ΠΟΛ.1331/19.12.1997

Aπαλλαγή σεισμοπλήκτων από το Φ.Μ.Α. κατά την αγορά ακινήτου με σεισμοδάνειο - Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1209/1997 εγκυκλίουΣχόλια:


19 Δεκ 1997

Taxheaven.gr
 Αθήνα 19 Δεκεμβρίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1106249/619/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1331

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή σεισμοπλήκτων από το φ.μ.α. κατά την αγορά ακινήτου με σεισμοδάνειο-συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1209/1997 εγκυκλίου.

Σε συνέχεια της αριθ. 1079819/504/εγκυκλίου και με αφορμή ερωτήματα που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία μας, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για ενιαία αντιμετώπιση και εφαρμογή.

1. Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο που ισχύει από την κοινοποίηση της, προκειμένου να τύχει απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ο αγοραστής ακινήτου  άνοντας χρήση σεισμοδανείου, πρέπει να είναι ο ίδιος σεισμόπληκτος, δηλαδή κύριος του πληγέντος ακινήτου κατά το χρόνο του σεισμού. Διαπιστώθηκε όμως, ότι ικανός αριθμός φορολογουμένων που κατέστησαν κύριοι σεισμοπλήκτων ακινήτων και σεισμοδανείων μετά από σεισμό (ως νέοι κτήτορες), δεν πρόλαβαν να αγοράσουν νέα ακίνητα μέχρι την κοινοποίηση της παραπάνω εγκυκλίου, σύμφωνα με την οποία δεν απαλλάσσονται πλέον από το φόρο μεταβίβασης ενώ θα ετύγχανον απαλλαγής, αν είχαν πραγματοποιήσει την αγορά μέχρι το χρόνο αυτό.
Για το λόγο αυτό και κατ' εξαίρεση δύναται οι παραπάνω φορολογούμενοι να τύχουν απαλλαγής κατά την αγορά ακινήτων με σεισμοδάνεια, έστω και αν δεν ήταν οι ίδιοι σεισμόπληκτοι.

2. Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να αποδειχθεί ότι κάποιος ήταν κύριος του πληγέντος ακινήτου θα πρέπει να προσκομίζεται μεταγεγραμμένος τίτλος ιδιοκτησίας κατά τα οριζόμενα στον Αστικό Κώδικα (αποδοχή κληρονομιάς, συμβόλαιο γονικής παροχής, αγοράς, κ.λπ.) και όχι υπεύθυνη δήλωση από το φορολογούμενο.
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που ως τίτλος κτήσης αναφέρεται δικαίωμα έκτακτης χρησικτησίας, απαιτείται δικαστική απόφαση και μεταγραφή της, αναγνωριστική του δικαιώματος αυτού.

3. Με την ΠΟΛ.1209/1997 εγκύκλιό μας αναφέρεται ότι μπορούν να τύχουν απαλλαγής τόσο ο ψιλός κύριος, όσο και ο επικαρπωτής, εφόσον ήταν κύριοι σεισμοπλήκτου ακινήτου κατά την ίδια σχέση ψιλής κυριότητας και επικαρπίας. Με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που οι παραπάνω ήταν κύριοι ποσοστού ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας θα τύχουν απαλλαγής από το φόρο κατά την αγορά ακινήτου, μόνο για την αξία που αναλογεί στο αντίστοιχο ποσοστό, καταβάλλοντας φόρο για το τυχόν επιπλέον ποσοστό που θα αποκτήσουν.
Παράδειγμα:

Οι "Α" και "Β" ήταν ιδιοκτήτες σεισμοπλήκτου ακινήτου με σχέση ψιλής κυριότητας και επικαρπίας. Ο "Α" είχε το 1/4 της ψιλής κυριότητας και τα 2/4 της επικαρπίας και ο "Β" τα 3/4 της ψιλής κυριότητας και τα 2/4 της επικαρπίας. Σήμερα αγοράζουν ακίνητο με σεισμοδάνεια και οι δύο κατά ποσοστό 2/4 της ψιλής κυριότητας και 2/4 της επικαρπίας ο καθένας. Για την αγορά αυτή ο "Α" θα καταβάλει το φόρο για το ποσοστό του 1/4 της ψιλής
κυριότητας που αποκτά επιπλέον, ενώ για τα υπόλοιπα θα τύχουν απαλλαγής τόσο ο "Α" όσο και ο "Β", μέχρι του ποσού του σεισμοδανείου. Η ίδια φορολογική αντιμετώπιση, συντρέχει και στην περίπτωση που οι παραπάνω είναι συγκύριοι ποσοστού πλήρους κυριότητας.

4. Επίσης, διευκρινίζεται ότι, παρέχεται απαλλαγή για τις αγορές περισσοτέρων του ενός ακινήτων, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την αρμόδια υπηρεσία χορήγησης σεισμοδανείων.

5. Οι κ.κ. Επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος, παρακαλούνται για την πιστή εφαρμογή του ανωτέρω.


Taxheaven.gr