1135843/781/Β0013/31.12.1997

Τροποποίηση της υπ αριθ. 1034912/179/Β0013/ΠΟΛ.1105/21.3.1997 απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών (ΦΕΚ 308/Β/16.4.1997)Σχόλια:


31 Δεκ 1997

Taxheaven.gr


Τροποποίηση της υπ' αριθ. 1034912/179/Β0013/απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών (ΦΕΚ 308/Β'/16.4.1997) 1135843/781/Β0013/31.12.1997

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'/18.2.1997) "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις".
2. Την υπ' αριθ. 1034912/179/Β0013/απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών.
3. Την υπ' αριθ. 1067780/82/Γ0013/ απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, όπως ισχύει (ΦΕΚ 549/Β').
4. Την υπ' αριθ. 1129485/479/Γ0013/απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών.
5. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομκών" (ΦΕΚ 922/Β').
6. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την παρ. 4 της υπ' αριθ. 1034912/179/Β0013/21.3.1997 (ΦΕΚ 308/Β'/16.4.1997) απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών και ορίζουμε ότι η δήλωση Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 1997 Φυσικών Προσώπων και κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από τα οικεία φύλλα υπολογισμού της αξίας και τα ειδικά έντυπα (έντυπα 1-5 και Κ1-Κ9), όπως προβλέπονται αυτά στις προαναφερθείσες υπό στοιχεία 3 και 4 αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών. Προϋπόθεση εφαρμογής των παραπάνω, είναι τα δηλούμενα ακίνητα να έχουν περιληφθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 1997 και ο φορολογούμενος να αποδεχθεί τις αξίες των εντός αντικειμενικού συστήματος υπαγομένων ακινήτων ή των κτισμάτων κατά περίπτωση.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr