Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1005/8.1.1998 Θεώρηση και έκδοση φορολογικών στοιχείων από τα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των ΑΕΙ και Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Π.) των ΤΕΙ όταν ασκούν επιτήδευμα


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-01-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1005/8.1.1998
Θεώρηση και έκδοση φορολογικών στοιχείων από τα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των ΑΕΙ και Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Π.) των ΤΕΙ όταν ασκούν επιτήδευμα


 Αθήνα 8 Ιανουαρίου 1998
Αριθ. Πρωτ.: 1003667/10/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1005

ΘΕΜΑ: Θεώρηση και έκδοση φορολογικών στοιχείων από τα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των ΑΕΙ και Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Π.) των ΤΕΙ όταν ασκούν επιτήδευμα.

Σας κοινοποιούμε την ΙΒ.10900/18.12.1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών, σχετικά με την οργάνωση και Λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών ΑΕΙ και ΤΕΙ σύμφωνα με το Ν.2530/1997, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1163/Β'/30.12.1997 και ισχύει από 10.1.1998. Επί πλέον παρέχουμε τις εξής οδηγίες και διευκρινίσεις:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.2530/1997 ορίζεται ότι:

"Το ποσοστό που περιέχεται στο οικείο ΑΕΙ από τις αμοιβές των μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης, που εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού για την αξιοποίηση κονδυλίων του Ιδρύματος, ορίζεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής και δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ανά αμοιβή από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή τη συνεποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Το ως άνω ποσοστό ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) ανά αμοιβή από την άσκηση κάθε είδους έργου και σε τριάντα τοις εκατό (30%) ανά αμοιβή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να τροποποιούνται τα ως άνω ποσοστά."

2. Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.2530/1997 ορίζεται ότι:

"Το ποσοστό που περιέχεται στο οικείο ΤΕΙ από τις αμοιβές των μελών ΕΠ πλήρους απασχόλησης, που εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού για την αξιοποίηση κονδυλίων του Ιδρύματος, ορίζεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής και δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ανά αμοιβή από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή τη συνεποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Το ως άνω ποσοστό ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) ανά αμοιβή από την άσκηση κάθε είδους έργου και σε τριάντα τοις εκατό (30%) ανά αμοιβή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να τροποποιούνται τα ως άνω ποσοστά."

3. Κατόπιν των ανωτέρω διατάξεων, τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ και ΕΠ των ΤΕΙ, για να ελέγχονται και αποδίδουν τα προαναφερόμενα έσοδα των "Ειδικών Λογαριασμών για την αξιοποίηση Κονδυλίων των Ιδρυμάτων", σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση πρέπει:

α) Να εκδίδουν τα στοιχεία παροχής υπηρεσιών (Απόδειξη, Τιμολόγιο) τουλάχιστον τριπλότυπα με την ένδειξη στο πρώτο "για τον πελάτη", στο δεύτερο "για τον Ειδικό Λογαριασμό για την Αξιοποίηση των Κονδυλίων του Ιδρύματος" και στο τελευταίο "στέλεχος".

β) Στα φορολογικά στοιχεία παροχής υπηρεσιών (Απόδειξη ή Τιμολόγιο) εκτός των οριζομένων από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του ΚΒΣ.
(Ονοματεπώνυμο, Επάγγελμα, Διεύθυνση, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ), να αναγράφονται επί πλέον τα στοιχεία του ΑΕΙ ή ΤΕΙ, καθώς και του "Ειδικού Λογαριασμού" στον οποίο ανήκει το μέλος ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ.

Δηλαδή:
Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο
Επάγγελμα
Διεύθυνση
Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.
...
Μέλος του Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ...
Ειδικός Λογαριασμός ...

Διευκρινίζεται ότι, στα στοιχεία διακίνησης και σε άλλα φορολογικά στοιχεία που δεν είναι στοιχεία αξίας, δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή των στοιχείων των ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

γ) Να συνεχίσουν να θεωρούν βιβλία και στοιχεία στη ΔΟΥ στην οποία υπάγονται.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση των στοιχείων αυτών, κατά την ανωτέρω διαδικασία, είναι η προσκόμιση από τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης βεβαίωσης του οικείου "Ειδικού Λογαριασμού για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος" στις αρμόδιες υπηρεσίες των ΔΟΥ που υπάγονται. Σε
περίπτωση μεταβολών στο καθεστώς των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης οι υπηρεσίες "των Ειδικών Λογαριασμών για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος" τα ενημερώνουν εγγράφως τις αρμόδιες ΔΟΥ. Τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης δεν δικαιούνται άλλων, εκτός των κατά τα ως άνω στοιχείων παροχής υπηρεσιών.

5. Από την ισχύ της κοινοποιούμενης απόφασης (10.1.1998) υποχρεούνται να εκδώσουν νέα στοιχεία κατά τα ως άνω εκτεθέντα. Σε περίπτωση που κατά την ισχύ της παρούσης και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από τη δημοσίευσή της εκδοθούν από τα ως άνω μέλη προϋπάρχοντα στοιχεία παροχής υπηρεσιών, οφείλονται τα προαναφερόμενα ποσά κράτησης προς τον "Ειδικό Λογαριασμό". Μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας απαγορεύεται η χρήση των προϋπαρχόντων στοιχείων παροχής υπηρεσιών από τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης. Τυχόν αχρησιμοποίητα θεωρημένα στοιχεία παροχής υπηρεσιών διαφυλλάσσονται από τους υπόχρεους, όπως όλα τα φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ΚΒΣ.

6. Οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ που έχουν ενταχθεί στους "Ειδικούς Λογαριασμούς" καταχωρούνται στο σύνολό τους στα έσοδα (χωρίς διάκριση του ποσού που θα αποδοθεί στον Ειδικό Λογαριασμό). Τα ποσά τα οποία καταβάλλουν τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ στον Ειδικό Λογαριασμό καταχωρούνται στα έξοδά τους, με δικαιολογητικό εγγραφής τη βεβαίωση την οποία χορηγεί ο Ειδικός Λογαριασμός στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου. Η βεβαίωση αυτή, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να παραδοθεί στα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ από τον Ειδικό Λογαριασμό, το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Οργάνωση και Λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών ΑΕΙ και ΤΕΙ σύμφωνα με το Ν.2530/1997
IB.10900/1997 (ΦΕΚ 1163/Β'/30.12.1997)

Εχοντας υπόψη:

Την παρ. 7 του άρθρου 24 του Ν.2530/1997 (ΦΕΚ 218/Α').

  1. Το άρθρο 50 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α').
  2. Την ΚΥΑ ΚΑ/679/22.8.1996 (ΦΕΚ 826/B').
  3. Το άρθρο 29α' του Ν.1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α' του Ν.2469/1997.
  4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".
  5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


Αποφασίζουμε

Αρθρο μόνον

1. Οι κρατήσεις με τις οποίες επιβαρύνονται οι αμοιβές των εδ. δ', ε', στ' και ζ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.2530/1997 των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ πλήρους απασχόλησης και οι αμοιβές των εδ. γ', δ', ε' και στ' της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.2530/1997 των μελών ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν.2530/1997, αποτελούν έσοδα του "Ειδικού Λογαριασμού για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος" και εισπράττονται μέσω αυτού.

2. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού ορίζει το ποσοστό κράτησης που επιβάλλεται στις αμοιβές των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και ΕΠ των ΤΕΙ από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή από ερευνητικά ινστιτούτα ή κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή τη συνεποπτεία του ΥΠΕΠΘ, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της πρώτης περιόδου της παρ. 8 του άρθρου 2 και της αντίστοιχης περιόδου της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν.2530/1997.

3. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού αποφασίζει την υπαγωγή των αμοιβών των εδ. δ', ε', στ' και ζ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.2530/1997 των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ πλήρους απασχόλησης και των αμοιβών των εδ. γ', δ', ε', στ' της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.2530/1997 των μελών ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης στις κατηγορίες των ποσοστών κράτησης, που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν.2530/1997.

4. Τα ποσοστά της παρ. 8 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν.2530/1997 επιβάλλονται επί των ακαθαρίστων αμοιβών των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και των μελών ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης αντίστοιχα.

5. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού εισπράττει και καταβάλλει στα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ και στα μέλη ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης τις αμοιβές των εδ. δ', ε', στ' και ζ' της παρ. 2 του άρθρου 2 και των εδ. γ', δ', ε' και στ' της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.2530/1997, μετά την παρακράτηση του ανάλογου ποσοστού που περιέρχεται στο Ιδρυμα.

6. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης εισπράττονται από τον "Ειδικό Λογαριασμό για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος", μέσω του μέλους ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης. Τα ως άνω μέλη θεωρούν στις ΔΟΥ που υπάγονται στοιχεία παροχής υπηρεσιών (Απόδειξη ή Τιμολόγιο) στα οποία, εκτός των οριζομένων από τις διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), αναγράφονται επί πλέον τα στοιχεία του ΑΕΙ ή ΤΕΙ και του "Ειδικού Λογαριασμού για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος".
Τα στοιχεία παροχής υπηρεσιών (Απόδειξη, Τιμολόγιο) εκδίδονται τουλάχιστον τριπλότυπα με την ένδειξη στο πρώτο "για τον πελάτη", στο δεύτερο "για τον Ειδικό Λογαριασμό για την Αξιοποίηση των Κονδυλίων του Ιδρύματος" και στο τελευταίο "στέλεχος". Απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση των στοιχείων αυτών κατά την ανωτέρω διαδικασία είναι η προσκόμιση από τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης βεβαίωσης του οικείου "Ειδικού Λογαριασμού για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος" στις αρμόδιες υπηρεσίες των ΔΟΥ που υπάγονται. Σε περίπτωση μεταβολών στο καθεστώς των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των
ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, οι υπηρεσίες "των Ειδικών Λογαριασμών για την Αξιοποίηση των Κονδυλίων του Ιδρύματος" θα ενημερώνουν εγγράφως τις αρμόδιες ΔΟΥ. Τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης δεν δικαιούνται άλλων, εκτός των κατά τα ως άνω στοιχείων παροχής υπηρεσιών. Από την ισχύ της
παρούσης τα ως άνω μέλη υποχρεούνται να εκδώσουν νέα στοιχεία κατά τα ως άνω εκτεθέντα. Σε περίπτωση που μετά την ισχύ της παρούσης και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από τη δημοσίευσή της, εκδοθούν από τα ως άνω μέλη προϋπάρχοντα στοιχεία παροχής υπηρεσιών, οφείλονται τα προαναφερόμενα ποσά κράτησης προς τον "Ειδικό Λογαριασμό για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος". Μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας απαγορεύεται η χρήση των προϋπαρχόντων στοιχείων παροχής υπηρεσιών από τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης.

7. Ο χρόνος απόδοσης στον "Ειδικό Λογαριασμό για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος" του ποσοστού κρατήσεων, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν.2530/1997, επί των αμοιβών των εδ. δ', ε', στ' και ζ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.2530/1997 των μελών ΔΕΠ
των ΑΕΙ πλήρους απασχόλησης και επί των αμοιβών των εδ. γ', δ', ε' και στ' της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.2530/1997 των μελών ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, λαμβανομένων υπόψη του ύψους των αμοιβών και των φορολογικών υποχρεώσεων των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του τριμήνου.

8. Οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, που προκύπτουν από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος και εισπράττονται μέσω του "Ειδικού Λογαριασμού για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος", αποτελούν εισόδημα Ζ' πηγής και υπόκεινται στις φορολογικές ρυθμίσεις των εισοδημάτων αυτών. Τα ως άνω μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ τηρούν τα προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία από τον ΚΒΣ, όπως ισχύει. Για την παρακράτηση του ποσοστού της παρ. 8 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 8 αντίστοιχα του Ν.2530/1997, εκδίδεται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου στο όνομα του μέλους ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης βεβαίωση από τον "Ειδικό Λογαριασμό για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος", η οποία καταχωρείται στα βιβλία του και αποτελεί το νόμιμο δικαιολογητικό της συγκεκριμένης δαπάνης.

9. Οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, που προκύπτουν από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή από ερευνητικά ινστιτούτα ή κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά Πανεπιστημιακά
Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή τη συνεποπτεία του ΥΠΕΠΘ και από κάθε είδους έργο, αποτελούν πρόσθετες αμοιβές από εξαρτημένη εργασία και εκδίδεται προς τούτο σχετική βεβαίωση από τον "Ειδικό Λογαριασμό για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος" για το ποσό που προκύπτει μετά την παρακράτηση του αντίστοιχου ποσοστού της παρ. 8 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν.2530/1997.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης