 δρχ. απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από τα οποία πιστοποιείται η ιδιότητα του φορολογουμένου ή του κάθε προσώπου που συνοικεί μ' αυτόν και τον βαρύνει, ως αναπήρου, τυφλού κ.λπ., λόγω της οποίας δικαιούται ο φορολογούμενος την έκπτωση αυτής της δαπάνης:

1. Προκειμένου για αναπήρους με αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, η διαδικασία για την έκδοση της οποίας ορίζεται στην 1035166/400/Α0012/(ΦΕΚ 198/Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2. Προκειμένου για τυφλούς, βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Νομαρχίας ότι είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται σ' αυτή.

3. Προκειμένου για νεφροπαθείς που τελούν υπό αιμοκάθαρση ή πρόσωπα που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία και κάνουν μεταγγίσεις αίματος, σχετική βεβαίωση του φορέα (νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική κ.λπ.) που κάνει την αιμοκάθαρση ή τις μεταγγίσεις, από την οποία να προκύπτει η κατάστασή τους αυτή.

4. Προκειμένου για ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες ή θύματα πολέμου, καθώς και ανάπηρους ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφύλιου πολέμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1543/1985 (ΦΕΚ 73/Α') και του Ν.1863/1985 (ΦΕΚ 204/Α'), όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.1976/1991 (ΦΕΚ 184/Α'), σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ειδικά για τους ανάπηρους αξιωματικούς και οπλίτες, καθώς και τα θύματα πολέμου, αρκούν τα αποκόμματα των εκδιδομένων στο όνομά τους μηνιαίων επιταγών εισπράξεων της σύνταξής τους, οι οποίες φέρουν πριν από τον αριθμό τους το γράμμα Γ' ή Δ'. Επίσης, ειδικά για τα
πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.1579/1950 (ΦΕΚ 286/Α') και του Ν.Δ.330/1947 (ΦΕΚ 84/Α'), απαιτείται σχετική βεβαίωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Τέλος, ειδικά για αξιωματικούς οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή για αξιωματικούς που, εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή νοσήματος
που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, βεβαίωση της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας που τους χορηγεί τις αποδοχές τους.

Ι. Δαπάνη ιατρικής περίθαλψης αναπήρων μελών με ετήσιο εισόδημα πάνω από 600.000 δρχ.

Για την αναγνώριση της δαπάνης που ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν.2238/1994, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, από την οποία να προκύπτει:

α) ότι το πρόσωπο για το οποίο έγινε η δαπάνη συγκατοικεί με το φορολογούμενο,

β) ότι αυτό έχει ή δεν έχει υποχρέωση για υποβολή δικής του δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (σε καταφατική περίπτωση θα συνυποβάλλεται θεωρημένο φωτοαντίγραφο αυτής) και γ) το ποσό του συνολικού ετήσιου καθαρού πραγματικού εισοδήματος του προσώπου αυτού, είτε αυτό φορολογείται, είτε απαλλάσσεται, με διάκριση αυτού του εισοδήματος κατά κατηγορία.

2. Δικαιολογητικό αναπηρίας 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, όπως αυτό καθορίζεται με την οικεία κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3. Δικαιολογητικά των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως αυτά καθορίζονται με την παρ. Ε αυτού του άρθρου.

Αρθρο 7

Αν οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο καταβάλλονται από τον ίδιο το φορολογούμενο, όμως τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στον εργοδότη ή στο ασφαλιστικό ταμείο ή στην ασφαλιστική επιχείρηση για την κάλυψη από αυτούς μέρους του ποσού της οικείας δαπάνης, για την απόδειξη του υπόλοιπου ποσού της
δαπάνης με το οποίο επιβαρύνθηκε ο φορολογούμενος, για την παροχή της έκπτωσης, απαιτείται σχετική βεβαίωση του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ή της ασφαλιστικής επιχείρησης από την οποία να προκύπτουν:

α) Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη.
β) Το συνολικό ποσό της δαπάνης για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά.
γ) Ο αριθμός και η ημερομηνία της απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή της απόδειξης λιανικής πώλησης στην οποία αναγράφεται το ποσό της δαπάνης.
δ) Το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από τον εργοδότη ή το ασφαλιστικό ταμείο ή την ασφαλιστική επιχείρηση.
ε) Το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνεται ο φορολογούμενος.
στ) Οτι τα ανωτέρω ποσά αφορούν δαπάνες που αναφέρονται περιοριστικά στις παρ. 1 και 6 του άρθρου 8 του Ν.2238/1994.

Αρθρο 8

Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειμένου να αναγνωριστεί η συνδρομή των προϋποθέσεων παροχής των μειώσεων φόρου που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται σ' αυτή την περίπτωση.

Α. Μισθωτοί γενικά που κατοικούν στις περιοχές που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994
Βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ή του προϊσταμένου άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι ο δικαιούχος μισθωτός έχει την κατοικία του στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας ή στην περιοχή που βρίσκεται η δημόσια αρχή, στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Εβρου, Λέσβου,
Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των Νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους 20 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, καθώς και η χρονική περίοδος του έτους κατά τη διάρκεια της οποίας ο δικαιούχος μισθωτός κατοίκησε σ' αυτή την περιοχή.

Β. Μισθωτοί που προσφέρουν υπηρεσίες στις παραπάνω περιοχές

α) Ιδιωτικοί υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες

Βεβαίωση του εργοδότη τους, από την οποία να προκύπτει η χρονική περίοδος του έτους κατά τη διάρκεια της οποίας ο δικαιούχος πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε κύρια ή δευτερεύουσα εγκατάσταση της επιχείρησης του εργοδότη, η οποία βρίσκεται στις παραπάνω περιοχές, ως και η ΔΟΥ, στην οποία αυτός υποβάλλει την οικεία οριστική (εκκαθαριστική) δήλωση απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε κατά την καταβολή των μισθών στο δικαιούχο.

β) Υπάλληλοι του Δημοσίου γενικά, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των δημόσιων επιχειρήσεων και των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει η χρονική περίοδος του έτους κατά τη διάρκεια της οποίας ο δικαιούχος πρόσφερε τις υπηρεσίες του στις παραπάνω περιοχές και, εφόσον από τις κείμενες διατάξεις υπάρχει υποχρέωση υποβολής οριστικής (εκκαθαριστικής) δήλωσης, η ΔΟΥ στην οποία υποβάλλεται αυτή η δήλωση, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.
Ειδικά, προκειμένου για τους υπαλλήλους των στρατιωτικών υπηρεσιών, στην παραπάνω βεβαίωση μπορεί να αναφέρεται μόνο η χρονική περίοδος του έτους κατά τη διάρκεια της οποίας ο δικαιούχος στρατιωτικός γενικά πρόσφερε τις υπηρεσίες του στην περιφέρεια των παραπάνω περιοχών.
Οσοι από τους δικαιούχους των προηγούμενων περιπτώσεων πρόσφεραν υπηρεσίες ή κατοίκησαν, σύμφωνα με τα παραπάνω, σε περιοχή των Νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους 20 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, οφείλουν να προσκομίζουν και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Νομαρχίας, από την οποία να προκύπτει ότι η κατοικία ή ο τόπος εργασίας του δικαιούχου βρίσκεται μέσα στη ζώνη των 20 χιλιομέτρων στους παραπάνω Νομούς.
Η βεβαίωση αυτή υποβάλλεται από το δικαιούχο, εφόσον αυτό θα του το ζητήσει ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ. Η αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας, προκειμένου να εκδώσει τη βεβαίωση αυτή, σε περίπτωση που κάποια πόλη ή χωριό βρίσκεται κατά τμήμα μόνο μέσα στη ζώνη των 20 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, υπολογίζει ότι βρίσκεται μέσα στη ζώνη αυτή ολόκληρη η πόλη ή το χωριό.

Αρθρο 9

Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, υποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να αναγνωρισθεί το δικαίωμα διενέργειας των εκπτώσεων από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα των δαπανών που ορίζονται στις περ. α' και ζ' της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.2238/1994.

1. Για την απόδειξη των καταβαλλόμενων ασφαλίστρων κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, υποβάλλεται βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης, στην οποία έχει γίνει η ασφάλιση, από την οποία προκύπτει ποιο ακίνητο ασφαλίζεται (το είδος του ακινήτου, η διεύθυνση, ο όροφος, τα τ.μ.), για ποιο ποσό, το είδος
της ασφαλιστικής κάλυψης, το καθαρό ποσό των ασφαλίστρων χωριστά από τυχόν οποιαδήποτε άλλη σχετική επιβάρυνση, καθώς και τα στοιχεία του συμβαλλομένου. Αντί της βεβαίωσης αυτής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η απόδειξη είσπραξης του ποσού των ασφαλίστρων, αρκεί να αναγράφει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει η προηγούμενη βεβαίωση.

2. Για την απόδειξη των καταβαλλόμενων δαπανών για έξοδα επισκευής και συντήρησης (αγορά υλικών, ανταλλακτικών κ.λπ. και παροχή υπηρεσιών), καθώς και για την αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος, υποβάλλεται το πρωτότυπο στοιχείο, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.2238/1994 παρέχονται με σύμβαση μίσθωσης εργασίας, απαιτείται αντίγραφο της ανακεφαλαιωτικής κατάστασης εντολών ασφάλισης, θεωρημένο από το ΙΚΑ, καθώς και πρωτότυπη εξοφλητική απόδειξη είσπραξης του ποσού της αμοιβής, από την οποία να προκύπτει το ονοματεπώνυμο και το όνομα του πατέρα του προσώπου που πρόσφερε τις υπηρεσίες, ο ΑΦΜ ή ο αριθμός ταυτότητας αυτού και η διεύθυνση κατοικίας του.

4. Σε περίπτωση που οι δαπάνες αυτές αφορούν αγορά υλικών, ανταλλακτικών κ.λπ. και παροχή υπηρεσιών για επισκευή και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων ακινήτου, τα πιο πάνω δικαιολογητικά θα συγκεντρώνονται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο οποίος στο τέλος του ημερολογιακού έτους θα εκδίδει συγκεντρωτική κατάσταση των δαπανών αυτών, από την οποία θα προκύπτει το είδος της δαπάνης, ο αριθμός του τιμολογίου ή της απόδειξης λιανικής πώλησης, του τιμολογίου ή της απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή εξοφλητικής απόδειξης
είσπραξης, το ποσό της δαπάνης, καθώς και η κατανομή του συνόλου των δαπανών αυτών στον κάθε συνιδιοκτήτη, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας του στους κοινόχρηστους χώρους. Αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης με συνημμένα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων δικαιολογητικών δαπανών θα προσκομίζονται από κάθε συνιδιοκτήτη με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας του εισοδήματός του.

5. Για την απόδειξη του ποσού της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στο μισθωτή για τη λύση της μισθωτικής σχέσης ακινήτου, το δικαιολογητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Αρθρο 10

1. Οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση και υπόκεινται στα αντικειμενικά κριτήρια, με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλουν και τα παρακάτω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία:

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου ή του συμβολαίου απόκτησης της επαγγελματικής εγκατάστασης της επιχείρησης ή φωτοαντίγραφο του τελευταίου, πριν από την υποβολή της δήλωσης, λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία που αφορούν την επαγγελματική εγκατάσταση της επιχείρησης και ειδικότερα η οδός, ο αριθμός, η συνολική επιφάνεια σε τ.μ., ο όροφος κ.λπ. Σε περίπτωση συστέγασης επιχειρήσεων, εκτός εάν συστεγάζονται επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, θα υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται τα μέτρα της επιφάνειας που χρησιμοποιεί η κάθε επιχείρηση.

β) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης που χορηγήθηκε από τη ΔΟΥ, όπου υπάρχει, ότι υποβλήθηκε δήλωση έναρξης επαγγέλματος ή ότι γράφηκε ως μέλος στη δήλωση έναρξης νομικού προσώπου, καθώς και της βεβαίωσης για τη μεταβολή ή τη διακοπή των εργασιών, όπου συντρέχει περίπτωση.

γ) Βεβαίωση των κατά τόπους γραφείων του ΕΟΤ για τον αριθμό των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων και προκειμένου για κάμπινγκ των θέσεων εγκατάστασης σκηνής ή τροχόσπιτου ή αυτοκινήτου.

δ) Για πρόσωπα που επικαλούνται εξαίρεση από την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων:

δα) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις που ασκούνται από άτομα ηλικίας πάνω από 65 ετών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασκούν την επιχείρηση για δέκα (10) τουλάχιστον συνεχή χρόνια αμέσως πριν τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους.

δβ) Προκειμένου για τυφλούς, βεβαίωση της οικείας Νομαρχίας ότι είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών που τηρείται σ' αυτή.

δγ) Προκειμένου για αναπήρους, με ποσοστό αναπηρίας πάνω από ογδόντα τοις εκατό (80%), απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της οικείας Νομαρχίας, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%.

δδ) Προκειμένου για αποφυλακισθέντες, στους οποίους δεν εφαρμόζονται τα αντικειμενικά κριτήρια εμπορικής επιχείρησης για τα καθαρά κέρδη που αποκτούν μετά την αποφυλάκισή τους, κατά το έτος της αποφυλάκισής τους και το αμέσως επόμενο, α) βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η αιτία φυλάκισής τους, η χρονική διάρκεια της τελευταίας φυλάκισής τους και η ημερομηνία αποφυλάκισής τους και β) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι κατά τη διάρκεια της φυλάκισής τους δεν λειτούργησε ατομική επιχείρηση στο όνομά τους, ούτε συμμετείχαν σε επιχειρήσεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994.

δε) Προκειμένου για παλιννοστούντες ομογενείς, οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο (βεβαίωση Ελληνικού Προξενείου αλλοδαπού κράτους, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο διαβατηρίου, στο οποίο (διαβατήριο) υπάρχει σφραγίδα του Προξενείου που έχει την ένδειξη "για παλιννόστηση" ή στο οποίο αναγράφεται "ελληνικής προέλευσης ή καταγωγής" κ.λπ.), από το οποίο προκύπτει η ιδιότητά τους αυτή.

2. Οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομικά ελευθέριο επάγγελμα, από τα υπαγόμενα στα αντικειμενικά κριτήρια, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλουν και τα παρακάτω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία:

α) Τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στην προηγούμενη παρ. 1, περ. α'.
β) Τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στην προηγούμενη παρ. 1, περ. β'.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πριν την έναρξη του επαγγέλματός τους δεν είχαν ασκήσει το επάγγελμά τους, ως μισθωτοί ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας, περισσότερο από μία δεκαετία.
δ) Αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
ε) Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι πιο κάτω κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών, θα συνυποβάλουν με την ετήσια δήλωση και τα εξής δικαιολογητικά:

Α. Ιατροί:

α) Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, από την οποία θα φαίνεται ο χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, αν ασκείται αυτό ατομικά ή από κοινού με άλλον, η ασκούμενη ιατρική ειδικότητα και η χρησιμοποίηση τυχόν κατά την άσκηση του επαγγέλματος πανεπιστημιακών και επαγγελματικών τίτλων σπουδών.

β) Εάν ο ιατρός κατέχει τον τίτλο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας ή του Λέκτορα, βεβαίωση του οικείου Πανεπιστημίου ότι κατέχει τον τίτλο αυτό, εκτός εάν αυτό προκύπτει από τη βεβαίωση αποδοχών ή από οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο ή στοιχείο.

γ) Προκειμένου για στρατιωτικούς ιατρούς, οδοντιάτρους και κτηνιάτρους, που ασκούν και ελευθέριο επάγγελμα, αντίγραφο της δήλωσης μεταβολών, από την οποία θα διαπιστώνεται ότι δεν έχει παρέλθει η πενταετία από την έναρξη δραστηριότητας στη συγκεκριμένη πόλη.

δ) Προκειμένου για ιατρούς που κατοικούν και ασκούν το επάγγελμα σε παραμεθόριο περιοχή, τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 8.

Β. Οδοντίατροι:

Βεβαίωση του οικείου οδοντιατρικού συλλόγου που είναι γραμμένος ο οδοντίατρος, στην οποία θα φαίνεται ο χρόνος άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Γ. Δικηγόροι:

α) Αναλυτική κατάσταση των γραμματίων προείσπραξης του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του κάθε γραμματίου προείσπραξης, το είδος της παράστασης και σε τι δικαστήριο αναφέρεται.

β) Βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου για το μέρισμα που καταβλήθηκε στο έτος 1997.

γ) Επίσης, επισημαίνεται ότι για την απόδειξη των κατ' αποκοπή παραστάσεων των δικηγόρων που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα για λογαριασμό του Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Δημόσιων Οργανισμών και επιχειρήσεων, ασφαλιστικών εταιριών και Τραπεζών, προκειμένου να προσδιορισθεί το ελάχιστο ποσό του καθαρού τους εισοδήματος, πρέπει να προσκομίζονται σχετικές βεβαιώσεις από τις πιο πάνω Υπηρεσίες.

δ) Σε περίπτωση που ο δικηγόρος ασκεί το επάγγελμα παράλληλα και με πάγια αντιμισθία, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας ή βεβαίωση του φορέα στον οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του με πάγια αντιμισθία.

ε) Σε περίπτωση που ο δικηγόρος κατέχει τον τίτλο Πανεπιστημιακού Καθηγητή, σε νομικά μαθήματα οποιασδήποτε βαθμίδας ή Λέκτορα, βεβαίωση του πανεπιστημίου ότι κατέχει τον τίτλο αυτό, εκτός εάν αυτό προκύπτει από τη βεβαίωση αποδοχών του ή από άλλο επίσημο έγγραφο ή στοιχείο.

Δ. Καλλιτέχνες ή τραγουδιστές των κέντρων διασκέδασης:

Προκειμένου για καλλιτέχνη ή τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, βεβαίωση από κάθε παραγωγό υλικών φορέων ήχου του άρθρου 47 του Ν.2121/1993 (κυρίως από κάθε δισκογραφική ή φωνογραφική εταιρία) και ο οποίος παραγωγός έχει παράγει τους υλικούς φορείς ήχου πάνω στους οποίους έχει εγγραφεί η ερμηνεία του
τραγουδιστή, είτε με μορφή προσωπικού υλικού φορέα ήχου, είτε με συμμετοχή του μαζί με άλλους τραγουδιστές σε τέτοιο φορέα και αθροιστικά εφόσον συντρέχει περίπτωση, στην οποία θα αναγράφεται η συνολική ποσότητα (αριθμός) των διατεθέντων στην αγορά (πωλήσεις + αυτοπαραδόσεις) κάθε ειδικότερης κατηγορίας υλικών φορέων ήχου, αθροιστικά μέσα στα έτη 1996 και 1997 και όχι κατά ειδικότερη κατηγορία.

Στην πιο πάνω βεβαίωση δεν συμπεριλαμβάνεται:

α) Η συμμετοχή του τραγουδιστή μαζί με άλλους τραγουδιστές σε υλικούς φορείς ήχου που αφορούν αναπαραγωγή παλαιών εκδόσεών τους και που διατέθηκαν στην αγορά τα έτη 1996 και 1997.

β) Η ερμηνεία του τραγουδιστή με μορφή προσωπικού υλικού φορέα ήχου που αφορά αναπαραγωγή παλαιών εκδόσεών του, των οποίων η πρώτη διάθεση στην αγορά πραγματοποιήθηκε το έτος 1986 και παλαιότερα.

γ) Οι υλικοί φορείς ήχου που περιέχουν μία ή δύο ερμηνείες και που εκδίδονται είτε ως προπομποί κάποιου αναμενόμενου υλικού φορέα ήχου, είτε ως επανεκτέλεση μιας παλαιότερης ερμηνείας που αποσκοπεί στη διάσωσή της.

δ) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) της ποσότητας (αριθμού) των υλικών φορέων ήχου, προσφορών που διατίθενται από εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ.

Προκειμένου για συγκροτήματα ή κομπανίες, η πιο πάνω ποσότητα θα διαιρείται με τον αριθμό των μελών και ο ακέραιος αριθμός που προκύπτει (στρογγυλοποιημένος στην αμέσως επόμενη μονάδα) είναι ο ζητούμενος αριθμός κυκλοφορίας δίσκων για τον κάθε τραγουδιστή του συγκροτήματος ή της κομπανίας. Επίσης, στην οικεία βεβαίωση θα αναγράφεται επιπλέον το καλλιτεχνικό όνομα του συγκροτήματος ή της κομπανίας και τα ονόματα των καλλιτεχνών που το ή την απαρτίζουν. Στην περίπτωση που σε υλικό φορέα ήχου έχει εγγραφεί η ερμηνεία περισσότερων του ενός τραγουδιστών, η πιο πάνω ποσότητα θα επιμερίζεται ανάλογα με τον αριθμό των ερμηνειών του κάθε τραγουδιστή και ο ακέραιος αριθμός που προκύπτει (στρογγυλοποιούμενος στην αμέσως επόμενη μονάδα) είναι ο ζητούμενος αριθμός κυκλοφορίας δίσκων για τον κάθε τραγουδιστή που συμμετέχει στο συγκεκριμένο υλικό φορέα ήχου.
Στην έννοια των υλικών φορέων ήχου συμπεριλαμβάνονται οι δίσκοι βινυλλίου, οι κόμπακτ δίσκοι, οι κασέτες, οι κόμπακτ κασέτες και ο,τιδήποτε άλλο συναφές. Με ευθύνη των προαναφερομένων παραγωγών, οι βεβαιώσεις θα εκδίδονται στο όνομα του καλλιτέχνη ή τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης και θα περιλαμβάνουν το σύνολο της ποσότητας των υλικών φορέων ήχου που έχουν διατεθεί στην αγορά, αθροιστικά είτε στο όνομά του, είτε στα τυχόν καλλιτεχνικά ψευδώνυμα που χρησιμοποιεί.
Επιπλέον, ο καλλιτέχνης ή ο τραγουδιστής των κέντρων διασκέδασης, θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνει τον αριθμό των εμφανίσεών του στα κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια ή συναυλίες κατά κατηγορία, κατά τη χρήση 1997, μαζί με τα φωτοαντίγραφα των συμφωνητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994.
Σε όσες περιπτώσεις ο αριθμός των εμφανίσεων που αναγράφεται στα συμφωνητικά είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από αυτές που πραγματικά έγιναν, θα προσκομίζεται βεβαίωση από τον αντισυμβαλλόμενο του τραγουδιστή, στην οποία θα αναγράφεται ο πραγματικός αριθμός των εμφανίσεων. Επίσης οι ίδιες βεβαιώσεις θα
χορηγούνται και σε όσες περιπτώσεις δεν έχουν κατατεθεί αρμοδίως τα προαναφερόμενα συμφωνητικά.

ε) Ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια και επικαλούνται εξαίρεση από την εφαρμογή τους, θα υποβάλουν τα δικαιολογητικά στοιχεία που αναφέρονται στην περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου αυτού.

3. Για τους αγρότες:

Για την έκπτωση από το καθαρό γεωργικό εισόδημα, που προσδιορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια:

α) Του ποσού του καταβαλλόμενου ενοικίου για τη μίσθωση της γεωργικής γης, απαιτείται η υποβολή επικυρωμένου φωτοαντιγράφου του μισθωτηρίου συμβολαίου για την ενοικίαση της γης ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει μισθωτήριο, των αποδείξεων πληρωμής του ενοικίου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, από την
οποία να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε, καθώς και τα στοιχεία των δικαιούχων και ο ΑΦΜ του εκμισθωτή ή ο αριθμός της ταυτότητάς του, όταν δεν του έχει χορηγηθεί ΑΦΜ.

β) Για την κατά ποσοστό 25% ή 50%, κατά περίπτωση, μείωση της δαπάνης αγοράς καινούριου πάγιου εξοπλισμού, απαιτείται η υποβολή φωτοαντιγράφων των τιμολογίων αγοράς, καθώς και η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο εξοπλισμός είναι καινούριος και χρησιμοποιείται αποκλειστικά
για την κάλυψη αναγκών της γεωργικής εκμετάλλευσης.
Προκειμένου για αγρότες ηλικίας άνω των 65 ετών, για τη μη φορολόγηση του τεκμαρτού εισοδήματος από την παραχώρηση της χρήσης αγροτικών ακινήτων στους γιους τους που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες:

α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας των άνω των 65 ετών αγροτών και των νέων αγροτών ηλικίας μέχρι 40 ετών (παρ. 2, άρθρο 1, Ν.2520/1997).

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 των γιων των αγροτών ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

4. Εφόσον τα πιο πάνω δικαιολογητικά έχουν ήδη συνυποβληθεί με δηλώσεις προηγούμενων ετών στην ίδια ΔΟΥ και δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ' αυτά, δεν απαιτείται να συνυποβληθούν και πάλι. Αρκεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται στη δήλωση ποιου οικονομικού έτους έχει συνυποβληθεί το κάθε συγκεκριμένο δικαιολογητικό, ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ' αυτό και με την προϋπόθεση ότι, αν το συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι ορισμένης χρονικής ισχύος (π.χ. απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής που ισχύει για τρία έτη), καλύπτει και το οικονομικό έτος 1998.

Αρθρο 11

Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15 έως 19 του Ν.2238/1994, με την ετήσια φορολογική δήλωση υποβάλλονται, όπου συντρέχει περίπτωση και τα παρακάτω δικαιολογητικά έγγραφα ή στοιχεία:

1. Για την απόδειξη ακινησίας του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή του τρίτροχου αυτοκινούμενου οχήματος ιδιωτικής χρήσης, βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ, στην οποία έχει υποβληθεί η δήλωση ακινησίας του άρθρου 22 του Ν.2367/1953, όπως η βεβαίωση αυτή έχει καθοριστεί με την 1021342/279/Α0012/ /απόφαση του Υπ. Οικονομικών.

2. Για τη μείωση της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για να οδηγούνται από ανάπηρα πρόσωπα, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω, από διανοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, γνωμάτευση της οικείας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής που εδρεύει σε κάθε Νομό, που προβλέπεται από την 1035166/400/Α0012/κοινή απόφαση των Υπ. Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3. Για την απόδειξη της ετήσιας δαπάνης για δωρεές ή χορηγίες χρηματικών ποσών πάνω από 100.000 δρχ. ετησίως, διπλότυπη απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς ή χορηγίας, η οποία εκδίδεται από το δωρεοδόχο.

4. Για την ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για την απόσβεση δανείων (στεγαστικών - καταναλωτικών - προσωπικών δανείων) ή πιστώσεων, βεβαίωση του δανειοδότη για το συνολικό ετήσιο ποσό των τοκοχρεολυτικών δόσεων που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 1997. Εάν πρόκειται για στεγαστικό δάνειο, θα
αναγράφονται στη βεβαίωση σε ξεχωριστές ενδείξεις το καταβληθέν κεφάλαιο και οι καταβληθέντες τόκοι.
Ειδικά για την απόσβεση των χρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών και καρτών πληρωμών (DINERS κ.λπ.), αντί για βεβαίωση θα υποβάλλεται αντίγραφο του μηνιαίου λογαριασμού του μηνός Ιανουαρίου 1998 που εκδίδεται από τον εκδότη της κάρτας, στο οποίο θα αναγράφονται, μεταξύ άλλων, η ένδειξη "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ", καθώς και το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε, μέσα στο έτος 1997, από τον κάτοχο της κάρτας για την εξόφληση υποχρεώσεων από τη χρήση της κάρτας του, είτε πρόκειται για πιστωτικές κάρτες, είτε για κάρτες πληρωμών. Εάν στο συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από τον κάτοχο της κάρτας, μέσα στο 1997, περιλαμβάνονται και ποσά από αγορές περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στους Κωδικούς 719-724 και 733-736 του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (αγορά αυτοκινήτων, δίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής κ.λπ.), ο διαχωρισμός των ποσών αυτών, τα οποία πρέπει να γραφούν στους Κωδικούς 727-728 της δήλωσης, θα γίνει από τον ίδιο το φορολογούμενο (κάτοχο της κάρτας).

5. Για την απόδειξη της ετήσιας δαπάνης για ανέγερση οικοδομών ή αγορά ακινήτων:

α) Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής:

αα) Αντίγραφα του εντύπου υπολογισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής της οικοδομής και του πίνακα ανάλυσης κόστους κατασκευής στις επιμέρους εργασίες, που έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία (μόνο για άδειες που εκδόθηκαν από 1.1.1995 και μετά) και

αβ) Φωτοαντίγραφα των αποδείξεων δαπανών που διενεργήθηκαν εντός του έτους 1997 ανεξάρτητα από το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

β) Σε περίπτωση αγοράς ακινήτου: Αντίγραφα των σχετικών συμβολαίων, είτε βεβαίωση του συμβολαιογράφου, στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά το ακίνητο, η επιφάνειά του, η τοποθεσία και τα όριά του, η αντικειμενική αξία και η αξία που δηλώνουν οι αντισυμβαλλόμενοι ότι συμφωνήθηκε, ο φόρος για τη μεταβίβαση αυτή που καταβλήθηκε, ο τρόπος καταβολής του τιμήματος, τα συμβολαιογραφικά έξοδα, καθώς και τα λοιπά έξοδα και τα στοιχεία των αντισυμβαλλομένων.

6. Για την απαλλαγή από το τεκμήριο δαπάνης απόκτησης πρώτης κατοικίας, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει άλλη κατοικία, αντίγραφο του τίτλου απόκτησης (συμβόλαιο αγοράς, δωρεάς κ.λπ.) της άλλης κατοικίας ή της άδειας σε περίπτωση ανέγερσης αυτής, καθώς και του Εντύπου Ε9 της δήλωσης εισοδήματος του ίδιου έτους ή προηγούμενου, στο οποίο αναγράφεται η κατοικία αυτή.

Αρθρο 12

1. Σε περίπτωση που η δήλωση του υπόχρεου υποβάλλεται από κληρονόμο του, μαζί μ' αυτή, πρέπει να υποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει το είδος και ο βαθμός συγγένειας με τον κληρονομούμενο ή κληρονομητήριο.

γ) Πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη ή, σε περίπτωση δημοσίευσής της, αντίγραφο της διαθήκης και πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δεν έχει δημοσιευθεί νεότερη διαθήκη.

2. Σε κάθε περίπτωση, αν ο δηλών δεν κατοικεί ή δεν διαμένει στην περιφέρεια της ΔΟΥ που είναι καθ' ύλην ή κατά τόπο αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσής του, πρέπει να διορίζει ως αντίκλητό του πρόσωπο το οποίο κατοικεί ή διαμένει σ' αυτή την περιφέρεια.

Αρθρο 13

1. Τα σχετικά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση, υποβάλλονται πρωτότυπα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις της.

2. Στις περιπτώσεις που οι εκδότες των πιο πάνω δικαιολογητικών είναι αλλοδαποί και τα δικαιολογητικά αυτά (αποδείξεις κ.λπ., τα οποία σ' αυτές τις περιπτώσεις εκδίδονται σύμφωνα με τη νομοθεσία του ξένου κράτους) είναι
διατυπωμένα σε ξένη γλώσσα, πρέπει μαζί με κάθε ένα από αυτά τα δικαιολογητικά να υποβάλλεται και μετάφρασή του στα ελληνικά. Η μετάφραση αυτή μπορεί να γίνεται από οποιαδήποτε αρχή γενικά ή πρόσωπο που έχει το σχετικό δικαίωμα.

Αρθρο 14

Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οι οποίες υποβάλλονται στις αρμόδιες φορολογικές αρχές χωρίς να έχουν υπογραφεί από τους υπόχρεους, θεωρείται ότι δεν έχουν υποβληθεί. Οι δηλώσεις αυτές θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί νομίμως, εφόσον τις υπογράψει ο φορολογούμενος ή τα πρόσωπα που έχουν σχετική εξουσιοδότηση, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την πρόσκλησή τους με έγγραφο του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ, το οποίο τους αποστέλλεται με απόδειξη.

Αρθρο 15

1. Η απόφασή μας Ε.4379/15.3.1984 (ΦΕΚ 189/Β'), σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αλλοδαπού προσωπικού της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας και των αλλοδαπών εταιριών ή φυσικών προσώπων που αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων αυτής, εξακολουθεί να έχει
εφαρμογή για τους υπόχρεους που αναφέρονται σ' αυτή.

2. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 πρέπει να υπογράφονται ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου της ΔΟΥ, ο οποίος θα αναφέρει αυτό το γεγονός πάνω στο οικείο έντυπο ή θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων απ' όσους έχουν σχετικό δικαίωμα.

Αρθρο 16

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr