Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απόφαση 16/633/20.12.2012

Συγχώνευση ΟΣΕΚΑ - Δομή κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ - Κοινοποίηση της διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ σε άλλο κράτος μέλος

20 Δεκέμβριος 2012

Taxheaven.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

(ΦΕΚ Β' 12/10-01-2013)

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/633/20.12.2012 
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Συγχώνευση ΟΣΕΚΑ - Δομή κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ - Κοινοποίηση της διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ σε άλλο κράτος μέλος

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου 49, την παράγραφο 6 του άρθρου 68, την παράγραφο 3 του άρθρου 69, την παράγραφο 4 του άρθρου 70, την παράγραφο 5 του άρθρου 72, την παράγραφο 11 του άρθρου 89 και την παράγραφο 8 του άρθρου 91 του ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕK.Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/250/20.12.2012).

2. Την Οδηγία 2010/44/ΕΕ της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες διατάξεις για τις συγχωνεύσεις ΟΣΕΚΑ, τις δομές κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και τη διαδικασία κοινοποίησης.

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση έχει σκοπό την ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2010/44/ΕΕ της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010 η οποία ορίζει λεπτομερείς κανόνες για τη συγχώνευση ΟΣΕΚΑ, τη δομή κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και τη διαδικασία κοινοποίησης της διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ σε άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 2 
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «Αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου»: κάθε σημαντική μεταβολή της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου ενός ΟΣΕΚΑ.

2. «Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης»: ο συνθετικός δείκτης του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 583/2010 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010 που αφορά τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν, όταν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή το ενημερωτικό δελτίο ΟΣΕΚΑ παρέχονται μέσω διαδικτύου ή με άλλο σταθερό μέσο πλην του αντιγράφου σε έντυπη μορφή.

3. «Διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ»: κάθε στάδιο της διαδικασίας απόκτησης μεριδίων ΟΣΕΚΑ που προβλέπεται στο άρθρο 7 του ν. 4099/2012, καθώς και η ανακοίνωση, διαφήμιση, προβολή και προώθηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ και κάθε άλλη ενέργεια (συμπεριλαμβανομένης της παροχής επενδυτικών συμβουλών) που αποσκοπεί στην απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
Συγχώνευση ΟΣΕΚΑ

Άρθρο 3
Γενικοί κανόνες αναφορικά με τις πληροφορίες που παρέχονται στους μεριδιούχους για τη συγχώνευση ΟΣΕΚΑ

1. Οι πληροφορίες που παρέχονται στους μεριδιούχους με βάση το άρθρο 49 του ν. 4099/2012 διατυπώνονται συνοπτικά και σε μη τεχνική γλώσσα, ώστε οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη σχετικά με τον αντίκτυπο της προτεινόμενης συγχώνευσης στην επένδυσή τους.

Σε περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης, ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ παρέχει στους μεριδιούχους του, σε απλή γλώσσα, επεξηγήσεις αναφορικά με όρους ή διαδικασίες που αφορούν τον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ και οι οποίες διαφέρουν από αντίστοιχους όρους ή διαδικασίες που ισχύουν στο κράτος μέλος καταγωγής του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ. Αντίστοιχες επεξηγήσεις παρέχει και ο απορροφών ΟΣΕΚΑ στους δικούς του μεριδιούχους.

2. Οι πληροφορίες προς τους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ καλύπτουν τις ανάγκες ενημέρωσης των επενδυτών εκείνων, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ ή τον τρόπο λειτουργίας του. Επίσης, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να εφιστούν την προσοχή των επενδυτών στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και στη χρησιμότητά τους.

3. Οι πληροφορίες προς τους μεριδιούχους του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ επικεντρώνονται στη διαδικασία της συγχώνευσης και στον ενδεχόμενο αντίκτυπό της στον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ.

Άρθρο 4
Ειδικοί κανόνες αναφορικά με τις πληροφορίες που παρέχονται στους μεριδιούχους για τη συγχώνευση ΟΣΕΚΑ

1. Οι πληροφορίες προς τους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ με βάση την περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν. 4099/2012 περιλαμβάνουν επίσης:

α) τυχόν διαφορές στα δικαιώματα των μεριδιούχων του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης,

β) εάν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ διαφοροποιούν τους εν λόγω ΟΣΕΚΑ ως προς την κατηγοριοποίηση τους βάσει του συνθετικού δείκτη κινδύνου και απόδοσης ή προσδιορίζουν διαφορετικούς ουσιώδεις κινδύνους για κάθε ΟΣΕΚΑ, συγκριτική παρουσίαση των διαφορών αυτών,

γ) συγκριτική παρουσίαση των προμηθειών, εξόδων και αμοιβών που βαρύνουν τον απορροφώμενο και τον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ και τους μεριδιούχους τους, όπως αυτές αναφέρονται στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές εκάστου ΟΣΕΚΑ, 

δ) εάν ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ προβλέπει αμοιβή απόδοσης (performance fee), τον τρόπο υπολογισμού της εν λόγω αμοιβής έως ότου πραγματοποιηθεί η συγχώνευση,

ε) εάν ο απορροφών ΟΣΕΚΑ προβλέπει αμοιβή απόδοσης, τον τρόπο υπολογισμού της εν λόγω αμοιβής μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης, ώστε να διασφαλίζεται η δίκαιη μεταχείριση των μεριδιούχων του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ, 

στ) εάν οι συγχωνευόμενοι ΟΣΕΚΑ είναι εταιρείες επενδύσεων και δεν έχουν ορίσει εταιρεία διαχείρισης, την κατανομή των δαπανών που αφορούν την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της συγχώνευσης στον απορροφώμενο ή στον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ ή στους μεριδιούχους τους, με βάση το άρθρο 51 του ν. 4099/2012, και

ζ) εάν ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ, όταν πρόκειται για εταιρεία επενδύσεων, ή η εταιρεία διαχείρισής του, προτίθεται να προβεί σε αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου του πριν την πραγματοποίηση της συγχώνευσης, ρητή αναφορά της πρόθεσης αυτής.

2. Οι πληροφορίες προς τους μεριδιούχους του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ με βάση την περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν. 4099/2012 περιλαμβάνουν επιπλέον την εκτίμηση του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, όταν πρόκειται για εταιρεία επενδύσεων, ή της εταιρείας διαχείρισής του, σχετικά με το εάν η συγχώνευση θα έχει ουσιώδη αντίκτυπο στο χαρτοφυλάκιο του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, καθώς και εάν σκοπεύει να προβεί σε αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ πριν ή μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.

3. Οι πληροφορίες προς τους μεριδιούχους με βάση την περίπτωση γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν. 4099/2012 περιλαμβάνουν επίσης:

α) το λογιστικό χειρισμό τυχόν δεδουλευμένων εσόδων καθενός από τους συγχωνευόμενους ΟΣΕΚΑ, και

β) τον τρόπο πρόσβασης στην έκθεση του θεματοφύλακα, όπως αυτός προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 48 του ν. 4099/2012.

4. Εάν στους όρους της συγχώνευσης περιλαμβάνεται η καταβολή χρηματικού ποσού σε μετρητά κατά τα προβλεπόμενα στις υποπεριπτώσεις αα) και ββ) της περίπτωσης ιζ) του άρθρου 3 του ν. 4099/2012, οι πληροφορίες προς τους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για την καταβολή αυτή, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου και του τρόπου καταβολής σε αυτούς.

5. Οι πληροφορίες προς τους μεριδιούχους με βάση την περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν. 4099/2012 περιλαμβάνουν:

α) τη διαδικασία με την οποία οι μεριδιούχοι εγκρίνουν την πρόταση συγχώνευσης, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρο 45 του ν. 4099/2012, στις περιπτώσεις που ο απορροφών ή ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ αποτελεί ΑΕΕΜΚ, καθώς και τις ρυθμίσεις για την ενημέρωση των μεριδιούχων ως προς το αποτέλεσμα, 

β) λεπτομέρειες για τυχόν αναστολή της έκδοσης, της εξαγοράς ή της εξόφλησης των μεριδίων του απορροφώμενου ή του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του ν. 4099/2012, και

γ) την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης με βάση το άρθρο 52 του ν. 4099/2012.

6. Στις περιπτώσεις που ο απορροφών ή ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ αποτελεί ΑΕΕΜΚ και η πρόταση συγχώνευσης πρέπει να εγκριθεί από τους μεριδιούχους της, οι πληροφορίες μπορεί να περιέχουν συστάσεις της εταιρείας διαχείρισής τους ή του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕΕΜΚ ως προς τις ενέργειές τους.

7. Οι πληροφορίες προς τους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνουν:

α) την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας οι μεριδιούχοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής και να ζητούν την εξαγορά ή εξόφληση των μεριδίων του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ που κατέχουν,

β) εάν οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ δεν ασκήσουν εμπρόθεσμα τα δικαιώματά τους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 50 του ν. 4099/2012, το χρονικό σημείο κατά το οποίο δικαιούνται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως μεριδιούχοι πλέον του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, και 

γ) διευκρίνιση ότι οι μεριδιούχοι απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ που αποτελεί ΑΕΕΜΚ, οι οποίοι είτε καταψήφισαν την πρόταση συγχώνευσης, είτε δεν ψήφισαν καθόλου, και οι οποίοι δεν άσκησαν εμπρόθεσμα τα δικαιώματά τους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 50 του ν. 4099/2012, καθίστανται μεριδιούχοι του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ. 

8. Εάν οι πληροφορίες προς τους μεριδιούχους αναφορικά με τη συγχώνευση ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνουν και συνοπτική παρουσίαση των βασικών όρων της συγχώνευσης, πρέπει να υπάρχει παραπομπή στα επιμέρους σημεία της ενημέρωσης όπου βρίσκονται αναλυτικές πληροφορίες για κάθε θέμα.

Άρθρο 5
Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές

1. Στους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ παρέχεται επικαιροποιημένη έκδοση των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

2. Εάν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ έχουν τροποποιηθεί λόγω της προτεινόμενης συγχώνευσης, επικαιροποιημένη έκδοση αυτών παρέχεται και στους μεριδιούχους του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

Άρθρο 6 
Νέοι μεριδιούχοι

Μετά την έγκριση της προτεινόμενης συγχώνευσης ΟΣΕΚΑ από τις αρμόδιες αρχές του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ βάσει του άρθρου 46 του ν. 4099/2012 ή του άρθρου 39 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και μέχρι την πραγματοποίηση της συγχώνευσης, οι πληροφορίες προς τους μεριδιούχους του άρθρου 49 του ν. 4099/2012 και η επικαιροποιημένη έκδοση των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, παρέχονται σε κάθε πρόσωπο που αποκτά μερίδια είτε του απορροφώμενου είτε του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, καθώς και σε κάθε πρόσωπο που έχει ζητήσει να λάβει αντίγραφα του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων, του ενημερωτικού δελτίου ή των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές αμφοτέρων των ΟΣΕΚΑ.

Άρθρο 7
Τρόπος παροχής πληροφοριών αναφορικά με τη συγχώνευση

1. Ο απορροφώμενος και ο απορροφών ΟΣΕΚΑ παρέχουν προς τους μεριδιούχους τους τις πληροφορίες του άρθρου 49 του ν. 4099/2012 αναφορικά με τη συγχώνευση είτε μέσω αντιγράφου σε έντυπη μορφή, είτε με άλλο σταθερό μέσο.

2. Εάν οι πληροφορίες παρέχονται με άλλο σταθερό μέσο πλην του αντιγράφου σε έντυπη μορφή, πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η παροχή πληροφοριών με άλλο σταθερό μέσο είναι ενδεδειγμένη λαμβανομένης υπόψη της φύσεως της σχέσης συνεργασίας μεταξύ του μεριδιούχου και του απορροφώμενου ή του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της εταιρείας διαχείρισής τους, και

β) ο μεριδιούχος στον οποίο παρέχονται οι πληροφορίες, όταν καλείται να επιλέξει τον τρόπο ενημέρωσής του είτε μέσω αντιγράφου σε έντυπη μορφή είτε με άλλο σταθερό μέσο, ρητώς επιλέγει την ενημέρωσή του με άλλο σταθερό μέσο.

3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, η παροχή πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας θεωρείται ενδεδειγμένη, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο μεριδιούχος έχει τακτικά πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τέτοια απόδειξη συνιστά η υπόδειξη από τον μεριδιούχο ορισμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον απορροφώμενο ή τον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, την εταιρεία διαχείρισης τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
Δομή κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ

ΤΜΗΜΑ 1
Σύμβαση μεταξύ κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ

Άρθρο 8
Ενημέρωση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ

Η σύμβαση μεταξύ κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του ν. 4099/2012 περιλαμβάνει τα ακόλουθα όσον αφορά την ενημέρωση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ από τον κύριο ΟΣΕΚΑ: 

α) το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος ΟΣΕΚΑ παρέχει στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ αντίγραφο του κανονισμού του ή των καταστατικών του εγγράφων, του ενημερωτικού του δελτίου και των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές ή οποιασδήποτε τροποποίησής τους,

β) το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος ΟΣΕΚΑ ενημερώνει τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ για την ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης επενδύσεων και διαχείρισης κινδύνων σε τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4099/2012

γ) εάν έχει συμφωνηθεί η παροχή από τον κύριο ΟΣΕΚΑ στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ εσωτερικών εγγράφων που αφορούν τη λειτουργία του κύριου ΟΣΕΚΑ, το χρόνο και τον τρόπο παροχής εγγράφων όπως αυτών που αφορούν τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων και τις εκθέσεις κανονιστικής συμμόρφωσης,

δ) τον τρόπο, το χρόνο και τις λεπτομέρειες που θα παρέχει ο κύριος ΟΣΕΚΑ στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ σε περίπτωση παράβασης διατάξεων της νομοθεσίας ή μη τήρησης διατάξεων του κανονισμού ή των καταστατικών του εγγράφων ή της σύμβασης που έχει συνάψει με τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ,

ε) εάν ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα για λόγους αντιστάθμισης κινδύνου, το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος ΟΣΕΚΑ θα παρέχει στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ πληροφορίες σχετικά με την πραγματική έκθεση του κύριου ΟΣΕΚΑ σε κίνδυνο από την επένδυση σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, ώστε ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ να δύναται να υπολογίσει τη συνολική του έκθεση σε κίνδυνο για την τήρηση των ορίων της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του ν. 4099/2012, και

στ) εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχει συνάψει με άλλα πρόσωπα συμβάσεις ανταλλαγής πληροφοριών, το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις συμβάσεις αυτές.

Άρθρο 9
Απόκτηση και εξαγορά ή εξόφληση μεριδίων του κύριου ΟΣΕΚΑ

Η σύμβαση μεταξύ κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του ν. 4099/2012 περιλαμβάνει τα ακόλουθα όσον αφορά την απόκτηση και εξαγορά ή εξόφληση μεριδίων του κύριου ΟΣΕΚΑ από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ:

α) τις κατηγορίες μεριδίων (classes) του κύριου ΟΣΕΚΑ στις οποίες δύναται να επενδύει ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ,

β) τις επιβαρύνσεις και τα έξοδα που βαρύνουν τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ, καθώς και λεπτομέρειες για τυχόν έκπτωση ή επιστροφή αυτών από τον κύριο ΟΣΕΚΑ, και 

γ) εάν προβλέπεται στη σύμβαση μεταξύ του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ η δυνατότητα μεταβίβασης εισφορών σε είδος (στοιχεία ενεργητικού πλην μετρητών) από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ προς τον κύριο ΟΣΕΚΑ, τους όρους της μεταβίβασης αυτής.

Άρθρο 10
Βασικές ρυθμίσεις για τις συναλλαγές επί μεριδίων κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ

Η σύμβαση μεταξύ κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του ν. 4099/2012 περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές ρυθμίσεις για τις συναλλαγές επί μεριδίων του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ:

α) το συντονισμό για την ταύτιση των χρόνων αποτίμησης της αξίας του καθαρού ενεργητικού του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και δημοσιοποίησης της τιμής των μεριδίων τους ή και άλλες ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την τήρηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν. 4099/2012

β) το συντονισμό του χρόνου υποβολής από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ της αίτησης απόκτησης ή εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίων του κύριου ΟΣΕΚΑ, και εάν μεσολαβούν τρίτα πρόσωπα στη διαδικασία αυτή, στοιχεία για τη μεσολάβηση αυτή, 

γ) τις ρυθμίσεις που απαιτούνται, εάν τα μερίδια του κύριου ή του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ ή αμφοτέρων έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε δευτερογενή αγορά,

δ) εάν τα μερίδια του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα, τη σχέση μετατροπής,

ε) τους κύκλους διακανονισμού και τους όρους καταβολής των πληρωμών που απαιτούνται για τη διάθεση, εξαγορά ή εξόφληση μεριδίων του κύριου ΟΣΕΚΑ, και εάν αυτό προβλέπεται, τους όρους βάσει των οποίων ο κύριος ΟΣΕΚΑ δύναται να μεταβιβάζει στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ εισφορές σε είδος προκειμένου να ικανοποιήσει αιτήσεις εξαγοράς ή εξόφλησης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, ιδίως σε περίπτωση λύσης, συγχώνευσης ή διάσπασης του κύριου ΟΣΕΚΑ με βάση τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 68 του ν. 4099/2012,

στ) τη διαδικασία χειρισμού των αιτημάτων και καταγγελιών των μεριδιούχων που να διασφαλίζει τη δέουσα διεκπεραίωσή τους,

ζ) στην περίπτωση που ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα και το ενημερωτικό δελτίο του κύριου ΟΣΕΚΑ προβλέπει ορισμένα δικαιώματα ή εξουσίες σχετικά με τους μεριδιούχους του και ο κύριος ΟΣΕΚΑ επιλέγει να περιορίσει ή να προκαθορίσει την άσκηση όλων ή ορισμένων εξ αυτών αναφορικά με τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ, αναφορά των όρων βάσει των οποίων προτίθεται να το πράξει,

η) τον τρόπο και το χρόνο κοινοποίησης, από αμφότερους τους ΟΣΕΚΑ, της προσωρινής αναστολής της διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων τους, καθώς και της άρσης της αναστολής, και

θ) τις ρυθμίσεις για την κοινοποίηση και την αντιμετώπιση σφαλμάτων στον καθορισμό της καθαρής τιμής των μεριδίων του κύριου ΟΣΕΚΑ.

Άρθρο 11
Βασικές ρυθμίσεις για την έκθεση ελέγχου

Η σύμβαση μεταξύ κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του ν. 4099/2012 περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές ρυθμίσεις για την έκθεση ελέγχου:

α) εάν η διαχειριστική χρήση του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ συμπίπτουν, τον συντονισμό της ημερομηνίας σύνταξης της ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης εκάστου ΟΣΕΚΑ, και

β) εάν η διαχειριστική χρήση κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ διαφέρουν, τις ρυθμίσεις που απαιτούνται ώστε ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ να λαμβάνει από τον κύριο ΟΣΕΚΑ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να συντάξει έγκαιρα την ετήσια και εξαμηνιαία έκθεσή του. Οι ρυθμίσεις αυτές πρέπει να προβλέπουν την υποχρέωση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή του κύριου ΟΣΕΚΑ να συντάσσει πρόσθετη έκθεση με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία της ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 70 του ν. 4099/2012.

Άρθρο 12 
Πρόσθετες ρυθμίσεις

Η σύμβαση μεταξύ κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του ν. 4099/2012 περιλαμβάνει τις ακόλουθες πρόσθετες ρυθμίσεις:

α) τον τρόπο και το χρόνο κοινοποίησης από τον κύριο ΟΣΕΚΑ των σημαντικών τροποποιήσεων που προτίθεται να επιφέρει στον κανονισμό ή στα καταστατικά του έγγραφα, στο ενημερωτικό του δελτίο και στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται στις πληροφορίες τις οποίες ο κύριος ΟΣΕΚΑ υποχρεούται να παρέχει στους μεριδιούχους με βάση τον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα και το ενημερωτικό του δελτίο, 

β) τον τρόπο και χρόνο ενημέρωσης από τον κύριο ΟΣΕΚΑ σχετικά με προγραμματισμένη ή προτεινόμενη λύση, συγχώνευση ή διάσπασή του, 

γ) εάν εκλείψουν ή αναμένεται να εκλείψουν οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό των ΟΣΕΚΑ ως κύριου ή τροφοδοτικού αντίστοιχα, τον τρόπο και το χρόνο ενημέρωσης από τον εκάστοτε ΟΣΕΚΑ,

δ) εάν ο κύριος ή ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ προτίθεται να αντικαταστήσει την εταιρεία διαχείρισής του, τον θεματοφύλακα, τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο έχει αναθέσει τη διαχείριση επενδύσεων ή τη διαχείριση κινδύνων, τον τρόπο και τον χρόνο κοινοποίησης της πληροφορίας αυτής από τον εκάστοτε ΟΣΕΚΑ, και

ε) τον τρόπο και το χρόνο κοινοποίησης οποιωνδήποτε άλλων τροποποιήσεων που ο κύριος ΟΣΕΚΑ προτίθεται να επιφέρει στις βασικές ρυθμίσεις.

Άρθρο 13 
Εφαρμοστέο δίκαιο

1. Εάν ο τροφοδοτικός και ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχουν λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας βάσει των διατάξεων του ν. 4099/2012, η σύμβαση μεταξύ του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του ν. 4099/2012, προβλέπει ότι διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και ότι αμφότεροι οι ΟΣΕΚΑ συμφωνούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.

2. Εάν ο τροφοδοτικός και ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχουν λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας σε διαφορετικό κράτος μέλος, η σύμβαση μεταξύ του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του ν. 4099/2012 προβλέπει ότι διέπεται είτε από το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο έχει λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είτε από το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο έχει λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας ο κύριος ΟΣΕΚΑ, και ότι αμφότεροι οι ΟΣΕΚΑ συμφωνούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του κράτους μέλους του οποίου το δίκαιο όρισαν στη σύμβαση ως εφαρμοστέο.

ΤΜΗΜΑ 2
Εσωτερικός κανονισμός επιχειρηματικής συμπεριφοράς

Άρθρο 14 
Σύγκρουση συμφερόντων

Ο εσωτερικός κανονισμός επιχειρηματικής συμπεριφοράς της εταιρείας διαχείρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του ν. 4099/2012 περιλαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ ή μεταξύ του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του κύριου ΟΣΕΚΑ, εφόσον το θέμα αυτό δεν ρυθμίζεται επαρκώς από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 15
Απόκτηση και εξαγορά ή εξόφληση μεριδίων του κύριου ΟΣΕΚΑ

Ο εσωτερικός κανονισμός επιχειρηματικής συμπεριφοράς της εταιρείας διαχείρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του ν. 4099/2012 περιλαμβάνει τα ακόλουθα όσον αφορά την απόκτηση και εξαγορά ή εξόφληση μεριδίων του κύριου ΟΣΕΚΑ από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ:

α) τις κατηγορίες μεριδίων (classes) του κύριου ΟΣΕΚΑ στις οποίες δύναται να επενδύει ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, 

β) τις επιβαρύνσεις και τα έξοδα που βαρύνουν τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ, καθώς και λεπτομέρειες για τυχόν έκπτωση ή επιστροφή αυτών από τον κύριο ΟΣΕΚΑ, και 

γ) εάν προβλέπεται στη σύμβαση μεταξύ του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ η δυνατότητα μεταβίβασης εισφορών σε είδος (στοιχεία ενεργητικού πλην μετρητών) από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ προς τον κύριο ΟΣΕΚΑ, τους όρους της μεταβίβασης αυτής.

Άρθρο 16
Βασικές ρυθμίσεις για τις συναλλαγές επί μεριδίων κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ

Ο εσωτερικός κανονισμός επιχειρηματικής συμπεριφοράς της εταιρείας διαχείρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του ν. 4099/2012 περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές ρυθμίσεις για τις συναλλαγές επί μεριδίων του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ:

α) το συντονισμό για την ταύτιση των χρόνων αποτίμησης της αξίας του καθαρού ενεργητικού του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και δημοσιοποίησης της τιμής των μεριδίων τους ή και άλλες ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την τήρηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν. 4099/2012

β) το συντονισμό του χρόνου υποβολής από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ της αίτησης απόκτησης ή εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίων του κύριου ΟΣΕΚΑ, και εάν μεσολαβούν τρίτα πρόσωπα στη διαδικασία αυτή, στοιχεία για τη μεσολάβηση αυτή, 

γ) τις ρυθμίσεις που απαιτούνται, εάν τα μερίδια του κύριου ή του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ ή αμφοτέρων έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε δευτερογενή αγορά,

δ) εάν τα μερίδια του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα, τη σχέση μετατροπής,

ε) τους κύκλους διακανονισμού και τους όρους καταβολής των πληρωμών που απαιτούνται για τη διάθεση, εξαγορά ή εξόφληση μεριδίων του κύριου ΟΣΕΚΑ, και εάν αυτό προβλέπεται, τους όρους βάσει των οποίων ο κύριος ΟΣΕΚΑ δύναται να μεταβιβάζει στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ εισφορές σε είδος προκειμένου να ικανοποιήσει αιτήσεις εξαγοράς ή εξόφλησης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, ιδίως σε περίπτωση λύσης, συγχώνευσης ή διάσπασης του κύριου ΟΣΕΚΑ με βάση τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 68 του ν. 4099/2012,

στ) στην περίπτωση που ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα και το ενημερωτικό δελτίο του κύριου ΟΣΕΚΑ προβλέπει ορισμένα δικαιώματα ή εξουσίες σχετικά με τους μεριδιούχους του και ο κύριος ΟΣΕΚΑ επιλέγει να περιορίσει ή να προκαθορίσει την άσκηση όλων ή ορισμένων εξ αυτών αναφορικά με τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ, δήλωση των όρων βάσει των οποίων προτίθεται να το πράξει, ζ) τον τρόπο και το χρόνο κοινοποίησης, από αμφότερους τους ΟΣΕΚΑ, της προσωρινής αναστολής της διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων τους, καθώς και της άρσης της αναστολής, και

η) τις ρυθμίσεις για την κοινοποίηση και την αντιμετώπιση σφαλμάτων στον καθορισμό της καθαρής τιμής των μεριδίων του κύριου ΟΣΕΚΑ.

Άρθρο 17
Βασικές ρυθμίσεις για την έκθεση ελέγχου

Ο εσωτερικός κανονισμός επιχειρηματικής συμπεριφοράς της εταιρείας διαχείρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του ν. 4099/2012 περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές ρυθμίσεις για την έκθεση ελέγχου:

α) εάν η διαχειριστική χρήση του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ συμπίπτουν, τον συντονισμό της ημερομηνίας σύνταξης της ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης εκάστου ΟΣΕΚΑ, και

β) εάν η διαχειριστική χρήση κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ διαφέρουν, τις ρυθμίσεις που απαιτούνται ώστε ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ να λαμβάνει από τον κύριο ΟΣΕΚΑ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να συντάξει έγκαιρα την ετήσια και εξαμηνιαία έκθεσή του. Οι ρυθμίσεις αυτές πρέπει να προβλέπουν την υποχρέωση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή του κύριου ΟΣΕΚΑ να συντάσσει πρόσθετη έκθεση με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία της ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 70 του ν. 4099/2012.

ΤΜΗΜΑ 3
Λύση, συγχώνευση ή διάσπαση του κύριου ΟΣΕΚΑ

Άρθρο 18 
Λύση του κύριου ΟΣΕΚΑ

1. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός δύο (2) μηνών αφότου ο κύριος ΟΣΕΚΑ του γνωστοποίησε την απόφασή του να λυθεί, τα ακόλουθα:

α) στην περίπτωση που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ προτίθεται να επενδύσει τουλάχιστον το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των στοιχείων του ενεργητικού του σε μερίδια άλλου κύριου ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την περίπτωση α) της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του ν. 4099/2012:
i) αίτηση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ για τη χορήγηση έγκρισης,
ii) αίτηση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ για τη χορήγηση έγκρισης των απαιτούμενων τροποποιήσεων στον κανονισμό ή στα καταστατικά του έγγραφα,
iii) τις τροποποιήσεις στο ενημερωτικό του δελτίο και στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, και
iv) τα λοιπά έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 67 του ν. 4099/2012.

β) στην περίπτωση που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ προτίθεται να μετατραπεί σε ΟΣΕΚΑ που δεν είναι τροφοδοτικός σύμφωνα με την περίπτωση β) της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του ν. 4099/2012:
i) αίτηση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ για τη χορήγηση έγκρισης των απαιτούμενων τροποποιήσεων στον κανονισμό ή στα καταστατικά του έγγραφα, και
ii) τις τροποποιήσεις στο ενημερωτικό του δελτίο και στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές.

γ) στην περίπτωση που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ προτίθεται να λυθεί, κοινοποίηση της πρόθεσής του αυτής.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ ενημερώσει τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ για τη λύση του περισσότερο από πέντε (5) μήνες πριν από την έναρξη της διαδικασίας λύσης, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα αναφερόμενα υπό α), β) ή γ) της παραγράφου 1 έγγραφα τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη της διαδικασίας λύσης.

3. Εάν ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δεν προτίθεται να προβεί σε μία από τις αναφερόμενες υπό α) και β) της παραγράφου 1 ενέργειες, ενημερώνει αμελλητί τους μεριδιούχους του ότι θα λυθεί λόγω λύσης του κύριου ΟΣΕΚΑ.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαντά στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ επί της αίτησής του εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την υποβολή του συνόλου των αναφερομένων υπό α) και β) της παραγράφου 1 εγγράφων.

5. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ενημερώνει αμελλητί τον κύριο ΟΣΕΚΑ για τη λήψη της χορηγηθείσης σύμφωνα με την παράγραφο 4 έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

6. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγήσει έγκριση για την επένδυση τουλάχιστον του ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των στοιχείων του ενεργητικού του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σε μερίδια άλλου κύριου ΟΣΕΚΑ, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ λαμβάνει αμέσως μετά την ενημέρωσή του με βάση την παράγραφο 4 τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 72 του ν. 4099/2012.

7. Εάν η διανομή του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου ή η απόδοση του προϊόντος της εκκαθάρισης της ΑΕΕΜΚ (κύριου ΟΣΕΚΑ) πραγματοποιηθεί πριν από την επέλευση των γεγονότων των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 1, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ έγκριση υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το ενεργητικό του λυθέντος αμοιβαίου κεφαλαίου ή το προϊόν εκκαθάρισης της λυθείσης ΑΕΕΜΚ περιέρχεται στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ:
i) σε μετρητά, ή
ii) εν όλω ή εν μέρει, με μεταβίβαση εισφορών σε είδος, εάν υπάρχει σχετική βούληση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και εφόσον αυτό προβλέπεται στη σύμβαση μεταξύ τροφοδοτικού και κύριου ΟΣΕΚΑ ή στον εσωτερικό κανονισμό επιχειρηματικής συμπεριφοράς της (κοινής) εταιρίας διαχείρισης και στην απόφαση λύσης του κύριου ΟΣΕΚΑ. Στην περίπτωση αυτή, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ μπορεί να μετατρέψει ανά πάσα στιγμή σε μετρητά τις μεταβιβασθείσες εισφορές σε είδος.

β) πριν από την επένδυση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σε μερίδια άλλου κύριου ΟΣΕΚΑ ή πριν από την μετατροπή του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σε μη τροφοδοτικό, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να προβεί σε διαχείριση του ενεργητικού του (λυθέντος) αμοιβαίου κεφαλαίου ή του προϊόντος εκκαθάρισης της (λυθείσης) ΑΕΕΜΚ που εισέπραξε σε μετρητά, παρά μόνον για λόγους αποτελεσματικής διαχείρισής τους.

Άρθρο 19
Συγχώνευση ή διάσπαση του κύριου ΟΣΕΚΑ

1. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός ενός μηνός αφότου ο κύριος ΟΣΕΚΑ του γνωστοποίησε την επικείμενη συγχώνευση ή διάσπασή του με βάση το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 68 του ν. 4099/2012, τα ακόλουθα:

α) στην περίπτωση που, μετά τη συγχώνευση ή διάσπαση του κύριου ΟΣΕΚΑ, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ παραμείνει τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ του ίδιου κύριου ΟΣΕΚΑ:
i) αίτηση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ για τη χορήγηση έγκρισης,
ii) αίτηση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ για τη χορήγηση έγκρισης των απαιτούμενων τροποποιήσεων στον κανονισμό ή στα καταστατικά του έγγραφα, και
iii) τις τροποποιήσεις στο ενημερωτικό του δελτίο και στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές.

β) στην περίπτωση που, μετά τη συγχώνευση ή διάσπαση του κύριου ΟΣΕΚΑ, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ μετατραπεί σε τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ άλλου κύριου ΟΣΕΚΑ ο οποίος θα προκύψει από τη συγχώνευση ή διάσπαση, ή εάν ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ προτίθεται να επενδύσει τουλάχιστον το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των στοιχείων του ενεργητικού του σε μερίδια άλλου κύριου ΟΣΕΚΑ ο οποίος δεν θα προκύψει από τη συγχώνευση ή διάσπαση:
i) αίτηση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ για τη χορήγηση έγκρισης,
ii) αίτηση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ για τη χορήγηση έγκρισης των απαιτούμενων τροποποιήσεων στον κανονισμό ή στα καταστατικά του έγγραφα,
iii) τις τροποποιήσεις στο ενημερωτικό του δελτίο και στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, και
iv) τα λοιπά έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 67 του ν. 4099/2012.

γ) στην περίπτωση που, μετά τη συγχώνευση ή διάσπαση του κύριου ΟΣΕΚΑ, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ μετατραπεί σε ΟΣΕΚΑ που δεν είναι τροφοδοτικός σύμφωνα με την περίπτωση β) της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του ν. 4099/2012:
i)αίτηση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ για τη χορήγηση έγκρισης των απαιτούμενων τροποποιήσεων στον κανονισμό ή στα καταστατικά του έγγραφα, και
ii) τις τροποποιήσεις στο ενημερωτικό του δελτίο και στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, και

δ) στην περίπτωση που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ προτίθεται να λυθεί, κοινοποίηση της πρόθεσής του αυτής.

Για τους σκοπούς εφαρμογής των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 1 ισχύουν τα εξής:

Η διατύπωση «παραμένει τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ του ίδιου κύριου ΟΣΕΚΑ» αφορά τις εξής περιπτώσεις:

α) στην περίπτωση συγχώνευσης, ο κύριος ΟΣΕΚΑ είναι ο απορροφών ΟΣΕΚΑ, 

β) στην περίπτωση διάσπασης, ο κύριος ΟΣΕΚΑ εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς ουσιαστικές διαφορές ως ένας εκ των ΟΣΕΚΑ που προκύπτουν από τη διάσπαση και συνεπώς παραμένει κύριος του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

Η διατύπωση «μετατρέπεται σε τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ άλλου κύριου ΟΣΕΚΑ ο οποίος θα προκύψει από τη συγχώνευση ή διάσπαση του κύριου ΟΣΕΚΑ» αφορά τις εξής περιπτώσεις: 

α) στην περίπτωση συγχώνευσης, ο κύριος ΟΣΕΚΑ είναι ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ καθίσταται μεριδιούχος του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, 

β) στην περίπτωση διάσπασης, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δεν παραμένει μεριδιούχος του κύριου ΟΣΕΚΑ, αλλά καθίσταται μεριδιούχος έτερου ΟΣΕΚΑ που προκύπτει από τη διάσπαση, ο οποίος έχει ουσιώδεις διαφορές από τον κύριο ΟΣΕΚΑ.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ ενημερώσει τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ για τη συγχώνευση ή διάσπαση περισσότερο από τέσσερις (4) μήνες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης ή διάσπασης του κύριου ΟΣΕΚΑ, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα αναφερόμενα υπό α) και β) και γ) της παραγράφου 1 έγγραφα τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης ή διάσπασης.
Εάν ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δεν προτίθεται να προβεί σε μία από τις αναφερόμενες υπό α), β) ή γ) της παραγράφου 1 ενέργειες, ενημερώνει αμελλητί τους μεριδιούχους του και τον κύριο ΟΣΕΚΑ ότι θα λυθεί λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης του κύριου ΟΣΕΚΑ.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαντά στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ επί της αίτησής του εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την υποβολή του συνόλου των αναφερομένων υπό α), β) ή γ) της παραγράφου 1 εγγράφων.
Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ενημερώνει αμελλητί τον κύριο ΟΣΕΚΑ για τη λήψη της χορηγηθείσης σύμφωνα με την παράγραφο 5 έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγήσει έγκριση για την περίπτωση β) της παραγράφου 1, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ λαμβάνει αμελλητί μετά την ενημέρωσή του με βάση την παράγραφο 5 τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 72 του ν. 4099/2012.
Στις περιπτώσεις β) και γ) της παραγράφου 1, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δύναται να ζητήσει, με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 50 ή την παράγραφο 5 του άρθρου 68 του ν. 4099/2012, την εξαγορά ή εξόφληση των μεριδίων του κύριου ΟΣΕΚΑ που κατέχει, εάν πριν από την πραγματοποίηση της συγχώνευσης ή διάσπασης και μέχρι την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ αίτησης εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του κύριου ΟΣΕΚΑ που κατέχει, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν του έχει χορηγήσει την έγκριση που έχει αιτηθεί με βάση την παράγραφο 1. Προτού προβεί στην υποβολή αίτησης εξαγοράς ή εξόφλησης, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ επιβεβαιώνει ότι δεν είναι δυνατή μέσω εναλλακτικών λύσεων η μείωση ή αποφυγή των προμηθειών εξόφλησης ή εξαγοράς ή άλλων επιβαρύνσεων για τους δικούς του μεριδιούχους.

Επίσης, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δύναται να ζητήσει, με βάση τα ανωτέρω, την εξαγορά ή εξόφληση των μεριδίων του κύριου ΟΣΕΚΑ που κατέχει, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεαστεί το δικαίωμα των δικών του μεριδιούχων του να ζητήσουν την εξαγορά ή εξόφληση των μεριδίων τους στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ με βάση την περίπτωση δ) της παράγραφου 1 του άρθρου 72 του ν. 4099/2012.

Εάν ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ζητήσει την εξαγορά ή εξόφληση των μεριδίων του κύριου ΟΣΕΚΑ που κατέχει, λαμβάνει τα εξής ποσά:

α) την αξία των μεριδίων που εξαγοράζονται ή εξοφλούνται σε μετρητά, 

β) μέρος ή το σύνολο της αξίας των μεριδίων που εξαγοράζονται ή εξοφλούνται με μεταβίβαση εισφορών σε είδος, εάν υπάρχει σχετική βούληση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και εφόσον αυτό προβλέπεται στη σύμβαση μεταξύ τροφοδοτικού και κύριου ΟΣΕΚΑ. Στην περίπτωση αυτή, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ μπορεί να μετατρέψει ανά πάσα στιγμή σε μετρητά τις μεταβιβασθείσες εισφορές σε είδος.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί έγκριση στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ με βάση την παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι πριν από την επένδυση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σε μερίδια άλλου κύριου ΟΣΕΚΑ ή πριν από την μετατροπή του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σε μη τροφοδοτικό, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να προβεί σε διαχείριση των ποσών που εισέπραξε σε μετρητά από την εξαγορά ή εξόφληση μεριδίων του κύριου ΟΣΕΚΑ που κατείχε, παρά μόνον για λόγους αποτελεσματικής διαχείρισής τους.

ΤΜΗΜΑ 4 
Θεματοφύλακες

Άρθρο 20
Συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών των θεματοφυλάκων του κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ

Στη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών των θεματοφυλάκων του κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 69 του ν. 4099/2012 αναφέρονται τα ακόλουθα: 

α) τα έγγραφα και οι πληροφορίες που οι θεματοφύλακες θα ανταλλάσσουν μεταξύ τους σε τακτική βάση, καθώς και εάν αυτές οι πληροφορίες θα παρέχονται κατόπιν σχετικού αιτήματος,

β) ο τρόπος και ο χρόνος παροχής, συμπεριλαμβανομένης τυχόν προθεσμίας, των πληροφοριών από τον θεματοφύλακα του κύριου ΟΣΕΚΑ στον θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ,

γ) ο συντονισμός των ενεργειών αμφότερων των θεματοφυλάκων, στο βαθμό που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων τους, όσον αφορά θέματα λειτουργίας, όπως:
i) τη διαδικασία υπολογισμού της αξίας του καθαρού ενεργητικού εκάστου ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή της δυνατότητας πρόβλεψης της τιμής των μεριδίων τους (market timing) και την αποτροπή της δυνατότητας αποκόμισης κερδών λόγω εκμετάλλευσης της διαφοράς των χρόνων υπολογισμού και δημοσιοποίησης της αξίας του καθαρού ενεργητικού εκάστου ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 68 του ν. 4099/2012,
ii) τη διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων απόκτησης, εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίων του κύριου ΟΣΕΚΑ που κατέχει ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης εισφορών σε είδος, 

δ) ο συντονισμός των λογιστικών διαδικασιών κατά το κλείσιμο της οικονομικής χρήσης κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ,

ε) ο τρόπος, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες που θα παρέχει ο θεματοφύλακας του κύριου ΟΣΕΚΑ στον θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σε περίπτωση παράβασης από τον κύριο ΟΣΕΚΑ διατάξεων της νομοθεσίας ή μη τήρησης διατάξεων του κανονισμού ή των καταστατικών του εγγράφων, 

στ) η διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτημάτων παροχής συνδρομής ενός θεματοφύλακα προς τον άλλο, και

ζ) τα έκτακτα περιστατικά, για τα οποία οι θεματοφύλακες οφείλουν να ενημερώνουν ο ένας τον άλλο ανά περίπτωση (ad hoc), καθώς και ο τρόπος και χρόνος ενημέρωσης.

Άρθρο 21 
Εφαρμοστέο δίκαιο

1. Η συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών των θεματοφυλάκων του κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ διέπεται από το δίκαιο που διέπει τη σύμβαση μεταξύ κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του ν. 4099/2012, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της παρούσης. Οι θεματοφύλακες αμφοτέρων των ΟΣΕΚΑ συμφωνούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του εν λόγω κράτους μέλους.

2. Εάν αντί σύμβασης μεταξύ κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ ισχύει ο εσωτερικός κανονισμός επιχειρηματικής συμπεριφοράς της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν. 4099/2012, η συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών των θεματοφυλάκων του κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ διέπεται είτε από το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο έχει λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, είτε από το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο έχει λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας ο κύριος ΟΣΕΚΑ. Οι θεματοφύλακες αμφοτέρων των ΟΣΕΚΑ συμφωνούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του κράτους μέλους, του οποίου το δίκαιο ορίστηκε ως εφαρμοστέο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Άρθρο 22
Αναφορά παρατυπιών από τον θεματοφύλακα του κύριου ΟΣΕΚΑ

Οι παρατυπίες του κύριου ΟΣΕΚΑ, τις οποίες διαπιστώνει και αναφέρει ο θεματοφύλακας του κύριου ΟΣΕΚΑ με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του ν. 4099/2012 και οι οποίες ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ αφορούν ενδεικτικά τα εξής:

α) σφάλματα στον υπολογισμό της αξίας του καθαρού ενεργητικού του κύριου ΟΣΕΚΑ,

β) σφάλματα στη διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων απόκτησης, εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίων του κύριου ΟΣΕΚΑ από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ, 

γ) σφάλματα στη διαδικασία είσπραξης ή κεφαλαιοποίησης των εσόδων του κύριου ΟΣΕΚΑ ή τον υπολογισμό του σχετικού παρακρατούμενου φόρου, 

δ) παραβάσεις σχετικά με τις επιτρεπόμενες επενδύσεις του κύριου ΟΣΕΚΑ, όπως αυτές αναφέρονται στον κανονισμό ή στα καταστατικά του έγγραφα, στο ενημερωτικό του δελτίο ή στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, και 

ε) παραβάσεις στα επενδυτικά και δανειοληπτικά όρια που προβλέπονται στο ν. 4099/2012, καθώς και στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα του κύριου ΟΣΕΚΑ, στο ενημερωτικό του δελτίο ή στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές.

ΤΜΗΜΑ 5 
Ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές

Άρθρο 23
Συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών του κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ

1. Στη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών του κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 70 του ν. 4099/2012 αναφέρονται τα ακόλουθα:

α) τα έγγραφα και οι πληροφορίες που οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θα ανταλλάσσουν μεταξύ τους σε τακτική βάση, καθώς και εάν αυτές οι πληροφορίες θα παρέχονται κατόπιν σχετικού αιτήματος,

β) ο τρόπος και ο χρόνος παροχής, συμπεριλαμβανομένης τυχόν προθεσμίας, των πληροφοριών από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή του κύριου ΟΣΕΚΑ στον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ,

γ) ο συντονισμός των ενεργειών κάθε ορκωτού ελεγκτή - λογιστή όσον αφορά στις διαδικασίες της διαχειριστικής χρήσης κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, 

δ) οι περιπτώσεις που θα θεωρούνται παρατυπίες με την έννοια του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του ν. 4099/2012, και 

ε) η διαδικασία διεκπεραίωσης των ειδικών (ad hoc) αιτημάτων παροχής συνδρομής ενός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή προς τον άλλο, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με παρατυπίες που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή του κύριου ΟΣΕΚΑ.

2. Η συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών του κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνει λεπτομέρειες αναφορικά με την προετοιμασία και τη σύνταξη των εκθέσεων ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 70 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 77 του ν. 4099/2012, καθώς και αναφορικά με τον τρόπο και τον χρόνο παροχής αντιγράφου της έκθεσης ελέγχου που αφορά τον κύριο ΟΣΕΚΑ και σχεδίου αυτής στον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

3. Εάν η διαχειριστική χρήση κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ διαφέρουν, στη συμφωνία της παραγράφου 1 αναφέρονται ο τρόπος και ο χρόνος σύνταξης από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή του κύριου ΟΣΕΚΑ της πρόσθετης έκθεσης που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του ν. 4099/2012 και παροχής αντιγράφου της έκθεσης και σχεδίου αυτής στον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

Άρθρο 24 
Εφαρμοστέο δίκαιο

1. Η συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών του κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ διέπεται από το δίκαιο που διέπει τη σύμβαση μεταξύ κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του ν. 4099/2012, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της παρούσης. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές αμφοτέρων των ΟΣΕΚΑ συμφωνούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του εν λόγω κράτους μέλους.

2. Εάν αντί σύμβασης μεταξύ κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ ισχύει ο εσωτερικός κανονισμός επιχειρηματικής συμπεριφοράς της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν. 4099/2012, η συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών του κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ διέπεται είτε από το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο έχει λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, είτε από το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο έχει λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας ο κύριος ΟΣΕΚΑ. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές αμφοτέρων των ΟΣΕΚΑ συμφωνούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του κράτους μέλους, του οποίου το δίκαιο ορίστηκε ως εφαρμοστέο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Άρθρο 25
Παροχή πληροφοριών στους μεριδιούχους

Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 4099/2012 παρέχονται από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ στους μεριδιούχους του με τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
Διαδικασία κοινοποίησης

Άρθρο 26
Παροχή πληροφοριών κατά τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα

1. Οι διατάξεις στις οποίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 89 του ν. 4099/2012 αφορούν τα εξής θέματα:

α) τον ορισμό του όρου «διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ» κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης,

β) το περιεχόμενο, το μορφότυπο και τον τρόπο παρουσίασης των διαφημιστικών ανακοινώσεων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών προειδοποιήσεων και περιορισμών σχετικά με τη χρήση ορισμένων λέξεων ή φράσεων, 

γ) τηρουμένων των διατάξεων του κεφαλαίου Θ του ν. 4099/2012, τις επιπλέον πληροφορίες που θα γνωστοποιούνται στους επενδυτές,

δ) τις εξαιρέσεις από τους κανόνες που διέπουν τη διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων ορισμένης κατηγορίας ΟΣΕΚΑ ή ορισμένης κατηγορίας μεριδίων ΟΣΕΚΑ (classes) ή ορισμένης κατηγορίας επενδυτών,

ε) τις απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή αναφορών ή την ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τη διαδικασία επικαιροποίησης των υποχρεωτικών εγγράφων,

στ) τα τέλη που θα καταβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή σε άλλον εμπλεκόμενο φορέα για τη διάθεση μεριδίων, είτε κατά την έναρξη της διάθεσης των μεριδίων είτε περιοδικώς στη συνέχεια,

ζ) τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση των πληρωμών προς τους μεριδιούχους σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 89 του ν. 4099/2012,

η) τους όρους και προϋποθέσεις αναφορικά με την παύση της διάθεσης στην Ελλάδα μεριδίων ΟΣΕΚΑ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος,

θ) τις ακριβείς πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται στο μέρος Β της επιστολής κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 584/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010, και

ι) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το σκοπό επικαιροποίησης των εγγράφων με βάση την παράγραφο 4.

2. Στις πληροφορίες της παραγράφου 1 αναφέρονται αναλυτικά οι σχετικές διατάξεις, είναι δε δυνατή και η παραπομπή σε άλλες πηγές πληροφόρησης.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει πρόσβαση στα έγγραφα της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του ν. 4099/2012 που της διαβιβάζουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους που διαθέτει μερίδιά του στην Ελλάδα, τα οποία, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, έχουν αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή προσβάσιμη σε κάθε πρόσωπο, στο διαδίκτυο, είτε στον ιστότοπο του ΟΣΕΚΑ, είτε στον ιστότοπο της εταιρείας διαχείρισής του, είτε σε άλλον δικτυακό τόπο που αναφέρεται στην επιστολή κοινοποίησης.

4. Η υποβολή των εγγράφων των περιπτώσεων γ) και δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του ν. 4099/2012, της μετάφρασής τους και κάθε τροποποίησής τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι δυνατή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με βάση τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 90 του ν. 4099/2012. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαθέτει την ηλεκτρονική διεύθυνση ucits- [email protected] Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η τροποποίηση των εγγράφων, είτε αναφέρεται μόνον η τροποποίηση, είτε επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή προσβάσιμη σε κάθε πρόσωπο το πλήρες κείμενο του εγγράφου ως έχει μετά την τροποποίηση.

Άρθρο 27
Πρόσβαση αρμοδίων αρχών άλλου κράτους μέλους στον ιστότοπο ΟΣΕΚΑ του ν. 4099/2012

Ο ΟΣΕΚΑ του ν. 4099/2012 που διαθέτει μερίδιά του σε άλλο κράτος μέλος εξασφαλίζει την πρόσβαση των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους υποδοχής στα έγγραφα της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του ν. 4099/2012. Τα ανωτέρω έγγραφα, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, καθίστανται διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή προσβάσιμη σε κάθε πρόσωπο, στο διαδίκτυο, είτε στον ιστότοπο του ΟΣΕΚΑ, είτε στον ιστότοπο της εταιρείας διαχείρισής του, είτε σε άλλον δικτυακό τόπο που αναφέρεται στην επιστολή κοινοποίησης που διαβιβάζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 91 του ν ν. 4099/2012.

Άρθρο 28
Δημιουργία κοινών συστημάτων επεξεργασίας ηλεκτρονικών δεδομένων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμμετέχει στο συντονισμό της προσπάθειας που διεξάγεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για τη δημιουργία, κοινών για όλα τα κράτη μέλη, εξελιγμένων συστημάτων επεξεργασίας και κεντρικής αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
Τελικές διατάξεις

Άρθρο 29 
Έναρξη ισχύος

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η Γραμματέας
Χριστίνα Νικολιά 

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Μποτόπουλος 

Η Α' Αντιπρόεδρος 
Βασιλική Λαζαράκου

Ο Β' Αντιπρόεδρος
Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα μέλη 
Γεώργιος Μούζουλας
Σωκράτης Λαζαρίδης
Δημήτριος Αυγητίδης

Taxheaven.gr