Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1007/12.1.1998 Αναπροσαρμογή ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των τουριστικών επιχειρήσεων και δημόσιας χρήσης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων της παρ. 13 του άρθρου 33 του v.2238/1994 και της επαγγελματικής αμοιβής των ελεύθερων επαγγελματιών της παρ. 3 του άρθρου 51 του v.2238/1994 για τη χρήση 1997

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1007/12.1.1998
Αναπροσαρμογή ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των τουριστικών επιχειρήσεων και δημόσιας χρήσης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων της παρ. 13 του άρθρου 33 του v.2238/1994 και της επαγγελματικής αμοιβής των ελεύθερων επαγγελματιών της παρ. 3 του άρθρου 51 του v.2238/1994 για τη χρήση 1997


ΠΟΛ.1007/12.1.1998 Αναπροσαρμογή ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των τουριστικών επιχειρήσεων και δημόσια

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 12 Ιανουαρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1004219/32/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1007

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των τουριστικών επιχειρήσεων και δημόσιας χρήσης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του ν.2238/1994 και της επαγγελματικής αμοιβής των ελεύθερων επαγγελματιών της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν. 2238/1994, για τη χρήση 1997.

Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των παρ. 13 και 24 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α').
  2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994.
  3. Την ανακοίνωση του Ιανουαρίου 1997 της Γενικής Γραμματείας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.
  4. Το υπ' αριθ. 2041015/6447/0022/10.7.1997 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  5. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
  6. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


Αποφασίζουμε

Α. Ελάχιστο Ποσό Καθαρού Εισοδήματος Εμπορικών Επιχειρήσεων

1. Αναπροσαρμόζουμε για τη χρήση 1997, κατά ποσοστό οκτώ και δύο δέκατα τοις εκατό (8,2%), όση είναι η μεταβολή του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους 1996 (με βάση το έτος 1994), τα ποσά του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος, που ίσχυσαν για τη χρήση 1996, των περ. α', β', γ', δ' και του πρώτου εδαφίου της περ. ε' της παρ. 13 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994.
Τα μετά την αναπροσαρμογή ποσά ελάχιστου καθαρού εισοδήματος των παραπάνω περιπτώσεων διαμορφώνονται στρογγυλοποιούμενα ως εξής:

- Της περίπτωσης α': σε εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες (193.000) δρχ.
- Της περίπτωσης β':
για την υποπερ. αα' σε διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες (263.000) δρχ.
για την υποπερ. ββ' σε τετρακόσιες εννέα χιλιάδες (409.000) δρχ.
για την υποπερ. γγ' σε εξακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες (643.000) δρχ.
- Της περίπτωσης γ': σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες (64.000) δρχ.
- Της περίπτωσης δ':
για την υποπερ. αα' σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες (3.857.000) δρχ.
για την υποπερ. ββ' σε τρία εκατομμύρια διακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (3.214.000) δρχ.
για την υποπερ. γγ' σε τρία εκατομμύρια ενενήντα πέντε χιλιάδες (3.095.000) δρχ.
για την υποπερ. δδ' σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (2.332.000) δρχ.
- Της περίπτωσης ε':


¦ Ωφέλιμο φορτίο (τόνοι) ¦ Με οδηγό τον ¦ Με οδηγό τρίτο ¦
¦ ¦ ιδιοκτήτη ¦ πρόσωπο ¦
+


¦ μέχρι 5 ¦ 2.840.000 ¦ 1.941.000 ¦
¦ πάνω από 5 μέχρι 11 ¦ 3.625.000 ¦ 2.573.000 ¦
¦ πάνω από 11 μέχρι 16,5 ¦ 4.397.000 ¦ 3.111.000 ¦
¦ πάνω από 16,5 ¦ 5.181.000 ¦ 3.368.000 ¦
L2. Τα πιο πάνω αναπροσαρμοσμένα ποσά ελάχιστου καθαρού εισοδήματος ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.1997 μέχρι 31.12.1997.

Β. Επαγγελματική αμοιβή ελεύθερων επαγγελματιών

1. Αναπροσαρμόζουμε για τη χρήση 1997, την επαγγελματική αμοιβή, που ορίζεται στις διατάξεις της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, κατά το ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%), όπως δηλαδή ήταν η ετήσια μεσοσταθμική αύξηση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με το Ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α').
Τα μετά την αναπροσαρμογή ποσά επαγγελματικής αμοιβής στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη εκατοντάδα χιλιάδας, διαμορφώνονται ως εξής:

- Της υποπερ. αα' σε τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (3.200.000) δρχ.
- Των υποπερ. ββ', γγ', δδ' και εε' σε δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (2.200.000) δρχ.
- Της υποπερ. στστ' σε τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (3.200.000) δρχ.

2. Τα πιο πάνω αναπροσαρμοσμένα ποσά της επαγγελματικής αμοιβής ισχύουν για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της διαχειριστικής περιόδου 1997.

Γ. Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης