ΠΟΛ.1009/9.1.1998

Απόδοση ΦΠΑ επί πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από πλοία ιδιωτικής χρήσεως αναψυχής ή αθλητισμούΣχόλια:

Καταργήθηκε με την Ε.2025/2024.9 Ιαν 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 9 Ιανουαρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1003606/114/25/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α/Ι

ΠΟΛ.: 1009

ΘΕΜΑ: Απόδοση Φ.Π.Α. επί πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από πλοία ιδιωτικής χρήσεως αναψυχής ή αθλητισμού.

Με αφορμή προβλήματα που έχουν παρουσιασθεί σχετικά με την απόδοση του ΦΠΑ για πλοηγικά και λοιπά λιμενικά δικαιώματα που εισπράττονται από τις Λιμενικές αρχές της χώρας από πλοία αναψυχής ή αθλητισμού διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

1. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. Π.889/392/ΠΟΛ.32/29.1.1988 ΕΔΥΟ, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, τα πλοηγικά δικαιώματα σκαφών ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται για αναψυχή ή αθλητισμό και τα οποία εισπράττονται από τις Λιμενικές αρχές, υπάγονται σε ΦΠΑ με συντελεστή 18%.

2. Οι υπόχρεοι στο φόρο που ενεργούν φορολογητέες πράξεις έχουν τις υποχρεώσεις των άρθρων 29 και 31 του Ν.1642/1986. Το ίδιο ισχύει και για το Δημόσιο που δεν είναι υποχρεωμένο να τηρεί βιβλία του ΚΒΣ όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φόρο, υποχρεούται όμως στην έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ.

3. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1029994/1182/386/0014/ΕΔΥΟ, η απόδοση του ΦΠΑ στο Δημόσιο των πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από τα Λιμεναρχεία από πλοία ιδιωτικής χρήσεως αναψυχής ή αθλητισμού πραγματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ/ΔΛΑΕ/Πλοηγική Υπηρεσία), στη ΔΟΥ Γ' Πειραιά η οποία έχει χορηγήσει στην εν λόγω Υπηρεσία ΑΦΜ/ΦΠΑ και όχι από τα κατά τόπους λιμεναρχεία στις κατά τόπους ΔΟΥ.

4. Λαμβάνοντας υπόψη τα πρακτικά προβλήματα που δημιουργούνται στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΕΝ και το γεγονός ότι τα ακαθάριστα έσοδα από πλοηγικά δικαιώματα σκαφών αναψυχής που υπάγονται σε ΦΠΑ είναι σχετικά χαμηλά, γίνεται δεκτό κατ' εξαίρεση, από 1.1.1998 η απόδοση του ΦΠΑ να γίνεται από τα Λιμεναρχεία στις οικείες ΔΟΥ με τις εξής προϋποθέσεις:

Κάθε Λιμενική Αρχή - Πλοηγική Υπηρεσία πρέπει:

α) Να λάβει από την αρμόδια ΔΟΥ αριθμό φορολογικού μητρώου.

β) Για τις υπηρεσίες που παρέχει να εκδίδει φορολογικά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ και όχι τριπλότυπα είσπραξης.

γ) Να αποδίδει το ΦΠΑ στην οικεία ΔΟΥ υποβάλλοντας ανά μήνα περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς επίσης και εκκαθαριστική δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει.

5. Σε περίπτωση που έχει εισπραχθεί ΦΠΑ από τις Λιμενικές Υπηρεσίες για πλοηγικά δικαιώματα, αλλά δεν έχει αποδοθεί στο Δημόσιο με τη διαδικασία που ορίζεται με την ΕΔΥΟ 1029954/1182/386/0014/θα αποδοθεί με τη νέα διαδικασία, αφού επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις.
Από 1.1.1998 η υπ' αριθ. 1029994/1182/386/0014/ΕΔΥΟ καταργείται.


Taxheaven.gr