Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1019/20.1.1998 Κοινοποίηση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του 2523/1997


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-01-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1019/20.1.1998
Κοινοποίηση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του 2523/1997


Αθήνα 20 Ιανουαρίου 1998
Αρ. Πρωτ.:1007385/6086/ΔΣΣΦΕ-Γ'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.& ΣΥΝΤ. ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

ΠΟΛ.: 1019

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών για την εφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 13 του ν.2523/1997.

Σας κοινοποιούμε τις υπ' αριθ. 1135781/4484/17.12.1997 και 1135782/4483/ /30.12.1997 Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και των Υπουργών Οικονομικών Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 6/Β'/19.1.1998.
Με τις αποφάσεις αυτές ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία εκτέλεσης των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών με την πρώτη και των αποφάσεων των Προϊσταμένων των ΔΟΥ για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων της
αφαίρεσης πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων, καθώς και των αδειών οδήγησης με τη δεύτερη.
Αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν.2523/1997 σας έχουν ήδη δοθεί με την υπ' αριθ. 1125403/2171/Α0012/ /εγκύκλιό μας και συγκεκριμένα στις σελίδες 62-67, παρουσιάζονται αναλυτικά, τα θέματα και οι διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου.
Για περαιτέρω διευκόλυνσή σας, σας επισυνάπτουμε δύο υποδείγματα καταστάσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 6 του άρθρου 13 του Ν.2523/1997 αντίστοιχα. Σας επισημαίνουμε ακόμα, ότι οι καταστάσεις αυτές πρέπει να συμπληρώνονται από όλες τις ΔΟΥ και να αποστέλλονται ανελλιπώς προς την Υπηρεσία μας (Διεύθυνση ΣΣΦΕ-Τμήμα Γ'-Fax: 32.46.794), μέσα στο πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα για τις εκδοθείσες ΑΕΠ επί μη έκδοσης στοιχείων ή του διμήνου για τις εκδοθείσες αποφάσεις της παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν.2523/1997, κατά περίπτωση. Ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί ή δεν έχουν εκτελεσθεί σχετικές αποφάσεις για συγκεκριμένο μήνα ή δίμηνο, οι ΔΟΥ θα αποστέλλουν τις καταστάσεις αυτές στην Υπηρεσία μας.
Οι Οικονομικές Επιθεωρήσεις, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθούν για την ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων αποφάσεων και για την έγκαιρη υποβολή από τις ΔΟΥ των καταστάσεων που ορίζονται ανωτέρω στην Υπηρεσία μας.

Τρόπος και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α') για την αναστολή λειτουργίας
επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών 1135781/4484/17.12.1997

Εχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν.2523/1997.
β) Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου και της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου 13 του Ν.2523/1997 για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών.
γ) Την υπ' αριθ. πρωτ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την "ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

Αποφασίζουμε

1. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2523/1997, κοινοποιείται με αποδεικτικό στην επιχείρηση από επιμελητή της αρμόδιας ΔΟΥ.

2. Μετά την οριστικοποίηση της Υπουργικής απόφασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 13, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ υποχρεούται να ενεργήσει άμεσα για την εκτέλεση εντός μηνός της Υπουργικής απόφασης, προσδιορίζοντας επακριβώς και τις ημερομηνίες εκτέλεσης της επιβληθείσας κύρωσης. Η ενέργεια
αυτή του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ, κοινοποιείται με αποδεικτικό ταυτοχρόνως στο φορολογούμενο και στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την προσδιορισθείσα ημερομηνία έναρξης της αναστολής λειτουργίας. Σε περίπτωση εποχιακής δραστηριότητας ή προσωρινής "αδράνειας" της επιχείρησης,
οι ακριβείς ημερομηνίες εκτέλεσης της Υπουργικής απόφασης, προσδιορίζονται μέσα στον πρώτο μήνα επαναδραστηριοποίησής της, εφόσον η οριστικοποίηση της απόφασης συντελεσθεί σε χρόνο που η επιχείρηση δεν λειτουργεί ή διανύει τον τελευταίο μήνα της εποχιακής δραστηριότητάς της.

3. Η αστυνομική αρχή υποχρεούται να προβεί στο κλείσιμο της επαγγελματικής εγκατάστασης, για το χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά τα ανωτέρω από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ. Η σφράγιση του καταστήματος ενεργείται από αστυνομικό υπάλληλο που ορίζεται από το Διοικητή της οικείας αστυνομικής αρχής και ο οποίος συμπράττει πάντοτε με υπάλληλο της αρμόδιας ΔΟΥ που ορίζεται από τον Προϊστάμενο αυτής. Η κατά τα ανωτέρω σφράγιση θα γίνεται με δύο κλειδαριές ασφαλείας στην κεντρική πόρτα εισόδου και σε κάθε άλλη είσοδο της επαγγελματικής εγκατάστασης και τα κλειδιά της μίας θα βρίσκονται στην κατοχή της αστυνομικής αρχής και της άλλης στην κατοχή του επιτηδευματία. Σε περίπτωση που ο επιτηδευματίας απουσιάζει ή αρνείται να τα παραλάβει, αυτά θα παραλαμβάνονται από το συμπράξαντα υπάλληλο της ΔΟΥ και θα παραδίδονται στον Προϊστάμενο αυτής, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για τη φύλαξή τους.

4. Στην κεντρική είσοδο της επιχείρησης τοποθετείται ταινία με τον τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και την ένδειξη "σφραγίσθηκε μέχρι ... (ημερομηνία), βάσει της αριθ. ... απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, για φοροδιαφυγή".

5. Μετά το πέρας της διαδικασίας σφράγισης συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τους συμπράξαντες υπαλλήλους και τον επιτηδευματία, εφόσον παρευρίσκεται. Σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή αρνείται να υπογράψει, σημειώνεται τούτο στο πρακτικό και θυροκολλείται αντίγραφό του στην είσοδο της
επιχείρησης. Το πρακτικό φυλάσσεται στην οικεία αστυνομική αρχή και αντίγραφό του αποστέλλεται στην οικεία ΔΟΥ ή παραδίδεται στον εντεταλμένο για τη σφράγιση υπάλληλό της.

6. Η αποσφράγιση της επαγγελματικής εγκατάστασης γίνεται από υπαλλήλους των ανωτέρω υπηρεσιών, παρουσία του επιτηδευματία ή αντιπροσώπου του και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο τηρείται στην οικεία αστυνομική αρχή, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στην οικεία ΔΟΥ ή παραδίδεται στον εντεταλμένο αυτής υπάλληλο που ορίσθηκε για την αποσφράγιση.

7. Ολα τα υλικά σφραγίσεως της επαγγελματικής εγκατάστασης (κλειδαριές ασφαλείας, κλειδιά-ταινίες κ.λπ.), διατίθενται από την αρμόδια για την εκτέλεση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ΔΟΥ, η οποία φροντίζει για την έγκαιρη προμήθειά τους - με επιβάρυνση του λογαριασμού των λειτουργικών της εξόδων - παραλαμβάνει και διαφυλάσσει αυτά, μετά την ολοκλήρωσή της κατά τα ανωτέρω οριζόμενης διαδικασίας.

8. Μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της απόφασης για την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, η αρμόδια ΔΟΥ υποχρεούται να αποστείλει αμέσως (και μέσω fax) αντίγραφα των πρακτικών σφράγισης και αποσφράγισης της επιχείρησης στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Φορολογικών Ελέγχων -
Τμήμα Ποινών.

9. Οσον αφορά τις αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου, με τις οποίες επιβάλλεται ως παρεπόμενη ποινή η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης - σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν.2523/1997 - αυτές εκτελούνται σύμφωνα με την ίδια ως άνω οριζόμενη διαδικασία των παρ. 2 έως και 8.

10. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

11. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρόπος και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α'/11.9.1997) για την επιβολή
των διοικητικών κυρώσεων της αφαίρεσης πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων, καθώς
και των αδειών οδήγησης 1135782/4483/30.12.1997

Εχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν.2523/1997.

β) Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 6, 8 και 9 του άρθρου 13 του Ν.2523/1997, με τις οποίες ορίζονται οι παραβάσεις, ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων για την αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων, καθώς και των αδειών οδήγησης.

γ) Την υπ' αριθ. πρωτ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την "ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

δ) Την υπ' αριθ. πρωτ. 830/19.9.1997 (839/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για την "Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών".

Αποφασίζουμε

1. Η απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων της αφαίρεσης πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων, καθώς και των αδειών οδήγησης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν.2523/1997, κοινοποιείται στην επιχείρηση ή στον παραβάτη, που
αναφέρεται η παραπάνω απόφαση, με αποδεικτικό από επιμελητή της ΔΟΥ. Στην απόφαση αυτή αναγράφονται οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, τα πλήρη στοιχεία των παραβατών και ο αριθμός των ημερών προσωρινής αφαίρεσης των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου ή της άδειας οδήγησης, κατά περίπτωση.

2. Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης του Προϊσταμένου της ΔΟΥ, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 13, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών να την κοινοποιήσει με αποδεικτικό:

α) Στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών - η οποία έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου και την άδεια οδήγησης του οδηγού, κατά περίπτωση - για τις δικές της παραπέρα ενέργειες
και

β) Στην αρμόδια για την εκτέλεσή της Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας του παραβάτη, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου ή η άδεια οδήγησης ή του τόπου που έχει έδρα η επιχείρηση, στο όνομα της οποίας έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου, κατά περίπτωση.
3. Η αρμόδια Αστυνομική Αρχή υποχρεούται να εκτελέσει την απόφαση αυτή του Προϊσταμένου της ΔΟΥ μέσα σε ένα (1) μήνα από την παραλαβή της και να αφαιρέσει τις πινακίδες ή την άδεια κυκλοφορίας ή οδήγησης, κατά περίπτωση, για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται σ' αυτήν.

- Τα στοιχεία που αφαιρούνται, φυλάσσονται από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, μέχρι τη λήξη της ποινής.
- Μετά τη λήξη της ποινής, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας επιστρέφονται στον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου ή στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της επιχείρησης, κατά περίπτωση και η άδεια οδήγησης στο νόμιμο κάτοχό της.
- Ο χρόνος έναρξης και λήξης της αφαίρεσης βεβαιώνεται από τη σχετική "έκθεση αφαίρεσης και απόδοσης" αυτών (των πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας και οδήγησης) που συντάσσει ο Διοικητής του αρμοδίου Αστυνομικού

Τμήματος, σε τρία (3) αντίγραφα, από τα οποία το πρώτο αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ της οποίας
την απόφαση εξετέλεσε, το δεύτερο στην αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών, η οποία έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή την άδεια οδήγησης, κατά περίπτωση και το τρίτο αντίγραφο φυλάσσεται στο αρχείο του οικείου Αστυνομικού Τμήματος.

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης