Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 1517/34/18.1.2013 Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4052/2012 που αφορούν τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-01-2013 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. 1517/34/18.1.2013
Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4052/2012 που αφορούν τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης

Αριθμ. 1517/34

(ΦΕΚ Β' 155/29-01-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 98-112, 122-133 και ιδίως του άρθρου 129 του ν. 4052/2012 « Νόμος Αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Εγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος, και άλλες επείγουσες διατάξεις για την μείωση του δημοσίου χρέους και την διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 41)

2. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016  Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ Α' 222).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α'/2-3-2011) «αρχή επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α' 14)

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 « Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ Α' 163) όπως αυτός ισχύει.

6. Το Π.Δ. 372/95 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ Α' 201).

7. Την απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υπ' αριθμ. 80036/2003 « Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων: α) της Κοινωνικής Προστασίας που συστήθηκε με τον Ν. 3144/2003 και β) Απασχόλησης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Β' 983)

8. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α' 141)

9. Την υπ' αριθμ. 14362/20/18-7-2012 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο» (ΦΕΚ Β' 2166)

10. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 9797/292/14-5-2012 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β' 1664)

11. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 25149/525/16.11.2012 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 3050)

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1
Σύσταση Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης

1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή εργασίας από μισθωτούς της σε άλλον εργοδότη (έμμεσο εργοδότη) με την μορφή της προσωρινής απασχόλησης, όπως η απασχόληση αυτή προσδιορίζεται με την παράγραφο 2 του άρθρου 123 του ν. 4052/2012.

2. Η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης δεν επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εκτός από αυτή της παρ. 1 της παρούσης. Κατ' εξαίρεση η επιχείρηση αυτή επιτρέπεται να ασκεί και τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) Μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεων εργασίας, για την άσκηση της οποίας η επιχείρηση πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αναγγελία έναρξής σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4052/2012,
β) Αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, εφόσον η επιχείρηση αυτή πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις
γ) συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Το φυσικό πρόσωπο το οποίο προτίθεται να ασκήσει την συγκεκριμένη δραστηριότητα, δεν επιτρέπεται να ασκεί δραστηριότητες οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.8.1. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222). Ομοίως, το καταστατικό του νομικού προσώπου το οποίο επιθυμεί να ασκήσει την δραστηριότητα της Προσωρινής Απασχόλησης, δεν επιτρέπεται να περιέχει σκοπούς οι οποίοι αντίκεινται στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.8.1. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222).

4. α. Το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την αναγγελία έναρξης της ως άνω δραστηριότητας πρέπει να είναι έλληνας υπήκοος ή υπήκοος Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος κράτους μέλους του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή ομογενής που νόμιμα διαμένει στην Ελλάδα.
β. Όταν η αναγγελία έναρξης της ως άνω δραστηριότητας υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, τα πρόσωπα, στα οποία κατά το νόμο και το καταστατικό της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα για τη διοίκηση, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και για την εκπροσώπησή της, θα πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι κρατών μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή ομογενείς που νόμιμα διαμένουν στην Ελλάδα.

5. Το φυσικό πρόσωπο, οι εταίροι των Ομόρρυθμων Εταιριών (Ο.Ε.), των Ετερόρρυθμων Εταιριών (Ε.Ε.), ο διαχειριστής της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), τα μέλη του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας (Α.Ε.)., που επιθυμούν να ασκήσουν τη δραστηριότητα της προσωρινής απασχόλησης δεν επιτρέπεται:
α) Να έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή ανεξαρτήτως ποινής για εκβίαση, απάτη, χρεοκοπία, τοκογλυφία, κλοπή, υπεξαίρεση, ληστεία, συκοφαντική δυσφήμηση, απειλή, απατηλή διέγερση σε μετανάστευση, επικίνδυνη και βαριά σωματική βλάβη, εγκλήματα κατά της ζωής, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, περί τα υπομνήματα, σχετικά με το νόμισμα, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, τις αρχαιότητες, την προώθηση λαθρομεταναστών στο εσωτερικό της χώρας ή τη διευκόλυνση της μεταφοράς ή προώθησή τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη ή για παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και κίνηση αλλοδαπών στην Ελλάδα, εμπόριο δούλων, παράβασης των διατάξεων για ναρκωτικά, λαθρεμπορίου, του νόμου περί μεσαζόντων, εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα αντίστασης, αρπαγής ανηλίκων, παράνομη κατακράτηση, παράνομη βία, ασφαλιστικά αδικήματα (α.ν. 86/1967 ΦΕΚ Α' 136) και φορολογικά αδικήματα (ν. 2523/1997 ΦΕΚ Α' 179).
β) Να έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προαναφερόμενης παραγράφου έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

Η κατά το προηγούμενο εδάφιο, μεταγενέστερη του χρόνου ορισμού τους, καταδίκη επιφέρει:
α) στην περίπτωση του φυσικού προσώπου, την απαγόρευση της άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας, η οποία επιβάλλεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
β) στην περίπτωση Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε ή Α.Ε., την έκπτωση των προσώπων αυτών από την ιδιότητα των εταίρων ή του διαχειριστή ή των μελών του Δ.Σ. αντίστοιχα. Στην περίπτωση β' η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης υποχρεούται να αντικαταστήσει το φυσικό πρόσωπο που εξέπεσε της ιδιότητάς του με άλλο και να γνωστοποιήσει στην Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας τον αντικαταστάτη του, εντός προθεσμίας 6 μηνών, προσκομίζοντας τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εν λόγω αντικατάσταση.

Άρθρο 2
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητας-επαγγέλματος της προσωρινής απασχόλησης

Κάθε Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης προκειμένου να ασκήσει την δραστηριότηταεπάγγελμα της προσωρινής απασχόλησης είτε στην κεντρική δομή είτε σε υποκατάστημα πρέπει να διαθέτει την αναγκαία κτιριακή υποδομή ως εξής: Ο χώρος άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας πρέπει να είναι πλήρως διακεκριμένος και να ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Π.Δ. 16/96 « Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας» (ΦΕΚ 10 Α'), με την επιφύλαξη τυχόν άλλων ειδικότερων διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις άσκησης των δραστηριοτήτων της Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α) και της μεσολάβησης (Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας) σε ενιαίο χώρο

Στην περίπτωση κατά την οποία επιχείρηση, η οποία είτε ασκεί νομίμως την δραστηριότητα της προσωρινής απασχόλησης είτε πρόκειται να αναγγείλει την έναρξη άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας, επιθυμεί να ασκήσει και την δραστηριότητα της μεσολάβησης (Ι.Γ.Ε.Ε.), πρέπει να πληρεί τις εξής προϋποθέσεις:

1. Ως προς την κτιριακή υποδομή:
α. Σε περίπτωση κατά την οποία φυσικό ή νομικό πρόσωπο ασκεί νομίμως τη δραστηριότητα ΕΠΑ στην κεντρική δομή του και προτίθεται να ασκήσει και τη δραστηριότητα του ΙΓΕΕ σε ενιαίο χώρο, αναγγέλλοντας τούτο στην αρμόδια διοικητική αρχή, παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης κοινής εισόδου και διαδρόμων, με την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων της παραγράφου ΙΑ.9.4. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222) και του άρθρου 2 της παρούσας.
β. Σε περίπτωση κατά την οποία φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ασκεί νομίμως τη δραστηριότητα της ΕΠΑ σε υποκατάστημα και προτίθεται να ασκήσει και τη δραστηριότητα του ΙΓΕΕ στο εν λόγω υποκατάστημα και σε ενιαίο χώρο, παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης κοινής εισόδου και διαδρόμων, με την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων της παραγράφου ΙΑ.9.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222) και του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Ως προς το Προσωπικό:
Στην περίπτωση άσκησης της δραστηριότητας του ΙΓΕΕ στο χώρο όπου στεγάζεται είτε η κεντρική δομή της ΕΠΑ, είτε το υποκατάστημά της, το ΙΓΕΕ πρέπει να διαθέτει έναν Διευθυντή με τα προσόντα που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 100 του Ν. 4052/2012, όπως ισχύει.

Άρθρο 4
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας φάκελο με τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση:

1. Ως προς την Επιχείρηση
α) Άσκηση της δραστηριότητας από φυσικό πρόσωπο:
αα) Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
αβ) Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ για έναρξη επιτηδεύματος
αγ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
αδ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
αε) Την εγγυητική επιστολή του άρθρου 126 του ν. 4052/2012 που αφορά τη διασφάλιση των αποδοχών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της, ii) φωτοτυπία της εγγυητικής επιστολής του άρθρου 126 του ν. 4052/2012 που αφορά τη διασφάλιση των ασφαλιστικών εισφορών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της, συνοδευόμενη από τη βεβαίωση κατάθεσής της στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ.

β) Άσκηση της δραστηριότητας από Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία:
βα) Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας
ββ) Αντίγραφο του συμβολαίου σύστασης (καταστατικού) της αιτούσας εταιρείας με τυχόν τροποποιήσεις του,
βγ) Ανακοίνωση καταχώρησης της εταιρείας στο αρμόδιο Πρωτοδικείο
βδ) Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ για έναρξη επιτηδεύματος
βε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
βστ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
βζ) Την εγγυητική επιστολή του άρθρου 126 του ν. 4052/2012 που αφορά τη διασφάλιση των αποδοχών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της, ii) φωτοτυπία της εγγυητικής επιστολής του άρθρου 126 του ν. 4052/2012 πού αφορά τη διασφάλιση των ασφαλιστικών εισφορών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της, συνοδευόμενη από τη βεβαίωση κατάθεσής της στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ.

γ) Άσκηση της δραστηριότητας από Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
γα) Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας
γβ) Αντίγραφο του συμβολαίου σύστασης (καταστατικού) της αιτούσας εταιρείας μαζί με τυχόν διορθωτική πράξη και το αντίστοιχο ΦΕΚ, και αντίγραφα των τροποποιητικών συμβολαίων (ή αποφάσεων Γ.Σ για τροποποιήσεις του καταστατικού) με τα ΦΕΚ αυτών.
γγ) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών ή ΕΠΕ.
γδ) Στην περίπτωση της Α.Ε., το ΦΕΚ με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Στην περίπτωση της ΕΠΕ, το ΦΕΚ στο οποίο περιλαμβάνεται η επωνυμία του διαχειριστή, των εταίρων και των εκπροσώπων της εταιρείας.
γε) Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ για έναρξη επιτηδεύματος
γστ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
γζ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γη) Την εγγυητική επιστολή του άρθρου 126 του ν. 4052/2012 που αφορά τη διασφάλιση των αποδοχών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της, ii) φωτοτυπία της εγγυητικής επιστολής του άρθρου 126 του ν. 4052/2012 που αφορά τη διασφάλιση των ασφαλιστικών εισφορών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της, συνοδευόμενη από τη βεβαίωση κατάθεσής της στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ.

2. Ως προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλονται:
α) πρόσφατο αντίγραφο ποινικού Μητρώου
β) Επικυρωμένα αντίγραφα Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, ειδικά δε για τους ομογενείς του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς.

3. Ως προς την κτιριακή υποδομή:
α) Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου
β) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας ή ισοδύναμο έγγραφο που διασφαλίζει την πυρασφάλεια του χώρου.
γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από διπλωματούχο (πτυχιούχο) Πολιτικό Μηχανικό με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και πιστοποιεί ότι πληρούνται κατά περίπτωση: Οι απαιτήσεις της παρ. 2 του παραρτήματος Ι και ΙΙ του Π.Δ. 16/1996 και οι απαιτήσεις της παρ. 22 του Παραρτήματος Ι ή της παρ. 21 του παραρτήματος ΙΙ του Π.Δ. 16/1996.
δ) Δήλωση ότι έχει προβεί στη προβλεπόμενη από το Π.Δ. 105/95 σήμανση ασφάλειας ή και υγείας στην εργασία.
Ειδικά στην περίπτωση αναγγελίας έναρξης της δραστηριότητας ΕΠΑ σε υποκατάστημα ΕΠΑ, προσκομίζονται εκείνα εκ των δικαιολογητικών των περιπτώσεων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου που είτε αφορούν το υποκατάστημα είτε έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία για την κεντρική δομή και έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος τους.

Άρθρο 5
Διαδικασία πιστοποίησης

1. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε δύο αντίτυπα φάκελο που περιλαμβάνει την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας, πλην των εγγυητικών επιστολών.

2. Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα του φακέλου. Εάν ο φάκελος είναι πλήρης προωθείται στη συνέχεια για επιτόπιο έλεγχο και αξιολόγηση.

3. Ο επιτόπιος έλεγχος ανατίθεται σε τριμελείς Επιτροπές που απαρτίζονται από υπαλλήλους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), εκ των οποίων οι δύο θα είναι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και ο ένας θα είναι Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

4. Σκοπός του επιτόπιου ελέγχου είναι η επαλήθευση των στοιχείων του φακέλου και η σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης, αφού προηγηθεί συνέντευξη των ελεγκτών με τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

5. Η Επιτροπή ελέγχου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου υποβάλλει στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου και αξιολόγησης για την πιστοποίηση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων.

6. O προϊστάμενος της Διεύθυνσης Απασχόλησης αφού λάβει υπόψη την έκθεση ελέγχου και αξιολόγησης και όλα τα σχετικά στοιχεία, εφόσον δεν συντρέχει λόγος απαγόρευσης άσκησης της δραστηριότητας, καλεί τον ενδιαφερόμενο να καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 23863/506/2.11.2012 απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 2963). Η άσκηση της δραστηριότητας της Προσωρινής Απασχόλησης, τόσο για την κεντρική εγκατάσταση όσο και για τα υποκαταστήματα της επιχείρησης, προϋποθέτει την καταβολή παραβόλου 147 ευρώ υπέρ του Δημοσίου, το οποίο εισπράττεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ως δημόσιο έσοδο, και υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Η καταβολή του ανωτέρω παραβόλου απαιτείται σε κάθε περίπτωση αναγγελίας έναρξης της δραστηριότητας ΕΠΑ, στην περίπτωση που επιτραπεί στην ΕΠΑ η άσκηση δραστηριότητας ΕΠΑ και ΙΓΕΕ σε ενιαίο χώρο και στην περίπτωση αλλαγής της έδρας της ΕΠΑ.

7. Σε περίπτωση μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης ή μη εμπρόθεσμης προσκόμισης των εγγυητικών επιστολών, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας απαγορεύει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, εντός τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αναγγελίας συνοδευομένης από φάκελο περιέχοντα τα πλήρη δικαιολογητικά, ενημερώνοντας σχετικά τον ενδιαφερόμενο.

Κατά της απόφασης αυτής, χωρεί άσκηση από τον ενδιαφερόμενο ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης.

8. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας και εφόσον συντρέχει η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων η Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αποστέλλει έγγραφο στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση με το οποίο της γνωστοποιεί ότι μπορεί να ασκεί νομίμως την δραστηριότητα της προσωρινής απασχόλησης.

Άρθρο 6
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαγόρευσης άσκησης της δραστηριότητας της Προσωρινής Απασχόλησης σε επιχείρηση που είχε παρασχεθεί δυνατότητα άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας

1. Η απαγόρευση της άσκησης της δραστηριότητας της Προσωρινής Απασχόλησης, σε επιχείρηση η οποία λειτουργεί νομίμως, επιβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν η επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης ασκεί και άλλες δραστηριότητες πέραν των αναφερομένων, στην υποπαραγράφο ΙΑ.8.1. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222),
β) Όταν διαπιστωθεί ότι η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης παραβίασε τους όρους του άρθρου 2 της παρούσας.
γ) Όταν η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης δεν καταθέσει τις κατά το άρθρο 126 του ν. 4052/2012 προβλεπόμενες συμπληρωματικές εγγυητικές επιστολές, νομίμως και εμπροθέσμως.
δ) Όταν διαπιστωθεί ότι η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης δεν αντικατέστησε και γνωστοποίησε τον εταίρο, το μέλος του Δ.Σ, το διαχειριστή ή εκπρό σωπό της, ως όφειλε σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της παρούσας, κατά περίπτωση.
ε) Όταν διαπιστωθεί, κατόπιν ελέγχου, ότι η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης έχει υποπέσει σε παράβαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας επιπέδου πολύ υψηλής, σύμφωνα με την Υ.Α. 15527/639/2.8.2010 (ΦΕΚ Β' 1359), όπως ισχύει.

2. Οι έλεγχοι διενεργούνται από υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή από Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Οι υπάλληλοι που διαπιστώνουν την παράβαση των υπό τα στοιχεία α έως ε της παρ. 1, ζητούν από την ελεγχθείσα επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης την υποβολή έγγραφων εξηγήσεων εντός προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε ημερών. Μετά την υποβολή εγγράφων εξηγήσεων από την επιχείρηση ή παρελεύσεως άπρακτης της ταχθείσας προθεσμίας, ο ελεγκτής διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη προς τη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, περί της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων απαγόρευσης της άσκησης της δραστηριότητας από την ελεγχθείσα επιχείρηση και αποστέλλει τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα.

3. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αφού λάβει υπόψη τη διατυπωθείσα γνώμη και τα υποβληθέντα έγγραφα, δύναται με πράξη του να απαγορεύσει στην ελεγχθείσα επιχείρηση την άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης.

4. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί η άσκηση από τον ενδιαφερόμενο ενδικοφανούς προσφυγής, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης. Η προθεσμία άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.

Άρθρο 7
Στοιχεία συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης και άλλες διατυπώσεις

1. Οι συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης που συνάπτονται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 124 ν. 4052/2012 μεταξύ της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης και των μισθωτών, πέραν των οριζόμενων στη διάταξη αυτή στοιχείων και με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του Π.Δ. 156/94 (ΦΕΚ 102 Α'), πρέπει να περιλαμβάνουν και τα εξής επιπλέον στοιχεία:
α) Αναγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου της Βεβαίωσης περί δυνατότητας άσκησης της δραστηριότητας της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης.
β) Αναγραφή των στοιχείων των Τραπεζικών εγγυητικών επιστολών, που κατατέθηκαν από την Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης ως οικονομική εγγύηση των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών.
γ) Μνεία της υποχρέωσης του εργοδότη (Ε.Π.Α.) για τη λήψη και τήρηση όρων υγιεινής και ασφάλειας

2. Στην περίπτωση κατά την οποία κατά τον χρόνο σύναψης της ως άνω σύμβασης δεν είναι γνωστός ο έμμεσος εργοδότης, αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ της Επιχείρησης και του έμμεσου εργοδότη, καταρτίζεται συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης και του εργαζόμενου, στην οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι παροχής της εργασίας αυτού στον έμμεσο εργοδότη.

3. Οι προσωρινά απασχολούμενοι καταχωρούνται στον πίνακα προσωπικού της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης, ο οποίος υποβάλλεται στην αρμόδια Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας του ΣΕΠΕ της έδρας της. Αντίγραφο του ως άνω πίνακα προσωπικού, αποστέλλεται από την Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης στον έμμεσο εργοδότη, κατά το μέρος που αφορά τους παραχωρηθέντες σε αυτόν εργαζόμενους. Ο ανωτέρω πίνακας αναρτάται στον χώρο εργασίας του έμμεσου εργοδότη.
Η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης υποχρεούται να αποστέλλει στον έμμεσο εργοδότη και αντίγραφα των συμβάσεων με τους εργαζομένους της που παρέχουν τις υπηρεσίες τους καθώς και στοιχεία που αποδεικνύουν την ασφαλιστική τους κάλυψη, εφόσον δεν έχει αναλάβει ο έμμεσος εργοδότης την υποχρέωση της ασφαλιστικής κάλυψης. Ο έμμεσος εργοδότης στην κατάσταση προσωπικού που καταθέτει στην οικεία επιθεώρηση εργασίας έχει την υποχρέωση να περιλαμβάνει σε "ειδικό κεφάλαιο" τους προσωρινά απασχολούμενους αναγράφοντας και την Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης, της οποίας οι προσωρινά απασχολούμενοι αποτελούν προσωπικό.

4. Ο έμμεσος εργοδότης έχει την υποχρέωση να καταθέτει αναλυτικά προγράμματα ωρών εργασίας στην αρμόδια επιθεώρηση και για τους προσωρινά απασχολούμενους σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται σταθερό ωράριο εργασίας.

5. Σε περίπτωση ανάγκης πραγματοποίησης υπερωριακής εργασίας, η υποχρέωση υποβολής αντίστοιχου αιτήματος προς έγκριση άδειας υπερωριακής απασχόλησης, από την οικεία Επιθεώρηση, ανήκει στον έμμεσο εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται επιπλέον να κοινοποιεί τον τελικώς πραγματοποιούμενο αριθμό ωρών υπερωριακής απασχόλησης στην Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης.

6. Η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης απογράφεται στο Μητρώο Εργοδοτών του Ι.Κ.Α. κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2972/2001 και υποχρεούται να υποβάλλει, στο κατά το άρθρο 4 του ως άνω νόμου, αρμόδιο για την απογραφή υποκατάστημα ή παράρτημα Ι.Κ.Α:
α) αντίγραφο του εγγράφου της έγκρισης άσκησης της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης και
β) αντίγραφα των εκάστοτε συμβάσεων, που καταρτίζονται τόσο με τους προσωρινά απασχολούμενους όσο και με τους έμμεσους εργοδότες.

7. Η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης έχει υποχρέωση υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) του άρθρου 1 του ν. 2972/2001 για το μόνιμο προσωπικό της και για τους προσωρινά απασχολούμενους για όσο χρονικό διάστημα δεν παρέχουν εργασία σε συγκεκριμένο έμμεσο εργοδότη. Πέραν της ανωτέρω ΑΠΔ υποβάλλεται υποχρεωτικά από την Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης και Αναλυτική Περιοδική Δήλωση για τους μισθωτούς της, που παρέχουν εργασία προσωρινά σε έμμεσο εργοδότη και για όλο το διάστημα αυτής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2972/2001, όπως ισχύει. [Η παρ. 7 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ Φ11321/1272/67/ 22.23.3.2006 (ΦΕΚ Β' 272)].

8. Υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και για τους μισθωτούς που παρέχουν εργασία προσωρινά σε έμμεσο εργοδότη υπέχει από 1.1.2006 αποκλειστικά η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης. Επίσης και για το χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2005 και για όλους τους μισθωτούς που απασχολήθηκαν προσωρινά μέχρι τότε σε έμμεσο εργοδότη η ΑΠΔ θα υποβληθεί μόνο από την Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης, χωρίς την επιβολή προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων. [Η παρ. 8 αντικαταστάθηκε ως άνω με την υπ' αριθμ. ΥΑ Φ11321/1272/67/22.23.3.2006 (ΦΕΚ Β' 272).]

9. Αν στις σχετικές συμβάσεις δεν υπάρχει πρόβλεψη για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών που απασχολούνται προσωρινά σε έμμεσο εργοδότη κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο α' της παραγράφου 4 του άρθρου 124 του Ν. 4052/2012, υπόχρεοι είναι η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης και ο έμμεσος εργοδότης αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο κάθε ένας από αυτούς.

Άρθρο 8
Τρόπος και διαδικασία γνωστοποίησης των συμβάσεων προσωρινής Απασχόλησης

1. Οι συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης της παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4052/2012 (Α 41) συνάπτονται εγγράφως από την Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) σε τρία αντίτυπα και υπογράφονται από τους συμβαλλόμενους, νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας και εργαζόμενο.

Το ένα αντίτυπο της σύμβασης αμέσως μετά την υπογραφή της παραδίδεται στον εργαζόμενο, το άλλο παραμένει στην Ε.Π.Α. και το τρίτο παραδίδεται στον έμμεσο εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται να το τηρεί στο χώρο εργασίας και να το θέτει στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων του Σ.Ε.Π.Ε.

Σε περίπτωση συμβάσεων μερικής απασχόλησης, η Ε.Π.Α. υποχρεούται, μετά την κατάθεση τους στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α') και στη συνέχεια με το άρθρο 2  του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 166 Α'), να παραδίδει ένα αντίγραφο της σύμβασης στον εργαζόμενο και το άλλο να το αποστέλλει στον έμμεσο εργοδότη, ο οποίος έχει την υποχρέωση τήρησής του στο χώρο εργασίας.

Η Ε.Π.Α. ευθύνεται για τη σύννομη κατάρτιση των ανωτέρω συμβάσεων και είναι υπεύθυνη για την παράδοση των αντιτύπων τους στον εργαζόμενο και τον έμμεσο εργοδότη.

2. Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου κάθε έτους, οι Ε.Π.Α. έχουν υποχρέωση να υποβάλουν στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, έκθεση δραστηριοτήτων στην οποία μεταξύ των άλλων, θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία των συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης, που συνήφθησαν από τις Ε.Π.Α. κατά το προηγούμενο ημερολογιακό εξάμηνο:

Το ονοματεπώνυμο του προσωρινά απασχοληθέντα, η χρονική περίοδος απασχόλησής του, τόσο στην ίδια όσο και στον έμμεσο εργοδότη, η ειδικότητά του, το φύλο του, η ηλικία του, ο χρόνος της προγενέστερης ανεργίας του, το εκπαιδευτικό του επίπεδο, η επωνυμία του έμμεσου εργοδότη, καθώς επίσης δήλωση της Ε.Π.Α. ότι ο έμμεσος εργοδότης δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 ή στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, όπως ισχύουν. Αντίγραφο της ως άνω έκθεσης δραστηριοτήτων υποχρεούται η Ε.Π.Α. να υποβάλει κατά τα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα και στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).

Άρθρο 9
Τήρηση Μητρώου Προσωρινής Απασχόλησης

1. Στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφαλίσης και Πρόνοιας τηρείται Μητρώο Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
-Τον αύξοντα αριθμό
-Την επωνυμία της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης  Διεύθυνση Ε.Π.Α. (έδρας και υποκαταστημάτων), τηλέφωνα  FAX  Email
-Την έδρα της Επιχείρησης
-Τον αριθμό πρωτοκόλλου του εγγράφου με το οποίο η Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας γνωστοποίησε στο ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης.
-Τον αριθμό και τα στοιχεία των εγγυητικών επιστολών
-Τον αριθμό και τις ειδικότητες των απασχολουμένων της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης, εφόσον υφίστανται
-Τον αριθμό των προσωρινά απασχολουμένων όπως προκύπτει από την ανά εξάμηνο υποβαλλόμενη έκθεση δραστηριοτήτων.
-Τις κυρώσεις που έχουν τυχόν επιβληθεί.

2. Η σύναψη συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης επιτρέπεται εφόσον η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) έχει εγγραφεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης και δεν της έχει απαγορευτεί η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

Η άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης από Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης εξαρτάται από τη διαρκή τήρηση των διατάξεων του εξουσιοδοτικού νόμου και των απαιτήσεων της παρούσας απόφασης, και ως εκ τούτου οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν και για τις ΕΠΑ που ήδη ασκούν νομίμως την δραστηριότητα της προσωρινής απασχόλησης.

Άρθρο 11
Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται:
α) η υπ' αριθμ. 30342/6-3-2002 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β' 337) και
β) η υπ' αριθμ. 25149/525/16.11.2012 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 3050).

Άρθρο 12
Ισχύς παρούσας απόφασης

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το χρόνο δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης