Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1220/2012 Κωδικοποίηση − Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ


Σχόλια:

Δείτε επίσης, ΠΟΛ.1001/2018 για την προσθήκη νέου άρθρου 17 στην παρούσα εγκύκλιο σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών μηχανισμών και συστημάτων αναφορικά με τις Αυτόνομες Δημοσιονομικές Μονάδες (ΑΔΗΜΕ) παιγνιομηχανημάτων, καθώς και ΠΟΛ.1166/2018, ΠΟΛ.1195/2018 και  ΠΟΛ.1218/2018.
Η διαδικασία αναβάθμισης firmware Φ.Η.Μ. που περιγράφεται στο άρθρο 2.14.4 του ΚΕΦ 2 της παρούσας καταργείται από την έναρξη ισχύος της Α.1024/2020 [4 μήνες από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 317/06-02-2020)].Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-01-2013 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1220/2012
Κωδικοποίηση − Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ


Αριθμ. ΠΟΛ 1220

(ΦΕΚ Β' 3517/31.12.2012)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄/5.10.1988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του Νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄/31−3−2011).

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 20 του Νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄/23−4−2011).

4. Την Α.Υ.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1592/17.11.2005).

5. Τις προτάσεις – απόψεις του Συνδέσμου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (Σ.Ε.Κ.Τ.).

6. Το πόρισμα της Ειδικής Ομάδας Εργασίας, του Υπουργείου Οικονομικών (Αριθ. Πρωτ. Δ6Α 14420 ΕΞ 2011 ΕΜΠ/27−5−2011).

7. Την αριθμ. Υπ. Οικ. 07927 ΕΞ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574 Β΄/24−9−2012).

8. Το με αριθμό C (2012) 4961 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το οποίο μας γνωστοποιήθηκαν παρατηρήσεις επί της κοινοποίησης 2012/266/GR.

9. Την ανάγκη προσαρμογής των υφιστάμενων Τεχνικών Προδιαγραφών των ΦΗΜ, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων που προβλέπουν την αποστολή στοιχείων συναλλαγών στη ΓΓΠΣ για την αποτελεσματική φορολογική παρακολούθηση αυτών και την περιστολή της φοροδιαφυγής.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την βελτίωση, προσαρμογή και αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών μηχανισμών και συστημάτων (Διαδικασία χρήσης και λειτουργίας τους), της Α.Υ.Ο. 1100772/1474/0015 ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592 Β΄/17.11.2005), ως ακολούθως:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Περιεχόμενα 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Άρθρο 1. Γενικά

1.1. Επιτροπή

1.2. Ειδικές Περιπτώσεις

1.3. Πιστοποιήσεις


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Άρθρο 1. Γενικά

Άρθρο 2. Ορισμοί και Βασικά Τεχνικά − Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Φορολογικών Μηχανισμών

2.1. Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ).

2.2. Φορητός Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΦΗΜ).

2.3. Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ).

2.4. Φορολογική Ταμειακή Μηχανή (ΦΤΜ).

2.5. Φορολογική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ).

2.6. Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ).

2.7. Απόδειξη Εσόδου2.8. Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ»

2.9. Νόμιμες αποδείξεις

2.10. Μνήμη εργασίας

2.11. Φορολογική μνήμη

2.12. Φορολογικός μικροκώδικας

2.13. Λογισμικό εφαρμογών

2.14. Μνήμη προγραμμάτων

2.15. Ρολόι ΦΗΜ

2.16. Αριθμός Μητρώου ΦΗΜ

2.17. Περίβλημα

2.18. Ασφάλεια Πρόσβασης − Πιστοποίηση Ταυτότητας Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών

2.19. Αξιοπιστία

2.20. Συντήρηση − Επισκευή

2.21. Συσκευασία

2.22. Βάρος και Διαστάσεις

2.23. Θόρυβος

2.24. Αλλαγή Στοιχείων (Λεκτικών) Προσδιορισμού Κατόχου

2.25. Συντελεστές ΦΠΑ, Τμήματα , Είδη, Κατηγορίες

2.26. Εκδιδόμενα Δελτία από ΦΗΜ

2.27. Λοιπά Λειτουργικά χαρακτηριστικά

2.28 Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης

3. Εκτυπωτικός μηχανισμός ΦΗΜ.

3.1. Εκτυπωτής Νομίμων Αποδείξεων

3.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά του Εκτυπωτή Νομίμων Αποδείξεων

3.3 Αποσύνδεση Εκτυπωτή

3.4. Τήρηση Αντιγράφων των εκδιδομένων Φορολογικών Αποδείξεων εσόδων και λοιπών Δελτίων του ΦΗΜ.

Άρθρο 4. Σύστημα Διπλής Εκτύπωσης (Προαιρετικό)

Άρθρο 5. ΦΗΜ − Ηλεκτρονικός τρόπος διαφύλαξης αντιγράφων εκδιδομένων Φορολογικών Αποδείξεων και λοιπών δελτίων – Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.

5.1. Ηλεκτρονική αποθήκευση των εκδιδόμενων δελτίων.

5.2. Εγγραφή ημερήσιων παραγόμενων δελτίων στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.

5.3. Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.

5.4. Αναφορά Ημερήσιου Ηλεκτρονικού Αρχείου.

5.5. «Υπογραφή» Ημερήσιων Δεδομένων και έκδοση σχετικού Δελτίου

5.6. Ημερήσια Ηλεκτρονική Μεταφορά Δελτίων.

5.7. Αποθήκευση και Αποστολή Ηλεκτρονικών Αρχείων και Ψηφιακών Υπογραφών.

5.8. Ανάγνωση Φορολογικής Μνήμης.

5.9. Βλάβες

5.10. Πλήρωση Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.

5.11. Διαδικασία Ελέγχου Ακεραιότητας των αποθηκευμένων στοιχείων.

Άρθρο 6. Ηλεκτροπαροχικά Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών

6.1. Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος

6.2. Κατανάλωση ισχύος.

Άρθρο 7. Ηλεκτροπαροχικά Φορητών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών

7.1. Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος

7.2 Συνθήκες κανονικής λειτουργίας

7.3. Λειτουργική καταλληλότητα μπαταρίας

7.4. Τεχνικοί έλεγχοι

7.5. Αδιαπερατότης

7.6. Διαταραχές

7.7. Έλεγχος των χαρακτηριστικών της μπαταρίας

7.8. Ηλεκτροστατικές εκκενώσεις.

Άρθρο 8. Προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υψηλής συχνότητας.

Άρθρο 9. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί με λογισμικό Εστιατορίου, διαχείρισης «ανοικτών τραπεζιών». Ειδικές απαιτήσεις και λειτουργικά χαρακτηριστικά.

9.1. Γενικά

9.2. Έκδοση δελτίων Προσωρινών Αποδείξεων σε ΦΗΜ με πρόγραμμα Εστιατορίου

9.3. Έκδοση Τελικής Φορολογικής Απόδειξης σε ΦΗΜ με πρόγραμμα Εστιατορίου

9.4. Αποτύπωση Επιστροφών σε ΦΗΜ εστιατορίου

9.5. Έκδοση Δελτίου Αναφοράς Ανοικτών Τραπεζιών σε ΦΗΜ με πρόγραμμα Εστιατορίου.

9.6. Διαχείριση Εισιτηρίου σε ΦΗΜ με πρόγραμμα εστιατορίου

Άρθρο 10. Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (ΦΤΜ) και Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ). Απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.

10.1 Γενικά

10.2. Οθόνες

10.3. Πληκτρολόγιο

10.4. Πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες

Άρθρο 11. Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (ΦΤΜ). Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.

11.1 Γενικά

11.2. Μνήμη προγραμμάτων

11.3. Απαραβίαστο τμήμα της ΦΤΜ

Άρθρο 12. Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ). Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.

12.1 Γενικά

12.2. Δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας (ΔΗΜΕ) της ΦΤΜ/ΑΔ

12.3. Μνήμη Προγραμμάτων της ΦΤΜ/ΑΔ

12.4 Διαχειριστική μονάδα (ΔΜ) της ΦΤΜ/ΑΔ

12.5 Λειτουργίες

12.6. Οθόνες και πληκτρολόγια

12.7. Εκτυπωτικές μονάδες

12.8. Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης

Άρθρο 13. Φορητή φορολογική ταμειακή μηχανή. Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Άρθρο 14. Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας. Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.

14.1 Γενικά

14.2. Ηλεκτρική Τροφοδοσία

14.3. Επικοινωνία Δεδομένων

14.4. Αποσύνδεση

14.5. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

14.6. Ασφάλεια δεδομένων ΑΔΗΜΕ

14.7. Έγκριση και Χορήγηση Άδειας Καταλληλότητας

Άρθρο 15. ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων.

15.1. Γενικά

15.2. Για το σύστημα εκτύπωσης – έκδοσης δελτίων

15.3. Διαχείριση Εκμεταλλευτών

15.4. Χωρητικότητα Φορολογικής Μνήμης

15.5. Έκδοση Δελτίων

15.6. Λοιπές απαιτήσεις ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων

15.7. Ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική μνήμη των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων

15.8. Στοιχεία Έκδοσης Απόδειξης Εσόδου

15.9. Στοιχεία Έκδοσης Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης Βάρδιας Εκμεταλλευτή «Ζ»

15.10. Δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου

15.11. Δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, για συγκεκριμένο Εκμεταλλευτή.

15.12. Δελτίο Συνοπτικής Αναφοράς περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης.

Άρθρο 16. Χρήση ΦΗΜ για Εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Άρθρο 17. ΑΔΗΜΕ Παιγνιομηχανημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Άρθρο 1. Γενικά

1.2. Συνοπτική περιγραφή διαδικασίας έκδοσης και σήμανσης στοιχείων με τη χρήση

Ειδικής Ασφαλούς Φορολογικής Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)

Άρθρο 2. Ορισμοί και Βασικά Τεχνικά − Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων.

2.1. Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ).

2.2. Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων − (ΕΘΕΔ)

2.3. Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ)

2.4. Ειδικά Φορολογικά Δελτία τα οποία εκδίδονται από την ΕΑΦΔΣΣ.

2.5. Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου (ΔΦΣΣ)

2.6. Δελτίο Συνόψεων − Υπογραφών Ημέρας (ΔΣΥΜ)

2.7. Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) – «Ζ».

2.8. Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων– (ΔΑΠΦΜΗΣ)

Άρθρο 3. Λογισμικό.

3.1. Λογισμικό εκδότη στοιχείων − Γενικά

3.2. Περιπτώσεις Λογισμικού Υποστήριξης

3.3. Δημιουργία, αποθήκευση και διαφύλαξη Ηλεκτρονικών Αρχείων στοιχείων.

Άρθρο 4. Δεδομένα Δημιουργίας ΠΑΗΨΣ

4.1. Απαιτήσεις από τον Κ.Β.Σ.

4.2. Χρήση συγκεκριμένης κωδικοποίησης – κωδικοσελίδας.

4.3. Ειδικοί χαρακτήρες – χαρακτήρες ελέγχου μορφοποίησης

4.4. Χρήση Γραφικών − Εικόνων.

4.5. Δημιουργία ΠΑΗΨΣ στοιχείου και ΠΑΗΨΣ αρχείου δεδομένων

4.6. Αποτύπωση – εκτύπωση ΠΑΗΨΣ στο εκδιδόμενο στοιχείο – Συμβολοσειρά Σήμανσης Στοιχείου.

4.7. Δημιουργία γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ

Άρθρο 5. Διαδικασία Ελέγχου Ακεραιότητας των εκδιδομένων στοιχείων με βάση τα αποθηκευμένα ηλεκτρονικά αρχεία.

Άρθρο 6. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

6.1. Κύριες Λειτουργίες – Βασικά Χαρακτηριστικά

Άρθρο 7. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

7.2. Ηλεκτρική Τροφοδοσία

7.3. Μνήμη εργασίας – ασφάλεια δεδομένων

7.4. Βλάβη Μνήμης Εργασίας (CMOS Error)

7.5. Για την Ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική μνήμη

7.6. Ρολόι ΕΑΦΔΣΣ και Ώρα έκδοσης δελτίων

7.7. Εκτυπωτικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ.

7.8. Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης

7.9. Διασύνδεση − Επικοινωνία Δεδομένων

7.10. Αποσύνδεση

7.11. Ασφάλεια δεδομένων ΕΑΦΔΣΣ

7.12. Πρόσθετα εξωτερικά χειριστήρια

Άρθρο 8. Βιβλιάριο συντήρησης − επισκευών

8.1. Γενικά

8.2. Γενικές επισημάνσεις για το Βιβλιάριο συντήρησης – επισκευών

Άρθρο 9. Παρακολούθηση ΕΑΦΔΣΣ μέσω του συστήματος TAXIS.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Άρθρο 1. Γενικά

Άρθρο 2. Διαδικασίες Μεταβίβασης – Μεταβολής

Α. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΦΗΜ) − ΓΕΝΙΚΑ

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ ΝΕΑ – ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Γ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ ΝΕΑ

Δ. ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Ε. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΟΥ (ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΥ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΤ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΑΦΔΣΣ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Άρθρο 1. Έναρξη ισχύος εφαρμογής διατάξεων


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 1. Γενικά

1.1. Επιτροπή

Στην απόφαση αυτή Επιτροπή, νοείται η αρμόδια Διακομματική Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988, η οποία ελέγχει τον τύπο κάθε φορολογικού μηχανισμού και χορηγεί την άδεια καταλληλότητας ή άλλος εξουσιοδοτημένος από αυτήν φορέας.

1.2. Ειδικές Περιπτώσεις

1.2.1. Οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με ειδικές κατηγορίες φορολογικών μηχανισμών, όπως επίσης και με ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά, την εφαρμογή και την εξειδίκευσή τους σε τυχόν ειδικές κατηγορίες συνδεομένων ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών, ή ηλεκτρομηχανικών συστημάτων, και δεν αναφέρεται λεπτομερώς στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές εξετάζεται ειδικά από την Επιτροπή, η οποία και αποφασίζει σχετικά.

1.2.2. Για την χορήγηση άδειας καταλληλότητας σε ειδικούς φορολογικούς μηχανισμούς, οι οποίοι ενσωματώνουν δυνατότητες διαχείρισης μονάδων μέτρησης ποσότητας, π.χ. νομισμάτων, όγκου (αντλία καυσίμου), βάρους (ζυγαριάς), απόστασης, χρόνου (ταξιμέτρου), κλπ. και η λειτουργία του υποσυστήματος του φορολογικού μηχανισμού δεν είναι ανεξάρτητη – διακριτή από την λειτουργία του υποσυστήματος μέτρησης, όπου αυτό είναι απαραίτητο, η Επιτροπή συνεργάζεται με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εποπτεία του κάθε συγκεκριμένου υποσυστήματος μέτρησης. Στην περίπτωση αυτή η λειτουργία του υποσυστήματος μέτρησης, διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το συγκεκριμένο υποσύστημα.

1.2.3. Στη περίπτωση που οι φορολογικοί μηχανισμοί συνδέονται σε δίκτυο ασύρματης μεταφοράς δεδομένων, είναι απαραίτητη η άδεια χρήσης συχνοτήτων από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, όπου αυτό απαιτείται.

1.3. Πιστοποιήσεις

1.3.1. Όλοι οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα, τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν την σήμανση CE.

1.3.2. Στην περίπτωση που οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί, προορίζονται να λειτουργούν σε ειδικές συνθήκες, τότε όπου υπάρχουν, εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτό, οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί κατασκευάζονται και φέρουν ειδική σήμανση συμβατότητας προς τους κανονισμούς αυτούς.

1.3.3. Λοιπές πιστοποιήσεις γνωστοποιούνται στην Επιτροπή.

1.3.4. Περιπτώσεις Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και αντίστοιχων προϊόντων, που κυκλοφορούν νόμιμα στο εμπόριο σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, κράτη μέλη της ΕΖΕΣ που είναι συμβεβλημένα μέρη στη Συμφωνία για τον ΕΟΧ και στην Τουρκία, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ή και διατίθενται σύμφωνα με απαιτήσεις και πρότυπα διαφορετικά από αυτά που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, είναι δυνατόν να λάβουν άδεια καταλληλότητας, εφ’ όσον προσφέρουν ισοδύναμη προστασία με αυτήν που περιγράφεται στις παρούσες προδιαγραφές. Οι περιπτώσεις αυτές εξετάζονται από την Επιτροπή, η οποία και αποφασίζει σχετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Άρθρο 1. Γενικά

Οι παράγραφοι του παρόντος Κεφαλαίου, αφορούν γενικά όλους τους φορολογικούς μηχανισμούς και επιπλέον εξειδικεύουν τις απαιτήσεις για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς έκδοσης αποδείξεων συναλλαγών.

Άρθρο 2. Ορισμοί και Βασικά Τεχνικά - Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Φορολογικών Μηχανισμών

2.1. Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ).

2.1.1. Ως Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ) ορίζεται το ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για την έκδοση αποδείξεων εσόδου («Νομίμων Αποδείξεων») σε συναλλαγές και στο οποίο ασφαλίζονται με απαραβίαστο τρόπο η φορολογική μνήμη, η μνήμη εργασίας, η εσωτερική μνήμη (όπως flash memory card, EEPROM) ημερήσιας ενταμίευσης και διαφύλαξης με διασφαλισμένο ηλεκτρονικό τρόπο των αντιγράφων των φορολογικών αποδείξεων – Δελτίων και λοιπών εκδιδομένων στοιχείων του ΦΗΜ, ως Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο (electronic journal) του ΦΗΜ, η μνήμη προγραμμάτων, το ρολόι, τα κυκλώματα ελέγχου του εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων, καθώς και οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με πληκτρολόγιο, οθόνες και με συσκευές εισόδου και εξόδου στοιχείων και μεταφοράς δεδομένων.

2.1.2. Όλες οι λειτουργίες των ασφαλισμένων τμημάτων είναι τεκμηριωμένες και το λογισμικό που τις υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών.

2.2. Φορητός Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΦΗΜ).

2.2.1. Ως Φορητός Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΦΗΜ) ορίζεται κάθε φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός (ΦΗΜ) που έχει μικρό βάρος και όγκο και λειτουργεί με τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλής συνεχούς τάσης.

2.2.2. Οι φορητοί ΦΗΜ αντικειμενικά καλύπτουν και τα εξής κριτήρια:

 • εύκολη δυνατότητα μεταφοράς από ένα άτομο, προσδιοριζόμενη, κυρίως, από το βάρος τους,
 • κατάλληλες (μικρές) διαστάσεις,
 • ανθεκτικότητα σε πτώσεις, δονήσεις και κραδασμούς,
 • καταλληλότητα λειτουργίας σε ανοικτούς χώρους,
 • τροφοδοσία υπό χαμηλή τάση.

2.2.3. Κάθε φορητός ΦΗΜ που προορίζεται να λειτουργεί σε υπαίθριο μη προστατευόμενο κλειστό χώρο ή είναι κινητός εποχούμενος, δηλώνεται ρητώς στην αίτηση – φάκελο έγκρισης και πληροί τις ειδικές απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά περί φορητών ΦΗΜ, όσον αφορά τις συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας και με βάση αυτές τις ειδικές απαιτήσεις, διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος. Δεν απαιτείται ούτε επιβάλλεται καμία επιπλέον απαίτηση για έγκριση, σε συσκευές τα χαρακτηριστικά των οποίων καλύπτονται από τις οδηγίες 89/336/EOK (EMC) και 73/23/EOK (LVD).

2.3. Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ).

2.3.1. Ως Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ) ορίζεται ο φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός που έχει λειτουργικά χαρακτηριστικά που εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Το λογισμικό εφαρμογών δεν βρίσκεται ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων, αλλά είναι αποθηκευμένο σε κατάλληλο μέσο ή μπορεί να λαμβάνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.
 2. Ο ΦΗΜ/ΑΔ συνδέεται με άλλες υπολογιστικές μηχανές ή γενικότερα με κάποιο δίκτυο ικανό για μεταφορά φορολογικών δεδομένων (π.χ. τιμές μονάδος, ποσότητες για αποθήκευση κ.λ.π.).
 3. Αντί του συστήματος Διπλής Εκτύπωσης, ο ΦΗΜ χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό τρόπο για την έκδοση και τήρηση των αντιγράφων των εκδιδόμενων δελτίων
 4. Η εισαγωγή στοιχείων δύναται να γίνεται εκτός του πληκτρολογίου και μέσω άλλων μονάδων επικοινωνίας και λήψης δεδομένων.

2.4. Φορολογική Ταμειακή Μηχανή (ΦΤΜ).

Ως Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ορίζεται ο φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός (ΦΗΜ), ο οποίος διαθέτει πληκτρολόγιο ως μοναδική μονάδα εισαγωγής στοιχείων και χειρισμών έκδοσης δελτίων και αποδείξεων.

2.5. Φορολογική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ).

Ως Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ) ορίζεται ο φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ), ο οποίος διαθέτει υποχρεωτικά πληκτρολόγιο ως βασική μονάδα εισαγωγής στοιχείων και χειρισμών έκδοσης δελτίων και αποδείξεων.

2.6. Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ).

2.6.1. Ως Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) ορίζεται η μονάδα ειδικού φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού αυξημένων δυνατοτήτων η οποία :

 1. συνδέεται αποκλειστικά και μόνο μέσω Ειδικής Θύρας Εισόδου Δεδομένων («ΕΘΕΔ») με διασυνδεόμενο ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό ή ηλεκτρομηχανικό σύστημα εισόδου δεδομένων για την έκδοση αποδείξεων εσόδου,
 2. δεν διαθέτει καμία άλλη δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων έκδοσης αποδείξεων εσόδου, εκτός της Ειδικής Θύρας Εισόδου Δεδομένων,
 3. έχει δυνατότητα πλήρους αποσύνδεσης – απόσπασης από διασυνδεόμενο σύστημα επικοινωνίας - λήψης δεδομένων,
 4. διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο ηλεκτρικής τροφοδοσίας

και αποτελείται από :

 1. επεξεργαστή που εκτελεί το φορολογικό μικροκώδικα,
 2. μνήμη προγραμμάτων φορολογικού μικροκώδικα,
 3. μνήμη εργασίας,
 4. ρολόι,
 5. φορολογική μνήμη μόνιμης αποθήκευσης δημοσιονομικών δεδομένων,
 6. φορολογικό εκτυπωτή με αυτόνομη δυνατότητα έκδοσης των φορολογικών αποδείξεων εσόδων, των φορολογικών Δελτίων Ημερήσιας Κίνησης “Ζ”, των μη φορολογικών δελτίων “”» και των δελτίων αναφοράς (αναλυτικά και συνοπτικά) της φορολογικής μνήμης.
 7. εσωτερική μνήμη (όπως , ) ημερήσιας ενταμίευσης και διαφύλαξης με διασφαλισμένο ηλεκτρονικό τρόπο των αντιγράφων των φορολογικών αποδείξεων - Δελτίων, ως Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο () της ΑΔΗΜΕ.

2.6.2. Ως συνδεόμενα ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά ή ηλεκτρομηχανικά συστήματα, θεωρούνται όλα τα συστήματα τα οποία διαθέτουν κατάλληλα ηλεκτρονικά κυκλώματα και θύρες επικοινωνίας και όπου απαιτείται, είναι εφοδιασμένα και με το απαραίτητο λογισμικό, όπως :

 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
 • Αυτόματοι Πωλητές
 • Μηχανήματα Αυτομάτων Συναλλαγών
 • Αντλίες καυσίμων
 • Ταξίμετρα
 • Παιγνιομηχανήματα
 • Ζυγιστικές Μηχανές
 • κ.λ.π.

2.6.3. Η ΑΔΗΜΕ ασφαλίζεται με απαραβίαστο τρόπο, όλες οι λειτουργίες της είναι τεκμηριωμένες και ελέγχονται από την Επιτροπή, το δε λογισμικό που τις υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών.

2.7. Απόδειξη Εσόδου

2.7.1. Έγκυρη απόδειξη εσόδου είναι η απόδειξη πώλησης λιανικής ή χονδρικής (όπου προβλέπεται), ή η απόδειξη παροχής υπηρεσιών η οποία παραδίδεται στον πελάτη (ιδιώτη ή επιτηδευματία κατά περίπτωση) κατά την διενέργεια συναλλαγής.

2.7.2. Το περιεχόμενο των αποδείξεων εσόδου είναι σύμφωνο με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. και τις αποφάσεις του υπ. Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του κώδικα αυτού.

2.7.3 Όλα τα παραστατικά πώλησης ή διακίνησης που αφορούν σε υγραέριο ή πεπιεσμένο φυσικό αέριο, εκδίδονται με χρήση ΦΗΜ.

2.8. Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ»

2.8.1. Είναι το δελτίο το οποίο εκδίδεται στο τέλος κάθε ημερήσιας περιόδου, κατά την οποία έλαβαν χώρα συναλλαγές με πελάτες και έκδοση σχετικών αποδείξεων εσόδου και των οποίων τα στοιχεία καταχωρούνται τελικά στη φορολογική μνήμη του ΦΗΜ με την έκδοση του δελτίου «Ζ».

2.8.2. Έκδοση του Δελτίου Ημερησίας Κίνησης «Z».

2.8.2.1. Δεν επιτρέπεται η χρήση του διακριτικού γράμματος «Ζ», εμφανώς σε τίτλο ή επικεφαλίδα σε κανένα άλλο εκδιδόμενο δελτίο από ΦΗΜ, εκτός του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» με το οποίο γίνεται η εγγραφή των ημερήσιων αθροιστών προοδευτικά και σωρευτικά στη φορολογική μνήμη. Για τη διάκριση του δελτίου αυτού χρησιμοποιείται στην αρχή του δελτίου η χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο Ημερησίας Κίνησης Z»

2.8.2.2. Η έκδοση του Δελτίου Ημερησίας Κίνησης «Z» γίνεται υποχρεωτικά μετά το τέλος των ημερησίων συναλλαγών, συνοδεύεται απαραίτητα με την ενταμίευση στη φορολογική μνήμη των στοιχείων που απεικονίζουν τα σύνολα της ημερησίας κίνησης και απαιτείται για την καταχώρηση στα φορολογικά βιβλία, του κατόχου – χρήστη της μηχανής, όλων των απαραίτητων στοιχείων.

2.8.2.3. Είναι υποχρεωτική από την κατασκευή του ΦΗΜ, η έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», εάν και εφόσον από το προηγούμενο (τελευταίο) Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» :

α) έχει μεσολαβήσει η έκδοση μιας τουλάχιστον «Νόμιμης Απόδειξης» συναλλαγής

και

β) έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 24 ώρες η τρέχουσα ημερομηνία-ώρα του ρολογιού του ΦΗΜ, από την ημερομηνία-ώρα έκδοσης του προηγούμενου (τελευταίου) Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή εναλλακτικά από την ημερομηνία-ώρα έκδοσης του πρώτου δελτίου «Νόμιμης Απόδειξης» συναλλαγής η οποία εξεδόθη μετά το τελευταίο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».

Οι περιπτώσεις αυτές (α και β) θα πρέπει να ανιχνεύονται και ελέγχονται από το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα του ΦΗΜ σε κάθε έναρξη (Initialize – Power On) λειτουργίας του ΦΗΜ, και εάν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν και οι δύο, τότε ο ΦΗΜ σηματοδοτεί κατάλληλα στον χειριστή (ηχητικά και με σχετική ένδειξη σε οθόνη) και ο ΦΗΜ υποχρεωτικά εκδίδει Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Στην περίπτωση αυτή το λογισμικό του μηχανισμού απαγορεύει την έκδοση οποιουδήποτε δελτίου Νόμιμης Απόδειξης συναλλαγής πριν την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης του Δελτίου «Ζ».

2.8.2.4. Ο ΦΗΜ από την κατασκευή του έχει υποχρεωτικά δυνατότητα έκδοσης Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» και με μηδενικές πωλήσεις, δηλαδή ακόμη και όταν δεν έχει μεσολαβήσει καμιά πώληση - συναλλαγή και επομένως καμία έκδοση απόδειξης εσόδου, από την προηγούμενη (τελευταία) έκδοση «Ζ». Σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναγραφή (από μεταφορά) των ημερήσιων συνόλων του τελευταίως (αμέσως προηγουμένου) εκδοθέντος «Ζ».

2.8.2.5. Πριν την έκδοση «Ζ» με μηδενικά ημερήσια σύνολα, θα πρέπει να ειδοποιείται σχετικά ο χειριστής, για το γεγονός αυτό και με χειρισμό (πληκτρολόγηση) να επιβεβαιώνει την έκδοση (ή όχι) του «μηδενικού Ζ».

2.8.2.6. Το λογισμικό του μηχανισμού κατά την διάρκεια έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης και διαχείρισης της διακοπής ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ως εξής :

α) μετά την επαναφορά της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ενημερώνεται ο χειριστής ότι δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» με ανάλογη ηχητική ένδειξη (ή και ένδειξη επί της οθόνης) καθώς και εκτύπωση σχετικού μηνύματος «ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ Ζ – ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ».

β) εάν η διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας συνέβη μετά από επιτυχή ενταμίευση των δεδομένων στη Φορολογική Μνήμη, τότε η ΦΤΜ υποχρεωτικά εκτυπώνει το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», χωρίς να εκτελείται ξανά ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική μνήμη. Στην περίπτωση αυτή το λογισμικό της μηχανής απαγορεύει την έκδοση οποιουδήποτε δελτίου Νόμιμης Απόδειξης συναλλαγής πριν την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης του Δελτίου «Ζ».

2.8.2.7. Το λογισμικό του μηχανισμού, κατά την διάρκεια έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης της ύπαρξης ή μη χαρτιού στον εκτυπωτικό μηχανισμό. Στην περίπτωση ανίχνευσης μη ύπαρξης χαρτιού για την ολοκλήρωση της εκτύπωσης του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», ενημερώνεται ο χειριστής με σχετική ηχητική ένδειξη και ένδειξη επί οθόνης. Η ενταμίευση των δεδομένων στη φορολογική μνήμη είναι ανεξάρτητη του γεγονότος αυτού και εκτελείται κανονικά. Μετά την επανατροφοδοσία με χαρτί του εκτυπωτικού μηχανισμού ο ΦΗΜ υποχρεωτικά εκτυπώνει το πλήρες Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», χωρίς να εκτελείται ξανά ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική μνήμη. Στην περίπτωση αυτή το λογισμικό της μηχανής απαγορεύει την έκδοση οποιουδήποτε δελτίου Νόμιμης Απόδειξης συναλλαγής πριν την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης του Δελτίου «Ζ».

2.8.2.8. Επιτρέπεται η επανεκτύπωση (ως αντίγραφο) του ίδιου δελτίου ημερησίας κίνησης «Z» όταν αυτό απαιτηθεί (λόγω βλάβης της χαρτοταινίας, μελανοταινίας, εκτυπωτή κ.λ.π.) αλλά υποχρεωτικά με τα ακριβώς ίδια στοιχεία και δεδομένα της συγκεκριμένης ημερήσιας κίνησης και εφ’ όσον δεν έχει μεσολαβήσει καμία έκδοση απόδειξης εσόδου - συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή δεν αυξάνεται ο αριθμός του δελτίου «Z» και δεν γίνεται καμία ενταμίευση δεδομένων στην φορολογική μνήμη. Για τη διάκριση του δελτίου αυτού αντί της χαρακτηριστικής ένδειξης «Δελτίο Ημερησίας Κίνησης Z» στην αρχή του δελτίου, χρησιμοποιείται η χαρακτηριστική ένδειξη «Αντίγραφο του τελευταίου Δελτίου Ημερησίας Κίνησης Z».

2.9. Νόμιμες αποδείξεις

2.9.1. Ως νόμιμες αποδείξεις ορίζονται οι Αποδείξεις Εσόδου και τα Δελτία Ημερησίας Κίνησης «Z».

2.9.2. Στην αρχή (πρώτη σειρά εκτύπωσης) και στο τέλος (τελευταία σειρά εκτύπωσης) όλων των εκδιδομένων δελτίων των εγκύρων αποδείξεων εσόδου εκτυπώνεται η χαρακτηριστική ένδειξη: «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΕΝΑΡΞΗ», και «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΛΗΞΗ» αντίστοιχα. Οι ίδιες χαρακτηριστικές ενδείξεις «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΕΝΑΡΞΗ», και « ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΛΗΞΗ» εκτυπώνονται και στην αρχή (πρώτη σειρά εκτύπωσης) και στο τέλος (τελευταία σειρά εκτύπωσης) κάθε Δελτίου Ημερησίας Κίνησης «Z». Αυτές οι χαρακτηριστικές ενδείξεις «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΕΝΑΡΞΗ», και «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΛΗΞΗ», εκτυπώνονται με κεφαλαίους χαρακτήρες και κρίνεται σκόπιμο όπου είναι τεχνικά δυνατόν να εκτυπώνονται με έντονα διαφοροποιημένη γραφή ή χαρακτήρες μεγέθους διπλού πάχους ή διπλού ύψους.

2.9.3. Σε όλα τα άλλα δελτία που εκδίδονται από τον ΦΗΜ, για την λήψη διαφόρων πληροφοριών, εκτυπώνεται η ένδειξη «ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ». Τα δελτία με την ένδειξη «ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ» σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν αποδεικτικό συναλλαγής αγοράς αγαθού ή λήψης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση τους ως αποδείξεων για τον πελάτη.

2.9.4. Δεν επιτρέπεται σε φορολογική απόδειξη εσόδου, η διενέργεια και καταγραφή συναλλαγής (π.χ. πώληση) είδους με μηδενική ή αρνητική αξία.

2.9.5. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η ακύρωση – διαγραφή εκδοθέντος δελτίου φορολογικής απόδειξης.

2.9.6. Ώρα έκδοσης απόδειξης

2.9.6.1. Σε κάθε εκδιδόμενη Φορολογική Απόδειξη καθώς και στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» και στα δελτία αναφορών (ανάγνωση φορολογικής μνήμης κ.λ.π.) αναγράφεται η ώρα έκδοσής του με την μορφή «ώρα : λεπτά.

2.9.7. Γραφικά, Logos, Μηνύματα κ.λ.π.

2.9.7.1. Εάν ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα εκτύπωσης διαφόρων μηνυμάτων τα οποία δεν αφορούν τις συναλλαγές, όπως πληροφοριακά ή διαφημιστικά μηνύματα, ευχετήρια, logos γραφικά, εικόνες, κλπ, τότε αυτά μπορεί να εκτυπώνονται στην απόδειξη εσόδου, μόνον πριν ή μετά από τη σήμανση έναρξης και τη σήμανση λήξης των στοιχείων της απόδειξης:« ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ» και «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ».

2.9.7.2. Τα μηνύματα αυτά δεν επιτρέπεται να έχουν αναφορές σε ποσά ή να παραπλανούν ή να παραπέμπουν σε οποιεσδήποτε παρανοήσεις των αξιών της συναλλαγής και το μέγεθός τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο μέγεθος έξι (6) απλών γραμμών κειμένου.

2.10. Μνήμη εργασίας

2.10.1. Η μνήμη εργασίας είναι η μονάδα όπου ενταμιεύονται τα προγράμματα και τα ενδιάμεσα δεδομένα επεξεργασίας που απαιτούνται ή δημιουργούνται κατά την ημερήσια λειτουργία του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.

2.10.2. Επιτρέπεται μόνο η εγγραφή αριθμών μεγαλύτερων του μηδενός. Επομένως δεν είναι δυνατή η πράξη της αφαίρεσης, ούτε η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη, ούτε η επικάλυψή τους με άλλα.

2.10.3. Στην μνήμη εργασίας τηρούνται 5 αθροιστές ΣΑ, ΣΒ, ΣΓ, ΣΔ και ΣΕ στους οποίους αποθηκεύονται προοδευτικά αθροιζόμενα τα ποσά συναλλαγών κατανεμημένα στους ισχύοντες συντελεστές αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα πιο πάνω, στο ποσό συναλλαγής συμπεριλαμβάνεται το ποσό του ΦΠΑ. Το ύψος του ΦΠΑ προσδιορίζεται από την τιμή του αντίστοιχου συντελεστή.

2.10.4. Στην μνήμη εργασίας τηρούνται και όλοι οι υπόλοιποι απαραίτητοι αθροιστές, όπως ο μετρητής με το τρέχον πλήθος εκδοθεισών αποδείξεων, τυχόν άλλοι απαραίτητοι αθροιστές εκπτώσεων, επιστροφών, ακυρώσεων, αλλαγών κ.λ.π.

2.10.5. Η μνήμη εργασίας είναι μνήμη τύπου RAM (CMOS ή άλλη) και η χωρητικότητά της προσδιορίζεται από το μέγεθος του απαιτούμενου όγκου των δεδομένων επεξεργασίας του συγκεκριμένου τύπου ΦΗΜ.

2.10.6. Μπαταρία προστασίας μνήμης εργασίας

2.10.6.1. Το περιεχόμενο της μνήμης εργασίας προστατεύεται από τη διακοπή του κύριου δικτύου των 230V με μπαταρία αυτοφορτιζόμενη. Η μπαταρία έχει τη δυνατότητα διατήρησης των ενταμιευμένων δεδομένων στη μνήμη εργασίας για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες. Η μπαταρία περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό της ταμειακής μηχανής. Ο κατασκευαστικός οίκος του ΦΗΜ εγγυάται την εξασφάλιση της καθορισμένης χρονικής διάρκειας διατήρησης του περιεχομένου της μνήμης εργασίας.

2.10.6.2. Ο ΦΗΜ είναι εφοδιασμένος με ειδικό κύκλωμα ελέγχου της κατάστασης της μπαταρίας της μνήμης εργασίας (όπως CMOS RAM) και του ρολογιού του ΦΗΜ. Σε περίπτωση πτώσης τάσης της μπαταρίας, κάτω του δηλουμένου από τον κατασκευαστή επιπέδου, ή σε περίπτωση μη υπάρξεως σχετικής δηλώσεως, κάτω του 90% της ονομαστικής τιμής της, τούτο σηματοδοτείται σε οθόνη και καταγράφεται σχετικό μήνυμα στον εκτυπωτή. Γενικά ο ΦΗΜ δεν επιτρέπει καμία συναλλαγή, εάν δεν υπάρχει ικανή τροφοδοσία από την μπαταρία της μνήμης εργασίας.

2.10.7. Βραχυκύκλωση ακροδεκτών μπαταρίας προστασίας μνήμης εργασίας

2.10.7.1. Ο ΦΗΜ είναι εφοδιασμένος με ειδικό κύκλωμα ελέγχου και το κατάλληλο λογισμικό, το οποίο έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει την βραχυκύκλωση των ακροδεκτών τροφοδοσίας της μνήμης εργασίας - μπαταρίας (παραμονή βραχυκυκλωτήρα). Η περίπτωση αυτή σηματοδοτείται με ηχητικό σήμα ή και χαρακτηριστικό μήνυμα σε οθόνη, και δεν επιτρέπει καμία λειτουργία συναλλαγών, μέχρι να αρθεί η κατάσταση αυτή.

2.10.8. Βλάβη Μνήμης Εργασίας (CMOS Error).

2.10.8.1. Κάθε διακοπή τροφοδοσίας ή μηδενισμός της μνήμης εργασίας εγγράφεται στη φορολογική μνήμη με την ένδειξη ΒΛΑΒΗ CMOS και αριθμείται η επανάληψη του γεγονότος ( π.χ. ΒΛΑΒΗ CMOS 1, ΒΛΑΒΗ CMOS 2 κ.ο.κ. ).

2.10.8.2. Υποχρεωτικά το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα έχει δυνατότητα χειρισμού τουλάχιστον τριψήφιου αριθμού βλαβών CMOS (μπορεί δηλαδή να αριθμήσει τουλάχιστον 1000 βλάβες CMOS).

2.11. Φορολογική μνήμη

2.11.1. Η φορολογική μνήμη είναι η μονάδα όπου ενταμιεύονται και παραμένουν αναλλοίωτες για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, χωρίς χρονικό περιορισμό, όλες οι φορολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες. Η φορολογική μνήμη είναι προγραμματιζόμενη μνήμη αποκλειστικά ανάγνωσης (EPROM ή PROM ή FLASH MEMORY με MICROCONTROLLER). Στην περίπτωση χρησιμοποίησης από κατασκευαστή για φορολογική μνήμη FLASH MEMORY με MICROCONTROLLER, πρέπει να περιγράφονται από αυτόν και να δηλώνονται στην Επιτροπή αναλυτικά όλες οι δυνατότητες που θα περιορίζει ο MICROCONTROLLER (όπως rewrite, delete, κ.λ.π.), ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες της φορολογικής μνήμης παραμένουν αναλλοίωτες .

2.11.2. Ασφαλής τρόπος εγγραφής δεδομένων στη φορολογική μνήμη

Το περιεχόμενο της φορολογικής μνήμης διασφαλίζεται με ειδικό σύστημα κωδικών που λειτουργεί σε συνεργασία και με τη μνήμη προγραμμάτων. Το σύστημα ασφαλείας, η γραμμογράφηση και ο τρόπος αποθήκευσης των δεδομένων στη φορολογική μνήμη επιλέγονται από τον κατασκευαστή του ΦΗΜ, είναι πλήρως τεκμηριωμένα και γνωστοποιούνται με ευθύνη του στην Επιτροπή. Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος ασφαλείας και η παρεχομένη ασφάλεια απ’ αυτό αξιολογείται με ιδιαίτερη προσοχή από την Επιτροπή, πριν από τη χορήγηση της άδειας.

2.11.3. Χωρητικότητα και πλήρωση φορολογικής μνήμης

2.11.3.1. Για τον ΦΗΜ ορίζονται 360 ημέρες, ως εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Η χωρητικότητα της φορολογικής μνήμης είναι τέτοια ώστε να επαρκεί για την ενταμίευση των προαναφερθέντων δεδομένων για τουλάχιστον 5 (πέντε) χρόνια ή για 1800 εγγραφές ημερησίας κίνησης «Z». Όταν η φορολογική μνήμη πλησιάζει να γεμίσει και πριν από την έκδοση του δελτίου «Z», του ανώτατου αριθμού που προβλέπει ο κατασκευαστής να γεμίσει, (ο οποίος ανώτατος αριθμός δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1800) ειδοποιείται ο χειριστής με προειδοποιητικό σήμα και όταν γεμίσει, τότε μπλοκάρεται αυτόματα ο ΦΗΜ και τίθεται εκτός λειτουργίας. Η μόνη λειτουργία του ΦΗΜ που επιτρέπεται και υποχρεωτικά πρέπει να εκτελείται σ’ αυτή την περίπτωση, είναι η ανάγνωση του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης (Αναλυτική και Συνοπτική).

2.11.3.2. Αν ο ΦΗΜ έχει φτάσει στο όριο πλήρωσης μνήμης, αναγράφεται στο Ζ, αναλόγως της αιτίας πλήρωσης, σχετική ένδειξη : «ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΛΟΓΩ ΑΡΙΘΜΟΥ Ζ» ή άλλων περιπτώσεων, όπως αλλαγών ΦΠΑ ή αλλαγών επωνυμίας του χρήστη.

2.11.4. Προστασία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων φορολογικής μνήμης

Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα της φορολογικής μνήμης, προστατεύονται σε ειδικό κιτίο, το οποίο τοποθετείται σε ειδικά διαμορφωμένη υποδοχή που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του περιβλήματος του ΦΗΜ. Η θήκη με το κυτίο της φορολογικής μνήμης πακτώνεται και σφραγίζεται με ειδικό υλικό (εποξική ρητίνη) με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η αφαίρεση του υλικού σφράγισης και του κυτίου της φορολογικής μνήμης, χωρίς την καταστροφή του περιβλήματος του ΦΗΜ.

Σχηματικό Παράδειγμα Σφράγισης της Φορολογικής Μνήμης

2.11.5. Διατήρηση και ανάγνωση του περιεχομένου φορολογικής μνήμης

Το περιεχόμενο της φορολογικής μνήμης διατηρείται αναλλοίωτο χωρίς χρονικό περιορισμό και υπό όλες τις συνθήκες. Τα δεδομένα της φορολογικής μνήμης που τυχόν εμφανίσει βλάβη και αντικατασταθεί, είναι αναγνώσιμα από ειδική συσκευή για χρήση από τις φορολογικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις περιπτώσεις αδύνατης τεχνικά ανάγνωσης. Η περίπτωση αυτή τεκμηριώνεται πλήρως από τεχνική έκθεση – αναφορά του κατέχοντος την άδεια καταλληλότητας, η οποία με ευθύνη του, αποστέλλεται άμεσα, στην αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση της Επιτροπής, ενώ αντίγραφό της επισυνάπτεται στο Πρωτόκολλο αφαίρεσης – αντικατάστασης της φορολογικής μνήμης και κατατίθεται στην αρμόδια ΔΟΥ του κατόχου του ΦΗΜ.

2.11.6. Αποσύνδεση (μη λειτουργία) και τεχνική τεκμηρίωση βλάβης φορολογικής μνήμης

2.11.6.1. Κάθε αποσύνδεση, ή βλάβη (εκτός της πλήρωσης μνήμης), σηματοδοτείται κατάλληλα (με ηχητικό σήμα, ένδειξη λάθους σε οθόνη, εκτύπωση σχετικού μηνύματος κλπ). Στην περίπτωση αυτή το λογισμικό του ΦΗΜ δεν επιτρέπει την εκτέλεση καμίας άλλης λειτουργίας. (Ο ΦΗΜ «μπλοκάρει»).

2.11.6.2. Κάθε περίπτωση διαπίστωσης βλάβης φορολογικής μνήμης από τον κατέχοντα την άδεια καταλληλότητας ή της τεχνικής υποστήριξης ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό του αντιπρόσωπο, γνωστοποιείται άμεσα στην Επιτροπή.

2.11.6.3. Για το σκοπό αυτό ο κάτοχος της άδειας, συντάσσει, υπογράφει και αποστέλλει τεκμηριωμένη και λεπτομερή τεχνική αναφορά για το πρόβλημα μνήμης που διαπιστώθηκε, εντός 2 εργασίμων ημερών στην Επιτροπή. Ένα αντίγραφο της τεχνικής αναφοράς επισυνάπτεται στο συνοδευτικό βιβλιάριο συντήρησης (στο οποίο έχουν σημειωθεί και οι σχετικές αναφορές) από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό και ένα αντίγραφο αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ του κατόχου του ΦΗΜ.

2.11.7. Αντικατάσταση φορολογικής μνήμης

H αντικατάσταση φορολογικής μνήμης λόγω βλάβης, πλήρωσης ή μεταβίβασης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.1809/1988 επιτρέπεται κατά περίπτωση να γίνεται μόνο εντός του χρονικών ορίων που ορίζονται από τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 1.2. της απόφασης αυτής.

2.11.7.1. Η φορολογική μνήμη του φορολογικού μηχανισμού που χρήζει αντικατάστασης, η οποία διαπιστώθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα και τις προβλεπόμενες διαδικασίες των παραγράφων 2.11.6.2. και 2.11.6.3. του 2ου κεφαλαίου, υποχρεωτικά αφαιρείται από τον φορολογικό μηχανισμό και παραμένει στον κάτοχο/χρήστη για όσο διάστημα ορίζουν οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

2.11.7.2. Η αφαιρεθείσα φορολογική μνήμη αντικαθίσταται με ευθύνη του κατόχου/χρήστη του φορολογικού μηχανισμού, με νέα, καινούργια, αχρησιμοποίητη φορολογική μνήμη ίδιου τύπου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν.1809/1988 και των τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων.

2.11.7.3. Οι εργασίες αφαίρεσης και αντικατάστασης της φορολογικής μνήμης γίνεται μόνο από τον κατασκευαστή – εισαγωγέα, κάτοχο της άδειας καταλληλότητας (ή της άδειας ανάθεσης τεχνικής υποστήριξης από την Επιτροπή) του ΦΗΜ, ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό αντιπρόσωπό του, κατόπιν σχετικής αιτήσεως προς την αρμόδια ΔΟΥ, δύναται δε να γίνεται παρουσία υπαλλήλου αυτής.

2.11.8. Ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική μνήμη

2.11.8.1. Στη φορολογική μνήμη ενταμιεύονται όλες οι φορολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες και συγκεκριμένα:

α) Σταθερά στοιχεία

Αριθμός Μητρώου του ΦΗΜ. Παραμένει αμετάβλητος κατά την διάρκεια ζωής του ΦΗΜ και αλλάζει μόνο όταν γίνει αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης με καινούργια.

Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία χρήστη – κατόχου του ΦΗΜ

Διεύθυνση εγκατάστασης χρήστη - κατόχου

Δραστηριότητα, Επάγγελμα χρήστη - κατόχου

ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ χρήστη – κατόχου

Τιμές συντελεστών ΦΠΑ.

β) Στοιχεία που παράγονται από την ημερήσια κίνηση

Είναι υποχρεωτική η εγγραφή των παραγομένων δεδομένων της ημερήσιας κίνησης από τη μνήμη εργασίας στη φορολογική μνήμη.

Αφού ολοκληρωθεί η ημερήσια κίνηση με τη διαδικασία έκδοσης του δελτίου ημερησίας κίνησης «Ζ», ενταμιεύεται στη φορολογική μνήμη μία εγγραφή με την ημερομηνία και ώρα, και με τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας διακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, π.χ. 6,5%, 13%, 23%, 36%.
 2. Δύο (2) ποσά ακαθαρίστων αποφορολογημένων εσόδων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται.
 3. Το πλήθος αποδείξεων εσόδου ημέρας.
 4. Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας διακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.
 5. Δύο (2) ποσά ακαθαρίστων εσόδων αποφορολογημένων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται, από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ (από την ενεργοποίηση της φορολογικής μνήμης).
 6. Το πλήθος των δελτίων ημερήσιας κίνησης «Ζ» από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.
 7. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.
 8. Το πλήθος βλαβών μνήμης εργασίας (CMOS Error) από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.
 9. Το πλήθος αλλαγών ΦΠΑ από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.
 10. Το πλήθος αλλαγών λεκτικών από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.
 11. Το πλήθος φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.
 12. Το πλήθος «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου τεχνικού, από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.
 13. Το χαρακτήρα (byte) ελέγχου για αναγνώριση αληθούς εγγραφής στη φορολογική μνήμη

Όλα τα παραπάνω ενταμιεύονται σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες

Π.1. Ημέρας (Σύνολα ημερησίας κίνησης).

ΦΠΑ
Συντελεστή
Α
(6,5%)
ΦΠΑ
Συντελεστή Β
(13%)

ΦΠΑ
Συντελεστή
Γ
(23%)

ΦΠΑ
Συντελεστή
Δ
(36%)
Σύνολο
Εσόδων
Συντελεστών
Α,Β,Γ και Δ
(6,5%,13%, 23%, 36%)
Σύνολο
Εσόδων
μηδενικού
Συντελεστή
Ε
(0%)
Πλήθος
(Αθροιστής)
Αποδείξεων
Εσόδου
Πλήθος (Αθροιστής) φυσικών αποσυνδέσεων
Εκτυπωτή
Πλήθος (Αθροιστής)
....
....
 

Π.2. Από την έναρξη λειτουργίας της ΦΤΜ (προοδευτικά σύνολα).

ΦΠΑ

Συντελεστή Α

(6,5%)

ΦΠΑ

Συντελεστή Β

(13%)

ΦΠΑ

Συντελεστή Γ

(23%)

ΦΠΑ

Συντελεστή Δ

(36%)

Σύνολο Εσόδων

Συντελεστών Α,Β,Γ, και Δ

(6,5%,13%,23%,36%)

Σύνολο Εσόδων

μηδενικού

συντελεστή Ε (0%)

 

Πλήθος
Δελτίων «Z»

Πλήθος
αποδείξεων
Εσόδου

Πλήθος
αλλαγών
λεκτικών

Πλήθος
αλλαγών
ΦΠΑ

Πλήθος
βλαβών
CMOS

Πλήθος φυσικών
αποσυνδέσεων
εκτυπωτή

Πλήθος
Επεμβάσεων
Τεχνικού

Χαρακτήρας
Ελέγχου

 

 

2.11.8.2 Η ενταμίευση στη φορολογική μνήμη εκτελείται κατά τη διάρκεια έκδοσης του δελτίου ημερησίας κίνησης.

2.11.8.3 Ο τρόπος εγγραφής των RECORDS και το περιεχόμενο των πεδίων τους, που ενταμιεύονται στην EPROM ή PROM ή FLASH MEMORY με MICROCONTROLLER της φορολογικής μνήμης επιλέγονται από τον κατασκευαστή. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης από κατασκευαστή για φορολογική μνήμη FLASH MEMORY με MICROCONTROLLER, πρέπει να περιγράφονται από αυτόν και να δηλώνονται στην Επιτροπή αναλυτικά όλες οι δυνατότητες που θα περιορίζει ο MICROCONTROLLER (όπως rewrite, delete, κ.λπ.). Υποχρεωτικά εγγράφονται στη φορολογική μνήμη τα προοδευτικά σύνολα , τα οποία δημιουργούνται από τα σύνολα της κάθε ημερησίας κίνησης ,όπως περιγράφονται στον πίνακα Π2. Επιπλέον επιτρέπεται να εγγράφονται στη φορολογική μνήμη και τα ημερήσια σύνολα κίνησης σε ιδιαίτερα πεδία όπως περιγράφονται στον πίνακα Π1. Στην εκτύπωση όμως του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης, υποχρεωτικά θα εκτυπώνονται τα προβλεπόμενα σύνολα της κάθε ημερήσιας κίνησης «Ζ» όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα Π1 καθώς επίσης και τα προοδευτικά σύνολα της υπό εκτύπωση περιόδου.

2.12. Φορολογικός μικροκώδικας

Φορολογικός μικροκώδικας είναι το λογισμικό που διαχειρίζεται και ελέγχει όλα τα φορολογικά δεδομένα και όλες τις λειτουργίες των ασφαλισμένων με απαραβίαστο τρόπο τμημάτων και μονάδων ελέγχου, διασφαλίζει δε κατά τρόπο απαραβίαστο και ανεπηρέαστο την ενταμίευση των δεδομένων στην φορολογική μνήμη.

2.13. Λογισμικό εφαρμογών

2.13.1. Το λογισμικό εφαρμογών υποστηρίζει όλες τις λοιπές λειτουργίες εκτός του φορολογικού μικροκώδικα (λογιστικές, εμπορικές, βοηθητικές κ.λ.π. εφαρμογές ).

2.13.2. Περίπτωση διαμόρφωσης περιεχομένου αποδείξεων εσόδου από λογισμικό εφαρμογών εκτός ΦΗΜ.

2.13.2.1. Σε όλες τις περιπτώσεις που η διαμόρφωση του περιεχομένου των Αποδείξεων Εσόδου γίνεται από λογισμικό εφαρμογών, το οποίο ευρίσκεται εκτός ΦΗΜ, σε άλλο διασυνδεόμενο σύστημα, απαιτείται η έγγραφη δεσμευτική διαβεβαίωση του κατέχοντος την άδεια προς την Επιτροπή, περί του ελέγχου και της πιστοποίησης της ορθής λειτουργίας του εν λόγω λογισμικού εφαρμογών του διασυνδεόμενου συστήματος, ότι το λογισμικό αυτό εκδόσεως αποδείξεων εσόδου, λειτουργεί απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και δεν παραβιάζει με κανέναν τρόπο τα δημοσιονομικά δεδομένα του ΦΗΜ.

2.13.2.2. Στην δεσμευτική διαβεβαίωση – πιστοποίηση του λογισμικού εφαρμογών, αναφέρονται υποχρεωτικά :

 • Τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του λογισμικού εφαρμογών.
 • Η ακριβής ονομασία διάθεσης και ο τρέχων αριθμός έκδοσης (version) του λογισμικού αυτού.

2.13.2.3. Η δεσμευτική διαβεβαίωση – πιστοποίηση προς την Επιτροπή, συνοδεύεται από αντίγραφο έκδοσης επίδειξης του λογισμικού αυτού, αποθηκευμένο σε κατάλληλο μαγνητικό ή οπτικό μέσο, καθώς και πλήρη στοιχεία για τις απαιτήσεις και συνθήκες λειτουργίας του, σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

2.13.2.4. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται σε ειδικό τμήμα σελίδων, που υπάρχει για τον σκοπό αυτό στο συνοδευτικό του ΦΗΜ Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών.

2.13.2.5. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η λειτουργία – συνεργασία του ΦΗΜ, με διασυνδεόμενο σύστημα το οποίο έχει μη πιστοποιημένο λογισμικό εφαρμογών για την έκδοση Αποδείξεων Εσόδου.

2.13.2.6. Ο κάτοχος της άδειας τέτοιου ΦΗΜ και το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του, σε οποιαδήποτε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των ανωτέρω, είναι υποχρεωμένοι στην άμεση γνωστοποίηση του γεγονότος αυτού στην Επιτροπή και στην αρμόδια ΔΟΥ του κατόχου - χρήστη του ΦΗΜ.

2.14. Μνήμη προγραμμάτων

2.14.1. Η μνήμη προγραμμάτων είναι η μονάδα όπου βρίσκεται ενταμιευμένο εξαρχής ολόκληρο το λογισμικό που απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΦΗΜ, τόσο εκείνο που αποτελεί το σύστημα διαχείρισης φορολογικών δεδομένων (φορολογικός μικροκώδικας), όσο και εκείνο που αφορά σε γενικότερες λειτουργίες (λογισμικό εφαρμογών).

2.14.2. Στην περίπτωση κατά την οποία το λογισμικό εφαρμογών δεν είναι ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων του ΦΗΜ, τότε ο ΦΗΜ θεωρείται ως Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ).

2.14.3. Η μνήμη προγραμμάτων είναι μνήμη ημιαγωγών αποκλειστικά ανάγνωσης. Η χωρητικότητα της μνήμης προγραμμάτων καθορίζεται από το μέγεθος των λειτουργικών προγραμμάτων του συγκεκριμένου τύπου ταμειακής μηχανής. Επιτρέπεται η χρήση μόνο καινούργιων μνημών.

2.14.4. Η υλοποίηση της κατασκευής του ΦΗΜ δεν επιτρέπει με κανένα τρόπο τυχόν αλλαγές του ενταμιευμένου στη μνήμη προγραμμάτων λογισμικού, χωρίς την αποσφράγιση του ΦΗΜ. Για κάθε αλλαγή – τροποποίηση του λογισμικού ή του υλικού μέρους του ΦΗΜ, κατατίθεται αίτηση στην Επιτροπή η οποία και αποφασίζει σχετικά.

2.14.5. Η αναγνωσιμότητα της μνήμης προγραμμάτων εξασφαλίζεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και επιδεικνύεται η διαδικασία κατά την διάρκεια ελέγχου της έγκρισης. Το περιεχόμενο της μνήμης προγραμμάτων σε πηγαία μορφή, είναι διαθέσιμο για έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών και αντίγραφό του, σε μορφή εκτελέσιμη (object) κατατίθεται σ’ αυτό καθώς και η υπολογισμένη CRC-32 τιμή για το αρχείο αυτό.

2.15. Ρολόι ΦΗΜ

2.15.1. Η λειτουργία του ρολογιού του ΦΗΜ είναι αδιάλειπτη (συνεχής) και για το λόγο αυτό προστατεύεται από τη διακοπή του κύριου δικτύου των 230V με μπαταρία που περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό του μηχανισμού και η οποία δύναται να είναι αυτή της προστασίας των δεδομένων της μνήμης εργασίας (CMOS RAM).

2.15.2. Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του ΦΗΜ, εφόσον δεν είναι ενεργοποιημένο το ρολόι του μηχανισμού.

2.15.3. Ρύθμιση – διόρθωση ημερομηνίας και ώρας του ρολογιού του ΦΗΜ

2.15.3.1. Οι ρυθμίσεις και επισκευές ενδεχόμενων βλαβών του ρολογιού δεν είναι δυνατόν να γίνουν εξωτερικά ή με πρόγραμμα, αλλά μόνο αφού ανοιχτεί το σφραγισμένο κέλυφος του ΦΗΜ από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Της περίπτωσης αυτής εξαιρείται η αυτόματη προσαρμογή στη θερινή και χειμερινή ώρα αντίστοιχα, το δε λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα του ΦΗΜ, πρέπει να έχει ενσωματωμένη δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής σε χειμερινή και θερινή ώρα του ρολογιού του ΦΗΜ.

2.15.3.2. Το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα του ΦΗΜ προσαρμόζει αυτόματα σε χειμερινή και θερινή ώρα αντίστοιχα το ρολόι του ΦΗΜ.

2.15.3.3. Κατά την αυτόματη προσαρμογή της ώρας από χειμερινή σε θερινή και από θερινή σε χειμερινή, ειδοποιείται σχετικά ο χειριστής του ΦΗΜ με κατάλληλο ηχητικό σήμα και την αυτόματη έκδοση σχετικού πληροφοριακού δελτίου με την εκτύπωση της ένδειξης «ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ» και «ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΩΡΑ» αντίστοιχα, συνοδευόμενης από τη νέα τρέχουσα προσαρμοσμένη ώρα (ΧΩ ωω:λλ και ΘΩ ωω:λλ αντίστοιχα). Η έκδοση του δελτίου αυτού γίνεται από τον εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων του ΦΗΜ αμέσως με την αυτόματη προσαρμογή της ώρας, ή εφ΄ όσον ο ΦΗΜ κατά την αυτόματη αυτή προσαρμογή ήταν εκτός λειτουργίας (εκτός παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας), αμέσως με την πρώτη (ημερήσια) έναρξη λειτουργίας (Initialize) από την αυτόματη προσαρμογή.

2.15.3.4. Για την αυτόματη προσαρμογή της χειμερινής και θερινής ώρας, εφαρμόζεται η οδηγία 2000/84 της ΕΕ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία.

2.15.3.5. Δεν επιτρέπεται η δυνατότητα διόρθωσης της ημερομηνίας και ώρας του ρολογιού του ΦΗΜ, με ημερομηνία και ώρα προγενέστερη εκείνης με την οποία καταγράφηκε στην φορολογική μνήμη και εκδόθηκε το τελευταίο «Ζ».

2.15.3.6. Κατά την διαδικασία αλλαγής της ημερομηνίας του ρολογιού της ΦΤΜ από εξουσιοδοτημένο τεχνικό ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η εισαγωγή ημερομηνίας και ώρας μικρότερης από αυτήν του τελευταία εγγεγραμμένου «Ζ».

2.15.3.7. Το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα είναι σε θέση να ελέγχει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα του ρολογιού του μηχανισμού σε σχέση με αυτήν της τελευταίας έκδοσης του «Ζ». Η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται :

1ον κατά την ημερήσια έναρξη (Initialize) λειτουργίας του ΦΗΜ κατά την οποία να ελέγχεται η ημερομηνία και ώρα του τελευταίου εγγεγραμμένου «Ζ», με την τρέχουσα, και εάν υπάρχει διαφορά ημερομηνίας πλέον της μιας ημερολογιακής ημέρας, ειδοποιείται σχετικά ο χειριστής με εμφάνιση σε οθόνη, εκτύπωση στον εκτυπωτή σχετικού μηνύματος ή και με χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα. Ο κάτοχος – χρήστης του ΦΗΜ σ’ αυτή την περίπτωση και εφ’ όσον η ένδειξη αυτή είναι λανθασμένη, είναι υπεύθυνος για την κλήση εξουσιοδοτημένου τεχνικού για την ρύθμιση της σωστής ημερομηνίας και ώρας.

2ον κατά την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης του «Ζ», κατά την οποία ελέγχεται η ημερομηνία του τελευταίως εγγεγραμμένου «Ζ», με αυτήν της τρέχουσας (μ ’αυτήν που πάει να εκδοθεί το «Ζ»), και εάν υπάρχει διαφορά ημερομηνίας και ώρας:

α) εάν η τρέχουσα είναι μεγαλύτερη πλέον της 1 ημερολογιακής ημέρας από την καταχωρημένη τελευταία : Ειδοποιείται ο χειριστής για την διαφορά αυτή και το μη αντιστρεπτό της διαδικασίας. Τέλος του ζητείται επιβεβαίωση με κατάλληλο χειρισμό για την έκδοση του δελτίου «Ζ».

β) εάν η τρέχουσα ημερομηνία είναι μικρότερη από αυτήν της καταχώρησης του τελευταίου «Ζ» : ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ «Ζ». Το γεγονός αυτό σηματοδοτείται κατάλληλα με σχετικό ηχητικό σήμα και αντίστοιχη εμφάνιση μηνύματος στην οθόνη. Ο κάτοχος - χειριστής είναι υπεύθυνος για την κλήση εξουσιοδοτημένου τεχνικού για την ρύθμιση της σωστής ημερομηνίας. Στην περίπτωση αυτή και για την ενημέρωση των λογιστικών εγγραφών, γίνεται χρήση του ημερολογίου των εκδοθέντων ημερήσιων δελτίων αποδείξεων

2.16. Αριθμός Μητρώου ΦΗΜ

2.16.1. Η φορολογική μνήμη των ΦΗΜ ενεργοποιείται κατά τον χρόνο σφράγισης αυτών και αμέσως μετά την καταχώρηση του αριθμού μητρώου στο ειδικό θεωρημένο βιβλίο, που προβλέπεται από τις διατάξεις των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων (ΠΟΛ.1278/19.12.1989 και ΠΟΛ.1180/16.6.1998) και σε κάθε περίπτωση παράδοσης είναι ενεργοποιημένη.

2.16.2. Ο ΦΗΜ σε κάθε περίπτωση παραδίδεται στον αγοραστή κάτοχο-χρήστη με ενεργοποιημένη τη φορολογική μνήμη και εγγεγραμμένο σε αυτήν τον αριθμό μητρώου αυτής.

2.16.3. Όλοι οι ΦΗΜ έχουν δυνατότητα εκτύπωσης 3 θέσεων για τα χαρακτηριστικά γράμματα του αριθμού έγκρισης της άδειας καταλληλότητας. Τα χαρακτηριστικά γράμματα του αριθμού έγκρισης της άδειας καταλληλότητας είναι 3 για κάθε περίπτωση ΦΗΜ, εκτός από την περίπτωση των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων όπου είναι 2.

2.16.4. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού μητρώου σε όλα τα εκδιδόμενα από τον φορολογικό μηχανισμό δελτία (π.χ. δελτία «Νομίμων και Παρανόμων Αποδείξεων», αναφορές «Χ», ανάγνωση Φορολογικής Μνήμης, δελτίο ημερήσιας κίνησης «Ζ» κλπ).

2.17. Περίβλημα

2.17.1 Το περίβλημα – κουβούκλιο του ΦΗΜ μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε σχήμα και με διάφορα υλικά.

2.17.2 Στοιχεία περιβλήματος

2.17.2.1. Στο περίβλημα είναι τοποθετημένη ευανάγνωστη μεταλλική ετικέτα στην πρόσοψη του ΦΗΜ και προς το μέρος του πελάτη με τα εξής στοιχεία:

 1. Κατασκευαστής ή εισαγωγέας (κατέχων την άδεια καταλληλότητας από την Επιτροπή).
 2. Είδος κατηγορίας φορολογικού μηχανισμού, κατά τις διακρίσεις των ορισμών της 2, όπως αναφέρεται στην άδεια καταλληλότητας της Επιτροπής.
 3. Εμπορική ονομασία τύπου του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, όπως αναφέρεται στην άδεια καταλληλότητας της Επιτροπής.
 4. Αριθμός έγκρισης τύπου ταμειακής μηχανής από την Επιτροπή.
 5. Αριθμός Μητρώου του ΦΗΜ.

2.17.2.2. Στην περίπτωση φορητού ΦΗΜ, τότε επί της μεταλλικής ετικέτας αναγράφεται υποχρεωτικά και η περιοχή θερμοκρασιών κανονικής λειτουργίας του φορητού ΦΗΜ όπως ορίζονται στις σχετικές παραγράφους περί φορητών ΦΗΜ, του παρόντος κειμένου.

2.17.3. Σφράγιση περιβλήματος

2.17.3.1. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του ΦΗΜ προστατεύεται από ειδική βίδα προστασίας, η οποία συνδέει το επάνω τμήμα του ΦΗΜ με την βάση του και προσαρμόζεται σε εμφανές και ορατό από τον πελάτη σημείο του κουβουκλίου του μηχανισμού.

2.17.3.2. Αρχικά κατά την παραγωγή, η βίδα σφραγίζεται με σφραγίδα η οποία φέρει τα ειδικά γράμματα της άδειας καταλληλότητας και μετά από κάθε αποσφράγιση – επανασφράγιση, λόγω αποκατάστασης βλάβης, τον ειδικό κωδικό αριθμό του εξουσιοδοτημένου τεχνικού αντιπροσώπου, ο οποίος είναι ίδιος με αυτόν που έχει κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

2.17.3.3. Για την σφράγιση χρησιμοποιείται κατάλληλο υλικό (π.χ. μολυβδοσφραγίδα), το οποίο δεν επιδέχεται ξέσματα και γίνεται κατά τρόπο με τον οποίο είναι αδύνατη η αφαίρεσή της σφραγίδας, χωρίς την καταστροφή της.

2.17.3.4. Είναι αδύνατη η πρόσβαση στο εσωτερικό του ΦΗΜ, χωρίς την αφαίρεσή - αποσφράγιση της βίδας προστασίας.

2.17.3.5. Είναι δυνατή η αφαίρεση των ρολών χαρτιού του συστήματος εκτύπωσης, χωρίς την αποσφράγιση του μηχανισμού.

Σχήμα ενδεικτικού τρόπου σφράγισης της βίδας σύνδεσης - προστασίας

2.17.3.6. Η αποσφράγιση και η επανασφράγιση, γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό του κατέχοντος την άδεια καταλληλότητας, για την αποκατάσταση βλαβών.

2.17.3.7. Κατά την επανασφράγιση, πρέπει να δίδεται η απαραίτητη προσοχή, ώστε να είναι ευκρινής η αποτύπωση του α/α – ειδικού κωδικού αριθμού (του «ζουμπά»), του εξουσιοδοτημένου τεχνικού αντιπροσώπου.

2.17.3.8. Ο κάτοχος της άδειας είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του περιγραφέντος τρόπου σφράγισης και το σημείο αυτό ελέγχεται ειδικά από την Επιτροπή και τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

2.17.3.9. Εφ’ όσον ο ΦΗΜ διαθέτει συρτάρι νομισμάτων τότε η βάση του κουβουκλίου του μηχανισμού είναι ή ανεξάρτητη από το περίβλημα συρταριού ή στην περίπτωση που το επάνω εξωτερικό μέρος του περιβλήματος του συρταριού αποτελεί τη βάση του κουβουκλίου του μηχανισμού, τότε ο κατασκευαστής εγγυάται το αδιάβατο στο εσωτερικό του μηχανισμού, χωρίς την καταστροφή του περιβλήματος ή της σφράγισής του . Αυτό το σημείο ελέγχεται ειδικά από την Επιτροπή.

2.18. Ασφάλεια Πρόσβασης - Πιστοποίηση Ταυτότητας Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών

2.18.1. Καταγραφή στη Φορολογική Μνήμη της επέμβασης εξουσιοδοτημένου τεχνικού.

2.18.1.1. Το λογισμικό του ΦΗΜ ελέγχει, μέσω ειδικού αλγόριθμου, την πρόσβαση εξουσιοδοτημένων τεχνικών σ’ αυτό. Ο κάτοχος της άδειας είναι υπεύθυνος για την παραχώρηση συγκεκριμένων συνδυασμών αλληλουχιών γραμμάτων και αριθμών (κωδικών πρόσβασης) στους εξουσιοδοτημένους απ’ αυτόν τεχνικούς. Στις περιπτώσεις που απαιτούνται ειδικοί τεχνικοί χειρισμοί προγραμματισμού για την επαναφορά σε κανονική λειτουργία του ΦΗΜ, έπειτα από βλάβη – μηδενισμό της μνήμης εργασίας (CMOS Error) και ρύθμιση - διόρθωση της ημερομηνίας και ώρας, ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός εισάγει τον απαραίτητο κωδικό πρόσβασης. Μόνον στην περίπτωση που το λογισμικό του ΦΗΜ αναγνωρίσει τον συγκεκριμένο κωδικό, επιτρέπεται η συνέχιση των λοιπών χειρισμών του εξουσιοδοτημένου τεχνικού, για την επαναφορά του ΦΗΜ σε κανονική λειτουργία.

2.18.1.2. Το γεγονός αυτό αναγνωρίζεται από το λογισμικό του ΦΗΜ, ως τεχνική «επέμβαση», αριθμείται και καταγράφεται στη φορολογική μνήμη. Υποχρεωτικά το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα έχει δυνατότητα χειρισμού τουλάχιστον τριψήφιου αριθμού «επεμβάσεων» (μπορεί να αριθμήσει τουλάχιστον 1000). Η αρίθμηση γίνεται υποχρεωτικά στο δεκαδικό αριθμητικό σύστημα και δεν επιτρέπεται αποτύπωση σε άλλο αριθμητικό σύστημα. Ο αύξων αθροιστικός προοδευτικός αριθμός επεμβάσεων αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε «Ζ».

2.18.1.3. Η πλήρης και λεπτομερής περιγραφή των τεχνικών χειρισμών που απαιτούν χρήση κωδικού καθώς και του αλγορίθμου ελέγχου πρόσβασης εξουσιοδοτημένου τεχνικού, κατατίθενται στην Επιτροπή, στο φάκελο αίτησης χορήγησης άδειας καταλληλότητας. Το σημείο αυτό ελέγχεται ειδικά από την επιτροπή.

2.18.2. Προσδιορισμός της ταυτότητας των εξουσιοδοτημένων τεχνικών

2.18.2.1. Για την πιστοποίηση της ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου τεχνικού, ο κατέχων την άδεια (ή την ανάθεση από την Επιτροπή της Τεχνικής Υποστήριξης), υποχρεούται να εκδίδει στην αρχή κάθε εξαμήνου με την υποβολή των σχετικών καταστάσεων εξουσιοδοτημένων τεχνικών, αντίστοιχη ειδική πλαστικοποιημένη ταυτότητα (κατά προτίμηση μικρού μεγέθους π.χ. πιστωτικής κάρτας). Η ταυτότητα αυτή ονομάζεται «Νόμιμη Ταυτότητα Πιστοποίησης Εξουσιοδοτημένου Τεχνικού» και έχει ισχύ ενός εξαμήνου.

2.18.2.2. Στην εμπρόσθια πλευρά της ταυτότητας αυτής και στο άνω αριστερό άκρο της, τοποθετείται πρόσφατη φωτογραφία προσώπου, του αντίστοιχου εξουσιοδοτημένου τεχνικού και αναγράφονται υποχρεωτικά τα εξής :

 • Η ακριβής διάρκεια ισχύος (από ημερομηνία έναρξης έως ημερομηνία λήξης).
 • Στοιχεία Τεχνικού : Επώνυμο, Όνομα, Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, και Α/Α - κωδικό της «χρεωμένης» σ’ αυτόν σφραγίδας – «Ζουμπά».
 • Στοιχεία Επιχείρησης Τεχνικού : Επωνυμία Επιχείρησης, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας, καθώς και Επώνυμο και όνομα του υπευθύνου – διευθύνοντος την επιχείρηση.

2.18.2.3. Στην οπίσθια πλευρά της ταυτότητας αυτής αναγράφονται υποχρεωτικά τα εξής :

 • Στοιχεία Επιχείρησης η οποία κατέχει την άδεια καταλληλότητας (ή την ανάθεση από την Επιτροπή της Τεχνικής Υποστήριξης) : Επωνυμία Επιχείρησης, Διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας.
 • Η ονομασία του μοντέλου ή των μοντέλων ΦΗΜ και οι αντίστοιχοι αριθμοί έγκρισης, για τα οποία έχει λάβει εξουσιοδότηση ο συγκεκριμένος τεχνικός.

2.18.2.4. Η ταυτότητα αυτή, προ της πλαστικοποιήσεώς της, υπογράφεται και σφραγίζεται για την ακρίβεια των στοιχείων της από τον εκδότη - κατέχοντα την άδεια, και θεωρείται και σφραγίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

2.18.2.5. Ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός, είναι υποχρεωμένος σε κάθε περίπτωση επέμβασης για αποκατάσταση βλάβης ΦΗΜ, να επιδεικνύει την ταυτότητα αυτή, στον κάτοχο του ΦΗΜ πριν από την έναρξη εργασιών αποκατάστασης της βλάβης.

2.18.2.6. Μετά το πέρας αποκατάστασης της βλάβης, ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός συμπληρώνει τις λεπτομέρειες της βλάβης στα αντίστοιχα σημεία του Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών του ΦΗΜ και αναγράφει τα στοιχεία του, όπως αυτά αναφαίνονται στην «Νόμιμη Ταυτότητα Πιστοποίησης Εξουσιοδοτημένου Τεχνικού» μαζί με την ημερομηνία, και την ώρα έναρξης και λήξης των εργασιών.

2.18.2.7. Ο κάτοχος του ΦΗΜ και ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός συνυπογράφουν την αντίστοιχη σελίδα αποκατάστασης της βλάβης και θέτουν τις σφραγίδες τους.

2.18.2.8. Κάθε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του κατέχοντος την άδεια, με εξουσιοδοτημένο τεχνικό του, γνωστοποιείται άμεσα και εγγράφως σ’ αυτόν και στην Επιτροπή. Η «Νόμιμη Ταυτότητα Πιστοποίησης Εξουσιοδοτημένου Τεχνικού», σ’ αυτή την περίπτωση καθίσταται άκυρη και κάθε χρήση της παράνομη και ο τεχνικός υποχρεούται στην άμεση παράδοση της ταυτότητας αυτής και της σφραγίδας – «ζουμπά», στον κατέχοντα την άδεια που τα εξέδωσε.

2.19. Αξιοπιστία

2.19.1. Η αξιοπιστία του ΦΗΜ έχει σαν μέτρο τη μέση χρονική διάρκεια λειτουργίας της, χωρίς να υποστεί οποιαδήποτε βλάβη (MTBF).

2.19.2. Η αξιοπιστία του ΦΗΜ προσδιορίζεται από την αξιοπιστία των επιμέρους υποσυστημάτων του και για τις προδιαγραφόμενες συνθήκες περιβάλλοντος. Η αξιοπιστία του ΦΗΜ αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας καταλληλότητας και δίδεται ειδική έμφαση κατά την αξιολόγησή της.

2.19.3. Για την φορολογική μνήμη η αδυναμία αναγνωσιμότητας των περιεχομένων της περιορίζεται σε ποσοστό 3‰ (τρία τοις χιλίοις) επί του συνόλου των διατεθέντων φορολογικών μνήμων του ίδιου τύπου - μοντέλου.

2.19.4. Η απαιτούμενη αξιοπιστία του ΦΗΜ ορίζεται σε 3000 ώρες ως ακολούθως:

- Για χρήση 30 ημερών το μήνα με οκτώ ώρες συνεχούς εργασίας.

- Ανά ημέρα έκδοση 130 αποδείξεων πελατών με 15 γραμμές και 15 χαρακτήρες ανά γραμμή.

2.20. Συντήρηση - Επισκευή

2.20.1. Για την εύκολη και σύντομη συντήρηση ο ΦΗΜ διαθέτει πρόγραμμα αυτοδιάγνωσης των βλαβών και ένδειξη σε οθόνη ή εκτύπωση κωδικών για τον εντοπισμό αυτών.

2.20.2. Για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις συντήρησης ο κατασκευαστικός οίκος έχει αποδεδειγμένα πείρα σε αντίστοιχο αντικείμενο και δυνατότητα προσφοράς της συντήρησης και επισκευής σε ολόκληρη την Επικράτεια.

2.20.3. Ο κάτοχος της άδειας καταλληλότητας διαθέτει την κατάλληλη τεχνική υποδομή και το κατάλληλο τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό, ή δίκτυο άμεσα εξουσιοδοτημένων ανεξάρτητων τεχνικών - συντηρητών, ώστε η άρση οποιασδήποτε βλάβης να γίνεται εντός 24 ωρών για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και εντός 48 ωρών για τα υπόλοιπα διαμερίσματα της χώρας.

2.20.4 Ποιότητα συντήρησης - Εγγύηση

2.20.4.1. Παρέχεται εγγύηση παροχής των απαιτούμενων ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά την ημερομηνία πώλησης της μηχανής, όπως στο συνημμένο υπόδειγμα.

Υπόδειγμα Παρεχόμενης Εγγύησης

Εγγύηση Νο : ΧΧΧΧ

Αριθμός και ημερομηνία έγκρισης καταλληλότητας :  
Αριθμός Μητρώου :  
Είδος :  
Τύπος :  
Ημερομηνία έναρξης εγγύησης :

(πρωταρχικής αγοράς)

 
Στοιχεία αγοραστή :

(πρώτου αγοραστή)

 

Όροι εγγύησης :

 1. Ο κατέχων την άδεια καταλληλότητας του παρόντος Φορολογικού Μηχανισμού, εγγυάται ότι ο Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός με τα πιο πάνω στοιχεία έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών και δεν παραβιάζει με κανένα τρόπο την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
 2. Η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και η τεχνική που εφαρμόστηκε στην κατασκευή του εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και καλή λειτουργία του.
 3. Η εγγύηση παρέχεται στον νόμιμο κάτοχο - χρήστη του μηχανισμού, για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς του παρόντος Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού και αφορά επίσης την ύπαρξη ανταλλακτικών και εξαρτημάτων και την εξασφάλιση υποδομής για την έγκαιρη αποκατάσταση βλαβών και την επαναφορά σε ομαλή λειτουργία του μηχανισμού με δαπάνες του χρήστη.
 4. Ειδικά για την περίοδο ενός χρόνου από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς του μηχανισμού, η εγγύηση προς τον νόμιμο κάτοχο της μηχανής αφορά και τη δωρεάν επισκευή και παροχή των αναγκαίων ανταλλακτικών ή και στην αντικατάσταση ολόκληρου του μηχανισμού στην περίπτωση που η βλάβη ή η κακή λειτουργία του οφείλεται σε ελαττώματα ή κακή κατασκευή ή προγραμματισμό.
 5. Η εγγύηση δεν ισχύει όταν η βλάβη του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού οφείλεται σε κακή χρήση ή σε εξωτερικές επεμβάσεις με οποιοδήποτε τρόπο καθώς επίσης και στην περίπτωση αλλοίωσης ή παραποίησης του τύπου ή του αριθμού μητρώου ή του αριθμού έγκρισης καταλληλότητας του μηχανισμού.
Υπογραφή και πλήρη Υπογραφή και
στοιχεία του κατασκευαστή στοιχεία του πωλητή

2.20.4.2. Δεν αποκλείεται η διατύπωση και άλλων όρων εκτός από τους πιο πάνω, με την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον αυτοί όροι δεν πρέπει να θίγουν, να περιορίζουν ή να αναιρούν με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο του υποδείγματος της εγγύησης της απόφασης αυτής.

2.20.4.3. Ειδικά στην εγγύηση δεν επιτρέπεται να περιέχεται κανένας όρος διακοπής της εγγυήσεως λόγω μη χρήσης προτεινομένων αναλωσίμων συγκεκριμένου προμηθευτή π.χ.. μελανοταινίες, χαρτί κλπ.

2.20.4.4. Δεν αποτελεί αιτία διακοπής της εγγυήσεως η μη αποστολή ή η καθυστέρηση αποστολής, αποκόμματος της εγγυήσεως από τον κάτοχο του ΦΗΜ προς τον παρέχοντα την εγγύηση του ΦΗΜ.

2.20.5. Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών

2.20.5.1. Ο ΦΗΜ συνοδεύεται από βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών, το οποίο παρέχει ο προμηθευτής του και είναι οργανωμένο σε τρεις ενότητες.

2.20.5.2. Η αρίθμηση των σελίδων του βιβλιαρίου συντήρησης - επισκευών είναι συνεχής και ενιαία.

2.20.5.3. Α. Πρώτη ενότητα

2.20.5.3.1. Περιλαμβάνει τον απαραίτητο αριθμό σελίδων στο βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών, στις οποίες περιέχονται με την ακόλουθη σειρά, τα εξής στοιχεία :

2.20.5.3.2. Στην πρώτη σελίδα της πρώτης ενότητας καταγράφονται:

 • Πλήρη στοιχεία και τηλέφωνα τεχνικής υποστήριξης του κατέχοντος την άδεια του συγκεκριμένου μοντέλου .
 • Πλήρη στοιχεία του προμηθευτή – πωλητή του ΦΗΜ.
 • Τύπος (οικογένεια / κατηγορία – μοντέλο – είδος ) του ΦΗΜ.
 • Κατανάλωση ισχύος του ΦΗΜ στις τρεις καταστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 6.2 του Κεφαλαίου αυτού.
 • Χαρακτηριστικά μπαταρίας – τροφοδοσίας και θερμοκρασιακό διάστημα λειτουργίας σε περίπτωση φορητού ή εποχούμενου ΦΗΜ.
 • Αριθμός και ημερομηνία έγκρισης – άδειας καταλληλότητας του ΦΗΜ.
 • Στην περίπτωση που ο ΦΗΜ είναι ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, αναφέρονται πλέον και τα στοιχεία του ενσωματωμένου ή διασυνδεόμενου ταξιμέτρου (αρ. άδειας Υπουργ. Ανάπτυξης, σταθερά ταξιμέτρου, κλπ).
 • Αριθμός μητρώου του ΦΗΜ.
 • Σύνθεση του ΦΗΜ, δηλαδή από πόσα φυσικά διακριτά μέρη αποτελείται, κατά την παράδοσή της στον κάτοχο - αγοραστή.
 • Οδηγίες για την φύλαξη του χαρτιού σε περίπτωση θερμικού εκτυπωτή.
 • « ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ : ………… », η οποία προσδιορίζεται, ως η ακριβής ημερομηνία συμπληρώσεως 4 ετών από την ημερομηνία χορηγήσεως της άδειας καταλληλότητας

2.20.5.3.3. Στη δεύτερη σελίδα της πρώτης ενότητας του βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών, αναγράφονται οι μέγιστες δυνατές τιμές που μπορούν να λάβουν οι εξής αθροιστές :

 • Βλαβών μνήμης εργασίας – CMOS Error
 • Αλλαγών Λεκτικών Επωνυμίας Κατόχου
 • Αλλαγών συντελεστών ΦΠΑ
 • Ειδών
 • Κατηγοριών ειδών
 • Καταγραφής προσβάσεων – επεμβάσεων Τεχνικού
 • Οι μέγιστοι δυνατοί αριθμοί που μπορεί να διαχειρισθεί ο ΦΗΜ για τις αξίες συναλλαγών (τιμής μονάδας και συνολικού ποσού) ανά απόδειξη, αλλά και οι μέγιστες δυνατές τιμές των προοδευτικών αθροιστικών ποσών συνόλων ανά συντελεστή ΦΠΑ και τζίρου στα ποσά που ενταμιεύονται στη φορολογική μνήμη και εκτυπώνονται στο δελτίο «Ζ».

2.20.5.3.4. Στη τρίτη σελίδα της πρώτης ενότητας του βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών, προσαρμόζεται ακριβές αντίγραφο των βασικών όρων της παρεχόμενης εγγύησης, όπως στο υπάρχον σχετικό υπόδειγμα, το οποίο συμπληρώνεται και συνυπογράφεται από τον πρώτο αγοραστή και τον πρώτο πωλητή (έμπορο) του ΦΗΜ.

2.20.5.3.5. Στις επόμενες σελίδες της πρώτης ενότητας του βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών αναφέρονται με τρόπο επεξηγηματικό και κατανοητό όλοι οι απαραίτητοι χειρισμοί για την:

 • Έκδοση Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ»
 • Έκδοση Δελτίου Περιοδικής Ανάγνωσης Δεδομένων Φορολογικής Μνήμης (Αναλυτικής και Συνοπτικής), με επιλογή «από... έως» εναλλακτικά με βάση τον α/α «Ζ» ή με βάση ημερολογιακή περίοδο
 • Έκδοση Δελτίου Αναφοράς Ανοικτών Τραπεζιών (για όσες ΦΤΜ λειτουργούν με πρόγραμμα εστιατορίου)
 • Ανάγνωση των Δεδομένων της Φορολογικής Μνήμης μέσω σειριακής θύρας και χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

2.20.5.3.6. Σε ειδικό τμήμα ικανού αριθμού σελίδων, που υπάρχει για τον σκοπό αυτό στο τελευταίο μέρος της πρώτης ενότητας του βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών, για τους ΦΗΜ οι οποίοι εκδίδουν δελτία αποδείξεων εσόδου το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται από πιστοποιημένο λογισμικό εφαρμογών (σύμφωνα με την παράγραφο 2.13.2 του Κεφαλαίου αυτού) που ευρίσκεται εκτός ΦΗΜ, σε άλλο διασυνδεόμενο σύστημα, αναγράφονται τα εξής :

 • Τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του λογισμικού εφαρμογών.
 • Η ακριβής ονομασία διάθεσης και ο τρέχων αριθμός έκδοσης (version) του λογισμικού αυτού.
 • Η διαβεβαίωση του κατέχοντος την άδεια καταλληλότητας, ότι το λογισμικό έκδοσης αποδείξεων εσόδου μέσω του ΦΗΜ έχει ελεγχθεί, είναι πιστοποιημένο και εκδίδει τις αποδείξεις εσόδου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ.
 • Η επισήμανση ότι δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η λειτουργία – συνεργασία του ΦΗΜ, με διασυνδεόμενο σύστημα το οποίο έχει άλλο μη πιστοποιημένο λογισμικό εφαρμογών για την έκδοση αποδείξεων εσόδου.

2.20.5.4. Β. Δεύτερη ενότητα

2.20.5.4.1. Περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης - χρήστη του ΦΗΜ.

2.20.5.4.2. Ειδικότερα, στην πρώτη σελίδα καταγράφονται:

 • Πλήρη στοιχεία του χρήστη - αγοραστή του ΦΗΜ.
 • Ημερομηνία εγκατάστασης του ΦΗΜ στο χώρο λειτουργίας του.
 • Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΦΗΜ.

2.20.5.4.3. Επιπλέον σελίδες για τυχόν αλλαγές διευθύνσεων του κατόχου - χρήστη του ΦΗΜ, όπου αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του, πριν και μετά την αλλαγή διεύθυνσης.

2.20.5.4.4. Μια επιπλέον σελίδα για την περίπτωση μεταβίβασης – εκχώρησης του ΦΗΜ, όπου αναφέρονται :

τα τελευταία δεδομένα της χρησιμοποιηθείσας φορολογικής μνήμης, ως εξής :

 • αριθμός τελικού εκδοθέντος δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ».
 • ημερομηνία έκδοσης τελικού εκδοθέντος δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ»
 • Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) διακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ (από την ενεργοποίηση της φορολογικής μνήμης).
 • Δύο (2) ποσά ακαθαρίστων εσόδων αποφορολογημένων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται, από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ (από την ενεργοποίηση της φορολογικής μνήμης).
 • τα πλήρη στοιχεία των κατόχων του ΦΗΜ πριν και μετά την μεταβίβαση – εκχώρηση.

2.20.5.4.5. Μια επιπλέον σελίδα για την περίπτωση απόκτησης (μεταβίβασης – εκχώρησης) του ΦΗΜ από άλλο κάτοχο, όπου αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των κατόχων του ΦΗΜ πριν και μετά την μεταβίβαση – εκχώρηση.

2.20.5.4.6. Μία επιπλέον σελίδα με τη μορφή της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως ισχύει, η οποία συμπληρώνεται σε περίπτωση μεταβίβασης μεταχειρισμένου φορολογικού μηχανισμού σε νέο κάτοχο – χρήστη, από μεταπωλητή φορολογικών μηχανισμών.

2.20.5.4.7. Ειδικά την περίπτωση που ο ΦΗΜ είναι ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, υποχρεωτικά στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται και αναφέρονται :

 • τα πλήρη στοιχεία οχήματος (μάρκα και μοντέλο οχήματος, έτος 1ης κυκλοφορίας, αρ. άδειας ταξί, αρ. κυκλοφορίας οχήματος, κλπ)
 • Πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη (εκμεταλλευτή).
 • Ημερομηνία αγοράς - εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας του μηχανισμού.
 • Ιδιαίτερη σελίδα για συμπλήρωση της έναρξης
 • Ιδιαίτερη σελίδα Θεώρησης Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών.
 • Ικανός αριθμός σελίδων για αλλαγές στοιχείων οχήματος.
 • Ικανός αριθμός σελίδων για αλλαγές στοιχείων του αυτού ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη (εκμεταλλευτή)
 • Ικανός αριθμός σελίδων για μεταβιβάσεις, με αντίστοιχες θέσεις για συμπλήρωση συνολικών ποσών αθροιστών της φορολογικής μνήμης (τζίρων, ΦΠΑ ανά συντελεστή), στοιχείων μεταβίβασης (ημερομηνία μεταβίβασης, στοιχεία πωλητή και αγοραστή), κλπ.

2.20.5.5. Γ. Τρίτη ενότητα

2.20.5.5.1. Περιλαμβάνει στοιχεία που καταγράφονται κατά τη διάρκεια επισκευών ή συντήρησης του ΦΗΜ. Η ενότητα αυτή ακολουθεί μία τυποποίηση, η οποία εκτείνεται σε 3 σελίδες και περιγράφεται αναλυτικότερα στη συνέχεια:

2.20.5.5.2. Ειδικότερα, στην πρώτη σελίδα καταγράφονται:

 • Ημερομηνία και ώρα κλήσης του εξουσιοδοτημένου τεχνικού καθώς και λόγος κλήσης (συμπληρώνεται από το κάτοχο - χειριστή του ΦΗΜ).
 • Πλήρη στοιχεία του εξουσιοδοτημένου τεχνικού που χειρίζεται την κλήση του κατόχου - χειριστή του ΦΗΜ.
 • Ημερομηνία και ώρα μεταφοράς του ΦΗΜ στο χώρο του εξουσιοδοτημένου τεχνικού, εφόσον η ΦΤΜ δεν μπορεί να επιδιορθωθεί - συντηρηθεί στο χώρο λειτουργίας της.
 • Ημερομηνία και ώρα έναρξης των εργασιών του εξουσιοδοτημένου τεχνικού.
 • Ημερομηνία και ώρα περάτωσης των εργασιών του εξουσιοδοτημένου τεχνικού.
 • Ημερομηνία και ώρα επιστροφής του ΦΗΜ στο χώρο λειτουργίας του, σε περίπτωση που οι εργασίες επισκευής ή συντήρησης εκτελέσθηκαν σε διαφορετικό χώρο.
 • Άλλες επισημάνσεις που διαπιστώθηκαν είτε από τον κάτοχο του ΦΗΜ, είτε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό και αξίζει να σημειωθούν.

2.20.5.5.3. Στη δεύτερη σελίδα αναφέρεται :

 • Αν έγινε αφαίρεση της σφραγίδας του ΦΗΜ κατά η διάρκεια των εργασιών σε αυτόν.
 • Αν έγινε επαναπρογραμματισμός του ΦΗΜ κατά τη διάρκεια των εργασιών σε αυτόν. Αν ναι, να καταγραφεί λεπτομερώς τι επαναπρογραμματίσθηκε.
 • Ο αύξων αριθμός της τελευταίας απόδειξης πληρωμής για τον πελάτη που εκδόθηκε από το χειριστή του ΦΗΜ πριν την επέμβαση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού.
 • Ομοίως ο τελευταίος αριθμός δελτίου ημερήσιας κίνησης «Z» που έχει εκδοθεί από το χειριστή.
 • Ο αρχικός και τελικός αύξων αριθμός απόδειξης εσόδου που εκδόθηκε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό κατά την διάρκεια δοκιμών.
 • Ο τελευταίος αριθμός δελτίου ημερησίας κίνησης «Z» που έχει γίνει μετά την επέμβαση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού.
 • Δήλωση του χρήστη του ΦΗΜ ότι όλα τα δελτία των δοκιμών που εκδόθηκαν από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό παρεδόθησαν υπογραμμένα και σφραγισμένα από αυτόν προς φύλαξη στα φορολογικά βιβλία του χρήστη.
 • Δήλωση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού για ομαλή λειτουργία του ΦΗΜ μετά το τέλος των εργασιών επισκευής ή συντήρησης.
 • Σε περίπτωση συντήρησης, περιγραφή των εργασιών συντήρησης και των ανταλλακτικών που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν.
 • Σε περίπτωση επισκευής, περιγραφή της βλάβης, των εργασιών αποκατάστασής της και των ανταλλακτικών που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν.
 • Άλλες επισημάνσεις που διαπιστώθηκαν από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό και αξίζει να σημειωθούν.

2.20.5.5.4. Στη τρίτη σελίδα ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός θα συμπληρώνει, μετά το τέλος των εργασιών επισκευής στον ΦΗΜ, ορισμένα ορθογώνια (κουτιά) επιλογών (checkboxes) σαν απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με τον ΦΗΜ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες ερωτήσεις:

2.20.5.5.5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η βλάβη παρουσιάστηκε στη τροφοδοσία της μηχανής ;

¨

¨

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η βλάβη παρουσιάστηκε σε τροφοδοτικό ;

¨

¨

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η βλάβη παρουσιάστηκε σε κύκλωμα μπαταριών ;

¨

¨

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Καταστράφηκαν τα εσωτερικά κυκλώματα τροφοδοσίας ;

¨

¨

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

...............................................................................................

¨

¨

2.20.5.5.6. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η βλάβη παρουσιάστηκε στο μηχανισμό προώθησης χαρτιού ;

¨

¨

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η βλάβη παρουσιάστηκε στην κεφαλή εκτύπωσης ;

¨

¨

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η βλάβη παρουσιάστηκε στον ελεγκτή του εκτυπωτή ;

¨

¨

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

...............................................................................................

¨

¨

2.20.5.5.7. Ο κατάλογος των ερωτήσεων είναι ενδεικτικός και όχι πλήρης. Η Επιτροπή αξιολογεί ιδιαίτερα ένα διεξοδικότερο και ειδικό κατά μοντέλο κατάλογο που παρέχεται από τον προμηθευτή του ΦΗΜ. Επίσης αξιολογεί την κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων ανά υποσύστημα. Ο κατάλογος αυτός είναι δυνατόν να εκτείνεται πέρα από μια σελίδα, κάθε όμως σελίδα αφού συμπληρωθεί θα υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

2.20.5.5.8. Ειδικά την περίπτωση που ο ΦΗΜ είναι ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, επισημαίνεται ότι :

 • Σε κάθε εκμεταλλευτή χορηγείται ιδιαίτερο βιβλιάριο συντήρησης ο οποίος σε κάθε περίπτωση έχει την ευθύνη φύλαξής του. Με δική του μέριμνα και υποχρέωση το ΒΣΕ προσκομίζεται και θεωρείται στην αρμόδια για τη φορολογία του, Δ.Ο.Υ.
 • Σε κάθε περίπτωση βλάβης της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός καταγράφει και βεβαιώνει στο ΒΣΕ σε ποια συγκεκριμένη εκάστοτε θέση εκμεταλλευτή έλαβε χώρα η βλάβη. Το γεγονός αυτό πιστοποιείται από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό ο οποίος υποχρεούται στη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης, η οποία συνοδεύει το ΒΣΕ (με τη σχετική καταχώρηση) και παραμένει εντός του οχήματος.

2.20.5.6 Δ’ Τέταρτη Ενότητα

2.20.5.6.1 Περιλαμβάνει τον απαραίτητο αριθμό σελίδων στο βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών, στις οποίες ο κάτοχος-χρήστης του ΦΗΜ συμπληρώνει με τα συγκεντρωτικά μηνιαία δεδομένα της φορολογικής μνήμης καθώς και με στοιχεία επισκευών και συντήρησης, συμφώνα με το αρθ.5 παρ.1 του Ν.1809/88, όπως ισχύει μετά τον ν.3522/2006.

2.20.6. Εγχειρίδιο χρήσης

2.20.6.1. Το εγχειρίδιο χρήσης είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα.

2.20.6.2. Στην πρώτη σελίδα αναγράφεται ο τύπος το μοντέλο, ο αριθμός έγκρισης του φορολογικού μηχανισμού, καθώς και η σύνθεσή του, στην περίπτωση που ο ΦΗΜ αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά μέρη (π.χ. αποσπώμενο πληκτρολόγιο ή εκτυπωτής).

2.20.6.3..Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν οι οδηγίες χρήσης.

2.20.6.4. Στο εγχειρίδιο χρήσης αναφέρονται όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί πληκτρολόγησης που διατίθενται από το πρόγραμμα της μηχανής, ομαδοποιημένοι κατά κατηγορία, π.χ. χειρισμοί προγραμματισμού, χρήσης, έκδοσης αναφορών, έκδοσης επιπλέον στατιστικών στοιχείων, αναγνώρισης λαθών, κ.λ.π.. Για κάθε εξηγούμενο χειρισμό θα φαίνονται σχηματικά τα πλήκτρα και η σειρά πληκτρολόγησης, καθώς και το εκτυπούμενο αντίστοιχο αποτέλεσμα, από τον ΦΗΜ, το οποίο δεν θα παρουσιάζει απόκλιση από την πραγματική απόδειξη παρά μόνο ως προς τα στοιχεία.

2.21. Συσκευασία

2.21.1. Η συσκευασία του ΦΗΜ ανταποκρίνεται στις ακόλουθες προδιαγραφές - απαιτήσεις:

 • Είναι ασφαλής και στιβαρή, ώστε να προστατεύεται από οξείδωση που μπορεί να προκληθεί από υγρασία ή διαβροχή και να εξασφαλίζεται η μεταφορά της μέχρι τον τόπο προορισμού χωρίς φθορές, κακώσεις, αλλοιώσεις ή άλλου είδους ζημιά.
 • Ανταποκρίνεται στα διεθνώς ισχύοντα για μεταφορές εύθραυστων υλικών.

2.21.2. Ο συσκευασμένος φορολογικός μηχανισμός μπορεί να παραμείνει χωρίς καμία επίπτωση σε αποθηκευτικούς χώρους με τις εξής συνθήκες περιβάλλοντος

 • Θερμοκρασία από - 5 °C έως + 48 °C
 • Σχετική υγρασία έως 95%,
 • Ατμόσφαιρα μεγάλης περιεκτικότητας σε σκόνη, χωρίς να πάθει οποιαδήποτε βλάβη.

2.22. Βάρος και Διαστάσεις

Ο σχεδιασμός του ΦΗΜ είναι τέτοιος ώστε να επιτυγχάνεται η ίδια λειτουργικότητα σε όσο το δυνατό μικρότερο βάρος και όγκο. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται ιδιαίτερα από την Επιτροπή.

2.23. Θόρυβος

Ο θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του ΦΗΜ περιορίζεται σε τέτοιο επίπεδο ώστε να εναρμονίζεται με τις εκάστοτε ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ειδικότερα ο θόρυβος του συστήματος εκτύπωσης. Το στοιχείο αυτό αξιολογείται από την Επιτροπή για την παροχή έγκρισης – άδειας καταλληλότητας.

2.24. Αλλαγή Στοιχείων (Λεκτικών) Προσδιορισμού Κατόχου

2.24.1. Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα τουλάχιστον 20 πλήρων αλλαγών στοιχείων (λεκτικών) προσδιορισμού του κατόχου. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής :

 1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης
 2. Διεύθυνση
 3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα
 4. ΑΦΜ και
 5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος – χρήστης του ΦΗΜ.

Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να ορίζονται διαφορετικά από σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, ή και σ’ αυτά να προστίθενται και άλλα, για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω στοιχεία έχουν μήκος μεγαλύτερο από την μέγιστη χωρητικότητα χαρακτήρων των λεκτικών του ΦΗΜ, επιτρέπονται κατάλληλες συντμήσεις εξαιρουμένου του ΑΦΜ.

2.24.2. Ο μέγιστος δυνατός αριθμός πλήρων αλλαγών αναφέρεται υποχρεωτικά και περιγράφεται εμφανώς στα εγχειρίδια οδηγιών χειρισμού και συντήρησης. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή λεκτικού εάν προηγουμένως δεν έχει προηγηθεί η έκδοση Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».

2.24.3. Επιπλέον για την αλλαγή λεκτικού, μετά την έκδοση του «Ζ» δεν θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει καμιά έκδοση αποδείξεως εσόδου - συναλλαγής («Νόμιμης Απόδειξης»). Μετά από κάθε αλλαγή λεκτικού, ο ΦΗΜ σηματοδοτεί κατάλληλα με εκτύπωση στο χαρτί ή εμφάνιση σε οθόνη, σχετικού μηνύματος για τον εναπομείναντα αριθμό αλλαγών λεκτικού, π.χ. «ΠΡΟΣΟΧΗ : Αλλαγές Λεκτικού που έχουν Απομείνει : 4»

2.25. Συντελεστές ΦΠΑ, Τμήματα , Είδη, Κατηγορίες

2.25.1. Τμήματα (Αθροιστές)

2.25.1.1. Ο ΦΗΜ έχει τουλάχιστον πέντε τμήματα, ένα για κάθε συντελεστή ΦΠΑ. Ο ΦΗΜ αποκλείει κάθε δυνατότητα πώλησης είδους ή παροχής υπηρεσίας όταν αυτά δεν είναι συνδεδεμένα με τον αντίστοιχο συντελεστή Φ.Π.Α.

2.25.1.2. Επίσης, ο ΦΗΜ διαθέτει δυνατότητα εκτύπωσης δελτίου των τμημάτων με τον αντίστοιχο συνδεδεμένο συντελεστή ΦΠΑ.

2.25.2. Είδη

2.25.2.1. Ο ΦΗΜ διαχειρίζεται και εκτυπώνει, είδη και κατηγορίες ειδών, με δυνατότητα καταγραφής της περιγραφής (ονομασίας) του είδους, της μονάδας μέτρησης ποσότητας, της αξίας μονάδας του είδους, τον συντελεστή ΦΠΑ που αντιστοιχεί και την κατηγορία στην οποία ανήκει, με ελάχιστο προδιαγραφόμενο αριθμό 200 ειδών, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε τουλάχιστον 20 διαφορετικές κατηγορίες. Ο συντελεστής ΦΠΑ του είδους είναι υποχρεωτικά ο ίδιος με αυτόν του τμήματος όπου ανήκει το είδος.

2.25.2.2. Οι κατηγορίες των ειδών είναι ανεξάρτητες από τα τμήματα συντελεστών ΦΠΑ που διαθέτει ο ΦΗΜ. Ο ΦΗΜ έχει τη δυνατότητα με κατάλληλο χειρισμό (π.χ. πληκτρολόγηση κωδικού) της αυτόματης ένδειξης σε οθόνη, της τιμής του είδους.

2.25.2.3. Διόρθωση – Ακύρωση. Ο ΦΗΜ παρέχει στο χειριστή τη δυνατότητα διόρθωσης – ακύρωσης σε είδη, της υπό έκδοση νόμιμης απόδειξης. Κατά την διόρθωση – ακύρωση είδους, δεν επιτρέπεται η διόρθωση μη πωληθέντος είδους. Η διόρθωση – ακύρωση είδους νοείται μόνο ως ολική ακύρωση είδους. Ο ΦΗΜ πριν επιτρέψει την διόρθωση – ακύρωση είδους, ελέγχει την τιμή, τον κωδικό, την περιγραφή, την ποσότητα και το συντελεστή ΦΠΑ του υπό διόρθωση – ακύρωση είδους.

2.25.2.4. Αλλαγή Είδους. Η αλλαγή ειδών είναι επιτρεπτή, εφόσον τα είδη έχουν τον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ και δεν δημιουργείται αρνητικό υπόλοιπο.

2.25.2.5. Έκπτωση / Αύξηση. Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα ποσοτικής και ποσοστιαίας έκπτωσης ή αύξησης. Η έκπτωση γίνεται για κάθε είδος (αγαθό) χωριστά ή για το σύνολο. Στην πρώτη περίπτωση το ποσό της έκπτωσης αναγράφεται αμέσως μετά την τιμή του είδους στο οποίο αναφέρεται η έκπτωση και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό της πώλησης, και στη δεύτερη περίπτωση, το ποσό της έκπτωσης αναγράφεται μετά την έκδοση του Μερικού Συνόλου. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση αυξήσεως.

2.25.2.6. Ο ΦΗΜ επιτρέπεται να έχει δυνατότητα ολικής ακύρωσης απόδειξης. Τότε εκτυπώνεται με κεφαλαία γράμματα (διπλού ύψους – διπλού πλάτους εφόσον είναι τεχνικά δυνατόν) η ένδειξη «ΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» Η ολικά ακυρωμένη απόδειξη είναι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ.

2.25.2.7. Ο ΦΗΜ καταγράφει στο δελτίο ημερήσιας κίνησης «Z» τα αντίστοιχα ημερήσια συνολικά ποσά των διορθώσεων, αλλαγών, εκπτώσεων και αυξήσεων, με τρόπο ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός τους.

2.25.3. Αλλαγή Συντελεστών ΦΠΑ

2.25.3.1. Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα τουλάχιστον 40 αλλαγών συντελεστών ΦΠΑ. Ο αριθμός αυτός αναφέρεται υποχρεωτικά και περιγράφεται εμφανώς στα εγχειρίδια οδηγιών χειρισμού και συντήρησης. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ εάν προηγουμένως δεν έχει προηγηθεί η έκδοση Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Επιπλέον για την αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ, μετά την έκδοση του «Ζ» δεν θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει καμιά έκδοση αποδείξεως εσόδου συναλλαγής («Νόμιμης Απόδειξης»).

2.25.3.2. Κάθε αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ καταγράφεται στη φορολογική μνήμη με την ένδειξη ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΑΠΟ _ ΣΕ _ μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία μεταβολής.

2.25.3.3. Μετά από κάθε αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ, ο ΦΗΜ σηματοδοτεί κατάλληλα με εκτύπωση στο χαρτί ή εμφάνιση σε οθόνη, σχετικού μηνύματος για τον εναπομείναντα αριθμό αλλαγών λεκτικού, π.χ. «ΠΡΟΣΟΧΗ : Αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ που έχουν Απομείνει : (π.χ. 11)»

2.25.3.4. Εξ’ αρχής ο ΦΗΜ εφοδιάζεται με τα προκαθορισμένα ποσοστά στους αντίστοιχους συντελεστές ΦΠΑ. Η αντιστοιχία αυτή γενικά έχει ως εξής : Α=χχ,χχ%, Β=χχ,χχ%, Γ=χχ,χχ%, Δ=χχ,χχ%, Ε=0%, (όπου χχ,χχ = το ποσοστό του αντίστοιχου συντελεστή ΦΠΑ) και διαφοροποιείται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την φορολογική νομοθεσία.

Τα ποσοστά σε όλους τους αντίστοιχους συντελεστές ΦΠΑ, υποχρεωτικά διαθέτουν μετά τον ακέραιο αριθμό και δύο δεκαδικά ψηφία, τα οποία συμμετέχουν και αυτά σε όλους τους υπολογισμούς και στην εκτύπωση του αντίστοιχου ποσού ΦΠΑ.

Η αρχική τοποθέτηση των συντελεστών αυτών δεν προσμετράται ως αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ.

2.25.3.5. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή των ποσοστών αυτών και οι αντιστοιχία τους, χωρίς να επιβάλλεται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. Το γεγονός αυτό επισημαίνεται και αναγράφεται εμφανώς στα εγχειρίδια χρήσης και προγραμματισμού, ως πληροφοριακό στοιχείο για τον κάτοχο του ΦΗΜ.

2.25.3.6. Το λογισμικό του ΦΗΜ ελέγχει τα ποσοστά των συντελεστών ΦΠΑ και δεν επιτρέπει την καταχώρηση ή την ύπαρξη του ίδιου ποσοστού σε διαφορετικούς συντελεστές. Δεν επιτρέπεται δηλαδή, να τεθεί π.χ. ποσοστό 23% στο συντελεστή Γ και το ίδιο ποσοστό 23%, να τεθεί και στο συντελεστή Δ.

2.25.3.7. Ο συντελεστής μηδενικού ΦΠΑ (Ε=0), είναι συγκεκριμένος και το λογισμικό του ΦΗΜ δεν επιτρέπει καμιά δυνατότητα αλλαγής του.

2.25.3.8. Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του ΦΗΜ, εφόσον δεν έχει γίνει σύνδες η των τμημάτων με συντελεστές ΦΠΑ.

2.25.3.9. Σε περίπτωση μηδενισμού της μνήμης εργασίας (CMOS Error) επαναφέρονται από τη φορολογική μνήμη οι τελευταίες τιμές του ΦΠΑ.

2.26. Εκδιδόμενα Δελτία από ΦΗΜ

2.26.1 Απόδειξη Εσόδου

2.26.1.1. Η μόνη έγκυρη απόδειξη που εκδίδεται για τον πελάτη είναι εκείνη η νόμιμη απόδειξη της οποίας τα στοιχεία καταχωρούνται τελικά στη φορολογική μνήμη του ΦΗΜ.

2.26.1.2. Στην απόδειξη αυτή περιέχονται ανάμεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ» και «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ», ευανάγνωστα τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης
 2. Διεύθυνση.
 3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα
 4. ΑΦΜ και
 5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος – χρήστης του ΦΗΜ.
 6. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί.
 7. Ημερήσιος αύξων αριθμός φορολογικής απόδειξης εσόδου και το πλήθος (προοδευτικός αύξων αριθμός) των εκδοθεισών φορολογικών αποδείξεων εσόδου από αρχής λειτουργίας του ΦΗΜ συμπεριλαμβανομένου και του τρέχοντα ημερήσιου αύξοντα αριθμού φορολογικής απόδειξης.
 8. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης
 9. Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τους εκάστοτε τύπους και κατηγορίες ΦΗΜ. Επιτρέπεται η αναγραφή 3 γραμμών ελευθέρου κειμένου (σχόλια) εντός των φορολογικών δελτίων αποδείξεων που θα καθορίζεται ελεύθερα από τον κάτοχο/χρήστη του ΦΗΜ με την προϋπόθεση το κείμενο αυτό :
 • Δεν θα εκτείνεται επί της γραμμής πέραν του σημείου που θα άρχιζε η εκτύπωση ποσού,
 • Δεν θα παραπέμπει σε παρανοήσεις ή αλλοιώσεις των συναλλαγών του περιεχομένου της απόδειξης.

Εκτυπώνεται και μετά την εκτύπωση του συνολικού ποσού της συναλλαγής και την ένδειξη «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΛΗΞΗ».

 1. Μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος/υπηρεσία στην οποία αναγράφεται η ονομασία του είδους/υπηρεσίας η οποία δεν επεκτείνεται εντός της στήλης των ποσών και όπου απαιτείται η αντίστοιχη ποσότητα και αξία του είδους. Η ποσότητα αναγράφεται έως τρία δεκαδικά ψηφία και η τιμή μονάδος είδους/υπηρεσίας έως πέντε δεκαδικά ψηφία (υγρά καυσίμων, κ.λπ.)», σε κάθε περίπτωση η τελική αξία του είδους αναγράφεται με δυο δεκαδικά.
 2. αντίστοιχος συντελεστής Φ.Π.Α. αριθμητικά υποχρεωτικά με δυο δεκαδικά ψηφία στο δεξιό μέρος της αξίας του είδους ή της παροχής υπηρεσίας.
 3. Το συνολικό ποσό της συναλλαγής. (Επισημαίνεται ότι η αναγραφή του συνολικού ποσού της συναλλαγής δεν ισχύει για τις ΦΤΜ που λειτουργούν με πρόγραμμα εστιατορίου και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΠΟΛ.1122/2009).
 4. Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού
 5. Ο αριθμός κάρτας αποδείξεων πελάτη με στόχο την χρησιμοποίησή του για την καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών (απόδειξης δαπανών). Ο ΦΗΜ υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα καταχώρησης του αριθμού κάρτας αποδείξεων πελάτη. Η καταχώρηση δύναται να γίνεται είτε αυτόματα μέσω διασυνδεόμενης στον ΦΗΜ/ΦΤΜ/ΑΔΗΜΕ, εξωτερικής συσκευής (, , , κ.λ.π.), είτε χειριστικά με πληκτρολόγηση του αριθμού πιστοποίησης του πελάτη, με ταυτόχρονη αυτόματη καταγραφή και διαφύλαξη των στοιχείων της φορολογικής απόδειξης με τον αριθμό πιστοποίησης του πελάτη στην εσωτερική μνήμη (, , κ.τλ.) του Ηλεκτρονικού Ημερολογίου () του ΦΗΜ/ΦΤΜ/ΑΔΗΜΕ.
 6. Η Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ) της φορολογικής Απόδειξης, η οποία εκτυπώνεται πριν από τις λέξεις «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΛΗΞΗ.
 7. Ο γραμμωτός κώδικα με στοιχεία απόδειξης ήτοι αριθμό μητρώου ΦΗΜ, γενικό αύξων αριθμό προοδευτικών αποδείξεων, συνολική αξία απόδειξης, για επιτόπιο έλεγχο.

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ πρέπει να έχει την ενδεικτική μορφή του παρακάτω πίνακα :

ΠΕΔΙΟ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ

Προαιρετικό ευχαριστήριο μήνυμα 6 γραμμών ελευθέρου κειμένου η λογότυπου

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ

ΣΤΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

1ο ΠΕΔΙΟ

Αναγραφή στοιχείων παρ 2.9.2

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΕΝΑΡΞΗ

2ο ΠΕΔΙΟ

Αναγραφή στοιχείων παρ 2.26.1.2

(επωνυμία επιχείρησης – επιτηδευματία – ΑΦΜ – ΔΟΥ κ.τ.λ)

 

 • Επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης
 • Διεύθυνση – Τηλέφωνο
 • Επάγγελμα - Δραστηριότητα – ΑΦΜ
 • ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος του ΦΗΜ.

 

3ο ΠΕΔΙΟ

Αναγραφή στοιχείων παρ 2.26.1.2

(Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί. - Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης – αριθμός κάρτας αποδείξεων πελάτη)

 

Α/Α ΦΗΜ : 99 – ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 99

 

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ: 01-10-2012 19:59

 

ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΕΛΑΤΗ: 930090766-12345678910

4ο ΠΕΔΙΟ

Αναγραφή στοιχείων παρ 2.26.1.2

(Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ:

Μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος στην οποία αναγράφεται η ονομασία - περιγραφή του είδους και όπου απαιτείται και η ποσότητα και η αξία του είδους

Ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ αριθμητικά στο δεξιό μέρος της αξίας του είδους

Το συνολικό ποσό της συναλλαγής. Επισημαίνεται ότι η αναγραφή του συνολικού ποσού της συναλλαγής δεν ισχύει για τις ΦΤΜ που λειτουργούν με πρόγραμμα εστιατορίου)

 

ΤΜΗΜΑ 001……………………….……………….10,00 23,00%

ΕΙΔΟΣ 1000………….………………………… 20,00 06,50%

ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ……..…………. 30,00 13,00%

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,253
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ: 1,67912

ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΜΟΛΥΒΔΗ……………………… 17,22 23,00%

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 77,22

5ο ΠΕΔΙΟ

Τρόποι πληρωμής

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 70,00

ΜΕΤΡΗΤΑ 7,22

ΡΕΣΤΑ 0,00

6ο ΠΕΔΙΟ

Ημερήσιος αύξων αριθμός απόδειξης και προοδευτικός αύξων αριθμός απόδειξης

 

Ημερήσιος αρ. απόδειξης εσόδου: 9.999

Προοδευτικός αρ. απόδειξης εσόδου: 9.999.999

7ο ΠΕΔΙΟ

Αριθμός Μητρώου ΦΗΜ

ΦΗΜ 12123456

8ο ΠΕΔΙΟ

ΠΑΗΨΣ

ΠΑΗΨΣ:

1C24C5Β89Α01F2345D2624C5Α01F2345D26Β8910

9ο ΠΕΔΙΟ

Εκτύπωση γραμμωτού κώδικα με στοιχεία απόδειξης για επιτόπιο έλεγχο

10ο ΠΕΔΙΟ

Αναγραφή στοιχείων παρ 2.9.2

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΛΗΞΗ

 

11ο ΠΕΔΙΟ

Αναγραφή 3 γραμμών ελευθέρου κειμένου.

1Η … ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

2Η … ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

3Η … ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

12ο ΠΕΔΙΟ Προαιρετικό ευχαριστήριο μήνυμα 6 γραμμών ελευθέρου κειμένου η λογότυπου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ

2.26.1.3. Τα ποσά που αναφέρονται σε αξίες ειδών συναλλαγής (τιμές μονάδας) και ΦΠΑ καθώς και αποτελέσματα ενδιάμεσων υπολογισμών απεικονίζονται τουλάχιστον με δύο δεκαδικά ψηφία. Τα τελικά πληρωτέα και καταβλητέα ποσά των συναλλαγών στρογγυλοποιούνται στο 2ο δεκαδικό ψηφίο και απεικονίζονται με δύο δεκαδικά ψηφία ακριβώς.

2.26.1.4. Είναι δυνατόν πέραν των παραπάνω στοιχείων, το περιεχόμενο της νόμιμης απόδείξης εσόδου να διαμορφώνεται αναλόγως των ειδικών περιπτώσεων εφαρμογής ΦΗΜ, από σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ.

2.26.2. Εκτύπωση – Περιεχόμενο του Δελτίου Ημερησίας Κίνησης «Z».

2.26.2.1. Η έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» είναι υποχρεωτική από την κατασκευή του ΦΗΜ, ακόμη και όταν δεν έχει μεσολαβήσει καταγραφή ημερήσιων συναλλαγών και οι ημερήσιοι αθροιστές της μνήμης εργασίας είναι μηδενικοί.

2.26.2.2. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η παρεμπόδιση της έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Για το λόγο αυτό το λογισμικό του ΦΗΜ δεν απαιτεί καμία εισαγωγή – πληκτρολόγηση ή χειρισμό κανενός είδους κωδικού (password) για την έκδοση του «Ζ».

2.26.2.3. Τα στοιχεία που εκτυπώνονται στο δελτίο ημερησίας κίνησης «Z» περιέχονται ανάμεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και «ΛΗΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και είναι τα ακόλουθα:

1.Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης

2.Διεύθυνση.

3.Επάγγελμα - Δραστηριότητα

4. ΑΦΜ και

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος – χρήστης του ΦΗΜ.

6. Η χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Ζ»

7. Αύξων αριθμός του δελτίου ημερησίας κίνησης «Ζ»

8. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί (π.χ. 1,2, κ.λ.π.).

9. Η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης του δελτίου ημερησίας κίνησης «Ζ».

10. Οι Ημερήσιοι Αθροιστές και τα Ημερήσια Σύνολα και όπως αυτά διαμορφώθηκαν από το σύνολο της ημερήσιας κίνησης :

 1. Τέσσερα (4) ποσά ΦΠΑ που αντιστοιχούν στους συντελεστές ΦΠΑ Α,Β,Γ και Δ (π.χ. 6,5%, 13 %, 23% και 36%)
 2. Το συνολικό ποσό των ολικών ακαθαρίστων αποφορολογημένων (χωρίς ΦΠΑ ) εσόδων που αντιστοιχούν στους 4 συντελεστές ΦΠΑ Α+Β+Γ+Δ (π.χ. 6,5%, 13 %, 23% και 36%).
 3. Το ποσό των εσόδων που αντιστοιχούν στο συντελεστή Ε (0%)
 4. Οι τυχόν αναφορές της φορολογικής μνήμης από την προηγούμενη (τελευταία) έκδοση του «Ζ», με :
 • Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου της ημέρας.
 • Τις τροποποιήσεις των τιμών ΦΠΑ (αναλυτικά από ... σε ...).
 • Τις εκπτώσεις, αυξήσεις, αλλαγές, διορθώσεις.
 • Τον αριθμό των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors)
 • Τις τροποποιήσεις λεκτικών (αναλυτικά από ... σε ...).
 • Τον αριθμό των αποσυνδέσεων εκτυπωτή.
 • Τον αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου Τεχνικού
 1. Η Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ) που προκύπτει από όλα τα δεδομένα της Ημερήσιας Κίνησης της Εσωτερικής Μνήμης (flash memory card, EEPROM, κ.λπ) του Ηλεκτρονικού Ημερολογίου (electronic journal), συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας εκδοθείσης ημερήσιας σήμανσης του προηγούμενου εκδοθέντος φορολογικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Z» μέχρι την έκδοση του τρέχοντος Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».

11.Οι αναφορές της φορολογικής μνήμης από αρχής λειτουργίας του ΦΗΜ συμπεριλαμβανομένης και της τρέχουσας ημερήσιας κίνησης, με :

 1. Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή.

ii.Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα ( χωρίς ΦΠΑ ) έσοδα από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ διακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται.

 1. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου

iv.Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ.

v.Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors)

vi.Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτικών.

vii.Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή.

viii.Τον αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου Τεχνικού

12.Αριθμό Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού

2.26.2.4. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση ειδών – κατηγοριών, οι ποσότητες και τα αντίστοιχα ποσά εκτυπώνονται υποχρεωτικά ανά κατηγορία, σε ιδιαίτερο τμήμα του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».

2.26.2.5 Το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» πρέπει να έχει την ενδεικτική μορφή του παρακάτω πίνακα:

ΠΕΔΙΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ
Προαιρετικό ευχαριστήριο µήνυµα 6 γραµµών ελευθέρου κειμένου η λογότυπου ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

1ο ΠΕΔΙΟ

Αναγραφή στοιχείων παρ 2.9.2

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΕΝΑΡΞΗ

2ο ΠΕΔΙΟ

Αναγραφή στοιχείων παρ 2.26.2.3

(επωνυμία επιχείρησης – επιτηδευματία – ΑΦΜ – ΔΟΥ κ.τ.λ.)

 • Επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης
 • Διεύθυνση
 • Επάγγελµα - δραστηριότητα ΑΦΜ
 • ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος του ΦΗΜ.

3ο ΠΕΔΙΟ

Αναγραφή στοιχείων παρ 2.26.2.3

(Αριθµός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστηµα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί µηχανισµοί. - Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης – Αριθµός δελτίου Ζ)

Α/Α ΦΗΜ : 01 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 01

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ: 20-02-2012 11:03

ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ζ Ζ0098

4ο ΠΕΔΙΟ
ΣΥΝ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 29  814,00
ΣΥΝ. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 3 4,75
ΣΥΝ. ΑΥΞΗΣΕΙΣ 2,50
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 0,00
ΚΟΥΠΟΝΙΑ 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ   811,75
ΣΥΝ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 17,00
5ο ΠΕΔΙΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ

ΜΕΤΡΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

384,75

ΠΙΣΤΩΣΗ 

76,00

ΠΙΣΤ.ΚΑΡΤΑ -1 

125,00

ΠΙΣΤ.ΚΑΡΤΑ -2 

50,00

ΠΙΣΤ.ΚΑΡΤΑ -3 

100,00

ΠΙΣΤ.ΚΑΡΤΑ -4 

25,00

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 

0,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ  51,00
6ο ΠΕΔΙΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΜΕΤΡΗΤΑ 

384,75

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΑΝΤΙ 

500,00

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΑΝΤΙ 

100,00

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

31,00

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΜΕΣΕΣ 

8,40

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΛΙΚΕΣ 

21,00

ΑΛΛΑΓΕΣ 

17,00

ΑΛΛΑΓΕΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟ) 

0,00

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ % 

0,75

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ % (ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟ) 

0,00

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ (-) 

4,00

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ (-)(ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟ) 

0,00

ΑΥΞΗΣΕΙΣ % 

0,50

ΑΥΞΗΣΕΙΣ % (ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟ) 

0,00

ΑΥΞΗΣΕΙΣ (+) 

2,00
ΑΥΞΗΣΕΙΣ (+)(ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟ) 0 0,00    
( * παρόµοια και για άλλα πλήκτρα ενεργειών ταµείου)    
7ο ΠΕΔΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ Α: 

06.50%

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Α: 

131,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Α: 

123,00

ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Α: 

8,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ Β: 

13.00%

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Β: 

150,50

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Β: 

133,19

ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Β: 

17,31

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ Γ: 

23.00%
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Γ:  82,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Γ: 

66,67

ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Γ: 

15,33

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ Δ: 

36,00%

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Δ: 

345,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Δ: 

253,68

ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Δ: 

91,32

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ Ε: 

00,00%

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Δ: 

103,25

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Δ: 

103,25

ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Ε: 

0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΒΓΔ: 

708,50

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΒΓΔ : 

576,54

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ : 

131,96

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ Ε: 

103,25

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΡΙΘΜΙΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ: 

14
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΙΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ:  234
   
8ο ΠΕΔΙΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ 01

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ :133,00 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 7

ΑΛΛΑΓΕΣ: -2,00 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 1

ΚΑΘ.ΑΞΙΑ :123,00 

ΦΠΑ Α (06,50%): 8,00

ΤΜΗΜΑ 02

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ :150,50 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 7

ΑΛΛΑΓΕΣ: -0,00 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 0
ΚΑΘ.ΑΞΙΑ :133,19  ΦΠΑ Β (13,00%): 17,31

ΤΜΗΜΑ 03

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ :87,00 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 6

ΑΛΛΑΓΕΣ: -5,00 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 1
ΚΑΘ.ΑΞΙΑ :66,67  ΦΠΑ Γ (23,00%): 15,33

ΤΜΗΜΑ 04

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ :345,00 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 5

ΑΛΛΑΓΕΣ: -0,00 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 0
ΚΑΘ.ΑΞΙΑ :253,68  ΦΠΑΔ (36,00%): 91,32

ΤΜΗΜΑ 05

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ :113,25 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 7

ΑΛΛΑΓΕΣ: -10,00 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 1
ΚΑΘ.ΑΞΙΑ :103,25  ΦΠΑ Ε (00,00%): 00,00

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ, ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ…

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 

828,75

ΠΩΛΗΘΕΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ: 

32,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 

17,00
ΑΛΛΑΧΘΕΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ: 3,00  
9ο ΠΕΔΙΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ KΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 01  

ΕΙΣΠΡΑΞΗ :800,00 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 25

ΑΛΛΑΓΕΣ: -17,00 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 02  

ΕΙΣΠΡΑΞΗ :28,75 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 7

ΑΛΛΑΓΕΣ: -0,00 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 0

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: 

828,75

ΠΩΛΗΘΕΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ: 

32,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: 

17,00
ΑΛΛΑΧΘΕΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ:  3,00
10ο ΠΕΔΙΟ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΝΤΑΜΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΙΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ: 

234

ΦΠΑ Α: 06.50%

 

ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Α: 

7.437,96

ΦΠΑ Β: 13.00%

 

ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Β: 

22.614,31

ΦΠΑ Γ: 23,00%

 

ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Γ: 

11.330,60

ΦΠΑ Δ: 36.50%

 

ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Δ: 

269,63

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΒΓΔ: 

348.442,58
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ Ε:  2.004,91
11ο ΠΕΔΙΟ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΤΑΜΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΒΛΑΒΗ CMOS
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ: 0001 ΓΕΝΙΚΕΣ: 0029

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ: 0001 ΓΕΝΙΚΕΣ: 0031

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Φ.Μ
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ: 0000 ΓΕΝΙΚΕΣ: 0000

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΚΥΠΩΤΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ: 0000 ΓΕΝΙΚΕΣ: 0003

.
.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΠΑ: 04
ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΕΚΤΙΚΟΥ: 02

12ο ΠΕΔΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΗΜ
ΠΑΗΨΣ

13ο ΠΕΔΙΟ

Αναγραφή στοιχείων παρ 2.9.2

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΛΗΞΗ

2.26.3. Εκτύπωση Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης

2.26.3.1. Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η ανάγνωση και εκτύπωση του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης κατ’ επιλογή οποιασδήποτε ημερολογιακής περιόδου (από - έως) και κατ’ επιλογή δύο διαφορετικών αριθμών δελτίων ημερησίας κίνησης «Z».

2.26.3.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο και ως εκ τούτου επ’ αυτού αναγράφεται η ένδειξη «ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ». Στο δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης υποχρεωτικά αναγράφονται :

1.Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης

2.Διεύθυνση.

3.Επάγγελμα - Δραστηριότητα

4.ΑΦΜ

5.ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος – χρήστης του ΦΗΜ.

6.Η χαρακτηριστική ένδειξη «ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ»

7.Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί.

8.Ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου

9.Ανά ημερήσιο δελτίο «Ζ» :

 1. ο αύξων αριθμός του δελτίου ημερησίας κίνησης «Ζ» και η ημερομηνία έκδοσής του
 2. Τα ποσά Φ.Π.Α. της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ», διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή.
 3. Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς ΦΠΑ) της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ», διακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται.
 4. IV.Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ».
 5. V.Ο αριθμός των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ».
 6. Ο αριθμός των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors) της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ
 7. Ο αριθμός των τροποποιήσεων λεκτικών της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ».
 8. Ο αριθμός των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ».
 9. Ο αριθμός των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου Τεχνικού
 10. 10.Οι αναφορές της φορολογικής μνήμης του ΦΗΜ για τη συγκεκριμένη περίοδο, με :
 11. Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή.

II.Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα ( χωρίς ΦΠΑ ) έσοδα διακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται.

1.Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου

IV.Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ.

V.Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors)

VI.Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτικών.

VII.Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή.

VIII.Τον συνολικό αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου Τεχνικού

11.Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού.

2.26.4. Εκτύπωση Συνοπτικής Αναφοράς περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης.

2.26.4.1. Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η ανάγνωση και εκτύπωση συνοπτικής αναφοράς του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης κατ’ επιλογή οποιασδήποτε ημερολογιακής περιόδου (από - έως) και κατ’ επιλογή δύο διαφορετικών αριθμών δελτίων ημερησίας κίνησης «Z».

2.26.4.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο και ως εκ τούτου επ’ αυτού αναγράφεται η ένδειξη «ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ». Στο δελτίο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ υποχρεωτικά αναγράφονται :

1.Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης

2.Διεύθυνση.

3.Επάγγελμα - Δραστηριότητα

4.ΑΦΜ

5.ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος – χρήστης του ΦΗΜ.

6.Η χαρακτηριστική ένδειξη «ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ»

7.Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί.

8.Ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου.

9.Οι αναφορές της φορολογικής μνήμης του ΦΗΜ για τη συγκεκριμένη περίοδο, με :

 1. Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή.

II.Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα ( χωρίς ΦΠΑ ) έσοδα διακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται.

 1. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου

IV.Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ.

V.Ο συνολικός αριθμός των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors)

VI.Ο συνολικός αριθμός των τροποποιήσεων λεκτικών.

VII.Ο συνολικός αριθμός των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή.

VIII.Ο συνολικός αριθμός των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου Τεχνικού

10.Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού.

2.26.5. Εκτύπωση λοιπών πληροφοριακών δελτίων («Χ», κ.λ.π.).

2.26.5.1. Όταν o ΦHΜ εκδίδει λοιπά πληροφοριακά δελτία, ο εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων αναγράφει στο εκτυπούμενο δελτίο το χαρακτηριστικό «ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ» ευανάγνωστα.

2.26.5.2. Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα έκδοσης δελτίων αναλυτικής αναφοράς («Χ») πωλήσεων ημέρας ανά είδος και ανά κατηγορία. Το δελτίο αυτό ονομάζεται «ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΗΜΕΡΑΣ». Σ’ αυτήν αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία κάθε είδους, οι πωληθείσες ποσότητες και οι εισπράξεις ανά είδος και ανά κατηγορία, από την έκδοση του προηγούμενου δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ» μέχρι την στιγμή της έκδοσης της αναφοράς «Χ».

2.26.5.3. Για την απεικόνιση των γενικών συνολικών ποσών ημέρας, ημερολογιακής περιόδου, καθώς και των ποσών από αρχής λειτουργίας του ΦΗΜ, που εκτυπώνονται στα Δελτία Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» και λοιπών αναφορών «Χ», ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα εκτύπωσης αριθμού με ακέραιο τμήμα τουλάχιστον 7 ψηφίων χωρισμένο σε τριψήφια τμήματα, ξεκινώντας από τα λιγότερα σημαντικά σε αξία ψηφία, και δεκαδικό μέρος με ακριβώς 2 δεκαδικά ψηφία, τα οποία διαχωρίζονται από το ακέραιο μέρος με υποδιαστολή – κόμμα (π.χ. 9.999.999,99).

2.26.5.3. Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα έκδοσης δελτίων αναλυτικής αναφοράς («Χ») πωλήσεων ημέρας, το οποίο περιέχει τα αντίστοιχα στοιχεία και τα ποσά που εκτυπώνονται στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» χωρίς να γίνεται μηδενισμός των στοιχείων και ποσών του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», τα οποία μηδενίζονται μόνο μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».

2.27. Λοιπά Λειτουργικά χαρακτηριστικά

2.27.1 Εισιτήριο

Είναι δυνατόν ο ΦΗΜ να περιλαμβάνει δυνατότητα διαχείρισης εισιτηρίου. Τότε, στην περίπτωση αυτή :

2.27.1.1. Το εισιτήριο λειτουργεί ως προείσπραξη του ποσού μιας απόδειξης. Η λειτουργία αυτή είναι δυνατόν είτε να έχει προβλεφθεί και είναι προκαθορισμένη (ενσωματωμένη στο λογισμικό του ΦΗΜ), είτε είναι δυνατή με ειδικό προγραμματισμό χειριστή (π.χ. με πλήκτρο ή συνδυασμό πλήκτρων) και είδους.

2.27.1.2. Στην πρώτη περίπτωση η δυνατότητα αυτή αναφέρεται εμφανώς στα εγχειρίδια οδηγιών χειρισμού συντήρησης, ενώ στη δεύτερη γίνεται αναφορά στα εν λόγω εγχειρίδια, για τον σωστό τρόπο χρήσης της λειτουργίας του εισιτηρίου από τον χειριστή. Η λειτουργία του εισιτηρίου διαφέρει, ως προς αυτό το σημείο, από την έκπτωση σε Μερικό Σύνολο.

2.27.1.3. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης της αξίας του(των) εισιτηρίου(ων) από κάποιο συγκεκριμένο είδος, ή κατηγορία ΦΠΑ. Η αξία αυτή θα πρέπει να αφαιρείται επιμεριστικά σε όλα τα είδη του εκδιδομένου δελτίου απόδειξης.

2.27.1.4. Είναι υποχρεωτική η εμφάνιση του συνολικού ημερήσιου εισπραχθέντος ποσού από τα εισιτήρια καθώς και του συνολικού αριθμού τους, στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».

2.27.2. Κουπόνι

Είναι δυνατόν ο ΦΗΜ να περιλαμβάνει δυνατότητα διαχείρισης εκπτωτικών κουπονιών. Τότε, στην περίπτωση αυτή :

2.27.2.1. Το κουπόνι υπολογίζεται ως έκπτωση συγκεκριμένου είδους και όχι επί της αξίας Μερικού (ή ολικού) Συνόλου διαφόρων ειδών. Μετά από Μερικό Σύνολο δεν είναι δυνατή η χρήση έκπτωσης κουπονιού παρά μόνο ως κανονικής Έκπτωσης (ποσοτικής ή ποσοστιαίας επί του Μερικού Συνόλου) η οποία πρέπει να επιμερίζεται κατ’ αναλογία σε όλα τα είδη και τους αντίστοιχους Συντελεστές ΦΠΑ.

2.27.2.2. Είναι υποχρεωτική η εμφάνιση του συνολικού ημερήσιου ποσού από τα κουπόνια καθώς και του συνολικού αριθμού τους, στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».

2.27.3. Λειτουργίες Ταμείου

2.27.3.1. Ανάληψη έναντι.

Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα χειρισμού και καταγραφής της περίπτωσης ανάληψης από τον χειριστή χρημάτων από το ταμείο «έναντι».

2.27.3.2. Είσπραξη έναντι.

Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα χειρισμού και καταγραφής της περίπτωσης είσπραξης χρημάτων από τον χειριστή «έναντι» (περίπτωση εισαγωγής στο ταμείο χρημάτων που δεν προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών).

2.27.3.3. Είναι υποχρεωτική η εμφάνιση των ημερήσιων συνόλων των ποσών Ανάληψης έναντι και Είσπραξης έναντι σε ειδικό τμήμα, του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».

2.28 Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης

2.28.1. Ο κάθε ΦΗΜ (ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΣΣ), διαθέτει υποχρεωτικά ενσωματωμένη μία (1) θύρα Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης (Θ.Α.Φ.Μ.) είτε serial, είτε USB, είτε ethernet μέσω της οποίας γίνεται η ανάγνωση των ενταμιευμένων στοιχείων και δεδομένων της φορολογικής μνήμης από προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. (Οι ΕΑΦΔΣΣ περιγράφονται στο κεφάλαιο 3 της παρούσης).

Ο κάθε ΦΗΜ (ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ), διαθέτει υποχρεωτικά ενσωματωμένη μία (1) θύρα μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η αυτόνομη αποστολή (διαβίβαση) ηλεκτρονικά των δεδομένων των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται, σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών.

Ως θύρα αποστολής (διαβίβασης) των δεδομένων στην Γ.Γ.Π.Σ. δύναται να χρησιμοποιηθεί και η θύρα Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης ή όπου απαιτείται ασύρματα με διεπαφή όπως η διεπαφή GPRS.

Κατά την διαδικασία έγκρισης του τύπου ΦΗΜ, ελέγχεται από την Επιτροπή, βάσει των βεβαιώσεων – εκθέσεων ελέγχου του δείγματος ΦΗΜ από το εργαστήριο του Α.Ε.Ι, τόσο η ανάγνωση του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης μέσω της θύρας που διαθέτει ο προς έγκριση τύπος ΦΗΜ γι’ αυτό το σκοπό από προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, όσο και η δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικά των δεδομένων των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται, σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω της θύρας που διαθέτει ο προς έγκριση τύπος ΦΗΜ γι’ αυτό τον σκοπό.

2.28.2. Το καλώδιο σύνδεσης της θύρας serial ή USB ή ethernet με προσωπικό Η/Υ και το λογισμικό προσωπικού Η/Υ ανάγνωσης των δεδομένων της φορολογικής μνήμης μέσω θύρας, κατατίθενται στην Επιτροπή, κατά τη διαδικασία έγκρισης. Η λεπτομερής περιγραφή των απαιτούμενων χειρισμών ανάγνωσης αναγράφεται στο συνοδευτικό βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών.

2.28.3. Το λογισμικό αυτό έχει τη δυνατότητα δημιουργίας στον προσωπικό Η/Υ που εγκαθίσταται, ηλεκτρονικού αρχείου μορφής απλού ελληνικού κειμένου (απλό αναγνώσιμο ΕΛΟΤ-928), το περιεχόμενο του οποίου είναι όμοιο με αυτό του αντίστοιχου εκτυπούμενου δελτίου αναλυτικής αναφοράς φορολογικής μνήμης, από τον εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων του ΦΗΜ.

2.28.4. Το καλώδιο σύνδεσης της θύρας με προσωπικό Η/Υ και αντίγραφο του λογισμικού αυτού, σε κατάλληλο μέσο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εξοπλισμού του ΦΗΜ και παραδίδεται σε κάθε νέο κάτοχο – χρήστη ΦΗΜ από τον πωλητή του ΦΗΜ.

2.28.5. Ο κάτοχος – χρήστης του ΦΗΜ είναι υπόχρεος στη διαφύλαξη του καλωδίου και λογισμικού αυτού και το θέτει στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτηθεί.

3. Εκτυπωτικός μηχανισμός ΦΗΜ.

3.1. Εκτυπωτής Νομίμων Αποδείξεων

3.1.1. Ως Εκτυπωτής Νομίμων Αποδείξεων ορίζεται το εκτυπωτικό σύστημα του ΦΗΜ, που χρησιμοποιείται για την έκδοση των νομίμων αποδείξεων:

 • αποδείξεων εσόδου
 • δελτίων ημερησίας κίνησης «Z»
 • καθώς και για την εκτύπωση και άλλων πληροφοριακών δελτίων (π.χ. αναφορών ανάγνωσης φορολογικής μνήμης, κ.λ.π.), όπως περιγράφονται στις σχετικές παραγράφους του παρόντος κειμένου.

3.1.2. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την έκδοση όλων των δελτίων από τον εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων είναι η Ελληνική, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Κ.Β.Σ. για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων.

3.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά του Εκτυπωτή Νομίμων Αποδείξεων

3.2.1. Ο εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων είναι κρουστικός, θερμικός ή ψεκασμού και τυπώνει υποχρεωτικά ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες καθώς και αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες.

3.2.2. Στην περίπτωση θερμικού εκτυπωτή ενημερώνονται οι χρήστες με ευθύνη του κατασκευαστή - εισαγωγέα και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του και ταυτόχρονα αναγράφονται σχετικές οδηγίες στο βιβλιάριο συντήρησης – επισκευών και στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, για τις συγκεκριμένες συνθήκες κάτω από τις οποίες πρέπει να φυλάσσονται αντίγραφα ή δελτία αρχείου του θερμικού χαρτιού, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγνωσιμότητά τους για όσα χρόνια προβλέπεται η διαφύλαξη τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

3.2.3. Ο εκτυπωτικός μηχανισμός είναι σχεδιασμένος για συνεχή χρήση. Η διάρκεια ζωής του είναι εγγυημένη για 40.000.000 χαρακτήρες.

3.2.4. Οι εκτυπούμενοι χαρακτήρες έχουν ύψος ³2,5mm και πλάτος ³1,2mm. Είναι ομοιόμορφοι, ευκρινείς και διαβάζονται εύκολα. Εξασφαλίζεται η ευκρινής εκτύπωση κάθε εκτυπούμενου χαρακτήρα, σε οποιοδήποτε σημείο.

3.2.5. Ο εκτυπωτής του ΦΗΜ διαθέτει ένα μηχανισμό εκτύπωσης Φορολογικών Αποδείξεων και λοιπών Δελτίων, ο οποίος δέχεται ελάχιστο πλάτος χαρτοταινίας 57 mm (πενήντα επτά χιλιοστά του μέτρου).

Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι μεγαλύτερη των 2 γραμμών ανά δευτερόλεπτο για εκτύπωση 24 στηλών ανά γραμμή. Το πλάτος της εκτύπωσης είναι τουλάχιστον 24 στήλες αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτουμένων μεταξύ αυτών κενών διαστημάτων.

3.2.6. Το τελικό δείγμα γραφής των χαρακτήρων του εκτυπωτικού συστήματος ελέγχεται για την έγκριση του τύπου της ταμειακής μηχανής.

3.2.7. Είναι εγγυημένη η αξιοπιστία των κινητήρων που χρησιμοποιούνται στο φορολογικό εκτυπωτή του ΦΗΜ και παρέχεται η αναλυτική περιγραφή και τα χαρακτηριστικά τους, όταν ζητούνται από το Υπουργείο Οικονομικών.

3.3 Αποσύνδεση Εκτυπωτή

Οποιαδήποτε φυσική αποσύνδεση του φορολογικού εκτυπωτή εφ’ όσον ο ΦΗΜ είναι σε τάση λειτουργίας, ανιχνεύεται, καταγράφεται στη φορολογική μνήμη με την ένδειξη ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ, αριθμείται η επανάληψη του γεγονότος και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα σε οθόνη. Επιπλέον σταματούν όλες οι λειτουργίες του ΦΗΜ και επανέρχεται αυτή σε χρήση μόνο με την επέμβαση των εξουσιοδοτημένων τεχνικών αντιπροσώπων.

3.4. Τήρηση Αντιγράφων των εκδιδομένων Φορολογικών Αποδείξεων εσόδων και λοιπών Δελτίων του ΦΗΜ.

Η τήρηση και διαφύλαξη αντιγράφων όλων των εκδιδομένων από ΦΗΜ Φορολογικών Αποδείξεων γίνεται υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικού τρόπου διαφύλαξης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος κεφαλαίου. Η τήρηση αντιγράφων λοιπών Δελτίων είναι προαιρετική.

Άρθρο 4. Σύστημα Διπλής Εκτύπωσης (Προαιρετικό)

4.1. Η εκτύπωση γίνεται με κατάλληλο εκτυπωτικό σύστημα που εξασφαλίζει την εκτύπωση πρωτοτύπου και αντιγράφου. (π.χ. με κατάλληλο εκτυπωτικό μηχανισμό δύο ρολών χαρτοταινίας).

4.2. Το εκτυπωτικό σύστημα εξασφαλίζει την απόλυτη ταυτότητα των στοιχείων που εκτυπώνονται στο πρωτότυπο και στο αντίγραφο.

4.3. Τα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις του εκτυπωτή ή των εκτυπωτών που χρησιμοποιούνται στο σύστημα διπλής εκτύπωσης, είναι αυτά που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 3.

4.4.Η ύπαρξη συστήματος διπλής εκτύπωσης είναι προαιρετική.

Άρθρο 5.ΦΗΜ - Ηλεκτρονικός τρόπος διαφύλαξης αντιγράφων εκδιδομένων Φορολογικών Αποδείξεων και λοιπών δελτίων – Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.

5.1. Ηλεκτρονική αποθήκευση των εκδιδόμενων δελτίων.

5.1.1 Καθιερώνεται, αντί του συστήματος διπλής εκτύπωσης για την έκδοση και τήρηση των αντιγράφων φορολογικών αποδείξεων στους ΦΗΜ η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικής αποθήκευσης των δελτίων αυτών.

5.1.2. Οι ΦΗΜ χρησιμοποιούν ηλεκτρονική αποθήκευση εκδιδόμενων δελτίων, και θεωρούνται ΦΗΜ Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ).

5.2. Εγγραφή ημερήσιων παραγόμενων δελτίων στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.

5.2.1. Όλα τα εκδιδόμενα δελτία (οι «Φορολογικές Αποδείξεις» και όλα τα λοιπά δελτία), που εκδίδονται από τον ΦΗΜ κατά την διάρκεια της ημέρας (από την έκδοση του αμέσως προηγούμενου «Ζ» μέχρι και την έκδοση του επόμενου «Ζ»), εγγράφονται σε Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων - ΠΜΗΑΔ. Δεν απαιτείται η εγγραφή των δελτίων «Ζ» στην ΠΜΗΑΔ.

5.2.2.Η εγγραφή στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, γίνεται με την έκδοση κάθε παραγόμενου δελτίου.

5.2.3.Ειδικότερα όλα τα αντίγραφα δελτίων που εγγράφονται στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης και αφορούν τις «Φορολογικές Αποδείξεις», εγγράφονται με την χαρακτηριστική φράση «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».

5.2.4.Όλα τα αντίγραφα φορολογικών αποδείξεων που εγγράφονται στην Εσωτερική Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης και αφορούν τις «Φορολογικές Αποδείξεις», πιστοποιούνται μονοσήμαντα με την δημιουργία ειδικού αριθμού - «υπογραφής», ο οποίος «γεννιέται» με την χρήση του ειδικού αλγορίθμου -1.
Οι πιστοποιημένες αυτές φορολογικές αποδείξεις και οι υπογραφές τους, αμέσως με την έκδοση τους, φυλάσσονται σε εσωτερική μνήμη (Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο) με μορφή απλού αναγνώσιμου κειμένου ΕΛΟΤ-928.

5.2.4.1 Με αυτό τον τρόπο, για κάθε φορολογική απόδειξη σχηματίζεται αρχείο με όλα τα στοιχεία που εκτυπώθηκαν. Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου συμμετέχουν : (α) ο 11-ψήφιος (3 γράμματα έγκρισης + τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά) αριθμός μητρώου του ΦΗΜ από τον οποίο έχει προέλθει (β) τα 6 ψηφία της ημερομηνίας δημιουργίας του (εγγραφής του) ως εξής : YYMMDD, όπου YY είναι το έτος, ο μήνας MM και DD η ημέρα, (γ) ο 4-ψήφιος αριθμός του αντίστοιχου Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» όπου θα συμπεριληφθεί η απόδειξη, (δ) ο 4-ψήφιος ημερήσιος αύξων αριθμός απόδειξης και ε) το σύμβολο της κάτω παύλας ( “_” underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα “a” καθώς και το επέκταμα «.txt» που υποδηλώνει το είδος του αρχείου (απλό αναγνώσιμο ΕΛΟΤ-928). Ειδικά για την περίπτωση των ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου που περιγράφεται στο άρθρο 15 του κεφαλαίου αυτού, το τμήμα (α) του ονόματος αποτελείται από τα 2 γράμματα έγκρισης + αριθμός θέσης εκμεταλλευτή (1 ψηφίο) +8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά.

5.2.5 Παρόμοια για κάθε φορολογική απόδειξη σχηματίζεται αρχείο με την ψηφιακή υπογραφή του. Στο αρχείο αυτό αναγράφεται μόνον η αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών ΕΛΟΤ-928 χαρακτήρων της αντίστοιχης ψηφιακής υπογραφής (γίνεται χρήση μόνον αριθμών και κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων A…F).

Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου συμμετέχουν : οι 25 πρώτοι χαρακτήρες του αντίστοιχου αρχείου a.txt, το σύμβολο της κάτω παύλας ( “_” underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα “b” καθώς και το επέκταμα «.txt» που υποδηλώνει το είδος του αρχείου (απλό αναγνώσιμο ΕΛΟΤ-928).

5.2.6 Για κάθε φορολογική απόδειξη παράγεται τυποποιημένο ηλεκτρονικό φορολογικό αρχείο ελέγχου παραστατικού με αναγκαία δεδομένα προς αποστολή. Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου συμμετέχουν οι 25 πρώτοι χαρακτήρες του αντίστοιχου αρχείου a.txt, το σύμβολο της κάτω παύλας ( “_” underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα “e” καθώς και το επέκταμα «.txt».

5.2.7 Το «τυποποιημένο ηλεκτρονικό φορολογικό αρχείο ελέγχου παραστατικού» e.txt περιλαμβάνει τα αναγκαία δεδομένα 16 πεδίων σε ΕΛΟΤ 928 όπως αναγράφονται στον επόμενο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

  e-txt
(18 πεδία)
Μήκος πεδίου
(char – numeric)
1 ΑΦΜ Εκδότη (12)
2 S/N ΦΗΜ (12)
3 Συμπληρωματικές πληροφορίες [Το πεδίο συμπληρωματικών πληροφοριών έχει επιπροσθέτως τις πληροφορίες που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1195/2018, για την ποσότητα και το είδος του καυσίμου. Στο πεδίο συμπληρωματικών πληροφοριών, το λογισμικό της ΑΔΗΜΕ δύναται να διαχειρίζεται ποσότητα και είδος καυσίμου μόνο για ένα είδος καυσίμου ανά παραστατικό. Για αυτό το λόγο, σε κάθε παραστατικό αναγράφεται ένα μόνο είδος καυσίμου. ΠΟΛ.1218/2018]
(μεταβλητό)
4 Ημερομηνία και Ώρα (12)
5 A/A Ημερήσιων Φορολογικών Αποδείξεων (5)
6 A/A Προοδευτικών Φορολογικών Αποδείξεων (από έναρξης λειτουργίας) (5)
7 Αριθμός Ζ (4)
8 Καθαρό Ποσό Α (13:2)
9 Καθαρό Ποσό Β (13:2)
10 Καθαρό Ποσό Γ (13:2)
11 Καθαρό Ποσό Δ (13:2)
12 Καθαρό Ποσό Ε (13:2)
13 ΦΠΑ Α (13:2)
14 ΦΠΑ Β (13:2)
15 ΦΠΑ Γ (13:2)
16 ΦΠΑ Δ (13:2)
17 Κωδικός νομίσματος (1)
18 ΠΑΗΨΣ (40)

Τα ανωτέρω πεδία είναι συνεχόμενα σε μια γραμμή χωρίς ενδιάμεσα κενά.

Τα πεδία του αρχείου e.txt είναι μεταβλητού μήκους και διαχωριζόμενα με τον χαρακτήρα «;» (ερωτηματικό) (semicolon delimited). Στα αριθμητικά πεδία που περιέχουν ποσά (Καθ. Ποσό Α .. ΦΠΑ Δ) τα ποσά είναι με δύο δεκαδικά και το σύμβολο της υποδιαστολής είναι η τελεία «.» . Δεν υπάρχουν σύμβολα διαχωρισμού χιλιάδων. Το μηδενικό ποσό παριστάνεται ως 0.00 . Η ημερομηνία και ώρα έχουν την μορφή : YYYYMMDDHHmm όπου YYYY το έτος, MM o μήνας, DD η ημέρα, HH η ώρα, mm τα λεπτά. Ο κωδικός νομίσματος για το ευρώ είναι το 0. Ο αριθμός Ζ είναι αυτός όπου θα συμπεριληφθεί η απόδειξη , δηλαδή ο αριθμός Ζ της προηγούμενης ημέρας αυξημένος κατά 1. Η ΠΑΗΨΣ δεν λαμβάνει υπόψη της τα διαχωριστικά semicolon. Η κάθε γραμμή του αρχείου τελειώνει με <CR> <LF> .

Ειδικά για την περίπτωση των ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου στο 2ο πεδίο «S/N ΦΗΜ» αποθηκεύονται τα 2 γράμματα έγκρισης + αριθμός θέσης εκμεταλλευτή (1 ψηφίο) +8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά.

Το ειδικό αυτό αρχείο ακολουθίας πεδίων, μετά την έκδοση του Ζ, φυλάσσεται σε εσωτερική μνήμη (Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο) του ΦΗΜ με μορφή αρχείου ASCII (.txt).

----
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1218/2018 : Το πεδίο συμπληρωματικών πληροφοριών έχει επιπροσθέτως τις πληροφορίες που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1195/2018, για την ποσότητα και το είδος του καυσίμου. Στο πεδίο συμπληρωματικών πληροφοριών, το λογισμικό της ΑΔΗΜΕ δύναται να διαχειρίζεται ποσότητα και είδος καυσίμου μόνο για ένα είδος καυσίμου ανά παραστατικό. Για αυτό το λόγο, σε κάθε παραστατικό αναγράφεται ένα μόνο είδος καυσίμου.
----


5.2.8. Το 18ο πεδίο του αρχείου με τα απαραίτητα δεδομένα προς αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ περιέχει την ψηφιακή υπογραφή των 17 προηγούμενων πεδίων δηλαδή μια αλληλουχία 40 δεκαεξαδικών ΕΛΟΤ-928 χαρακτήρων της αντίστοιχης ψηφιακής υπογραφής των δεδομένων προς αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. (γίνεται χρήση μόνον αριθμών και κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων A…F).

5.3. Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.

5.3.1.Η Εσωτερική Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Φορολογικών Αποδείξεων και λοιπών στοιχείων και Δελτίων είναι τύπου EEPROM ή Flash EPROM ή συμβατής και σε κάθε περίπτωση, η διατήρηση των δεδομένων της είναι ανεξάρτητη οποιασδήποτε ενσωματωμένης πηγής ή παρεχόμενης ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Η μνήμη αυτή είναι ενσωματωμένη ή εμβυσματούμενη (αποσπώμενη) στο απαραβίαστο εσωτερικό του ΦΗΜ.

5.3.2. Εμβυσματούμενη (Αποσπώμενη) Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Φορολογικών Αποδείξεων και λοιπών στοιχείων και Δελτίων, εντός του απαραβίαστου εσωτερικού του ΦΗΜ.

5.3.2.1. Στην περίπτωση που η Εσωτερική Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Φορολογικών Αποδείξεων και λοιπών στοιχείων και Δελτίων είναι εμβυσματούμενη (αποσπώμενη), κάθε αφαίρεσή της από το απαραβίαστο εσωτερικό του ΦΗΜ στον οποίο ανήκει, έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση διακοπή της λειτουργίας έκδοσης δελτίων Φορολογικών Αποδείξεων από τον ΦΗΜ.

5.3.2.2. Αυτή η διακοπή της λειτουργίας, εγγράφεται στη φορολογική μνήμη με την αντίστοιχη ημερομηνία και ώρα, σηματοδοτείται με σχετική ένδειξη σε οθόνη ή προειδοποιητικό ηχητικό σήμα και συνοδεύεται από δελτίο εκτύπωσης, στο οποίο, περιλαμβάνονται τα στοιχεία του κατόχου - χρήστη του ΦΗΜ, η χαρακτηριστική ένδειξη «Αφαίρεση Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων *** ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ***», η ημερομηνία και η ώρα καθώς και ο Αρ. Μητρώου του ΦΗΜ.

5.3.2.3. Η εκτύπωση του δελτίου αυτού δεν εγγράφεται στην Εσωτερική Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Φορολογικών Αποδείξεων και λοιπών στοιχείων και Δελτίων. Ο ΦΗΜ επανέρχεται σε λειτουργία μόνον εάν γίνει εμβυσμάτωση (επανασύνδεση) της Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Φορολογικών Αποδείξεων και λοιπών στοιχείων και Δελτίων στο απαραβίαστο εσωτερικό του ΦΗΜ στον οποίο ανήκει.

5.4. Αναφορά Ημερήσιου Ηλεκτρονικού Αρχείου.

Καθ’ όλη την διάρκεια που μεσολαβεί από «Ζ» σε «Ζ», το λογισμικό του ΦΗΜ είναι σε θέση με κατάλληλο χειρισμό, να εκτυπώσει τα στοιχεία - δελτία που είναι αποθηκευμένα στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, με τον υπάρχοντα ενσωματωμένο εκτυπωτή, σε ειδικό δελτίο με τη χαρακτηριστική ένδειξη «Αναφορά Ηλεκτρονικού Αρχείου». Το δελτίο αυτό δεν αποθηκεύεται στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.

5.5. «Υπογραφή» Ημερήσιων Δεδομένων και έκδοση σχετικού Δελτίου

5.5.1. Με την έκδοση (αμέσως μετά την ολοκλήρωση) του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» τα δεδομένα των υπογραφών των φορολογικών αποδείξεων καθώς και τα δεδομένα των αρχείων _e.txt για αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ, της Εσωτερικής Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Φορολογικών Αποδείξεων και λοιπών στοιχείων και Δελτίων (αρχεία b.txt, e.txt), πιστοποιούνται μονοσήμαντα με την δημιουργία ειδικού αριθμού - «υπογραφής», ο οποίος «γεννιέται» με την χρήση του ειδικού standard αλγορίθμου SHA-1. Το λογισμικό του ΦΗΜ παράγει:

Α.) Μια γενική ημερήσια «σύνοψη – υπογραφή» όλων των υπογραφών των b.txt - εκδοθέντων αποδείξεων της ημέρας, εκδίδει δελτίο ημερήσιας αναφοράς «Ζ», στο οποίο αναγράφεται η γενική ημερήσια «σύνοψη – υπογραφή», αποθηκεύει αυτή την σύνοψη – υπογραφή σε αρχείο και καταχωρεί την εγγραφή στην ασφαλή φορολογική μνήμη που διαθέτει για το σκοπό αυτό.

Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου συμμετέχουν : (α) ο 11-ψήφιος (3 γράμματα έγκρισης + τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά) αριθμός μητρώου του ΦΗΜ από τον οποίο έχει προέλθει (β) ο 4-ψήφιος αριθμός του αντίστοιχου Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», (γ) τα 10 ψηφία της ημερομηνίας και ώρας δημιουργίας του (εγγραφής του) ως εξής : YYMMDDΗΗmm, όπου YY είναι το έτος, MM ο μήνας, DD η ημέρα, ΗΗ η ώρα και mm τα λεπτά, (δ) το σύμβολο της κάτω παύλας ( “_” underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα “c” καθώς και το επέκταμα «.txt» που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο ΕΛΟΤ-928). Ειδικά για την περίπτωση των ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου που περιγράφεται στο άρθρο 15 του κεφαλαίου αυτού, το τμήμα (α) του ονόματος αποτελείται από τα 2 γράμματα έγκρισης + αριθμός θέσης εκμεταλλευτή (1 ψηφίο) +8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά.

Β.) Μια δεύτερη γενική ημερήσια «σύνοψη – υπογραφή» όλων των e.txt αρχείων, αποθηκεύει αυτή την σύνοψη – υπογραφή σε αρχείο και καταχωρεί την εγγραφή μόνιμα στην ασφαλή φορολογική μνήμη.

Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου συμμετέχουν οι 25 πρώτοι χαρακτήρες του αντίστοιχου αρχείου c.txt, το σύμβολο της κάτω παύλας ( “_” underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα “d” καθώς και το επέκταμα «.txt» που υποδηλώνει το είδος του αρχείου (απλό αναγνώσιμο ΕΛΟΤ-928).

5.5.2. Ο ειδικός αριθμός - «υπογραφής» που δημιουργήθηκε μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» και την εγγραφή των σχετικών δεδομένων στη φορολογική μνήμη, εγγράφεται σαν ιδιαίτερη εγγραφή στη Φορολογική Μνήμη, μαζί με την ημερομηνία και ώρα, και εκτυπώνεται σε εδικό δελτίο υπογραφής ημερήσιων δεδομένων - δελτίων, στο οποίο εκτός του ίδιου του αριθμού, περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατόχου της ΦΤΜ, τη χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» την ημερομηνία και ώρα καθώς και τον Αρ. Μητρώου του ΦΗΜ.

5.5.3.Το Δελτίο Υπογραφής Ημερήσιων Δεδομένων, εκδίδεται αυτομάτως, (χωρίς την παρέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο του χειριστή του ΦΗΜ), με την ολοκλήρωση της έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα αυτής της εκτύπωσης και δεν αποθηκεύεται στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.

5.5.4 Όλες οι Φορολογικές Αποδείξεις της ημέρας και οι ΠΑΗΨΣ ( a.txt, b.txt, c.txt, e.txt, d.txt αρχεία ) μεταφέρονται στην εσωτερική μνήμη ( Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο ) του ΦΗΜ στην οποία φυλάσσονται υποχρεωτικά, το ελάχιστο έως την αποστολή στη ΓΓΠΣ του αρχείου s.txt που τα ανακεφαλαιώνει και το οποίο περιγράφεται στην συνέχεια στην παρ. 5.7.1.

5.6. Ημερήσια Ηλεκτρονική Μεταφορά Δελτίων.

5.6.1. Γενικά

5.6.1.1. Μετά την έκδοση του Δελτίου Υπογραφής Ημερήσιων Δεδομένων, με κατάλληλους χειρισμούς, γίνεται η μεταφορά των παραχθέντων αρχείων των Φορολογικών Αποδείξεων της ημέρας και ΠΑΗΨΣ ( a.txt, b.txt, c.txt, e.txt, d.txt αρχεία) για μόνιμη αποθήκευση και διαφύλαξη (όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ) σε κατάλληλο εξωτερικό αποθηκευτικό ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή οπτικό μέσο (διασυνδεόμενο εξωτερικά ή και εμβυσματούμενο - αποσπώμενο του ΦΗΜ).

5.6.1.2. Η μεταφορά αυτή γίνεται με έναν από τους τρόπους α ή β:

α) Με σύνδεση μέσω μιας Ειδικής Θύρας Μεταφοράς Δεδομένων - (ΕΘΜΔ). Η θύρα ΕΘΜΔ με την οποία συνδέεται ο ΦΗΜ με τον Η/Υ είναι συγκεκριμένη, και προσδιορίζεται ρητά από τον κατασκευαστή – εισαγωγέα του ΦΗΜ ως Ειδική Θύρα Μεταφοράς Δεδομένων – ΕΘΜΔ με αντίστοιχη σήμανση επί ή πλησίον της θύρας αυτής. Η ΕΘΜΔ μπορεί να ταυτίζεται με την σειριακή ή USB ή Ethernet θύρα του ΦΗΜ για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης ή την ΕΘΕΔ στην περίπτωση που ο ΦΗΜ ανήκει στην κατηγορία των ΑΔΗΜΕ και το διασυνδεόμενο σύστημα στην ΑΔΗΜΕ μέσω της ΕΘΕΔ είναι ηλεκτρονικός υπολογιστής.

β) Με διασύνδεση μέσω μιας Ειδικής Θύρας Υποδοχής Αποθηκευτικών Μέσων - (ΕΘΥΑΜ). Η θύρα ΕΘΥΑΜ με την οποία συνδέεται ο ΦΗΜ με κατάλληλο εξωτερικό αποθηκευτικό ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή οπτικό μέσο (διασυνδεόμενο εξωτερικά ή και αποσπώμενο του ΦΗΜ) είναι συγκεκριμένη και προσδιορίζεται ρητά από τον κατασκευαστή – εισαγωγέα του ΦΗΜ ως Ειδική Θύρα Υποδοχής Αποθηκευτικών Μέσων με αντίστοιχη σήμανση επί ή πλησίον της θύρας αυτής.

γ) Κάθε αποτυχία μεταφοράς, π.χ. λόγω πλήρωσης αποθηκευτικού μέσου η άλλης αστοχίας, έχει σαν αποτέλεσμα ο ΦΗΜ να τεθεί στην διαδικασία «Ανεπιτυχούς Μεταφοράς».

5.6.2. Ανεπιτυχής Μεταφορά

5.6.2.1. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς μεταφοράς η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι την τελική επιτυχή μεταφορά, εκτός της περίπτωσης εμφάνισης βλάβης, οπότε και με κατάλληλους χειρισμούς το γεγονός αυτό αριθμείται, εγγράφεται σε ιδιαίτερη εγγραφή στη Φορολογική Μνήμη, μαζί με την ημερομηνία και ώρα, και εκτυπώνεται σε ειδικό δελτίο ημερήσιας ηλεκτρονικής μεταφοράς δελτίων, στο οποίο εκτός του αριθμού υπογραφής ημερήσιων δελτίων, περιλαμβάνονται τα στοιχεία του κατόχου του ΦΗΜ, η χαρακτηριστική ένδειξη «ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ Ημερήσια Ηλεκτρονική Μεταφορά Δελτίων - ΒΛΑΒΗ», η ημερομηνία και η ώρα καθώς και ο Αρ. Μητρώου του ΦΗΜ.

5.6.2.2. To δελτίο ΑΝΕΠΙΤΥΧΟΥΣ Ημερήσιας Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Δελτίων - ΒΛΑΒΗΣ, εκδίδεται με κατάλληλους χειρισμούς, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης των Δελτίων Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» και Υπογραφής Ημερήσιων Δεδομένων, και δεν αποθηκεύεται στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.

5.6.2.3. Δεν επιτρέπεται καμία λειτουργία έκδοσης δελτίων πριν την αποκατάσταση της βλάβης από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης επαναλαμβάνεται η διαδικασία μεταφοράς μέχρι την ολοκλήρωση της τελικής επιτυχούς μεταφοράς.

5.6.3. Επιβεβαίωση Επιτυχούς Μεταφοράς

5.6.3.1. Η επιτυχής ολοκλήρωση και μεταφορά των αποθηκευμένων στοιχείων-δελτίων, από την Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων και του αντίστοιχου αρχείου ψηφιακής υπογραφής, σε ηλεκτρονικό μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο, επιβεβαιώνεται με ευθύνη του κατόχου του ΦΗΜ, εγγράφεται σαν ιδιαίτερη εγγραφή στη Φορολογική Μνήμη, μαζί με την ημερομηνία και ώρα, και εκτυπώνεται σε ειδικό δελτίο ημερήσιας ηλεκτρονικής μεταφοράς δελτίων, στο οποίο εκτός του αριθμού υπογραφής ημερήσιων δελτίων, περιλαμβάνονται τα στοιχεία του κατόχου της ΦΗΜ, η χαρακτηριστική ένδειξη «ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η Επιτυχής Ημερήσια Ηλεκτρονική Μεταφορά Δελτίων ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ», η ημερομηνία και η ώρα καθώς και ο Αρ. Μητρώου του ΦΗΜ.

5.6.3.2. Το δελτίο Επιτυχούς Ημερήσιας Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Δελτίων, εκδίδεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης των Δελτίων Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» και Υπογραφής Ημερήσιων Δεδομένων, και δεν αποθηκεύεται στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.

5.6.3.3. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη λειτουργία / χειρισμός, του ΦΗΜ, πριν την επιβεβαίωση της επιτυχούς ή ανεπιτυχούς μεταφοράς των δεδομένων, εκτός των απαραίτητων χειρισμών για την Ημερήσια Ηλεκτρονική Μεταφορά Δελτίων και την έκδοση του σχετικού δελτίου.

5.6.3.4. Μετά την επιβεβαίωση της επιτυχούς μεταφοράς των δεδομένων, διαγράφονται τα στοιχεία – δελτία της Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, ώστε αυτή να δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί.

5.7. Αποθήκευση και Αποστολή Ηλεκτρονικών Αρχείων και Ψηφιακών Υπογραφών.

5.7.1. Αρχεία Ηλεκτρονικού Ημερολογίου.

Οι Ημερήσιες Φορολογικές Αποδείξεις και Δελτία και οι ΠΑΗΨΣ ( a.txt, b.txt, c.txt, e.txt, d.txt αρχεία) έχουν μεταφερθεί στην εσωτερική μνήμη (Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο ) του ΦΗΜ στην οποία φυλάσσονται υποχρεωτικά, το ελάχιστο έως την αποστολή στη ΓΓΠΣ του αρχείου s.txt που τα ανακεφαλαιώνει.

Τα ίδια αρχεία είναι διαφυλαγμένα με ευθύνη του κατόχου του ΦΗΜ σε κατάλληλο εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο.

Κατά την έκδοση του Ζ , από τα αρχεία αυτά δημιουργείται αρχείο ημέρας που περιλαμβάνει τα στοιχεία του επόμενου πίνακα και αποστέλλεται στην ΓΓΠΣ:

Περιεχόμενα αρχείου ημέρας καθημερινής αποστολής s.txt
Δεδομένα πρώτου e.txt αρχείου
Δεδομένα δεύτερου e.txt αρχείου
Δεδομένα τρίτου e.txt αρχείου
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Δεδομένα τελευταίου e.txt αρχείου
d.txt αρχείο ( ημέρας )

Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου συμμετέχουν οι πρώτοι 25 χαρακτήρες του αντίστοιχου αρχείου c.txt, το σύμβολο της κάτω παύλας ( “_” underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα “s” καθώς και το επέκταμα «.txt».

Ο υπόχρεος επιτηδευματίας, χρησιμοποιώντας τους μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxis Net που διαθέτει ή νέους που θα του παραχωρηθούν, αποστέλλει το αρχείο s.txt αυτόματα, μέσω της επιλεγμένης από τον κάτοχο της άδειας καταλληλότητας θύρας και τρόπου επικοινωνίας, στην Γ.Γ.Π.Σ. .

Σε περίπτωση μη υποχρέωσης αποστολής των δεδομένων στην Γ.Γ.Π.Σ. μετά την πάροδο 60 ημερών παύει η υποχρέωση φύλαξης στην εσωτερική μνήμη (Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο) του ΦΗΜ, των Ημερήσιων Φορολογικών Αποδείξεων και Δελτίων, των ΠΑΗΨΣ ( a.txt, b.txt, c.txt, d.txt αρχεία) καθώς και του ειδικού αρχείου (“e.txt”)

5.7.2. Χρήση συγκεκριμένης κωδικοποίησης – κωδικοσελίδας.

Για τον σχηματισμό της ηλεκτρονικής υπογραφής των ημερήσιων δεδομένων, ακολουθείται το πρότυπο της θέσης / σειράς των χαρακτήρων – συμβόλων, ΕΛΟΤ-928, ανεξάρτητα από την εσωτερική παράσταση εντός του ΦΗΜ, των εκτυπούμενων συμβόλων και χαρακτήρων.

5.7.3. Ειδικοί χαρακτήρες – χαρακτήρες ελέγχου μορφοποίησης

5.7.3.1. Στην περίπτωση που η εκτύπωση των δελτίων του ΦΗΜ περιλαμβάνει και ειδικούς χαρακτήρες μορφοποίησης κειμένου (π.χ. έντονης γραφής, διπλού ύψους, πλάτους, κλπ), τότε εφ’ όσον αυτοί δεν έχουν συμμετάσχει στο σχηματισμό της ηλεκτρονικής υπογραφής, δεν αποθηκεύονται στα αρχεία a.txt, e.txt .

5.7.3.2. Στα αρχεία a.txt, e.txt αποθηκεύονται όλοι ανεξαιρέτως οι χαρακτήρες και τα σύμβολα που έχουν «υπογραφεί» ώστε να υπάρχει ταυτότητα χαρακτήρων και αριθμού γραμμών κειμένου.

5.7.3.3. Δεν απαιτείται η εμφάνιση και η μορφοποίηση (έντονη γραφή, διπλό ύψος, στοίχιση κλπ) του κειμένου που αναφαίνεται (εκτυπώνεται) από το μόνιμα αποθηκευμένο σε Η/Υ αρχείο, να ταυτίζεται με αυτό των εκτυπωμένων από τον ΦΗΜ δελτίων.

5.7.3.4 Χρήση Γραφικών - Εικόνων. Στην περίπτωση που στην εκτύπωση των δελτίων του ΦΗΜ γίνεται χρήση διαφημιστικών γραφικών και εικόνων, τότε για τον σχηματισμό της ηλεκτρονικής υπογραφής, τα δεδομένα της εικόνας / γραφικού αντικαθίστανται από την ενδεικτική λέξη «[Εικόνα]», μέσα σε όρθιες αγκύλες.

5.7.4. Υποχρέωση Διαφύλαξης των αποθηκευμένων σε Η/Υ Ηλεκτρονικών Αρχείων.

5.7.4.1. Τα φυλασσόμενα αρχεία, (των αντιγράφων δελτίων και των αντιστοίχων Δελτίων Υπογραφής Ημερήσιων Δεδομένων) κάθε ημέρας, με αποκλειστική ευθύνη του κατόχου του ΦΗΜ και υπόχρεου στη φύλαξη, φυλάσσονται για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι φορολογικές διατάξεις του Κ.Β.Σ., παραμένουν δε, άμεσα προσπελάσιμα και αναγνώσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση των φορολογικών αρχών και παρέχεται κάθε διευκόλυνση και εφόδιο (μέσα, αναγκαίος εξοπλισμός κλπ), για την μεταφορά τους σε άλλο προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και την διενέργεια σχετικών εκτυπώσεων και ελέγχων επαλήθευσης.

5.7.4.2. Οποιαδήποτε απώλεια η αλλοίωση των αρχείων αυτών, επισύρει τις προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ., κυρώσεις.

5.7.4.3. Η γνησιότητα της προέλευσης και η διατήρηση της ακεραιότητας του περιεχομένου καθώς και η αναγνωσιμότητα των στοιχείων των αρχείων αυτών πρέπει να εξασφαλίζονται για όλη της διάρκεια της αποθήκευσής τους.

5.8. Ανάγνωση Φορολογικής Μνήμης.

5.8.1. Δελτίο Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης

Η διαδικασία έκδοσης και η μορφή του δελτίου Αναλυτικής ή Συνοπτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης, είναι γενικά αυτή που προβλέπεται από τις παραγράφους 2.26.3. και 2.26.4 του Κεφαλαίου αυτού και επιπλέον σε κάθε τμήμα ημερήσιων δεδομένων (για κάθε «Ζ»), υποχρεωτικά εκτυπώνεται η συμβολοσειρά του αντίστοιχου ειδικού αριθμού της ηλεκτρονικής ψηφιακής «υπογραφής» δεδομένων ημέρας.

Αντί του πλήρους περιεχομένου του Δελτίου Αναλυτικής ή Συνοπτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης, στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, είναι δυνατόν να καταγράφεται μόνον η χαρακτηριστική ένδειξη για το γεγονός που έλαβε χώρα, μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία και ώρα.

5.8.2 Δελτίο Ανάγνωσης Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπογραφών.

5.8.2.1. Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η εκτύπωση ειδικού Δελτίου Ανάγνωσης Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπογραφών, οι οποίες είναι αποθηκευμένες στη φορολογική μνήμη, κατ’ επιλογή οποιασδήποτε ημερολογιακής περιόδου (από ημερομηνία – έως ημερομηνία) και κατ’ επιλογή δύο διαφορετικών αριθμών Δελτίων Ημερησίας Κίνησης «Z» (από «Ζ» σε «Ζ»).

5.8.2.2. Κατά την εκτύπωση αυτή δε γίνεται καμία εγγραφή στη φορολογική μνήμη. Στο δελτίο αυτό, περιλαμβάνονται τα στοιχεία του κατόχου - χρήστη ΦΤΜ, η χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο Ανάγνωσης Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπογραφών», η ημερομηνία και η ώρα καθώς και ο Αρ. Μητρώου του ΦΗΜ.

5.9. Βλάβες

5.9.1. Βλάβη CMOS Error.

5.9.1.1 Οι ΦΗΜ που χρησιμοποιούν ηλεκτρονική αποθήκευση εκδιδόμενων Φορολογικών αποδείξεων και δελτίων, μετά την τυχόν εμφάνιση βλάβης CMOS Error και την διαχείρισή της όπως προβλέπεται από τις υφιστάμενες Τεχνικές Προδιαγραφές, υποχρεωτικά διαφυλάσσουν σε κάθε περίπτωση τους αντίστοιχους αθροιστές Ποσών, Νομίμων Αποδείξεων, κλπ, από τα ημερήσια δεδομένα που αθροίζονται μέχρι εκείνη τη στιγμή στην Εσωτερική Προσωρινή Μνήμη του ΦΗΜ Ημερήσιας Αποθήκευσης Αποδείξεων και Δελτίων, και συγκεκριμένα :

1.Συνολικό Ποσό ΦΠΑ 1ου Συντελεστή Α

2. Συνολικό Ποσό ΦΠΑ 2ου Συντελεστή Β

3. Συνολικό Ποσό ΦΠΑ 3ου Συντελεστή Γ

4.Συνολικό Ποσό ΦΠΑ 4ου Συντελεστή Δ

5. Σύνολο Εσόδων με ΦΠΑ Α+Β+Γ+Δ

6. Σύνολο Εσόδων Άνευ ΦΠΑ Ε (0%)

7. Πλήθος Νομίμων Αποδείξεων Ημέρας

8. Προοδευτικός α/α Αποδείξεων

9. Τυχόν άλλοι αθροιστές εκπτώσεων, ακυρώσεων, αλλαγών, επιστροφών, επεμβάσεων τεχνικού, κλπ.»

5.9.1.2. Κατά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» τα δεδομένα αυτά αναφαίνονται σε ιδιαίτερο διακριτό τμήμα στην αρχή του δελτίου αυτού, με την ένδειξη «ΔΙΑΦΥΛΑΓΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΛΑΒΩΝ CMOS ERROR ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ Ζ» και αθροίζονται ώστε να διαμορφώσουν τα αντίστοιχα τελικά σύνολα της ημέρας.

5.9.2. Βλάβη Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.

5.9.2.1. Οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης επικοινωνίας του ΦΗΜ με την Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση διακοπή της λειτουργίας έκδοσης δελτίων του ΦΗΜ.

5.9.2.2. Η Διακοπή της λειτουργίας σηματοδοτείται με σχετική ένδειξη σε οθόνη και προειδοποιητικό ηχητικό σήμα και συνοδεύεται από σχετικό δελτίο εκτύπωσης και αντίστοιχη εγγραφή στη φορολογική μνήμη με την ημερομηνία και ώρα και την χαρακτηριστική ένδειξη «Αδυναμία Επικοινωνίας Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων – ΒΛΑΒΗ».

5.9.2.3. Η εκτύπωση του δελτίου αυτού δεν εγγράφεται στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων. Ο ΦΗΜ επανέρχεται σε λειτουργία μόνον όταν αποκατασταθεί η βλάβη αυτή.

5.9.2.4. Στην ακραία περίπτωση που η ίδια η Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων υποστεί βλάβη και δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των στοιχείων / δελτίων που είναι αποθηκευμένα σ’ αυτή, συντάσσεται σχετική τεχνικά τεκμηριωμένη έκθεση από τον κατασκευαστή / εισαγωγέα, αντίγραφο της οποίας εκτός από την αρμόδια ΔΟΥ, αποστέλλεται άμεσα και στην αρμόδια υπηρεσία για ενημέρωση της Επιτροπής προκειμένου να εξετάσει τη συγκεκριμένη περίπτωση.

5.9.2.5. Για την αξιοπιστία της Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, η αδυναμία αναγνωσιμότητας των περιεχομένων της περιορίζεται σε ποσοστό 3‰ (τρία τοις χιλίοις) επί του συνόλου των διατεθεισών φορολογικών μνημών ΦΗΜ του ίδιου τύπου – μοντέλου.

5.10. Πλήρωση Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.

5.10.1. Το λογισμικό του ΦΗΜ είναι σε θέση να ανιχνεύει την περίπτωση όταν η Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων πλησιάζει να γεμίσει.

5.10.2. Για τον προσδιορισμό ότι επέρχεται πλήρωση της Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, υπολογίζεται συνεχώς – με την έκδοση κάθε δελτίου – ο μέσος χώρος που αντιστοιχεί σε κάθε αποθηκευμένο δελτίο, και ελέγχεται με τον εναπομείναντα ελεύθερο χώρο της μνήμης αυτής.

5.10.3. Εάν διαπιστωθεί ότι ο χώρος αυτός είναι μικρότερος από τον μέσο χώρο των δελτίων, το λογισμικό του ΦΗΜ ειδοποιεί για το γεγονός αυτό, τον χειριστή του ΦΗΜ με κατάλληλο μήνυμα σε οθόνη και σχετικό ηχητικό προειδοποιητικό μήνυμα.

5.10.4. Εάν παρ’ όλ’ αυτά ο χειριστής προχωρήσει στην έκδοση οποιουδήποτε δελτίου, τότε :

 • α) εάν αυτό καταλαμβάνει μικρότερο από τον εναπομείναντα ελεύθερο χώρο της Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, η έκδοση του δελτίου ολοκληρώνεται κανονικά με την αντίστοιχη εγγραφή του στη μνήμη αυτή, και επαναλαμβάνεται η διαδικασία προσδιορισμού επερχόμενης πλήρωσης μνήμης και οι σχετικές οπτικές και ηχητικές σημάνσεις όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.
 • β) εάν ο ελεύθερος χώρος της Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων που απομένει, είναι μικρότερος από αυτόν του υπό έκδοση δελτίου και επομένως καθίσταται αδύνατη η εγγραφή του στη μνήμη αυτή, τότε αυτομάτως το λογισμικό του ΦΗΜ ακυρώνει την έκδοση του δελτίου αυτού και την εγγραφή του στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, αναγράφοντας την χαρακτηριστική φράση στο υπό έκδοση δελτίο : «ΔΙΑΚΟΠΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΩΣΗΣ Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων ***ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ***» και σηματοδοτεί το γεγονός αυτό στον χειριστή του ΦΗΜ με κατάλληλο μήνυμα στην οθόνη και σχετικό ηχητικό προειδοποιητικό μήνυμα.

5.10.5. Οι λειτουργίες που επιτρέπονται σ’ αυτή την περίπτωση β), είναι μόνον :

 • η διαδικασία έκδοσης τoυ Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ»
 • η διαδικασία έκδοσης τoυ Δελτίου Υπογραφής Ημερήσιων Δεδομένων, καθώς και
 • η μεταφορά των δεδομένων / δελτίων από την Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων σε ηλεκτρονικό μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο προσωπικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ), για μόνιμη αποθήκευση και διαφύλαξη, όπως αναφέρεται στις σχετικές παραγράφους.

5.11. Διαδικασία Ελέγχου Ακεραιότητας των αποθηκευμένων στοιχείων.

5.11.1. Ο ελεγχόμενος παρέχει και θέτει σε άμεση χρήση κάθε μέσο και εξοπλισμό για τη διενέργεια του ελέγχου από τα ελεγκτικά όργανα.

5.11.2. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τα εξής :

i.Περιοδική ανάγνωση – εκτύπωση της Φορολογικής Μνήμης για την περίοδο (ή ημέρα) που θα ελεγχθεί και εντοπισμός των αντίστοιχων αναγραφομένων ψηφιακών υπογραφών ημέρας («Ζ»). Εναλλακτικά μπορεί να γίνεται έκδοση Δελτίου Ανάγνωσης Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπογραφών.

ii.Εντοπισμός και πρόσβαση στα συγκεκριμένα αρχεία που ζητείται να ελεγχθούν.

iii.Εκτύπωση και ανάγνωση των αρχείων αυτών ανά ημέρα - «Ζ».

iv.Μεταφορά των αρχείων αυτών σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα υποδεικνύεται από τα ελεγκτικά όργανα (ή που θα έχουν στην κατοχή τους).

Ο ελεγχόμενος :

 • παραδίδει αντίγραφα των αρχείων που του ζητούνται για έλεγχο σε κατάλληλο μέσο (π.χ. δισκέτες, οπτικούς δίσκους CD κλπ),
 • βεβαιώνει και αποδέχεται ότι είναι τα ίδια με αυτά που αναγνώσθηκαν και εκτυπώθηκαν στο προηγούμενο βήμα - iii,.

v.Διενέργεια εκτέλεσης προγράμματος σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα υποδειχθεί από τα ελεγκτικά όργανα, για την δημιουργία ηλεκτρονικής ψηφιακής υπογραφής με τον αλγόριθμο SHA-1, επί των δεδομένων του ηλεκτρονικού αρχείου (“….._a.txt”) όλων των εκδοθέντων φορολογικών αποδείξεων της ημέρας.

vi.Σύγκριση της μόλις δημιουργημένης ηλεκτρονικής ψηφιακής υπογραφής, με αυτήν που ήδη υπάρχει στο αντίστοιχο ελεγχόμενο αρχείο (“….._b.txt”), αλλά και με αυτή που ήδη έχει εντοπισθεί από την περιοδική ανάγνωση – εκτύπωση της Φορολογικής μνήμης στο βήμα (i) .

Άρθρο 6. Ηλεκτροπαροχικά Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών

Η παράγραφος αυτή δεν αφορά τους φορητούς ΦΗΜ, για τα ηλεκτροπαροχικά των οποίων, οι σχετικές απαιτήσεις περιγράφονται στο επόμενο άρθρο 7 του Κεφαλαίου αυτού.

6.1. Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος

Όλοι οι ΦΗΜ, είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με την οδηγία 73/23/ΕΟΚ (LVD), καθώς και με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ ( European Norms).

6.2. Κατανάλωση ισχύος.

Στα εγχειρίδια του ΦΗΜ αναγράφονται απαραιτήτως τα μεγέθη της καταναλισκομένης ισχύος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν ο ΦΗΜ βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας (θέση «ON»).
 • Όταν ο ΦΗΜ κάνει αριθμητικές πράξεις.
 • Όταν ο ΦΗΜ εκτυπώνει.

Άρθρο 7.Ηλεκτροπαροχικά Φορητών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών

Η παράγραφος αυτή αφορά αποκλειστικά τις ηλεκτροπαροχικές απαιτήσεις των Φορητών ΦΗΜ.

7.1. Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος

Η ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία του φορητού ΦΗΜ εξασφαλίζεται ή από ενσωματωμένη μπαταρία ή από εξωτερική πηγή σταθερού ρεύματος (12 V ή 24 V DC). Για τους φορητούς ΦΗΜ οι οποίοι προορίζονται να λειτουργούν σε ανοικτούς χώρους, χωρίς ύπαρξη μόνιμης και σταθερής σύνδεσης σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ενσωματωμένης μπαταρίας.

7.1.1. Μπαταρία ενσωματωμένη στον φορητό ΦΗΜ

7.1.1.1. Η ενσωματωμένη στον ΦΗΜ μπαταρία είναι επαναφορτιζόμενη, με μέγιστη τάση 24V DC, η οποία είναι σε θέση να παρέχει ενέργεια αρκετή για έκδοση 480 δελτίων των 15 γραμμών με 16 χαρακτήρες ανά γραμμή το καθένα, σε διάστημα οκτώ ωρών.

7.1.1.2. Ο φορητός ΦΗΜ διαθέτει ειδικό όργανο που προειδοποιεί για την επόμενη εξασθένηση της μπαταρίας αυτής.

7.1.1.3. Το όργανο αυτό παράγει οπτικό ή / και ακουστικό σήμα, όταν η μπαταρία ευρίσκεται κοντά στην εξασθένηση: η υπόλοιπη ενέργεια εξασφαλίζει την έκδοση τουλάχιστον 120 δελτίων των 15 γραμμών με 16 χαρακτήρες ανά γραμμή το καθένα.

7.1.2 Εξωτερική πηγή 12 ή 24 V DC φορητού ΦΗΜ.

Ο φορητός ΦΗΜ διαθέτει κατάλληλη είσοδο έτσι ώστε να λειτουργεί με λήψη από εξωτερική πηγή 12 ή 24 V DC.

7.2 Συνθήκες κανονικής λειτουργίας

7.2.1. Όπου η Επιτροπή κρίνει αναγκαίο, πραγματοποιούνται δοκιμές με στόχο να επιβεβαιώσουν την κανονική λειτουργία κάτω από τις συνθήκες που αναφέρονται στη συνέχεια.

7.2.1.1 Θερμοκρασία

7.2.1.1.1 Στο διάστημα από 0°C έως + 48°C αναφερόμενο, επίσης, στην ετικέτα του φορητού ΦΗΜ και στο βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών που συνοδεύει τον φορητό ΦΗΜ.

7.2.1.1.2 Στην ετικέτα του φορητού ΦΗΜ και στο βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών που τον συνοδεύει, αναφέρεται υποχρεωτικά το θερμοκρασιακό πεδίο στο οποίο μπορεί να βρεθεί ο φορητός ΦΗΜ χωρίς οποιεσδήποτε επιδράσεις στη φυσιολογική της λειτουργία. Το θερμοκρασιακό αυτό διάστημα περιέχει οπωσδήποτε το διάστημα που ορίζεται ως περιοχή οριακών θερμοκρασιών κανονικής λειτουργίας του φορητού ΦΗΜ [t1, t2].

7.2.1.2 Σχετική υγρασία

Στο διάστημα από 20% έως 90%.

7.3. Λειτουργική καταλληλότητα μπαταρίας

Για τη μπαταρία της §7.1.1 πιστοποιείται η λειτουργική καταλληλότητά της, καθώς και εκείνη του αισθητήρα αναγνώρισης της εξασθένησής της, σχετικά με τις περιγραφείσες δυνατότητες έκδοσης δελτίων σε διάφορες συνθήκες θερμοκρασίας εντός της περιοχής [ 0 °C, + 48 °C] και με τη σηματοδοσία που προβλέπεται.

7.4. Τεχνικοί έλεγχοι

7.4.1 Γενικά

7.4.1.1. Όλοι οι φορητοί ΦΗΜ είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με την οδηγία 73/23/ΕΟΚ (LVD), καθώς και με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ ( European Norms ). Για την εκτίμηση της συμπεριφοράς των φορητών ΦΗΜ δύνανται να πραγματοποιούνται πειραματικές δοκιμές σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2. και 7.1 του Κεφαλαίου αυτού, και για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται οι οδηγίες που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους, συμπληρούμενες και σε συμφωνία για όλα όσα δεν προβλέπονται ρητά, με εκείνες που έχουν καθοριστεί για τους μη φορητούς ΦΗΜ που λειτουργούν υπό τάση 230V AC, 50Hz ± 5%.

7.4.2. Θερμικοί κύκλοι.

7.4.2.1. Ο φορητός ΦΗΜ υποβάλλεται στις συνθήκες, για τις οποίες γίνεται αναφορά στην παράγραφο 7.4.3. που ακολουθεί, για μια συνεχή (αδιάκοπη) διαδοχή τριών τουλάχιστον θερμικών κύκλων, ο καθένας των οποίων πραγματοποιείται σύμφωνα με το ακόλουθο γράφημα και τις συνθήκες που περιγράφονται στη συνέχεια:

7.4.2.2. Ως περιοχή θερμοκρασιών κανονικής λειτουργίας του φορητού ΦΗΜ ορίζεται το θερμοκρασιακό διάστημα [t1 - t2], όπου t1=0°C, και t2= +48°C. Αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των κατασκευαστών να καθορίσουν μία ευρύτερη περιοχή θερμοκρασιών κανονικής λειτουργίας του φορητού ΦΗΜ, με την προϋπόθεση ότι θα ισχύουν οι σχέσεις t1£ 0°C και t2³+48°C, και ότι τα όρια του ως άνω θερμοκρασιακού διαστήματος θα αναφέρονται στην μεταλλική πινακίδα επί της οποίας αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φορητού ΦΗΜ.

7.4.2.3. Οι κατωτέρω οριζόμενες θερμοκρασίες, οι χαρακτηρίζουσες τα όρια των θερμικών κύκλων, αναφέρονται στον κλιματιζόμενο χώρο όπου εκτελείται η δοκιμή.

7.4.2.4. Η ταχύτητα μεταβολής της θερμοκρασίας τόσο κατά την αύξηση όσο και κατά τη μείωσή της πρέπει να είναι μικρότερη των 2°C το λεπτό.

7.4.2.5. Οι οριακές θερμοκρασίες (ελάχιστη t1΄ και μέγιστη t2΄) που πρέπει να επιτευχθούν σε κάθε θερμικό κύκλο, στις οποίες ο φορητός ΦΗΜ πρέπει να παραμείνει επί 60 λεπτά, ταυτίζονται με t1 και t2 αντίστοιχα:

t1΄= t1, t2΄= t2.

7.4.3. Συνθήκες για την εκτέλεση των θερμικών κύκλων

7.4.3.1. Τάση τροφοδοσίας:

Η ονομαστική τάση ή μια τιμή περιλαμβανόμενη στο ονομαστικό διάστημα της τάσεως.

7.4.3.2. Κατά τη διάρκεια των θερμικών κύκλων δεν πρέπει να υπάρχει σχηματισμός συμπυκνωμάτων. Ο φορητός ΦΗΜ πρέπει να είναι σε αυτόματη λειτουργία καθ’ όλο το διάστημα της θερμικής μεταβολής, με τρόπο που να εκδίδει το ισοδύναμο ενός δελτίου κάθε 4 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής δεν πρέπει να συμβούν διακοπές στην κανονική λειτουργία. Μετά τη δοκιμή ο φορητός ΦΗΜ πρέπει να λειτουργεί φυσιολογικά.

7.5. Αδιαπερατότη

7.5.1. Επιβεβαιώνεται η συμβατότητα με την προδιαγραφή IEC 70-1, επίπεδο προστασίας ΙΡ Χ1, στις ακόλουθες καταστάσεις:

α) Ο φορητός ΦΗΜ υποβάλλεται σε δοκιμή σε κατάσταση μη λειτουργίας και σε καταστάσεις έκδοσης δελτίου.

β) Σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή. Μετά τη δοκιμή ο φορητός ΦΗΜ πρέπει να λειτουργεί κανονικά.

7.5.2. Δεν είναι υποχρεωτική η συμβατότητα αδιαπερατότητας της προηγούμενης παραγράφου, για τους μόνιμα εποχούμενους φορητούς ΦΗΜ (π.χ. ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων).

7.6. Διαταραχές

Επιβεβαιώνεται η συμβατότητα με την προδιαγραφή IEC 801-4 αναφορικά με επιβολή διαταραχών πάνω στα καλώδια τροφοδοσίας, υπό 0,5 KV και χωρητική σύζευξη.

7.7. Έλεγχος των χαρακτηριστικών της μπαταρίας

7.7.1. Μπαταρία καινούρια και φορτισμένη όπως χορηγείται από τον κατασκευαστή.

7.7.1.1. Συνθήκες δοκιμής:

 • Θερμοκρασία περιβάλλοντος.
 • Έκδοση ενός δελτίου το λεπτό με 15 γραμμές και 16 χαρακτήρες.

7.7.1.2. Θεωρείται ότι η δοκιμή έχει περατωθεί επιτυχώς αν εκδοθούν σωστά τουλάχιστον 480 δελτία.

7.7.2. Μπαταρία σε κατάσταση εκφορτίσεως (με αντίστοιχη εμφάνιση του σήματος εξασθενήσεως)

7.7.2.1. Η δοκιμή πραγματοποιείται εκφορτίζοντας την μπαταρία με την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή μέθοδο, μέχρι τη σηματοδότηση της επόμενης εξάντλησης.

7.7.2.2. Κατόπιν δίδεται εντολή για την εκτύπωση ενός δελτίου με τις γραμμές και τους χαρακτήρες, που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, κάθε 4 λεπτά για τουλάχιστον 8 ώρες (120 δελτία).

7.7.3. Επιβεβαιώνεται η κανονική λειτουργία του φορητού ΦΗΜ στο διάστημα τάσεως ( 90%…120% της ονομαστικής τάσης) ή γενικότερα, στο δηλούμενο διάστημα από τον κατασκευαστή, και για τις δύο μπαταρίες, επαληθεύοντας την κατοχή των λοιπών δηλωθέντων λειτουργικών χαρακτηριστικών και εφαρμόζοντας εν προκειμένω την προδιαγραφή IEC 74-2 (παρ.1.2.8.4), με στόχο τη διαφύλαξη του αναλλοίωτου των φορολογικών στοιχείων.

7.8. Ηλεκτροστατικές εκκενώσεις.

Εφόσον ο φορητός ΦΗΜ δε διαθέτει γείωση πραγματοποιούνται μόνον οι έμμεσες ηλεκτροστατικές εκκενώσεις στο επίπεδο αναφοράς.

Άρθρο 8. Προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υψηλής συχνότητας.

Όλοι οι ΦΗΜ, είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με την οδηγία 89/336/ΕΟΚ (EMC), καθώς και με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ (European Norms).

Άρθρο 9. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί με λογισμικό Εστιατορίου, διαχείρισης «ανοικτών τραπεζιών». Ειδικές απαιτήσεις και λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν όλους τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, οι επόμενες παράγραφοι, συμπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις απαιτήσεις για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με λογισμικό Εστιατορίου και λειτουργούν αποκλειστικά σε καταστήματα εστιάσεως.

9.1. Γενικά

9.1.1. Για την παρακολούθηση των ‘‘ανοικτών’’ τραπεζιών σε καταστήματα εστιάσεως είναι δυνατόν οι ΦΗΜ να έχουν εφοδιασθεί με ειδικό λογισμικό διαχείρισης ανοικτών λογαριασμών.

9.1.2. Για το σκοπό αυτό, κατά την εκτέλεση κάθε μιας παραγγελίας εκδίδονται ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ και παραδίδονται στον πελάτη σε κάθε σερβίρισμα.

9.1.3. Για το κλείσιμο ανοικτού λογαριασμού, εκδίδεται ΤΕΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ.

9.1.4. Δεν επιτρέπεται στις ΦΤΜ που λειτουργούν με πρόγραμμα εστιατορίου η έκδοση απλής νόμιμης απόδειξης. Υποχρεωτικά η συναλλαγή περιλαμβάνει το άνοιγμα λογαριασμού τραπεζιού με την έκδοση ενός τουλάχιστον δελτίου με την χαρακτηριστική ένδειξη «Προσωρινή Απόδειξη – Ακολουθεί Τελική Φορολογική Απόδειξη» και έπεται το κλείσιμο του λογαριασμού – τραπεζιού με την έκδοση του δελτίου της «Τελικής Φορολογικής Απόδειξης».

9.1.5. Η παραπάνω διαδικασία είναι δυνατόν να γίνεται σε μια κίνηση χειρισμού που περιλαμβάνει την συνεχόμενη έκδοση 2 δελτίων («Προσωρινή Απόδειξη – Ακολουθεί Τελική Φορολογική Απόδειξη» και «Τελική Φορολογική Απόδειξη»), στις περιπτώσεις που τα πωλούμενα προϊόντα δεν καταναλώνονται στους χώρους του καταστήματος του εστιατορίου.

9.1.6. Η επιστροφή / ακύρωση σερβιρισθέντων ειδών είναι επιτρεπτή σε ΦΗΜ που χρησιμοποιούνται σε καταστήματα εστιάσεως και διαθέτουν πρόγραμμα εστιατορίου, ενεργοποιείται δε, με κατάλληλο χειρισμό, π.χ. με ειδικό πλήκτρο “επιστροφών” το οποίο διαθέτει για το σκοπό αυτό ο ΦΗΜ.

9.1.7. Στις Επιστροφές, στα προγράμματα Εστιατορίου δεν επιτρέπεται η επιστροφή αξίας μεγαλύτερης από αυτήν που έχει ήδη σερβιριστεί.

9.1.8. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η πώληση ή η μεταβίβαση ΦΗΜ εφοδιασμένων με λογισμικό εστιατορίου σε καταστήματα μη εστιάσεως.

9.2. Έκδοση δελτίων Προσωρινών Αποδείξεων σε ΦΗΜ με πρόγραμμα Εστιατορίου

9.2.1. Στην προσωρινή απόδειξη περιέχονται ανάμεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και στο τέλος «ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ – ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΕΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ», ευανάγνωστα τα ακόλουθα στοιχεία:

1.Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης

2.Διεύθυνση.

3.Επάγγελμα - Δραστηριότητα

4.ΑΦΜ και

5.ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος – χρήστης του ΦΗΜ.

6.Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί.

7.Ημερήσιος αύξων αριθμός νόμιμης απόδειξης εσόδου

8.Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης

9.Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ.

10.Μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος στην οποία αναγράφεται η ονομασία του είδους και όπου απαιτείται και η αξία και η ποσότητα του είδους

11.Ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ αριθμητικά π.χ. 6,5%. 13%, 23%, 36% ή 0% , στο δεξιό μέρος της αξίας του είδους

12.Ο αριθμός του τραπεζιού.

13.Ο αύξων αριθμός της παραγγελίας – σερβιρίσματος του συγκεκριμένου τραπεζιού.

14.Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού

9.2.2. Στις αποδείξεις αυτές ΔΕΝ αναφέρονται σε καμία περίπτωση οι συνολικές αξίες των ειδών, είτε του τρέχοντος σερβιρίσματος, είτε των προηγουμένων (από μεταφορά). Για το λόγο αυτό, οι ΦΗΜ που είναι εφοδιασμένοι με πρόγραμμα εστιατορίου, δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία «ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ».

9.2.3. Σε περίπτωση επιστροφής κάποιου είδους, αναγράφεται πρώτα η ένδειξη ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ και στη συνέχεια η ονομασία, ποσότητα, η αξία και ο συντελεστής ΦΠΑ του είδους αυτού.

9.3. Έκδοση Τελικής Φορολογικής Απόδειξης σε ΦΗΜ με πρόγραμμα Εστιατορίου

9.3.1. Στην Τελική Φορολογική Απόδειξη αναφέρονται αναλυτικά τα είδη που καταναλώθηκαν και η συνολική τους αξία.

9.3.2. Στην Τελική Φορολογική Απόδειξη περιέχονται ανάμεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και «ΛΗΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ», ευανάγνωστα τα ακόλουθα στοιχεία:

1.Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης

2.Διεύθυνση.

3.Επάγγελμα - Δραστηριότητα

4.ΑΦΜ

5.ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος – χρήστης του ΦΗΜ.

6.Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί.

7.Ημερήσιος αύξων αριθμός φορολογικής απόδειξης εσόδου

8.Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης

9.Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ.

10.Μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος στην οποία αναγράφεται η ονομασία του είδους και όπου απαιτείται και η αξία και η ποσότητα του είδους

11.Ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ αριθμητικά π.χ. 6,5%. 13%, 23%, 36% ή 0% , στο δεξιό μέρος της αξίας του είδους

12.Το συνολικό ποσό της συναλλαγής.

13.Ο αριθμός του τραπεζιού.

14.Ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών για το συγκεκριμένο τραπέζι.

15.Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού

9.3.3. Οι εκπτώσεις, οι επιστροφές και οι αυξήσεις αναγράφονται υποχρεωτικά στην Τελική Φορολογική Απόδειξη. Ειδικά το συνολικό ποσό των επιστροφών αναγράφεται διακεκριμένα ως πληροφοριακό στοιχείο

9.4. Αποτύπωση Επιστροφών σε ΦΗΜ εστιατορίου

9.4.1. Στους ΦΗΜ που λειτουργούν με πρόγραμμα εστιατορίου, τα ημερήσια σύνολα αλλά και τα προοδευτικά – αθροιστικά των επιστροφών – ακυρώσεων παραγγελιών εμφανίζονται υποχρεωτικά στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Για το σκοπό αυτό τα ημερήσια συνολικά ακαθάριστα ποσά εσόδων των επιστροφών / ακυρώσεων σερβιρισθέντων ειδών, ενταμιεύονται στην φορολογική μνήμη με την διαδικασία έκδοσης του δελτίου «Ζ».

9.4.2. Τα συνολικά - προοδευτικά ποσά των επιστροφών / ακυρώσεων παραγγελιών εμφανίζονται υποχρεωτικά στα δελτία Αναλυτικής και Συνοπτικής Αναφοράς περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης.

9.5. Έκδοση Δελτίου Αναφοράς Ανοικτών Τραπεζιών σε ΦΗΜ με πρόγραμμα Εστιατορίου.

9.5.1. Σε όσους ΦΗΜ διαθέτουν και λειτουργούν με πρόγραμμα εστιατορίου, είναι υποχρεωτική ή δυνατότητα έκδοσης, οποτεδήποτε ζητηθεί, ειδικού δελτίου αναφοράς, το οποίο ονομάζεται «Αναφορά Ανοικτών Τραπεζιών».

9.5.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο και ως εκ τούτου επ’ αυτού αναγράφεται η ένδειξη «ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ». Στο δελτίο αυτό υποχρεωτικά αναγράφονται :

1.Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης

2.Διεύθυνση.

3.Επάγγελμα - Δραστηριότητα

4.ΑΦΜ

5.ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος – χρήστης του ΦΗΜ.

6.Η χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο Αναφοράς Ανοικτών Τραπεζιών»

7.Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί.

8.Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης

9.ανά «ανοικτό τραπέζι» :

 • ο αριθμός (κωδικός) του τραπεζιού
 • ο συνολικός αριθμός των προσωρινών αποδείξεων – σερβιρισμάτων στο τραπέζι
 • η συνολική αξία των σερβιρισθέντων ειδών στο τραπέζι
 • η συνολική αξία των τυχόν επιστροφών / ακυρώσεων από το τραπέζι
 • η συνολική απαίτηση του ποσού πληρωμής για το τραπέζι

10.συνολικά (για όλα τα «ανοικτά τραπέζια») :

 • ο συνολικός αριθμός των «ανοικτών τραπεζιών»
 • ο συνολικός αριθμός των προσωρινών αποδείξεων – σερβιρισμάτων
 • η συνολική αξία των σερβιρισθέντων ειδών
 • η συνολική αξία των τυχόν επιστροφών / ακυρώσεων
 • η συνολική απαίτηση του ποσού πληρωμής

9.6. Διαχείριση Εισιτηρίου σε ΦΗΜ με πρόγραμμα εστιατορίου

9.6.1. Όταν ο ΦΗΜ με πρόγραμμα εστιατορίου περιλαμβάνει και δυνατότητα διαχείρισης εισιτηρίου, τότε αυτό λειτουργεί γενικά όπως αναφέρεται στη σχετική παράγραφο 2.27 του Κεφαλαίου αυτού. Επιπλέον στους ΦΗΜ που λειτουργούν με πρόγραμμα εστιατορίου το πλήθος και η συνολική αξία των εισιτηρίων αναγράφονται σε οποιοδήποτε δελτίο σερβιρίσματος -παραγγελίας σε «ανοικτό τραπέζι» (προσωρινής απόδειξης).

9.6.2. Στο τέλος η συνολική αξία των εισιτηρίων υπολογίζεται επιμεριστικά σε όλα τα καταναλωθέντα είδη και εμφανίζεται στο δελτίο «κλεισίματος του τραπεζιού» (τελικής φορολογικής απόδειξης), μαζί με τον συνολικό αριθμό των εισιτηρίων του συγκεκριμένου τραπεζιού.

Άρθρο 10. Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (ΦΤΜ) και Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ). Απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.

10.1 Γενικά

Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν όλους τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, οι επόμενες παράγραφοι, συμπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις απαιτήσεις για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς οι οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών – ΦΤΜ ή των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών Αυξημένων Δυνατοτήτων – ΦΤΜ/ΑΔ . Επισημαίνεται ότι με τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, όλες οι νέες ΦΤΜ είναι ΦΤΜ Α/Δ με ηλεκτρονικό ημερολόγιο.

10.2. Οθόνες

10.2.1. Η ΦΤΜ (ή η ΦΤΜ/ΑΔ) φέρει δύο οθόνες. Η μία είναι στραμμένη προς τον πελάτη και η άλλη προς το χειριστή. Η ΦΤΜ εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ταυτόσημη ένδειξη - τουλάχιστον ως προς την αξία της συναλλαγής - και στις δύο οθόνες.

10.2.2. Οι οθόνες είναι σχεδιασμένες με τις τελευταίες εργονομικές απαιτήσεις και είναι εναρμονισμένες με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές προστασίας από την ακτινοβολία.

10.2.3. Η επιφάνεια των οθονών είναι αντιανακλαστική και αντιθαμβωτική. Το χρώμα των χαρακτήρων είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη ανάγνωση των αριθμών ή συμβόλων. Οι διαστάσεις των χαρακτήρων είναι τουλάχιστον 7 mm ύψος x 3,3mm πλάτος.

10.2.4. Οι οθόνες έχουν το μέγεθος που απαιτείται για να εμφανίζονται ποσά με ακέραιο τμήμα τουλάχιστον 6 ψηφίων χωρισμένο σε τριψήφια τμήματα, ξεκινώντας από τα λιγότερα σημαντικά σε αξία ψηφία, και δεκαδικό μέρος με τουλάχιστον 2 δεκαδικά ψηφία, τα οποία διαχωρίζονται από το ακέραιο μέρος με υποδιαστολή (κόμμα). Οι οθόνες, έχουν τη δυνατότητα παράστασης τουλάχιστον του αριθμού 99.999,99 για την επί μέρους αξία κάθε είδους και τουλάχιστον του αριθμού 999.999,99 στο σύνολο, κατά την έκδοση μιας απόδειξης.

10.3. Πληκτρολόγιο

10.3.1. Το πληκτρολόγιο ως σύνολο αποτελεί ενιαίο υποσύστημα της ΦΤΜ (ή της ΦΤΜ/ΑΔ).

10.3.2. Το πληκτρολόγιο της ΦΤΜ (ή της ΦΤΜ/ΑΔ) είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε το σχήμα και οι διαστάσεις των πλήκτρων καθώς και οι μεταξύ τους αποστάσεις να είναι σύμφωνες με τις τελευταίες εργονομικές προδιαγραφές και διεθνείς συστάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται για τον χειριστή της ΦΤΜ (ή της ΦΤΜ/ΑΔ) ο πλέον άνετος και αποδοτικός χειρισμός. Συγκεκριμένα :

 • Κατά το πάτημα των πλήκτρων γίνεται κατάπνιξη των παρασιτικών παλμών.
 • Διαθέτουν πλήκτρα διάφορων χρωμάτων ή και διαστάσεων ανάλογα με τη λειτουργική ιδιότητα που εκτελούν.
 • Οι επιγραφές των πλήκτρων είναι Ελληνικές.

10.3.3. Κάθε πλήκτρο λειτουργεί αυτόνομα. Ενδεχόμενη και άλλη λειτουργία πλήκτρου ή συνδυαστική λειτουργία πλήκτρων περιγράφεται πλήρως στο εγχειρίδιο χρήσης, δεν αναιρεί τους κανόνες λειτουργίας της ταμειακής μηχανής και δεν παρακάμπτει το σύστημα ασφαλείας των φορολογικών δεδομένων.

10.3.4. Πλήκτρο Αλλαγής είδους

Για την αλλαγή είδους η ΦΤΜ (ή η ΦΤΜ/ΑΔ) διαθέτει ειδικό πλήκτρο “αλλαγών” το οποίο και χρησιμοποιείται στην συγκεκριμένη περίπτωση.

10.3.5. Πλήκτρα Ανάληψης έναντι και Είσπραξης έναντι

Η ΦΤΜ(ή η ΦΤΜ/ΑΔ) φέρει ειδικό πλήκτρο για τις περιπτώσεις ανάληψης από τον χειριστή χρημάτων από το ταμείο έναντι και αντίστοιχα για τις περίπτωσης είσπραξης χρημάτων από τον χειριστή έναντι (περίπτωση εισαγωγής στο ταμείο χρημάτων που δεν προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών ).

10.4. Πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες

Η ΦΤΜ (ή η ΦΤΜ/ΑΔ) πέρα από τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που αναφέρθηκαν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως υπολογιστική μηχανή μέσω ειδικών πλήκτρων για επιπλέον λειτουργικές ανάγκες (πολλαπλασιασμός για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού περισσότερων ειδών του τμήματος, προσδιορισμός ρέστων στον πελάτη κλπ.). Κάθε λειτουργία που ενεργοποιείται από πλήκτρο ή συνδυασμό πλήκτρων περιγράφεται πλήρως και αναλυτικά στο εγχειρίδιο χρήσης και ελέγχεται κατά τον έλεγχο του δείγματος από την Επιτροπή.

Άρθρο 11. Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (ΦΤΜ). Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.

11.1 Γενικά

Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν όλους τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς και τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο 10 του Κεφαλαίου αυτού, οι επόμενες παράγραφοι, συμπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις απαιτήσεις για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς οι οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών - ΦΤΜ.

11.2. Μνήμη προγραμμάτων

11.2.1. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της ΦΤΜ, είναι ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων ολόκληρο το λογισμικό που απαιτείται, τόσο ο φορολογικός μικροκώδικας όσο και το λογισμικό εφαρμογών.

11.2.2. Στην περίπτωση κατά την οποία το λογισμικό εφαρμογών δεν είναι ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων, τότε η ΦΤΜ θεωρείται ως φορολογική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ) και πληροί όσα περιγράφονται κατωτέρω στην παράγραφο 12 που ακολουθεί.

11.3. Απαραβίαστο τμήμα της ΦΤΜ

Στην ΦΤΜ ασφαλίζονται με απαραβίαστο τρόπο από το χειριστή τα παρακάτω μέρη και οι λειτουργίες τους:

 • ο επεξεργαστής που εκτελεί τον φορολογικό μικροκώδικα
 • η μνήμη εργασίας,
 • το ρολόι,
 • η μνήμη προγραμμάτων,
 • η φορολογική μνήμη,
 • η μονάδα ελέγχου του εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων,
 • οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με το πληκτρολόγιο, με τις οθόνες και τις συσκευές εισόδου – εξόδου στοιχείων και μεταφοράς δεδομένων.
 • η εσωτερική προσωρινή μνήμη (όπως flash memory card, EEPROM) ημερήσιας διαφύλαξης με διασφαλισμένο ηλεκτρονικό τρόπο των αντιγράφων των φορολογικών αποδείξεων – Δελτίων, ως εσωτερικό Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο (electronic journal) της ΦΤΜ.

Άρθρο 12. Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ). Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.

12.1 Γενικά

Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν όλους τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, οι επόμενες παράγραφοι, συμπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις απαιτήσεις για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς οι οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών Αυξημένων Δυνατοτήτων – ΦΤΜ/ΑΔ .

12.2. Δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας (ΔΗΜΕ) της ΦΤΜ/ΑΔ

12.2.1. Η ΦΤΜ/ΑΔ περιλαμβάνει μια ενιαία ξεχωριστή μονάδα την οποία αποτελούν:

 • ο επεξεργαστής που εκτελεί το φορολογικό μικροκώδικα,
 • η μνήμη εργασίας,
 • το ρολόι,
 • η μνήμη προγραμμάτων,
 • η φορολογική μνήμη,
 • ο εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων και
 • οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με το πληκτρολόγιο, με τις οθόνες και τις συσκευές εισόδου - εξόδου στοιχείων και μεταφοράς δεδομένων.
 • η εσωτερική προσωρινή μνήμη (όπως flash memory card, EEPROM) ημερήσιας διαφύλαξης με διασφαλισμένο ηλεκτρονικό τρόπο των αντιγράφων των φορολογικών αποδείξεων – Δελτίων, ως εσωτερικό Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο (electronic journal) της ΦΤΜ/ΑΔ.

Η μονάδα αυτή υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες που καλύπτουν τις ειδικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών και ονομάζεται Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας (ΔΗΜΕ).

12.2.2. Η ΔΗΜΕ ασφαλίζεται με απαραβίαστο τρόπο, υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.17.3 του Κεφαλαίου αυτού, για την σφράγιση του περιβλήματος ΦΗΜ, όλες οι λειτουργίες της είναι τεκμηριωμένες και το λογισμικό που τις υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών.

12.3. Μνήμη Προγραμμάτων της ΦΤΜ/ΑΔ

Στη μνήμη προγραμμάτων είναι ενταμιευμένος ο φορολογικός μικροκώδικας που διαχειρίζεται και ελέγχει όλα τα φορολογικά δεδομένα, όλες τις λειτουργίες των ασφαλισμένων με απαραβίαστο τρόπο τμημάτων – μονάδων ελέγχου και διασφαλίζει επίσης κατά τρόπο απαραβίαστο και ανεπηρέαστο την εγγραφή των δεδομένων στην φορολογική μνήμη.

12.4 Διαχειριστική μονάδα (ΔΜ) της ΦΤΜ/ΑΔ

12.4.1. Η ΦΤΜ/ΑΔ μπορεί να περιλαμβάνει εκτός από τη δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας (ΔΗΜΕ), που αναφέρθηκε προηγουμένως, και άλλες μονάδες επεξεργασίας. Αυτές οι μονάδες επεξεργασίας με τα παρελκόμενα αποτελούν τη Διαχειριστική Μονάδα (ΔΜ).

12.4.2. Στις ΦΤΜ/ΑΔ το λογισμικό εφαρμογών είτε διαβάζεται από μαγνητικό μέσο, είτε μεταφέρεται ηλεκτρονικά από τη διαχειριστική μονάδα (ΔΜ). Στις ΦΤΜ/ΑΔ που διασυνδέονται σε δίκτυο, τα δεδομένα διαχείρισης λαμβάνονται από εξωτερικές μονάδες, ή γραμμές δικτύου, ή μεταφέρονται από τη Διαχειριστική Μονάδα σε άλλες ταμειακές μηχανές, ή άλλες μονάδες επεξεργασίας.

12.5 Λειτουργίες

12.5.1. Όλες οι δημοσιονομικές λειτουργίες εκτελούνται ή ελέγχονται από τη ΔΗΜΕ. Οι πληροφορίες μεταξύ διαχειριστικής μονάδας (ΔΜ) και ΔΗΜΕ μεταφέρονται με σειριακές ή παράλληλες γραμμές. Οι πληροφορίες αυτές δεν επηρεάζονται με εντολές κωδικοποιημένες από τη μηχανή. Η οργάνωση των μηνυμάτων που μεταφέρονται από τη διαχειριστική μονάδα στη ΔΗΜΕ είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να αποκλείεται η απευθείας αλληλεπίδραση του λογισμικού εφαρμογών με το φορολογικό μικροκώδικα.

12.5.2. Ιδιαιτέρως όλες οι λειτουργίες της ΔΗΜΕ που σχετίζονται με τη διαχείριση φορολογικών στοιχείων, την έκδοση νομίμων αποδείξεων και την εγγραφή των απαραίτητων δεδομένων στη φορολογική μνήμη, σε καμιά περίπτωση δεν αλλοιώνονται από λογισμικό εφαρμογών.

12.5.3. Η λειτουργικότητα της ΔΗΜΕ και η επικοινωνία της με άλλες υπομονάδες, εξετάζεται από την Επιτροπή.

12.5.4. Η ΔΗΜΕ δεν θεωρείται αυτόνομη μονάδα, αλλά μέρος του συγκεκριμένου συστήματος της ΦΤΜ/ΑΔ.

12.6. Οθόνες και πληκτρολόγια

Οι οθόνες και τα πληκτρολόγια είναι δυνατόν να αποσπώνται από τη ΔΗΜΕ, ελέγχονται δε, είτε από τη ΔΗΜΕ, είτε από τη ΔΜ.

12.7. Εκτυπωτικές μονάδες

12.7.1. Ο Εκτυπωτής Νομίμων Αποδείξεων ελέγχεται υποχρεωτικά από τη ΔΗΜΕ.

12.7.2. Εκτός από τον εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων είναι δυνατόν να συνδέονται με την ΦΤΜ/ΑΔ ένας ή περισσότεροι πρόσθετοι εκτυπωτές οι οποίοι ελέγχονται είτε από τη ΔΜ, είτε από τη ΔΗΜΕ.

12.7.3. Οι πρόσθετοι αυτοί εκτυπωτές, εάν εγκαθίστανται σε μέρος ορατό από τους πελάτες, θα πρέπει να φέρουν ευκρινή επιγραφή ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ).

12.7.4. Σε κάθε περίπτωση οι πρόσθετοι αυτοί εκτυπωτές θα πρέπει να τυπώνουν σε προτυπωμένο χαρτί που φέρει την ένδειξη ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ κατακόρυφα, ενώ σε περίπτωση που ελέγχονται μόνο από η δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας θα πρέπει να τυπώνεται η ένδειξη ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ κάθε 6 γραμμές τουλάχιστον.

12.7.5. Στην ΦΤΜ/ΑΔ είναι δυνατόν να συνδέονται περιφερειακές μονάδες, όπως, π.χ. οπτικός αναγνώστης, αναγνώστης πιστωτικής κάρτας κ.λ.π., εφόσον η λειτουργία τους δεν επηρεάζει τη διασφάλιση των δημοσιονομικών δεδομένων.

12.8. Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης

Στις ΦΤΜ/ΑΔ με ηλεκτρονικό τρόπο διαφύλαξης δεδομένων η ενσωματωμένη υποχρεωτικά θύρα που προορίζεται για ανάγνωση των στοιχείων της φορολογικής μνήμης είναι είτε serial, είτε USB, είτε Ethernet και ελέγχεται αποκλειστικά από την ΔΗΜΕ.

Κάθε ΦΤΜ/ΑΔ με ηλεκτρονικό τρόπο διαφύλαξης δεδομένων διαθέτει υποχρεωτικά ενσωματωμένη μία (1) θύρα μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η αυτόνομη αποστολή / διαβίβαση ηλεκτρονικά των δεδομένων φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται, σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών. Ως θύρα αποστολής / διαβίβασης των δεδομένων αυτών στην Γ.Γ.Π.Σ. δύναται να χρησιμοποιηθεί και η θύρα Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης ή όπου απαιτείται, ασύρματη διεπαφή όπως η διεπαφή GPRS.

Άρθρο 13. Φορητή φορολογική ταμειακή μηχανή. Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.

13.1. Η φορητή φορολογική ταμειακή μηχανή πληρεί τουλάχιστον όλες τις προαναφερόμενες τεχνικές απαιτήσεις και λειτουργικές προδιαγραφές που αφορούν γενικά τους ΦΗΜ και το βασικό τύπο ΦΤΜ ή τον ΦΤΜ/ΑΔ.

13.2. Ειδικά για τα ηλεκτροπαροχικά των φορητών ΦΤΜ, εφαρμόζονται τα όσα αναφέρονται στη παράγραφο 7 του Κεφαλαίου αυτού, η οποία αφορά τις απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας των Φορητών ΦΗΜ.

13.3. Οι φορητές ΦΤΜ αντικειμενικά καλύπτουν και τα εξής κριτήρια:

 • εύκολη δυνατότητα μεταφοράς από ένα άτομο, προσδιοριζόμενη, κυρίως, από το βάρος τους,
 • κατάλληλες (μικρές) διαστάσεις,
 • ανθεκτικότητα σε πτώσεις, δονήσεις και κραδασμούς,
 • καταλληλότητα λειτουργίας σε ανοικτούς χώρους,
 • τροφοδοσία υπό χαμηλή τάση.

Άρθρο 14. Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας. Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.

14.1 Γενικά

14.1.1. Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν όλους τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, οι επόμενες παράγραφοι, συμπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις απαιτήσεις για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς οι οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία των Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας - ΑΔΗΜΕ.

14.1.2. Ανάλογα με την εξειδίκευση του τομέα εφαρμογής της ΑΔΗΜΕ, το διασυνδεόμενο με αυτήν σύστημα και ειδικές διατάξεις του Κ.Β.Σ., είναι δυνατόν η Επιτροπή να χορηγεί άδεια καταλληλότητας σε ΑΔΗΜΕ με τροποποιημένες και εξειδικευμένες κατάλληλα λειτουργικές δυνατότητες Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών.

14.1.3. Η Θέση (τοποθέτηση) της ΑΔΗΜΕ είναι είτε επί του σώματος του διασυνδεόμενου συστήματος είτε πλησίον αυτού σε συγκεκριμένη απόσταση που επιτρέπει στον συναλλασσόμενο και υπόχρεο λήπτη της εκδιδόμενης απόδειξης συναλλαγής, να την παραλαμβάνει άμεσα.

14.1.4. Είναι απαραίτητη η χρήση ηλεκτρονικού τρόπου διαφύλαξης αντιγράφων εκδιδομένων δελτίων, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 5 του κεφαλαίου 2 της απόφασης αυτής.

14.2. Ηλεκτρική Τροφοδοσία

14.2.1. Οι ΑΔΗΜΕ διαθέτουν αυτόνομη είσοδο παροχής τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος, είτε εναλλασσομένου (Τάσεως 230V ± 10%.συχνότητος 50Hz ± 5%.), είτε συνεχούς (3 έως 48 V DC).

14.2.2. Ειδικά για τα ηλεκτροπαροχικά των ΑΔΗΜΕ, εφαρμόζονται τα όσα αναφέρονται στη παράγραφο 6 του Κεφαλαίου αυτού (ή εάν πρόκειται για φορητή ΑΔΗΜΕ, στην παράγραφο 7 η οποία αφορά τις απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας των Φορητών ΦΗΜ).

14.2.3. Ενδεχόμενη εξωτερική ηλεκτρική τροφοδοτική διάταξη (ανορθωτής – μετασχηματιστής κ.λ.π.), θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της ΑΔΗΜΕ και της έγκρισής της.

14.2.4. Σε κατάσταση λειτουργίας σε σύνδεση με διασυνδ