Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1017/19.1.1998 Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ των παραδόσεων και των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, αναγκαίων για την πρώτη λειτουργία του υπό του Κοινωφελούς Ιδρύματος "Ερρίκος Ντυνάν" Νοσοκομείου


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-01-1998 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1017/19.1.1998
Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ των παραδόσεων και των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, αναγκαίων για την πρώτη λειτουργία του υπό του Κοινωφελούς Ιδρύματος "Ερρίκος Ντυνάν" Νοσοκομείου


Αθήνα 19.1.1998
Αριθ.Πρωτ.:1007577/365/98/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α/Ι

ΠΟΛ.: 1017

ΘΕΜΑ: Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ των παραδόσεων και των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού αναγκαίων για την πρώτη λειτουργία του υπό του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» Νοσοκομείου.

Εχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 14 της σύστασης από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (ΕΕΣ) Κοινωφελούς Ιδρύματος "Ερρίκος Ντυνάν", η οποία κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου με το άρθρο 49 του Ν.2082/1992 "Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας" (ΦΕΚ 158/Α'/21.9.1992).
2. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 1642/1986 "για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 125/Α'):
α) της παρ. 2 του άρθρου 54 και
β) της παρ. 3 του άρθρου 58.

3. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/10.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

4. Οτι η παρούσα απόφαση αφορά καθορισμό διαδικασίας εφαρμογής θεσμοθετημένης απαλλαγής και κατά συνέπεια δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε
Αρθρο 1

Η απαλλαγή από ΦΠΑ των παραδόσεων και των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, αναγκαίων για την πρώτη λειτουργία του υπό κατασκευή από το Κοινωφελές Ιδρυμα "Ερρίκος Ντυνάν" Νοσοκομείου, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 14 της σύστασης από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (ΕΕΣ) του ανωτέρω Κοινωφελούς Ιδρύματος, η οποία κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 2082/1992 "Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας" (ΦΕΚ 158/Α'/21.9.1992), παρέχεται με τις κατωτέρω προϋποθέσεις και διαδικασία.

Αρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής

1. Η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 1 καλύπτει τις εξής πράξεις:

α) Παραδόσεις που πραγματοποιούνται προς το Ιδρυμα από άλλους υποκείμενους στο φόρο, εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας.

β) Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποιούνται από το Ιδρυμα.

γ) Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ του Ιδρύματος και εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης, εφόσον στις συμβάσεις αυτές προβλέπεται ρητά ότι τα αγαθά περιέρχονται στην κυριότητα του Ιδρύματος, μετά τη λήξη της σύμβασης.

2. Η απαλλαγή που προβλέπεται στην ανωτέρω παρ. 1, εφαρμόζεται με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Οι πράξεις αφορούν μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό γενικά (ξενοδοχειακό κ.λπ.), τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Νοσοκομείου, το οποίο προτίθεται να θέσει σε λειτουργία το Ιδρυμα, σύμφωνα με τη σύστασή του.

β) Οι πράξεις αυτές αφορούν την πρώτη εγκατάσταση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού και πραγματοποιούνται πριν από τη θέση σε πλήρη λειτουργία του Νοσοκομείου.

3. Η θέση σε πλήρη λειτουργία του Νοσοκομείου θεωρείται ότι πραγματοποιείται κατά τη θέση σε λειτουργία όλων των προβλεπόμενων τμημάτων αυτού, όπως αυτά προκύπτουν από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, η οποία γνωστοποιείται στον Προϊστάμενο της Δ' ΔΟΥ Αθηνών (Δ.Η.), πριν την έναρξη
της διαδικασίας χορήγησης της προβλεπόμενης απαλλαγής.

Σε περίπτωση σταδιακής θέσης σε λειτουργία διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου, η ανωτέρω απαλλαγή εφαρμόζεται μόνο για τα τμήματα του Νοσοκομείου, τα οποία δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία.

Αρθρο 3
Αρμόδιος Προϊστάμενος ΔΟΥ

Αρμόδιος για τη χορήγηση της απαλλαγής, καθώς και για την παραλαβή των δηλώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.1642/1986, είναι ο Προϊστάμενος της Δ' ΔΟΥ Αθηνών (Δ.Η.)

Αρθρο 4

Διαδικασία απαλλαγής της παράδοσης και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών Για την απαλλαγή της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται προς το Ιδρυμα, καθώς και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιείται από το Ιδρυμα, το Ιδρυμα ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού υποβάλλει στον Προϊστάμενο της
Δ' ΔΟΥ Αθηνών (Δ.Η.) αίτηση, με την οποία ζητάει έγκριση αγοράς αγαθών χωρίς την καταβολή ΦΠΑ. Στην αίτηση αυτή επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση, εις διπλούν, κατά προμηθεύτρια επιχείρηση, στην οποία αναφέρονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του προμηθευτή, η διεύθυνσή του, ο ΑΦΜ, το είδος και η ποσότητα των αγαθών, η αξία αυτών, καθώς και ο ΦΠΑ που αναλογεί. Στην ίδια κατάσταση το Ιδρυμα βεβαιώνει ότι τα αγαθά αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τη σύσταση του Ιδρύματος.
Ο Προϊστάμενος της Δ' ΔΟΥ Αθηνών (Δ.Η.), αφού διαπιστώσει ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας, χορηγεί στο Ιδρυμα βεβαίωση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων απαλλαγής των αγαθών που αναγράφονται στην αναλυτική κατάσταση, επισυνάπτοντας σε αυτή θεωρημένο αντίγραφο της κατάστασης αυτής. Η βεβαίωση με τη θεωρημένη αναλυτική κατάσταση προσκομίζεται από το Ιδρυμα στην προμηθεύτρια επιχείρηση και αποτελεί το δικαιολογητικό για τη μη είσπραξη του αναλογούντος ΦΠΑ.
Η προμηθεύτρια επιχείρηση εκδίδει το φορολογικό στοιχείο αναγράφοντας τον αναλογούντα ΦΠΑ, τον οποίο όμως δεν εισπράττει, αναγράφει την ένδειξη "Δεν εισπράχθηκε ΦΠΑ, Ν.2082/1992" και επισυνάπτει στο στέλεχος αυτού τη βεβαίωση απαλλαγής με τη θεωρημένη αναλυτική κατάσταση.
Προκειμένου για ενδοκοινοτική απόκτηση, η βεβαίωση απαλλαγής και η θεωρημένη αναλυτική κατάσταση φυλάσσονται από το Ιδρυμα και αποτελεί δικαιολογητικό για τη διενέργεια της έκπτωσης του ΦΠΑ που αναλογεί στην εν λόγω ενδοκοινοτική απόκτηση.

Αρθρο 5
Διαδικασία απαλλαγής της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης

Για την απαλλαγή της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

Το Ιδρυμα υποβάλλει στον Προϊστάμενο της Δ' ΔΟΥ Αθηνών (Δ.Η.) αίτηση απαλλαγής για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτει, προσκομίζοντας αντίγραφο αυτής. Στην αίτηση απαλλαγής αναφέρονται η επωνυμία της εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ και η αρμόδια ΔΟΥ της
εταιρίας αυτής, το είδος και η ποσότητα των αγαθών, ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης, η ετήσια δαπάνη μίσθωσης των αγαθών, αναλυτικά για κάθε ημερολογιακό έτος, καθώς και το τελικό τίμημα εξαγοράς των αγαθών κατά τη λήξη της σύμβασης αυτής.

Ο Προϊστάμενος της Δ' ΔΟΥ Αθηνών (Δ.Η.), αφού διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, χορηγεί στο Ιδρυμα βεβαίωση απαλλαγής. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται για κάθε ημερολογιακό έτος και αναγράφεται σ' αυτή η προβλεπόμενη δαπάνη για κάθε συγκεκριμένο ημερολογιακό
έτος, καθώς και ο ΦΠΑ που αναλογεί. Για τα επόμενα έτη υποβάλλεται νέα αίτηση απαλλαγής και χορηγείται ξεχωριστή βεβαίωση απαλλαγής. Η ανωτέρω βεβαίωση απαλλαγής προσκομίζεται από το Ιδρυμα στην εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης ή εντός του μηνός Ιανουαρίου, προκειμένου για τα επόμενα έτη. Η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης εκδίδει τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για κάθε συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος, αναφέροντας τον αναλογούντα ΦΠΑ, τον οποίο όμως δεν εισπράττει, αναγράφοντας την ένδειξη "Δεν εισπράχθηκε ΦΠΑ, Ν. 2082/1992" και αναφέροντας τη σχετική βεβαίωση απαλλαγής. Το ίδρυμα υποχρεούται να ενημερώνει τον Προϊστάμενο της Δ' ΔΟΥ Αθηνών (Δ.Η.) για κάθε τροποποίηση των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που ενδεχομένως επέρχεται κατά τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων αυτών.

Αρθρο 6
Οριστικοποίηση της απαλλαγής

Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων της παρούσας, ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία. Το Ιδρυμα υποβάλλει στον Προϊστάμενο της Δ' ΔΟΥ Αθηνών (Δ.Η.), κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, αναλυτική κατάσταση των πράξεων που πραγματοποίησε με απαλλαγή, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, στην οποία αναγράφονται, η ημερομηνία, ο αριθμός του παραστατικού, η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του προμηθευτή, το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών που αγοράστηκαν με απαλλαγή, καθώς και το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί.

Το Ιδρυμα υποχρεούται να ενημερώσει τον Προϊστάμενο της Δ' ΔΟΥ Αθηνών (Δ.Η.), εντός προθεσμίας 10 ημερών, για την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου, γνωρίζοντας συγχρόνως αν πρόκειται για την πλήρη λειτουργία του ή για μερική λειτουργία τμήματος αυτού. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, το Ιδρυμα δεν έχει πλέον δικαίωμα αγοράς αγαθών με απαλλαγή από ΦΠΑ, εφόσον πρόκειται για πλήρη λειτουργία ή για τα τμήματα εκείνα του Νοσοκομείου που τέθηκαν ήδη σε λειτουργία, κατά περίπτωση. Ειδικά για τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης το δικαίωμα απαλλαγής τερματίζεται κατά τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης και την περιέλευση των αγαθών στην κυριότητα του Ιδρύματος, με την προϋπόθεση ότι η σύμβαση αυτή έχει υπογραφεί και έχει χορηγηθεί βεβαίωση απαλλαγής από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ, πριν από την ημερομηνία της πρώτης έναρξης λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Αρθρο 7
Υποχρεώσεις Προϊσταμένου Δ' ΔΟΥ Αθηνών (Δ.Η.)

Ο Προϊστάμενος Δ' ΔΟΥ Αθηνών (Δ.Η.) υποχρεούται στην τήρηση ειδικού φακέλου για τις απαλλαγές που έχει χορηγήσει στο Ιδρυμα.
Κάθε έτος συσχετίζει την αναλυτική κατάσταση που υποβάλλει το Ιδρυμα για τις χρησιμοποιηθείσες απαλλαγές κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, με τις βεβαιώσεις απαλλαγής που χορήγησε κατά το ίδιο διάστημα και αφού ελέγξει ότι πράγματι τα αγαθά που αγοράστηκαν με απαλλαγή βρίσκονται στην κατοχή του Ιδρύματος, οριστικοποιεί τις χορηγηθείσες απαλλαγές. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι απαλλαγές δεν χρησιμοποιήθηκαν νόμιμα από το Ιδρυμα, το Ιδρυμα υποχρεούται στην καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ, με τις νόμιμες προσαυξήσεις από την ημερομηνία πραγματοποίησης της πράξης. Κάθε έτος και μέχρι το τέλος του μηνός Απριλίου οφείλει να ενημερώνει την 14η Διεύθυνση ΦΠΑ - Τμήμα Γ', σχετικά με το ύψος των απαλλαγών που έχουν χορηγηθεί και οριστικοποιηθεί κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, καθώς και το ποσό του ΦΠΑ, το οποίο δεν καταβλήθηκε, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας απόφασης, ώστε να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες προσαρμογές στον υπολογισμό της βάσης ιδίων πόρων που αποδίδονται στον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Αρθρο 8

Οι υποκείμενοι στο φόρο, οι οποίοι πραγματοποιούν απαλλασσόμενες πράξεις προς το Ιδρυμα, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών που αφορούν τις απαλλασσόμενες αυτές πράξεις και σε περίπτωση αδυναμίας συμψηφισμού έχουν δικαίωμα επιστροφής του φόρου αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1031790/2051/575/Απόφασής μας.

Αρθρο 9

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης