Αρ. πρωτ.: Δ16α/013/48/Φ.Π.Ε./5.2.2013 | Taxheaven

Live Search Results

Αρ. πρωτ.: Δ16α/013/48/Φ.Π.Ε./5.2.2013

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-02-2013 ]
Αρ. πρωτ.: Δ16α/013/48/Φ.Π.Ε./5.2.2013
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.2576/98 & άρθρου 1 του Ν.3213/2003

Κατηγορία: Πόθεν Έσχες

Αθήνα, 5-2-2013
Αρ.πρωτ.: Δ16α/013/48/Φ.Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ16)
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Tαχ. Διεύθυνση: X. Τρικούπη 182
Ταχ.Κώδικας: 101 78
Πληροφορίες: Α. Λάγιου
Τηλέφωνο: 2131523784
Fax: 210 64 38669
Ε-mail: d16d.ggde.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.2576/98 & άρθρου 1 του Ν.3213/2003

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.2576/1998 & άρθρου 1 του Ν.3213/2003 για την αποστολή πινάκων με τους υπόχρεους σε υποβολή, για έλεγχο δήλωσης της περιουσιακής τους κατάστασης, στην Γ΄Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου να αποστείλουν στη Δ/νση Δ/κού της ΓΓΔΕ το αργότερο μέχρι και 9–02-2013, τις καταστάσεις των υπόχρεων που υπηρετούν στη Δ/νσή τους ή στο γραφείο τους ή στον εποπτευόμενο φορέα, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2012 έως 31-12-2012. Οι καταστάσεις θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, χωρίς χειρόγραφες προσθήκες, διορθώσεις, ή διαγραφές ή οποιεσδήποτε άλλες δια χειρός παρεμβάσεις, με όλες τις στήλες (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κατηγορία/κλάδος, ιδιότητα, ΑΦΜ) συμπληρωμένες, και να διαβιβαστούν στη Δ/νσή μας με έγγραφο.

Αναλυτικότερα, οι καταστάσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

1. Τους Προϊσταμένους των Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΕ του ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ, καθώς και τους ασκούντες καθήκοντα επιβλεπόντων μηχανικών δημοσίων έργων και μελετών δημοσίων έργων, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις (Επισήμανση: οι βοηθοί επιβλέποντες δεν θα περιλαμβάνονται στην ανωτέρω κατάσταση).

2. Τους υπαλλήλους, συμβούλους ειδικών θέσεων και μετακλητούς, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3213/2003.

3. Τα μέλη των Επιτροπών Εισήγησης για ανάθεση δημοσίων έργων που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 22 του π.δ/τος 609/1985 ανεξαρτήτως της υπαλληλικής ή μη ιδιότητας αυτών.

4. Τους Προέδρους και τα μέλη των Επιτροπών Διαγωνισμών και Εισήγησης για ανάθεση δημοσίων έργων κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις 300.000 € ανεξαρτήτως της υπαλληλικής ή μη ιδιότητας αυτών.

5. Τους Προέδρους και τα μέλη των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των προμηθειών, νομικών προσώπων Δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων Ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, των Δημόσιων επιχειρήσεων και των Δημόσιων οργανισμών, εφόσον υπερβαίνουν το ων 150.000 €, καθώς επίσης οι Γενικοί Διευθυντές Προμηθειών και Διευθυντές Προμηθειών οι κατέχοντες αντίστοιχες θέσεις στο Δημόσιο και στους ανωτέρω φορείς.

6. Οι Πρόεδροι, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι γενικοί διευθυντές νομικών προσώπων δημοσίων δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Ε.
ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ


Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Πόθεν Έσχες

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Word!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab