Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αρ. πρωτ.: 12386/ 6.2.2013 Διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης έτους 2013

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-02-2013 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αρ. πρωτ.: 12386/ 6.2.2013
Διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης έτους 2013

Αθήνα, 06-02-2013
Αρ. Πρωτ.:12386

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
Γραφείο Διοίκησης & Γ.Δ.Σ.   
Αρμόδια Δ/νση: Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς   
Αρμόδιο Τμήμα: Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης
Ταχ. Δ/νση: Δομοκού 5
Τ..Κ: 10445 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: 210-8802000

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και την υπ' αριθμ. 262346/19-3-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 325/Β), όπως τροποποιημένη ισχύει, για το έτος ενίσχυσης 2013, τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης δύναται να μεταβιβαστούν με την κάτωθι διαδικασία:

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Δ.Ε.Ε.

1.1.Υποβολή της αίτησης μεταβίβασης Δ.Ε.Ε

Η αίτηση καταχωρίζεται ηλεκτρονικά και στη συνέχεια υποβάλλεται ιδιοχείρως ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην ταχυδρομική διεύθυνση Δομοκού 5, 10445 Αθήνα, προς την Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις παρακάτω κατηγορίες μεταβίβασης ΔΕΕ:
• πώληση δικαιωμάτων μαζί με γη (Υπόδειγμα 1)
• πώληση ειδικών δικαιωμάτων (Υπόδειγμα 3)
• πώληση του συνόλου της εκμετάλλευσης (σύνολο γης και δικαιωμάτων) (Υπόδειγμα 4)
• κληρονομιά (Υπόδειγμα 5)
• ενοικίαση δικαιωμάτων μαζί με γη (Υπόδειγμα 6)
• αλλαγή προσωπικών στοιχείων δικαιούχου δικαιωμάτων (ΑΦΜ, επωνυμία, αλλαγή νομικού καθεστώτος) (Υπόδειγμα 7)
• λύση μίσθωσης δικαιωμάτων μαζί με γη (Υπόδειγμα 8)
• ταυτόχρονες αιτήσεις μεταβίβασης
• Ειδικά και μόνον για την κατηγορία μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 2), η αίτηση καταχωρίζεται ηλεκτρονικά και στη συνέχεια υποβάλλεται ιδιοχείρως ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το Παράρτημα II.

1.2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης ΔΕΕ
 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) για το έτος ενίσχυσης 2013 ορίζεται η Τρίτη, 2 Απριλίου 2013. 

Κατά παρέκκλιση της ανωτέρω προθεσμίας, στην περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς; όταν η ημερομηνία θανάτου του μεταβιβαστή είναι μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και έως 15 Μαΐου 2013, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων δύναται να ληφθεί υπόψη ως καταληκτική ημερομηνία η Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013.

Η αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.), καταχωρίζεται, οριστικοποιείται, εκτυπώνεται, υπογράφεται από τους αντισυμβαλλομένους, θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής για τον καθένα χωριστά, και πλήρως συμπληρωμένη υποβάλλεται συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται κατωτέρω, από τον μεταβιβαστή ή από τον κληρονόμο των δικαιωμάτων.

1.2.1. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων

Ειδικά για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, είναι δυνατή η αποδοχή αίτησης μεταβίβασης, συνοδευόμενη με τις σχετικές κατά περίπτωση αποδείξεις στοιχειοθέτησης της ανωτέρας βίας, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, ήτοι την Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013. Οι εν λόγω αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξετάζονται από την αρμόδια υπηρεσία.

1.2.2. Ακύρωση αίτησης μεταβίβασης

Ακυρώσεις αιτήσεων, που έχουν ήδη παραληφθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γίνονται αποδεκτές εφόσον υποβληθούν ιδιοχείρως ή αποσταλούν με συστημένη επιστολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ (Περ. Δ/σεις ή Κεντρική Υπηρεσία, ανάλογα που έχει υποβληθεί η αρχική αίτηση), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, ήτοι την Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013. Οι αιτήσεις ακύρωσης θα πρέπει να φέρουν υπογραφές του μεταβιβαστή και του αποδέκτη και θεώρηση του γνησίου υπογραφής του καθενός ξεχωριστά.

1.3. Διαδικτυακή καταχώριση της αίτησης μεταβίβασης ΔΕΕ

1.3.1.Υποχρέωση διαδικτυακής καταχώρισης της αίτησης μεταβίβασης.

Από την Δευτέρα, 04/02/2013, τίθεται σε εφαρμογή η διαδικτυακή εφαρμογή καταχώρισης της αίτησης μεταβίβασης ΔΕΕ (http://entitlements.opekepe.gr/) για το έτος ενίσχυσης 2013, η οποία είναι υποχρεωτική.

Οι αιτήσεις καταχωρίζονται υποχρεωτικά στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ και οριστικοποιούνται, λαμβάνοντας αυτόματα 13-ψήφιο εσωτερικό αριθμό αίτησης, ο οποίος εκτυπώνεται επάνω δεξιά στην αίτηση μεταβίβασης και είναι μοναδικός. Στη συνέχεια η αίτηση μεταβίβασης εκτυπώνεται, υπογράφεται από τους αντισυμβαλλομένους, θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του καθενός χωριστά, και πλήρως συμπληρωμένη,, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποστέλλεται, ανάλογα με την κατηγορία μεταβίβασης, στα αρμόδια γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ ή στην Κεντρική Υπηρεσία (οι ταχυδρομικές δ/νσεις βρίσκονται στο παράρτημα II της παρούσας εγκυκλίου).

Για τις περιπτώσεις αιτήσεων μεταβίβασης που εστάλησαν πριν τις 04/02/2013 και δεν έχουν καταχωρισθεί από τους ίδιους τους αιτούντες στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο αρμόδιος φορέας (για το υπόδειγμα 2 είναι οι Περιφερειακές Δ/νσεις και Περιφερειακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για τα υπόλοιπα υποδείγματα είναι η Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ) καταχωρίζει ηλεκτρονικά την αίτηση μεταβίβασης και εξετάζει τον φάκελο με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, που προσκόμισε από την πλευρά του ο ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες καταχώρισης και ελέγχου που εκδίδει η αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οριστικοποιημένες καταχωρημένες αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης στη διαδικτυακή εφαρμογή από τους ίδιους τους αιτούντες, είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν μόνο με την αποστολή χειρόγραφων αιτήσεων με τις θεωρήσεις των γνησίων των υπογραφών των συμβαλλομένων, όπως απαιτούνται με τη νομοθεσία και με αναφορά στον εσωτερικό αριθμό της ηλεκτρονικής αίτησης, ο οποίος εμφανίζεται επάνω δεξιά στην εκτύπωση της αίτησης μεταβίβασης ΔΕΕ, έως και τις 10/06/2013.

Οι σχετικές εθνικές αποφάσεις καθώς και τα ισχύοντα υποδείγματα και οι αιτήσεις, όταν απαιτούνται χειρόγραφες αιτήσεις, είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων στα κατά τόπους γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opekepe.gr.

1.3.2. Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού για τη διαδικτυακή καταχώριση της αίτησης μεταβίβασης

Προκειμένου να καταχωρισθεί διαδικτυακά η αίτηση μεταβίβασης, είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού.

Από τις 22/01/2013 έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία εγγραφής για τη λήψη κωδικού για δημιουργία λογαριασμού για τη διαδικτυακή καταχώριση της αίτησης μεταβίβασης 2013 (http://entitlements.opekepe.gr/).

Αίτηση εγγραφής για δημιουργία νέου λογαριασμού μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι μεταβιβαστές της αίτησης μεταβίβασης και σε περίπτωση κληρονομιάς οι κληρονόμοι, προκειμένου να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά την αίτηση μεταβίβασης.

1.4. "Ταυτόχρονη" μεταβίβαση

"Ταυτόχρονη" μεταβίβαση ορίζεται η μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, που αποκτήθηκαν από μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του ιδίου έτους.

Στις περιπτώσεις "ταυτόχρονης" μεταβίβασης, υποχρεωτική καταχώριση πραγματοποιείται μόνο για την πρώτη αίτηση μεταβίβασης, ενώ η δεύτερη, "ταυτόχρονη", αίτηση μεταβίβασης συμπληρώνεται χειρόγραφα και αποστέλλεται στην κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ταυτόχρονη μεταβίβαση δύναται να αιτηθεί μόνο:

• ο αποδέκτης μεταβίβασης Δ.Ε.Ε. λόγω κληρονομιάς που ταυτόχρονα μεταβιβάζει τα Δ.Ε.Ε. που κληρονόμησε το ίδιο έτος που τα απέκτησε.
• ο αποδέκτης της λύσης ενοικίασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης μαζί με γη , που επιθυμεί να μεταβιβάσει τα Δ.Ε.Ε. που επεστράφησαν σε αυτόν με τη λύση της ενοικίασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης.

1.5. Γενικά περί ελέγχου της αίτησης μεταβίβασης. Έγκριση, απόρριψη και προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.

1.5.1. Η ορθή συμπλήρωση των εντύπων, η πληρότητα του φακέλου και η έγκαιρη υποβολή τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα.

1.5.2. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερομένους την προσκόμιση επιπλέον στοιχείων ή να αναζητήσει όσα διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν σε άλλους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και αυτοί υποχρεούνται να τα διαθέτουν στον Οργανισμό άμεσα.

1.5.3. Στην περίπτωση που από την ανωτέρω διαδικασία ελέγχου απαιτηθεί η προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών ή η αίτηση απορριφθεί, ενημερώνεται ο αιτών με σχετική επιστολή.

1.5.4. Στην περίπτωση που, μετά την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου, δεν υποβληθούν εντός ενός μήνα από την παραλαβή της επιστολής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή υποβληθούν πάλι λανθασμένα, η αίτηση απορρίπτεται και ενημερώνεται ο αιτών με σχετική επιστολή. Η απόρριψη της αίτησης θεωρείται οριστική και δεν εξετάζονται περαιτέρω δικαιολογητικά, που υποβάλλονται μετά την γνωστοποίηση της απόρριψης στον μεταβιβαστή και τον αποδέκτη.

1.5.5. Επισημαίνεται ότι, από την ημερομηνία λειτουργίας της εφαρμογής καταχώρισης των αιτήσεων μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ 04/02/2013, αιτήσεις που παραλαμβάνονται χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώριση θα απορρίπτονται, όπως και αιτήσεις οι οποίες έχουν καταχωρηθεί μεν στη διαδικτυακή εφαρμογή, αλλά δεν έχουν αποσταλεί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως εντός των ανωτέρω προθεσμιών.

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Δ.Ε.Ε.

2.1. Μεταβιβαστής και Αποδέκτης μεταβίβασης

Τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) δύνανται να μεταβιβάζονται μόνο σε άλλο γεωργό, εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια, εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς. Στην περίπτωση αποδέκτη πολίτη κράτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος είναι μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια.

Ο μεταβιβάζων / εκμισθωτής πρέπει να είναι δικαιούχος ενιαίας ενίσχυσης και να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης.

2.2. Κατηγορίες μεταβίβασης

• Τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται με πώληση ή με οποιαδήποτε άλλη οριστική μεταβίβαση, συνοδευόμενα ή μη από γη.

• Αντίθετα, η ενοικίαση ΔΕΕ, επιτρέπεται μόνον εάν συνοδεύεται και από την ενοικίαση τουλάχιστον ισοδύναμου αριθμού επιλέξιμων εκταρίων. Σε περίπτωση μίσθωσης, τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε) και η έκταση μισθώνονται για την ίδια χρονική περίοδο. Τα αγροτεμάχια που μισθώνονται θα πρέπει να εμφανίζονται ως επιλέξιμα στο Ο.Π.Σ στο τελευταίο έτος ενεργοποίησης του μεταβιβαστή, δηλαδή το έτος 2011 ή το έτος 2012

• Στην περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) μαζί με γη, η γη που μεταβιβάζεται πρέπει να αποτελείται από επιλέξιμα εκτάρια, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 34 του Καν. (ΕΚ)73/2009 του Συμβουλίου.

• Εάν μεταβιβαστεί το σύνολο των δικαιωμάτων (σύνολο εκμετάλλευσης) από γεωργό σε γεωργό, ο διάδοχος αποκτά όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από την έννομη σχέση του μεταβιβάζοντος και της αρμόδιας αρχής, την οποία δημιουργεί η αίτηση ενίσχυσης.

• Ειδικά, για μεταβίβαση των πρόσθετων δικαιωμάτων ενίσχυσης, που χορηγήθηκαν ως ειδική στήριξη με βάση το άρθρο 68 του ΕΚ 73/2009, η μεταβίβαση συνοδεύεται υποχρεωτικά από μεταβίβαση ισοδύναμου αριθμού εκταρίων με υπόδειγμα No. 1 ή υπόδειγμα No. 6, και τα αντίστοιχα αγροτεμάχια θα πρέπει να βρίσκονται αποκλειστικά σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της υπ' αριθ. 262345 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 323/2010).

2.3. Ταυτόχρονες μεταβιβάσεις

Στην περίπτωση που υποβληθούν «ταυτόχρονες» μεταβιβάσεις, δηλαδή αποδέκτης δικαιωμάτων μεταβιβάζει τα αποκτώντα δικαιώματα σε άλλον παραγωγό στο ίδιο έτος, θα πρέπει στη δεύτερη αίτηση μεταβίβασης να αναγράφονται στοιχεία που να συνδέουν την αίτηση με την πρώτη μεταβίβαση δικαιωμάτων (πχ. ΑΦΜ πρώτου μεταβιβαστή κτλ). Επίσης στην προέλευση των δικαιωμάτων θα πρέπει να συμπληρώνεται "Μεταβίβαση 2013".

Το σύνολο των εν λόγω αιτήσεων υποβάλλονται μόνο στην Κ.Υ. του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον ίδιο φάκελο με την πρώτη αίτηση.

2.4. Εμπρόθεσμη αίτηση μεταβίβασης

Προκειμένου η μεταβίβαση να ληφθεί υπόψη στις ενισχύσεις του τρέχοντος έτους ενίσχυσης 2013, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή να έχει υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που αναφέρεται ανωτέρω, ανάλογα με την περίπτωση. Η ημερομηνία ελέγχεται σύμφωνα με την σφραγίδα του ταχυδρομείου ή, στην περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί ιδιοχείρως, σύμφωνα με την ημερομηνία καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτοκόλλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αίτηση μεταβίβασης, που φέρει ημερομηνία αποστολής (στην περίπτωση της ιδιόχειρης υποβολής, αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου) μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας, όπως αυτή κατά περίπτωση περιγράφεται ανωτέρω, θεωρείται εκπρόθεσμη, δεν δύναται να παράγει αποτελέσματα για τις πληρωμές της ενιαίας ενίσχυσης του τρέχοντος έτους και εξετάζεται για το επόμενο έτος ενιαίας ενίσχυσης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των εμπροθέσμων αιτήσεων.

2.5. Στάδια ελέγχου

Η εμπρόθεσμη αίτηση μεταβίβασης λαμβάνεται υπόψη και η μεταβίβαση ισχύει για το τρέχον έτος ενίσχυσης μόνον εφόσον εγκριθεί κατά τα δυο στάδια ελέγχου:

α) του οπτικού, διοικητικού ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών και

β) του διασταυρωτικού μηχανογραφικού ελέγχου που πραγματοποιείται μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ

2.6. Άκυρη μεταβίβαση

Εάν ο γεωργός έχει μεταβιβάσει δικαιώματα ενίσχυσης χωρίς να τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας, η μεταβίβαση θεωρείται άκυρη. Εάν στην παραπάνω περίπτωση, οι ενισχύσεις έχουν ήδη καταβληθεί, τα σχετικά ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)

Μεταβίβαση δικαιωμάτων μαζί με γη, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον με ταυτόχρονη μεταβίβαση γης (πώληση, δωρεά ή γονική παροχή). Ο αριθμός των δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται με γη πρέπει να συνοδεύεται από μεταβίβαση γης ίσης ή μεγαλύτερης επιλέξιμης έκτασης.

Ο μεταβιβάζων καταχωρίζει ηλεκτρονικά το υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης ΔΕΕ No. 1, ακολουθώντας την οριζόμενη στο σημείο 1.3.1 της παραγράφου 1.3 του άρθρου 1 διαδικασία της παρούσης εγκυκλίου, και υποβάλει τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (υπόδειγμα 1 - Παράρτημα I), υπογεγραμμένη από τον μεταβιβάζοντα και τον αποδέκτη, η οποία φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, ξεχωριστά για κάθε έναν από τους ενδιαφερόμενους, στην οποία συμπληρώνονται αναλυτικά τα προσωπικά στοιχεία των συμβαλλομένων, το είδος, η προέλευση, ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται και ο αντίστοιχος χαρτογραφικός κωδικός του αγροτεμαχίου σύμφωνα με το Ο.Π.Σ. του προηγούμενου έτους.

2. Συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης γης (αγοροπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά), νομίμως μεταγραμμένη, που πραγματοποιήθηκε ή θα πραγματοποιηθεί μετά την τελευταία ημερομηνία που τα αγροτεμάχια αυτά βρίσκονταν στη διάθεση του προηγούμενου κατόχου, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δήλωση εκμετάλλευσης, προκειμένου να ενισχυθούν από την ενιαία ενίσχυση.

3. Πιστοποιητικό μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο ή στο κτηματολόγιο.

4. Ειδικά, για μεταβίβαση των πρόσθετων δικαιωμάτων ενίσχυσης, που χορηγήθηκαν ως ειδική στήριξη με βάση το άρθρο 68 του ΕΚ 73/2009, που συνοδεύονται από τη μεταβίβαση ισοδύναμου αριθμού εκταρίων, τα αντίστοιχα αγροτεμάχια που δηλώνονται θα πρέπει να βρίσκονται αποκλειστικά σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της υπ' αριθ. 262345 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 323/2010).

4. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)

Ο μεταβιβάζων καταχωρίζει ηλεκτρονικά το υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης ΔΕΕ No. 2, ακολουθώντας την οριζόμενη στο σημείο 1.3.1 της παραγράφου 1.3 του άρθρου 1 διαδικασία της παρούσης εγκυκλίου, και υποβάλει:

• Αίτηση (υπόδειγμα 2 - Παράρτημα I), όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.3.1 της παρούσας εγκυκλίου, υπογεγραμμένη από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα, η οποία φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, για κάθε έναν χωριστά από τους ενδιαφερόμενους, στην οποία συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία των συμβαλλομένων, ο αριθμός, η αξία, το είδος και η προέλευση των δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται. Εδώ περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω ένταξης στο πρόγραμμα εξισωτικής αποζημίωσης.

5. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3)

Από το έτος ενίσχυσης 2012 ο δικαιούχος της μεταβίβασης δεν μπορεί να επωφελείται της παρέκκλισης της παρ. 2 του άρθ. 44 του ΕΚ 73/2009, εκτός από την περίπτωση υφισταμένης ή αναμενόμενης κληρονομιάς. Δηλαδή κατά τη μεταβίβαση ειδικών δικαιωμάτων (εκτός από την περίπτωση κληρονομιάς) τα ειδικά δικαιώματα μετατρέπονται σε εκτατικά δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης και ο αποδέκτης της μεταβίβασης υποχρεούται να ενεργοποιεί αντίστοιχο αριθμό επιλέξιμων εκταρίων με τον αριθμό των ειδικών δικαιωμάτων που του μεταβιβάζονται.

Είναι δυνατή η μεταβίβαση ειδικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης είτε συνολικά είτε μερικώς, με τον περιορισμό ότι τα ειδικά Δ.Ε.Ε, που μεταβιβάζονται κάθε φορά, είναι ακέραιος αριθμός.

Ο μεταβιβάζων καταχωρίζει ηλεκτρονικά το υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης ΔΕΕ No. 3, ακολουθώντας την οριζόμενη στο σημείο 1.3.1 της παραγράφου 1.3 του άρθρου 1 διαδικασία της παρούσης εγκυκλίου, και υποβάλει:

• Αίτηση (υπόδειγμα 3 - Παράρτημα I), όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.3.1 της παρούσας εγκυκλίου, υπογεγραμμένη από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα η οποία φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, για κάθε έναν χωριστά από τους ενδιαφερόμενους, στην οποία συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία των συμβαλλομένων, η προέλευση, ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται.

6. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4)

Η μεταβίβαση του συνόλου της εκμετάλλευσης, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιώματα, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον με ταυτόχρονη μεταβίβαση (πώληση, δωρεά ή γονική παροχή) του συνόλου της εκμετάλλευσης.

Η μεταβίβαση συνόλου εκμετάλλευσης με το σύνολο των ΔΕΕ απαιτεί μεταβίβαση αριθμού εκταρίων ίσου ή μεγαλύτερου του αριθμού των ΔΕΕ του μεταβιβαστή. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ΔΕΕ είναι μεγαλύτερος του αριθμού των εκταρίων, η μεταβίβαση του υπολοίπου των ΔΕΕ δύναται να πραγματοποιηθεί με αίτηση μεταβίβασης ΔΕΕ χωρίς γη - υπόδειγμα No. 2.

Ο μεταβιβάζων καταχωρίζει ηλεκτρονικά το υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης ΔΕΕ No. 4, ακολουθώντας την οριζόμενη στο σημείο 1.3.1 της παραγράφου 1.3 του άρθρου 1 διαδικασία της παρούσης εγκυκλίου, και υποβάλει τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (υπόδειγμα 4 - Παράρτημα I) υπογεγραμμένη από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα, η οποία φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, για κάθε έναν χωριστά από τους ενδιαφερόμενους, στην οποία συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία των συμβαλλομένων, το είδος, η προέλευση, ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται.

2. Συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης του συνόλου της εκμετάλλευσης (αγοροπωλησία, δωρεά ή γονική παροχή) νομίμως μεταγραμμένη, που πραγματοποιήθηκε ή θα πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής διατήρησης της γης ή/ και των ζώων από τον προηγούμενο κάτοχο. Στην περίπτωση κατά την οποία η εκμετάλλευση περιλαμβάνει εκτροφή ζώων, η οποία δεν περιγράφεται αναλυτικά στην συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης (πώληση, δωρεά ή γονική παροχή) κρίνεται αναγκαία η υποβολή των παραστατικών μεταβίβασης των ζώων.

3. Πιστοποιητικό μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο ή το κτηματολόγιο.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά για μεταβίβαση εκμετάλλευσης σε διάδοχο γεωργό, λόγω ένταξης του δικαιούχου Δ.Ε.Ε. ή του συζύγου του στο μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης. Στην περίπτωση αυτή, η μεταβίβαση των Δ.Ε.Ε. του δικαιούχου πρέπει να πιστοποιείται από:

1. Αίτηση (υπόδειγμα 4 - Παράρτημα I) υπογεγραμμένη από τον μεταβιβάζοντα -δικαιούχο πρόωρης συνταξιοδότησης και τον αποκτώντα - διάδοχο, η οποία φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, για κάθε έναν χωριστά από τους ενδιαφερόμενους, στην οποία συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία των συμβαλλομένων, το είδος, η προέλευση, ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται.

2. Συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης γης (πώληση, δωρεά ή γονική παροχή, κλπ) νομίμως μεταγραμμένη ή μισθωτήριο συμβόλαιο για εκμίσθωση μακροχρόνιας διάρκειας (15 ετών) νομίμως

3. Απόφαση του οικείου νομάρχη ή βεβαίωση από το οικείο υποκατάστημα της ΑΤΕ για την ένταξη

Επισημαίνεται ότι:

Σε κάθε περίπτωση η μεταβίβαση των δικαιωμάτων λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης στο διάδοχο γίνεται οριστικά και για το σύνολο των δικαιωμάτων που κατέχει τόσο ο συνταξιούχος όσο και ο/η σύζυγος του κατά την ένταξη του στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης, εφόσον έχει κατατεθεί αντίστοιχο αίτημα.

Στην περίπτωση αλλαγής διαδόχου, ο πρώτος διάδοχος δύναται να μεταβιβάσει τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης στον νέο διάδοχο μόνο με αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς γη (υπόδειγμα 2).

Σε περίπτωση που δικαιούχος πρόωρης συνταξιοδότησης, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 422/408583/6914 ΚΥΑ «Πρόγραμμα Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/99 του Συμβουλίου» και της υπ' αριθμ. 410544/ 719211/ 12 / 2000 Υ.Α «Λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος της Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/99 του Συμβουλίου» αποχωρήσει από το πρόγραμμα για οποιοδήποτε λόγο και επανακτήσει τη γεωργική του εκμετάλλευση, τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης του διαδόχου δεν ανακτώνται. Δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) μπορεί να αποκτήσει με τη διαδικασία της μεταβίβασης, σύμφωνα με όσα ισχύουν στις αντίστοιχες διατάξεις με την προϋπόθεση υποβολής αίτησης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

7. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5)

Η μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς πραγματοποιείται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα, ο οποίος στο άρθρο 1710 αναφέρει ότι «Κατά τον θάνατο του προσώπου η περιουσία του ως σύνολο (κληρονομιά) περιέρχεται από τον νόμο ή από διαθήκη σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (κληρονόμοι). Η κληρονομική διαδοχή από τον νόμο (εξ αδιαθέτου διαδοχή) επέρχεται όταν δεν υπάρχει διαθήκη ή όταν η διαδοχή από διαθήκη ματαιωθεί ολικά ή μερικά».

Η μεταβίβαση ΔΕΕ λόγω κληρονομιάς μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον ο θανών ήταν κάτοχος ΔΕΕ, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παραπάνω, και ο κληρονόμος καταχωρίζει ηλεκτρονικά το υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης ΔΕΕ No. 5, ακολουθώντας την οριζόμενη στο σημείο 1.3.1 της παραγράφου 1.3 του άρθρου 1 διαδικασία της παρούσης εγκυκλίου, και υποβάλει τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (υπόδειγμα 5 - Παράρτημα I) υπογεγραμμένη από τον κληρονόμο, η οποία φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, στην οποία συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία του θανόντος και του κληρονόμου, τα δικαιώματα που κληρονομούνται καθώς και τα στοιχεία της εκμετάλλευσης του θανόντος

2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου ενιαίας ενίσχυσης

Σε περίπτωση κληρονομιάς βάσει διαθήκης:
Στην περίπτωση κληρονομιάς με διαθήκη, ο κληρονόμος υποβάλλει τα δικαιολογητικά 1 & 2 και επιπλέον απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά 3 ως 5:

3. αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκη

4. πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης

5. πιστοποιητικό περί μη αγωγής για ακύρωση ή διάρρηξη της διαθήκης

Στην περίπτωση κατά την οποία, κατά την εξέταση της αίτησης μεταβίβασης, διαπιστώνεται ότι από τη διαθήκη δε συνάγεται η διάθεση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, η κληρονομιά των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης ακολουθεί τις διατάξεις της εξ αδιαθέτου διαδοχής, όπως ορίζεται στον Αστικό Κώδικα. Στην περίπτωση αυτή ο κληρονόμος καλείται να προσκομίσει, εκτός των δικαιολογητικών 1 ως 5, επιπλέον τα δικαιολογητικά 6 ως 8.

Σε περίπτωση κληρονομιάς από το Νόμο (εξ' αδιαθέτου διαδοχή):
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, ο κληρονόμος υποβάλλει τα δικαιολογητικά 1 & 2 και επιπλέον απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά 6 ως 8:

6. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

7. Υπεύθυνη δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) με τον ορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατανέμονται μεταξύ των νόμιμων κληρονόμων, πλήρως συμπληρωμένη υπογεγραμμένη και με ευκρινή θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής για κάθε έναν χωριστά από τους νόμιμους κληρονόμους.

8. Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας ή άλλο αντίστοιχο δημόσιο έγγραφο, στην περίπτωση που τα αναγραφόμενα ονόματα μεταξύ των δικαιολογητικών δεν ταυτοποιούνται.

• Στην εξ αδιαθέτου διαδοχή και στην περίπτωση που οι συγκληρονόμοι - πλησιέστεροι συγγενείς δεν συμφωνούν στην από κοινού κατανομή των δικαιωμάτων, καθένας από τους συγκληρονόμους - πλησιέστερους συγγενείς δύναται να αιτηθεί και να λάβει το ποσοστό που του αναλογεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Αστικό κώδικα. Στην περίπτωση αυτή είναι επιπλέον απαραίτητο να υποβληθεί πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης.

• Τα ειδικά δικαιώματα που κληρονομούνται, συνεχίζουν να υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς που ίσχυαν και για τον αρχικό δικαιούχο.

• Στις περιπτώσεις που για το γνήσιο της υπογραφής γίνεται χρήση πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης από ένα κληρονόμο προς τρίτο άτομο, θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα: το όνομα του εντολέα και του εντολοδόχου και η σαφής πρόθεση του εντολέα να μεταβιβασθούν ή παραχωρηθούν οριστικά στον/στους αιτούντα/ες κληρονόμο/ους (ονοματεπώνυμο/α και ΑΦΜ) τα Δ.Ε.Ε. του θανόντα (ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ) που κληρονόμησε. Εξουσιοδοτήσεις που αναγράφουν «.. για την είσπραξη χρημάτων/επιδότησης..» κτλ δεν γίνονται αποδεκτές.

8. ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6)

Μίσθωση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον στην περίπτωση κατά την οποία συνοδεύεται από την μίσθωση μεγαλύτερης ή ίσης επιλέξιμης έκτασης γης. Ο εκμισθωτής καταχωρίζει ηλεκτρονικά το υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης ΔΕΕ No. 6, ακολουθώντας την οριζόμενη στο σημείο 1.3.1 της παραγράφου 1.3 του άρθρου 1 διαδικασία της παρούσης εγκυκλίου, και υποβάλει τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (υπόδειγμα 6 - Παράρτημα I) , υπογεγραμμένη από τον εκμισθωτή και τον μισθωτή, η οποία φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, για κάθε έναν χωριστά από τους ενδιαφερόμενους, στην οποία συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία των συμβαλλομένων, το είδος, η προέλευση, ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων καθώς και τα στοιχεία της επιλέξιμης γης των αντίστοιχων αγροτεμαχίων που εκμισθώνονται, όπως εμφανίζονται στο ΟΠΣ 2012 - ή στο ΟΠΣ 2011 στην περίπτωση που δεν δηλώθηκαν τα αγροτεμάχια το έτος 2012

2. Πράξη εκμίσθωσης επιλέξιμης ψηφιοποιημένης έκτασης και δικαιωμάτων, θεωρημένη κατά περίπτωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Ειδικά, για μεταβίβαση των πρόσθετων δικαιωμάτων ενίσχυσης, που χορηγήθηκαν ως ειδική στήριξη με βάση το άρθρο 68 του ΕΚ 73/2009, που συνοδεύονται από τη μεταβίβαση ισοδύναμου αριθμού εκταρίων ιδιοκτησίας του μεταβιβαστή, τα αντίστοιχα αγροτεμάχια που δηλώνονται θα πρέπει να βρίσκονται αποκλειστικά σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της υπ' αριθ. 262345 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 323/2010).

Η ημερομηνία μίσθωσης των αγροτεμαχίων θα πρέπει να επιτρέπει στον γεωργό που υποβάλλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης να αποδεικνύει ότι κατέχει τη γη όπως ορίζεται από το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

Μετά τη λήξη της μίσθωσης, η γη και τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη τους.

9. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7)

Στην περίπτωση που ο κάτοχος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων, θα πρέπει να ενημερώσει αντίστοιχα το Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταχωρίζοντας ηλεκτρονικά το υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης ΔΕΕ No. 7, ακολουθώντας την οριζόμενη στο σημείο 1.3.1 της παραγράφου 1.3 του άρθρου 1 διαδικασία της παρούσης εγκυκλίου, και υποβάλλοντας τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (υπόδειγμα 7 - Παράρτημα I), υπογεγραμμένη από τον αιτούντα, η οποία θα φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή

2. Βεβαίωση αλλαγής των προσωπικών του στοιχείων από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία.

3. Στην περίπτωση αλλαγής ΑΦΜ, ο αιτών προσκομίζει βεβαίωση απενεργοποίησης του παλαιού ΑΦΜ από την αρμόδια ΔΟΥ.

10. ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΓΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8)

Μεταβίβαση λόγω λύσης μίσθωσης δικαιωμάτων μαζί με γη μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον έχει στο παρελθόν εγκριθεί μεταβίβαση Δ.Ε.Ε. με ενοικίαση με γη.

Στην περίπτωση που υπάρξει συμφωνητικό λύσης μίσθωσης πριν την ημερομηνία που είχε αρχικά συμφωνηθεί από εκμισθωτή και μισθωτή, απαιτείται η ηλεκτρονική καταχώρηση του υποδείγματος αίτησης μεταβίβασης ΔΕΕ No. 8, ακολουθώντας την οριζόμενη στο σημείο 1.3.1 της παραγράφου 1.3 του άρθρου 1 διαδικασία της παρούσης εγκυκλίου, αποστέλλονται από τον ενοικιαστή ή τον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα έξης δικαιολογητικά:

1. Η συνημμένη αίτηση (υπόδειγμα 8 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I), η οποία φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, για κάθε έναν χωριστά από τους ενδιαφερόμενους, στην οποία συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία των συμβαλλομένων, το είδος, η προέλευση, ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων καθώς και τα στοιχεία των αντίστοιχων αγροτεμαχίων επιλέξιμης γης για τα οποία λύεται η μίσθωση.

2. Το συμφωνητικό λύσης μίσθωσης, με πρωτότυπες υπογραφές και θεώρηση του γνησίου των υπογραφών του καθενός ξεχωριστά ή ακριβές αντίγραφο του μόνο εφόσον στο αντίγραφο εμφανίζονται οι υπογραφές και οι θεωρήσεις τους.

Εκμισθωμένα δικαιώματα μαζί με αγροτεμάχια δεν είναι δυνατόν να εκμισθωθούν εκ νέου από τον μισθωτή αλλά ούτε και από τον ιδιοκτήτη αν πρώτα δεν πραγματοποιηθεί λύση της μίσθωσης.

Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των αντισυμβαλλομένων στην περίπτωση μίσθωσης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης με γη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Αστικό Κώδικα, δηλαδή, οι κληρονόμοι του έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν τη μίσθωση έξι τουλάχιστον μήνες πριν από το τέλος της γεωργικής περιόδου του μισθίου. Το ίδιο δικαίωμα έχει και ο εκμισθωτής αν οι κληρονόμοι δεν παρέχουν τα εχέγγυα για την κατάλληλη εκμετάλλευση του κτήματος. Σε κάθε περίπτωση η λύση δεν μπορεί να είναι μονομερής και προκειμένου να λυθεί η εκμίσθωση των δικαιωμάτων μαζί με γη απαιτείται συμφωνητικό λύσης μίσθωσης υπογεγραμμένο, όπως και το υπόδειγμα 8 από όλους τους αντισυμβαλλόμενους και τους κληρονόμους όπως προκύπτουν από το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών που επίσης πρέπει να προσκομισθεί.

Ο γεωργός που κατέχει τη γη, την ημερομηνία που προβλέπεται στα πλαίσια του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης είναι και ο δικαιούχος ενιαίας ενίσχυσης για το εν λόγω έτος ενίσχυσης.

11. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Κατά τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, και σε εφαρμογή του άρθρου 16, του Κανονισμού (ΕΚ)αριθ. 1120/2009, από το 2011, καθορίζεται ποσοστό παρακράτησης υπέρ του εθνικού αποθέματος κατά περίπτωση, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 1:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Μεταβιβαζόμενα δικαιώματα

 

Κατηγορίες αποδεκτών

μεταβιβαζομένων

δικαιωμάτων

Δικαιώματα συνοδευόμενα από γη (σύνολο εκμετάλλευσης) Υπόδειγμα 4

Δικαιώματα συνοδευόμενα από γη Υπόδειγμα 1

Δικαιώματα μη συνοδευόμενα από γη

Δικαιώματα ετήσιας στήριξης χωρίς γη

Υπόδειγμα 2,

1

Γεωργοί με έναρξη γεωργικής δραστηριότητας ή κληρονόμοι

0%

0%

0%

2

Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

(Ν. 3874/6-9-10)

0%

0%

0%

3

Λοιποί Γεωργοί

5%

10 %

30%Παρακράτηση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις:

1. μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης σε γεωργό, που αρχίζει να ασκεί γεωργική δραστηριότητα (ανεξαρτήτως κατηγορίας μεταβίβασης) το έτος 2013.

Για την περίπτωση αυτή απαιτείται μαζί με την αίτηση μεταβίβασης να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του αποδέκτη των δικαιωμάτων ενίσχυσης, ότι δεν έχει ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομα του και υπ' ευθύνη του, ούτε ελέγχει νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα, κατά τα 5 έτη που προηγούνται της έναρξης της νέας γεωργικής δραστηριότητας.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να ελέγξει την ορθότητα των δηλώσεων αυτών μπορεί να απαιτήσει από τον δηλούντα τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα των φορολογικών του δηλώσεων, να προβεί σε διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς ελέγχους με στοιχεία του ΚΕΠΥΟ καθώς και σε διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς ελέγχους με στοιχεία για υποβολή αίτησης ενιαίας ενίσχυσης.

2. μεταβίβαση δικαιωμάτων από κληρονομική διαδοχή
3. μεταβίβαση ειδικών δικαιωμάτων
4. μίσθωση δικαιωμάτων
5. κατά κύριο επάγγελμα αγρότες σύμφωνα με το Ν. 3874/6-9-10

12. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Κατά τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εκταρίων που δηλώνει ο μεταβιβαστής στην αίτηση του με την αξία του δικαιώματος όπως αυτή έχει αναπροσαρμοστεί, ανεξάρτητα με την μοναδιαία αξία που αναγράφεται στην αίτηση. Για τον παραπάνω λόγο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για τον αριθμό των δικαιωμάτων που κατέχουν και για την αξία τους, τους πριν προβούν σε οποιαδήποτε μεταβίβαση.

2. Η ακρίβεια των στοιχείων των σχετικών αιτήσεων βαρύνει τους ίδιους τους δικαιούχους. Σε περίπτωση διαπίστωσης πλαστών στοιχείων κατά την υποβολή των σχετικών αιτήσεων θα κινούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλες οι νόμιμες διαδικασίες παραπομπής στη δικαιοσύνη κατά τα οριζόμενα στον ποινικό κώδικα.

3. Δεν υποβάλλονται αιτήσεις μεταβίβασης για δικαιώματα που δεν ενεργοποιήθηκαν ή/και δεν πληρώθηκαν για δύο συνεχή έτη, ήτοι το 2011 και το 2012

4. Σε περίπτωση που πρέπει να διατεθούν σε γεωργό δικαιώματα ενίσχυσης ή να αυξηθεί η αξία υφιστάμενων δικαιωμάτων του βάσει οριστικής απόφασης δικαστηρίου ή οριστικής διοικητικής πράξης της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, ο γεωργός λαμβάνει τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση ή πράξη το αργότερο πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, που έπεται της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης ή πράξης, και λαμβανομένης υπόψη της εφαρμογής του άρθρου 34 ή/ και του άρθρου 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.73/2009.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης