Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1220/2012 Προδιαγραφές φορολογικών μηχανισμών


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1001/2018, την ΠΟΛ.1218/2018 και την Α.1173/2022.

Βλέπε αποφάσεις ΠΟΛ.1166/2018, ΠΟΛ.1195/2018, ΠΟΛ.1218/2018, Α.1021/2023 και Α.1073/2023 «Απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) για το σύνολο των οντοτήτων. Παύση χρήσης απλών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) για τις οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και ορισμός υποχρέωσης χρήσης, ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου»

Η διαδικασία αναβάθμισης firmware Φ.Η.Μ. που περιγράφεται στο άρθρο 2.14.4 του ΚΕΦ 2 της παρούσας καταργείται από την έναρξη ισχύος της Α.1024/2020 [4 μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 317/06-02-2020)].

Σύμφωνα με την Α.1173/2022, δεδομένου ότι με τις νέες προδιαγραφές, οι ΕΑΦΔΣΣ δεν σημαίνουν απλά ένα παραστατικό, αλλά επιπρόσθετα αθροίζουν τα ποσά κατά κατηγορία ΦΠΑ σε αθροιστές όπως οι ταμειακές μηχανές, σε ολόκληρο το κείμενο της παρούσας, όπου αναγράφεται «Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων», αντικαθίσταται με τον όρο «Φορολογικός Μηχανισμός Άθροισης και Σήμανσης» και όπου αναγράφεται η συντομογραφία «ΕΑΦΔΣΣ» αντικαθίσταται με την συντομογραφία «ΦΗΜΑΣ».

Βλέπε Παράρτημα «Πληροφορίες που εισάγονται σε διάφορα πεδία του e.txt» της Α 1173/2022.Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-01-2013 ]
Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1220/2012
Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ


Αριθμ. ΠΟΛ 1220/2012

(ΦΕΚ Β' 3517/31-12-2012)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α'/5.10.1988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του Νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α'/31−3−2011).

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 20 του Νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α'/23−4−2011).

4. Την Α.Υ.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1592/17.11.2005).

5. Τις προτάσεις – απόψεις του Συνδέσμου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (Σ.Ε.Κ.Τ.).

6. Το πόρισμα της Ειδικής Ομάδας Εργασίας, του Υπουργείου Οικονομικών (Αριθ. Πρωτ. Δ6Α 14420 ΕΞ 2011 ΕΜΠ/27−5−2011).

7. Την αριθμ. Υπ. Οικ. 07927 ΕΞ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574 Β'/24−9−2012).

8. Το με αριθμό C (2012) 4961 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το οποίο μας γνωστοποιήθηκαν παρατηρήσεις επί της κοινοποίησης 2012/266/GR.

9. Την ανάγκη προσαρμογής των υφιστάμενων Τεχνικών Προδιαγραφών των ΦΗΜ, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων που προβλέπουν την αποστολή στοιχείων συναλλαγών στη ΓΓΠΣ για την αποτελεσματική φορολογική παρακολούθηση αυτών και την περιστολή της φοροδιαφυγής.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την βελτίωση, προσαρμογή και αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών μηχανισμών και συστημάτων (Διαδικασία χρήσης και λειτουργίας τους), της Α.Υ.Ο. 1100772/1474/0015 ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592 Β'/17.11.2005), ως ακολούθως:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Περιεχόμενα 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Άρθρο 1. Γενικά

1.1. Επιτροπή

1.2. Ειδικές Περιπτώσεις

1.3. Πιστοποιήσεις


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Άρθρο 1. Γενικά

Άρθρο 2. Ορισμοί και Βασικά Τεχνικά − Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Φορολογικών Μηχανισμών

2.1. Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ).

2.2. Φορητός Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΦΗΜ).

2.3. Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ).

2.4. Φορολογική Ταμειακή Μηχανή (ΦΤΜ).

2.5. Φορολογική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ).

2.6. Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ).

2.7. Απόδειξη Εσόδου2.8. Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ»

2.9. Νόμιμες αποδείξεις

2.10. Μνήμη εργασίας

2.11. Φορολογική μνήμη

2.12. Φορολογικός μικροκώδικας

2.13. Λογισμικό εφαρμογών

2.14. Μνήμη προγραμμάτων

2.15. Ρολόι ΦΗΜ

2.16. Αριθμός Μητρώου ΦΗΜ

2.17. Περίβλημα

2.18. Ασφάλεια Πρόσβασης − Πιστοποίηση Ταυτότητας Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών

2.19. Αξιοπιστία

2.20. Συντήρηση − Επισκευή

2.21. Συσκευασία

2.22. Βάρος και Διαστάσεις

2.23. Θόρυβος

2.24. Αλλαγή Στοιχείων (Λεκτικών) Προσδιορισμού Κατόχου

2.25. Συντελεστές ΦΠΑ, Τμήματα , Είδη, Κατηγορίες

2.26. Εκδιδόμενα Δελτία από ΦΗΜ

2.27. Λοιπά Λειτουργικά χαρακτηριστικά

2.28 Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης

3. Εκτυπωτικός μηχανισμός ΦΗΜ.

3.1. Εκτυπωτής Νομίμων Αποδείξεων

3.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά του Εκτυπωτή Νομίμων Αποδείξεων

3.3 Αποσύνδεση Εκτυπωτή

3.4. Τήρηση Αντιγράφων των εκδιδομένων Φορολογικών Αποδείξεων εσόδων και λοιπών Δελτίων του ΦΗΜ.

Άρθρο 4. Σύστημα Διπλής Εκτύπωσης (Προαιρετικό)

Άρθρο 5. ΦΗΜ − Ηλεκτρονικός τρόπος διαφύλαξης αντιγράφων εκδιδομένων Φορολογικών Αποδείξεων και λοιπών δελτίων – Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.

5.1. Ηλεκτρονική αποθήκευση των εκδιδόμενων δελτίων.

5.2. Εγγραφή ημερήσιων παραγόμενων δελτίων στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.

5.3. Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.

5.4. Αναφορά Ημερήσιου Ηλεκτρονικού Αρχείου.

5.5. «Υπογραφή» Ημερήσιων Δεδομένων και έκδοση σχετικού Δελτίου

5.6. Ημερήσια Ηλεκτρονική Μεταφορά Δελτίων.

5.7. Αποθήκευση και Αποστολή Ηλεκτρονικών Αρχείων και Ψηφιακών Υπογραφών.

5.8. Ανάγνωση Φορολογικής Μνήμης.

5.9. Βλάβες

5.10. Πλήρωση Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.

5.11. Διαδικασία Ελέγχου Ακεραιότητας των αποθηκευμένων στοιχείων.

Άρθρο 6. Ηλεκτροπαροχικά Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών

6.1. Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος

6.2. Κατανάλωση ισχύος.

Άρθρο 7. Ηλεκτροπαροχικά Φορητών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών

7.1. Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος

7.2 Συνθήκες κανονικής λειτουργίας

7.3. Λειτουργική καταλληλότητα μπαταρίας

7.4. Τεχνικοί έλεγχοι

7.5. Αδιαπερατότης

7.6. Διαταραχές

7.7. Έλεγχος των χαρακτηριστικών της μπαταρίας

7.8. Ηλεκτροστατικές εκκενώσεις.

Άρθρο 8. Προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υψηλής συχνότητας.

Άρθρο 9. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί με λογισμικό Εστιατορίου, διαχείρισης «ανοικτών τραπεζιών». Ειδικές απαιτήσεις και λειτουργικά χαρακτηριστικά.

9.1. Γενικά

9.2. Έκδοση δελτίων Προσωρινών Αποδείξεων σε ΦΗΜ με πρόγραμμα Εστιατορίου

9.3. Έκδοση Τελικής Φορολογικής Απόδειξης σε ΦΗΜ με πρόγραμμα Εστιατορίου

9.4. Αποτύπωση Επιστροφών σε ΦΗΜ εστιατορίου

9.5. Έκδοση Δελτίου Αναφοράς Ανοικτών Τραπεζιών σε ΦΗΜ με πρόγραμμα Εστιατορίου.

9.6. Διαχείριση Εισιτηρίου σε ΦΗΜ με πρόγραμμα εστιατορίου

Άρθρο 10. Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (ΦΤΜ) και Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ). Απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.

10.1 Γενικά

10.2. Οθόνες

10.3. Πληκτρολόγιο

10.4. Πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες

Άρθρο 11. Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (ΦΤΜ). Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.

11.1 Γενικά

11.2. Μνήμη προγραμμάτων

11.3. Απαραβίαστο τμήμα της ΦΤΜ

Άρθρο 12. Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ). Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.

12.1 Γενικά

12.2. Δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας (ΔΗΜΕ) της ΦΤΜ/ΑΔ

12.3. Μνήμη Προγραμμάτων της ΦΤΜ/ΑΔ

12.4 Διαχειριστική μονάδα (ΔΜ) της ΦΤΜ/ΑΔ

12.5 Λειτουργίες

12.6. Οθόνες και πληκτρολόγια

12.7. Εκτυπωτικές μονάδες

12.8. Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης

Άρθρο 13. Φορητή φορολογική ταμειακή μηχανή. Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Άρθρο 14. Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας. Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.

14.1 Γενικά

14.2. Ηλεκτρική Τροφοδοσία

14.3. Επικοινωνία Δεδομένων

14.4. Αποσύνδεση

14.5. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

14.6. Ασφάλεια δεδομένων ΑΔΗΜΕ

14.7. Έγκριση και Χορήγηση Άδειας Καταλληλότητας

Άρθρο 15. ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων.

15.1. Γενικά

15.2. Για το σύστημα εκτύπωσης – έκδοσης δελτίων

15.3. Διαχείριση Εκμεταλλευτών

15.4. Χωρητικότητα Φορολογικής Μνήμης

15.5. Έκδοση Δελτίων

15.6. Λοιπές απαιτήσεις ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων

15.7. Ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική μνήμη των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων

15.8. Στοιχεία Έκδοσης Απόδειξης Εσόδου

15.9. Στοιχεία Έκδοσης Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης Βάρδιας Εκμεταλλευτή «Ζ»

15.10. Δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου

15.11. Δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, για συγκεκριμένο Εκμεταλλευτή.

15.12. Δελτίο Συνοπτικής Αναφοράς περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης.

Άρθρο 16. Χρήση ΦΗΜ για Εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Άρθρο 17. ΑΔΗΜΕ Παιγνιομηχανημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Άρθρο 1. Γενικά

1.2. Συνοπτική περιγραφή διαδικασίας έκδοσης και σήμανσης στοιχείων με τη χρήση

Ειδικής Ασφαλούς Φορολογικής Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)

Άρθρο 2. Ορισμοί και Βασικά Τεχνικά − Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων.

2.1. Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ).

2.2. Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων − (ΕΘΕΔ)

2.3. Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ)

2.4. Ειδικά Φορολογικά Δελτία τα οποία εκδίδονται από την ΕΑΦΔΣΣ.

2.5. Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου (ΔΦΣΣ)

2.6. Δελτίο Συνόψεων − Υπογραφών Ημέρας (ΔΣΥΜ)

2.7. Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) – «Ζ».

2.8. Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων– (ΔΑΠΦΜΗΣ)

Άρθρο 3. Λογισμικό.

3.1. Λογισμικό εκδότη στοιχείων − Γενικά

3.2. Περιπτώσεις Λογισμικού Υποστήριξης

3.3. Δημιουργία, αποθήκευση και διαφύλαξη Ηλεκτρονικών Αρχείων στοιχείων.

Άρθρο 4. Δεδομένα Δημιουργίας ΠΑΗΨΣ

4.1. Απαιτήσεις από τον Κ.Β.Σ.

4.2. Χρήση συγκεκριμένης κωδικοποίησης – κωδικοσελίδας.

4.3. Ειδικοί χαρακτήρες – χαρακτήρες ελέγχου μορφοποίησης

4.4. Χρήση Γραφικών − Εικόνων.

4.5. Δημιουργία ΠΑΗΨΣ στοιχείου και ΠΑΗΨΣ αρχείου δεδομένων

4.6. Αποτύπωση – εκτύπωση ΠΑΗΨΣ στο εκδιδόμενο στοιχείο – Συμβολοσειρά Σήμανσης Στοιχείου.

4.7. Δημιουργία γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ

Άρθρο 5. Διαδικασία Ελέγχου Ακεραιότητας των εκδιδομένων στοιχείων με βάση τα αποθηκευμένα ηλεκτρονικά αρχεία.

Άρθρο 6. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

6.1. Κύριες Λειτουργίες – Βασικά Χαρακτηριστικά

Άρθρο 7. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

7.2. Ηλεκτρική Τροφοδοσία

7.3. Μνήμη εργασίας – ασφάλεια δεδομένων

7.4. Βλάβη Μνήμης Εργασίας (CMOS Error)

7.5. Για την Ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική μνήμη

7.6. Ρολόι ΕΑΦΔΣΣ και Ώρα έκδοσης δελτίων

7.7. Εκτυπωτικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ.

7.8. Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης

7.9. Διασύνδεση − Επικοινωνία Δεδομένων

7.10. Αποσύνδεση

7.11. Ασφάλεια δεδομένων ΕΑΦΔΣΣ

7.12. Πρόσθετα εξωτερικά χειριστήρια

Άρθρο 8. Βιβλιάριο συντήρησης − επισκευών

8.1. Γενικά

8.2. Γενικές επισημάνσεις για το Βιβλιάριο συντήρησης – επισκευών

Άρθρο 9. Παρακολούθηση ΕΑΦΔΣΣ μέσω του συστήματος TAXIS.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Άρθρο 1. Γενικά

Άρθρο 2. Διαδικασίες Μεταβίβασης – Μεταβολής

Α. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΦΗΜ) − ΓΕΝΙΚΑ

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ ΝΕΑ – ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Γ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ ΝΕΑ

Δ. ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Ε. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΟΥ (ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΥ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΤ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΑΦΔΣΣ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Άρθρο 1. Έναρξη ισχύος εφαρμογής διατάξεων


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 1. Γενικά

1.1. Επιτροπή

Στην απόφαση αυτή Επιτροπή, νοείται η αρμόδια Διακομματική Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988, η οποία ελέγχει τον τύπο κάθε φορολογικού μηχανισμού και χορηγεί την άδεια καταλληλότητας ή άλλος εξουσιοδοτημένος από αυτήν φορέας.

1.2. Ειδικές Περιπτώσεις

1.2.1. Οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με ειδικές κατηγορίες φορολογικών μηχανισμών, όπως επίσης και με ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά, την εφαρμογή και την εξειδίκευσή τους σε τυχόν ειδικές κατηγορίες συνδεομένων ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών, ή ηλεκτρομηχανικών συστημάτων, και δεν αναφέρεται λεπτομερώς στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές εξετάζεται ειδικά από την Επιτροπή, η οποία και αποφασίζει σχετικά.

1.2.2. Για την χορήγηση άδειας καταλληλότητας σε ειδικούς φορολογικούς μηχανισμούς, οι οποίοι ενσωματώνουν δυνατότητες διαχείρισης μονάδων μέτρησης ποσότητας, π.χ. νομισμάτων, όγκου (αντλία καυσίμου), βάρους (ζυγαριάς), απόστασης, χρόνου (ταξιμέτρου), κλπ. και η λειτουργία του υποσυστήματος του φορολογικού μηχανισμού δεν είναι ανεξάρτητη – διακριτή από την λειτουργία του υποσυστήματος μέτρησης, όπου αυτό είναι απαραίτητο, η Επιτροπή συνεργάζεται με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εποπτεία του κάθε συγκεκριμένου υποσυστήματος μέτρησης. Στην περίπτωση αυτή η λειτουργία του υποσυστήματος μέτρησης, διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το συγκεκριμένο υποσύστημα.

1.2.3. Στη περίπτωση που οι φορολογικοί μηχανισμοί συνδέονται σε δίκτυο ασύρματης μεταφοράς δεδομένων, είναι απαραίτητη η άδεια χρήσης συχνοτήτων από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, όπου αυτό απαιτείται.

1.3. Πιστοποιήσεις

1.3.1. Όλοι οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα, τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν την σήμανση CE.

1.3.2. Στην περίπτωση που οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί, προορίζονται να λειτουργούν σε ειδικές συνθήκες, τότε όπου υπάρχουν, εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτό, οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί κατασκευάζονται και φέρουν ειδική σήμανση συμβατότητας προς τους κανονισμούς αυτούς.

1.3.3. Λοιπές πιστοποιήσεις γνωστοποιούνται στην Επιτροπή.

1.3.4. Περιπτώσεις Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και αντίστοιχων προϊόντων, που κυκλοφορούν νόμιμα στο εμπόριο σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, κράτη μέλη της ΕΖΕΣ που είναι συμβεβλημένα μέρη στη Συμφωνία για τον ΕΟΧ και στην Τουρκία, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ή και διατίθενται σύμφωνα με απαιτήσεις και πρότυπα διαφορετικά από αυτά που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, είναι δυνατόν να λάβουν άδεια καταλληλότητας, εφ’ όσον προσφέρουν ισοδύναμη προστασία με αυτήν που περιγράφεται στις παρούσες προδιαγραφές. Οι περιπτώσεις αυτές εξετάζονται από την Επιτροπή, η οποία και αποφασίζει σχετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Άρθρο 1. Γενικά

Οι παράγραφοι του παρόντος Κεφαλαίου, αφορούν γενικά όλους τους φορολογικούς μηχανισμούς και επιπλέον εξειδικεύουν τις απαιτήσεις για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς έκδοσης αποδείξεων συναλλαγών.

Άρθρο 2. Ορισμοί και Βασικά Τεχνικά - Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Φορολογικών Μηχανισμών

2.1. Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ).

2.1.1. Ως Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ) ορίζεται το ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για την έκδοση αποδείξεων εσόδου («Νομίμων Αποδείξεων») σε συναλλαγές και στο οποίο ασφαλίζονται με απαραβίαστο τρόπο η φορολογική μνήμη, η μνήμη εργασίας, η εσωτερική μνήμη (όπως flash memory card, EEPROM) ημερήσιας ενταμίευσης και διαφύλαξης με διασφαλισμένο ηλεκτρονικό τρόπο των αντιγράφων των φορολογικών αποδείξεων – Δελτίων και λοιπών εκδιδομένων στοιχείων του ΦΗΜ, ως Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο (electronic journal) του ΦΗΜ, η μνήμη προγραμμάτων, το ρολόι, τα κυκλώματα ελέγχου του εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων, καθώς και οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με πληκτρολόγιο, οθόνες και με συσκευές εισόδου και εξόδου στοιχείων και μεταφοράς δεδομένων.

2.1.2. Όλες οι λειτουργίες των ασφαλισμένων τμημάτων είναι τεκμηριωμένες και το λογισμικό που τις υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών.

2.2. Φορητός Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΦΗΜ).

2.2.1. Ως Φορητός Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΦΗΜ) ορίζεται κάθε φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός (ΦΗΜ) που έχει μικρό βάρος και όγκο και λειτουργεί με τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλής συνεχούς τάσης.

2.2.2. Οι φορητοί ΦΗΜ αντικειμενικά καλύπτουν και τα εξής κριτήρια:

 • εύκολη δυνατότητα μεταφοράς από ένα άτομο, προσδιοριζόμενη, κυρίως, από το βάρος τους,
 • κατάλληλες (μικρές) διαστάσεις,
 • ανθεκτικότητα σε πτώσεις, δονήσεις και κραδασμούς,
 • καταλληλότητα λειτουργίας σε ανοικτούς χώρους,
 • τροφοδοσία υπό χαμηλή τάση.

2.2.3. Κάθε φορητός ΦΗΜ που προορίζεται να λειτουργεί σε υπαίθριο μη προστατευόμενο κλειστό χώρο ή είναι κινητός εποχούμενος, δηλώνεται ρητώς στην αίτηση – φάκελο έγκρισης και πληροί τις ειδικές απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά περί φορητών ΦΗΜ, όσον αφορά τις συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας και με βάση αυτές τις ειδικές απαιτήσεις, διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος. Δεν απαιτείται ούτε επιβάλλεται καμία επιπλέον απαίτηση για έγκριση, σε συσκευές τα χαρακτηριστικά των οποίων καλύπτονται από τις οδηγίες 89/336/EOK (EMC) και 73/23/EOK (LVD).

2.2.4. Σε όλους τους ΦΗΜ, στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων στο ΠΣ ΦΗΜ άνω των 10 Ζ καθώς και στην περίπτωση παντελούς έλλειψης διαβίβασης, αυτόματα τίθενται οι ακόλουθοι περιορισμοί λειτουργικότητας:

1. Δεν επιτρέπεται η έκδοση ειδικών ακυρωτικών στοιχείων, ούτε η έκδοση πιστωτικών παραστατικών χονδρικής ή λιανικής.

2. Δεν επιτρέπεται η επικοινωνία με το EFTPOS.

2.3. Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ).

2.3.1. Ως Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ) ορίζεται ο φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός που έχει λειτουργικά χαρακτηριστικά που εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Το λογισμικό εφαρμογών δεν βρίσκεται ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων, αλλά είναι αποθηκευμένο σε κατάλληλο μέσο ή μπορεί να λαμβάνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.
 2. Ο ΦΗΜ/ΑΔ συνδέεται με άλλες υπολογιστικές μηχανές ή γενικότερα με κάποιο δίκτυο ικανό για μεταφορά φορολογικών δεδομένων (π.χ. τιμές μονάδος, ποσότητες για αποθήκευση κ.λ.π.).
 3. Αντί του συστήματος Διπλής Εκτύπωσης, ο ΦΗΜ χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό τρόπο για την έκδοση και τήρηση των αντιγράφων των εκδιδόμενων δελτίων
 4. Η εισαγωγή στοιχείων δύναται να γίνεται εκτός του πληκτρολογίου και μέσω άλλων μονάδων επικοινωνίας και λήψης δεδομένων.

2.4. Φορολογική Ταμειακή Μηχανή (ΦΤΜ).

Ως Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ορίζεται ο φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός (ΦΗΜ), ο οποίος διαθέτει πληκτρολόγιο ως μοναδική μονάδα εισαγωγής στοιχείων και χειρισμών έκδοσης δελτίων και αποδείξεων.

2.5. Φορολογική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ).

Ως Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ) ορίζεται ο φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ), ο οποίος διαθέτει υποχρεωτικά πληκτρολόγιο ως βασική μονάδα εισαγωγής στοιχείων και χειρισμών έκδοσης δελτίων και αποδείξεων.

2.6. Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ).

2.6.1. Ως Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) ορίζεται η μονάδα ειδικού φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού αυξημένων δυνατοτήτων η οποία :

 1. συνδέεται αποκλειστικά και μόνο μέσω Ειδικής Θύρας Εισόδου Δεδομένων («ΕΘΕΔ») με διασυνδεόμενο ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό ή ηλεκτρομηχανικό σύστημα εισόδου δεδομένων για την έκδοση αποδείξεων εσόδου,
 2. δεν διαθέτει καμία άλλη δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων έκδοσης αποδείξεων εσόδου, εκτός της Ειδικής Θύρας Εισόδου Δεδομένων,
 3. έχει δυνατότητα πλήρους αποσύνδεσης - απόσπασης από διασυνδεόμενο σύστημα επικοινωνίας - λήψης δεδομένων, πλην της περίπτωσης ενιαίου συστήματος το οποίο κατατίθεται και περνά τη διαδικασία έγκρισης ως ενιαίο προϊόν.
 4. διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο ηλεκτρικής τροφοδοσίας

και αποτελείται από :

 1. επεξεργαστή που εκτελεί το φορολογικό μικροκώδικα,
 2. μνήμη προγραμμάτων φορολογικού μικροκώδικα,
 3. μνήμη εργασίας,
 4. ρολόι,
 5. φορολογική μνήμη μόνιμης αποθήκευσης δημοσιονομικών δεδομένων,
 6. φορολογικό εκτυπωτή με αυτόνομη δυνατότητα έκδοσης των φορολογικών αποδείξεων εσόδων, των φορολογικών Δελτίων Ημερήσιας Κίνησης “Ζ”, των μη φορολογικών δελτίων “”» και των δελτίων αναφοράς (αναλυτικά και συνοπτικά) της φορολογικής μνήμης.
 7. εσωτερική μνήμη (όπως , ) ημερήσιας ενταμίευσης και διαφύλαξης με διασφαλισμένο ηλεκτρονικό τρόπο των αντιγράφων των φορολογικών αποδείξεων - Δελτίων, ως Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο () της ΑΔΗΜΕ.

2.6.2. Ως συνδεόμενα ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά ή ηλεκτρομηχανικά συστήματα, θεωρούνται όλα τα συστήματα τα οποία διαθέτουν κατάλληλα ηλεκτρονικά κυκλώματα και θύρες επικοινωνίας και όπου απαιτείται, είναι εφοδιασμένα και με το απαραίτητο λογισμικό, όπως :

 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
 • Αυτόματοι Πωλητές
 • Μηχανήματα Αυτομάτων Συναλλαγών
 • Αντλίες καυσίμων
 • Ταξίμετρα
 • Παιγνιομηχανήματα
 • Ζυγιστικές Μηχανές
 • κ.λ.π.

2.6.3. Η ΑΔΗΜΕ ασφαλίζεται με απαραβίαστο τρόπο, όλες οι λειτουργίες της είναι τεκμηριωμένες και ελέγχονται από την Επιτροπή, το δε λογισμικό που τις υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών.

2.7. Απόδειξη Εσόδου

2.7.1. Έγκυρη απόδειξη εσόδου είναι η απόδειξη πώλησης λιανικής ή χονδρικής (όπου προβλέπεται), ή η απόδειξη παροχής υπηρεσιών η οποία παραδίδεται στον πελάτη (ιδιώτη ή επιτηδευματία κατά περίπτωση) κατά την διενέργεια συναλλαγής.

2.7.2. Το περιεχόμενο των αποδείξεων εσόδου είναι σύμφωνο με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. και τις αποφάσεις του υπ. Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του κώδικα αυτού.

2.7.3 Όλα τα παραστατικά πώλησης ή διακίνησης που αφορούν σε υγραέριο ή πεπιεσμένο φυσικό αέριο, εκδίδονται με χρήση ΦΗΜ.

2.8. Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ»

2.8.1. Είναι το δελτίο το οποίο εκδίδεται στο τέλος κάθε ημερήσιας περιόδου, κατά την οποία έλαβαν χώρα συναλλαγές με πελάτες και έκδοση σχετικών αποδείξεων εσόδου και των οποίων τα στοιχεία καταχωρούνται τελικά στη φορολογική μνήμη του ΦΗΜ με την έκδοση του δελτίου «Ζ».

2.8.2. Έκδοση του Δελτίου Ημερησίας Κίνησης «Z».

2.8.2.1. Δεν επιτρέπεται η χρήση του διακριτικού γράμματος «Ζ», εμφανώς σε τίτλο ή επικεφαλίδα σε κανένα άλλο εκδιδόμενο δελτίο από ΦΗΜ, εκτός του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» με το οποίο γίνεται η εγγραφή των ημερήσιων αθροιστών προοδευτικά και σωρευτικά στη φορολογική μνήμη. Για τη διάκριση του δελτίου αυτού χρησιμοποιείται στην αρχή του δελτίου η χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο Ημερησίας Κίνησης Z»

2.8.2.2. Η έκδοση του Δελτίου Ημερησίας Κίνησης «Z» γίνεται υποχρεωτικά μετά το τέλος των ημερησίων συναλλαγών, συνοδεύεται απαραίτητα με την ενταμίευση στη φορολογική μνήμη των στοιχείων που απεικονίζουν τα σύνολα της ημερησίας κίνησης και απαιτείται για την καταχώρηση στα φορολογικά βιβλία, του κατόχου – χρήστη της μηχανής, όλων των απαραίτητων στοιχείων.

2.8.2.3. Είναι υποχρεωτική από την κατασκευή του ΦΗΜ, η έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», εάν και εφόσον από το προηγούμενο (τελευταίο) Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» :

α) έχει μεσολαβήσει η έκδοση μιας τουλάχιστον «Νόμιμης Απόδειξης» συναλλαγής

και

β) έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 24 ώρες η τρέχουσα ημερομηνία-ώρα του ρολογιού του ΦΗΜ, από την ημερομηνία-ώρα έκδοσης του προηγούμενου (τελευταίου) Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή εναλλακτικά από την ημερομηνία-ώρα έκδοσης του πρώτου δελτίου «Νόμιμης Απόδειξης» συναλλαγής η οποία εξεδόθη μετά το τελευταίο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».

Οι περιπτώσεις αυτές (α και β) θα πρέπει να ανιχνεύονται και ελέγχονται από το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα του ΦΗΜ σε κάθε έναρξη (Initialize – Power On) λειτουργίας του ΦΗΜ, και εάν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν και οι δύο, τότε ο ΦΗΜ σηματοδοτεί κατάλληλα στον χειριστή (ηχητικά και με σχετική ένδειξη σε οθόνη) και ο ΦΗΜ υποχρεωτικά εκδίδει Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Στην περίπτωση αυτή το λογισμικό του μηχανισμού απαγορεύει την έκδοση οποιουδήποτε δελτίου Νόμιμης Απόδειξης συναλλαγής πριν την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης του Δελτίου «Ζ».

2.8.2.4. Ο ΦΗΜ από την κατασκευή του έχει υποχρεωτικά δυνατότητα έκδοσης Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» και με μηδενικές πωλήσεις, δηλαδή ακόμη και όταν δεν έχει μεσολαβήσει καμιά πώληση - συναλλαγή και επομένως καμία έκδοση απόδειξης εσόδου, από την προηγούμενη (τελευταία) έκδοση «Ζ». Σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναγραφή (από μεταφορά) των ημερήσιων συνόλων του τελευταίως (αμέσως προηγουμένου) εκδοθέντος «Ζ».

2.8.2.5. Πριν την έκδοση «Ζ» με μηδενικά ημερήσια σύνολα, θα πρέπει να ειδοποιείται σχετικά ο χειριστής, για το γεγονός αυτό και με χειρισμό (πληκτρολόγηση) να επιβεβαιώνει την έκδοση (ή όχι) του «μηδενικού Ζ».

2.8.2.6. Το λογισμικό του μηχανισμού κατά την διάρκεια έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης και διαχείρισης της διακοπής ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ως εξής :

α) μετά την επαναφορά της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ενημερώνεται ο χειριστής ότι δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» με ανάλογη ηχητική ένδειξη (ή και ένδειξη επί της οθόνης) καθώς και εκτύπωση σχετικού μηνύματος «ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ Ζ – ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ».

β) εάν η διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας συνέβη μετά από επιτυχή ενταμίευση των δεδομένων στη Φορολογική Μνήμη, τότε η ΦΤΜ υποχρεωτικά εκτυπώνει το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», χωρίς να εκτελείται ξανά ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική μνήμη. Στην περίπτωση αυτή το λογισμικό της μηχανής απαγορεύει την έκδοση οποιουδήποτε δελτίου Νόμιμης Απόδειξης συναλλαγής πριν την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης του Δελτίου «Ζ».

2.8.2.7. Το λογισμικό του μηχανισμού, κατά την διάρκεια έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης της ύπαρξης ή μη χαρτιού στον εκτυπωτικό μηχανισμό. Στην περίπτωση ανίχνευσης μη ύπαρξης χαρτιού για την ολοκλήρωση της εκτύπωσης του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», ενημερώνεται ο χειριστής με σχετική ηχητική ένδειξη και ένδειξη επί οθόνης. Η ενταμίευση των δεδομένων στη φορολογική μνήμη είναι ανεξάρτητη του γεγονότος αυτού και εκτελείται κανονικά. Μετά την επανατροφοδοσία με χαρτί του εκτυπωτικού μηχανισμού ο ΦΗΜ υποχρεωτικά εκτυπώνει το πλήρες Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», χωρίς να εκτελείται ξανά ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική μνήμη. Στην περίπτωση αυτή το λογισμικό της μηχανής απαγορεύει την έκδοση οποιουδήποτε δελτίου Νόμιμης Απόδειξης συναλλαγής πριν την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης του Δελτίου «Ζ».

2.8.2.8. Επιτρέπεται η επανεκτύπωση (ως αντίγραφο) του ίδιου δελτίου ημερησίας κίνησης «Z» όταν αυτό απαιτηθεί (λόγω βλάβης της χαρτοταινίας, μελανοταινίας, εκτυπωτή κ.λ.π.) αλλά υποχρεωτικά με τα ακριβώς ίδια στοιχεία και δεδομένα της συγκεκριμένης ημερήσιας κίνησης και εφ’ όσον δεν έχει μεσολαβήσει καμία έκδοση απόδειξης εσόδου - συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή δεν αυξάνεται ο αριθμός του δελτίου «Z» και δεν γίνεται καμία ενταμίευση δεδομένων στην φορολογική μνήμη. Για τη διάκριση του δελτίου αυτού αντί της χαρακτηριστικής ένδειξης «Δελτίο Ημερησίας Κίνησης Z» στην αρχή του δελτίου, χρησιμοποιείται η χαρακτηριστική ένδειξη «Αντίγραφο του τελευταίου Δελτίου Ημερησίας Κίνησης Z».

2.9. Νόμιμες αποδείξεις

2.9.1. Ως νόμιμες αποδείξεις ορίζονται οι Αποδείξεις Εσόδου και τα Δελτία Ημερησίας Κίνησης «Z».

2.9.2. Στην αρχή (πρώτη σειρά εκτύπωσης) και στο τέλος (τελευταία σειρά εκτύπωσης) όλων των εκδιδομένων δελτίων των εγκύρων αποδείξεων εσόδου εκτυπώνεται η χαρακτηριστική ένδειξη: «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΕΝΑΡΞΗ», και «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΛΗΞΗ» αντίστοιχα. Οι ίδιες χαρακτηριστικές ενδείξεις «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΕΝΑΡΞΗ», και « ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΛΗΞΗ» εκτυπώνονται και στην αρχή (πρώτη σειρά εκτύπωσης) και στο τέλος (τελευταία σειρά εκτύπωσης) κάθε Δελτίου Ημερησίας Κίνησης «Z». Αυτές οι χαρακτηριστικές ενδείξεις «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΕΝΑΡΞΗ», και «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΛΗΞΗ», εκτυπώνονται με κεφαλαίους χαρακτήρες και κρίνεται σκόπιμο όπου είναι τεχνικά δυνατόν να εκτυπώνονται με έντονα διαφοροποιημένη γραφή ή χαρακτήρες μεγέθους διπλού πάχους ή διπλού ύψους.

2.9.3. Σε όλα τα άλλα δελτία που εκδίδονται από τον ΦΗΜ, για την λήψη διαφόρων πληροφοριών, εκτυπώνεται η ένδειξη «ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ». Τα δελτία με την ένδειξη «ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ» σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν αποδεικτικό συναλλαγής αγοράς αγαθού ή λήψης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση τους ως αποδείξεων για τον πελάτη.

2.9.4. Δεν επιτρέπεται σε φορολογική απόδειξη εσόδου, η διενέργεια και καταγραφή συναλλαγής (π.χ. πώληση) είδους με μηδενική ή αρνητική αξία.

2.9.5. Δεν επιτρέπεται η διαγραφή εκδοθέντος δελτίου φορολογικής απόδειξης.

2.9.5.1. Οι ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ διαθέτουν την λειτουργία έκδοσης αρνητικών παραστατικών Λιανικής και Χονδρικής (Πιστωτικά, Ακυρωτικά). Τα ακυρωτικά παραστατικά εκδίδονται μόνο για το τρέχον Ζ και ο προοδευτικός αριθμός του αρχικού παραστατικού που ακυρώνεται αναφέρεται σε κατάλληλο πεδίο του e.txt. Η αρίθμηση ημερησίου αύξοντος αριθμού απόδειξης εσόδου είναι ενιαία για τα μη πιστωτικά και για τα πιστωτικά - ακυρωτικά παραστατικά. Ομοίως, η αρίθμηση προοδευτικού αύξοντος αριθμού απόδειξης εσόδου είναι ενιαία για τα μη πιστωτικά και για τα πιστωτικά - ακυρωτικά παραστατικά.

2.9.6. Ώρα έκδοσης απόδειξης

2.9.6.1. Σε κάθε εκδιδόμενη Φορολογική Απόδειξη καθώς και στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» και στα δελτία αναφορών (ανάγνωση φορολογικής μνήμης κ.λ.π.) αναγράφεται η ώρα έκδοσής του με την μορφή «ώρα : λεπτά.

2.9.7. Γραφικά, Logos, Μηνύματα κ.λ.π.

2.9.7.1. Εάν ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα εκτύπωσης διαφόρων μηνυμάτων τα οποία δεν αφορούν τις συναλλαγές, όπως πληροφοριακά ή διαφημιστικά μηνύματα, ευχετήρια, logos γραφικά, εικόνες, κλπ, τότε αυτά μπορεί να εκτυπώνονται στην απόδειξη εσόδου, μόνον πριν ή μετά από τη σήμανση έναρξης και τη σήμανση λήξης των στοιχείων της απόδειξης:« ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ» και «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ».

2.9.7.2. Τα μηνύματα αυτά δεν επιτρέπεται να έχουν αναφορές σε ποσά ή να παραπλανούν ή να παραπέμπουν σε οποιεσδήποτε παρανοήσεις των αξιών της συναλλαγής και το μέγεθός τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο μέγεθος έξι (6) απλών γραμμών κειμένου.

2.10. Μνήμη εργασίας

2.10.1. Η μνήμη εργασίας είναι η μονάδα όπου ενταμιεύονται τα προγράμματα και τα ενδιάμεσα δεδομένα επεξεργασίας που απαιτούνται ή δημιουργούνται κατά την ημερήσια λειτουργία του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.

2.10.2. Επιτρέπεται μόνο η εγγραφή αριθμών μεγαλύτερων του μηδενός. Επομένως δεν είναι δυνατή η πράξη της αφαίρεσης, ούτε η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη, ούτε η επικάλυψή τους με άλλα.

2.10.3. Στη μνήμη εργασίας τηρούνται 5 αθροιστές ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ, ΚΔ και ΚΕ στους οποίους αποθηκεύονται προοδευτικά αθροιζόμενα τα ποσά καθαρών αξιών μη πιστωτικών συναλλαγών κατανεμημένα στους ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ Α,Β,Γ,Δ,Ε αντίστοιχα. Τηρούνται επίσης 4 αθροιστές ΦΑ, ΦΒ, ΦΓ,ΦΔ στους οποίους αποθηκεύονται προοδευτικά αθροιζόμενα τα ποσά ΦΠΑ μη πιστωτικών συναλλαγών κατανεμημένα στους ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ Α,Β,Γ,Δ αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, στην μνήμη εργασίας τηρούνται 5 αθροιστές ΠΚΑ, ΠΚΒ, ΠΚΓ, ΠΚΔ και ΠΚΕ στους οποίους αποθηκεύονται προοδευτικά αθροιζόμενα τα ποσά καθαρών αξιών πιστωτικών συναλλαγών κατανεμημένα στους ισχύοντες συντελεστές αντίστοιχα, καθώς και 4 αθροιστές ΠΦΑ, ΠΦΒ, ΠΦΓ, ΠΦΔ στους οποίους αποθηκεύονται προοδευτικά αθροιζόμενα τα ποσά ΦΠΑ πιστωτικών συναλλαγών. Στη μνήμη εργασίας τηρείται επίσης ένας αθροιστής που περιέχει το ποσό πληρωμής με κάρτα για τις χρεωστικές συναλλαγές όπως αυτές λαμβάνονται από το EFTPOS στο πεδίο amount, ένας μετρητής του πλήθους πληρωμών με κάρτα για τις χρεωστικές συναλλαγές, καθώς και ένας έτερος αθροιστής που περιέχει το ποσό επιστροφών με κάρτα για τις πιστωτικές συναλλαγές όπως αυτές λαμβάνονται από το EFTPOS στο πεδίο amount και ένας έτερος μετρητής του πλήθους επιστροφών σε κάρτα για τις πιστωτικές συναλλαγές.

2.10.4. Στην μνήμη εργασίας τηρούνται και όλοι οι υπόλοιποι απαραίτητοι αθροιστές, όπως ο μετρητής με το τρέχον πλήθος εκδοθεισών αποδείξεων, τυχόν άλλοι απαραίτητοι αθροιστές εκπτώσεων, επιστροφών, ακυρώσεων, αλλαγών κ.λ.π.

2.10.5. Η μνήμη εργασίας είναι μνήμη τύπου RAM (CMOS ή άλλη) και η χωρητικότητά της προσδιορίζεται από το μέγεθος του απαιτούμενου όγκου των δεδομένων επεξεργασίας του συγκεκριμένου τύπου ΦΗΜ.

2.10.6. Μπαταρία προστασίας μνήμης εργασίας

2.10.6.1. Το περιεχόμενο της μνήμης εργασίας προστατεύεται από τη διακοπή του κύριου δικτύου των 230V με μπαταρία αυτοφορτιζόμενη. Η μπαταρία έχει τη δυνατότητα διατήρησης των ενταμιευμένων δεδομένων στη μνήμη εργασίας για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες. Η μπαταρία περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό της ταμειακής μηχανής. Ο κατασκευαστικός οίκος του ΦΗΜ εγγυάται την εξασφάλιση της καθορισμένης χρονικής διάρκειας διατήρησης του περιεχομένου της μνήμης εργασίας.

2.10.6.2. Ο ΦΗΜ είναι εφοδιασμένος με ειδικό κύκλωμα ελέγχου της κατάστασης της μπαταρίας της μνήμης εργασίας (όπως CMOS RAM) και του ρολογιού του ΦΗΜ. Σε περίπτωση πτώσης τάσης της μπαταρίας, κάτω του δηλουμένου από τον κατασκευαστή επιπέδου, ή σε περίπτωση μη υπάρξεως σχετικής δηλώσεως, κάτω του 90% της ονομαστικής τιμής της, τούτο σηματοδοτείται σε οθόνη και καταγράφεται σχετικό μήνυμα στον εκτυπωτή. Γενικά ο ΦΗΜ δεν επιτρέπει καμία συναλλαγή, εάν δεν υπάρχει ικανή τροφοδοσία από την μπαταρία της μνήμης εργασίας.

2.10.7. Βραχυκύκλωση ακροδεκτών μπαταρίας προστασίας μνήμης εργασίας

2.10.7.1. Ο ΦΗΜ είναι εφοδιασμένος με ειδικό κύκλωμα ελέγχου και το κατάλληλο λογισμικό, το οποίο έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει την βραχυκύκλωση των ακροδεκτών τροφοδοσίας της μνήμης εργασίας - μπαταρίας (παραμονή βραχυκυκλωτήρα). Η περίπτωση αυτή σηματοδοτείται με ηχητικό σήμα ή και χαρακτηριστικό μήνυμα σε οθόνη, και δεν επιτρέπει καμία λειτουργία συναλλαγών, μέχρι να αρθεί η κατάσταση αυτή.

2.10.8. Βλάβη Μνήμης Εργασίας (CMOS Error).

2.10.8.1. Κάθε διακοπή τροφοδοσίας ή μηδενισμός της μνήμης εργασίας εγγράφεται στη φορολογική μνήμη με την ένδειξη ΒΛΑΒΗ CMOS και αριθμείται η επανάληψη του γεγονότος ( π.χ. ΒΛΑΒΗ CMOS 1, ΒΛΑΒΗ CMOS 2 κ.ο.κ. ).

2.10.8.2. Υποχρεωτικά το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα έχει δυνατότητα χειρισμού τουλάχιστον τριψήφιου αριθμού βλαβών CMOS (μπορεί δηλαδή να αριθμήσει τουλάχιστον 1000 βλάβες CMOS).

2.11. Φορολογική μνήμη

2.11.1. Η φορολογική μνήμη είναι η μονάδα όπου ενταμιεύονται και παραμένουν αναλλοίωτες για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, χωρίς χρονικό περιορισμό, όλες οι φορολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες. Η φορολογική μνήμη είναι προγραμματιζόμενη μνήμη αποκλειστικά ανάγνωσης (EPROM ή PROM ή FLASH MEMORY με MICROCONTROLLER). Στην περίπτωση χρησιμοποίησης από κατασκευαστή για φορολογική μνήμη FLASH MEMORY με MICROCONTROLLER, πρέπει να περιγράφονται από αυτόν και να δηλώνονται στην Επιτροπή αναλυτικά όλες οι δυνατότητες που θα περιορίζει ο MICROCONTROLLER (όπως rewrite, delete, κ.λ.π.), ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες της φορολογικής μνήμης παραμένουν αναλλοίωτες .

2.11.2. Ασφαλής τρόπος εγγραφής δεδομένων στη φορολογική μνήμη

Το περιεχόμενο της φορολογικής μνήμης διασφαλίζεται με ειδικό σύστημα κωδικών που λειτουργεί σε συνεργασία και με τη μνήμη προγραμμάτων. Το σύστημα ασφαλείας, η γραμμογράφηση και ο τρόπος αποθήκευσης των δεδομένων στη φορολογική μνήμη επιλέγονται από τον κατασκευαστή του ΦΗΜ, είναι πλήρως τεκμηριωμένα και γνωστοποιούνται με ευθύνη του στην Επιτροπή. Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος ασφαλείας και η παρεχομένη ασφάλεια απ’ αυτό αξιολογείται με ιδιαίτερη προσοχή από την Επιτροπή, πριν από τη χορήγηση της άδειας.

2.11.3. Χωρητικότητα και πλήρωση φορολογικής μνήμης

2.11.3.1. Για τον ΦΗΜ ορίζονται 360 ημέρες, ως εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Η χωρητικότητα της φορολογικής μνήμης είναι τέτοια ώστε να επαρκεί για την ενταμίευση των προαναφερθέντων δεδομένων για τουλάχιστον 5 (πέντε) χρόνια ή για 1800 εγγραφές ημερησίας κίνησης «Z». Όταν η φορολογική μνήμη πλησιάζει να γεμίσει και πριν από την έκδοση του δελτίου «Z», του ανώτατου αριθμού που προβλέπει ο κατασκευαστής να γεμίσει, (ο οποίος ανώτατος αριθμός δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1800) ειδοποιείται ο χειριστής με προειδοποιητικό σήμα και όταν γεμίσει, τότε μπλοκάρεται αυτόματα ο ΦΗΜ και τίθεται εκτός λειτουργίας. Η μόνη λειτουργία του ΦΗΜ που επιτρέπεται και υποχρεωτικά πρέπει να εκτελείται σ’ αυτή την περίπτωση, είναι η ανάγνωση του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης (Αναλυτική και Συνοπτική).

2.11.3.2. Αν ο ΦΗΜ έχει φτάσει στο όριο πλήρωσης μνήμης, αναγράφεται στο Ζ, αναλόγως της αιτίας πλήρωσης, σχετική ένδειξη : «ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΛΟΓΩ ΑΡΙΘΜΟΥ Ζ» ή άλλων περιπτώσεων, όπως αλλαγών ΦΠΑ ή αλλαγών επωνυμίας του χρήστη.

2.11.4. Προστασία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων φορολογικής μνήμης

Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα της φορολογικής μνήμης, προστατεύονται σε ειδικό κιτίο, το οποίο τοποθετείται σε ειδικά διαμορφωμένη υποδοχή που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του περιβλήματος του ΦΗΜ. Η θήκη με το κυτίο της φορολογικής μνήμης πακτώνεται και σφραγίζεται με ειδικό υλικό (εποξική ρητίνη) με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η αφαίρεση του υλικού σφράγισης και του κυτίου της φορολογικής μνήμης, χωρίς την καταστροφή του περιβλήματος του ΦΗΜ.

Σχηματικό Παράδειγμα Σφράγισης της Φορολογικής Μνήμης

2.11.5. Διατήρηση και ανάγνωση του περιεχομένου φορολογικής μνήμης

Το περιεχόμενο της φορολογικής μνήμης διατηρείται αναλλοίωτο χωρίς χρονικό περιορισμό και υπό όλες τις συνθήκες. Τα δεδομένα της φορολογικής μνήμης που τυχόν εμφανίσει βλάβη και αντικατασταθεί, είναι αναγνώσιμα από ειδική συσκευή για χρήση από τις φορολογικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις περιπτώσεις αδύνατης τεχνικά ανάγνωσης. Η περίπτωση αυτή τεκμηριώνεται πλήρως από τεχνική έκθεση – αναφορά του κατέχοντος την άδεια καταλληλότητας, η οποία με ευθύνη του, αποστέλλεται άμεσα, στην αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση της Επιτροπής, ενώ αντίγραφό της επισυνάπτεται στο Πρωτόκολλο αφαίρεσης – αντικατάστασης της φορολογικής μνήμης και κατατίθεται στην αρμόδια ΔΟΥ του κατόχου του ΦΗΜ.

2.11.6. Αποσύνδεση (μη λειτουργία) και τεχνική τεκμηρίωση βλάβης φορολογικής μνήμης

2.11.6.1. Κάθε αποσύνδεση, ή βλάβη (εκτός της πλήρωσης μνήμης), σηματοδοτείται κατάλληλα (με ηχητικό σήμα, ένδειξη λάθους σε οθόνη, εκτύπωση σχετικού μηνύματος κλπ). Στην περίπτωση αυτή το λογισμικό του ΦΗΜ δεν επιτρέπει την εκτέλεση καμίας άλλης λειτουργίας. (Ο ΦΗΜ «μπλοκάρει»).

2.11.6.2. Κάθε περίπτωση διαπίστωσης βλάβης φορολογικής μνήμης από τον κατέχοντα την άδεια καταλληλότητας ή της τεχνικής υποστήριξης ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό του αντιπρόσωπο, γνωστοποιείται άμεσα στην Επιτροπή.

2.11.6.3. Για το σκοπό αυτό ο κάτοχος της άδειας, συντάσσει, υπογράφει και αποστέλλει τεκμηριωμένη και λεπτομερή τεχνική αναφορά για το πρόβλημα μνήμης που διαπιστώθηκε, εντός 2 εργασίμων ημερών στην Επιτροπή. Ένα αντίγραφο της τεχνικής αναφοράς επισυνάπτεται στο συνοδευτικό βιβλιάριο συντήρησης (στο οποίο έχουν σημειωθεί και οι σχετικές αναφορές) από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό και ένα αντίγραφο αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ του κατόχου του ΦΗΜ.

2.11.7. Αντικατάσταση φορολογικής μνήμης

H αντικατάσταση φορολογικής μνήμης λόγω βλάβης, πλήρωσης ή μεταβίβασης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.1809/1988 επιτρέπεται κατά περίπτωση να γίνεται μόνο εντός του χρονικών ορίων που ορίζονται από τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 1.2. της απόφασης αυτής.

2.11.7.1. Η φορολογική μνήμη του φορολογικού μηχανισμού που χρήζει αντικατάστασης, η οποία διαπιστώθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα και τις προβλεπόμενες διαδικασίες των παραγράφων 2.11.6.2. και 2.11.6.3. του 2ου κεφαλαίου, υποχρεωτικά αφαιρείται από τον φορολογικό μηχανισμό και παραμένει στον κάτοχο/χρήστη για όσο διάστημα ορίζουν οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

2.11.7.2. Η αφαιρεθείσα φορολογική μνήμη αντικαθίσταται με ευθύνη του κατόχου/χρήστη του φορολογικού μηχανισμού, με νέα, καινούργια, αχρησιμοποίητη φορολογική μνήμη ίδιου τύπου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν.1809/1988 και των τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων.

2.11.7.3. Οι εργασίες αφαίρεσης και αντικατάστασης της φορολογικής μνήμης γίνεται μόνο από τον κατασκευαστή – εισαγωγέα, κάτοχο της άδειας καταλληλότητας (ή της άδειας ανάθεσης τεχνικής υποστήριξης από την Επιτροπή) του ΦΗΜ, ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό αντιπρόσωπό του, κατόπιν σχετικής αιτήσεως προς την αρμόδια ΔΟΥ, δύναται δε να γίνεται παρουσία υπαλλήλου αυτής.

2.11.8. Ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική μνήμη

2.11.8.1. Στη φορολογική μνήμη ενταμιεύονται όλες οι φορολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες και συγκεκριμένα:

α) Σταθερά στοιχεία

Αριθμός Μητρώου του ΦΗΜ. Παραμένει αμετάβλητος κατά την διάρκεια ζωής του ΦΗΜ και αλλάζει μόνο όταν γίνει αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης με καινούργια.

Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία χρήστη – κατόχου του ΦΗΜ

Διεύθυνση εγκατάστασης χρήστη - κατόχου

Δραστηριότητα, Επάγγελμα χρήστη - κατόχου

ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ χρήστη – κατόχου

Τιμές συντελεστών ΦΠΑ.

β) Στοιχεία που παράγονται από την ημερήσια κίνηση

Είναι υποχρεωτική η εγγραφή των παραγομένων δεδομένων της ημερήσιας κίνησης από τη μνήμη εργασίας στη φορολογική μνήμη.

Αφού ολοκληρωθεί η ημερήσια κίνηση με τη διαδικασία έκδοσης του δελτίου ημερησίας κίνησης «Ζ», ενταμιεύεται στη φορολογική μνήμη μία εγγραφή με την ημερομηνία και ώρα, και με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας διακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ για τα μη πιστωτικά παραστατικά, π.χ. 6%, 13%, 24%, 36% και τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας διακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ για τα πιστωτικά παραστατικά. Τα ανωτέρω ποσά προκύπτουν από τους αθροιστές ΦΑ ,ΦΒ, ΦΓ, ΦΔ και ΠΦΑ, ΠΦΒ, ΠΦΓ, ΠΦΔ της μνήμης εργασίας.

2. Δύο (2) ποσά ακαθαρίστων αποφορολογημένων εσόδων (χωρίς ΦΠΑ) για τα μη πιστωτικά παραστατικά διακεκριμένα σ' αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ' αυτά που δεν υπάγονται, καθώς και δύο (2) ποσά ακαθαρίστων αποφορολογημένων εσόδων (χωρίς ΦΠΑ) για τα πιστωτικά παραστατικά, διακεκριμένα σ' αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ' αυτά που δεν υπάγονται. Τα ανωτέρω ποσά προκύπτουν από τους αθροιστές ΚΑ,ΚΒ,ΚΓ,ΚΔ,ΚΕ και ΠΚΑ,ΠΚΒ,ΠΚΓ,ΠΚΔ,ΠΚΕ της μνήμης εργασίας.

3. Το πλήθος αποδείξεων εσόδου ημέρας (δηλαδή μη πιστωτικών και πιστωτικών ή ακυρωτικών μαζί) καθώς και το πλήθος πιστωτικών και ακυρωτικών παραστατικών ημέρας.

4. Το συνολικό ποσό πληρωμών με κάρτα, δηλαδή των χρεωστικών συναλλαγών για το συγκεκριμένο Ζ, όπως αυτές λαμβάνονται από το EFTPOS στο πεδίο amount, το αντίστοιχο πλήθος πληρωμών με κάρτα, καθώς και το συνολικό ποσό επιστροφών σε κάρτα, δηλαδή των πιστωτικών συναλλαγών για το συγκεκριμένο Ζ, όπως αυτές λαμβάνονται από το EFTPOS στο πεδίο amount και το αντίστοιχο πλήθος επιστροφών σε κάρτα.

5. Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας διακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, για τα μη πιστωτικά παραστατικά από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ, καθώς και τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας διακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, για τα πιστωτικά παραστατικά, από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.

6. Δύο (2) ποσά ακαθαρίστων εσόδων αποφορολογημένων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριμένα σ' αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ' αυτά που δεν υπάγονται, από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ (από την ενεργοποίηση της φορολογικής μνήμης) για τα μη πιστωτικά παραστατικά, καθώς και δύο (2) ποσά ακαθαρίστων εσόδων αποφορολογημένων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριμένα σ' αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ' αυτά που δεν υπάγονται, από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ (από την ενεργοποίηση της φορολογικής μνήμης) για τα πιστωτικά παραστατικά.

7. Το συνολικό ποσό πληρωμών με κάρτα, δηλαδή των χρεωστικών συναλλαγών από έναρξης λειτουργίας του ΦΗΜ, όπως αυτές λαμβάνονται από το EFTPOS στο πεδίο amount, το αντίστοιχο πλήθος πληρωμών με κάρτα, καθώς και το συνολικό ποσό επιστροφών σε κάρτα, δηλαδή των πιστωτικών συναλλαγών από έναρξης λειτουργίας του ΦΗΜ, όπως αυτές λαμβάνονται από το EFTPOS στο πεδίο amount και το αντίστοιχο πλήθος επιστροφών σε κάρτα.

8. Το πλήθος των δελτίων ημερήσιας κίνησης «Ζ» από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.

9. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ (δηλαδή μη πιστωτικών και πιστωτικών ή ακυρωτικών μαζί), καθώς και το πλήθος των εκδοθεισών πιστωτικών ή ακυρωτικών παραστατικών από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.

10. Το πλήθος βλαβών μνήμης εργασίας (CMOS Error) από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.

11. Το πλήθος αλλαγών ΦΠΑ από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.

12. Το πλήθος αλλαγών λεκτικών από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.

13. Το πλήθος φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.

14. Το πλήθος «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου τεχνικού, από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.

15. Το χαρακτήρα (byte) ελέγχου για αναγνώριση αληθούς εγγραφής στη φορολογική μνήμη.

2.11.8.2 Η ενταμίευση στη φορολογική μνήμη εκτελείται κατά τη διάρκεια έκδοσης του δελτίου ημερησίας κίνησης.

2.11.8.3 Ο τρόπος εγγραφής των RECORDS και το περιεχόμενο των πεδίων τους, που ενταμιεύονται στην EPROM ή PROM ή FLASH MEMORY με MICROCONTROLLER της φορολογικής μνήμης επιλέγονται από τον κατασκευαστή. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης από κατασκευαστή για φορολογική μνήμη FLASH MEMORY με MICROCONTROLLER, πρέπει να περιγράφονται από αυτόν και να δηλώνονται στην Επιτροπή αναλυτικά όλες οι δυνατότητες που θα περιορίζει ο MICROCONTROLLER (όπως rewrite, delete, κ.λπ.). Υποχρεωτικά εγγράφονται στη φορολογική μνήμη τα προοδευτικά σύνολα , τα οποία δημιουργούνται από τα σύνολα της κάθε ημερησίας κίνησης ,όπως περιγράφονται στον πίνακα Π2. Επιπλέον επιτρέπεται να εγγράφονται στη φορολογική μνήμη και τα ημερήσια σύνολα κίνησης σε ιδιαίτερα πεδία όπως περιγράφονται στον πίνακα Π1. Στην εκτύπωση όμως του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης, υποχρεωτικά θα εκτυπώνονται τα προβλεπόμενα σύνολα της κάθε ημερήσιας κίνησης «Ζ» όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα Π1 καθώς επίσης και τα προοδευτικά σύνολα της υπό εκτύπωση περιόδου.

2.11.9. Αποφυγή λειτουργίας ΦΗΜ μετά την δήλωση οριστικής παύσης. Σε κάθε περίπτωση όπου δηλώνεται οριστική παύση ΦΗΜ, χωρίς ωστόσο να έχει εκδοθεί ο μέγιστος αριθμός Ζ που επιτρέπει ο ΦΗΜ, με ευθύνη του κατόχου του ΦΗΜ, ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός πληκτρολογεί ειδικό κωδικό στον ΦΗΜ, ώστε ο ΦΗΜ στο εξής να μην μπορεί να εκδώσει κανένα απολύτως παραστατικό ή απόδειξη εσόδου. Προκειμένου να ενημερωθεί το ΠΣ ΦΗΜ για την οριστική παύση λειτουργίας του ΦΗΜ και για την πληκτρολόγηση του ειδικού κωδικού, ο ΦΗΜ διαβιβάζει στο ΠΣ ΦΗΜ ένα τελευταίο s.txt που περιέχει ένα μοναδικό e.txt που έχει ως κωδικό παραστατικού 999. Εφόσον ο ΦΗΜ λάβει από το ΠΣ ΦΗΜ απάντηση σωστής διαβίβασης, ο ΦΗΜ τίθεται σε κατάσταση αδυναμίας έκδοσης νέων παραστατικών ή αποδείξεων εσόδου. Ωστόσο, ο ΦΗΜ θα είναι πάντα σε θέση να εκτυπώνει αναφορές για ελεγκτικούς λόγους.

2.12. Φορολογικός μικροκώδικας

Φορολογικός μικροκώδικας είναι το λογισμικό που διαχειρίζεται και ελέγχει όλα τα φορολογικά δεδομένα και όλες τις λειτουργίες των ασφαλισμένων με απαραβίαστο τρόπο τμημάτων και μονάδων ελέγχου, διασφαλίζει δε κατά τρόπο απαραβίαστο και ανεπηρέαστο την ενταμίευση των δεδομένων στην φορολογική μνήμη.

2.13. Λογισμικό εφαρμογών

2.13.1. Το λογισμικό εφαρμογών υποστηρίζει όλες τις λοιπές λειτουργίες εκτός του φορολογικού μικροκώδικα (λογιστικές, εμπορικές, βοηθητικές κ.λ.π. εφαρμογές ).

2.13.2. Περίπτωση διαμόρφωσης περιεχομένου αποδείξεων εσόδου από λογισμικό εφαρμογών εκτός ΦΗΜ.

2.13.2.1. Σε όλες τις περιπτώσεις που η διαμόρφωση του περιεχομένου των Αποδείξεων Εσόδου γίνεται από λογισμικό εφαρμογών, το οποίο ευρίσκεται εκτός ΦΗΜ, σε άλλο διασυνδεόμενο σύστημα, απαιτείται η έγγραφη δεσμευτική διαβεβαίωση του κατέχοντος την άδεια προς την Επιτροπή, περί του ελέγχου και της πιστοποίησης της ορθής λειτουργίας του εν λόγω λογισμικού εφαρμογών του διασυνδεόμενου συστήματος, ότι το λογισμικό αυτό εκδόσεως αποδείξεων εσόδου, λειτουργεί απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και δεν παραβιάζει με κανέναν τρόπο τα δημοσιονομικά δεδομένα του ΦΗΜ.

2.13.2.2. Στην δεσμευτική διαβεβαίωση – πιστοποίηση του λογισμικού εφαρμογών, αναφέρονται υποχρεωτικά :

 • Τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του λογισμικού εφαρμογών.
 • Η ακριβής ονομασία διάθεσης και ο τρέχων αριθμός έκδοσης (version) του λογισμικού αυτού.

2.13.2.3. Η δεσμευτική διαβεβαίωση – πιστοποίηση προς την Επιτροπή, συνοδεύεται από αντίγραφο έκδοσης επίδειξης του λογισμικού αυτού, αποθηκευμένο σε κατάλληλο μαγνητικό ή οπτικό μέσο, καθώς και πλήρη στοιχεία για τις απαιτήσεις και συνθήκες λειτουργίας του, σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

2.13.2.4. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται σε ειδικό τμήμα σελίδων, που υπάρχει για τον σκοπό αυτό στο συνοδευτικό του ΦΗΜ Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών.

2.13.2.5. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η λειτουργία – συνεργασία του ΦΗΜ, με διασυνδεόμενο σύστημα το οποίο έχει μη πιστοποιημένο λογισμικό εφαρμογών για την έκδοση Αποδείξεων Εσόδου.

2.13.2.6. Ο κάτοχος της άδειας τέτοιου ΦΗΜ και το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του, σε οποιαδήποτε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των ανωτέρω, είναι υποχρεωμένοι στην άμεση γνωστοποίηση του γεγονότος αυτού στην Επιτροπή και στην αρμόδια ΔΟΥ του κατόχου - χρήστη του ΦΗΜ.

2.14. Μνήμη προγραμμάτων

2.14.1. Η μνήμη προγραμμάτων είναι η μονάδα όπου βρίσκεται ενταμιευμένο εξαρχής ολόκληρο το λογισμικό που απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΦΗΜ, τόσο εκείνο που αποτελεί το σύστημα διαχείρισης φορολογικών δεδομένων (φορολογικός μικροκώδικας), όσο και εκείνο που αφορά σε γενικότερες λειτουργίες (λογισμικό εφαρμογών).

2.14.2. Στην περίπτωση κατά την οποία το λογισμικό εφαρμογών δεν είναι ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων του ΦΗΜ, τότε ο ΦΗΜ θεωρείται ως Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ).

2.14.3. Η μνήμη προγραμμάτων είναι μνήμη ημιαγωγών αποκλειστικά ανάγνωσης. Η χωρητικότητα της μνήμης προγραμμάτων καθορίζεται από το μέγεθος των λειτουργικών προγραμμάτων του συγκεκριμένου τύπου ταμειακής μηχανής. Επιτρέπεται η χρήση μόνο καινούργιων μνημών.

2.14.4. Η υλοποίηση της κατασκευής του ΦΗΜ δεν επιτρέπει με κανένα τρόπο τυχόν αλλαγές του ενταμιευμένου στη μνήμη προγραμμάτων λογισμικού, χωρίς την αποσφράγιση του ΦΗΜ. Για κάθε αλλαγή – τροποποίηση του λογισμικού ή του υλικού μέρους του ΦΗΜ, κατατίθεται αίτηση στην Επιτροπή η οποία και αποφασίζει σχετικά.

2.14.5. Η αναγνωσιμότητα της μνήμης προγραμμάτων εξασφαλίζεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και επιδεικνύεται η διαδικασία κατά την διάρκεια ελέγχου της έγκρισης. Το περιεχόμενο της μνήμης προγραμμάτων σε πηγαία μορφή, είναι διαθέσιμο για έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών και αντίγραφό του, σε μορφή εκτελέσιμη (object) κατατίθεται σ’ αυτό καθώς και η υπολογισμένη CRC-32 τιμή για το αρχείο αυτό.

2.15. Ρολόι ΦΗΜ

2.15.1. Η λειτουργία του ρολογιού του ΦΗΜ είναι αδιάλειπτη (συνεχής) και για το λόγο αυτό προστατεύεται από τη διακοπή του κύριου δικτύου των 230V με μπαταρία που περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό του μηχανισμού και η οποία δύναται να είναι αυτή της προστασίας των δεδομένων της μνήμης εργασίας (CMOS RAM).

2.15.2. Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του ΦΗΜ, εφόσον δεν είναι ενεργοποιημένο το ρολόι του μηχανισμού.

2.15.3. Ρύθμιση – διόρθωση ημερομηνίας και ώρας του ρολογιού του ΦΗΜ

2.15.3.1. Οι ρυθμίσεις και επισκευές ενδεχόμενων βλαβών του ρολογιού δεν είναι δυνατόν να γίνουν εξωτερικά ή με πρόγραμμα, αλλά μόνο αφού ανοιχτεί το σφραγισμένο κέλυφος του ΦΗΜ από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Της περίπτωσης αυτής εξαιρείται η αυτόματη προσαρμογή στη θερινή και χειμερινή ώρα αντίστοιχα, το δε λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα του ΦΗΜ, πρέπει να έχει ενσωματωμένη δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής σε χειμερινή και θερινή ώρα του ρολογιού του ΦΗΜ.

2.15.3.2. Το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα του ΦΗΜ προσαρμόζει αυτόματα σε χειμερινή και θερινή ώρα αντίστοιχα το ρολόι του ΦΗΜ.

2.15.3.3. Κατά την αυτόματη προσαρμογή της ώρας από χειμερινή σε θερινή και από θερινή σε χειμερινή, ειδοποιείται σχετικά ο χειριστής του ΦΗΜ με κατάλληλο ηχητικό σήμα και την αυτόματη έκδοση σχετικού πληροφοριακού δελτίου με την εκτύπωση της ένδειξης «ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ» και «ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΩΡΑ» αντίστοιχα, συνοδευόμενης από τη νέα τρέχουσα προσαρμοσμένη ώρα (ΧΩ ωω:λλ και ΘΩ ωω:λλ αντίστοιχα). Η έκδοση του δελτίου αυτού γίνεται από τον εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων του ΦΗΜ αμέσως με την αυτόματη προσαρμογή της ώρας, ή εφ΄ όσον ο ΦΗΜ κατά την αυτόματη αυτή προσαρμογή ήταν εκτός λειτουργίας (εκτός παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας), αμέσως με την πρώτη (ημερήσια) έναρξη λειτουργίας (Initialize) από την αυτόματη προσαρμογή.

2.15.3.4. Για την αυτόματη προσαρμογή της χειμερινής και θερινής ώρας, εφαρμόζεται η οδηγία 2000/84 της ΕΕ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία.

2.15.3.5. Δεν επιτρέπεται η δυνατότητα διόρθωσης της ημερομηνίας και ώρας του ρολογιού του ΦΗΜ, με ημερομηνία και ώρα προγενέστερη εκείνης με την οποία καταγράφηκε στην φορολογική μνήμη και εκδόθηκε το τελευταίο «Ζ».

2.15.3.6. Κατά την διαδικασία αλλαγής της ημερομηνίας του ρολογιού της ΦΤΜ από εξουσιοδοτημένο τεχνικό ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η εισαγωγή ημερομηνίας και ώρας μικρότερης από αυτήν του τελευταία εγγεγραμμένου «Ζ».

2.15.3.7. Το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα είναι σε θέση να ελέγχει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα του ρολογιού του μηχανισμού σε σχέση με αυτήν της τελευταίας έκδοσης του «Ζ». Η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται:

1ον κατά την ημερήσια έναρξη (Initialize) λειτουργίας του ΦΗΜ κατά την οποία να ελέγχεται η ημερομηνία και ώρα του τελευταίου εγγεγραμμένου «Ζ», με την τρέχουσα, και εάν υπάρχει διαφορά ημερομηνίας πλέον της μιας ημερολογιακής ημέρας, ειδοποιείται σχετικά ο χειριστής με εμφάνιση σε οθόνη, εκτύπωση στον εκτυπωτή σχετικού μηνύματος ή και με χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα. Ο κάτοχος – χρήστης του ΦΗΜ σ’ αυτή την περίπτωση και εφ’ όσον η ένδειξη αυτή είναι λανθασμένη, είναι υπεύθυνος για την κλήση εξουσιοδοτημένου τεχνικού για την ρύθμιση της σωστής ημερομηνίας και ώρας.

2ον κατά την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης του «Ζ», κατά την οποία ελέγχεται η ημερομηνία του τελευταίως εγγεγραμμένου «Ζ», με αυτήν της τρέχουσας (μ ’αυτήν που πάει να εκδοθεί το «Ζ»), και εάν υπάρχει διαφορά ημερομηνίας και ώρας:

α) εάν η τρέχουσα είναι μεγαλύτερη πλέον της 1 ημερολογιακής ημέρας από την καταχωρημένη τελευταία : Ειδοποιείται ο χειριστής για την διαφορά αυτή και το μη αντιστρεπτό της διαδικασίας. Τέλος του ζητείται επιβεβαίωση με κατάλληλο χειρισμό για την έκδοση του δελτίου «Ζ».

β) εάν η τρέχουσα ημερομηνία είναι μικρότερη από αυτήν της καταχώρησης του τελευταίου «Ζ» : ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ «Ζ». Το γεγονός αυτό σηματοδοτείται κατάλληλα με σχετικό ηχητικό σήμα και αντίστοιχη εμφάνιση μηνύματος στην οθόνη. Ο κάτοχος - χειριστής είναι υπεύθυνος για την κλήση εξουσιοδοτημένου τεχνικού για την ρύθμιση της σωστής ημερομηνίας. Στην περίπτωση αυτή και για την ενημέρωση των λογιστικών εγγραφών, γίνεται χρήση του ημερολογίου των εκδοθέντων ημερήσιων δελτίων αποδείξεων

2.16. Αριθμός Μητρώου ΦΗΜ

2.16.1. Η φορολογική μνήμη των ΦΗΜ ενεργοποιείται κατά τον χρόνο σφράγισης αυτών και αμέσως μετά την καταχώρηση του αριθμού μητρώου στο ειδικό θεωρημένο βιβλίο, που προβλέπεται από τις διατάξεις των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων (ΠΟΛ.1278/19.12.1989 και ΠΟΛ.1180/16.6.1998) και σε κάθε περίπτωση παράδοσης είναι ενεργοποιημένη.

2.16.2. Ο ΦΗΜ σε κάθε περίπτωση παραδίδεται στον αγοραστή κάτοχο-χρήστη με ενεργοποιημένη τη φορολογική μνήμη και εγγεγραμμένο σε αυτήν τον αριθμό μητρώου αυτής.

2.16.3. Όλοι οι ΦΗΜ έχουν δυνατότητα εκτύπωσης 3 θέσεων για τα χαρακτηριστικά γράμματα του αριθμού έγκρισης της άδειας καταλληλότητας. Τα χαρακτηριστικά γράμματα του αριθμού έγκρισης της άδειας καταλληλότητας είναι 3 για κάθε περίπτωση ΦΗΜ, εκτός από την περίπτωση των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων όπου είναι 2.

2.16.4. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού μητρώου σε όλα τα εκδιδόμενα από τον φορολογικό μηχανισμό δελτία (π.χ. δελτία «Νομίμων και Παρανόμων Αποδείξεων», αναφορές «Χ», ανάγνωση Φορολογικής Μνήμης, δελτίο ημερήσιας κίνησης «Ζ» κλπ).

2.17. Περίβλημα

2.17.1 Το περίβλημα – κουβούκλιο του ΦΗΜ μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε σχήμα και με διάφορα υλικά.

2.17.2 Στοιχεία περιβλήματος

2.17.2.1. Στο περίβλημα είναι τοποθετημένη ευανάγνωστη μεταλλική ετικέτα στην πρόσοψη του ΦΗΜ και προς το μέρος του πελάτη με τα εξής στοιχεία:

 1. Κατασκευαστής ή εισαγωγέας (κατέχων την άδεια καταλληλότητας από την Επιτροπή).
 2. Είδος κατηγορίας φορολογικού μηχανισμού, κατά τις διακρίσεις των ορισμών της 2, όπως αναφέρεται στην άδεια καταλληλότητας της Επιτροπής.
 3. Εμπορική ονομασία τύπου του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, όπως αναφέρεται στην άδεια καταλληλότητας της Επιτροπής.
 4. Αριθμός έγκρισης τύπου ταμειακής μηχανής από την Επιτροπή.
 5. Αριθμός Μητρώου του ΦΗΜ.

2.17.2.2. Στην περίπτωση φορητού ΦΗΜ, τότε επί της μεταλλικής ετικέτας αναγράφεται υποχρεωτικά και η περιοχή θερμοκρασιών κανονικής λειτουργίας του φορητού ΦΗΜ όπως ορίζονται στις σχετικές παραγράφους περί φορητών ΦΗΜ, του παρόντος κειμένου.

2.17.3. Σφράγιση περιβλήματος

2.17.3.1. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του ΦΗΜ προστατεύεται από ειδική βίδα προστασίας, η οποία συνδέει το επάνω τμήμα του ΦΗΜ με την βάση του. Η ειδική βίδα προστασίας μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε, ακόμη και κάτω από το ανοιγόμενο καπάκι του εκτυπωτή.

2.17.3.2. Αρχικά κατά την παραγωγή, η βίδα σφραγίζεται με σφραγίδα η οποία φέρει τα ειδικά γράμματα της άδειας καταλληλότητας και μετά από κάθε αποσφράγιση – επανασφράγιση, λόγω αποκατάστασης βλάβης, τον ειδικό κωδικό αριθμό του εξουσιοδοτημένου τεχνικού αντιπροσώπου, ο οποίος είναι ίδιος με αυτόν που έχει κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

2.17.3.3. Για την σφράγιση χρησιμοποιείται κατάλληλο υλικό (π.χ. μολυβδοσφραγίδα), το οποίο δεν επιδέχεται ξέσματα και γίνεται κατά τρόπο με τον οποίο είναι αδύνατη η αφαίρεσή της σφραγίδας, χωρίς την καταστροφή της.

2.17.3.4. Είναι αδύνατη η πρόσβαση στο εσωτερικό του ΦΗΜ, χωρίς την αφαίρεσή - αποσφράγιση της βίδας προστασίας.

2.17.3.5. Είναι δυνατή η αφαίρεση των ρολών χαρτιού του συστήματος εκτύπωσης, χωρίς την αποσφράγιση του μηχανισμού.

Σχήμα ενδεικτικού τρόπου σφράγισης της βίδας σύνδεσης - προστασίας

2.17.3.6. Η αποσφράγιση και η επανασφράγιση, γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό του κατέχοντος την άδεια καταλληλότητας, για την αποκατάσταση βλαβών.

2.17.3.7. Κατά την επανασφράγιση, πρέπει να δίδεται η απαραίτητη προσοχή, ώστε να είναι ευκρινής η αποτύπωση του α/α – ειδικού κωδικού αριθμού (του «ζουμπά»), του εξουσιοδοτημένου τεχνικού αντιπροσώπου.

2.17.3.8. Ο κάτοχος της άδειας είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του περιγραφέντος τρόπου σφράγισης και το σημείο αυτό ελέγχεται ειδικά από την Επιτροπή και τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

2.17.3.9. Εφ’ όσον ο ΦΗΜ διαθέτει συρτάρι νομισμάτων τότε η βάση του κουβουκλίου του μηχανισμού είναι ή ανεξάρτητη από το περίβλημα συρταριού ή στην περίπτωση που το επάνω εξωτερικό μέρος του περιβλήματος του συρταριού αποτελεί τη βάση του κουβουκλίου του μηχανισμού, τότε ο κατασκευαστής εγγυάται το αδιάβατο στο εσωτερικό του μηχανισμού, χωρίς την καταστροφή του περιβλήματος ή της σφράγισής του . Αυτό το σημείο ελέγχεται ειδικά από την Επιτροπή.

2.18. Ασφάλεια Πρόσβασης - Πιστοποίηση Ταυτότητας Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών

2.18.1. Καταγραφή στη Φορολογική Μνήμη της επέμβασης εξουσιοδοτημένου τεχνικού.

2.18.1.1. Το λογισμικό του ΦΗΜ ελέγχει, μέσω ειδικού αλγόριθμου, την πρόσβαση εξουσιοδοτημένων τεχνικών σ’ αυτό. Ο κάτοχος της άδειας είναι υπεύθυνος για την παραχώρηση συγκεκριμένων συνδυασμών αλληλουχιών γραμμάτων και αριθμών (κωδικών πρόσβασης) στους εξουσιοδοτημένους απ’ αυτόν τεχνικούς. Στις περιπτώσεις που απαιτούνται ειδικοί τεχνικοί χειρισμοί προγραμματισμού για την επαναφορά σε κανονική λειτουργία του ΦΗΜ, έπειτα από βλάβη – μηδενισμό της μνήμης εργασίας (CMOS Error) και ρύθμιση - διόρθωση της ημερομηνίας και ώρας, ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός εισάγει τον απαραίτητο κωδικό πρόσβασης. Μόνον στην περίπτωση που το λογισμικό του ΦΗΜ αναγνωρίσει τον συγκεκριμένο κωδικό, επιτρέπεται η συνέχιση των λοιπών χειρισμών του εξουσιοδοτημένου τεχνικού, για την επαναφορά του ΦΗΜ σε κανονική λειτουργία.

2.18.1.2. Το γεγονός αυτό αναγνωρίζεται από το λογισμικό του ΦΗΜ, ως τεχνική «επέμβαση», αριθμείται και καταγράφεται στη φορολογική μνήμη. Υποχρεωτικά το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα έχει δυνατότητα χειρισμού τουλάχιστον τριψήφιου αριθμού «επεμβάσεων» (μπορεί να αριθμήσει τουλάχιστον 1000). Η αρίθμηση γίνεται υποχρεωτικά στο δεκαδικό αριθμητικό σύστημα και δεν επιτρέπεται αποτύπωση σε άλλο αριθμητικό σύστημα. Ο αύξων αθροιστικός προοδευτικός αριθμός επεμβάσεων αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε «Ζ».

2.18.1.3. Η πλήρης και λεπτομερής περιγραφή των τεχνικών χειρισμών που απαιτούν χρήση κωδικού καθώς και του αλγορίθμου ελέγχου πρόσβασης εξουσιοδοτημένου τεχνικού, κατατίθενται στην Επιτροπή, στο φάκελο αίτησης χορήγησης άδειας καταλληλότητας. Το σημείο αυτό ελέγχεται ειδικά από την επιτροπή.

2.18.2. Προσδιορισμός της ταυτότητας των εξουσιοδοτημένων τεχνικών

2.18.2.1. Για την πιστοποίηση της ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου τεχνικού, ο κατέχων την άδεια (ή την ανάθεση από την Επιτροπή της Τεχνικής Υποστήριξης), υποχρεούται να εκδίδει στην αρχή κάθε εξαμήνου με την υποβολή των σχετικών καταστάσεων εξουσιοδοτημένων τεχνικών, αντίστοιχη ειδική πλαστικοποιημένη ταυτότητα (κατά προτίμηση μικρού μεγέθους π.χ. πιστωτικής κάρτας). Η ταυτότητα αυτή ονομάζεται «Νόμιμη Ταυτότητα Πιστοποίησης Εξουσιοδοτημένου Τεχνικού» και έχει ισχύ ενός εξαμήνου.

2.18.2.2. Στην εμπρόσθια πλευρά της ταυτότητας αυτής και στο άνω αριστερό άκρο της, τοποθετείται πρόσφατη φωτογραφία προσώπου, του αντίστοιχου εξουσιοδοτημένου τεχνικού και αναγράφονται υποχρεωτικά τα εξής :

 • Η ακριβής διάρκεια ισχύος (από ημερομηνία έναρξης έως ημερομηνία λήξης).
 • Στοιχεία Τεχνικού : Επώνυμο, Όνομα, Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, και Α/Α - κωδικό της «χρεωμένης» σ’ αυτόν σφραγίδας – «Ζουμπά».
 • Στοιχεία Επιχείρησης Τεχνικού : Επωνυμία Επιχείρησης, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας, καθώς και Επώνυμο και όνομα του υπευθύνου – διευθύνοντος την επιχείρηση.

2.18.2.3. Στην οπίσθια πλευρά της ταυτότητας αυτής αναγράφονται υποχρεωτικά τα εξής :

 • Στοιχεία Επιχείρησης η οποία κατέχει την άδεια καταλληλότητας (ή την ανάθεση από την Επιτροπή της Τεχνικής Υποστήριξης) : Επωνυμία Επιχείρησης, Διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας.
 • Η ονομασία του μοντέλου ή των μοντέλων ΦΗΜ και οι αντίστοιχοι αριθμοί έγκρισης, για τα οποία έχει λάβει εξουσιοδότηση ο συγκεκριμένος τεχνικός.

2.18.2.4. Η ταυτότητα αυτή, προ της πλαστικοποιήσεώς της, υπογράφεται και σφραγίζεται για την ακρίβεια των στοιχείων της από τον εκδότη - κατέχοντα την άδεια, και θεωρείται και σφραγίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

2.18.2.5. Ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός, είναι υποχρεωμένος σε κάθε περίπτωση επέμβασης για αποκατάσταση βλάβης ΦΗΜ, να επιδεικνύει την ταυτότητα αυτή, στον κάτοχο του ΦΗΜ πριν από την έναρξη εργασιών αποκατάστασης της βλάβης.

2.18.2.6. Μετά το πέρας αποκατάστασης της βλάβης, ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός συμπληρώνει τις λεπτομέρειες της βλάβης στα αντίστοιχα σημεία του Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών του ΦΗΜ και αναγράφει τα στοιχεία του, όπως αυτά αναφαίνονται στην «Νόμιμη Ταυτότητα Πιστοποίησης Εξουσιοδοτημένου Τεχνικού» μαζί με την ημερομηνία, και την ώρα έναρξης και λήξης των εργασιών.

2.18.2.7. Ο κάτοχος του ΦΗΜ και ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός συνυπογράφουν την αντίστοιχη σελίδα αποκατάστασης της βλάβης και θέτουν τις σφραγίδες τους.

2.18.2.8. Κάθε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του κατέχοντος την άδεια, με εξουσιοδοτημένο τεχνικό του, γνωστοποιείται άμεσα και εγγράφως σ’ αυτόν και στην Επιτροπή. Η «Νόμιμη Ταυτότητα Πιστοποίησης Εξουσιοδοτημένου Τεχνικού», σ’ αυτή την περίπτωση καθίσταται άκυρη και κάθε χρήση της παράνομη και ο τεχνικός υποχρεούται στην άμεση παράδοση της ταυτότητας αυτής και της σφραγίδας – «ζουμπά», στον κατέχοντα την άδεια που τα εξέδωσε.

2.19. Αξιοπιστία

2.19.1. Η αξιοπιστία του ΦΗΜ έχει σαν μέτρο τη μέση χρονική διάρκεια λειτουργίας της, χωρίς να υποστεί οποιαδήποτε βλάβη (MTBF).

2.19.2. Η αξιοπιστία του ΦΗΜ προσδιορίζεται από την αξιοπιστία των επιμέρους υποσυστημάτων του και για τις προδιαγραφόμενες συνθήκες περιβάλλοντος. Η αξιοπιστία του ΦΗΜ αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας καταλληλότητας και δίδεται ειδική έμφαση κατά την αξιολόγησή της.

2.19.3. Για την φορολογική μνήμη η αδυναμία αναγνωσιμότητας των περιεχομένων της περιορίζεται σε ποσοστό 3‰ (τρία τοις χιλίοις) επί του συνόλου των διατεθέντων φορολογικών μνήμων του ίδιου τύπου - μοντέλου.

2.19.4. Η απαιτούμενη αξιοπιστία του ΦΗΜ ορίζεται σε 3000 ώρες ως ακολούθως:

- Για χρήση 30 ημερών το μήνα με οκτώ ώρες συνεχούς εργασίας.

- Ανά ημέρα έκδοση 130 αποδείξεων πελατών με 15 γραμμές και 15 χαρακτήρες ανά γραμμή.

2.20. Συντήρηση - Επισκευή

2.20.1. Για την εύκολη και σύντομη συντήρηση ο ΦΗΜ διαθέτει πρόγραμμα αυτοδιάγνωσης των βλαβών και ένδειξη σε οθόνη ή εκτύπωση κωδικών για τον εντοπισμό αυτών.

2.20.2. Για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις συντήρησης ο κατασκευαστικός οίκος έχει αποδεδειγμένα πείρα σε αντίστοιχο αντικείμενο και δυνατότητα προσφοράς της συντήρησης και επισκευής σε ολόκληρη την Επικράτεια.

2.20.3. Ο κάτοχος της άδειας καταλληλότητας ή ο κάτοχος της άδειας τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ, διαθέτει την κατάλληλη τεχνική υποδομή και το κατάλληλο τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό, ή δίκτυο άμεσα εξουσιοδοτημένων τεχνικών, ώστε εντός 10 ημερών από την αρχική δήλωση προσωρινής βλάβης, είτε να γίνει άρση της βλάβης είτε να διαγνωστεί οριστική βλάβη φορολογικής μνήμης, με ταυτόχρονη έκδοση τεχνικής αναφοράς βλάβης από τον κάτοχο της άδειας καταλληλότητας ή τον κάτοχο της άδειας τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ κατά περίπτωση (όχι από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό). Εφόσον το τελευταίο Ζ έχει εκδοθεί σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών από την έκδοση της τεχνικής αναφοράς βλάβης, η δήλωση της οριστικής βλάβης φορολογικής μνήμης γίνεται από τον κάτοχο της άδειας καταλληλότητας ή τον κάτοχο της άδειας τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ κατά περίπτωση (όχι από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό), στο Πληροφοριακό Σύστημα ΦΗΜ και ενημερώνεται αυτόματα το μητρώο ενεργών ΦΗΜ για την οριστική παύση λόγω βλάβης. Η δήλωση προσωρινής βλάβης από τον κάτοχο καθώς και η δήλωση διάγνωσης βλάβης για τους ΦΗΜ από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό, γίνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΦΗΜ.

2.20.4 Ποιότητα συντήρησης - Εγγύηση

2.20.4.1. Παρέχεται εγγύηση παροχής των απαιτούμενων ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά την ημερομηνία πώλησης της μηχανής, όπως στο συνημμένο υπόδειγμα.

Υπόδειγμα Παρεχόμενης Εγγύησης

Εγγύηση Νο : ΧΧΧΧ

Αριθμός και ημερομηνία έγκρισης καταλληλότητας:  
Αριθμός Μητρώου:  
Είδος:  
Τύπος:  
Ημερομηνία έναρξης εγγύησης:

(πρωταρχικής αγοράς)

 
Στοιχεία αγοραστή:

(πρώτου αγοραστή)

 

Όροι εγγύησης:

 1. Ο κατέχων την άδεια καταλληλότητας του παρόντος Φορολογικού Μηχανισμού, εγγυάται ότι ο Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός με τα πιο πάνω στοιχεία έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών και δεν παραβιάζει με κανένα τρόπο την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
 2. Η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και η τεχνική που εφαρμόστηκε στην κατασκευή του εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και καλή λειτουργία του.
 3. Η εγγύηση παρέχεται στον νόμιμο κάτοχο - χρήστη του μηχανισμού, για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς του παρόντος Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού και αφορά επίσης την ύπαρξη ανταλλακτικών και εξαρτημάτων και την εξασφάλιση υποδομής για την έγκαιρη αποκατάσταση βλαβών και την επαναφορά σε ομαλή λειτουργία του μηχανισμού με δαπάνες του χρήστη.
 4. Ειδικά για την περίοδο ενός χρόνου από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς του μηχανισμού, η εγγύηση προς τον νόμιμο κάτοχο της μηχανής αφορά και τη δωρεάν επισκευή και παροχή των αναγκαίων ανταλλακτικών ή και στην αντικατάσταση ολόκληρου του μηχανισμού στην περίπτωση που η βλάβη ή η κακή λειτουργία του οφείλεται σε ελαττώματα ή κακή κατασκευή ή προγραμματισμό.
 5. Η εγγύηση δεν ισχύει όταν η βλάβη του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού οφείλεται σε κακή χρήση ή σε εξωτερικές επεμβάσεις με οποιοδήποτε τρόπο καθώς επίσης και στην περίπτωση αλλοίωσης ή παραποίησης του τύπου ή του αριθμού μητρώου ή του αριθμού έγκρισης καταλληλότητας του μηχανισμού.
Υπογραφή και πλήρη Υπογραφή και
στοιχεία του κατασκευαστή στοιχεία του πωλητή

2.20.4.2. Δεν αποκλείεται η διατύπωση και άλλων όρων εκτός από τους πιο πάνω, με την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον αυτοί όροι δεν πρέπει να θίγουν, να περιορίζουν ή να αναιρούν με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο του υποδείγματος της εγγύησης της απόφασης αυτής.

2.20.4.3. Ειδικά στην εγγύηση δεν επιτρέπεται να περιέχεται κανένας όρος διακοπής της εγγυήσεως λόγω μη χρήσης προτεινομένων αναλωσίμων συγκεκριμένου προμηθευτή π.χ.. μελανοταινίες, χαρτί κλπ.

2.20.4.4. Δεν αποτελεί αιτία διακοπής της εγγυήσεως η μη αποστολή ή η καθυστέρηση αποστολής, αποκόμματος της εγγυήσεως από τον κάτοχο του ΦΗΜ προς τον παρέχοντα την εγγύηση του ΦΗΜ.

2.20.5. Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών

2.20.5.1. Η ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου συνοδεύεται από βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών, το οποίο παρέχει ο προμηθευτής του και είναι οργανωμένο σε τρεις ενότητες.

2.20.5.2. Η αρίθμηση των σελίδων του βιβλιαρίου συντήρησης - επισκευών είναι συνεχής και ενιαία.

2.20.5.3. Α. Πρώτη ενότητα

2.20.5.3.1. Περιλαμβάνει τον απαραίτητο αριθμό σελίδων στο βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών, στις οποίες περιέχονται με την ακόλουθη σειρά, τα εξής στοιχεία :

2.20.5.3.2. Στην πρώτη σελίδα της πρώτης ενότητας καταγράφονται:

 • Πλήρη στοιχεία και τηλέφωνα τεχνικής υποστήριξης του κατέχοντος την άδεια του συγκεκριμένου μοντέλου .
 • Πλήρη στοιχεία του προμηθευτή – πωλητή του ΦΗΜ.
 • Τύπος (οικογένεια / κατηγορία – μοντέλο – είδος ) του ΦΗΜ.
 • Κατανάλωση ισχύος του ΦΗΜ στις τρεις καταστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 6.2 του Κεφαλαίου αυτού.
 • Χαρακτηριστικά μπαταρίας – τροφοδοσίας και θερμοκρασιακό διάστημα λειτουργίας σε περίπτωση φορητού ή εποχούμενου ΦΗΜ.
 • Αριθμός και ημερομηνία έγκρισης – άδειας καταλληλότητας του ΦΗΜ.
 • Στην περίπτωση που ο ΦΗΜ είναι ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, αναφέρονται πλέον και τα στοιχεία του ενσωματωμένου ή διασυνδεόμενου ταξιμέτρου (αρ. άδειας Υπουργ. Ανάπτυξης, σταθερά ταξιμέτρου, κλπ).
 • Αριθμός μητρώου του ΦΗΜ.
 • Σύνθεση του ΦΗΜ, δηλαδή από πόσα φυσικά διακριτά μέρη αποτελείται, κατά την παράδοσή της στον κάτοχο - αγοραστή.
 • Οδηγίες για την φύλαξη του χαρτιού σε περίπτωση θερμικού εκτυπωτή.
 • « ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ : ………… », η οποία προσδιορίζεται, ως η ακριβής ημερομηνία συμπληρώσεως 4 ετών από την ημερομηνία χορηγήσεως της άδειας καταλληλότητας

2.20.5.3.3. Στη δεύτερη σελίδα της πρώτης ενότητας του βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών, αναγράφονται οι μέγιστες δυνατές τιμές που μπορούν να λάβουν οι εξής αθροιστές :

 • Βλαβών μνήμης εργασίας – CMOS Error
 • Αλλαγών Λεκτικών Επωνυμίας Κατόχου
 • Αλλαγών συντελεστών ΦΠΑ
 • Ειδών
 • Κατηγοριών ειδών
 • Καταγραφής προσβάσεων – επεμβάσεων Τεχνικού
 • Οι μέγιστοι δυνατοί αριθμοί που μπορεί να διαχειρισθεί ο ΦΗΜ για τις αξίες συναλλαγών (τιμής μονάδας και συνολικού ποσού) ανά απόδειξη, αλλά και οι μέγιστες δυνατές τιμές των προοδευτικών αθροιστικών ποσών συνόλων ανά συντελεστή ΦΠΑ και τζίρου στα ποσά που ενταμιεύονται στη φορολογική μνήμη και εκτυπώνονται στο δελτίο «Ζ».

2.20.5.3.4. Στη τρίτη σελίδα της πρώτης ενότητας του βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών, προσαρμόζεται ακριβές αντίγραφο των βασικών όρων της παρεχόμενης εγγύησης, όπως στο υπάρχον σχετικό υπόδειγμα, το οποίο συμπληρώνεται και συνυπογράφεται από τον πρώτο αγοραστή και τον πρώτο πωλητή (έμπορο) του ΦΗΜ.

2.20.5.3.5. Στις επόμενες σελίδες της πρώτης ενότητας του βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών αναφέρονται με τρόπο επεξηγηματικό και κατανοητό όλοι οι απαραίτητοι χειρισμοί για την:

 • Έκδοση Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ»
 • Έκδοση Δελτίου Περιοδικής Ανάγνωσης Δεδομένων Φορολογικής Μνήμης (Αναλυτικής και Συνοπτικής), με επιλογή «από... έως» εναλλακτικά με βάση τον α/α «Ζ» ή με βάση ημερολογιακή περίοδο
 • Έκδοση Δελτίου Αναφοράς Ανοικτών Τραπεζιών (για όσες ΦΤΜ λειτουργούν με πρόγραμμα εστιατορίου)
 • Ανάγνωση των Δεδομένων της Φορολογικής Μνήμης μέσω σειριακής θύρας και χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

2.20.5.3.6. Σε ειδικό τμήμα ικανού αριθμού σελίδων, που υπάρχει για τον σκοπό αυτό στο τελευταίο μέρος της πρώτης ενότητας του βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών, για τους ΦΗΜ οι οποίοι εκδίδουν δελτία αποδείξεων εσόδου το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται από πιστοποιημένο λογισμικό εφαρμογών (σύμφωνα με την παράγραφο 2.13.2 του Κεφαλαίου αυτού) που ευρίσκεται εκτός ΦΗΜ, σε άλλο διασυνδεόμενο σύστημα, αναγράφονται τα εξής :

 • Τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του λογισμικού εφαρμογών.
 • Η ακριβής ονομασία διάθεσης και ο τρέχων αριθμός έκδοσης (version) του λογισμικού αυτού.
 • Η διαβεβαίωση του κατέχοντος την άδεια καταλληλότητας, ότι το λογισμικό έκδοσης αποδείξεων εσόδου μέσω του ΦΗΜ έχει ελεγχθεί, είναι πιστοποιημένο και εκδίδει τις αποδείξεις εσόδου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ.
 • Η επισήμανση ότι δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η λειτουργία – συνεργασία του ΦΗΜ, με διασυνδεόμενο σύστημα το οποίο έχει άλλο μη πιστοποιημένο λογισμικό εφαρμογών για την έκδοση αποδείξεων εσόδου.

2.20.5.4. Β. Δεύτερη ενότητα

2.20.5.4.1. Περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης - χρήστη του ΦΗΜ.

2.20.5.4.2. Ειδικότερα, στην πρώτη σελίδα καταγράφονται:

 • Πλήρη στοιχεία του χρήστη - αγοραστή του ΦΗΜ.
 • Ημερομηνία εγκατάστασης του ΦΗΜ στο χώρο λειτουργίας του.
 • Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΦΗΜ.

2.20.5.4.3. Επιπλέον σελίδες για τυχόν αλλαγές διευθύνσεων του κατόχου - χρήστη του ΦΗΜ, όπου αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του, πριν και μετά την αλλαγή διεύθυνσης.

2.20.5.4.4. Μια επιπλέον σελίδα για την περίπτωση μεταβίβασης – εκχώρησης του ΦΗΜ, όπου αναφέρονται :

τα τελευταία δεδομένα της χρησιμοποιηθείσας φορολογικής μνήμης, ως εξής :

 • αριθμός τελικού εκδοθέντος δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ».
 • ημερομηνία έκδοσης τελικού εκδοθέντος δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ»
 • Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) διακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ (από την ενεργοποίηση της φορολογικής μνήμης).
 • Δύο (2) ποσά ακαθαρίστων εσόδων αποφορολογημένων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται, από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ (από την ενεργοποίηση της φορολογικής μνήμης).
 • τα πλήρη στοιχεία των κατόχων του ΦΗΜ πριν και μετά την μεταβίβαση – εκχώρηση.

2.20.5.4.5. Μια επιπλέον σελίδα για την περίπτωση απόκτησης (μεταβίβασης – εκχώρησης) του ΦΗΜ από άλλο κάτοχο, όπου αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των κατόχων του ΦΗΜ πριν και μετά την μεταβίβαση – εκχώρηση.

2.20.5.4.6. Μία επιπλέον σελίδα με τη μορφή της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως ισχύει, η οποία συμπληρώνεται σε περίπτωση μεταβίβασης μεταχειρισμένου φορολογικού μηχανισμού σε νέο κάτοχο – χρήστη, από μεταπωλητή φορολογικών μηχανισμών.

2.20.5.4.7. Ειδικά την περίπτωση που ο ΦΗΜ είναι ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, υποχρεωτικά στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται και αναφέρονται :

 • τα πλήρη στοιχεία οχήματος (μάρκα και μοντέλο οχήματος, έτος 1ης κυκλοφορίας, αρ. άδειας ταξί, αρ. κυκλοφορίας οχήματος, κλπ)
 • Πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη (εκμεταλλευτή).
 • Ημερομηνία αγοράς - εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας του μηχανισμού.
 • Ιδιαίτερη σελίδα για συμπλήρωση της έναρξης
 • Ιδιαίτερη σελίδα Θεώρησης Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών.
 • Ικανός αριθμός σελίδων για αλλαγές στοιχείων οχήματος.
 • Ικανός αριθμός σελίδων για αλλαγές στοιχείων του αυτού ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη (εκμεταλλευτή)
 • Ικανός αριθμός σελίδων για μεταβιβάσεις, με αντίστοιχες θέσεις για συμπλήρωση συνολικών ποσών αθροιστών της φορολογικής μνήμης (τζίρων, ΦΠΑ ανά συντελεστή), στοιχείων μεταβίβασης (ημερομηνία μεταβίβασης, στοιχεία πωλητή και αγοραστή), κλπ.

2.20.5.5. Γ. Τρίτη ενότητα

2.20.5.5.1. Περιλαμβάνει στοιχεία που καταγράφονται κατά τη διάρκεια επισκευών ή συντήρησης του ΦΗΜ. Η ενότητα αυτή ακολουθεί μία τυποποίηση, η οποία εκτείνεται σε 3 σελίδες και περιγράφεται αναλυτικότερα στη συνέχεια:

2.20.5.5.2. Ειδικότερα, στην πρώτη σελίδα καταγράφονται:

 • Ημερομηνία και ώρα κλήσης του εξουσιοδοτημένου τεχνικού καθώς και λόγος κλήσης (συμπληρώνεται από το κάτοχο - χειριστή του ΦΗΜ).
 • Πλήρη στοιχεία του εξουσιοδοτημένου τεχνικού που χειρίζεται την κλήση του κατόχου - χειριστή του ΦΗΜ.
 • Ημερομηνία και ώρα μεταφοράς του ΦΗΜ στο χώρο του εξουσιοδοτημένου τεχνικού, εφόσον η ΦΤΜ δεν μπορεί να επιδιορθωθεί - συντηρηθεί στο χώρο λειτουργίας της.
 • Ημερομηνία και ώρα έναρξης των εργασιών του εξουσιοδοτημένου τεχνικού.
 • Ημερομηνία και ώρα περάτωσης των εργασιών του εξουσιοδοτημένου τεχνικού.
 • Ημερομηνία και ώρα επιστροφής του ΦΗΜ στο χώρο λειτουργίας του, σε περίπτωση που οι εργασίες επισκευής ή συντήρησης εκτελέσθηκαν σε διαφορετικό χώρο.
 • Άλλες επισημάνσεις που διαπιστώθηκαν είτε από τον κάτοχο του ΦΗΜ, είτε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό και αξίζει να σημειωθούν.

2.20.5.5.3. Στη δεύτερη σελίδα αναφέρεται :

 • Αν έγινε αφαίρεση της σφραγίδας του ΦΗΜ κατά η διάρκεια των εργασιών σε αυτόν.
 • Αν έγινε επαναπρογραμματισμός του ΦΗΜ κατά τη διάρκεια των εργασιών σε αυτόν. Αν ναι, να καταγραφεί λεπτομερώς τι επαναπρογραμματίσθηκε.
 • Ο αύξων αριθμός της τελευταίας απόδειξης πληρωμής για τον πελάτη που εκδόθηκε από το χειριστή του ΦΗΜ πριν την επέμβαση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού.
 • Ομοίως ο τελευταίος αριθμός δελτίου ημερήσιας κίνησης «Z» που έχει εκδοθεί από το χειριστή.
 • Ο αρχικός και τελικός αύξων αριθμός απόδειξης εσόδου που εκδόθηκε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό κατά την διάρκεια δοκιμών.
 • Ο τελευταίος αριθμός δελτίου ημερησίας κίνησης «Z» που έχει γίνει μετά την επέμβαση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού.
 • Δήλωση του χρήστη του ΦΗΜ ότι όλα τα δελτία των δοκιμών που εκδόθηκαν από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό παρεδόθησαν υπογραμμένα και σφραγισμένα από αυτόν προς φύλαξη στα φορολογικά βιβλία του χρήστη.
 • Δήλωση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού για ομαλή λειτουργία του ΦΗΜ μετά το τέλος των εργασιών επισκευής ή συντήρησης.
 • Σε περίπτωση συντήρησης, περιγραφή των εργασιών συντήρησης και των ανταλλακτικών που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν.
 • Σε περίπτωση επισκευής, περιγραφή της βλάβης, των εργασιών αποκατάστασής της και των ανταλλακτικών που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν.
 • Άλλες επισημάνσεις που διαπιστώθηκαν από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό και αξίζει να σημειωθούν.

2.20.5.5.4. Στη τρίτη σελίδα ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός θα συμπληρώνει, μετά το τέλος των εργασιών επισκευής στον ΦΗΜ, ορισμένα ορθογώνια (κουτιά) επιλογών (checkboxes) σαν απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με τον ΦΗΜ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες ερωτήσεις:

2.20.5.5.5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η βλάβη παρουσιάστηκε στη τροφοδοσία της μηχανής ;

¨

¨

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η βλάβη παρουσιάστηκε σε τροφοδοτικό ;

¨

¨

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η βλάβη παρουσιάστηκε σε κύκλωμα μπαταριών ;

¨

¨

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Καταστράφηκαν τα εσωτερικά κυκλώματα τροφοδοσίας ;

¨

¨

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

...............................................................................................

¨

¨

2.20.5.5.6. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η βλάβη παρουσιάστηκε στο μηχανισμό προώθησης χαρτιού ;

¨

¨

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η βλάβη παρουσιάστηκε στην κεφαλή εκτύπωσης ;

¨

¨

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η βλάβη παρουσιάστηκε στον ελεγκτή του εκτυπωτή ;

¨

¨

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

...............................................................................................

¨

¨

2.20.5.5.7. Ο κατάλογος των ερωτήσεων είναι ενδεικτικός και όχι πλήρης. Η Επιτροπή αξιολογεί ιδιαίτερα ένα διεξοδικότερο και ειδικό κατά μοντέλο κατάλογο που παρέχεται από τον προμηθευτή του ΦΗΜ. Επίσης αξιολογεί την κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων ανά υποσύστημα. Ο κατάλογος αυτός είναι δυνατόν να εκτείνεται πέρα από μια σελίδα, κάθε όμως σελίδα αφού συμπληρωθεί θα υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

2.20.5.5.8. Ειδικά την περίπτωση που ο ΦΗΜ είναι ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, επισημαίνεται ότι :

 • Σε κάθε εκμεταλλευτή χορηγείται ιδιαίτερο βιβλιάριο συντήρησης ο οποίος σε κάθε περίπτωση έχει την ευθύνη φύλαξής του. Με δική του μέριμνα και υποχρέωση το ΒΣΕ προσκομίζεται και θεωρείται στην αρμόδια για τη φορολογία του, Δ.Ο.Υ.
 • Σε κάθε περίπτωση βλάβης της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός καταγράφει και βεβαιώνει στο ΒΣΕ σε ποια συγκεκριμένη εκάστοτε θέση εκμεταλλευτή έλαβε χώρα η βλάβη. Το γεγονός αυτό πιστοποιείται από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό ο οποίος υποχρεούται στη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης, η οποία συνοδεύει το ΒΣΕ (με τη σχετική καταχώρηση) και παραμένει εντός του οχήματος.

2.20.5.6 Δ’ Τέταρτη Ενότητα

2.20.5.6.1 Περιλαμβάνει τον απαραίτητο αριθμό σελίδων στο βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών, στις οποίες ο κάτοχος-χρήστης του ΦΗΜ συμπληρώνει με τα συγκεντρωτικά μηνιαία δεδομένα της φορολογικής μνήμης καθώς και με στοιχεία επισκευών και συντήρησης, συμφώνα με το αρθ.5 παρ.1 του Ν.1809/88, όπως ισχύει μετά τον ν.3522/2006.

2.20.6. Εγχειρίδιο χρήσης

2.20.6.1. Το εγχειρίδιο χρήσης είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα.

2.20.6.2. Στην πρώτη σελίδα αναγράφεται ο τύπος το μοντέλο, ο αριθμός έγκρισης του φορολογικού μηχανισμού, καθώς και η σύνθεσή του, στην περίπτωση που ο ΦΗΜ αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά μέρη (π.χ. αποσπώμενο πληκτρολόγιο ή εκτυπωτής).

2.20.6.3..Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν οι οδηγίες χρήσης.

2.20.6.4. Στο εγχειρίδιο χρήσης αναφέρονται όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί πληκτρολόγησης που διατίθενται από το πρόγραμμα της μηχανής, ομαδοποιημένοι κατά κατηγορία, π.χ. χειρισμοί προγραμματισμού, χρήσης, έκδοσης αναφορών, έκδοσης επιπλέον στατιστικών στοιχείων, αναγνώρισης λαθών, κ.λ.π.. Για κάθε εξηγούμενο χειρισμό θα φαίνονται σχηματικά τα πλήκτρα και η σειρά πληκτρολόγησης, καθώς και το εκτυπούμενο αντίστοιχο αποτέλεσμα, από τον ΦΗΜ, το οποίο δεν θα παρουσιάζει απόκλιση από την πραγματική απόδειξη παρά μόνο ως προς τα στοιχεία.

2.21. Συσκευασία

2.21.1. Η συσκευασία του ΦΗΜ ανταποκρίνεται στις ακόλουθες προδιαγραφές - απαιτήσεις:

 • Είναι ασφαλής και στιβαρή, ώστε να προστατεύεται από οξείδωση που μπορεί να προκληθεί από υγρασία ή διαβροχή και να εξασφαλίζεται η μεταφορά της μέχρι τον τόπο προορισμού χωρίς φθορές, κακώσεις, αλλοιώσεις ή άλλου είδους ζημιά.
 • Ανταποκρίνεται στα διεθνώς ισχύοντα για μεταφορές εύθραυστων υλικών.

2.21.2. Ο συσκευασμένος φορολογικός μηχανισμός μπορεί να παραμείνει χωρίς καμία επίπτωση σε αποθηκευτικούς χώρους με τις εξής συνθήκες περιβάλλοντος

 • Θερμοκρασία από - 5 °C έως + 48 °C
 • Σχετική υγρασία έως 95%,
 • Ατμόσφαιρα μεγάλης περιεκτικότητας σε σκόνη, χωρίς να πάθει οποιαδήποτε βλάβη.

2.22. Βάρος και Διαστάσεις

Ο σχεδιασμός του ΦΗΜ είναι τέτοιος ώστε να επιτυγχάνεται η ίδια λειτουργικότητα σε όσο το δυνατό μικρότερο βάρος και όγκο. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται ιδιαίτερα από την Επιτροπή.

2.23. Θόρυβος

Ο θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του ΦΗΜ περιορίζεται σε τέτοιο επίπεδο ώστε να εναρμονίζεται με τις εκάστοτε ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ειδικότερα ο θόρυβος του συστήματος εκτύπωσης. Το στοιχείο αυτό αξιολογείται από την Επιτροπή για την παροχή έγκρισης – άδειας καταλληλότητας.

2.24. Αλλαγή Στοιχείων (Λεκτικών) Προσδιορισμού Κατόχου

2.24.1. Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα τουλάχιστον 20 πλήρων αλλαγών στοιχείων (λεκτικών) προσδιορισμού του κατόχου. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής :

 1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης
 2. Διεύθυνση
 3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα
 4. ΑΦΜ και
 5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος – χρήστης του ΦΗΜ.

Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να ορίζονται διαφορετικά από σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, ή και σ’ αυτά να προστίθενται και άλλα, για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω στοιχεία έχουν μήκος μεγαλύτερο από την μέγιστη χωρητικότητα χαρακτήρων των λεκτικών του ΦΗΜ, επιτρέπονται κατάλληλες συντμήσεις εξαιρουμένου του ΑΦΜ.

2.24.2. Ο μέγιστος δυνατός αριθμός πλήρων αλλαγών αναφέρεται υποχρεωτικά και περιγράφεται εμφανώς στα εγχειρίδια οδηγιών χειρισμού και συντήρησης. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή λεκτικού εάν προηγουμένως δεν έχει προηγηθεί η έκδοση Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».

2.24.3. Επιπλέον για την αλλαγή λεκτικού, μετά την έκδοση του «Ζ» δεν θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει καμιά έκδοση αποδείξεως εσόδου - συναλλαγής («Νόμιμης Απόδειξης»). Μετά από κάθε αλλαγή λεκτικού, ο ΦΗΜ σηματοδοτεί κατάλληλα με εκτύπωση στο χαρτί ή εμφάνιση σε οθόνη, σχετικού μηνύματος για τον εναπομείναντα αριθμό αλλαγών λεκτικού, π.χ. «ΠΡΟΣΟΧΗ : Αλλαγές Λεκτικού που έχουν Απομείνει : 4»

2.25. Συντελεστές ΦΠΑ, Τμήματα , Είδη, Κατηγορίες

2.25.1. Τμήματα (Αθροιστές)

2.25.1.1. Ο ΦΗΜ έχει τουλάχιστον πέντε τμήματα, ένα για κάθε συντελεστή ΦΠΑ. Ο ΦΗΜ αποκλείει κάθε δυνατότητα πώλησης είδους ή παροχής υπηρεσίας όταν αυτά δεν είναι συνδεδεμένα με τον αντίστοιχο συντελεστή Φ.Π.Α.. Ειδικά για τις ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ (όχι όμως ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου, ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανημάτων, ΑΔΗΜΕ αυτομάτων πωλητών και άλλες ΑΔΗΜΕ ειδικού σκοπού), το ελάχιστο πλήθος τμημάτων είναι 100.

2.25.1.2. Επίσης, ο ΦΗΜ διαθέτει δυνατότητα εκτύπωσης δελτίου των τμημάτων με τον αντίστοιχο συνδεδεμένο συντελεστή ΦΠΑ.

2.25.1.3. Κάθε τμήμα έχει παράμετρο για την υπαγωγή ή όχι των ειδών του σε τέλη (1 τέλη παρεπιδημούντων ή 2 τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων των εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, ή 3 τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, ή 4 τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων των καζίνο ή 5 λοιπά τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων). Στην περίπτωση πώλησης είδους που ανήκει σε τμήμα υποκείμενο σε τέλος, κατάλληλος αθροιστής της εσωτερικής μνήμης του ΦΗΜ αθροίζει την καθαρή αξία του υποκείμενων σε τέλος ποσού. Κατά την διαβίβαση του s.txt, το συνολικό υποκείμενο σε τέλη ποσό (καθαρή αξία), διαβιβάζεται ως πεδίο γραμμής με κωδικό παραστατικού 359. Η επιλογή του τέλους 1..5 καθορίζεται στις παραμέτρους του ΦΗΜ κατά την αρχική εγκατάσταση.

2.25.2. Είδη

2.25.2.1. Ο ΦΗΜ διαχειρίζεται και εκτυπώνει, είδη, με δυνατότητα καταγραφής της περιγραφής (ονομασίας) του είδους, της μονάδας μέτρησης ποσότητας, της αξίας μονάδας του είδους, τον συντελεστή ΦΠΑ που αντιστοιχεί, με ελάχιστο προδιαγραφόμενο αριθμό 200 ειδών. Ο συντελεστής ΦΠΑ του είδους είναι υποχρεωτικά ο ίδιος με αυτόν του τμήματος όπου ανήκει το είδος.

2.25.2.2. Οι κατηγορίες των ειδών είναι ανεξάρτητες από τα τμήματα συντελεστών ΦΠΑ που διαθέτει ο ΦΗΜ. Ο ΦΗΜ έχει τη δυνατότητα με κατάλληλο χειρισμό (π.χ. πληκτρολόγηση κωδικού) της αυτόματης ένδειξης σε οθόνη, της τιμής του είδους.

2.25.2.3. Διόρθωση – Ακύρωση. Ο ΦΗΜ επιτρέπεται να παρέχει στο χειριστή τη δυνατότητα διόρθωσης - ακύρωσης σε είδη, της υπό έκδοση νόμιμης απόδειξης. Κατά την διόρθωση - ακύρωση είδους, δεν επιτρέπεται η διόρθωση μη πωληθέντος είδους. Η διόρθωση - ακύρωση είδους νοείται μόνο ως ολική ακύρωση είδους. Ο ΦΗΜ πριν επιτρέψει την διόρθωση - ακύρωση είδους, ελέγχει την τιμή, τον κωδικό, την περιγραφή, την ποσότητα και το συντελεστή ΦΠΑ του υπό διόρθωση - ακύρωση είδους.

2.25.2.4. Αλλαγή Είδους. Η αλλαγή ειδών είναι επιτρεπτή, εφόσον τα είδη έχουν τον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ και δεν δημιουργείται αρνητικό υπόλοιπο.

2.25.2.5. Έκπτωση / Αύξηση. Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα ποσοτικής και ποσοστιαίας έκπτωσης ή αύξησης. Η έκπτωση γίνεται για κάθε είδος (αγαθό) χωριστά ή για το σύνολο. Στην πρώτη περίπτωση το ποσό της έκπτωσης αναγράφεται αμέσως μετά την τιμή του είδους στο οποίο αναφέρεται η έκπτωση και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό της πώλησης, και στη δεύτερη περίπτωση, το ποσό της έκπτωσης αναγράφεται μετά την έκδοση του Μερικού Συνόλου. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση αυξήσεως.

2.25.2.6. Ο ΦΗΜ επιτρέπεται να έχει δυνατότητα ολικής ακύρωσης απόδειξης. Τότε εκτυπώνεται με κεφαλαία γράμματα (διπλού ύψους – διπλού πλάτους εφόσον είναι τεχνικά δυνατόν) η ένδειξη «ΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» Η ολικά ακυρωμένη απόδειξη είναι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Η ολική ακύρωση διαδικασίας αρχικής έκδοσης Τιμολογίου ή Δελτίου Αποστολής ή Δελτίου Παραγγελίας ή Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου στις ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ δεν αυξάνει τον αντίστοιχο μετρητή αρίθμησης παραστατικού, στην περίπτωση όπου στον ΦΗΜ χρησιμοποιούνται ειδικοί μετρητές για τα ως άνω παραστατικά. Ωστόσο στην περίπτωση όπου ως αύξων αριθμός που χαρακτηρίζει το τιμολόγιο με μοναδικό τρόπο σύμφωνα με την παρ 1.β του άρθρου 9 του ν. 4308/2014, χρησιμοποιείται ο προοδευτικός αύξων αριθμός σήμανσης του ΦΗΜ, δεν γίνεται καμία επιπλέον ενέργεια στην περίπτωση ολικής ακύρωσης, σχετικά με τον προοδευτικό αύξοντα αριθμό σήμανσης του ΦΗΜ. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της έκδοσης των ανωτέρω, δεν επηρεάζονται οι αύξοντες αριθμοί του συστήματος.

2.25.2.7. Ο ΦΗΜ καταγράφει στο δελτίο ημερήσιας κίνησης «Z» τα αντίστοιχα ημερήσια συνολικά ποσά των διορθώσεων, αλλαγών, εκπτώσεων και αυξήσεων, με τρόπο ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός τους.

2.25.2.8. Ο ΦΗΜ έχει την δυνατότητα διασύνδεσης με EFT-POS σύμφωνα με το ενιαίο πρωτόκολλο επικοινωνίας. Στην περίπτωση όπου πρόκειται να γίνει πληρωμή με κάρτα, στον ΦΗΜ πληκτρολογείται το προς πληρωμή ποσό, το οποίο διαβιβάζεται στο EFT-POS. Αν η πληρωμή πραγματοποιηθεί, ο ΦΗΜ λαμβάνει από το EFT-POS ότι η πληρωμή πραγματοποιήθηκε και το αφαιρεί από τα οφειλόμενα προς εξόφληση. Αν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί, ο ΦΗΜ δεν αφαιρεί το ποσό από τα οφειλόμενα προς εξόφληση. Μετά την εκτύπωση της φορολογικής απόδειξης, από τον εκτυπωτή του ΦΗΜ εκτυπώνονται οι αποδείξεις πληρωμής του EFT-POS για την συγκεκριμένη φορολογική απόδειξη. Το συνολικό ποσό των πληρωμών με κάρτα ανά συναλλαγή amount, καταγράφεται στην μνήμη εργασίας του ΦΗΜ, μεταφέρεται στο αντίστοιχο αρχείο e.txt, αθροίζεται σε ειδικό αθροιστή και μεταφέρεται στην φορολογική μνήμη. Η ΦΤΜ/ΑΔΗΜΕ, έχει την δυνατότητα κατά την διαδικασία της έκδοσης, να αποστείλει παραστατικό που εκδίδει στο EFTPOS, προκειμένου να γίνει η μεταγενέστερη εξόφληση του παρασταστικού με κάρτα, με τον περιορισμό της μη πληκτρολόγησης ποσού στο EFTPOS για τις χρεωστικές συναλλαγές, δηλαδή για τις πληρωμές με κάρτα. Για την περίπτωση ΑΔΗΜΕ χωρίς πρόγραμμα εστιατορίου, επιτρέπεται η επικοινωνία της ΑΔΗΜΕ με το EFTPOS να γίνεται μέσω ειδικού λογισμικού που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της έγκρισης της ΑΔΗΜΕ. Το ειδικό αυτό λογισμικό της ΑΔΗΜΕ διαβάζει για κάθε επικείμενη επικοινωνία με το EFT-POS το κλειδί κρυπτογράφησης από την ΑΔΗΜΕ, και δεν το αποκαλύπτει σε άλλο σύστημα ή εφαρμογή, ούτε το αποθηκεύει κάπου.

2.25.3. Αλλαγή Συντελεστών ΦΠΑ

2.25.3.1. Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα τουλάχιστον 40 αλλαγών συντελεστών ΦΠΑ. Ο αριθμός αυτός αναφέρεται υποχρεωτικά και περιγράφεται εμφανώς στα εγχειρίδια οδηγιών χειρισμού και συντήρησης. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ εάν προηγουμένως δεν έχει προηγηθεί η έκδοση Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Επιπλέον για την αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ, μετά την έκδοση του «Ζ» δεν θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει καμιά έκδοση αποδείξεως εσόδου συναλλαγής («Νόμιμης Απόδειξης»).

2.25.3.2. Κάθε αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ καταγράφεται στη φορολογική μνήμη με την ένδειξη ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΑΠΟ _ ΣΕ _ μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία μεταβολής.

2.25.3.3. Μετά από κάθε αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ, ο ΦΗΜ σηματοδοτεί κατάλληλα με εκτύπωση στο χαρτί ή εμφάνιση σε οθόνη, σχετικού μηνύματος για τον εναπομείναντα αριθμό αλλαγών λεκτικού, π.χ. «ΠΡΟΣΟΧΗ : Αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ που έχουν Απομείνει : (π.χ. 11)»

2.25.3.4. Εξ’ αρχής ο ΦΗΜ εφοδιάζεται με τα προκαθορισμένα ποσοστά στους αντίστοιχους συντελεστές ΦΠΑ. Η αντιστοιχία αυτή γενικά έχει ως εξής : Α=χχ,χχ%, Β=χχ,χχ%, Γ=χχ,χχ%, Δ=χχ,χχ%, Ε=0%, (όπου χχ,χχ = το ποσοστό του αντίστοιχου συντελεστή ΦΠΑ) και διαφοροποιείται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την φορολογική νομοθεσία.

Τα ποσοστά σε όλους τους αντίστοιχους συντελεστές ΦΠΑ, υποχρεωτικά διαθέτουν μετά τον ακέραιο αριθμό και δύο δεκαδικά ψηφία, τα οποία συμμετέχουν και αυτά σε όλους τους υπολογισμούς και στην εκτύπωση του αντίστοιχου ποσού ΦΠΑ.

Η αρχική τοποθέτηση των συντελεστών αυτών δεν προσμετράται ως αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ.

2.25.3.5. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή των ποσοστών αυτών και οι αντιστοιχία τους, χωρίς να επιβάλλεται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. Το γεγονός αυτό επισημαίνεται και αναγράφεται εμφανώς στα εγχειρίδια χρήσης και προγραμματισμού, ως πληροφοριακό στοιχείο για τον κάτοχο του ΦΗΜ.

2.25.3.6. Το λογισμικό του ΦΗΜ ελέγχει τα ποσοστά των συντελεστών ΦΠΑ και δεν επιτρέπει την καταχώρηση ή την ύπαρξη του ίδιου ποσοστού σε διαφορετικούς συντελεστές. Δεν επιτρέπεται δηλαδή, να τεθεί π.χ. ποσοστό 23% στο συντελεστή Γ και το ίδιο ποσοστό 23%, να τεθεί και στο συντελεστή Δ.

2.25.3.7. Ο συντελεστής μηδενικού ΦΠΑ (Ε=0), είναι συγκεκριμένος και το λογισμικό του ΦΗΜ δεν επιτρέπει καμιά δυνατότητα αλλαγής του.

2.25.3.8. Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του ΦΗΜ, εφόσον δεν έχει γίνει σύνδες η των τμημάτων με συντελεστές ΦΠΑ.

2.25.3.9. Σε περίπτωση μηδενισμού της μνήμης εργασίας (CMOS Error) επαναφέρονται από τη φορολογική μνήμη οι τελευταίες τιμές του ΦΠΑ.

2.26. Εκδιδόμενα Δελτία από ΦΗΜ

2.26.1 Απόδειξη Εσόδου

2.26.1.1. Η μόνη έγκυρη απόδειξη που εκδίδεται για τον πελάτη είναι εκείνη η νόμιμη απόδειξη της οποίας τα στοιχεία καταχωρούνται τελικά στη φορολογική μνήμη του ΦΗΜ.

2.26.1.2. Στην απόδειξη αυτή περιέχονται ανάμεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ» και «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ», ευανάγνωστα τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης
 2. Διεύθυνση.
 3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα
 4. ΑΦΜ και
 5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος – χρήστης του ΦΗΜ.
 6. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί.
 7. Ημερήσιος αύξων αριθμός φορολογικής απόδειξης εσόδου και το πλήθος (προοδευτικός αύξων αριθμός) των εκδοθεισών φορολογικών αποδείξεων εσόδου από αρχής λειτουργίας του ΦΗΜ συμπεριλαμβανομένου και του τρέχοντα ημερήσιου αύξοντα αριθμού φορολογικής απόδειξης.
 8. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης
 9. Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τους εκάστοτε τύπους και κατηγορίες ΦΗΜ. Επιτρέπεται η αναγραφή 3 γραμμών ελευθέρου κειμένου (σχόλια) εντός των φορολογικών δελτίων αποδείξεων που θα καθορίζεται ελεύθερα από τον κάτοχο/χρήστη του ΦΗΜ με την προϋπόθεση το κείμενο αυτό :
 • Δεν θα εκτείνεται επί της γραμμής πέραν του σημείου που θα άρχιζε η εκτύπωση ποσού,
 • Δεν θα παραπέμπει σε παρανοήσεις ή αλλοιώσεις των συναλλαγών του περιεχομένου της απόδειξης.

Εκτυπώνεται και μετά την εκτύπωση του συνολικού ποσού της συναλλαγής και την ένδειξη «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΛΗΞΗ».

 1. Μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος/υπηρεσία στην οποία αναγράφεται η ονομασία του είδους/υπηρεσίας η οποία δεν επεκτείνεται εντός της στήλης των ποσών και όπου απαιτείται η αντίστοιχη ποσότητα και αξία του είδους. Η ποσότητα αναγράφεται έως τρία δεκαδικά ψηφία και η τιμή μονάδος είδους/υπηρεσίας έως πέντε δεκαδικά ψηφία (υγρά καυσίμων, κ.λπ.)», σε κάθε περίπτωση η τελική αξία του είδους αναγράφεται με δυο δεκαδικά.
 2. αντίστοιχος συντελεστής Φ.Π.Α. αριθμητικά υποχρεωτικά με δυο δεκαδικά ψηφία στο δεξιό μέρος της αξίας του είδους ή της παροχής υπηρεσίας.
 3. Το συνολικό ποσό της συναλλαγής. (Επισημαίνεται ότι η αναγραφή του συνολικού ποσού της συναλλαγής δεν ισχύει για τις ΦΤΜ που λειτουργούν με πρόγραμμα εστιατορίου και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΠΟΛ.1122/2009).
 4. Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού
 5. Ο αριθμός κάρτας αποδείξεων πελάτη με στόχο την χρησιμοποίησή του για την καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών (απόδειξης δαπανών). Ο ΦΗΜ υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα καταχώρησης του αριθμού κάρτας αποδείξεων πελάτη. Η καταχώρηση δύναται να γίνεται είτε αυτόματα μέσω διασυνδεόμενης στον ΦΗΜ/ΦΤΜ/ΑΔΗΜΕ, εξωτερικής συσκευής (, , , κ.λ.π.), είτε χειριστικά με πληκτρολόγηση του αριθμού πιστοποίησης του πελάτη, με ταυτόχρονη αυτόματη καταγραφή και διαφύλαξη των στοιχείων της φορολογικής απόδειξης με τον αριθμό πιστοποίησης του πελάτη στην εσωτερική μνήμη (, , κ.τλ.) του Ηλεκτρονικού Ημερολογίου () του ΦΗΜ/ΦΤΜ/ΑΔΗΜΕ.
 6. Η Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ) της φορολογικής Απόδειξης, η οποία εκτυπώνεται πριν από τις λέξεις «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΛΗΞΗ.
 7. Ο γραμμωτός κώδικα με στοιχεία απόδειξης ήτοι αριθμό μητρώου ΦΗΜ, γενικό αύξων αριθμό προοδευτικών αποδείξεων, συνολική αξία απόδειξης, για επιτόπιο έλεγχο.

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ πρέπει να έχει την ενδεικτική μορφή του παρακάτω πίνακα:

ΠΕΔΙΟ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ

Προαιρετικό ευχαριστήριο μήνυμα 6 γραμμών ελευθέρου κειμένου η λογότυπου

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ

ΣΤΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

1ο ΠΕΔΙΟ

Αναγραφή στοιχείων παρ 2.9.2

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΕΝΑΡΞΗ

2ο ΠΕΔΙΟ

Αναγραφή στοιχείων παρ 2.26.1.2

(επωνυμία επιχείρησης – επιτηδευματία – ΑΦΜ – ΔΟΥ κ.τ.λ)

 

 • Επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης
 • Διεύθυνση – Τηλέφωνο
 • Επάγγελμα - Δραστηριότητα – ΑΦΜ
 • ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος του ΦΗΜ.

 

3ο ΠΕΔΙΟ

Αναγραφή στοιχείων παρ 2.26.1.2

(Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί. - Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης – αριθμός κάρτας αποδείξεων πελάτη)

 

Α/Α ΦΗΜ : 99 – ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 99

 

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ: 01-10-2012 19:59

 

ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΕΛΑΤΗ: 930090766-12345678910

4ο ΠΕΔΙΟ

Αναγραφή στοιχείων παρ 2.26.1.2

(Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ:

Μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος στην οποία αναγράφεται η ονομασία - περιγραφή του είδους και όπου απαιτείται και η ποσότητα και η αξία του είδους

Ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ αριθμητικά στο δεξιό μέρος της αξίας του είδους

Το συνολικό ποσό της συναλλαγής. Επισημαίνεται ότι η αναγραφή του συνολικού ποσού της συναλλαγής δεν ισχύει για τις ΦΤΜ που λειτουργούν με πρόγραμμα εστιατορίου)

 

ΤΜΗΜΑ 001……………………….……………….10,00 23,00%

ΕΙΔΟΣ 1000………….………………………… 20,00 06,50%

ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ……..…………. 30,00 13,00%

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,253
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ: 1,67912

ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΜΟΛΥΒΔΗ……………………… 17,22 23,00%

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 77,22

5ο ΠΕΔΙΟ

Τρόποι πληρωμής

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 70,00

ΜΕΤΡΗΤΑ 7,22

ΡΕΣΤΑ 0,00

6ο ΠΕΔΙΟ

Ημερήσιος αύξων αριθμός απόδειξης και προοδευτικός αύξων αριθμός απόδειξης

 

Ημερήσιος αρ. απόδειξης εσόδου: 9.999

Προοδευτικός αρ. απόδειξης εσόδου: 9.999.999

7ο ΠΕΔΙΟ

Αριθμός Μητρώου ΦΗΜ

ΦΗΜ 12123456

8ο ΠΕΔΙΟ

ΠΑΗΨΣ

ΠΑΗΨΣ:

1C24C5Β89Α01F2345D2624C5Α01F2345D26Β8910

9ο ΠΕΔΙΟ

Εκτύπωση γραμμωτού κώδικα με στοιχεία απόδειξης για επιτόπιο έλεγχο

10ο ΠΕΔΙΟ

Αναγραφή στοιχείων παρ 2.9.2

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΛΗΞΗ

 

11ο ΠΕΔΙΟ

Αναγραφή 3 γραμμών ελευθέρου κειμένου.

1Η … ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

2Η … ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

3Η … ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

12ο ΠΕΔΙΟ Προαιρετικό ευχαριστήριο μήνυμα 6 γραμμών ελευθέρου κειμένου η λογότυπου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ

2.26.1.3. Τα ποσά που αναφέρονται σε αξίες ειδών συναλλαγής (τιμές μονάδας) και ΦΠΑ καθώς και αποτελέσματα ενδιάμεσων υπολογισμών απεικονίζονται τουλάχιστον με δύο δεκαδικά ψηφία. Τα τελικά πληρωτέα και καταβλητέα ποσά των συναλλαγών στρογγυλοποιούνται στο 2ο δεκαδικό ψηφίο και απεικονίζονται με δύο δεκαδικά ψηφία ακριβώς.

2.26.1.4. Είναι δυνατόν πέραν των παραπάνω στοιχείων, το περιεχόμενο της νόμιμης απόδείξης εσόδου να διαμορφώνεται αναλόγως των ειδικών περιπτώσεων εφαρμογής ΦΗΜ, από σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ.

2.26.2. Εκτύπωση – Περιεχόμενο του Δελτίου Ημερησίας Κίνησης «Z».

2.26.2.1. Η έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» είναι υποχρεωτική από την κατασκευή του ΦΗΜ, ακόμη και όταν δεν έχει μεσολαβήσει καταγραφή ημερήσιων συναλλαγών και οι ημερήσιοι αθροιστές της μνήμης εργασίας είναι μηδενικοί.

2.26.2.2. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η παρεμπόδιση της έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Για το λόγο αυτό το λογισμικό του ΦΗΜ δεν απαιτεί καμία εισαγωγή – πληκτρολόγηση ή χειρισμό κανενός είδους κωδικού (password) για την έκδοση του «Ζ».

2.26.2.3. Τα στοιχεία που εκτυπώνονται στο δελτίο ημερησίας κίνησης «Z» περιέχονται ανάμεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και «ΛΗΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και είναι τα ακόλουθα:

1.Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης

2.Διεύθυνση.

3.Επάγγελμα - Δραστηριότητα

4. ΑΦΜ και

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος – χρήστης του ΦΗΜ.

6. Η χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Ζ»

7. Αύξων αριθμός του δελτίου ημερησίας κίνησης «Ζ»

8. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί (π.χ. 1,2, κ.λ.π.).

9. Η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης του δελτίου ημερησίας κίνησης «Ζ».

10. Οι Ημερήσιοι Αθροιστές και τα Ημερήσια Σύνολα και όπως αυτά διαμορφώθηκαν από το σύνολο της ημερήσιας κίνησης:

i. Τέσσερα (4) ποσά ΦΠΑ που αντιστοιχούν στους συντελεστές ΦΠΑ Α,Β,Γ και Δ (π.χ. 6%, 13 %, 24% και 36%) για τα μη πιστωτικά παραστατικά και τέσσερα (4) ποσά ΦΠΑ που αντιστοιχούν στους συντελεστές ΦΠΑ Α,Β,Γ και Δ (π.χ. 6%, 13 %, 24% και 36%) για τα πιστωτικά παραστατικά.

11. Το συνολικό ποσό των ολικών ακαθαρίστων αποφορολογημένων (χωρίς ΦΠΑ) εσόδων που αντιστοιχούν στους 4 συντελεστές ΦΠΑ Α+Β+Γ+Δ (π.χ. 6%, 13 %, 24% και 36%) για τα μη πιστωτικά παραστατικά και το συνολικό ποσό των ολικών ακαθαρίστων αποφορολογημένων (χωρίς ΦΠΑ) εσόδων που αντιστοιχούν στους 4 συντελεστές ΦΠΑ Α+Β+Γ+Δ (π.χ. 6%, 13 %, 24% και 36%) για τα πιστωτικά παραστατικά.

iii. Το ποσό των εσόδων που αντιστοιχούν στο συντελεστή Ε (0%) για τα μη πιστωτικά παραστατικά και το ποσό των εσόδων που αντιστοιχούν στο συντελεστή Ε (0%) για τα πιστωτικά παραστατικά.

iv. Το συνολικό ποσό πληρωμών με κάρτα, δηλαδή των χρεωστικών συναλλαγών για το συγκεκριμένο Ζ, όπως αυτές λαμβάνονται από το EFTPOS στο πεδίο amount, το αντίστοιχο πλήθος πληρωμών με κάρτα, καθώς και το συνολικό ποσό επιστροφών σε κάρτα, δηλαδή των πιστωτικών συναλλαγών για το συγκεκριμένο Ζ, όπως αυτές λαμβάνονται από το EFTPOS στο πεδίο amount και το αντίστοιχο πλήθος επιστροφών σε κάρτα.

v. Οι τυχόν αναφορές της φορολογικής μνήμης από την προηγούμενη (τελευταία) έκδοση του «Ζ», με:

- Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου της ημέρας (δηλαδή μη πιστωτικών και πιστωτικών ή ακυρωτικών μαζί) και το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου της ημέρας για τα πιστωτικά ή ακυρωτικά παραστατικά.

- Τις τροποποιήσεις των τιμών ΦΠΑ (αναλυτικά από... σε...)

- Τις εκπτώσεις, αυξήσεις, αλλαγές, διορθώσεις για τα μη πιστωτικά παραστατικά και τις εκπτώσεις, αυξήσεις, αλλαγές, διορθώσεις για τα πιστωτικά παραστατικά.

- Τον αριθμό των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors)

- Τις τροποποιήσεις λεκτικών (αναλυτικά από... σε...).

- Τον αριθμό των αποσυνδέσεων εκτυπωτή.

- Τον αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου Τεχνικού.

vi. Η Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ) που προκύπτει από όλα τα δεδομένα της Ημερήσιας Κίνησης της Εσωτερικής Μνήμης (flash memory card, EEPROM, κ.λπ.) του Ηλεκτρονικού Ημερολογίου (electronic journal), συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας εκδοθείσης ημερήσιας σήμανσης του προηγούμενου εκδοθέντος φορολογικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης Z μέχρι την έκδοση του τρέχοντος Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης Ζ.

11. Οι αναφορές της φορολογικής μνήμης από αρχής λειτουργίας του ΦΗΜ συμπεριλαμβανομένης και της τρέχουσας ημερήσιας κίνησης, με:

i. Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή για τα μη πιστωτικά παραστατικά και τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή για τα πιστωτικά παραστατικά.

ii. Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς ΦΠΑ) έσοδα από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ διακεκριμένα σ' αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ' αυτά που δεν υπάγονται για τα μη πιστωτικά παραστατικά και τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς ΦΠΑ) έσοδα από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ διακεκριμένα σ' αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ' αυτά που δεν υπάγονται για τα πιστωτικά παραστατικά.

iii. Το συνολικό ποσό πληρωμών με κάρτα, το αντίστοιχο πλήθος πληρωμών με κάρτα, καθώς και το συνολικό ποσό επιστροφών σε κάρτα, και το αντίστοιχο πλήθος επιστροφών σε κάρτα.

iv. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου (δηλαδή μη πιστωτικών και πιστωτικών ή ακυρωτικών μαζί) και το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου για τα πιστωτικά και ακυρωτικά παραστατικά.

v. Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ.

vi. Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors).

vii. Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτικών.

viii. Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή.

ix. Τον αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου Τεχνικού.

12.Αριθμό Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού

2.26.2.4. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση ειδών – κατηγοριών, οι ποσότητες και τα αντίστοιχα ποσά εκτυπώνονται υποχρεωτικά ανά κατηγορία, σε ιδιαίτερο τμήμα του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».

2.26.2.5 Το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» πρέπει να έχει την ενδεικτική μορφή του παρακάτω πίνακα:

ΠΕΔΙΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ
Προαιρετικό ευχαριστήριο μήνυμα 6 γραμμών ελευθέρου κειμένου ή λογότυπου ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
1° ΠΕΔΙΟ

Αναγραφή στοιχείων παρ 2.9.2

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ
2° ΠΕΔΙΟ

Αναγραφή στοιχείων παρ 2.26.2.3(επωνυμία επιχείρησης -

επιτηδευματία - ΑΦΜ -ΔΟΥ κ.τ.λ.)

• Επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης

• Διεύθυνση

• Επάγγελμα - δραστηριότητα ΑΦΜ

• ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος του ΦΗΜ.


 

3ο ΠΕΔΙΟ

Αναγραφή στοιχείων παρ 2.26.2.3

(Αριθμός ΦΗΜ για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότεροι από ένας ΦΗΜ. -Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης - Αριθμός δελτίου Ζ)
Α/Α ΦΗΜ : 01 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 01
ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ: 20-02-2012 11:03
ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ζ Ζ0098

 

4° ΠΕΔΙΟ ΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 29 814,00
ΣΥΝ. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 3 4,75
ΣΥΝ. ΑΥΞΗΣΕΙΣ 3 2,50
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 0 0,00
ΚΟΥΠΟΝΙΑ 0 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
811,75
ΣΥΝ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 3 17,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ
311,00

 

 

5ο ΠΕΔΙΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1 100,00
ΣΥΝ. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 0 0,00
ΣΥΝ. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 0 0,00
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 0 0,00
ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 0 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
100,00

 

6ο ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ
ΜΕΤΡΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 384,75
ΠΙΣΤΩΣΗ 76,00
ΠΙΣΤ.ΚΑΡΤΑ-1 125,00
ΠΙΣΤ.ΚΑΡΤΑ -2 50,00
ΠΙΣΤ.ΚΑΡΤΑ -3 100,00
ΠΙΣΤ.ΚΑΡΤΑ -4 25,00
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 0,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 51,00

 

7° ΠΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣΤΑΜΕΙΟΥ
ΜΕΤΡΗΤΑ 9 384,75
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΑΝΤΙ 1 500,00
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΑΝΤΙ 1 100,00
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 2 31,00
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΜΕΣΕΣ 2 8,40
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΛΙΚΕΣ 2 21,00
ΑΛΛΑΓΕΣ 3 17,00
ΑΛΛΑΓΕΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟ) 0 0,00
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ % 1 0,75
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ % (ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟ) 0 0,00
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ (-) 2 4,00
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ (-)(ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟ) 0,00 0
ΑΥΞΗΣΕΙΣ % 1 0,50
ΑΥΞΗΣΕΙΣ % (ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟ) 0 0,00
ΑΥΞΗΣΕΙΣ (+) 2 2,00
ΑΥΞΗΣΕΙΣ (+)(ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟ) 0 0,00
( * παρόμοια και για άλλα πλήκτρα ενεργειών ταμείου) 


 

8° ΠΕΔΙΟ ΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑ ΦΠΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ Α: 06.00%  
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Α:   131,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Α:   123,59
ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Α:   7,41
ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ Β:

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Β:

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Β:

ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Β:

13.00% 150,50

133,19

17,31

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ Γ: 24.00%
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Γ:
82,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Γ:
66,13
ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Γ:
15,87
ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ Δ: 36,00%
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥΔ:
345,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Δ:
253,68
ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥΔ:
91,32
ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ Ε: 00,00%
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Ε:
103,25
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Ε:
103,25
ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Ε:
0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΒΓΔ:
708,50
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΒΓΔ :
576,59
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ :
131,91
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ Ε:
103,25
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΡΙΘΜΙΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
14
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΙΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ: 234
ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΑΣ 2

 

 

9° ΠΕΔΙΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑ ΦΠΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
     
ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ Α: 06.00%
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Α:
0,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Α:
0,00
ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Α:
0,00
ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ Β: 13.00%
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Β:
0,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Β:
0,00
ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Β:
0,00
ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ Γ: 24.00%
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Γ:
124,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Γ:
100,00
ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Γ:
24,00
ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ Δ: 36,00%
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Δ:
0,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Δ:
0,00
ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Δ:
0,00
ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ Ε: 00,00%
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Ε:
0,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Ε:
0,00
ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Ε:
0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΒΓΔ:
124,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΒΓΔ :
100,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ :
24,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ε:
0,00 

10° ΠΕΔΙΟ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 01 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΞΗ :133,00 ΤΕΜΑΧΙΑ: 7
ΑΛΛΑΓΕΣ: -2,00 ΤΕΜΑΧΙΑ: 1
ΚΑΘ.ΑΞΙΑ :123,59 ΦΠΑΑ(06,00%): 7,41
ΤΜΗΜΑ 02
ΕΙΣΠΡΑΞΗ :150,50 ΤΕΜΑΧΙΑ: 7
ΑΛΛΑΓΕΣ: -0,00 ΤΕΜΑΧΙΑ: 0
ΚΑΘ.ΑΞΙΑ :133,19 ΦΠΑ Β (13,00%): 17,31
ΤΜΗΜΑ 03
ΕΙΣΠΡΑΞΗ :87,00 ΤΕΜΑΧΙΑ: 6
ΑΛΛΑΓΕΣ: -5,00 ΤΕΜΑΧΙΑ: 1
ΚΑΘ.ΑΞΙΑ :66,13 ΦΠΑΓ (24,00%): 15,87
ΤΜΗΜΑ 04
ΕΙΣΠΡΑΞΗ :345,00 ΤΕΜΑΧΙΑ: 5
ΑΛΛΑΓΕΣ: -0,00 ΤΕΜΑΧΙΑ: 0
ΚΑΘ.ΑΞΙΑ :253,68 ΦΠΑ Δ (36,00%): 91,32
ΤΜΗΜΑ 05
ΕΙΣΠΡΑΞΗ :113,25 ΤΕΜΑΧΙΑ: 7
ΑΛΛΑΓΕΣ: -10,00 ΤΕΜΑΧΙΑ: 1
ΚΑΘ.ΑΞΙΑ :103,25 ΦΠΑΕ (00,00%): 00,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 828,75
ΠΩΛΗΘΕΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ: 32
ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 17,00
ΑΛΛΑΧΘΕΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ: 3,00
Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ...

 

11° ΠΕΔΙΟ-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 01
ΕΙΣΠΡΑΞΗ :800,00 ΤΕΜΑΧΙΑ: 25
ΑΛΛΑΓΕΣ: -17,00 ΤΕΜΑΧΙΑ: 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 02
ΕΙΣΠΡΑΞΗ :28,75 ΤΕΜΑΧΙΑ: 7
ΑΛΛΑΓΕΣ: -0,00 ΤΕΜΑΧΙΑ: 0
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: 828,75
ΠΩΛΗΘΕΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ: 32,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: 17,00
ΑΛΛΑΧΘΕΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ: 3,00

 

12° ΠΕΔΙΟ ΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΜΙΕΥΜΕΝΑΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΙΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ: 234
ΦΠΑΑ: 06.00%
ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Α: 7.437,96
ΦΠΑ Β: 13.00%
ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Β: 22.614,31
ΦΠΑ Γ: 24,00%
ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Γ: 11.330,60
ΦΠΑ Δ: 36.00%
ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Δ: 269,63
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΒΓΔ: 348.442,58
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ Ε: 2.004,91
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ 23311,00

 

13° ΠΕΔΙΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΏΝ
ΕΝΤΑΜΙΕΥΜΕΝΑΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
ΣΥΝ.ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ 32
ΦΠΑΑ: 06.00%
ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Α: 0,00
ΦΠΑ Β: 13.00%
ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Β: 0,00
ΦΠΑ Γ: 24,00%
ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Γ: 324,00
ΦΠΑ Δ: 36.00%
ΦΠΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ Δ: 0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΒΓΔ: 324,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ε 0,00

 

14° ΠΕΔΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΤΑΜΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
ΒΛΑΒΗ CMOS
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ: 0001
ΓΕΝΙΚΕΣ: 0029
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ: 0001
ΓΕΝΙΚΕΣ: 0031
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Φ.Μ
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ: 0000
ΓΕΝΙΚΕΣ: 0000
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΚΥΠΩΤΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ: 0000
ΓΕΝΙΚΕΣ: 0003
ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΠΑ: 04
ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΕΚΤΙΚΟΥ: 02


 

15° ΠΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΗΜ


 

16° ΠΕΔΙΟ Αναγραφή στοιχείων παρ 2.9.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ -ΛΗΞΗ2.26.3. Εκτύπωση Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης

2.26.3.1. Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η ανάγνωση και εκτύπωση του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης κατ’ επιλογή οποιασδήποτε ημερολογιακής περιόδου (από - έως) και κατ’ επιλογή δύο διαφορετικών αριθμών δελτίων ημερησίας κίνησης «Z».

2.26.3.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο και ως εκ τούτου επ' αυτού αναγράφεται η ένδειξη «ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ». Στο δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης υποχρεωτικά αναγράφονται:

1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης

2. Διεύθυνση.

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα

4. ΑΦΜ

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης του ΦΗΜ.

6. Η χαρακτηριστική ένδειξη «ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ»

7. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί.

8. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου

9. Ανά ημερήσιο δελτίο «Ζ»:

I. ο αύξων αριθμός του δελτίου ημερησίας κίνησης «Ζ» και η ημερομηνία έκδοσής του

II. Τα ποσά Φ.Π.Α. της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ», διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή και διακεκριμένα επίσης για τα μη πιστωτικά και για τα πιστωτικά παραστατικά.

III. Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς ΦΠΑ) της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ», διακεκριμένα σ' αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ' αυτά που δεν υπάγονται και διακεκριμένα επίσης για τα μη πιστωτικά και για τα πιστωτικά παραστατικά.

IV. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου (συνολικά) της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ»και το πλήθος πιστωτικών ή ακυρωτικών παραστατικών ημέρας.

V. Το συνολικό ποσό πληρωμών με κάρτα, το αντίστοιχο πλήθος πληρωμών με κάρτα, καθώς και το συνολικό ποσό επιστροφών σε κάρτα, και το αντίστοιχο πλήθος επιστροφών σε κάρτα.

VI. Ο αριθμός των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ».

VII. Ο αριθμός των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors) της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ».

VIII. Ο αριθμός των τροποποιήσεων λεκτικών της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ».

IX. Ο αριθμός των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ».

X. Ο αριθμός των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου Τεχνικού

10. Οι αναφορές της φορολογικής μνήμης του ΦΗΜ για τη συγκεκριμένη περίοδο, με:

I. Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή.

11. Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς ΦΠΑ) έσοδα διακεκριμένα σ' αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ' αυτά που δεν υπάγονται και διακεκριμένα επίσης για τα μη πιστωτικά και για τα πιστωτικά παραστατικά.

III. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου (συνολικά) και το πλήθος πιστωτικών ή ακυρωτικών παραστατικών.

IV. Το συνολικό ποσό πληρωμών με κάρτα, το αντίστοιχο πλήθος πληρωμών με κάρτα, καθώς και το συνολικό ποσό επιστροφών σε κάρτα, και το αντίστοιχο πλήθος επιστροφών σε κάρτα.

V. Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ.

VI. Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors).

VII. Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτικών.

VIII. Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή.

IX. Τον συνολικό αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου Τεχνικού.

11. Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού.

2.26.4. Εκτύπωση Συνοπτικής Αναφοράς περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης.

2.26.4.1. Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η ανάγνωση και εκτύπωση συνοπτικής αναφοράς του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης κατ’ επιλογή οποιασδήποτε ημερολογιακής περιόδου (από - έως) και κατ’ επιλογή δύο διαφορετικών αριθμών δελτίων ημερησίας κίνησης «Z».

2.26.4.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο και ως εκ τούτου επ' αυτού αναγράφεται η ένδειξη «ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ». Στο δελτίο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ υποχρεωτικά αναγράφονται:

1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης.

2. Διεύθυνση.

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα.

4. ΑΦΜ.

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης του ΦΗΜ.

6. Η χαρακτηριστική ένδειξη «ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ».

7. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί.

8. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου.

9. Οι αναφορές της φορολογικής μνήμης του ΦΗΜ για τη συγκεκριμένη περίοδο, με:

I. Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή και διακεκριμένα επίσης για τα μη πιστωτικά και για τα πιστωτικά παραστατικά.

II. Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς ΦΠΑ) έσοδα διακεκριμένα σ' αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ' αυτά που δεν υπάγονται και διακεκριμένα επίσης για τα μη πιστωτικά και για τα πιστωτικά παραστατικά.

III. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου (συνολικά) και το πλήθος πιστωτικών ή ακυρωτικών παραστατικών.

IV. Το συνολικό ποσό πληρωμών με κάρτα, το αντίστοιχο πλήθος πληρωμών με κάρτα, καθώς και το συνολικό ποσό επιστροφών σε κάρτα, και το αντίστοιχο πλήθος επιστροφών σε κάρτα.

V. Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ.

VI. Ο συνολικός αριθμός των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors).

VII-Ο συνολικός αριθμός των τροποποιήσεων λεκτικών.

VIII. Ο συνολικός αριθμός των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή.

IX. Ο συνολικός αριθμός των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου Τεχνικού.

10. Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού.

2.26.5. Εκτύπωση λοιπών πληροφοριακών δελτίων («Χ», κ.λ.π.).

2.26.5.1. Όταν o ΦHΜ εκδίδει λοιπά πληροφοριακά δελτία, ο εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων αναγράφει στο εκτυπούμενο δελτίο το χαρακτηριστικό «ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ» ευανάγνωστα.

2.26.5.2. Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα έκδοσης δελτίων αναλυτικής αναφοράς («Χ») πωλήσεων ημέρας ανά είδος και ανά κατηγορία. Το δελτίο αυτό ονομάζεται «ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΗΜΕΡΑΣ». Σ’ αυτήν αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία κάθε είδους, οι πωληθείσες ποσότητες και οι εισπράξεις ανά είδος και ανά κατηγορία, από την έκδοση του προηγούμενου δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ» μέχρι την στιγμή της έκδοσης της αναφοράς «Χ».

2.26.5.3. Για την απεικόνιση των γενικών συνολικών ποσών ημέρας, ημερολογιακής περιόδου, καθώς και των ποσών από αρχής λειτουργίας του ΦΗΜ, που εκτυπώνονται στα Δελτία Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» και λοιπών αναφορών «Χ», ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα εκτύπωσης αριθμού με ακέραιο τμήμα τουλάχιστον 7 ψηφίων χωρισμένο σε τριψήφια τμήματα, ξεκινώντας από τα λιγότερα σημαντικά σε αξία ψηφία, και δεκαδικό μέρος με ακριβώς 2 δεκαδικά ψηφία, τα οποία διαχωρίζονται από το ακέραιο μέρος με υποδιαστολή – κόμμα (π.χ. 9.999.999,99).

2.26.5.3. Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα έκδοσης δελτίων αναλυτικής αναφοράς («Χ») πωλήσεων ημέρας, το οποίο περιέχει τα αντίστοιχα στοιχεία και τα ποσά που εκτυπώνονται στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» χωρίς να γίνεται μηδενισμός των στοιχείων και ποσών του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», τα οποία μηδενίζονται μόνο μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».

2.27. Λοιπά Λειτουργικά χαρακτηριστικά

2.27.1 Εισιτήριο

Είναι δυνατόν ο ΦΗΜ να περιλαμβάνει δυνατότητα διαχείρισης εισιτηρίου. Τότε, στην περίπτωση αυτή :

2.27.1.1. Το εισιτήριο λειτουργεί ως προείσπραξη του ποσού μιας απόδειξης. Η λειτουργία αυτή είναι δυνατόν είτε να έχει προβλεφθεί και είναι προκαθορισμένη (ενσωματωμένη στο λογισμικό του ΦΗΜ), είτε είναι δυνατή με ειδικό προγραμματισμό χειριστή (π.χ. με πλήκτρο ή συνδυασμό πλήκτρων) και είδους.

2.27.1.2. Στην πρώτη περίπτωση η δυνατότητα αυτή αναφέρεται εμφανώς στα εγχειρίδια οδηγιών χειρισμού συντήρησης, ενώ στη δεύτερη γίνεται αναφορά στα εν λόγω εγχειρίδια, για τον σωστό τρόπο χρήσης της λειτουργίας του εισιτηρίου από τον χειριστή. Η λειτουργία του εισιτηρίου διαφέρει, ως προς αυτό το σημείο, από την έκπτωση σε Μερικό Σύνολο.

2.27.1.3. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης της αξίας του(των) εισιτηρίου(ων) από κάποιο συγκεκριμένο είδος, ή κατηγορία ΦΠΑ. Η αξία αυτή θα πρέπει να αφαιρείται επιμεριστικά σε όλα τα είδη του εκδιδομένου δελτίου απόδειξης.

2.27.1.4. Είναι υποχρεωτική η εμφάνιση του συνολικού ημερήσιου εισπραχθέντος ποσού από τα εισιτήρια καθώς και του συνολικού αριθμού τους, στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».

2.27.2. Κουπόνι

Είναι δυνατόν ο ΦΗΜ να περιλαμβάνει δυνατότητα διαχείρισης εκπτωτικών κουπονιών. Τότε, στην περίπτωση αυτή :

2.27.2.1. Το κουπόνι υπολογίζεται ως έκπτωση συγκεκριμένου είδους και όχι επί της αξίας Μερικού (ή ολικού) Συνόλου διαφόρων ειδών. Μετά από Μερικό Σύνολο δεν είναι δυνατή η χρήση έκπτωσης κουπονιού παρά