Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φ.12/6/30.12.1997 Φορολογική μεταχείριση αλκοόλης που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά και διατήρηση κερασιών, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή σοκολατινίων Φ.12/6/30.12.1997

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Φ.12/6/30.12.1997
Φορολογική μεταχείριση αλκοόλης που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά και διατήρηση κερασιών, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή σοκολατινίων Φ.12/6/30.12.1997


Φ.12/6/30.12.1997 Φορολογική μεταχείριση αλκοόλης που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά και διατήρηση κερασιών,

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Φορολογική μεταχείριση αλκοόλης που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά και διατήρηση κερασιών, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή σοκολατινίων Φ.12/6/30.12.1997

Παίρνοντας αφορμή από αιτήσεις ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, αλλά και από αναφορές Τελωνειακών Αρχών συναφείς με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στη χώρα μας ορισμένες επιχειρήσεις παρασκευής σοκολατινίων παραλαμβάνουν από άλλα κράτη - μέλη κεράσια του κωδικού Σ.Ο. 200860.39, χωρίς κουκούτσια και χωρίς την προσθήκη ζάχαρης, τα οποία, για τις ανάγκες διατήρησης και μεταφοράς, βρίσκονται μέσα σε αλκοολούχο διάλυμα χαμηλού οινοπνευματικού βαθμού.
Τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται για την παρασκευή σοκολατινίων με ολόκληρα κεράσια και διακινούνται με τα προβλεπόμενα από τις κοινοτικές διατάξεις Συνοδευτικά Διοικητικά Εγγραφα (ΣΔΕ).

2. Πριν από τη χρησιμοποίησή τους τα κεράσια στραγγίζονται και η παραμένουσα στο αλκοολούχο διάλυμα ποσότητα της αιθυλικής αλκοόλης, που είναι σχετικά μικρή, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή των σοκολατινίων και ως εκ τούτου τίθεται το πρόβλημα της φορολογικής της μεταχείρισης.

3. Η Υπηρεσία μας, για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση, σε κοινοτικό επίπεδο, της φορολογικής μεταχείρισης του εναπομένοντος κατά τα ανωτέρω αλκοολούχου διαλύματος και την αποφυγή ανταγωνιστικών προβλημάτων για τις ομοειδής επιχειρήσεις στα διάφορα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, υπέβαλε γραπτό ερώτημα στην επιτροπή Ε.Φ.Κ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (CED 241), που συζητήθηκε κατά τη σύνοδο του μηνός Οκτωβρίου 1997. Από τη συζήτηση που έγινε, προέκυψε ότι οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να παραλαμβάνουν τα υπό κρίση προϊόντα με καθεστώς αναστολής του Ε.Φ.Κ. με την τήρηση της προβλεπόμενης από τις σχετικές διατάξεις (κοινοτικές και εθνικές) διαδικασίας.

4. Υστερα από τα παραπάνω, στις περιπτώσεις αυτές, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.2127/1993, όπως ισχύει και με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των υπ' αριθ.
Δ.422/275/1993 και Δ.423/276/1993 Α.Υ.Ο., θα ζητούν από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές τη χορήγηση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή και την αναγνώριση των χώρων παρασκευής των προϊόντων τους (σοκολατινίων), ως φορολογικές αποθήκες.

5. Μετά τη χορήγηση των αδειών αυτών, τα πιο πάνω προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται και να παραμένουν στους χώρους παραγωγής σε καθεστώς αναστολής του Ε.Φ.Κ.
Μετά τη χρησιμοποίηση των κερασιών για την παραγωγή των σοκολατινίων, το εναπομένον αλκοολούχο διάλυμα θα μπορεί, είτε να αποστέλλεται σε άλλο εγκεκριμένο αποθηκευτή κ.λπ. στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος, είτε να καταστρέφεται, τηρουμένων των διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα (Αρθρο 90Α του Ν.2127/1993, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.2187/1994 - ΦΕΚ 16/Α').

6. Συνεπώς, μέσα στα παραπάνω πλαίσια θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι παραλαβές παρόμοιων προϊόντων και να τακτοποιηθούν τυχόν υφιστάμενες εκκρεμείς υποθέσεις.

7. Τέλος, είναι αυτονόητο ότι για την επιβεβαίωση της ποσότητας της αιθυλικής αλκοόλης που δηλώνεται από τις ενδιαφερόμενες εταιρίες ότι εμπεριέχεται τόσο στο εναπομένον αλκοολούχο διάλυμα, όσο και στα κεράσια, θα ζητείται η συνδρομή της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας.
Οπωσδήποτε δε και σε κάθε περίπτωση θα ελέγχεται η οριστικοποίηση της ατέλειας και η νόμιμη χρησιμοποίηση της αιθυλικής αλκοόλης που μαζί με τα κεράσια χρησιμοποιείται στην παραγωγή των σοκολατινίων, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου στ' της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.2127/1993 και της παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. Φ.411/234/30.8.1994 Α.Υ.Ο.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης