Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1325/16.12.1997 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 21, Ν.2539/1997 "Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης"


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-12-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1325/16.12.1997
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 21, Ν.2539/1997 "Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης"


Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1131002/748/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α'- Β'

ΠΟΛ.: 1325

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 21 ν.2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1 και 5, περ. γ', ζ' και η' και 7 του άρθρου 21 του Ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α'), που αναφέρονται σε θέματα φορολογίας κεφαλαίου και σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για ενιαία αντιμετώπιση και εφαρμογή:

1. Οπως είναι ήδη γνωστό, προκειμένου να χορηγηθεί απαλλαγή από το φόρο, λόγω κτήσης πρώτης κατοικίας, αιτία κληρονομίας, γονικής παροχής ή αγοράς, πρέπει μεταξύ άλλων, ο δικαιούχος να μην έχει στην κυριότητά του ακίνητο που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες σε Δήμο ή Κοινότητα, με πληθυσμό μεγαλύτερο των 5.000 κατοίκων.
Επίσης, σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτου με επίκληση δικαιώματος χρησικτησίας ή μεταγραφής δικαστικής απόφασης, με την οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα αυτό, δεν επιβάλλεται φόρος αν το ακίνητο βρίσκεται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων.

2. Σε περίπτωση συνένωσης Δήμων ή Κοινοτήτων κατ' εφαρμογή των Ν.1416/1984 και Ν.1622/1986 (προαιρετικές συνενώσεις) εφαρμόζοντας τα οριζόμενα στις αριθ. 1025591/337/ΠΟΛ.1181/30.7.1990 και 1055789/230/ΠΟΛ.1118/17.5.1994 εγκύκλιες διαταγές μας, σύμφωνα με τις οποίες στη μεν κτήση πρώτης κατοικίας δε λαμβάνεται απαραίτητα ο πληθυσμός του Δήμου που προήλθε από τη συνένωση, αλλά η υφιστάμενη πραγματική κατάσταση, στη δε περίπτωση της χρησικτησίας υπολογίζεται ο συνολικός πληθυσμός που προέκυψε μετά την ενοποίηση.

3. Ηδη με το Ν.2539/1997 που ισχύει από τη δημοσίευσή του (4.12.1997), συγκροτήθηκαν ανά Νομό, οι νέοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που προήλθαν μετά από κατάργηση λόγω συνένωσης Δήμων ή Κοινοτήτων.
Με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου αυτού, διατηρούνται οι παραπάνω απαλλαγές και ορίζεται ότι για τη χορήγησή τους θα λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός που είχε ο συγκεκριμένος Δήμος ή η Κοινότητα πριν την κατάργηση και τη συνένωσή της, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του έτους 1991 που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 882/Β'/6.12.1993 και όχι ο πληθυσμός που προκύπτει μετά τη συνένωση.
Επίσης, με την παρ. 7 του ιδίου άρθρου, ορίζεται ότι τα παραπάνω έχουν εφαρμογή και στους καταργηθέντες ΟΤΑ, που συνενώθηκαν κατά τις διατάξεις των Ν.1416/1984 και Ν.1622/1986.
Αυτό σημαίνει ότι, για τη χορήγηση των ως άνω απαλλαγών θα εξετάζεται ο πληθυσμός του Δήμου ή της Κοινότητας πριν τη συνένωσή τους, με την προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο θα προκύπτει ο πληθυσμός του συγκεκριμένου Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και το γεγονός ότι οι παραπάνω καταργήθηκαν ή συνενώθηκαν σε εφαρμογή των νόμων αυτών.
Π.χ. Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου με επίκληση δικαιώματος χρησικτησίας, που βρίσκεται στο Δήμο Χρυσοπηγής του Ν. Μεσσηνίας, με πληθυσμό 4.000 κατοίκων κατά το ΦΕΚ 882/1993, δεν θα επιβληθεί φόρος χρησικτησίας, επειδή ο Δήμος αυτός προήλθε από συνένωση τεσσάρων Κοινοτήτων, σύμφωνα με το Ν.1416/1984 και πριν απ' αυτή αποτελούσε Κοινότητα με πληθυσμό 1.900 κατοίκων.

4. Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι τα παραπάνω έχουν εφαρμογή για τις υποθέσεις εκείνες, των οποίων η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από 4.12.1997 και μετά, ενώ για τις προγενέστερες υποθέσεις εφαρμόζονται όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα.

5. Οι κ.κ. επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την εφαρμογή όσων αναφέρθηκαν.

Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α'/4.12.1997)

Αρθρο 21
Διατήρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων υπέρ των κατοίκων μικρών Ο.Τ.Α.

1. Διατηρούνται και μετά τη λειτουργία των νέων Ο.Τ.Α. του άρθρου 1, όλες οι ευνοϊκού χαρακτήρα ειδικές ρυθμίσεις, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπέρ των καταργούμενων, λόγω συνένωσης Δήμων, Κοινοτήτων ή Συνοικισμών τους και των κατοίκων τους, κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

2. Δικαιώματα και διευκολύνσεις οικονομικής, φορολογικής, ασφαλιστικής φύσεως που απολάμβαναν οι κάτοικοι οικισμών Κοινοτήτων που συνενώνονται, που εξακολουθούν να ισχύουν, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό του Δήμου ή Κοινότητας στον οποίο ανήκουν.

3. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 4435/1964 (ΦΕΚ 217/Α'), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 4521/1966 (ΦΕΚ 135/Α'), εξακολουθεί να ισχύει για τους επαγγελματίες και βιοτέχνες των οποίων η έναρξη επαγγέλματος αρχίζει μετά την ένταξη κωμοπόλεων, χωρίων και οικισμών σε Ο.Τ.Α. που συνιστάται με τον παρόντα νόμο και του οποίου ο πληθυσμός είναι άνω των 2.000 κατοίκων, εφόσον αυτοί ασκούν την επαγγελματική δραστηριότητα σε κωμοπόλεις, χωριά και οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και για τους επαγγελματίες και βιοτέχνες που ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα σε κωμοπόλεις, χωριά και οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους που εντάχθηκαν σε Ο.Τ.Α., προερχόμενους από συνένωση που συντελέσθηκε πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου και των οποίων ο πληθυσμός είναι μεγαλύτερος από 2.000 κατοίκους.

4. Ο κατάλογος των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών κατά την έννοια του Καν. (Ε.Ε.) 950/1997, άρθρο 21, όπως ισχύει κάθε φορά για την Ελλάδα, εξακολουθεί να ισχύει στο πλαίσιο των Δημοτικών ή Κοινοτικών Διαμερισμάτων, ανεξαρτήτως της συνδρομής τους στη συγκρότηση Δήμων ή Κοινοτήτων, στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος νόμου και τα ωφελήματα εξακολουθούν να επέρχονται αποκλειστικά για τις συγκεκριμένες εδαφικές περιοχές του καταλόγου, σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

5. Για την εφαρμογή των διατάξεων:

α) Της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α'), για τον προσδιορισμό του τεκμηρίου δευτερεύουσας κατοικίας.
β) Της περ. δ' της παρ. 16 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α'), για την εξαίρεση από την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων για επιχειρήσεις και υποκαταστήματα.
γ) Της παρ. 6 του άρθρου 2 του Α.Ν.1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α'), όπως ισχύει, για την επίκληση του δικαιώματος χρησικτησίας και την απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης.
δ) Της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 3783/1957 (ΦΕΚ 201/Α') για την απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου ή Ε.Φ.Τ.Ε. στεγαστικών δανείων.
ε) Του άρθρου 60 του Ν.1731/1987 (ΦΕΚ 161/Α'), για το φόρο για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης.
στ) Της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν.1882/1990, για τα τέλη βεβαιώσεως έναρξης δραστηριότητας.
ζ) Της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν.1591/1986 (ΦΕΚ 50/Α'), όπως ισχύει, για την απαλλαγή πρώτης κατοικίας από το φόρο κληρονομίας.
η) Της παρ. 6 του άρθρου 23 του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α'), όπως ισχύει, για την απαλλαγή πρώτης κατοικίας από το φόρο γονικής παροχής.
θ) Του άρθρου 1 του Ν.1078/1980 (ΦΕΚ 238/Α'), όπως ισχύει, για την απαλλαγή πρώτης κατοικίας από το φόρο μεταβίβασης.
ι) Του Ν.478/1976 για την απαλλαγή από την καταβολή της εισφοράς του ΚΗ' ψηφίσματος.
ια) Του Π.Δ.6/1982 (ΦΕΚ 588/Δ') και των Π.Δ. από 24.4.1985 (ΦΕΚ 181/Δ'), 14.2.1987 (ΦΕΚ 133/Δ') και 25.4.1989 (ΦΕΚ 293/Δ') για την πολεοδομική ανάπτυξη και τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης στους μικρούς οικισμούς.
ιβ) Της κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 29, παρ. 1, Ν.1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α') εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης 60885/4983/1990 (ΦΕΚ 656/Β'), για τη χορήγηση αδειών από προέδρους Κοινοτήτων, ως πληθυσμός πόλης, οικισμού ή περιοχής, εννοείται ο πληθυσμός που περιλαμβάνεται στις οικιστικές αυτές μονάδες, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό Δήμων ή Κοινοτήτων, στους οποίους οι μονάδες αυτές περιλαμβάνονται. Οπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται ο πληθυσμός Κοινότητας ή Δήμου, εννοείται πλέον ο πληθυσμός του Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος, στο οποίο αντιστοιχεί ο καταργηθείς Ο.Τ.Α., ανεξάρτητα από τον πληθυσμό του Δήμου στον οποίο συμπεριλαμβάνεται.

6. Στις περιπτώσεις που εντός της εδαφικής περιφέρειας Δήμου ή Κοινότητας που συνιστάται με τον παρόντα νόμο λειτουργεί Σταθμός Διοδίων, οι μόνιμοι κάτοικοι αυτού του Δήμου ή της Κοινότητας, δικαιούνται να εφοδιασθούν με Κάρτα Ελεύθερης Διάβασης. Η Κάρτα παρέχεται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας των παραπάνω Δήμων και Κοινοτήτων. Γι' αυτό μεριμνούν από κοινού το Ταμείο Εθνικής Οδοποιϊας και οι υφιστάμενοι και λειτουργούντες έως την 31η Δεκεμβρίου 1998 Δήμοι ή Κοινότητες στην περιφέρεια των οποίων κατοικούν οι ενδιαφερόμενοι.

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή και στους κατά τις διατάξεις των Ν.1416/1984 και του Ν.1622/1986 καταργηθέντες, λόγω συνενώσεως, Ο.Τ.Α.

Αρθρο 29
Εναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης