Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Δ6Α 1000737 ΕΞ 3.1.2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19-10-2012 (Β' 2828) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-01-2013 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ6Α 1000737 ΕΞ 3.1.2013
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19-10-2012 (Β' 2828) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α'2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α'265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και της παρ. 12 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (A' 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

β) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2469/1997 (Α' 38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

γ) Της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.2873/2000 (Α'285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».

δ) Του Π.Δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ε) Του Π.Δ. 551/1988 (Α'259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Του Π.Δ. 16/1989 (Α' 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Της Υποπαραγράφου Ε.2. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α'98 ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α 1131253 ΕΞ 20.9.2011 (Β' 2111), Δ6Α 1133062 ΕΞ 21.9.2011 (Β' 2241), Δ6Α 1159129 ΕΞ 21.11.2011 (Β'2739), Δ6Α 1033220 ΕΞ 24.2.2012 (Β' 465), Δ6Α 1130258 ΕΞ 20.9.2012 (Β' 2552), Δ6Α 1144678 ΕΞ 19.10.2012 ( Β'2828), Δ6Α 1144680 ΕΞ 19.10.2012, Δ6Α 1144729 ΕΞ 19.10.2012 (Β'2828), και της αριθ. Δ6Α 1157277 ΕΞ 15.11.2012 (Β' 3042), περί αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ.

3. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των φορολογουμένων σε νησιωτικές, ορεινές και παραμεθόριες περιοχές, καθώς και σε περιοχές μεγάλης έκτασης.

4. Τα έγγραφα των καθ' ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων σχετικά με τις αρμοδιότητες που μπορούν να ασκούνται και από τα Γραφεία των Δ.Ο.Υ. Υποδοχής.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υποπαράγραφο γ' της παραγράφου 1 της υπ' αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ 19.10.2012 (Β' 2828) απόφασής μας, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1ii της αριθ. Δ6Α 1157277 ΕΞ 15.11.2012 (Β' 3042) ομοίας, αντικαθιστώντας το πρώτο εδάφιο αυτής και προσθέτοντας Πίνακα 4, ως εξής:

«1γ) Ορίζουμε ότι μέρος των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων των Δ.Ο.Υ. της Στήλης Γ' του Πίνακα 2, καθώς και του Πίνακα 4, που προστίθεται με την παρούσα απόφαση, ασκείται και από Γραφεία αυτών που λειτουργούν εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασής τους, στην έδρα των Δ.Ο.Υ. των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία ή στην έδρα των Δήμων ή των Δημοτικών Ενοτήτων ή των Δημοτικών Κοινοτήτων ή των Τοπικών Κοινοτήτων των παρακάτω Πινάκων 3 και 4, εφόσον διατεθούν οι κατάλληλοι χώροι στέγασης αυτών και αναληφθεί το πλήρες κόστος λειτουργίας τους από τους Δήμους, πλην της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. που εργάζονται σε αυτά». 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

(Α)

ΝΟΜΟΣ (Β)

Δ.Ο.Υ. (Γ)

ΔΗΜΟΣ στον οποίο λειτουργεί Γραφείο Δ.Ο.Υ. (Δ)

1.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Αγρινίου (Αγρινίου - Αστακού - Θέρμου - Αμφιλοχίας - Βόνιτσας)

Ξηρομέρου(Αστακός)

2.

Θέρμου (Θέρμο)

3.

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Τρίπολης (Τρίπολης - Δημητσάνας - Τροπαίων - Λεωνιδίου - Μεγαλόπολης - Παρ. Άστρους)

Δημητσάνης (Τρόπαια)

4.

ΑΧΑΪΑΣ

Α' Πατρών - (Α' Πατρών -

Αιγίου - Ακράτας - Καλαβρύτων - Κλειτορίας)

Αιγιαλείας (Ακράτα)

5.

Καλαβρύτων (Κλειτορία)

6.

ΗΛΕΙΑΣ

Πύργου (Πύργου - Αμαλιάδας -Γαστούνης - Ζαχάρως - Κρε- στένων - Ανδρίτσαινας - Λεχαι­νών - Βάρδας)

Ανδρίτσαινας-Κρεστένων Ανδρίτσαινα)

7.

Πηνειού (Γαστούνη)

8.

Ανδραβίδας - Κυλλήνης (Βάρδα)

9.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α' Ηρακλείου - (Α' Ηρακλείου - Μοιρών - Τυμπακίου)

Φαιστού (Τυμπάκι)

10.

Β' Ηρακλείου (Β' Ηρακλείου - Αρκαλοχωρίου - Καστελλίου Πεδιάδας - Λ. Χερσονήσου)

Μινώα-Πεδιάδας (Καστέλλι Πεδιάδας)

11.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λαγκαδά (Λαγκαδά - Ζαγκλιβερίου - Σοχού)

Λαγκαδά (Ζαγκλιβέρι)

12.

Λαγκαδά (Σοχού)

13.

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ηγουμενίτσας (Ηγουμενίτσας- Παραμυθιάς-Φιλιατών)

Σουλίου (Παραμυθιά)

14.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(Α' - Β') Ιωαννίνων - (Α' - Β' Ιωαννίνων - Δελβινακίου - Κόνιτσας - Μετσόβου)

Μετσόβου (Μέτσοβο)

15.

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Καρδίτσας (Καρδίτσας - Μουζακίου - Παλαμά - Σοφάδων)

Παλαμά (Παλαμά)

16.

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Καστοριάς (Καστοριάς - Άργους Ορεστικού-Νεστορίου)

Ορεστίδος (Άργος Ορεστικό)

17.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αργοστολίου (Αργοστολίου- Ληξουρίου-Ιθάκης)

Παλίκης (Ληξουρίου)

18.

ΚΟΖΑΝΗΣ

Κοζάνης (Κοζάνης - Σερβίων - Νεάπολης Βοΐου - Σιάτιστας)

Σερβίων-Βελβεντού (Σέρβια)

19.

Βοΐου (Σιάτιστα)

20.

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Κορίνθου (Κορίνθου-Νεμέας- Κιάτου-Ξυλοκάστρου-Δερβενίου)

Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (Δερβένι)

21.

Νεμέας (Νεμέα)

22.

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Σπάρτης (Σπάρτης - Γυθείου - Αρεόπολης - Μολάων - Νεάπο­λης Βοιών - Σκάλας - Κροκεών)

Ανατολικής Μάνης (Αρεόπολη)

23.

Μονεμβασιάς (Νεάπολη Βοιών)

24.

Ευρώτα (Κροκεές)

25.

ΛΑΣΗΘΙΟΥ

Αγίου Νικολάου (Αγίου Νικολάου - Νεάπολης - Ιεράπετρας - Σητείας)

Αγίου Νικολάου (Νεάπολη)

26.

ΛΕΣΒΟΥ

Μυτιλήνης (Μυτιλήνης - Πλωμαρίου - Καλλονής - Μηθύμνης - Λήμνου)

Λέσβου (Πλωμάρι)

27

Λέσβου (Μήθυμνα)

28.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Καλαμάτας (Καλαμάτας - Μελιγαλά - Μεσσήνης - Κυπαρισσίας - Γαργαλιάνων - Φιλιατρών - Πύλου)

Τριφυλίας (Φιλιατρά)

29.

Τριφυλίας (Γαργαλιάνοι)

30.

Οιχαλίας (Μελιγαλά)

31.

ΠΕΛΛΑΣ

Έδεσσας (Εδεσσας - Σκύδρας - Αριδαίας)

Σκύδρας (Σκύδρα)

32.

ΠΙΕΡΙΑΣ

Α'-Β' Κατερίνης (Α'-Β' Κατερίνης-Αιγινίου)

Πύδνας-Κολινδρού (Αιγίνιο)

33.

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρέβεζας (Πρέβεζας - Φαναρίου - Πάργας - Φιλιππιάδας)

Πάργας (Πάργα)

34

ΣΑΜΟΥ

Σάμου (Σάμου - Καρλοβασίου - Αγίου Κηρύκου)

Σάμου (Καρλόβασι)

35.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τρικάλων (Τρικάλων- Καλαμπάκας-Πύλης- Φαρκαδόνας)

Πύλης (Πύλη)

36.

Φαρκαδόνας (Φαρκαδόνα)

37.

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Λαμίας (Λαμίας - Στυλίδας - Αμφίκλειας - Αταλάντης - Δομοκού - Μακρακώμης)

Στυλίδος (Στυλίδα)

38.

ΦΩΚΙΔΑΣ

Άμφισσας (Άμφισσας- Λιδωρικίου)

Δωρίδος (Λιδωρίκι)

39

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ν. Μουδανιών (Ν. Μουδανιών - Κασσάνδρας)

Κασσάνδρας (Κασσάνδρα)2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ' αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 20.9.2012 (Β' 2552), Δ6Α 1144680 ΕΞ 19.10.2012Δ6Α 1144678 ΕΞ 19.10.2012Δ6Α 1144729 ΕΞ 19.10.2012 (Β' 2828) αποφάσεις μας, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την υπ' αριθμ. Δ6Α 1157277 ΕΞ 15.11.2012 (Β' 3042) ομοία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης