Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 17/633/20.12.2012 Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 18/775/31.1.2017.

Όπως τροποποιήθηκε με την 18/789/3.7.2017.Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-01-2013 ]
Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 17/633/20.12.2012
Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/633/20.12.2012
του Διοικητικού Συμβουλίου

(ΦΕΚ Β' 12/10-01-2013)
______________________

Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 76 και την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/ 78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ ΕΚ, 2004/ 113/ΕK.Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/250/20.12.2012).

2. Τα Σχέδια Α και Β του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 (ΕΕ L 302/17.11.2009) «Για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)».

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση έχει σκοπό την ενσωμάτωση του Σχεδίου Α και του Σχεδίου Β του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες πληροφορίες που απαιτείται να περιέχουν το ενημερωτικό δελτίο, η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση αμοιβαίου κεφαλαίου και ΑΕΕΜΚ.

Άρθρο 2
Ενημερωτικό δελτίο αμοιβαίου κεφαλαίου

Το ενημερωτικό δελτίο αμοιβαίου κεφαλαίου περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Πληροφορίες σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο:

(α) Την ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου (υφιστάμενη και τυχόν προηγούμενες).

(β) Την ημερομηνία σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου και τον αριθμό της άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία πρέπει να αναφέρεται ως η εποπτεύουσα αρχή. Αν το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ορισμένη διάρκεια, αναφορά της διάρκειάς του.

(γ) Το σημείο και τον τρόπο διάθεσης στο επενδυτικό κοινό του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου, εάν αυτός δεν έχει προσαρτηθεί στο ενημερωτικό δελτίο, καθώς και της ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσής του.

(δ) Συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό καθεστώς στο οποίο υπόκειται το αμοιβαίο κεφάλαιο, καθώς και πληροφορίες για τυχόν φορολόγηση με παρακράτηση στην πηγή, των εισοδημάτων και των κεφαλαιακών κερδών τα οποία καταβάλλονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο στους μεριδιούχους.

(ε) Τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της διαχειριστικής χρήσης και διανομής των κερδών.

(στ) Πληροφορίες σχετικά με τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές που ελέγχουν την ετήσια και την εξαμηνιαία έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(ζ) Τις κατηγορίες (classes) μεριδίων, με αναφορά των δικαιωμάτων που παρέχει κάθε κατηγορία, και τα βασικά χαρακτηριστικά των μεριδίων, ιδίως: τη νομική φύση του δικαιώματος (εμπράγματο, ενοχικό ή άλλο) που ενσωματώνει το μερίδιο, το νόμισμα αναφοράς, τον τρόπο απόδειξης της ιδιότητας του μεριδιούχου (ηλεκτρονικό αρχείο μεριδιούχων) και τα δικαιώματα των μεριδιούχων σε περίπτωση λύσης του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(η) Την οργανωμένη αγορά στην οποία έχουν εισαχθεί ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(θ) Τους όρους και τη διαδικασία έκδοσης και μεταβίβασης των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(ι) Τους όρους και τη διαδικασία εξαγοράς των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και τις περιπτώσεις στις οποίες είναι δυνατή η αναστολή της εξαγοράς.

(ια) Τους κανόνες διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων χρήσης του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(ιβ) Τον επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της επενδυτικής του πολιτικής (ενδεικτικά, την πραγματοποίηση επενδύσεων με γεωγραφικά κριτήρια ή σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας), τους επενδυτικούς περιορισμούς, τη δανειοληπτική πολιτική και τις τεχνικές και τα μέσα που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και ανάλυση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται το αμοιβαίο κεφάλαιο.

(ιγ) Το δείκτη αναφοράς που τυχόν έχει οριστεί με επισήμανση ότι η απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αποκλίνει.

(ιδ) Τις μεθόδους διαχείρισης και μέτρησης κινδύνων που χρησιμοποιούνται.

(ιε) Τους κανόνες για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(ιστ) Τον υπολογισμό της αξίας του μεριδίου (τιμή διάθεσης, τιμή εξαγοράς και καθαρή τιμή μεριδίου) του αμοιβαίου κεφαλαίου, και ιδίως τη μέθοδο και τη συχνότητα υπολογισμού των ανωτέρω τιμών, καθώς και τον τρόπο και τη συχνότητα δημοσιοποίησής τους.

(ιζ) Τις προμήθειες που καταβάλλονται από τους μεριδιούχους κατά την απόκτηση ή εξαγορά των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου και τις προμήθειες, τα έξοδα και τις αμοιβές που καταβάλλονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο στην εταιρεία διαχείρισης, στο θεματοφύλακα και σε τρίτα πρόσωπα, καθώς τον τρόπο υπολογισμού των ανωτέρω.

2. Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου, κάνοντας ειδική αναφορά στην περίπτωση που η εταιρεία διαχείρισης είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος:

(α) Την επωνυμία, τη νομική μορφή, την καταστατική έδρα και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας διαχείρισης εφόσον διαφέρουν από την καταστατική της έδρα.

(β) Την άδεια λειτουργίας και την άδεια σύστασης (εφόσον διαφέρουν) της εταιρείας διαχείρισης. Αν η εταιρεία έχει ορισμένη διάρκεια, αναφορά της διάρκειάς της.

(γ) Εάν η εταιρεία διαχείρισης διαχειρίζεται και άλλους ΟΣΕΚΑ, αναφορά των άλλων ΟΣΕΚΑ.

(δ) Τα στοιχεία και τις αρμοδιότητες των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και των υπευθύνων κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας διαχείρισης. Επίσης, τις σημαντικές δραστηριότητες των εν λόγω προσώπων εκτός της εταιρείας διαχείρισης, εφόσον αυτές επηρεάζουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας διαχείρισης.

(ε) Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου με αναφορά του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Πληροφορίες σχετικά με τον θεματοφύλακα:

3.1. Ταυτότητα του θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ και περιγραφή των καθηκόντων του και των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων.

3.2. Περιγραφή τυχόν καθηκόντων φύλαξης που έχουν ανατεθεί περαιτέρω από τον θεματοφύλακα, κατάλογος των εξουσιοδοτημένων και υπεξουσιοδοτημένων και μνεία των πιθανών εκ της εξουσιοδοτήσεως συγκρούσεων συμφερόντων.

3.3. Δήλωση κατά την οποία θα δοθούν στους επενδυτές ενημερωμένες πληροφορίες για τα σημεία 3.1 και 3.2, αν τις ζητήσουν.


4. Λοιπές πληροφορίες:

(α) Πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις παροχής συμβουλών ή τους εξωτερικούς διαχειριστές επενδύσεων, στους οποίους έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα από την εταιρεία διαχείρισης και οι οποίοι αμείβονται από το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον η επωνυμία και η νομική τους μορφή, τα βασικά σημεία της σύμβασης με την εταιρεία διαχείρισης, τα οποία ενδέχεται να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους μεριδιούχους, εξαιρουμένων των στοιχείων που αφορούν την αμοιβή τους, καθώς και άλλες σημαντικές δραστηριότητες.

(β) Τις ρυθμίσεις για την πραγματοποίηση πληρωμών προς τους μεριδιούχους, την εξαγορά των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που αφορούν το αμοιβαίο κεφάλαιο.

(γ) Παρελθούσες αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου, εφόσον υπάρχουν, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην απόφαση 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - οι εν λόγω πληροφορίες είτε αναφέρονται στο κύριο σώμα του ενημερωτικού δελτίου, είτε προσαρτώνται σε αυτό.

(δ) Χαρακτηριστικά του μέσου επενδυτή στον οποίο απευθύνεται το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Στο ενημερωτικό δελτίο περιέχονται:
α) είτε οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών, όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές, η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση των αποδοχών και παροχών, περιλαμβανομένης της σύνθεσης της επιτροπής αποδοχών, εφόσον αυτή υπάρχει, είτε
β) περίληψη της πολιτικής αποδοχών και δήλωση ότι οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών, όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές, η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση των αποδοχών και παροχών, περιλαμβανομένης της σύνθεσης της επιτροπής αποδοχών, εφόσον αυτή υπάρχει, είναι διαθέσιμες μέσω ιστότοπου (με παραπομπή στον εν λόγω ιστότοπο) και ότι μπορεί να διατεθεί, κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση, αντίγραφο σε έντυπη μορφή.

Άρθρο 3
Ενημερωτικό δελτίο AEEMK

Το ενημερωτικό δελτίο ΑΕΕΜΚ περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Πληροφορίες σχετικά με την ΑΕΕΜΚ:

(α) Την επωνυμία, τη νομική μορφή, την καταστατική έδρα και τα κεντρικά γραφεία της ΑΕΕΜΚ εφόσον διαφέρουν από την καταστατική της έδρα.

(β) Την άδεια λειτουργίας και την άδεια σύστασης της ΑΕΕΜΚ, με αναφορά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως εποπτεύουσας αρχής για τη λειτουργία της κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4099/2012. Αν η ΑΕΕΜΚ έχει ορισμένη διάρκεια, αναφορά της διάρκειάς της.

(γ) Αναφορά των επιμέρους επενδυτικών τμημάτων εφόσον υπάρχουν.

(δ) Το σημείο και τον τρόπο διάθεσης στο επενδυτικό κοινό των καταστατικών εγγράφων της ΑΕΕΜΚ, εάν αυτά δεν έχουν προσαρτηθεί στο ενημερωτικό δελτίο, καθώς και της ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσής του.

(ε) Συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό καθεστώς στο οποίο υπόκειται η ΑΕΕΜΚ, καθώς και πληροφορίες για τυχόν φορολόγηση με παρακράτηση στην πηγή, των εισοδημάτων και των κεφαλαιακών κερδών τα οποία καταβάλλονται από την ΑΕΕΜΚ στους μεριδιούχους.

(στ) Τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της διαχειριστικής χρήσης και διανομής των κερδών.

(ζ) Πληροφορίες σχετικά με τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές που ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια και την εξαμηνιαία έκθεση της ΑΕΕΜΚ.

(η) Τα στοιχεία και τις αρμοδιότητες των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και των υπευθύνων κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου της ΑΕΕΜΚ. Επίσης, τις σημαντικές δραστηριότητες των εν λόγω προσώπων εκτός της ΑΕΕΜΚ, εφόσον αυτές επηρεάζουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της ΑΕΕΜΚ.

(θ) Το ύψος του μετοχικού της κεφαλαίου.

(ι) Τις κατηγορίες (classes) μετοχών, με αναφορά των δικαιωμάτων που παρέχει κάθε κατηγορία, και τα βασικά χαρακτηριστικά των μετοχών, ιδίως: το νόμισμα αναφοράς, τον τρόπο απόδειξης της ιδιότητας του μετόχου (ηλεκτρονικό αρχείο μετόχων), τα δικαιώματα ψήφου των μετόχων, καθώς και τα δικαιώματα των μετόχων σε περίπτωση λύσης της ΑΕΕΜΚ.

(ια) Την οργανωμένη αγορά στην οποία έχουν εισαχθεί ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης οι μετοχές της ΑΕΕΜΚ, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(ιβ) Τους όρους και τη διαδικασία έκδοσης και μεταβίβασης των μετοχών της ΑΕΕΜΚ.

(ιγ) Τους όρους και τη διαδικασία εξόφλησης των μετοχών της ΑΕΕΜΚ, καθώς και τις περιπτώσεις στις οποίες είναι δυνατή η αναστολή της εξόφλησης. Εάν η ΑΕΕΜΚ έχει περισσότερα του ενός (1) επενδυτικά τμήματα, τον τρόπο και το κόστος μεταφοράς από ένα επενδυτικό τμήμα σε άλλο.

(ιδ) Τους κανόνες διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων χρήσης της ΑΕΕΜΚ.

(ιε) Τον επενδυτικό σκοπό εκάστου επενδυτικού τμήματος της ΑΕΕΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της επενδυτικής πολιτικής (ενδεικτικά, την πραγματοποίηση επενδύσεων με γεωγραφικά κριτήρια ή σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας), τους επενδυτικούς περιορισμούς, τη δανειοληπτική πολιτική και τις τεχνικές και τα μέσα που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διαχείριση της ΑΕΕΜΚ, καθώς και ανάλυση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται.

(ιστ) Το δείκτη αναφοράς που τυχόν έχει οριστεί με επισήμανση ότι η απόδοση της ΑΕΕΜΚ ενδέχεται να αποκλίνει.

(ιζ) Τις μεθόδους διαχείρισης και μέτρησης κινδύνων που χρησιμοποιούνται.

(ιη) Τους κανόνες για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού της ΑΕΕΜΚ.

(ιθ) Τον υπολογισμό της αξίας της μετοχής (τιμή διάθεσης, τιμή εξόφλησης και καθαρή τιμή μετοχής) εκάστου επενδυτικού τμήματος της ΑΕΕΜΚ, και ιδίως τη μέθοδο και τη συχνότητα υπολογισμού των ανωτέρω τιμών, καθώς και τον τρόπο και τη συχνότητα δημοσιοποίησής τους.

(κ) Τις προμήθειες που καταβάλλονται από τους μετόχους κατά την απόκτηση ή εξόφληση των μετοχών της ΑΕΕΜΚ και τις προμήθειες, τα έξοδα και τις αμοιβές που καταβάλλονται από την ΑΕΕΜΚ στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στα διευθυντικά της στελέχη και στους υπεύθυνους κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού της ελέγχου, στο θεματοφύλακα και σε τρίτα πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας διαχείρισης εφόσον έχει ορισθεί), καθώς τον τρόπο υπολογισμού των ανωτέρω.

2. Εφόσον η ΑΕΕΜΚ δεν διαχειρίζεται η ίδια το χαρτοφυλάκιό της, αλλά έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης, το ενημερωτικό της δελτίο περιέχει, πλέον των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

3. Πλέον των στοιχείων των ανωτέρω παραγράφων, το ενημερωτικό δελτίο AEEMK περιέχει κατ΄ αναλογία τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2.

Άρθρο 4
Ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Αναφορά της ΑΕΔΑΚ ή της εταιρείας διαχείρισης και του θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ.

2. Κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, ήτοι:
- κινητές αξίες,
- καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα,
- άλλα περιουσιακά στοιχεία,
- σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού,
- στοιχεία παθητικού,
- καθαρή αξία ενεργητικού.

3. Τον αριθμό των υφιστάμενων μεριδίων.

4. Την καθαρή τιμή μεριδίου.

5. Τις κινητές αξίες του χαρτοφυλακίου, με διάκριση:

α) των κινητών αξιών που έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά,

β) των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά,

γ) των νεοεκδιδόμενων κινητών αξιών της περίπτωσης δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ν. 4099/2012,

δ) των λοιπών κινητών αξιών της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του ν. 4099/2012.

Οι ανωτέρω κατηγορίες α) έως δ) αναφέρονται ως ποσοστό επί του συνόλου και της καθαρής αξίας του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, με τρόπο ώστε να παρουσιάζεται σαφώς η επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ (π.χ. με βάση το νόμισμα αναφοράς ή οικονομικά και γεωγραφικά κριτήρια). Επίσης, αναφέρονται ρητώς οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

6. Τις ακόλουθες πληροφορίες ως προς τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ για την περίοδο αναφοράς, ιδίως:
- το εισόδημα (κέρδος ή ζημία) από επενδύσεις, με διάκριση αυτών που προέρχονται από κινητές αξίες/μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα
- άλλα εισοδήματα,
- προμήθεια διαχείρισης,
- προμήθεια θεματοφυλακής,
- λοιπά επιβαρύνσεις και φόροι,
- καθαρό εισόδημα,
- διανεμόμενο και επανεπενδυόμενο εισόδημα,
- μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν,
- ανατίμηση ή υποτίμηση των επενδύσεων, με διάκριση αυτών που προέρχονται από κινητές αξίες/μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα
- λοιπές μεταβολές που επηρεάζουν το ενεργητικό και το παθητικό του ΟΣΕΚΑ, και
- κόστος συναλλαγών, ήτοι δαπάνες που βαρύνουν τον ΟΣΕΚΑ λόγω συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του.

7. Συγκριτικό πίνακα των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, από τον οποίο να προκύπτει η καθαρή αξία του ενεργητικού και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης.

8. Τις υποχρεώσεις που απορρέουν από συναλλαγές του άρθρου 60 του ν. 4099/2012, τις οποίες πραγματοποίησε ο ΟΣΕΚΑ στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

9. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει επίσης τα εξής:
α) το συνολικό ύψος των αποδοχών για το οικονομικό έτος, με διάκριση μεταξύ σταθερών και μεταβλητών αποδοχών που καταβάλλει η εταιρεία διαχείρισης και η εταιρεία επενδύσεων στο προσωπικό της, καθώς και τον αριθμό των δικαιούχων και, κατά περίπτωση, οποιοδήποτε άλλο ποσό που καταβάλλεται άμεσα από τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ, περιλαμβανομένης της αμοιβής απόδοσης·,
β) το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014.·
γ) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές·
δ) τα αποτελέσματα των επανεξετάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 14β παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) της Οδηγίας 91/2014, περιλαμβανομένων των τυχόν παρατυπιών που έχουν σημειωθεί·
ε) τις ουσιώδεις τροποποιήσεις της ακολουθούμενης πολιτικής αποδοχών.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γραμματέας
Χριστίνα Νικολιά

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Μποτόπουλος

Η Α’ Αντιπρόεδρος
Βασιλική Λαζαράκου

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος
Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα μέλη
Γεώργιος Μούζουλας
Σωκράτης Λαζαρίδης
Δημήτριος Αυγητίδης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης