ΠΟΛ.1020/19.1.1998

Αναπροσαρμογή αφορολόγητων ποσών στη φορολογία κεφαλαίου από 1.1.1998Σχόλια:


19 Ιαν 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 19 Ιανουαρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1007951/7/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΆ, ΒΆ

ΠΟΛ.: 1020

ΘEΜΑ: Αναπροσαρμογή αφορολογήτων ποσών στη φορολογία κεφαλαίου από 1.1.1998 .

Σχετικά με το θέμα που περιληπτικά αναφέρεται πιο πάνω, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για ενημέρωσή σας.
Με σχετική διάταξη που έχει περιληφθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπεται ότι από 1.1.1998 αναπροσαρμόζονται κατά ποσοστό 15% τα αφορολόγητα ποσά και οι μειώσεις φόρων ανά κατηγορία φορολογουμένων ως ακολούθως:

Α. Φορολογία Κληρονομιών - Δωρεών - Γονικών Παροχών
1. Κατηγορίες Φορολογικών Κλιμάκων

Kατηγορία Α'


¦ Κλιμάκια ¦ Συντελεστής ¦ Φόρος ¦ Φορολογητέα ¦ Φόρος που ¦
¦ ¦ κλιμακίου ¦ κλιμακίου ¦ περιουσία ¦ αναλογεί ¦
+


¦ 5.175.000 ¦ --- ¦ --- ¦ 5.175.000 ¦ --- ¦
¦ 9.825.000 ¦ 5 ¦ 491.250 ¦ 15.000.000 ¦ 491.250 ¦
¦ 45.000.000 ¦ 15 ¦ 6.750.000 ¦ 60.000.000 ¦ 7.241.250 ¦
¦ Υπερβάλλον ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦
LΚατηγορία Β'


¦ Κλιμάκια ¦ Συντελεστής ¦ Φόρος ¦ Φορολογητέα ¦ Φόρος που ¦
¦ ¦ κλιμακίου ¦ κλιμακίου ¦ περιουσία ¦ αναλογεί ¦
+


¦ 3.795.000 ¦ --- ¦ --- ¦ 3.795.000 ¦ --- ¦
¦ 11.205.000 ¦ 10 ¦ 1.120.500 ¦ 15.000.000 ¦ 1.120.500 ¦
¦ 45.000.000 ¦ 20 ¦ 9.000.000 ¦ 60.000.000 ¦ 10.120.500 ¦
¦ Υπερβάλλον ¦ 35 ¦ ¦ ¦ ¦
LΚατηγορία Γ'


¦ Κλιμάκια ¦ Συντελεστής ¦ Φόρος ¦ Φορολογητέα ¦ Φόρος που ¦
¦ ¦ κλιμακίου ¦ κλιμακίου ¦ περιουσία ¦ αναλογεί ¦
+


¦ 1.175.000 ¦ --- ¦ --- ¦ 1.725.000 ¦ --- ¦
¦ 13.275.000 ¦ 20 ¦ 2.655.000 ¦ 15.000.000 ¦ 2.655.000 ¦
¦ 45.000.000 ¦ 35 ¦15.250.000 ¦ 60.000.000 ¦ 18.405.000 ¦
¦ Υπερβάλλον ¦ 40 ¦ ¦ ¦ ¦
LΚατηγορία Δ'


¦ Κλιμάκια ¦ Συντελεστής ¦ Φόρος ¦ Φορολογητέα ¦ Φόρος που ¦
¦ ¦ κλιμακίου ¦ κλιμακίου ¦ περιουσία ¦ αναλογεί ¦
+


¦ 1.035.000 ¦ --- ¦ --- ¦ 1.035.000 ¦ --- ¦
¦ 13.965.000 ¦ 35 ¦ 4.887.750 ¦ 15.000.000 ¦ 4.887.750 ¦
¦ 45.000.000 ¦ 50 ¦22.500.000 ¦ 60.000.000 ¦ 27.387.750 ¦
¦ Υπερβάλλον ¦ 60 ¦ ¦ ¦ ¦
L2. Φορολογικές διευκολύνσεις ανηλίκων τέκνων κληρονομουμένου Μείωση του φόρου κατά 60% για τη μέχρι 9.775.000 δρχ. αξία κληρονομικής μερίδας έναντι 8.500.000 δρχ.
Μείωση του φόρου κατά 30% για τη μέχρι 39.100.000 δρχ. αξία κληρονομικής μερίδας έναντι 34.000.000 δρχ.

3. Φορολογικές διευκολύνσεις αναπήρων τέκνων κληρονομουμένου
Μείωση του φόρου κατά 60% για τη μέχρι 39.100.000 δρχ. αξία κληρονομικής μερίδας έναντι 34.000.000 δρχ.

4. Αφορολόγητα ποσά για την αιτία θανάτου κτήση πρώτης κατοικίας
Σε 11.500.000 δρχ. από 10.000.000 δρχ. για κάθε κληρονόμο προσαυξημένο κατά 5.750.000 δρχ. για κάθε μέλος της οικογένειάς τους έναντι 5.000.000 δρχ.

5. Αφορολόγητα ποσά για την αιτία γονικής παροχής, κτήση πρώτης κατοικίας
Σε 1.955.000 δρχ. από 1.700.000 δρχ. προσαυξημένο κατά 1.380.000 δρχ. για κάθε προστατευόμενο μέλος έναντι 1.200.000 δρχ.

6. Μείωση φόρου στη Γονική Παροχή
Το ποσό μέχρι του οποίου επιβάλλεται φόρος γονικής παροχής αυξάνεται σε 23.000.000 δρχ. από 20.000.000 δρχ. και αν έχει αποβιώσει ο ένας γονέας σε 34.500.000 δρχ. από 30.000.000 δρχ.

Β. Φορολογία Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας

1. Αφορολόγητα ποσά φυσικών προσώπων
Αγαμος : Σε 69.000.000 δρχ. από 60.000.000 δρχ.
Εγγαμος: Σε 138.000.000 δρχ. από 120.000.000 δρχ., προσαυξανόμενο για κάθε ανήλικο τέκνο κατά 17.250.000 δρχ. από 15.000.000 δρχ.

2. Αφορολόγητα ποσά νομικών προσώπων
Σε 69.000.000 δρχ. από 60.000.000 δρχ. Σε 172.500.000 δρχ. από 150.000.000 δρχ., (για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

Γ. Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων

Με την υπ' αριθ. 1135844/782/Β0013/31.12.1997 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών αναπροσαρμόσθηκαν τα αφορολόγητα ποσά για αγορά πρώτης κατοικίας (Ν.1078/1980) ως ακολούθως:

1. Αγορά οικίας ή διαμερίσματος
Αγαμος : Σε 17.250.000 δρχ. από 15.000.000 δρχ.
Εγγαμος: Σε 27.600.000 δρχ. από 24.000.000 δρχ., προσαυξανόμενο κατά 5.750.000 δρχ. για κάθε τέκνο έναντι 5.000.000 δρχ.

2. Αγορά οικοπέδου
Αγαμος : Σε 8.050.000 δρχ. από 7.000.000 δρχ.
Εγγαμος: Σε 14.950.000 δρχ. από 13.000.000 δρχ., προσαυξανόμενο κατά 1.955.000 δρχ. για κάθε τέκνο έναντι 1.700.000 δρχ.

Δ. Παράταση του Χρόνου Σύνταξης Συμβολαίων μετά την 1.1.1998

Στο ίδιο φορολογικό νομοσχέδιο περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία ορίζεται ότι, ως αξία των ακινήτων που μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία, δωρεά ή γονική παροχή, μετά την 1.1.1998, μέχρι και 28.2.1998, για τον υπολογισμό του φόρου και για τη σύνταξη του οικείου συμβολαίου λαμβάνεται η αντικειμενική αξία που
ίσχυε την 31.12.1997, εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή. Το πιστοποιητικό ή η υπεύθυνη δήλωση των παρ. 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 32 του Ν.2459/1997, καθώς και το πιστοποιητικό της παρ. 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 32 του Ν.2459/1997, καθώς και το πιστοποιητικό της παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν.2238/1994, που αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις έτους 1997, ισχύουν εφόσον εκδόθηκαν ή πρόκειται να εκδοθούν μέχρι τη σύνταξη του οικείου συμβολαίου.
Συνεπώς, για υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου που η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από 1.1.1998 και μετά, θα έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω.


Taxheaven.gr