Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: 1616/23.1.2013 Καθορισμός λεπτομερειών δικαιολογητικών φακέλου πληρωμής για την παραλαβή των επενδύσεων και την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-01-2013 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αρ. πρωτ.: 1616/23.1.2013
Καθορισμός λεπτομερειών δικαιολογητικών φακέλου πληρωμής για την παραλαβή των επενδύσεων και την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Ημερ.: 23-01-2013
Αρ. Πρωτ.: 1616

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑ Β1

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56
Τ.Κ. 10441 Αθήνα
Πληροφορίες: Αικ. Καραγκιοζοπούλου
Τηλ.: 2105275 253, 255, 256, 259, 262,
263, 271, 121, 088, 211
Ηλ. Δ/νση: www.agrotikianaptixi.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ)

Μέτρο 121 : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1

Θέμα: Καθορισμός λεπτομερειών δικαιολογητικών φακέλου πληρωμής για την παραλαβή των επενδύσεων και την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Έχοντας υπόψη την ΥΑ 16270/23.11.2012 (ΦΕΚ 3246/Β/2012), άρθρο 8, καθορίζουμε τις λεπτομέρειες που αφορούν στα κατά περίπτωση επενδυτικών δαπανών δικαιολογητικά του φακέλου πληρωμής που υποβάλλεται για την καταβολή της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων του μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

I – Γενικά Νομιμοποιητικά Δικαιολογητικά

Για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του καθεστώτος ενίσχυσης θα πρέπει να προσκομίζονται, όπου κάτι τέτοιο απαιτείται από την παραγωγική κατεύθυνση και δυναμικότητα της μονάδας, τα εξής:

i) Άδεια εγκατάστασης, η οποία υποβάλλεται με την τελική αίτηση πληρωμής, εφόσον προβλέπεται ότι η εκμετάλλευση στην ολοκλήρωση θα διατηρεί κτηνοτροφική μονάδα.

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες ίδρυσης – επέκτασης – εκσυγχρονισμού – μετεγκατάστασης κλπ. κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, και εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης πληρωμής δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παραπάνω εργασίες προσκομίζεται η προσωρινή άδεια εγκατάστασης. Η άδεια εγκατάστασης, καθώς επίσης και η προσωρινή άδεια εγκατάστασης, θα πρέπει να είναι στο όνομα του δικαιούχου, να είναι σε ισχύ και να καλύπτει το σύνολο της δυναμικότητας της εκμετάλλευσης όπως αυτή αναφέρεται στην αίτηση υποψηφιότητας στην ολοκλήρωση του σχεδίου. Στις περιπτώσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων οι οποίες διαθέτουν άδεια λειτουργίας και που δεν προέβλεπαν οποιαδήποτε ενέργεια (συγχρηματοδοτούμενη ή μη) που απαιτεί την τροποποίησή της, γίνεται αποδεκτή η υπάρχουσα άδεια λειτουργίας εφόσον αυτή είναι σε ισχύ και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση έγγραφα περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

ii) Άδεια λειτουργίας κατά περίπτωση επενδυτικής δραστηριότητας και δυναμικότητας (π.χ. τυροκομείο, μονάδα φυτωριακού υλικού κ.λπ.). Η άδεια λειτουργίας προσκομίζεται κατά την υποβολή της τελικής αίτησης πληρωμής.

iii) Βεβαίωση της οικείας ΔΑΟΚ ότι οι εγκαταστάσεις τηρούν τα κοινοτικά πρότυπα ή/και τις εθνικές προδιαγραφές. Για τις εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα ή/και εθνικές προδιαγραφές, η βεβαίωση θα αναφέρει ότι οι εγκαταστάσεις είναι λειτουργικές και προσαρμόζονται στην δυναμικότητα της εκμετάλλευσης. Η βεβαίωση προσκομίζεται με τον τελευταίο φάκελο πληρωμής που αιτείται την ενίσχυση των εγκαταστάσεων ή με τον τελευταίο φάκελο πληρωμής του επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης, εφόσον δεν προβλέπεται η ενίσχυση αντίστοιχων εγκαταστάσεων. Ωστόσο, στην περίπτωση εγκαταστάσεων για τις οποίες υπάρχει έγκριση τύπου για τα κοινοτικά πρότυπα ή/και τις εθνικές προδιαγραφές, προσκομίζεται η έγκριση τύπου, από την ο ποία θα πρέπει να προκύπτει α ) το είδος των ζώων για τ ο οποίο έχει εκδοθεί και β) τον μέγιστο αριθμό ζώων που δύνανται ν α σταβλιστούν προκειμένου οι εγκαταστάσεις να συμμορφώνονται με τα κοινοτικά πρότυπα ή/και τις εθνικές προδιαγραφές.

iv) Στις περιπτώσεις επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης που ενισχύονται ενέργειες καθετοποίησης της παραγωγής μόνο σε προϊόντα ποιότητας, η δημόσια οικονομική ενίσχυση για τις σχετικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, θα καταβάλλεται στο δικαιούχο εφόσον τεκμηριώνει ότι έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον το 50% της πρώτης ύλης. Το υπόλοιπο 50% θα πρέπει να εξασφαλίζεται το αργότερο εντός 3ετίας από την ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης. Ειδικά στην περίπτωση της βιολογικής γεωργίας είναι δυνατή η καταβολή της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης και στην περίπτωση που η πρώτη ύλη προέρχεται από καλλιέργειες σε μεταβατικό στάδιο. Για το σκοπό αυτό προσκομίζεται η βεβαίωση του αρμόδιου φορέα πιστοποίησης και αντίγραφο της τελευταίας Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ).

v) Ποσοστώσεις και άδειες φύτευσης, για όσες παραγωγικές δραστηριότητες απαιτούνται.

vi) Πιστοποιητικό ISO 22000, όταν η εκμετάλλευση διαθέτει εγκαταστάσεις καθετοποίησης της παραγωγής. Για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας μελιού γίνεται αποδεκτό το σχέδιο HACCP. Το πιστοποιητικό ISO 22000 ή το σχέδιο HACCP προσκομίζονται κατά την υποβολή της τελικής αίτησης πληρωμής.

vii) Σε εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε νησιωτικές περιοχές και προβλέπουν ίδρυση ή επέκταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αιγοπροβάτων προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την δυνατότητα βόσκησης των αιγοπροβάτων της μονάδας στους βοσκοτόπους της περιοχής.

viii) Ευκρινείς φωτογραφίες όλων των επενδύσεων που έχουν υλοποιηθεί και των οποίων αιτείται την ενίσχυση. Στις φωτογραφίες θα πρέπει να φαίνεται και το πινακίδιο με τα στοιχεία ταυτοποίησης της επένδυσης, εφόσον υπάρχει. Οι φωτογραφίες είναι απαραίτητο να προσκομίζονται όταν το αίτημα πληρωμής δεν συνοδεύεται από επιτόπια επίσκεψη.

ix) Θεωρημένη από την Τράπεζα εκτύπωση του αριθμού λογαριασμού, του αριθμού λογαριασμού κατά ΙΒΑΝ και των στοιχείων του δικαιούχου του λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί την κατάθεση της οικονομικής ενίσχυσης.

x) Βεβαίωση Δημάρχου για το μόνιμο της κατοικίας (δεν προσκομίζεται για νομικά πρόσωπα).

xi) Αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού καθώς και όλων των τροποποιήσεών του, συνοδευόμενο από πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών εφόσον έχει τροποποιηθεί σε σχέση με αυτό που προσκομίστηκε με την αίτηση ενίσχυσης (προσκομίζεται μόνο για τα νομικά πρόσωπα).

xii) Πιστοποιητικό του αρμόδιου φορέα περί μη λύσης, μη πτώχευσης αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση κλπ. καθώς επίσης και μη κατάθεση αίτησης για όλα τα παραπάνω (προσκομίζεται μόνο για τα νομικά πρόσωπα).

Δικαιολογητικά πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου

II – Κατασκευές

Α. Γεωργικά κτίσματα και σιλό (συμπεριλαμβάνει και τις περιφράξεις τους). (Δεν αφορά θερμοκήπια για τα οποία ισχύουν τα αναγραφόμενα στην περίπτωση Β της παρούσας παραγράφου)

1. Άδεια δόμησης, θεωρημένη από την Υπηρεσία Δόμησης συνοδευόμενη από πλήρη σειρά θεωρημένων αρχιτεκτονικών σχεδίων, σύμφωνα με τα οποία έχει εκδοθεί. Για τις εργασίες που δεν προβλέπεται άδεια δόμησης, προσκομίζεται άδεια εργασιών μικρής κλίμακας συνοδευόμενη επίσης από πλήρη σειρά θεωρημένων αρχιτεκτονικών σχεδίων ή αντίγραφο της έγγραφης ενημέρωσης της αρμόδιας Υπηρεσία Δόμησης και το οποίο γνωστοποιήθηκε στο οικείο αστυνομικό τμήμα, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Στις λοιπές περιπτώσεις που δεν προβλέπεται καμία από τις παραπάνω διαδικασίες, προσκομίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης βεβαίωση απαλλαγής.

Εφόσον η αίτηση πληρωμής αφορά σε μέρος των οικοδομικών εργασιών, τότε προσκομίζεται η άδεια δόμησης χωρίς θεώρηση από την Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη επίσης από πλήρη σειρά θεωρημένων αρχιτεκτονικών σχεδίων. Στην περίπτωση αυτή, η θεωρημένη άδεια δόμησης, προσκομίζεται με την αίτηση πληρωμής η οποία συμπεριλαμβάνει τις εργασίες ολοκλήρωσης της κατασκευής, χωρίς να απαιτείται εκ νέου η προσκόμιση των αρχιτεκτονικών σχεδίων εκτός εάν έχουν τροποποιηθεί.

Στις περιπτώσεις ανέγερσης κτιρίων σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο, η άδεια δόμησης εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου του σχεδίου βελτίωσης. Σε περιπτώσεις που η ανέγερση κτίσματος γίνεται σε μισθωμένο αγροτεμάχιο ή σε αγροτεμάχιο που ανήκει στον/στην σύζυγο, η νομιμότητα της κατασκευής είναι δυνατό να αποδειχθεί με την έκδοση της άδειας δόμησης στο όνομα του ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου. Στην περίπτωση όμως που η άδεια δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου, η δαπάνη έκδοσής της δεν είναι επιλέξιμη.

2. Αναλυτική επιμέτρηση υπογεγραμμένη από τον επιβλέπων μηχανικό. Η επιμέτρηση ελέγχεται και στην περίπτωση που δεν συμφωνεί με τη πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου γίνονται αιτιολογημένες περικοπές.

3. Στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου και για τις οποίες υπάρχει έγκριση τύπου, προσκομίζεται θεωρημένη από τον αρμόδιο φορέα η έγκριση κατασκευής.

4. Οι αποθήκες θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ, του Παραρτήματος 9 της ΥΑ 11308/16-11-2010. Επιπλέον για τις μελισσοκομικές αποθήκες θα πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές της παραγράφου 7.7β του ιδίου Κεφαλαίου Γ. Δεν ενισχύονται αποθήκες για την αποθήκευση γεωργικών μηχανημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού μεγαλύτερες των 100 τ.μ.

5. Δεν ενισχύονται γεωργικά κτίσματα και κατασκευές, και ειδικότερα για εγκαταστάσεις καθετοποίησης, αποθήκες και χώρους εξαγωγής προϊόντων μελισσοκομίας για τα οποία προκύπτει ότι υφίστανται προϋποθέσεις αλλαγής χρήσης.

Β. Θερμοκήπια

Για τα θερμοκήπια, προκειμένου να ενισχυθούν θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι πληρούν τις εθνικές προδιαγραφές. Για το σκοπό αυτό προσκομίζονται:

i. Έγκριση τύπου του αρμόδιου φορέα προκειμένου για τυποποιημένα θερμοκήπια.

ii. Για τα θερμοκήπια υψηλού τολ και για τα χωρικού τύπου, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 στην οποία δηλώνει ότι γνωρίζει τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές της ΥΑ 263195/24.03.2010 (ΦΕΚ 388/Β/2010).

iii. Αναλυτική επιμέτρηση, η οποία ελέγχεται και στην περίπτωση που δεν συμφωνεί με τη πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου γίνονται αιτιολογημένες περικοπές.

iv. Δεν ενισχύονται θερμοκήπια τύπου χαμηλά τολ (ύψους μικρότερο των 1,8 μέτρων).

Γ. Έγγειες Βελτιώσεις

1. Για τις περιφράξεις, προσκομίζονται:

i. Άδεια δόμησης είτε πρόκειται για περιφράξεις αγροτεμαχίων όπου προβλέπεται η ανέγερση κτισμάτων είτε για περιφράξεις αγροτεμαχίων μονίμων φυτειών ή βοσκοτόπων. Δεν απαιτείται η προσκόμιση άδειας δόμησης όταν οι περιφράξεις κατασκευάζονται από ελαφρύ υλικό χωρίς χρήση σενάζ, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται αντίγραφο της έγγραφης ενημέρωσης της αρμόδιας Υπηρεσία Δόμησης και το οποίο γνωστοποιήθηκε στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

ii. Τοπογραφικό διάγραμμα του αγροτεμαχίου με επισήμανση των πλευρών που έχουν περιφραχθεί.

iii. Πράξη χαρακτηρισμού από το οικείο Δασαρχείο του αγροτεμαχίου που έχει περιφραχθεί, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η προσκόμιση άδειας δόμησης.

2. Για τις γεωτρήσεις προσκομίζονται:

i. Άδεια ανόρυξης της γεώτρησης από την αρμόδια υπηρεσία.

ii. Άδεια χρήσης νερού της γεώτρησης από την αρμόδια υπηρεσία.

3. Για τις υπόλοιπες επενδύσεις εγγείων βελτιώσεων καθώς επίσης και για τις υδατοδεξαμενές, προσκομίζονται οι κατά περίπτωση απαιτούμενες από την νομοθεσία αδειοδοτήσεις.

III - Μηχανολογικός εξοπλισμός

Α. Μελισσοκομικά – Ανθοκομικά αυτοκίνητα

1. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου στο όνομα του δικαιούχου και στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ότι το όχημα είναι για μελισσοκομική – ανθοκομική χρήση.

2. Φωτοτυπία παραστατικών δαπάνης σύμφωνα με την παράγραφο IV.1 της παρούσας με τα πλήρη στοιχεία του οχήματος: είδος – τύπος – μικτό βάρος – αριθμός πλαισίου – αριθμός κινητήρα και ότι είναι καινούριο. Στην περίπτωση που το παραστατικό δαπάνης δεν αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του οχήματος, θα προσκομίζεται βεβαίωση του πωλητή, για τα στοιχεία αυτά, στην οποία εκτός των ανωτέρω στοιχείων θα αναφέρεται και ο αριθμός του παραστατικού δαπάνης.

Β. Γεωργικοί Ελκυστήρες και λοιπά αυτοκινούμενα οχήματα (πλην μελισσοκομικών – ανθοκομικών αυτοκινήτων)

1. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του γεωργικού μηχανήματος στο όνομα του δικαιούχου. Οχήματα που στην άδεια κυκλοφορίας δεν χαρακτηρίζονται ως «ΓΕΩΡΓΙΚΟ» δεν ενισχύονται.

2. Φωτοτυπία παραστατικών δαπάνης σύμφωνα με την παράγραφο IV.1 της παρούσας με τα πλήρη στοιχεία του οχήματος: είδος – τύπος – ιπποδύναμη (δυναμικότητα εφόσον αυτή αναφέρεται στην ατομική απόφαση έγκρισης) – αριθμός πλαισίου – αριθμός κινητήρα, και ότι είναι καινούριο. Στην περίπτωση που το παραστατικό δαπάνης δεν αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του οχήματος, θα προσκομίζεται βεβαίωση του πωλητή για τα στοιχεία αυτά, στην οποία εκτός των ανωτέρω στοιχείων θα αναφέρεται και ο αριθμός του παραστατικού δαπάνης.

Γ. Ρυμουλκούμενα (ρυμούλκες και ρυμουλκούμενα μηχανήματα)

1. Φωτοτυπία παραστατικών δαπάνης σύμφωνα με την παράγραφο IV.1 της παρούσας, στο οποίο αναγράφονται ο τύπος, το μικτό βάρος, ο αριθμός σειράς και ότι είναι καινούριο. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω δεν αναγράφονται στο παραστατικό δαπάνης, αυτά θα βεβαιώνονται σε πρόσθετη βεβαίωση του πωλητή στην οποία θα αναφέρεται και ο αριθμός του παραστατικού δαπάνης.

2. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΑΟΚ, περί συμμόρφωσής τους με τις βασικές διατάξεις που διέπουν όλα τα ρυμουλκούμενα από τον Κ.Ο.Κ. (φωτισμός, πέδηση, διαστάσεις) και του ΠΔ 238/94 (Α΄135) σχετικά με το καθορισμό των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών αγροτικών μηχανημάτων.

Δ. Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός (συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός θερμοκηπίου)

1. Φωτοτυπία παραστατικών δαπάνης σύμφωνα με την παράγραφο IV.1 της παρούσας τα οποία αναγράφουν αναλυτικά το είδος, τον τύπο, τη δυναμικότητα, τον αριθμό σειράς του μηχανήματος και ότι είναι καινούργιο. Για μηχανήματα αξίας μικρότερης των 300 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή του αριθμού σειράς.

Σε περίπτωση που ο αριθμός σειράς δεν αναγράφεται στο παραστατικό δαπάνης (για μηχανήματα αξίας 300 ευρώ και άνω), αυτός προσδιορίζεται σε σχετική βεβαίωση του πωλητή στην οποία αναφέρεται το είδος του μηχανήματος, ο αριθμός σειράς και ο αριθμός του παραστατικού δαπάνης. Στις περιπτώσεις που ένα μηχάνημα αποτελείται από περισσότερα τμήματα τα οποία έχουν ξεχωριστούς αριθμούς σειράς, τότε αναγράφονται οι αριθμοί σειράς των βασικών τμημάτων του μηχανήματος.

2. Ειδικά για τα ψεκαστικά μηχανήματα, προσκομίζεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12761.

3. Ειδικά για τον εξοπλισμό αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι πρόκειται για συστήματα χαμηλών ή μεσαίων πιέσεων, με βεβαίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία ότι η συνιστώμενη πίεση λειτουργίας δεν είναι μεγαλύτερη των 5 bar.

Ε. Εξοπλισμός Φ/Β

1. Φωτοτυπία της αίτησης σύνδεσης και της υπογεγραμμένης σύμβασης σύνδεσης με τη ΔΕΗ. Στην αίτηση σύνδεσης θα πρέπει να δηλώνεται ότι πρόκειται για αυτοπαραγωγό.

2. Φωτοτυπία της υπογεγραμμένης σύμβασης συμψηφισμού αν πρόκειται για εγκατάσταση σε κτίριο ή σύμβαση πώλησης αν πρόκειται για εγκατάσταση σε γήπεδο (η σύμβαση πώλησης εφαρμόζεται όπως προβλέπεται ειδικά για αυτοπαραγωγούς).

3. Φωτοτυπία του εγγράφου για την ενεργοποίηση της σύνδεσης ή του πρώτου λογαριασμού.

4. Φωτοτυπία του ιδιωτικού συμφωνητικού που έχει συναφθεί με την εταιρεία που έχει αναλάβει την προμήθεια ή/και εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος, θεωρημένο από τη ΔΟΥ, εφόσον υπάρχει τέτοιο. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό θα πρέπει να αναφέρονται επιπλέον ο κατασκευαστής, οι τύποι και οι αριθμοί σειράς για τα πάνελς και τους inverters, ο πίνακας σύνδεσης, η εγγύηση και τα στοιχεία ασφάλειας (περίφραξη, κάμερες, συναγερμοί) και ότι ο εξοπλισμός είναι καινούριος. Εφόσον δεν υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό, τότε προσκομίζεται βεβαίωση του πωλητή στην οποία αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία.

5. Φωτοτυπία παραστατικών δαπάνης σύμφωνα με την παράγραφο IV.1 της παρούσας, στα οποία θα πρέπει να μνημονεύεται και ο αριθμός και η ημερομηνία του ανωτέρω θεωρημένου ιδιωτικού συμφωνητικού.

ΣΤ. Λοιπές Δαπάνες (Λογισμικό και Υπηρεσίες)

Στην περίπτωση ενεργειών όπως η κατασκευή ιστοσελίδας ή η αγορά λογισμικού, προσκομίζονται φωτοτυπίες παραστατικών δαπάνης σύμφωνα με την παράγραφο IV.1 της παρούσας, τα οποία περιγράφουν αναλυτικά το είδος, την ηλεκτρονική διεύθυνση (της ιστοσελίδας), τον αριθμό αδείας (του λογισμικού) και ότι είναι καινούργια. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω δεν αναγράφονται στο παραστατικό δαπάνης, αυτά θα βεβαιώνονται σε πρόσθετη βεβαίωση του πωλητή στην οποία θα αναφέρεται και ο αριθμός του παραστατικού δαπάνης. Ειδικότερα στην περίπτωση της κατασκευής ιστοσελίδας, είναι απαραίτητη η αναγραφή των τριών παρακάτω στοιχείων, σύμφωνα με το υπόδειγμα.

Δικαιολογητικά πιστοποίησης του οικονομικού αντικειμένου

IV – Γενικά

Τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του συνόλου των επενδυτικών δαπανών, εκτός κι αν διαφορετικά ορίζεται κατά περίπτωση.

1. Για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου ο δικαιούχος προσκομίζει τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία (παραστατικά δαπάνης) όπως τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ. και λοιπά δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται σε κάθε περίπτωση καθώς και τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η εξόφλησή τους. Τα ανωτέρω παραστατικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) έως την 31η/12/2012, ή με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) για όσα εκδίδονται από την 1η/1/2013. Για τις περιπτώσεις εργατών γης, το δικαιολογητικό που προσκομίζεται είναι το αντίτυπο για τον εργοδότη του εργοσήμου, συμπληρωμένο με τα στοιχεία του εργαζόμενου, την ημερομηνία πληρωμής και την υπογραφή του (όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο του ΟΓΑ με αρ. 9/2011). Με ευθύνη της Επιτροπής Παρακολούθησης όλα τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών, πριν επιστραφούν στο δικαιούχο για αναπαραγωγή και φύλαξη, σφραγίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της Υ.Α. 16270/23-11-2012, με την ένδειξη «Υποβλήθηκε για ενίσχυση στο πλαίσιο του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013».

2. Επιλεξιμότητα Απόδειξης Πληρωμής (Εξόφλησης) Δαπανών: Για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης ελέγχονται τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών τα οποία θα πρέπει να είναι εξοφλημένα. Όλα τα παραστατικά δαπανών, ανεξαρτήτως του αν έχουν εκδοθεί με την ένδειξη «εξοφλήθη» ή «επί πιστώσει», θα πρέπει να συνοδεύονται από εξοφλητική απόδειξη (ή κατ’ ανάγκη από βεβαίωση είσπραξης του πωλητή) στην οποία θα μνημονεύεται ο αριθμός του παραστατικού στο οποίο αυτή αφορά και η οποία θα φέρει την σφραγίδα και την υπογραφή του πωλητή.

Ειδικότερα, για παραστατικά που αφορούν σε αγορές από το εσωτερικό της χώρας και σύμφωνα με τον Ν. 3842/2010 άρθρο 20, όπως ισχύει κάθε φορά, πρέπει: α) φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών να εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών του εκδότη − πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών και β) τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, να εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, μέσω τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού και με επιταγές. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά.

3. Ο ΦΠΑ, καθώς και κάθε φόρος που περιλαμβάνεται στα παραστατικά δαπανών, δεν υπολογίζονται στο επιλέξιμο κόστος.

4. Σε περιπτώσεις απώλειας πρωτότυπων παραστατικών δαπανών και εφόσον παραληφθεί και πιστοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο, ζητείται συμπληρωματικά η προσκόμιση των παρακάτω:

i. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου. Σε αυτή θα δηλώνεται η απώλεια του πρωτότυπου παραστατικού καθώς και τα πλήρη στοιχεία του (εκδότης, τύπος, αριθμός και ημερομηνία έκδοσης παραστατικού). Θα δηλώνεται επίσης ότι το παραστατικό δεν θα κατατεθεί ούτε έχει κατατεθεί σε άλλη Υπηρεσία για λήψη επιδότησης και ότι θα προσκομισθεί για σφράγιση στην περίπτωση ανεύρεσης.

ii. Φωτοτυπία του παραστατικού από το αρχείο που διατηρεί ο προμηθευτής ο οποίος θα βεβαιώνει ότι αποτελεί ακριβές αντίγραφο του παραστατικού που τηρείται στο αρχείο του.

5. Η πιστοποίηση των δαπανών του εργατοτεχνικού προσωπικού αποδεικνύονται με την προσκόμιση:

i. Της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης οικοδομοτεχνικού έργου (ΑΠΔ).

ii. Του γραμματίου είσπραξης του ΙΚΑ με το οποίο έχουν καταβληθεί οι συνολικές εισφορές της ΑΠΔ (κωδικός 46).

iii. Κατάσταση ημερομισθίων εργατοτεχνικού προσωπικού (βλέπε υπόδειγμα) υπογεγραμμένη από τους εργαζόμενους και τον εργοδότη.

6. Στις περιπτώσεις απασχόλησης εργατών γης, αποκλειστικά για εργασίες που προβλέπεται να εκτελούνται από αυτούς, η απόδειξη της δαπάνης γίνεται με την προσκόμιση:

i. Ιδιωτικού συμφωνητικού, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων. Το ιδιωτικό συμφωνητικό, θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία των συμβαλλομένων (συμπεριλαμβανομένου και του ΑΜΚΑ του εργάτη), την ακριβή περιγραφή, τον τόπο, την αξία της συναλλαγής.

ii. Φωτοτυπία του αντιτύπου για τον εργοδότη του εργοσήμου συμπληρωμένο με τα στοιχεία του εργαζόμενου, την ημερομηνία πληρωμής και υπογεγραμμένο από την εργαζόμενο.

7. Σε περίπτωση που η προμήθεια εξοπλισμού γίνεται απευθείας από το εξωτερικό (χώρες της ΕΕ), απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου πώλησης του οίκου του εξωτερικού, παραστατικά διακίνησης και εξόδων (τα εκάστοτε προβλεπόμενα από την νομοθεσία συνοδευτικά έγγραφα, πχ φορτωτικές, ναύλος μεταφοράς, ασφάλιστρα μεταφοράς εξοπλισμού κ.λπ., ανεξάρτητα αν αυτά περιέχονται ή όχι στο τιμολόγιο πώλησης ανάλογα αν η πώληση είναι CIF ή FOB), αντίγραφο αποδεικτικού εξόφλησης των παραστατικών από τη μεσολαβούσα τράπεζα και εφόσον, απαιτείται εκτελωνισμός, (για χώρες εκτός ΕΕ) αντίγραφο της σχετικής άδειας εκτελωνισμού. Τα δικαιολογητικά θα είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.

8. Σε περιπτώσεις έκδοσης Απόδειξης Λιανικής Πώλησης:

i. Στις αποδείξεις λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί χειρόγραφα ή με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στα φορολογικά στοιχεία αξίας (πλήρη στοιχεία ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ταχ. διεύθυνση εκδότη και πελάτη) καθώς και η πλήρης περιγραφή και η αξία του προϊόντος (είδος, ο τύπος, η δυναμικότητα και ο σειριακός αριθμός του). Οι αποδείξεις αυτές συνοδεύονται απαραιτήτως από θεωρημένο Δελτίο Αποστολής.

ii. Στις αποδείξεις λιανικής πώλησης που εκδίδονται από ταμειακή μηχανή θα αναγράφεται η αξία του προϊόντος. Συνοδεύονται απαραιτήτως από θεωρημένο Δελτίο Αποστολής στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στα φορολογικά στοιχεία διακίνησης (πλήρη στοιχεία ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ταχ. διεύθυνση εκδότη και πελάτη) καθώς και η πλήρης περιγραφή του προϊόντος (είδος, ο τύπος, η δυναμικότητα και ο σειριακός αριθμός του). Επίσης το δελτίο αποστολής θα συσχετίζεται με την απόδειξη ταμειακής μηχανής αναγράφοντας επί του δελτίου αποστολής τον αριθμό και την ημερομηνία της απόδειξης.

9. Η καταβολή της ενίσχυσης για την αμοιβή του συντάκτη γεωτεχνικού, τόσο για τη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας όσο και για την παροχή τεχνικής στήριξης στον δικαιούχο, θα γίνεται κατόπιν της προσκόμισης των αντίστοιχων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, συνοδευόμενες από τα αποδεικτικά καταβολής 2% υπέρ ΓΕΩΤΕΕ επί της αμοιβής και η εξόφλησή τους θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο 2 της παρούσας παραγράφου.

Η αίτηση για την καταβολή της ενίσχυσης που αφορά στην δαπάνη τεχνικής στήριξης μπορεί να γίνεται σε κάθε δόση πληρωμής με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης (όπως αυτή αναφέρεται στην οριστική απόφαση έγκρισης). Συνεπάγεται ότι στην περίπτωση που η αίτηση ενίσχυσης αφορά σε τελική αίτηση πληρωμής είναι επιλέξιμο το σύνολο της υπολειπόμενης επιλέξιμης δαπάνης.

10. Τα όργανα που εμπλέκονται στις διαδικασίες πιστοποίησης της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καταβολής της ενίσχυσης και ελέγχου, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, πέραν των οριζόμενων στην παρούσα, δύνανται να ελέγχουν με κάθε πρόσφορο τρόπο το ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης των επενδυτικών δαπανών και να προχωρούν σε αιτιολογημένες περικοπές. Συνεπάγεται ότι δύνανται να ζητούν από τον δικαιούχο της ενίσχυσης, τον προμηθευτή ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες για την εξακρίβωση του ρεαλιστικού κόστους υλοποίησης των επενδυτικών δαπανών.

11. Διακριτές φάσεις υλοποίησης των επενδύσεων: Η διακριτή και αυτοτελής φάση υλοποίησης κάθε επένδυσης, αφορά την ολοκλήρωση ενός σταδίου των εργασιών της επένδυσης, κατά το οποίο διασφαλίζεται η ακριβής αποτίμηση του κόστους και της ολοκλήρωσής του. Ενδεικτικά αναφέρουμε διακριτές φάσεις επενδύσεων στην κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, τις εργασίες εκσκαφών (ολοκλήρωση τους), η ολοκλήρωση των εργασιών για το σκυρόδεμα, η ολοκλήρωση των εργασιών για την τοιχοποιία, η ολοκλήρωση των ηλεκτρικών ή υδραυλικών εγκαταστάσεων κλπ.

V – Κατασκευές

Η παράγραφος αυτή αφορά έργα γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, συμπεριλαμβανομένου και των θερμοκηπίων και των εγγείων βελτιώσεων.

1. Για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου και την καταβολή της ενίσχυσης για την κατασκευή των έργων απαιτούνται τα κατά περίπτωση παραστατικά δαπάνης που προβλέπονται στην παράγραφο IV. Τα παραστατικά αυτά προσκομίζονται για κάθε έναν επαγγελματία που προμήθευσε υλικά ή εκτέλεσε εργασίες (π.χ. εργολάβο οικοδομών, κτίστη, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, ξυλουργό, εργάτη κ.λπ.). Το κόστος των παραπάνω κατασκευών είναι το άθροισμα της δαπάνης των υλικών και της εργασίας.

i. Υλικά: Θα πρέπει να ελέγχεται η αναλογία της ποσότητας των υλικών σε σχέση με το εκτελεσθέν έργο και με την αναλυτική επιμέτρηση.

ii. Εργασία: Εργασία είναι οι αμοιβές των εργολάβων, του εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και η ασφάλιση τους στο ΙΚΑ.

2. Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου μπορεί να είναι διαφορετικός στα επενδυτικά σχέδια, ανάλογα δε με το τρόπο εκτέλεσής του ελέγχουμε και τα σχετικά παραστατικά στοιχεία.

Για το σκοπό αυτό, μπορεί να συντάσσεται ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του δικαιούχου και του εργολάβου, στο οποίο μεταξύ άλλων περιγράφονται οι αναλυτικά οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν και που αφορούν σε ολοκληρωμένο έργο ή σε ολοκληρωμένη διακριτή φάση του έργου και το κόστος τους, και το οποίο πρέπει να θεωρείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε στο ιδιωτικό συμφωνητικό να διευκρινίζεται σαφώς εάν το εργατοτεχνικό προσωπικό θα επιβαρύνει τον εργολάβο (περίπτωση ii) ή τον επενδυτή (περίπτωση iii).

Συνήθως διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις εκτέλεσης έργων:

i. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου ή μέρους του έργου σε εργολάβο με δικά του υλικά και με δικό του εργατοτεχνικό προσωπικό.

Το κόστος που είναι επιλέξιμο προς ενίσχυση είναι η αμοιβή του εργολάβου και το συνολικό ποσό των εισφορών που έχει καταβληθεί από τον δικαιούχο στο ΙΚΑ (κωδικός 46 της ΑΠΔ), εφόσον στο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του δικαιούχου και του εργολάβου αναφέρεται ρητώς ότι στο κόστος κατασκευής δεν συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού.

Σε αντίθετη περίπτωση το επιλέξιμο κόστος προς ενίσχυση είναι η αμοιβή του εργολάβου και το ποσό των εργοδοτικών εισφορών που έχει καταβληθεί από τον δικαιούχο στο ΙΚΑ (κωδικός 45 της ΑΠΔ). Για την αμοιβή του εργολάβου, ως παραστατικά δαπάνης προσκομίζονται Τιμολόγια, τα οποία αναφέρουν τον αριθμό θεώρησης στη Δ ΟΥ τ ου ιδιωτικού συμφωνητικού, συνοδευόμενα από αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών που αφορούν, όπως προβλέπεται από τον ΚΒΣ ή ΚΦΑΣ αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή και γ ια τ ο τ μήμα τ ου έ ργου π ου α φορά, δεν απαιτείται η προσκόμιση των Δελτίων Αποστολής. Για το ποσό του ΙΚΑ, προσκομίζεται η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΠΔ) και το αντίστοιχο ταμειακό παραστατικό εξόφλησής της.

ii. Ανάθεση εκτέλεσης έργου ή μέρους του έργου σε εργολάβο, χωρίς δικά του υλικά, αλλά με δικό του εργατοτεχνικό προσωπικό.

Το κόστος που είναι επιλέξιμο προς ενίσχυση είναι η αγορά των υλικών, η αμοιβή του εργολάβου και το συνολικό ποσό των εισφορών που έχει καταβληθεί από τον δικαιούχο στο ΙΚΑ (κωδικός 46 της ΑΠΔ), εφόσον στο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του δικαιούχου και του εργολάβου αναφέρεται ρητώς ότι στο κόστος κατασκευής δεν συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού. Σε αντίθετη περίπτωση το επιλέξιμο κόστος προς ενίσχυση είναι η αμοιβή του εργολάβου και το ποσό των εργοδοτικών εισφορών που έχει καταβληθεί από τον δικαιούχο στο ΙΚΑ (κωδικός 45 της ΑΠΔ). Ως παραστατικά δαπάνης για την αγορά των υλικών προσκομίζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο IV ,-1 της παρούσας. Για την αμοιβή του εργολάβου, προσκομίζονται Τιμολόγια, τα οποία αναφέρουν τον αριθμό θεώρησης στη ΔΟΥ του ιδιωτικού συμφωνητικού, συνοδευόμενα από αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών που αφορούν, όπως προβλέπεται από τον ΚΒΣ ή ΚΦΑΣ αντίστοιχα. Για το ποσό του ΙΚΑ, προσκομίζεται η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΠΔ) και το αντίστοιχο ταμειακό παραστατικό εξόφλησής της.

iii. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου ή μέρους του έργου σε εργολάβο, χωρίς δικά του υλικά, και χωρίς δικό του εργατοτεχνικό προσωπικό.

Το κόστος που είναι επιλέξιμο προς ενίσχυση είναι η αγορά των υλικών, η αμοιβή του εργολάβου και το κόστος του εργατοτεχνικού προσωπικού (κωδικοί 41+45 της ΑΠΔ). Ως παραστατικά δαπάνης για την αγορά των υλικών προσκομίζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο IV, παρ. 1 της παρούσας. Γ ια τ ην α μοιβή τ ου εργολάβου, προσκομίζονται Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, ή αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία, στα οποία θα αναφέρεται ο αριθμός θεώρησης στη ΔΟΥ του ιδιωτικού συμφωνητικού, συνοδευόμενα από αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών που αφορούν, όπως προβλέπεται από τον ΚΒΣ ή ΚΦΑΣ αντίστοιχα. Για το κόστος του εργατοτεχνικού προσωπικού, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο IV, παρ. 5 της παρούσας.

iv. Εκτέλεσης του έργου ή μέρους του έργου με αυτεπιστασία του Δικαιούχου (χωρίς εργολάβο).

Στην περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται η σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού. Το κόστος που είναι επιλέξιμο προς ενίσχυση είναι η αγορά των υλικών και το κόστος του εργατοτεχνικού προσωπικού (κωδικοί 41+45 της ΑΠΔ). Ως παραστατικά δαπάνης γ ια τ ην α γορά τ ων υ λικών προσκομίζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο IV, παρ. 1. Για το κόστος του εργατοτεχνικού προσωπικού, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο IV, παρ. 5 της παρούσας.

3. Στις περιπτώσεις που οι εισφορές ΙΚΑ δεν καταβάλλονται από τον δικαιούχο, η δαπάνη δεν μπορεί να ενισχυθεί.

4. Τα έξοδα έκδοσης άδειας δόμησης, μελέτης και επίβλεψης του έργου αποδεικνύονται με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών καθώς και το διπλότυπο της τράπεζας (απόδειξη είσπραξης), στο οποίο αναγράφεται ο επιμερισμός του κόστους και των εισφορών που υπολογίζονται ως ποσοστό του κόστους της άδειας δόμησης.

Επισημαίνεται ότι οι εισφορές υπέρ τρίτων που καταβάλλουν οι μηχανικοί για την έκδοση της άδειας δόμησης δεν περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες.

VI – Φυτείες

Για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου και την καταβολή της ενίσχυσης απαιτούνται τα κατά περίπτωση παραστατικά δαπάνης που προβλέπονται στην παράγραφο

IV.

Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίζεται Τριπλότυπο Δελτίο Διάθεσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού της φυτωριακής επιχείρησης, θεωρημένο από το ΚΕΠΠΥΕΛ του νομού της έδρας του φυτωριούχου.

Γενικές Διατάξεις

VII – Τήρηση λογιστικών βιβλίων

1. Για τη λογιστική παρακολούθηση του κύκλου εργασιών της γεωργικής εκμετάλλευσης τηρούνται βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ ή του ΚΦΑΣ αντίστοιχα, από τις ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα. Σε περιπτώσεις φυσικών προσώπων που δεν είναι υπόχρεα στη τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ ή του ΚΦΑΣ αντίστοιχα, θα τηρούνται απλά βιβλία λογιστικής, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.

2. Στα βιβλία λογιστικής καταχωρούνται όλα τα παραστατικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο π αραγωγός α πό α γορές ή π ωλήσεις π ροϊόντων, π ρώτων υ λών κ .λπ., ε ίτε τ α παραστατικά είναι επίσημα του ΚΒΣ ή του ΚΦΑΣ αντίστοιχα είτε όχι.

3. Τα απλά βιβλία λογιστικής φυλάσσονται στην γεωργική εκμετάλλευση και πιστοποιείται η τήρησή τους από την Επιτροπή Παραλαβής κατά την φάση παραλαβής των επενδύσεων.

4. Τα βιβλία αυτά είναι αντικείμενο ελέγχου για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που διαρκούν οι υποχρεωτικές δεσμεύσεις του δικαιούχου.

VIII - Τοποθέτηση επεξηγηματικής πινακίδας

1. Στις επεξηγηματικές πινακίδες που προβλέπονται στην παράγραφο 4, σημείο ε) του άρθρου 24 της αριθ. 4985/21.06.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1026/Β/2010) και στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 της ΥΑ 11308/16.11.2010 (ΦΕΚ 1964/Β/2010) και αφορούν σε επενδύσεις συνολικού κόστους μεγαλύτερου των 50.000 € πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

• Τα βασικά στοιχεία περιγραφής του έργου (δικαιούχος, μέτρο, τίτλος έργου).

• Ο προϋπολογισμός του έργου, καθώς επίσης και η εθνική και η κοινοτική συμμετοχή.

• Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επωνυμία του ΕΓΤΑΑ συνοδευόμενη από το σύνθημα «η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές».

• Η σημαία της Ελλάδας και η επωνυμία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

• Το λογότυπο του ΠΑΑ το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.agrotikianaptixi.gr.

• Τα ανωτέρω θα πρέπει να καταλαμβάνουν το 25% τουλάχιστον της επιφάνειάς τους.

2. Η τοποθέτηση των επεξηγηματικών πινακίδων θα πρέπει να γίνεται στο ευκρινέστερο δυνατό σημείο.

3. Υπόδειγμα των επεξηγηματικών πινακίδων καθώς και σχετικές οδηγίες κατασκευής τους παρουσιάζεται ακολούθως.

Διαστάσεις:

• Για επενδύσεις με συνολικό προϋπολογισμό από €50.000 έως €100.000, οι διαστάσεις της επεξηγηματικής πινακίδας μπορεί να είναι 0,60 m πλάτος Χ 0,40m ύψος.

• Για επενδύσεις με συνολικό προϋπολογισμό άνω των €100.000, οι διαστάσεις της επεξηγηματικής πινακίδας πρέπει να είναι 0,90 m πλάτος Χ 0,70 m ύψος.

Γραφικά επεξηγηματικής πινακίδας:

• Αυτοκόλλητα βινύλια υψηλής αντοχής
• Γραμματοσειρά: Arial μαύρη
• Υπόβαθρο (φόντο): λευκό

IX - Τελικές διατάξεις

1. Η παρούσα ισχύει για τη παραλαβή των επενδύσεων και την καταβολή της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων του «Καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου 121 “Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2007-2013.

2. Πρόσθετα δικαιολογητικά που προβλέπονται σε εγκυκλίους και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από όργανα στα οποία δεν έχει γίνει παραχώρηση της αρμοδιότητας έκδοσης ανάλογων πράξεων δεν είναι εν ισχύ και ως εκ τούτου δεν λαμβάνονται υπόψη.Ο Ειδικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης