Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013 και την Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013.
Βλέπε και απόφαση Δ6Α 1092562 ΕΞ 6.6.2013.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του ν. 4916/2022, από την έναρξη ισχύος του καταργούνται οι παράγραφοι 148 και 149 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-01-2013 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών


Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2013
Αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β' 130/28-01-2013) και ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Β' 372/19-02-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.:210 3222386
Fax: 210 3230829

ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» και ειδικότερα της περίπτωσης 2 και της υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης 3 αυτής,

β) της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, ... και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»,

γ) των άρθρων 41, 50, 51, 52, 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,

δ) του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»,

ε) του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,

στ) του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει,

ζ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιορισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 1892/1990» (Β΄ 756).

3. Του π.δ. 90/2012 (Α΄ 144) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

4. Την υπ’ αριθμ. 07927 ΕΞ/19.9.2012 (Β΄ 2574) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

5. Την υπ’ αριθμ. 1/16.1.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

6. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μεταβιβάζουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων σε θέματα των οργανικών μονάδων και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, που υπάγονται στις ακόλουθες Γενικές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες:

α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα,

β. Γενική Διεύθυνση Φορολογίας,

γ. Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων,

δ. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης,

ε. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους,

στ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης,

ζ. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης,

η. Διευθύνσεις που ασκούν τις αρμοδιότητες, που αφορούν στην άσκηση φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης και που μεταφέρονται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, που συγκροτούν την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την περίπτωση 2 και την υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως η τελευταία προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), των εξής Γραφείων:

i. Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.) και

ii. Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.), καθώς και της εποπτείας του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου, Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης – Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.).

(Όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με την Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013)


2. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1 της παρούσης και των εκ του νόμου οριζόμενων ενδεικτικά καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του ν. 4093/2012 περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) η εισήγηση για την πρόταση έκδοσης ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

β) η έκδοση πράξεων ατομικού χαρακτήρα,

γ) η εισήγηση για την έκδοση πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα,

δ) η εισήγηση για την πρόταση έκδοσης διαταγμάτων, καθώς και η εισήγηση για την έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,

ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, η αποδοχή των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως και η αποδοχή και έγκριση πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκτός των πρακτικών συμβιβασμού για την αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Ελληνικού Δημοσίου,

στ) τα ερωτήματα και οι αποφάσεις για την επιλογή, προαγωγή, τοποθέτηση, μετακίνηση, μετάθεση των υπαλλήλων και των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου και εφαρμόζονται με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51) και της παρ. 21 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180),

ζ) η εισήγηση για τον ορισμό μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και η έκδοση πράξεων για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών των μόνιμων και ευκαιριακών συλλογικών οργάνων,

η) η εισήγηση για την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου,

θ) η εισήγηση για την εκπροσώπηση στην Ε.Ε. και τους διεθνείς οργανισμούς,

ι) η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών.

ια) η υποβολή των τεχνικών δελτίων έργων που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για θέματα αρμοδιότητάς του, όπως και αυτών που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητάς του, εκπροσωπώ ντας το Υπουργείο Οικονομικών ως τελικός δικαιούχος, ως φορέας προγραμματισμού, πρότασης, λειτουργίας και υλοποίησης, καθώς και για την υπογραφή κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.

ιβ) Εκκαθαριστικά σημειώματα, γενικά.

ιγ) Επιστολές προς τους φορολογουμένους βάσει του άρθρου 16 του ν. 3610/2007 (Α΄ 258), καθώς και κάθε άλλο συναφές έγγραφο και κάθε άλλη ενημέρωση ή ειδοποίηση προς τους φορολογουμένους.

ιδ) Τον καθορισμό της τεχνολογικής στρατηγικής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

(Οι περιπτώσεις ια', ιβ', ιγ' και ιδ' προστέθηκαν με την Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013)

3. Οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται για τα καθήκοντα που ορίζονται στην περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του ν. 4093/2012 και είναι:

1) Η διαμόρφωση και η επικαιροποίηση σε ετήσια βάση του στρατηγικού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων και κριτηρίων αξιολόγησης των οργανικών μονάδων και ειδικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών, που υπάγονται σε αυτήν καθώς και του προσωπικού τους.

2) Η κατά την περίπτωση στ΄ αρμοδιότητα ασκείται και για τις αποφάσεις: α) τοποθέτησης των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων και ειδικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου και εφαρμόζονται με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51) και της παρ. 21 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) και β) πρόωρης λήξης της θητείας τους, λόγω μη εκπλήρωσης των τεθέντων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων.

3) Η διασφάλιση ότι το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων και υπηρεσιών που υπάγονται στις αρμοδιότητες του συμβαδίζουν με το στρατηγικό σχεδιασμό και τους τεθέντες στόχους, καθώς και ο έλεγχος και η εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων της Γενικής Γραμματείας.

4) Η υποβολή προτάσεων νομοθετικών ρυθμίσεων προς τον Υπουργό Οικονομικών σε ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του.

5) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών της υποβολής προτάσεων για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία επέρχονται αλλαγές στον αριθμό, στην οργάνωση, στις αρμοδιότητες και στην διάρθρωση των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, καθώς και στην κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.

6) Η μεταφορά πόρων μεταξύ των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

7) Η λήψη μέτρων για την διασφάλιση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς στις υπηρεσίες που υπάγονται στις αρμοδιότητες του, καθώς και η απόφαση της έναρξης διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης,

8) Η οργάνωση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού που υπάγεται στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας.

Άρθρο 2

Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του άρθρου 1 μεταβιβάζουμε στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων την αρμοδιότητα να εκδίδει τις κατωτέρω πράξεις, οι οποίες προβλέπονται στις κάτωθι διατάξεις, ως εξής:


1) Καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την χορήγηση της ειδικής άδειας για την παραγωγή ζύθου εντός τη χώρας και από εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης και άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τον έλεγχο της ποσότητας και ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος και την διαδικασία ελέγχου του βαθμού PLATO για την επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε αυτό. (παρ. 2 του άρθρου 3Α του ν. 2963/1922 - Α' 134).

2) Καθορισμού των στοιχείων που απαιτούνται για την επιστροφή του φόρου σε ματαίωση μεταβίβασης και στις λοιπές περιπτώσεις επιστροφής και γενικά κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του αναγκαστικού νόμου 1521/1950 (περιπτ. ε' και στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του α.ν. 1521/1950 -Α' 245, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 1587/1950 - Α' 294).

3) Καθορισμού: α) των προς το Δημόσιο οφειλών που μπορούν να καταβάλλονται και μετρητοίς, β) της διαδικασίας είσπραξης των επιταγών και πίστωσης των οφειλετών, γ) των οφειλών που εξοφλούνται αποκλειστικά με επιταγές και δ) άλλων τρόπων πληρωμής (παρ. 2 του άρθρου 1 του α.ν. 1819/1951-Α' 149).

4) Καθορισμού: α) του χρόνου, του τόπου, του τρόπου και των οργάνων διενεργείας των διαγωνισμών για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή και εκδόσεως των αποτελεσμάτων, β) των υποβληθέντων δικαιολογητικών και του χρόνου υποβολής αυτών, γ) του ποσού των καταβλητέων εξέταστρων και του τρόπου κατανομής αυτών, δ) των εξεταστέων μαθήματων, της εξεταστέας ύλης, καθώς και του τρόπου επιλογής των θεμάτων, ε) του τύπου, του τρόπου και του χρόνου χορήγησης των πτυχίων και στ) κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την διενέργεια των διαγωνισμών αυτών. (παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 718/1977 -Α' 304).

5) Καθορισμού: α) των ουσιωδών κατά παραστατικό έγγραφο στοιχείων, που πρέπει να καταχωρηθούν στα τηρούμενα, από τους εκτελωνιστές, βιβλία, β) των σχετικών θεμάτων με τον ελέγχο αυτών, γ) άλλων πρόσθετων στοιχείων, τα οποία είτε θα καταχωρίζονται στα ανωτέρω βιβλία, είτε μη καταχωριζόμενα στα βιβλία αυτά θα αναπληρούνται από τηρούμενα φωτοαντίγραφα ή αντίτυπα των οικείων παραστατικών εγγράφων και δ) κάθε άλλου διαδικαστικού θέματος ή αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 718/1977. (παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 718/1977).

6) Ρύθμισης όλων των διαδικαστικών θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Εκτελωνιστών, καθώς και καθορισμού των υπό της Επιτροπής πάσης φύσεως υποβαλλόμενων στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών, σχετικά με τους εκτελωνιστές. (παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 718/1977)

7) Καθορισμού της διαδικασίας εφοδιασμού, αποθήκευσης και πώλησης των αφορολόγητων και αδασμολόγητων ειδών από την εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, για την εφαρμογή των περιπτώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 27 του ν. 827/1978. (παρ. 6 του άρθρου 27 του ν. 827/1978 -Α' 194, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2303/1995-Α' 80).

8) Καθορισμού του τρόπου διαπιστώσεως των προϋποθέσεων της κατά το άρθρο 1 του ν. 1078/1980 απαλλαγής, των δικαιολογητικών που είναι αναγκαία για την χορήγηση αυτής, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του ίδιου άρθρου. (παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980-Α' 238).

9) Ορισμού των όρων και των διατυπώσεων βάσει των οποίων επιτρέπεται η μεταφορά των αυτοκινήτων που παράγονται από τις αυτοκινητοβιομηχανίες σε χώρους των κατά τόπους αντιπροσωπειών των αυτοκινητοβιομηχανιών. (δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1573/1985-Α' 201).

10) Καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου των δηλώσεων, των πράξεων επιβολής του φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων και κάθε λεπτομέρειας, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του νόμου 1676/1986 (παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 1676/1986-Α' 204).

11) Τροποποίησης, γενίκευσης, ομαδοποίησης και προσαρμογής των συντελεστών απόδοσης εμπορευμάτων, καθώς και καθορισμού των δικαιολογητικών και διαδικασιών εκκαθάρισης και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του καθεστώτος Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή (παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 1676/1986 -Α' 204).

12) Περιορισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της απαλλασσόμενης από το ΦΠΑ ποσότητας καυσίμων που περιέχεται στις Κανονικές δεξαμενές καυσίμων των οχημάτων δημόσιας χρήσης και των εμπορευματοκιβωτίων ειδικών χρήσεων του άρθρου 79 του ν. 1684/1987. (άρθρο 80 του ν. 1684/1987-Α' 18).

13) Καθορισμού κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1684/1987 (άρθρο 120 του ν. 1684/1987).

14) Ορισμού των ιδιοτήτων και των τεχνικών χαρακτηριστικών των φορολογικών ταμειακών μηχανών και των στοιχείων που πρέπει να περιέχονται στις εκδιδόμενες από αυτές αποδείξεις. (τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1809/1988-Α' 222).

15) Ορισμού της δυνατότητας, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 1809/1988, χρησιμοποίησης ταμειακών συστημάτων δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών-ταμειακών μηχανών, αντί της χρησιμοποίησης εγκεκριμένων φορολογικών ταμειακών μηχανών, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών. (τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1809/1988).

16) Ορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 1809/1988, όπως ισχύει, καθώς και των ιδιοτήτων, των τεχνικών χαρακτηριστικών των ειδικών ηλεκτρονικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης ή άλλου τρόπου διασφάλισης των ηλεκτρονικών δεδομένων των βιβλίων και των στοιχείων, του περιεχομένου αυτών, του χρόνου, του τρόπου τήρησης ή έκδοσης, διαφύλαξης και αποθήκευσής τους, καθώς και των βιβλίων ή των στοιχείων που εξαιρούνται. (παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1809/1988).

17) Ορισμού του χρόνου έναρξης της υποχρεωτικής χρησιμοποίησης από επιτηδευματίες των ειδικών ηλεκτρονικών ασφαλών διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 1809/1988, των κατηγοριών των επιτηδευματιών που θα χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς αυτούς σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα της χώρας, καθώς και κάθε διαδικασίας και λεπτομέρειας εφαρμογής του μέτρου αυτού. (παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 1809/1988).

18) Καθορισμού του τρόπου ασφάλισης και αποθήκευσης του εγκεκριμένου δείγματος του συγκεκριμένου μοντέλου φορολογικής ταμειακής μηχανής ή συστήματος, για το οποίο η επιχείρηση λαμβάνει άδεια καταλληλότητας, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας. (τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 1809/1988).

19) Καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 1809/1988, θεμάτων σχετικών με τα απαιτούμενα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των τεχνικών, που εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, καθώς και σχετικών με την εκπαίδευση αυτών και των χρηστών στους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς. (παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1809/1988).

20) Καθορισμού των λεπτομερειών και των διαδικασιών μεταβίβασης ή μεταβολής χρήστη ή κατόχου ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής ή συστήματος. (τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 1809/1988).

21) Καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής από τον χρήστη ή κάτοχο φορολογικού μηχανισμού ή συστήματος των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 1809/1988. (παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1809/1988).

22) Καθορισμού του τόπου, του χρόνου, του τρόπου, της διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 1809/1988. (παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1809/1988).

23) Καθορισμού των μελών, της διάρκειας και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας της Επιτροπής του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 1809/1988. (εδάφιο δ' της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1809/1988)

24) Καθορισμού, μετά από πρόταση της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 1809/1988, της ημερομηνίας λήξης της άδειας καταλληλότητας των εγκρίσεων παλαιών μοντέλων και του χρόνου ισχύος, της οποίας έχει υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία χορήγησής της. (τελευταίο εδάφιο του άρθρου 11 του ν. 1809/1988).

25) Παράτασης προθεσμιών που ορίζονται για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων είτε για ολόκληρη την χώρα είτε για τμήματα αυτής, για λόγους ανωτέρας βίας. (παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992-Α' 34).

26) Καθορισμού: α) του τύπου των αποδεικτικών εισπράξεως, β) της δυνατότητας είσπραξης ορισμένων δημοσίων εσόδων με την διάθεση από τις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία ειδικών εντύπων αντί των αποδεικτικών εισπράξεως, του τύπου αυτών, της χρονολογίας ενάρξεως της κυκλοφορίας τους, του τρόπου επιστροφής τους, της στρογγυλοποίησης των πληρωτέων ποσών, του τρόπου διαθέσεώς τους και από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και από ιδιώτες και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας, καθώς και του ποσοστού προμήθειας που εισπράττουν, από τους αγοραστές, τα Ν.Π.Ι.Δ. και οι ιδιώτες για την διάθεση των ειδικών εντύπων, καθώς και των κυρώσεων που επιβάλλονται σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της απόφασης αυτής. (άρθρου 12 του ν. 2362/1995-Α' 247).

27) Καθορισμού των δικαιολογητικών εξόφλησης τίτλων επιστροφής εσόδων. (παρ. 1 του άρθ. 29 του ν. 2362/1995).

28) Ρύθμισης θεμάτων των σχετικών με την εξόφληση τίτλων επιστροφής εσόδων δικαιούχων, που αδυνατούν για οποιοδήποτε λόγο να υπογράψουν την πράξη εξόφλησης. (άρθρο 31 του ν. 2362/1995).

29) Καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν. 2362/1995. (παρ. 2 του άρθ. 68 του ν. 2362/1995).

30) Ανάθεσης στις Δ.Ο.Υ. της είσπραξης των εσόδων των ειδικών δημόσιων υπηρεσιών και των ειδικών ταμείων, των οποίων οι προϋπολογισμοί συνδημοσιεύονται με τον Κρατικό Προϋπολογισμό και εφόσον δεν έχουν ίδια ταμειακή υπηρεσία, καθώς και εσόδων ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. και τρίτων, καθώς και καθορισμού του ποσοστού συμμετοχής τους στην δαπάνη για την είσπραξη των εσόδων που εισπράττονται για λογαριασμό τους. (παρ. 4 του άρθ. 106 του ν. 2362/1995).

31) Καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου των δηλώσεων και των πράξεων επιβολής των τελών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και των πρόσθετων τελών, των διαδικασιών, του χρόνου και κάθε άλλης σχετικής αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 2579/1998. (παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 -Α' 31, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3775/2009 -Α' 122).

32) Καθορισμού των διαδικασιών της εφαρμογής της απαλλαγής από τη φορολογία που αναφέρονται στο άρθρο 12 «Απαλλαγή από Τελωνειακούς Δασμούς και Φορολογία» του ν. 2707/1999. (παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2707/1999-Α' 78)

33) Ορισμού κάθε διαδικαστικού θέματος και λεπτομέρειας σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 6 «παράδοση ακινήτων» του ν. 2859/2000. (παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2859/2000-Α' 248).

34) Ρύθμισης κάθε λεπτομέρειας σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 7 «πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών» του ν. 2859/2000. (παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2859/2000).

35) Ρύθμισης κάθε λεπτομέρειας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 «ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών» του ν. 2859/2000. (παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 2859/2000).

36) Ρύθμισης κάθε λεπτομέρειας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 «τόπος παράδοσης αγαθών» του ν. 2859/2000. (παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 2859/2000).

37) Ορισμού κάθε διαδικαστικού θέματος και λεπτομέρειας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 «χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών» του ν. 2859/2000. (παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2859/2000).

38) Ρύθμισης της διαδικασίας και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 «φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών» του ν. 2859/2000. (παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 2859/2000).

39) Ρύθμισης της διαδικασίας και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 «Συντελεστές. Υπολογισμός του φόρου» του ν. 2859/2000. (παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000).

40) Ρύθμισης κάθε λεπτομέρειας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 «απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας» του ν. 2859/2000, εκτός από τον καθορισμό των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις, που καθορίζονται στο εδάφιο β' της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. (πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2859/2000).

41) Ρύθμισης κάθε λεπτομέρειας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 «απαλλαγές στην εισαγωγή αγαθών» του ν. 2859/2000. (παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 2859/2000).

42) Καθορισμού του ποσού, το οποίο πρέπει να υπερβαίνει η συνολική αξία της παράδοσης συμπεριλαμβανομένου και του φόρου προστιθέμενης αξίας, ως σωρευτικής προϋπόθεσης για την απαλλαγή της περίπτωσης ββ' της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2859/2000, καθώς και κάθε λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του ίδιου άρθρου. (παρ. 1ββ και 2 του άρθρου 24 του ν. 2859/2000).

43) Ρύθμισης κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 «Απαλλαγές στη διεθνή διακίνηση αγαθών» του ν. 2859/2000. (παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 2859/2000).

44) Ρύθμισης κάθε λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 «ειδικές απαλλαγές» του ν. 2859/2000. (παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000).

45) Ρύθμισης κάθε λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 «Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος» του ν. 2859/2000. (παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 2859/2000).

46) Ρύθμισης κάθε λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 «Απαλλαγές στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών» του ν. 2859/2000. (παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 2859/2000).

47) Ορισμού:
α) του εγκαταστημένου σε τρίτη χώρα υποκείμενου στο φόρο, ως υπόχρεου στο φόρο, εφόσον υπάρχει σύμβαση αμοιβαίας συνδρομής, μεταξύ της Ελλάδος και της χώρας εγκατάστασής του (περ. β' της παρ. 4)
β) κάθε διαδικαστικού θέματος και λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 2859/2000 «υπόχρεοι στο φόρο». (περ. δ' της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 2859/2000).

48) Ορισμού του τύπου, του περιεχόμενου και της διαδικασίας υποβολής της ειδικής δήλωσης και των ειδικών εντύπων, που υποχρεούται να υποβάλλουν οι υποκείμενοι στο φόρο, καθώς και του χρόνου υποβολής των εντύπων αυτών και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του ν. 2859/2000. (τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης iii, της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του ν. 2859/2000).

49) Ορισμού του τύπου και του περιεχομένου των δηλώσεων, των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτές και του τρόπου υποβολής τους. (περ. α' της παραγράφου 11 του άρθρου 38 του ν. 2859/2000).

50) Ένταξης στο ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής του φόρου, μετά από τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, καθώς και καθορισμού του ετήσιου κατ' αποκοπή ποσού Φ.Π.Α., του τρόπου καταβολής του, και λεπτομερειών για τον υπόχρεο καταβολής. (παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 2859/2000).

51) Επιβολής στα πρακτορεία της υποχρέωσης να τηρούν ειδικά βιβλία, λογαριασμούς ή στοιχεία για την παρακολούθηση των πράξεων που ενεργούν. (παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 2859/2000).

52) Ρύθμισης κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 «ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών» του ν. 2859/2000. (παρ. 8 του άρθρου 44 του ν. 2859/2000).

53) Ρύθμισης της διαδικασίας και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 «ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στο φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας» του ν. 2859/2000. (παρ. 14 του άρθρου 45 του ν. 2859/2000).

54) Ρύθμισης της διαδικασίας και κάθε λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 «ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε Δημοπρασία» του ν. 2859/2000. (παρ. 9 του άρθρου 46 του ν. 2859/2000).

55) Ρύθμισης κάθε λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 «ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού» του ν. 2859/2000. (παρ. 6 του άρθρου 47 του ν. 2859/2000).

56) Ρύθμισης του τρόπου, της διαδικασίας και κάθε αναγκαίου στοιχείου ή λεπτομέρειας, που αφορά στον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόμενων δηλώσεων και εξακρίβωσης των υπόχρεων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση. (παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 2859/2000).

57) Ορισμού του τρόπου καταβολής του φόρου, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την απόδοση του οφειλόμενου φόρου. (παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 2859/2000).

58) Ορισμού της διαδικασίας έκπτωσης και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 «έκπτωση φόρων για αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών - Φ.Π.Α επί εργολαβικών προσυμφώνων» του ν. 2859/2000. (παρ. 8 του άρθρου 62 του ν. 2859/2000).

59) Καθορισμού της διαδικασίας ελέγχου εισόδου-εξόδου στην Κοινότητα των ρευστών διαθεσίμων, του είδους της δήλωσης που θα υποβάλλεται, καθώς και κάθε άλλης ειδικότερης διαδικασίας εφαρμογής. (τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2960/2001, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3610/2007 -Α' 258).

60) Έγκρισης της απόφασης του προϊσταμένου της Τελωνειακής Αρχής, περί καθορισμού των ορίων του τελωνειακού περιβόλου, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας τελωνειακής περιφέρειας. (άρθρο 6 του ν. 2960/2001).

61) Θέσπισης ειδικότερων διαδικασιών και διατυπώσεων που αφορούν στην κατάθεση του δηλωτικού για: α) Ελεύθερες Ζώνες, β) ειδικά πλοία, γ) πλοία αναψυχής ή ναυτικών αθλήσεων, δ) πλοία που μεταφέρουν στρατιωτικά εφόδια, ε) πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία (παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 2960/2001).

62) Καθορισμού: α) των διαδικασιών της ελευθεροκοινωνίας και επίσκεψης από την Τελωνειακή Αρχή, των πλοίων και των αεροσκαφών των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας ή άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς και των δηλώσεων και των διατυπώσεων που πρέπει να τηρηθούν για τα είδη, που μεταφέρονται από τα πληρώματα αυτών και β) των διατυπώσεων που πρέπει να τηρηθούν για τα πολεμικά πλοία και αεροσκάφη άλλων κρατών. (παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 2960/2001).

63) Ορισμού ειδικών διαδικασιών ελευθεροκοινωνίας, τελωνειακής επίσκεψης, επίβλεψης και ελέγχου της κίνησης των πλοίων αναψυχής ή ναυτικών αθλήσεων, καθώς και των υποχρεώσεων των κυβερνητών και ιδιοκτητών αυτών. (παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 2960/2001).

64) Καθορισμού ειδικότερων διαδικασιών για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς στο τελωνειακό έδαφος της χώρας. (παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2960/2001).

65) Ρύθμισης των διαδικασιών εισαγωγής, διαμετακόμισης και εξαγωγής των εμπορευμάτων, που μεταφέρονται μέσω δικτύου αγωγών, καθώς και τυχόν λοιπών συναφών τελωνειακών εργασιών. (παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2960/2001).

66) Καθορισμού: α) των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι αποθήκες ή οι χώροι που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 2960/2001, β) της διαδικασίας παραλαβής των εμπορευμάτων, γ) των όρων αποθήκευσης και λογιστικής διαχείρισης των εμπορευμάτων, δ) του τρόπου παρακολούθησης και άσκησης του τελωνειακού ελέγχου, τόσο των εμπορευμάτων όσο και των χώρων, ε) του χρόνου λειτουργίας των αποθηκών και των χώρων αυτών και των λόγων ανάκλησης της άδειας λειτουργίας πριν από το χρόνο λήξης αυτής, στ) των εγγυήσεων, που παρέχονται για την διασφάλιση των οφειλόμενων κάθε φορά προς το Δημόσιο δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, για τα εμπορεύματα που αποθηκεύονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση αυτή και ζ) κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την έγκριση και λειτουργία των αποθηκών αυτών. (πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2960/2001).

67) Καθορισμού των αρμόδιων Εθνικών Φορέων ή Αρχών για την έκδοση του εγγράφου πιστοποίησης της καταγωγής (παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 2960/2001).

68) Καθορισμού του τρόπου αποστολής από τις Τελωνειακές Αρχές των αμφισβητούμενων διασαφήσεων και των σχετικών δειγμάτων, των εξόδων εξέτασης, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, που αφορούν στις επιτροπές του άρθρου 28 του ν. 2960/2001. (παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 2960/2001).

69) Καθορισμού κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την είσπραξη της τελωνειακής οφειλής. (παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2960/2001).

70) Ορισμού του αρμόδιου οργάνου, των όρων και των προϋποθέσεων, του τρόπου, της διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη διαγραφή της οφειλής που έχει υποπέσει σε παραγραφή. (δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 2960/2001, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3583/2007 - Α' 142).

71) Καθορισμού κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με τις προθεσμίες και τον τρόπο καταβολής ή αναστολής της τελωνειακής οφειλής και των παρεχόμενων εγγυήσεων, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα. (παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2960/2001).

72) Ορισμού των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών, του τρόπου επιστροφής, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας. (δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 2960/2001).

73) Καθορισμού συγκεκριμένων Τελωνειακών Αρχών της Επικράτειας για τον τελωνισμό συγκεκριμένων εμπορευμάτων, όταν αυτό επιβάλλεται από την φύση τους ή τον τρόπο διακίνησής τους (παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 2960/2001).

74) Ρύθμισης: α) των επί μέρους διαδικασιών που αφορούν στην εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής των εμπορευμάτων σε ένα από τα τελωνειακά καθεστώτα, ή των όρων και προϋποθέσεων και των ειδικότερων διαδικασιών δια των οποίων προσδίδεται οιοσδήποτε άλλος τελωνειακός προορισμός, κατά το μέρος που οι διαδικασίες αυτές δεν καθορίζονται ρητά από την Κοινοτική Νομοθεσία, β) της συμπλήρωσης, της κατάθεσης της διασάφησης, της εξέτασης, της δειγματοληψίας των εμπορευμάτων, του υπολογισμού, της βεβαίωσης, της συμπληρωματικής βεβαίωσης και της είσπραξης των επιβαρύνσεων, κατά το μέρος που οι διαδικασίες αυτές δεν καθορίζονται ρητά από την Κοινοτική Νομοθεσία, καθώς και του τύπου των χρησιμοποιούμενων εντύπων ή αποδεικτικών είσπραξης, εφόσον δεν προβλέπονται από την Κοινοτική Νομοθεσία, γ) του χρόνου και του τόπου φύλαξης των εξοφλημένων τελωνειακών παραστατικών εγγράφων, που κατατίθενται στις Τελωνειακές Αρχές. (παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 2960/2001).

75) Καθορισμού ειδικότερων όρων λειτουργίας και ελέγχου αναστολής είσπραξης εθνικών επιβαρύνσεων, που αναλογούν σε εμπορεύματα κοινοτικά ή μη, εγχώρια ή και ευρισκόμενα σε ελεύθερη κυκλοφορία, σε κάθε περίπτωση που πρόκειται να υποστούν, υπό την επίβλεψη των Τελωνειακών Αρχών, οιασδήποτε μορφής ενσωμάτωση και επεξεργασία για την παραγωγή προϊόντων, τα οποία τίθενται οριστικά σε ανάλωση (παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 2960/2001).

76) Καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για την χορήγηση έγκρισης εφαρμογής των απλουστευμένων διαδικασιών, που προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (άρθρο 34 του ν. 2960/2001).

77) Καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων, υπό τους οποίους διενεργείται η διαδικασία καταστροφής των εμπορευμάτων από την σχετική Επιτροπή (τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 1 του άρθρο 37 του ν. 2960/2001).

78) Καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου του εντύπου εθνικής διαμετακόμισης, για αποστολή από ένα Τελωνείο σε άλλο, εμπορευμάτων που υπόκεινται σε ειδικά μέτρα επιτήρησης (παρ. 11 του άρθρου 38 του ν. 2960/2001).

79) Σύστασης, κατάργησης και τροποποίησης των ορίων των Ελευθέρων Ζωνών ή Ελευθέρων Αποθηκών. Ορισμού του Φορέα Διοίκησης ή και Διαχείρισης των Ελευθέρων Ζωνών ή Ελευθέρων Αποθηκών. Προσδιορισμού των όρων λειτουργίας, διαχείρισης και ελέγχου αυτών, καθώς και των όρων διακίνησης, παραμονής και διαχείρισης των εμπορευμάτων σε αυτές. Προσδιορισμού της ευθύνης και των αρμοδιοτήτων του διαχειριστή αυτών (παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2960/2001- Α' 265, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4072/2012 - Α' 86).

80) Καθορισμού της διαδικασίας και των αναγκαίων λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος των εφοδιασμών και ειδικότερα εκείνων που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των αποθηκών απόθεσης των προϊόντων, στην διακίνηση και στον τρόπο ελέγχου των εφοδίων προς τους προορισμούς του άρθρου 40 του ν. 2960/2001. (τελευταίο εδάφιο του άρθρου 40 του ν. 2960/2001).

81) Καθορισμού της διαδικασίας καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εκποίηση εμπορευμάτων, με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 46 και 47 του ν. 2960/2001. (παρ. 10 του άρθρου 47 του ν. 2960/2001).

82) Καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56 του ν. 2960/2001, περί του απαιτητού του ειδικού φόρου κατανάλωσης. (παρ. 8 του άρθρου 56 του ν. 2960/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010 - Α' 58),

83) Καθορισμού των διατυπώσεων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 «ειδικές περιπτώσεις απαιτητού του φόρου» του ν. 2960/2001. (παρ. 9 του άρθρου 57 του ν. 2960/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010).

84) Καθορισμού των διατυπώσεων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 «πωλήσεις εξ αποστάσεως» του ν. 2960/2001 (παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 2960/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010).

85) Καθορισμού των προϊόντων που υπόκεινται σε φυσική απομείωση, των ποσοστών της απομείωσης, των όρων και των προϋποθέσεων για την αναγνώριση των απωλειών αυτών, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 2960/2001. (παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 2960/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010).

86) Καθορισμού: α) των προϋποθέσεων με τις οποίες χορηγείται η άδεια σύστασης και λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών, β) του ανώτατου χρόνου παραμονής των προϊόντων κατά κατηγορία, στη φορολογική αποθήκη, γ) της διαδικασίας παραλαβής ή αποστολής των προϊόντων, δ) των όρων αποθήκευσης και λογιστικής διαχείρισης των προϊόντων, ε) του τρόπου παρακολούθησης των προϊόντων και της άσκησης του ελέγχου αυτών, στ) του χρόνου διάρκειας της λειτουργίας των αποθηκών αυτών και των λόγων ανάκλησης της άδειας αυτής πριν από το χρόνο λήξης και ζ) κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την αναγνώριση ή λειτουργία των φορολογικών αποθηκών. (παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 2960/2001).

87) Καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για την εποπτεία και τον έλεγχο των φορολογικών αποθηκών βιομηχανοποιημένων καπνών. (παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 2960/2001).

88) Καθορισμού των προϊόντων που υπόκεινται σε φυσική απομείωση, των ποσοστών της απομείωσης, των όρων και των προϋποθέσεων για την αναγνώριση των απωλειών αυτών, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 65 του ν. 2960/2001. (παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 2960/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010).

89) Καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες επιστρέφεται ή διαγράφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στις προβλεπόμενες από το άρθρο 66 του ν. 2960/2001 περιπτώσεις, των αρμόδιων για την επιστροφή ή διαγραφή αρχών, καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας εφαρμογής του άρθρου αυτού. (παρ. 6 του άρθρου 66 του ν. 2960/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010).

90) Καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 70 του ν. 2960/2001, που αφορά στις πωλήσεις προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση από καταστήματα πλοίων και αεροσκαφών. (παρ. 6 του άρθρου 70 του ν. 2960/2001).

91) Καθορισμού των διατυπώσεων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 71 του ν. 2960/2001, που αφορά στους μικρούς οινοπαραγωγούς. (παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 2960/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010).

92) Καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών ένταξης των ενδιαφερόμενων επιτηδευματιών στο μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., του τρόπου ελέγχου, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης, των υπηρεσιών ελέγχου, καθώς και της διαδικασίας για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης από πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από Αυτόνομους Σταθμούς Ενέργειας. (δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης 2 της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3899/2010 - Α' 212).

93) Καθορισμού κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, που αφορά στους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων. (παρ. 7 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3336/2005 - Α' 96).

94) Καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων που διέπουν την διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας. (δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3833/2010 - Α' 40).

95) Καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων που διέπουν την διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ' και ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας. (πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 3986/2011 - Α' 152).

96) Καθορισμού των όρων και των διατυπώσεων εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 74 του ν. 2960/2001. (παρ. 5 του άρθρου 74 του ν. 2960/2001, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3336/2005).

97) Καθορισμού των όρων και των διατυπώσεων εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 77 του ν. 2960/2001. (παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 2960/2001, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3336/2005).

98) Καθορισμού: α) της διαδικασίας επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 και β) κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας εφαρμογής του άρθρου αυτού, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης των παραλαμβανόμενων με μερική ή ολική απαλλαγή προϊόντων. (παρ. 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3336/2005 και αναριθμήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 - Α' 9).

99) Καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 81 του ν. 2960/2001, που αφορά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής και ισοπροπυλικής αλκοόλης και στον καθορισμό του ύψους αυτής. (τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 2960/2001).

100) Καθορισμού των ποσοστών, καθώς και των όρων και των προϋποθέσεων για την αναγνώριση της φυσικής απομείωσης της ισοπροπυλικής αλκοόλης, που είναι εγγενής με την φύση του προϊόντος αυτού και προκύπτει κατά την αποθήκευση της σε φορολογική αποθήκη ή στις χρήσεις αυτής. (δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 2960/2001, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 1 του ν. 3583/2007 - Α' 142).

101) Καθορισμού των όρων και των διατυπώσεων για την σύσταση και την λειτουργία φορολογικών αποθηκών ισοπροπυλικής αλκοόλης, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του καθεστώτος αυτού. (δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 81 του ν. 2960/2001, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 1 του ν. 3583/2007).

102) Εξαίρεσης ορισμένων προϊόντων από την υποχρέωση επικόλλησης ενσήμων ταινιών φορολογίας αλκοολούχων ποτών. (παρ. 5 του άρθρου 84 του ν. 2960/2001).

103) Καθορισμού της αξίας (κόστους), του τύπου και των προδιαγραφών των ενσήμων ταινιών φορολογίας αλκοολούχων ποτών, της διαδικασίας χορήγησης, της ημερομηνίας έναρξης επικόλλησης αυτών, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας εφαρμογής του άρθρου 84 του ν. 2960/2001 (παρ. 6 του άρθρου 84 του ν. 2960/2001).

104) Καθορισμού των λεπτομερειών αντικατάστασης των ενσήμων ταινιών φορολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 2960/2001 (πρώτο εδάφιο άρθρου 85 του ν. 2960/2001).

105) Καθορισμού του τρόπου προσδιορισμού των βαθμών PLATO της μπύρας, καθώς και κάθε λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 87 του ν. 2960/2001. (περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 2960/2001).

106) Καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 87 του ν. 2960/2001, που αφορά στην εφαρμογή μειωμένου κατά πενήντα τοις εκατό (50%) του συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης μπύρας, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, για την μπύρα που παράγεται στην χώρα μας ή στα άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, εφόσον η παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα μπύρας ετησίως. (τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 2960/2001, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3815/2010 - Α' 5).

107) Καθορισμού της σταθμισμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων, βάσει των δεδομένων που αφορούν στις συνολικές ποσότητες που τέθηκαν σε ανάλωση κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. (δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της περ. 2β της υποπαραγράφου Ε.3 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 - Α' 222).

108) Καθορισμού κάθε λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 102 του ν. 2960/2001, που αφορά τις ειδικές απαλλαγές βιομηχανοποιημένων καπνών. (παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 2960/2001).

109) Καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 105 «ειδικές περιπτώσεις επιστροφής φόρου» του ν. 2960/2001. (παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 2960/2001).

110) Καθορισμού της αξίας (κόστους), των διαστάσεων, του χρωματισμού, των ενδείξεων και των λοιπών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των ενσήμων ταινιών. (πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 106 του ν. 2960/2001).

111) Καθορισμού του τρόπου εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες, της διαδικασίας αποστολής αυτών στα άλλα Κράτη-Μέλη ή σε τρίτες χώρες, προκειμένου να επικολληθούν στα κουτιά συσκευασίας των βιομηχανοποιημένων καπνών που παράγονται και προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και της διαδικασίας για την επικόλληση των ταινιών του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 «Ενσημες ταινίες φορολογίας» του ν. 2960/2001. (παρ. 4 του άρθρου 106 του ν. 2960/2001).

112) Καθορισμού του τρόπου αντικατάστασης ενσήμων ταινιών φορολογίας που υφίστανται βλάβη ή φθορά κατά την επικόλλησή τους ή καθίσταται αδύνατη η επικόλλησή τους από άλλη αιτία στα προϊόντα για τα οποία προορίζονται, καθώς και αυτών που είναι κακέκτυπες. (πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 106 του ν. 2960/2001).

113) Καθορισμού: α) κάθε άλλου στοιχείου, εκτός των οριζόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 2960/2001, που αναγράφεται, στα πακέτα ή στη μικρότερη συσκευασία διάθεσης των βιομηχανοποιημένων καπνών που καταναλώνονται στο εσωτερικό της χώρας, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους και β) των ενδείξεων που αναγράφονται στα παραπάνω προϊόντα, τα οποία προορίζονται για τις ξένες πρεσβείες και διπλωματικές αποστολές ή για τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών ή για εφοδιασμό των πλοίων και αεροσκαφών που αναχωρούν για το εξωτερικό ή πραγματοποιούν ενδοκοινοτική θαλάσσια διαδρομή ή με άλλο τρόπο διατίθενται αφορολόγητα. (παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 2960/2001).

114) Καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου του παραστατικού εγγράφου βεβαίωσης και είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 2960/2001. (παρ. 8 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001).

115) Καθορισμού της διαδικασίας είσπραξης του οφειλόμενου Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης με ανάλογη κατάπτωση των σχετικών εγγυήσεων υπέρ του Δημοσίου, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής αυτού, για τις περιπτώσεις των παραγράφων 1-3 του άρθρου 110 «Βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης-αλκοολούχων ποτών» του ν. 2960/2001. (παρ. 4 του άρθρου 110 του ν. 2960/2001).

116) Ορισμού του τύπου της αναλυτικής κατάστασης, των στοιχείων που αυτή θα περιλαμβάνει, της διαδικασίας του ελέγχου που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 110 του ν. 2960/2001 και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού. (παρ. 6 του άρθρου 110 του ν. 2960/2001).

117) Καθορισμού κάθε λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 111 «Υπολογισμός, βεβαίωση και είσπραξη Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης» του ν. 2960/2001. (παρ. 3 του άρθρου 111 του ν. 2960/2001).

118) Καθορισμού των διαδικασιών για την υποβολή της αναφοράς παραλαβής των προϊόντων από τους παραλήπτες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 και από τους περιστασιακά εγγεγραμμένους παραλήπτες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 113 του ν. 2960/2001, καθώς και των λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 «Διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων μέσω μηχανοργανωμένου συστήματος» του ν. 2960/2001. (παραγράφου 12 του άρθρου 114 του ν. 2960/2001, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010).

119) Καθορισμού των λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 115 «Διαδικασίες σε περίπτωση που το μηχανογρανωμένο σύστημα είναι εκτός λειτουργίας» του ν. 2960/2001. (παρ. 7 του άρθρου 115 του ν. 2960/2001, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 24 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010),

120) Καθορισμού των λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 116 «Εναλλακτικές αποδείξεις- Αμοιβαία συνδρομή» του ν. 2960/2001. (τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 116 του ν. 2960/2001, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 25 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010).

121) Καθορισμού των λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 117 «Καταβολή δικαιώματος υπέρ Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.» του ν. 2960/2001. (τελευταίο εδάφιο του άρθρου 117 του ν. 2960/2001, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 32 του άρθρου 1 του ν. 3583/2007).

122) Καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων και των αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 122 «Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης» του ν. 2960/2001. (παρ. 6 του άρθρου 122 του ν. 2960/2001, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3763/2009 - Α' 80).

123) Καθορισμού των λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 123 «Τέλος ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων» του ν. 2960/2001. (τελευταίο εδάφιο της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 46 του ν. 3220/2004 - Α' 15).

124) Καθορισμού των απαραίτητων ή πρόσφορων για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ή του κυλινδρισμού του κινητήρα των επιβατικών αυτοκινήτων, δικαιολογητικών στοιχείων, καθώς και της αναγκαίας διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή του ν. 2960/2001. (πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001).

125) Καθορισμού: α) του ύψους του παραβόλου, που απαιτείται για την εξέταση του οχήματος από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων της παρ. 5 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 και β) των στοιχείων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης του αυτοκινήτου, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της ίδιας παραγράφου (παρ. 5 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 3156/2003).

126) Καθορισμού τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης του άρθρου 129 « Μεταφορά, αποστολή, άφιξη κοινοτικών οχημάτων» του ν. 2960/2001, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού (παρ. 6 του άρθρου 129 του ν. 2960/2001).

127) Καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της ειδικής δήλωσης, του αποδεικτικού είσπραξης και του πιστοποιητικού ταξινόμησης, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 130 «Βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης οχημάτων-πιστοποιητικά ταξινόμησης» του ν. 2960/2001. (παρ. 6 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001).

128) Καθορισμού: α) των προϋποθέσεων με τις οποίες χορηγείται η άδεια λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων, β) της διαδικασίας παραλαβής ή αποστολής των οχημάτων από τις φορολογικές αποθήκες, γ) των όρων αποθήκευσης και λογιστικής διαχείρισης των οχημάτων, δ) του τρόπου παρακολούθησης των οχημάτων και της άσκησης του ελέγχου αυτών, ε) του χρόνου διάρκειας της λειτουργίας των αποθηκών αυτών και των λόγων ανάκλησης της άδειας πριν από το χρόνο λήξης και στ) κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 134 «Φορολογικές αποθήκες κοινοτικών οχημάτων» του ν. 2960/2001. (παρ. 3 του άρθρου 134 του ν. 2960/2001).

129) Καθορισμού του τύπου των ελληνικών προσωρινών αδειών κυκλοφορίας, του τύπου και του σχήματος των πινακίδων, του αντιτίμου της διάθεσης αυτών, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 139 «Ελληνικές άδειες κυκλοφορίας προσωρινού τύπου» του ν. 2960/2001. (παρ. 3 του άρθρου 139 του ν. 2960/2001).