Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αρ. πρωτ.: 10859/ 31.1.2013 Εγκύκλιος οδηγιών για τη διαδικασία πληρωμής 2ης ή/και 3ης δόσης του Μέτρου 1.1.2. "Εγκατάσταση νέων γεωργών" του Π.Α.Α. 2007-2013

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-02-2013 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αρ. πρωτ.: 10859/ 31.1.2013
Εγκύκλιος οδηγιών για τη διαδικασία πληρωμής 2ης ή/και 3ης δόσης του Μέτρου 1.1.2. "Εγκατάσταση νέων γεωργών" του Π.Α.Α. 2007-2013

Αθήνα : 31-1-2013
Αρ. Πρωτ : 10859

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας
ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας
Πληροφορίες : Τσούμας Ανδρέας
Τηλ. 210.8802444

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2ης ή/και 3ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ¨ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ¨ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

Ιστορικότητα εκδόσεων

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια
0.1. 21.05.2012 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης &
Αλιείας – Τμήμα Βελτίωσης
της Ανταγωνιστικότητας
Αφορά την
πληρωμή της 2ης
και 3ης δόσης
0.2. 29.01.2013 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης &
Αλιείας – Τμήμα Βελτίωσης
της Ανταγωνιστικότητας
 


1. Νομικό Πλαίσιο

· Καν. (Ε.Κ.) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.
· Καν. (Ε.Κ.) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., όπως τροποποιημένος ισχύει.
· Καν. (Ε.Κ.) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου
· Καν. (Ε.Ε.) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης
· Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 Απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013.
· Το νόμο 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267/Α’/2007) ¨Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013¨.
· Το νόμο ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α') με τίτλο «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα-Μεσίτες ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις»
· Το νόμο ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α') με τίτλο «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»
· Την με αριθμ. πρωτ. 17371/704/20.11.2008 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 2497Β/2008) «Καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου 112 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013».
· Την με αριθμ. πρωτ 14357/13.12.2011 ΥΑ (Φ.Ε.Κ. 2954/Β΄/22.12.2011) Διαδικασία και τρόπος χορήγησης της 2ης και 3ης δόσης της οικονομικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του μέτρου 112 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» σύμφωνα με την ΚΥΑ 704/2008.
· Το με αριθμ. πρωτ. 4592/3.4.2012 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / Διοικητικό Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. Ανταγωνιστικότητα αναφορικά με διευκρινήσεις επί της διαδικασίας τροποποίησης επιχειρηματικού σχεδίου και καταβολής 2ης και 3ης δόσης της ενίσχυσης δικαιούχων του Μέτρου 112 του Π.Α.Α.

2. Εισαγωγή

Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων πράξεων και σε κάθε αίτηση πληρωμής 2ης, 3ης ή 2ης & 3ης Δόσης στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Μέτρου 1.1.2. που αφορά στην ¨Εγκατάσταση Νέων Γεωργών¨, είναι επαναλαμβανόμενη και αρχίζει μετά την αίτηση πληρωμής του δικαιούχου στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 για την καταβολή της 2ης, 3ης ή 2ης & 3ης Δόσης, λήγει δε με την οικονομική εκκαθάριση της.

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης, σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης και τις νομικές δεσμεύσεις βάσει της υπογραφείσας αποδοχής της Απόφασης Έγκρισης Πράξης - Σύμβασης.

2. Αίτηση Πληρωμής 2ης , 3ης ή 2ης & 3ης Δόσης

Με την πρόοδο της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις ο δικαιούχος υποβάλλει Αίτηση Πληρωμής 2ης, 3ης ή 2ης & 3ης Δόσης συνοδευόμενη με τα απαραίτητα παραστατικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. 14357/13.12.2011 (Φ.Ε.Κ. 2954/Β'/22.12.2011) σε δύο (2) αντίγραφα στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου μόνιμης κατοικίας του.

Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής καθώς και οι Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προβαίνουν στις σχετικές ενέργειες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. 14357/13.12.2011 (Φ.Ε.Κ. 2954/Β'/22.12.2011). Επιτόπιες Επισκέψεις

Οι Επιτόπιες επισκέψεις διενεργούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στο σύνολο των δικαιούχων (100%) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του εγκεκριμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου παράλληλα με τους ελέγχους της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης και οπωσδήποτε πριν την αποπληρωμή του δικαιούχου. Εφόσον νέος αγρότης καταθέσει αίτηση αποπληρωμής και δεν έχει πραγματοποιηθεί επιτόπια επίσκεψη, θα πρέπει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής να ενημερώσει την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτόπια επίσκεψη στην εκμετάλλευσή του. Για κάθε επιτόπια επίσκεψη συμπληρώνεται το “Έντυπο Επιτόπιας Επίσκεψης Εκμετάλλευσης” (Λ_4).

Αντίγραφο του εντύπου αποστέλλεται στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, ενώ τα στοιχεία των εκτάσεων και των ζώων σε συνέχεια των διασταυρωτικών ελέγχων του Ο.Σ.Δ.Ε. είναι στη διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε.) στην καρτέλα της εξατομίκευσης.

4. Καθορισμός Πληρωτέου Ποσού Οικονομικών Ενισχύσεων (Διοικητικός Έλεγχος) – Αναγνώριση και Εκκαθάριση Δαπάνης

Ο Φορέας Εφαρμογής, πραγματοποιεί έλεγχο επιλεξιμότητας με βάση την Υ.Α. 14357/13.12.2011 (Φ.Ε.Κ. 2954/Β'/22.12.2011) λαμβάνοντας υπόψη:

· τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις επί των παραστατικών που έχει υποβάλει ο δικαιούχος με την Αίτηση Πληρωμής 2ης, 3ης ή 2ης & 3ης Δόσης καθώς και της επίτευξης των στόχων του εγκεκριμένου επιχειρηματικού του σχεδίου,

· τα αποτελέσματα ως προς το μέγεθος των εκτάσεων, το είδος των καλλιεργειών καθώς και τον αριθμό και είδος των ζώων όπως προκύπτουν από τους διασταυρωτικούς ελέγχους και τις επιτόπιες επισκέψεις, μέσω των στοιχείων της εξατομίκευσης της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του 2012 ή 2013 για το 3ο έτος και 2014 ή 2015 για το 5ο,

· το αρχείο απενταγμένων διαδόχων δικαιούχων του προγράμματος ¨Πρόωρη Συνταξιοδότηση¨ με δεκαετή αποκλεισμό,

· Τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων που λαμβάνονται από την ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ("Διαδικτυακή Εκτύπωση Βεβαίωσης Εγγραφής ΜΑΑΕ και Βεβαίωσης Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότη").

Ο Φορέας Εφαρμογής συμπληρώνει για κάθε δικαιούχο αντίστοιχα το Πρακτικό Διοικητικού Ελέγχου Αίτησης Πληρωμής Δικαιούχου (Λ_1).

Διευκρινίζεται πως σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4592/3.4.2012 έγγραφο του Υπ.Α.Α.&Τ., ο δικαιούχος μπορεί να καταθέσει αίτηση πληρωμής για τη 2ης, 3ης ή 2ης & 3ης Δόση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει πως δεν έχει κληθεί για εκπαίδευση, ωστόσο θα πρέπει (για την εφαρμογή του άρθρου 22 του κανονισμού 1698/2005) να πραγματοποιηθεί ο διοικητικός έλεγχος της αίτηση πληρωμής, όπως αναφέρεται παραπάνω, αφότου κατατεθεί και η βεβαίωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας. Η βεβαίωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας με την κατάθεσή της από το δικαιούχο θα πρωτοκολλείται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της θα αναγράφεται και πάνω στο σώμα της Αίτησης Πληρωμής προκειμένου να επιβεβαιώνεται η πληρότητα και επιλεξιμότητα της αίτησης από την υπηρεσία.

Τη δεδομένη στιγμή θα εξετάζεται η επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου, η κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσης του δικαιούχου καθώς θα διεξάγονται όλοι οι ανωτέρω περιγραφόμενοι έλεγχοι.

Στη συνέχεια ο Φορέας Εφαρμογής καταχωρεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.) όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους στο μενού Παρακολούθηση / Οικονομική Αναφορά Προόδου και δημιουργεί παρτίδα πληρωμής στο Ο.Π.Σ.Α.Α., και εκδίδει Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής αυτόματα από την καρτέλα του Ο.Π.Σ.Α.Α. Παρακολούθηση / Αναφορές / Κατάσταση Πληρωμής Υποχρεώσεων – Μέτρου, ανά ομάδα δικαιούχων που είναι επιλέξιμοι για πληρωμή και ανά περιφέρεια. Οι δικαιούχοι εντάσσονται σε διαφορετική παρτίδα ανάλογα με το εάν πληρώνονται για 2ης, 3ης ή 2ης & 3ης Δόση μαζί.

Στο διαβιβαστικό σημειώνεται εάν αποτελεί ενδιάμεση πληρωμή (2η δόση) ή αποπληρωμή (3ης ή 2ης & 3ης Δόση μαζί). Τα ποσοστά κοινοτικής και εθνικής συμμετοχής καθώς και οι θέσεις προϋπολογισμού για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών είναι στο έντυπο Ε_1: Θέσεις προϋπολογισμού και ποσοστά κοινοτικής συμμετοχής και ισχύουν μέχρι να υπάρξει νέο έγγραφο σχετικής τροποποίησης.

Ο Φορέας Εφαρμογής δημιουργεί φάκελο πληρωμής ο οποίος περιέχει:

-Διαβιβαστικό Πληρωμής (Ε_2) 2ης, 3ης ή 2ης και 3ης δόσης,

-Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής, με την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης με σφραγίδα της υπηρεσίας και πρωτότυπες υπογραφές (από τον ελεγκτή, τον προϊστάμενο του τμήματος και τον προϊστάμενος της διεύθυνσης).

-Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου (check list) (Λ_2) με τη βεβαίωση επιλεξιμότητας με σφραγίδα της υπηρεσίας και πρωτότυπες υπογραφές (από τον ελεγκτή, τον προϊστάμενο)

Ο Φάκελος Πληρωμής διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας / Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

5. Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης

Το Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας επιβεβαιώνει την πληρότητα και νομιμότητα του αιτήματος με βάση τη Λίστα Ελέγχου Εποπτείας Πληρωμής (Λ_3) η οποία υπογράφεται από τον υπάλληλο που είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της διοικητικής επαλήθευσης και εγκρίνεται ως προς την πληρότητα και επάρκεια τεκμηρίωσής της από τον προϊστάμενο του Τμήματος Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας.

Στη συνέχεια, στο Ο.Π.Σ.Α.Α. επιβεβαιώνεται το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών του Αιτήματος Πληρωμής 2ης, 3ης ή 2ης & 3ης Δόσης και εγκρίνεται η παρτίδα πληρωμής.

Το Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας προωθεί, με υπογραφή προϊσταμένου της Διεύθυνσης, το φάκελο πληρωμής στη Δ/νση Πληρωμών - Τμήμα Λογιστηρίου για την πραγματοποίηση της πληρωμής. Μετά την έκδοση της Εντολής Πληρωμής αποστέλλεται στο Τραπεζικό Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο για την πίστωση του ποσού της πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου. Στη συνέχεια η Δ/νση Πληρωμών - Τμήμα Λογιστηρίου καταχωρεί στο Ο.Π.Σ.Α.Α. τον αριθμό και την ημερομηνία της Εντολής Πληρωμής, προκειμένου να ενημερωθεί ο Φορέας Εφαρμογής για την πραγματοποίηση της πληρωμής των δικαιούχων της παρτίδας.

6. Ολοκλήρωση Πράξης

Ο Φορέας Εφαρμογής μόλις επιβεβαιώσει στο Ο.Π.Σ.Α.Α. την πραγματοποίηση της τελικής πληρωμής (3η δόση) του δικαιούχου από την Οικονομική Αναφορά Προόδου, (συμπληρωμένο το πεδίο “Αριθμός Εγγράφου Πληρωμής” στην αναζήτηση ή εντός της Οικονομικής Αναφοράς Προόδου στην καρτέλα “Πληρωμές Οικονομικής Αναφοράς” συμπληρωμένο το “* Αρ. Εγγράφου ΟΠΕΚΕΠΕ” ) πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες στο Ο.Π.Σ.Α.Α. για την Ολοκλήρωση της πράξης. Συγκεκριμένα, στην οθόνη των αποφάσεων έργου επιλέγει στο πεδίο ‘Είδος Απόφασης’ το ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ώστε αυτόματα η κατάσταση του Τεχνικού Δελτίου αλλάζει σε «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ», η Σύμβαση εμφανίζει την πληροφορία πως το έργο είναι ολοκληρωμένο ενώ και όλες οι Οικονομικές Αναφορές ενημερώνουν τον χρήστη για την ολοκλήρωση του έργου. Επιπλέον, δεν επιτρέπει το σύστημα τη δημιουργία νέας έκδοσης Τεχνικού Δελτίου, δεν επιτρέπεται η καταχώριση νέας Απόφασης, δεν επιτρέπεται η δημιουργία νέας έκδοσης της Σύμβασης και δεν επιτρέπεται καταχώριση νέας Οικονομικής Αναφοράς.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Γρηγόριος Αποστολάκος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης