Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1011/9.1.1998 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2539/1997 - Διατήρηση ευνοϊκών διατάξεων για τους συνενούμενους Δήμους, Κοινότητες και Συνοικισμούς


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-01-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1011/9.1.1998
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2539/1997 - Διατήρηση ευνοϊκών διατάξεων για τους συνενούμενους Δήμους, Κοινότητες και Συνοικισμούς


Αθήνα 9 Ιανουαρίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1004087/63/Δ.Τ & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡ/ΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1011

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.2539/1997.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 21 και 29 του Ν.2539/1997 "Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΦΕΚ 244/Α') και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε θέματα ειδικών φορολογιών. Ειδικότερα για τις κοινοποιούμενες διατάξεις διευκρινίζονται τα εξής:

Για το άρθρο 21

Με τις διατάξεις της παρ. 1, διατηρούνται και μετά τη λειτουργία των νέων ΟΤΑ, οι ευνοϊκού χαρακτήρα ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση (4.12.1997) του νόμου αυτού υπέρ των καταργούμενων λόγω της συνένωσης Δήμων, Κοινοτήτων ή συνοικισμών τους και των κατοίκων τους.
Με τις διατάξεις της παρ. 2, δικαιώματα και διευκολύνσεις οικονομικής, φορολογικής, ασφαλιστικής φύσεως που απολάμβαναν οι κάτοικοι οικισμών Κοινοτήτων που συνενώνονται, εξακολουθούν να ισχύουν, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό του Δήμου ή της Κοινότητας στον οποίο ανήκουν. Εξάλλου, στην παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου γίνεται και αναλυτική περιγραφή σχετικά με ορισμένες ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχουν χορηγηθεί με προϋποθέσεις πληθυσμού Δήμου, Κοινότητας κ.λπ., οι οποίες διατηρούνται.

Ειδικότερα:

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ.3783/1957, όπως ισχύει, παρέχεται απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου ή ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών των στεγαστικών δανείων, για ποσό μέχρι 1.000.000 δρχ. με τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στις διατάξεις αυτές, μεταξύ των οποίων είναι και η μη ύπαρξη, στο πρόσωπο του δανειολήπτη ή συζύγου, ιδιοκτησίας ή ισοβίου επικαρπίας ή οίκησης σε οικία ή διαμέρισμα σε πόλη άνω των 5.000 κατοίκων. Με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 5 του κοινοποιούμενου άρθρου 21, η παραπάνω απαλλαγή διατηρείται και για τη χορήσησή της θα λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός που είχε ο συγκεκριμένος Δήμος ή Κοινότητα πριν από την κατάργηση λόγω συνένωσης, κατά την τελευταία απογραφή του έτους 1991, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 882/Β'/6.12.1993 και όχι ο πληθυσμός που προκύπτει μετά τη συνένωση.
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 60 του Ν.1731/1987 στην τιμή των εισιτηρίων των κινηματογράφων, που λειτουργούν σε πόλεις με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων κατοίκων, επιβάλλεται ειδικός φόρος, για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και επομένως τα εισιτήρια των κινηματογράφων που λειτουργούν σε πόλεις κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων απαλλάσσονται από τον ανωτέρω φόρο. Με τις διατάξεις της περ. ε' της παρ. 5 η παραπάνω απαλλαγή διατηρείται και για τη χορήγησή της θα λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός που είχε ο
συγκεκριμένος Δήμος ή Κοινότητα πριν από την κατάργηση λόγω συνένωσης κατά την τελευταία απογραφή του έτους 1991 και όχι ο πληθυσμός που προκύπτει μετά τη συνένωση.
Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν.1882/1990, όπως ισχύει, επιβάλλονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές τέλη χαρτοσήμου στις βεβαιώσεις έναρξης δραστηριότητας, το ύψος των οποίων σε ορισμένες από τις οριζόμενες στις διατάξεις αυτές περιπτώσεις είναι ανάλογο με τον πληθυσμό του χωριού ή της κωμόπολης που ασκείται η δραστηριότητα. Με τις διατάξεις της περ. στ' της παρ. 5 για τον υπολογισμό του ύψους του οφειλόμενου τέλους χαρτοσήμου, στις βεβαιώσεις έναρξης δραστηριότητας θα λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός που είχε το χωριό ή η κωμόπολη πριν από την κατάργηση λόγω συνένωσης και όχι ο πληθυσμός που προκύπτει μετά τη συνένωση. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του ανωτέρω άρθρου 21, πρέπει να γίνει δεκτό, ότι καταλαμβάνει και το τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων (άρθρο 8, Ν.2515/1997).
Επομένως, για τον καθορισμό του ύψους του οφειλόμενου τέλους έτους 1998 και επομένων, θα λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός που είχε ο Δήμος ή η Κοινότητα, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή έτους 1991 και πριν από τη συνένωση, κατά τις διατάξεις του Ν.2539/1997.


Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. 7 προβλέπεται ότι διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 21 έχουν εφαρμογή και στους κατά τις διατάξεις των Ν.1416/1984 και Ν.1622/1986, καταργηθέντες, λόγω συνένωσης, Ο.Τ.Α. (προαιρετικές συνενώσεις).

Για το άρθρο 29

Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 29 ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 4.12.1997.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης