Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΔΗΓΙΑ 91/383/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας (91/383/ΕΟΚ)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-06-1991 ]
Κατηγορία: Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων

ΟΔΗΓΙΑ 91/383/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991
για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας (91/383/ΕΟΚ)


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας (91/383/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 118 Α,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2 ),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3 ),

Εκτιμώντας,

ότι στο άρθρο 118 Α της συνθήκης προβλέπεται ότι το Συμβούλιο θεσπίζει, με οδηγίες, τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση ιδίως του χώρου εργασίας, με στόχο

την εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων;

ότι, σύμφωνα με αυτό το άρθρο, στις οδηγίες αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών οι οποίοι θα εμπόδιζαν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων;

ότι η προσφυγή σε μορφές εργασίας, όπως η εργασία ορισμένου χρόνου ή η πρόσκαιρη εργασία, έχει αυξηθεί σημαντικά;

ότι, από έρευνες που έγιναν, προκύπτει ότι γενικά οι εργαζόμενοι που έχουν σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σχέση πρόσκαιρης εργασίας είναι, σε ορισμένους τομείς, εκτεθειμένοι σε περισσότερους κινδύνους εργατικών ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών από ό,τι άλλοι εργαζόμενοι;

ότι, οι επιπλέον αυτοί κίνδυνοι που υπάρχουν σε ορισμένους τομείς έχουν σχέση εν μέρει με ορισμένους ειδικούς τρόπους ένταξης στην επιχείρηση; ότι οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να μειωθούν με την κατάλληλη ενημέρωση και κατάρτιση από την αρχή της σχέσεως εργασίας;

ότι οι οδηγίες στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία, και ιδίως η οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζόμενων κατά την εργασία(4 ), περιέχουν διάφορες διατάξεις που προορίζονται να βελτιώσουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων γενικά;

ότι η ειδική κατάσταση των εργαζόμενων που έχουν σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σχέση πρόσκαιρης εργασίας καθώς και η ιδιαιτερότητα των κινδύνων που διατρέχουν σε ορισμένους τομείς καθιστούν αναγκαία τη θέσπιση ιδιαίτερων συμπληρωματικών ρυθμίσεων, ιδίως όσον αφορά την ενημέρωση, την κατάρτιση και την ιατρική παρακολούθηση των εν λόγω εργαζομένων;

ότι η παρούσα οδηγία αποτελεί συγκεκριμένο στοιχείο στα πλαίσια της πραγματοποίησης της κοινωνικής διάστασης της εσωτερικής αγοράς,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

ΤΜΗΜΑ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται :

1.στις σχέσεις εργασίας που διέπονται από σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία συνάπτεται απευθείας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου, και της οποίας η λήξη καθορίζεται από αντικειμενικές συνθήκες, όπως : επέλευση μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας, ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου έργου ή επέλευση ενός συγκεκριμένου γεγονότος,

2.στις σχέσεις πρόσκαιρης εργασίας μεταξύ γραφείου ευρέσεως πρόσκαιρης εργασίας, που αποτελεί τον εργοδότη, και του εργαζόμενου, ο οποίος τίθεται στη διάθεση επιχείρησης ή/και εγκατάστασης-χρήστη προκειμένου να εργαστεί για λογαριασμό και υπό τον έλεγχό τους .

Άρθρο 2

Αντικείμενο

1 . Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας αναφερόμενη στο άρθρο 1 θα απολαύουν, όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία, του αυτού επιπέδου προστασίας με αυτό που παρέχεται στους άλλους εργαζόμενους της επιχείρησης ή/και της εγκατάστασης-χρήστη .

2 . Η ύπαρξη σχέσης εργασίας αναφερόμενης στο άρθρο 1 δεν δικαιολογεί διαφορετική μεταχείριση όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας στο βαθμό που πρόκειται για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στους εξοπλισμούς ατομικής προστασίας .

3 . Η οδηγία 89/391/ΕΟΚ καθώς και οι ειδικές οδηγίες κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ εφαρμόζονται πλήρως στους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν σχέση εργασίας αναφερόμενη στο άρθρο 1, με την επιφύλαξη των πλέον δεσμευτικών ή/και πλέον ειδικών διατάξεων που περιέχονται στην παρούσα οδηγία .

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 3

Ενημέρωση των εργαζομένων

Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε :

1.ο εργαζόμενος που έχει σχέση εργασίας αναφερόμενη στο άρθρο 1, πριν αναλάβει οποιαδήποτε δραστηριότητα, να ενημερώνεται από την επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση-χρήστη για τους κινδύνους που διατρέχει .

2.η ενημέρωση αυτή :

-να αφορά ιδίως την ανάγκη ιδιαίτερων επαγγελματικών προσόντων ή ικανοτήτων ή ειδικής ιατρικής παρακολουθήσεως, η οποία καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία και

-να διευκρινίζει τους τυχόν μεγαλύτερους ιδιαίτερους κινδύνους, οι οποίοι έχουν σχέση με την προς κάλυψη θέση εργασίας, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία .

Άρθρο 4

Κατάρτιση των εργαζομένων

Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε, στις περιπτώσεις που αναφέρει το άρθρο 3, ο εργαζόμενος να λαμβάνει κατάρτιση επαρκή και προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας, αφού ληφθούν υπόψη τα προσόντα και η εμπειρία του .

Άρθρο 5

Χρησιμοποίηση των υπηρεσιών και ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων

1 . Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να απαγορεύουν να χρησιμοποιούνται οι εργαζόμενοι που έχουν σχέση εργασίας αναφερόμενη στο άρθρο 1 σε ορισμένες ιδιαίτερα επικίνδυνες για την ασφάλεια ή την υγεία των εργαζομένων αυτών εργασίες, όπως αυτές ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, και ιδίως σε ορισμένες εργασίες που απαιτούν ειδική ιατρική παρακολούθηση, η οποία καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία .

2 . Όταν τα κράτη μέλη δεν κάνουν χρήση της ευχέρειας της παραγράφου 1, λαμβάνουν, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, τα αναγκαία μέτρα ώστε στους εργαζομένους που έχουν σχέση εργασίας αναφερόμενη στο άρθρο 1 και οι οποίοι καλούνται να εκτελέσουν εργασίες για τις οποίες απαιτείται ειδική ιατρική παρακολούθηση, καθοριζόμενη από την εθνική νομοθεσία, να παρέχεται η ενδεδειγμένη ειδική ιατρική παρακολούθηση .

3 . Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να προβλέψουν ότι η ειδική ιατρική παρακολούθηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, συνεχίζεται και μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης του εν λόγω εργαζομένου .

Άρθρο 6

Υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι, οι υπηρεσίες ή τα άτομα που ορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, να αναλάβουν δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων, να ενημερώνονται για την πρόσληψη εργαζομένων με σχέση εργασίας αναφερόμενη στο άρθρο 1, στο βαθμό που απαιτείται ώστε οι εργαζόμενοι, οι υπηρεσίες ή τα άτομα που έχουν οριστεί να μπορούν να ασκήσουν καταλλήλως τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης έναντι όλων των εργαζομένων στην επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση .

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 7

Σχέσεις πρόσκαιρης εργασίας : Ενημέρωση

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε :

1.η επιχείρηση ή/και εγκατάσταση-χρήστης, πριν τεθεί στη διάθεσή τους ο εργαζόμενος που έχει σχέση εργασίας αναφερόμενη στο άρθρο 1 σημείο 2, να προσδιορίζει στο γραφείο ευρέσεως πρόσκαιρης εργασίας ιδίως τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προς κάλυψη θέσης εργασίας .

2.το σύνολο αυτών των στοιχείων διαβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους από το γραφείο ευρέσεως πρόσκαιρης εργασίας .

Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να προβλέπουν ότι οι διευκρινίσεις που πρέπει να παρέχει η επιχείρηση ή/και η εγκατάσταση-χρήστης στο γραφείο ευρέσεως πρόσκαιρης εργασίας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο σημείο 1, πρέπει να περιλαμβάνονται σε σύμβαση χρήσης ( contrat de mise a disposition ).

Άρθρο 8

Σχέσεις πρόσκαιρης εργασίας : Ευθύνη

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε :

1.με την επιφύλαξη της ευθύνης του γραφείου ευρέσεως πρόσκαιρης εργασίας η οποία καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία, η επιχείρηση ή/και η εγκατάσταση-χρήστης να είναι, καθ' όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης εργασίας, υπεύθυνοι για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελείται η εργασία,

2.για την εφαρμογή του σημείου 1, οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτελείται η εργασία να περιλαμβάνουν μόνον τις συνθήκες που έχουν σχέση με την ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή κατά την εργασία .

ΤΜΗΜΑ IV ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9

Ευνοϊκότερες διατάξεις

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, που ισχύουν ή πρόκειται να ισχύσουν, και οι οποίες είναι ευνοϊκότερες για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία του εργαζομένου με σχέση εργασίας που αναφέρει το άρθρο 1 .

Άρθρο 10

Τελικές διατάξεις

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992 . Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά .

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους . Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής θεσπίζονται από τα κράτη μέλη .

2 . Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που έχουν ήδη εκδώσει ή που εκδίδουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία .

3 . Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ανά πενταετία έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, αναφέροντας τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων .

Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και τη συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στον τόπο εργασίας .

4 . Η Επιτροπή υποβάλλει περιοδικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη τις παραγράφους 1, 2

και 3 .

Άρθρο 11

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Λουξεμβούργο, 25 Ιουνίου 1991 .

Για το ΣυμβούλιοΟ ΠρόεδροςJ.-C . JUNCKER

( 1) ΕΕ αριθ . C 224 της 8 . 9 . 1990, σ . 4 .

( 2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1990 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα ) και ΕΕ αριθ . C 158 της 17 . 6 . 1991 .

(3) ΕΕ αριθ . C 332 της 31 . 12 . 1990, σ . 167 .

( 4) ΕΕ αριθ . L 183 της 29 . 6 . 1989, σ . 1 .

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης