Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α05/ 1105/5/ 9.1.2013 Υπενθύμιση οδηγιών περί των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, κατόπιν υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου (Υ.Δ.Α.Α.Β.)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-01-2013 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α05/ 1105/5/ 9.1.2013
Υπενθύμιση οδηγιών περί των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, κατόπιν υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου (Υ.Δ.Α.Α.Β.)


Αθήνα, 9/1/2013
Αριθμ. Πρωτ. Α05/1105/5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
102 41 - Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Μητροφάνης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 240-241
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση οδηγιών περί των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, κατόπιν υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου (Υ.Δ.Α.Α.Β.).

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. 160/26-10-1988 Εγκύκλιος διαταγή μας.

Με αφορμή ευρήματα ελέγχων της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης καθώς και εντοπισθέντα μεμονωμένα περιστατικά λανθασμένης ή πλημμελούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10 του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., περί των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, κατόπιν Υπεύθυνης Δήλωσης Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου (Υ.Δ.Α.Α.Β.), κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα του Ιδρύματος από καταδολιεύσεις, χωρίς, ωστόσο, να περιορισθούν δικαιώματα των ασφαλισμένων, να επισημανθούν εκ νέου τα κάτωθι:

Οι προαναφερόμενες διατάξεις προβλέπουν ότι:

1. «Αν το ασφαλιστικό βιβλιάριο χαθεί ή καταστραφεί ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλο αντικαθίσταται σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.

2. Ο αιτών την αντικατάσταση οφείλει να προσκομίσει κάθε αναγκαία απόδειξη για το ακριβές περιεχόμενο του χαμένου βιβλιαρίου.

Αποδεικτικά μέσα για το σκοπό αυτό είναι, κατά πρώτο λόγο, το τυχόν σωζόμενο ασφαλιστικό βιβλιάριο του οποίου ζητείται η αντικατάσταση, στη συνέχεια οι εγγραφές στα μισθολόγια των εργοδοτών, οι μισθολογικές καταστάσεις των εργοδοτών που έχουν κατατεθεί στο Ίδρυμα και τέλος οι κατά το παρελθόν χορηγηθείσες από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος βεβαιώσεις και οι εγγραφές των αρμοδίων υπαλλήλων του Ιδρύματος στα βιβλία ελέγχου των εργοδοτών.

Αποκλείεται η με μαρτυρικές καταθέσεις απόδειξη του περιεχομένου του απολεσθέντος ή καταστραφέντος ασφαλιστικού βιβλιαρίου.

3. Με βάση τις προσκομιζόμενες έγγραφες αποδείξεις, εκδίδεται απόφαση διευθυντή του αρμόδιου υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και παραδίδεται στον αιτούντα, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι ημέρες ασφάλισης κατά έτη καθώς και ο κλάδος ασφάλισης που περιέχονταν στο χαμένο κ.λ.π. βιβλιάριο, σε αντικατάσταση του οποίου εκδίδεται η απόφαση αυτή.

Συγχρόνως εκδίδεται υπέρ του αιτούντος νέο ασφαλιστικό βιβλιάριο το οποίο θα φέρει και τις λοιπές στο άρθρο 8 παρ. 1 περιλαμβανόμενες ενδείξεις.

4. Κατά της απόφασης του διευθυντή του Υποκαταστήματος με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση για αντικατάσταση καθώς και κατά του περιεχομένου της μπορεί ο ασφαλισμένος να υποβάλει αίτηση θεραπείας και ν΄ ασκήσει τα λοιπά ένδικα μέσα».

Με την παράγραφο 2 επιδιώκεται να αποδοθούν στον ασφαλισμένο οι ημέρες εργασίας, που είχαν καταχωρηθεί σε απολεσθέν ή κατεστραμμένο ασφαλιστικό βιβλιάριο πριν την ανακεφαλαίωσή του, εφόσον από σαφώς απαριθμούμενα αποδεικτικά μέσα (μισθολογικές καταστάσεις, βεβαιώσεις του Ιδρύματος και εγγραφές των αρμοδίων υπαλλήλων μας στα Β.Ε.Ε.) προκύπτει ότι, ο εργοδότης κατέβαλε τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές αγοράζοντας ένσημα, που ακολούθως επικόλλησε στο ασφαλιστικό βιβλιάριο.

Συνεπώς, ο εντοπισμός και η διερεύνηση των μισθολογικών καταστάσεων καθώς και του Β.Ε.Ε. της κρίσιμης χρονικής περιόδου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση Υ.Δ.Α.Α.Β..

Απόδειξη του περιεχομένου απολεσθέντος ή κατεστραμμένου ασφαλιστικού βιβλιαρίου με μαρτυρικές καταθέσεις αποκλείεται. Ο αποκλεισμός των μαρτυρικών καταθέσεων από των περιοριστικώς και όχι ενδεικτικώς αναφερομένων στη παράγραφο 2 αποδεικτικών μέσων θεωρείται αυτονόητο ότι, περιλαμβάνει και σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των ενδιαφερομένων, των εργοδοτών τους ή τρίτων προσώπων καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά εργοδότη.

Τούτο διότι, μόνη η ένδειξη της παροχής εργασίας δεν αρκεί για την αναγνώριση του συγκεκριμένου χρόνου ασφάλισης με την υποβολή Υ.Δ.Α.Α.Β., αφού απ’ αυτή την απόδειξη δεν συνάγεται οπωσδήποτε ασφάλιση, η οποία προϋποθέτει έκδοση ασφαλιστικού βιβλιαρίου, αγορά ενσήμων από τον εργοδότη και επικόλλησή τους σ’ αυτό (Σ.τ.Ε. 2604/1980, 3448/1985, 3782/1990, 3064/1992 και 1999/2008).

Με την ευκαιρία υπενθυμίζεται ότι, οι κατ΄ ετος θεωρήσεις των βιβλιαρίων υγείας λαμβάνονται υπόψη για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης κατόπιν Υ.Δ.Α.Α.Β., αφού περιλαμβάνονται στις «βεβαιώσεις των αρμοδίων υπαλλήλων του Ιδρύματος» που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις (σχετ. Α05/1105/30.50.1985 Γεν. Έγγραφό μας).

Επίσης, στο υπ’ αριθ. Α34/261/45/30-9-2003 Γενικό Έγγραφό μας παρέχονται οδηγίες για το χειρισμό υποθέσεων, στις οποίες από αδιάσειστα στοιχεία της Υπηρεσίας μας προκύπτει ότι, καταβλήθηκαν οι αναλογούσες εισφορές και αγοράστηκαν τα ένσημα, που όμως δεν επικολλήθηκαν σε ασφαλιστικό βιβλιάριο. Στις περιπτώσεις αυτές η αναγνώριση γίνεται με την έκδοση Πράξεως Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) ή όταν το δικαίωμα του Ιδρύματος να εισπράξει τις αντίστοιχες εισφορές έχει παραγραφεί, με απόφαση του Διευθυντή του αρμόδιου Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ..

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες της υπ’ αριθ. 160/26-10-1988 ανακεφαλαιωτικής εγκυκλίου διαταγής μας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης